Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ"

Transcript

1 ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ηαδίνπ Αζήλα Σει , Φαμ URL: Αζήλα, 17 Απγνύζηνπ 2009 ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ Σα ηειεπηαία ζηνηρεία ησλ αεξνπνξηθώλ αθίμεσλ γηα ηνλ Ηνύιην ζηα θπξηόηεξα αεξνδξόκηα ηεο ρώξαο (πνπ ζπγθεληξώλνπλ πεξηζζόηεξν από ην 98% ησλ ζπλνιηθώλ αεξνπνξηθώλ αθίμεσλ) δείρλνπλ όηη νη δπζκελείο επηπηώζεηο πνπ πξνθαινύληαη ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό από ηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Σνλ Ηνύιην, ηνλ έλα από ηνπο δύν κήλεο κε ηε κεγαιύηεξε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηε ρώξα καο, ε κείσζε ησλ αθίμεσλ ζηηο επηκέξνπο πεξηνρέο ηεο ρώξαο ζπλερίδεηαη. Αληίζεηα, ζην αεξνδξόκην ηεο Αζήλαο, ζύκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία, ζεκεηώζεθε αύμεζε ησλ αθίμεσλ αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ ηεο ηάμεο ηνπ 7,6. Αύμεζε, ε νπνία αληαλαθιά ην γεγνλόο όηη ε Αζήλα απνηειεί ηνλ ελδηάκεζν ζηαζκό γηα άιινπο ειιεληθνύο πξννξηζκνύο. Απηό είρε σο απνηέιεζκα ε κείσζε ησλ αθίμεσλ γηα ην δηάζηεκα Ηαλ.- Ηνπιίνπ λα πεξηνξηζηεί ζην -8,5% πεξίπνπ. Αλ ε ηάζε απηή ζπλερηζηεί θαη ηνλ Αύγνπζην, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηηο ηθαλνπνηεηηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνπξηζκό ηεο Ρόδνπ, είλαη ελδερόκελν ν αιινδαπόο ηνπξηζκόο ηεο ρώξαο καο γηα ην 2009 λα κελ ζεκεηώζεη δηςήθην πνζνζηό κείσζεο ησλ αθίμεσλ θαη λα θηλεζεί ζηα επίπεδα ηνπ παγθόζκηνπ ηνπξηζκνύ (-8,0% πεξίπνπ). Παξάιιεια, θαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο ην 1 ν εμάκελν ηνπ έηνπο πεξηόξηζαλ ηε κείσζή ηνπο ζην -14,5% πεξίπνπ. ηελ Κξήηε θαη ηα Ηόληα Νεζηά ε κείσζε ησλ αθίμεσλ θαηά ην 1 ν επηάκελν ηνπ έηνπο είλαη -10,9% θαη -13,4%, αληίζηνηρα. Αλαθνύθηζε ζηε γεληθή αξλεηηθή εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη ν ειιεληθόο ηνπξηζκόο απνηεινύλ ηα Γσδεθάλεζα, όπνπ ε κείσζε έρεη πεξηνξηζηεί γύξσ ζην -5%, νθεηιόκελε θπξίσο ζηε κηθξή κείσζε ησλ αθίμεσλ πνπ παξαηεξήζεθε ην δηάζηεκα απηό ζηε Ρόδν (πεξίπνπ -3,0%). (Βι. Πίλαθεο 2 θαη 3). 1

2 Μηθξόηεξνη αξλεηηθνί ξπζκνί ζεκεηώλνληαη επίζεο ζηελ θηάζν (-3,0%) θαη ηε Εάθπλζν (-5,5%). Αληίζεηα, νη πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν είλαη ε Υίνο (κε -26,3%), ε Κεθαινληά (-23,6%), ε άκνο (-14,1%) θαη ηα Υαληά (-13,4%). ηε Υαιθηδηθή είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηή ε κείσζε (-20%) ησλ αθίμεσλ ησλ ξώζσλ ηνπξηζηώλ, ελώ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ζξαθιείνπ παξαηεξείηαη θόπσζε ηεο γεξκαληθήο θαη βξεηαληθήο αγνξάο πνπ απνηεινύλ ηηο θύξηεο πεγέο πξνέιεπζεο αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ, κε απνηέιεζκα λα ζεκεησζεί κείσζε ησλ αθίμεσλ απηώλ ηεο ηάμεο ηνπ -50,0% θαη -35,0%, αληίζηνηρα. Ζ βαζηά θαη παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά θαη ηνλ εζσηεξηθό ηνπξηζκό, πνπ κπνξεί κελ λα κελ ππνθαζηζηά ηνλ αιινδαπό ηνπξηζκό σο πξνο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο, ζπκβάιιεη, όκσο, ζηελ αύμεζε ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ θαη ησλ εζόδσλ ησλ μελνδνρείσλ, θαζώο θαη ζηελ ηόλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Έηζη, ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο νη δηαλπθηεξεύζεηο ησλ εκεδαπώλ ηνπξηζηώλ θαηαγξάθνπλ ζεκαληηθέο κεηώζεηο, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο μεπεξλνύλ θαη ην 20%. Ζ κεγαιύηεξε, όκσο, κείσζε παξαηεξείηαη ζηα έζνδα ησλ μελνδνρείσλ, ηόζν ιόγσ ηνπ κεησκέλνπ αξηζκνύ δηαλπθηεξεύζεσλ εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ όζν ησλ κεησκέλσλ ηηκώλ πνπ πξνζθέξνπλ. Δηδηθόηεξα, ζηε Υαιθηδηθή εθηηκάηαη όηη ε κείσζε ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ ησλ Διιήλσλ ηελ πςειή πεξίνδν (15 Ηνπιίνπ έσο 25 Απγνύζηνπ) ζα θπκαλζεί γύξσ ζην -10,0%. Αλάινγε θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη ζηα Υαληά. Δθηηκάηαη όηη κόλν ην 40% ησλ Διιήλσλ πνπ θηάλνπλ ζηελ πεξηνρή δηακέλεη ζε θάπνην ηνπξηζηηθό θαηάιπκα, παξά ηε δηαθεκηζηηθή θακπάληα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηηο κεησκέλεο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ. Έηζη, ηόζν ηνλ Ηνύιην όζν θαη ηνλ Αύγνπζην ε κείσζε ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ ησλ Διιήλσλ θπκαίλεηαη από 15-20%. Ζ ίδηα ηάζε επηθξαηεί θαη ζην Ζξάθιεην, όπνπ ν αξηζκόο ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ ησλ Διιήλσλ είλαη κεησκέλνο ηνπιάρηζηνλ θαηά 20%. Χο πξνο ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ έρεη αξρίζεη λα δηακνξθώλεηαη κηα λέα θαηάζηαζε. Ζ νινθιήξσζε ηεο Δγλαηίαο Οδνύ έρεη απμήζεη ζεκαληηθά ηελ νδηθή πξόζβαζε ζηα λεζηά από ηε Βόξ. Διιάδα. Δπίζεο, ε ζπρλόηεηα θαη ε ζπλέπεηα ησλ δξνκνινγίσλ ησλ πινίσλ ηεο πεξηνρήο θαζώο θαη νη κεγάιεο εθπηώζεηο ζηα εηζηηήξηα (-20%) αύμεζαλ ηνλ Ηνύιην θαηά 13% ηελ επηβαηηθή θίλεζε. Ζ αύμεζε απηή κεηαθξάζηεθε θαη ζε αλάινγε πεξίπνπ αύμεζε ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ πνπ, όκσο, θαη εδώ ζπλνδεύηεθε από δξακαηηθή κείσζε ησλ εζόδσλ, θπκαηλόκελε γύξσ ζην -40%. 2

3 Αληίζεηα ζηε Ρόδν ε θαηάζηαζε δηαγξάθεηαη, ζε ζρέζε κε ην γεληθόηεξν αξλεηηθό θιίκα, ηθαλνπνηεηηθή, αθνύ ηόζν νη δηαλπθηεξεύζεηο εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ, όζν θαη νη αθίμεηο από ην εμσηεξηθό ηνλ Αύγνπζην αλακέλεηαη λα θηλεζνύλ ζηα πεξζηλά επίπεδα. Οη εμειίμεηο απηέο ζα έρνπλ ζεηηθέο επηδξάζεηο θαη ζην ζύλνιν ηνπ ηνπξηζκνύ ζηε ρώξα καο, ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο βαξύηεηαο ηνπ αιινδαπνύ ηνπξηζκνύ ζηε Ρόδν. Ζ ίδηα, όκσο, αξλεηηθή θαηάζηαζε επηθξαηεί ηόζν ζηηο θύξηεο αληαγσλίζηξηεο ρώξεο, όζν θαη ζε άιιεο βαιθαληθέο θαη κεζνγεηαθέο ρώξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αθίμεηο θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ έηνπο ζηηο ελ ιόγσ ρώξεο θαηαγξάθνπλ ηηο αθόινπζεο κεηώζεηο: - Ιζξαήι: -18,2% - Μάιηα: -13,8% - Σινβελία: -12,1% - Ιζπαλία: -11,5% - Κύπξνο: -10,8% Αληίζεηα, νη αθίμεηο ζηελ Σπλεζία θαη θπξίσο ζην Μαξόθν θαηαγξάθνπλ ζεηηθνύο ξπζκνύο, 0,9% θαη 9,0% αληίζηνηρα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο, όκσο, ζε όιεο απηέο ηηο ρώξεο (κε εμαίξεζε ηελ Σπλεζία) θαηαγξάθνπλ αξλεηηθνύο ξπζκνύο κεηαβνιήο, θαη κάιηζηα ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο κε δηςήθηα πνζνζηά. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη, επίζεο, θαη ε - έζησ θαη νξηαθή - κείσζε ησλ αθίμεσλ αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ ζηελ Σνπξθία (-0,9%) θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2009, όηαλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ησλ δύν πξνεγνύκελσλ εηώλ ζεκεησλόηαλ αύμεζε πεξίπνπ 16%. Παξά ηελ νξηαθή, όκσο, κείσζε ζηηο αθίμεηο ζηελ Σνπξθία θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ εηζπξάμεσλ ηεο ηάμεο ηνπ -10,0%. Δλδεηθηηθή ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ Σνπξθία είλαη ε δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Έλσζεο Δπαγγεικαηηώλ Γηεπζπληώλ Ξελνδνρείσλ όηη όια ηα μελνδνρεία έρνπλ πξνβεί ζε δξακαηηθέο κεηώζεηο ησλ ηηκώλ ηνπο. ηελ Αηηάιεηα π.ρ. ζε μελνδνρεία 5 αζηέξσλ ππάξρνπλ πξνζθνξέο πνπ θηάλνπλ θαη ηα 60 αλά δηαλπθηέξεπζε ζε παθέηα all inclusive, κε απνηέιεζκα ε πιεξόηεηα λα αγγίμεη ην 95% πεξίπνπ από 40% πνπ ήηαλ πξηλ ηηο πξνζθνξέο. Οη εμειίμεηο απηέο επηβεβαηώλνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ πνπ πξνβιέπεη κείσζε ηνπ παγθόζκηνπ ηνπξηζκνύ γηα ην 2009 πνπ ζα θπκαίλεηαη κεηαμύ -6% θαη -4%, αθνύ ήδε ε κείσζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί γηα ην 1 ν 4κελν είλαη -8,0%. Οη παξαπάλσ εμειίμεηο θαίλεηαη όηη δελ έρνπλ επεξεαζηεί ζε ζεκαληηθό βαζκό, κέρξη ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ, από ηελ παλδεκία ηεο λέαο γξίπεο, ε νπνία απεηιεί νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε. 3

4 Φώπα Πίνακαρ 1. α.- Δξέλιξη Αλλοδαπού Τοςπιζμού ζηην Δλλάδα και ηιρ Ανηαγωνίζηπιερ Φώπερ % Μεηαβνιή Αθίξειρ Σςναλλαγμαηικέρ Διζππάξειρ 2007/ / / / / /08 ΔΛΛΑΓΑ (1) Ηαλ.- Ηνύι. 5,4 0,7-8,6 Ηαλ.- Ηνύλ. 0,7 8,3-14,6 Ηηαιία Ηαλ.- Μάηνο 9,9 0,2-4,0 Ηαλ.- Μάηνο -0,3 2,0-9,3 Ηζπαλία Ηαλ.- Ηνύλ. 1,3 2,8-11,5 Ηαλ.- Μάηνο 3,0 3,9-11,3 Πνξηνγαιία (2) Ηαλ.- Ηνύλ. 3,9 3,4-14,9 Ηαλ.- Μάηνο 11,4 6,8-13,4 Κξναηία (2) Ηαλ.- Ηνύλ. 7,3 2,1-3,9 Ηαλ.- Μαξη. 40,0 17,3-6,0 Κύπξνο Ηαλ.- Ηνύλ. -3,4 2,7-10,8 Ηαλ.- Ηνύλ. 2,3-0,7-15,8 Σνπξθία Ηαλ.- Ηνύλ. 16,6 16,4-0,9 Ηαλ.- Ηνύλ. 3,4 26,8-10,2 Φώπα Πίνακαρ 1. β.- Λοιπέρ Μεζογειακέρ και Βαλκανικέρ Φώπερ Αθίξειρ Σςναλλαγμαηικέρ Διζππάξειρ 2008/ / / /08 Ηζξαήι Ηαλ.- Ηνύλ. 34,2-18,2 Ηαλ.- Μαξη. 52,3-20,8 Σπλεζία Ηαλ.- Ηνύλ. 5,0 0,9 Ηαλ.- Μαξη. κ.δ. 2,9 Αίγππηνο Ηαλ.- Μάξη. κ.δ. -13,0 Ηαλ.- Μαξη. (3) 39,3-17,2 Μαξόθν Ηαλ.- Ηνύλ. κ.δ. 9,0 Ηαλ.- Μάηνο κ.δ. -14,4 Μάιηα Ηαλ.- Ηνύλ. κ.δ. -13,8 Ηαλ.- Μαξη. 4,7-18,8 ινβελία Ηαλ.- Ηνύλ. κ.δ. -12,1 Ηαλ.- Μάηνο κ.δ. -15,3 Βνπιγαξία (4) Ηαλ.- Ηνύλ. 17,9-10,0 Ηαλ.- Ηνύλ. 13,3-7,8 (1) Αθνξά αθίμεηο αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ ζηα θπξηόηεξα αεξνδξόκηα ηεο ρώξαο. Οη αθίμεηο ηεο Αζήλαο πξνέξρνληαη από ην "Ει. Βεληδέινο". (2) Αθνξά δηαλπθηεξεύζεηο αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ ζε μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα. (3) Τν νηθνλνκηθό έηνο ζηελ Αίγππην αξρίδεη ηνλ Ινύιην. (4) Αθνξά αθίμεηο ηαμηδηωηώλ ζηα ζύλνξα. κ.δ.: κε δηαζέζηκα ζηνηρεία. Πεγή: Εζληθέο Σηαηηζηηθέο Υπεξεζίεο θαη Κεληξηθέο Τξάπεδεο ηωλ ρωξώλ. πκπεξαζκαηηθά, νη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο δηεζλνύο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη εκθαλείο ηόζν ζηνλ ειιεληθό όζν θαη ζηνλ παγθόζκην ηνπξηζκό. Ζ ηξέρνπζα ηνπξηζηηθή πεξίνδνο, ε νπνία γηα ηε ρώξα καο πιεζηάδεη ζηε ιήμε ηεο, είλαη κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε, ε νπνία δελ πξέπεη λα ζπγθξίλεηαη κε πξνεγνύκελεο. Δπηβάιιεηαη, σζηόζν, λα απνηειέζεη ηελ αηηία γηα ζνβαξό πξνβιεκαηηζκό θαη ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ απνθάζεσλ. Μηα ελδερόκελε κειινληηθή θξίζε δελ ζα πξέπεη λα βξεη ηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό ζηελ ίδηα ζέζε από πιεπξάο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ρσξίο πξόγξακκα γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο. Σν ΗΣΔΠ ζα επαλαιάβεη γηα κηα αθόκα θνξά, όηη θαζίζηαηαη αλαγθαία ζήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ ε ζηελή ζπλεξγαζία θξάηνπο, ηδησηηθνύ ηνκέα θαη εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ράξαμε από κεδεληθή βάζε κηαο λέαο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία ελόο λένπ μεθηλήκαηνο, ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζε έλαλ αληαγσληζηηθό ηνπξηζηηθό ηνκέα γηα ην θαιό ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. 4

5 Πίνακαρ 2. - Αθίξειρ Αλλοδαπών Τοςπιζηών Αεποποπικώρ (Ιανοςάπιορ Ιούλιορ) Αεποδπόμια % μεηαβολή 2005/ / / / /08 Θεζζαινλίθε* ,5 3,4 8,8 6,7-9,3 Καβάια ,4 11,2 9,9-8,8-8,8 (Β. Δλλάρ) ,2 4,0 8,9 5,5-9,3 Ζξάθιεην* ,6 9,1 1,3 0,3-10,1 Υαληά ,0 20,9 4,5-0,6-13,4 (Κπήηη) ,7 11,8 2,0 0,0-10,9 Ρόδνο ,1 12,9 3,6-0,8-2,8 Κσο ,9 10,0 3,5 2,8-8,8 (Γωδεκάνηζορ) ,3 11,9 3,6 0,4-4,8 Άξαμνο ,8-9,6 51,1-32,0-22,1 Καιακάηα ,5-8,7 6,2-36,1-11,9 (Πελοπόννηζορ) ,4-9,2 29,8-33,6-18,3 Κέξθπξα ,0 3,6-0,4-5,2-9,8 Κεθαινληά ,7 13,2-0,3 17,5-23,6 Εάθπλζνο ,4 3,5-1,2-1,7-5,5 Άθηην ,4-4,0 10,6 4,8-41,7 (Ιόνια Νηζιά) ,9 3,8 0,3-1,0-13,4 Μύθνλνο ,8 4,4 3,1 5,3-11,9 αληνξίλε ,5 6,3 7,3-3,3-12,7 (Κςκλάδερ) ,0 5,6 5,8-0,4-12,4 θηάζνο ,4 1,3 4,7-1,5-3,0 Μπηηιήλε ,9 0,5 13,6 0,2-6,9 Υίνο ,3 9,0-10,2 27,9-26,3 άκνο ,5 9,7 2,5 0,6-14,1 (Β. Αιγαίο) ,1 4,6 5,0 0,9-9,3 ΣΥΝΟΛΟ ,8 8,1 3,7 0,3-9,8 ΑΘΖΝΑ** ,8-3,0-5,9 (1) ΣΥΝΟΛΟ (Με Αθήνα) ,4-0,7-8,6 (1) * Σπλνιηθέο αθίμεηο εμωηεξηθνύ. ** Γηα ηελ Αζήλα ηα ζηνηρεία αθνξνύλ ηηο αθίμεηο αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ, όπωο ηηο δίλεη ην "Ει. Βεληδέινο". (1) Εθηηκήζεηο κε βάζε ηα πξνζωξηλά ζηνηρεία από ην "Ει. Βεληδέινο". 5

6 Πίνακαρ 3. - Αθίξειρ Αλλοδαπών Τοςπιζηών Αεποποπικώρ (Ιούλιορ) Αεποδπόμια % μεηαβολή 2005/ / / / /08 Θεζζαινλίθε* ,3 2,1 6,4-1,5-8,9 Καβάια ,2 20,2 10,2-8,3-3,0 (Β. Δλλάρ) ,6 3,8 6,8-2,2-8,3 Ζξάθιεην* ,1 9,3 0,9-2,8-7,8 Υαληά ,7 19,6 3,5 2,7-24,1 (Κπήηη) ,7 11,6 1,5-1,5-11,8 Ρόδνο ,2 14,1 2,2-3,8-2,6 Κσο ,2 10,5 5,1 5,3-8,4 (Γωδεκάνηζορ) ,2 12,9 3,2-0,7-4,7 Άξαμνο ,4-7,9 9,0-13,7-18,2 Καιακάηα ,5-8,5 15,2-45,5-12,9 (Πελοπόννηζορ) ,7-8,2 11,9-29,0-16,2 Κέξθπξα ,3 5,2-0,8-7,6-10,8 Κεθαινληά ,3 18,4 3,4 12,0-26,0 Εάθπλζνο ,7 2,9 6,2-6,5-3,9 Άθηην ,9 1,6 9,3-5,7-100,0 (Ιόνια Νηζιά) ,4 5,3 2,5-5,3-18,8 Μύθνλνο ,6 2,4 6,5 7,0-11,0 αληνξίλε ,7 4,3 10,2-2,4-11,1 (Κςκλάδερ) ,0 3,6 8,8 1,2-11,1 θηάζνο ,2-4,2 9,3-2,4-0,9 Μπηηιήλε ,9 3,6 15,8 2,2-6,8 Υίνο ,7 29,4-8,1 29,6-26,1 άκνο ,0 12,6 14,9-8,5-12,0 (Β. Αιγαίο) ,5 4,8 12,1-2,6-7,6 ΣΥΝΟΛΟ ,6 8,6 3,6-2,5-10,9 ΑΘΖΝΑ** ,4-7,0 7,6 (1) ΣΥΝΟΛΟ (Με Αθήνα) ,9-3,4-7,4 (1) * Σπλνιηθέο αθίμεηο εμωηεξηθνύ. ** Γηα ηελ Αζήλα ηα ζηνηρεία αθνξνύλ ηηο αθίμεηο αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ, όπωο ηηο δίλεη ην "Ει. Βεληδέινο". (1) Εθηηκήζεηο κε βάζε ηα πξνζωξηλά ζηνηρεία από ην "Ει. Βεληδέινο". 6

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS Contents Preface ν Acknowledgements vi Glossary of grammatical terms vii Abbreviations xvii The Greek alphabet and its pronunciation

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα