Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος"

Transcript

1 Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθήο πξάμεσο, αλ απφ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία πεξηήιζαλ εθ ησλ πζηέξσλ ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηα νπνία ν ηειεπηαίνο δελ είρε ππ φςηλ ηνπ θαηά ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο πξάμεσο, εμαθξηβψλεηαη φηη ην εηζφδεκα ηνπ ππφρξενπ είλαη αλψηεξν απφ απηφ πνπ πεξηιήθζεθε ζηελ αξρηθή πξάμε. Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθήο πξάμεσο, αλ απφ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία πεξηήιζαλ εθ ησλ πζηέξσλ ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηα νπνία ν ηειεπηαίνο δελ είρε ππ φςηλ ηνπ θαηά ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο πξάμεσο, εμαθξηβψλεηαη φηη ην εηζφδεκα ηνπ ππφρξενπ είλαη αλψηεξν απφ απηφ πνπ πεξηιήθζεθε ζηελ αξρηθή πξάμε. Σέηνηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία δελ απνθιείεηαη λα είλαη επίζεκα ή αλεπίζεκα βηβιία ή ζηνηρεία πνπ ηεξνχλ ηξίηεο επηρεηξήζεηο ή θαη άιια έγγξαθα απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο θνξνινγηθήο αξρήο ή ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ε εηθνληθφηεηα ησλ ηηκνινγίσλ πνπ εμέδηδε ή ιάκβαλε θαη θαηαρψξηδε ν θνξνινγνχκελνο (ε νπνία, κάιηζηα, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πξναλαθεξφκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 πεξ. ε ηεο σο άλσ απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εμαίξεζε ηεο ζρεηηθήο ππνζέζεσο απφ ηε ξχζκηζε ηεο πεξαηψζεσο αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ) θαη σο εθ ηνχηνπ ε απφθξπςε απ απηφλ εηζνδήκαηνο. ηδ 2122/2012 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 2012 κε ηελ εμήο ζχλζεζε: Δ. Γαιαλνχ, χκβνπινο ηεο Δπηθξαηείαο, Πξνεδξεχνπζα, ζε αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ αξραηνηέξνπ ηεο πκβνχινπ, πνπ είραλ θψιπκα, Δ. Νίθα, Γ. Σζηκέθαο, χκβνπινη, Δηξ. ηαπξνπιάθε, Β. Μφζρνπ, Πάξεδξνη. Γξακκαηέαο ε Α. Επγνπξίηζα. Γηα λα δηθάζεη ηελ απφ 23 Φεβξνπαξίνπ 2005 αίηεζε: ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία..., πνπ εδξεχεη ζηε..., ε νπνία δελ παξέζηε, αιιά ν δηθεγφξνο πνπ ππνγξάθεη ηελ αίηεζε λνκηκνπνηήζεθε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, θαηά ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ν νπνίνο παξέζηε κε ηε Γέζπνηλα Γάθε, Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Με ηελ αίηεζε απηή ε αλαηξεζείνπζα εηαηξεία επηδηψθεη λα αλαηξεζεί ε ππ αξηζκ. 2600/2004 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο. Ζ εθδίθαζε άξρηζε κε ηελ αλάγλσζε ηεο εθζέζεσο ηεο εηζεγήηξηαο, Παξέδξνπ Β. Μφζρνπ.

2 Καηφπηλ ην δηθαζηήξην άθνπζε ηελ αληηπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ, ε νπνία δήηεζε ηελ απφξξηςε ηεο ππφ θξίζε αηηήζεσο. Μεηά ηε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην δηθαζηήξην ζπλήιζε ζε δηάζθεςε ζε αίζνπζα ηνπ δηθαζηεξίνπ θ α η Α θ ν χ κ ε ι έ η ε ζ ε η α ζ ρ ε η η θ ά έ γ γ ξ α θ α θ έ θ ζ ε θ ε θ α η ά η ν Ν φ κ ν 1. Δπεηδή, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε, γηα ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο έρεη θαηαβιεζεί ην λφκηκν παξάβνιν (ππ αξηζκ /2005, εηδηθφ γξακκάηην παξαβφινπ, ζεηξάο Α), δεηείηαη παξαδεθηψο ε αλαίξεζε ηεο ππ αξηζκ. 2600/2004 απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο κε ηελ νπνία, αθνχ έγηλε ελ κέξεη δεθηή έθεζε ηεο αλαηξεζείνπζαο θαηά ηεο ππ αξηζκ. 3058/2002 απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, πεξηνξίζηεθε ην χςνο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο αλαηξεζείνπζαο θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 1993 ζην πνζφ ησλ επξψ, βάζεη ηνπ νπνίνπ έθξηλε φηη πξέπεη λα γίλεη ν ππνινγηζκφο ηνπ νθεηιφκελνπ απφ απηήλ επηπιένλ θφξνπ, θαζψο θαη ηνπ πξνζζέηνπ θφξνπ πνζνζηνχ 137,5%, κεηαξξπζκίδνληαο αλάινγα ην ππ αξηζκ. 358/ ζπκπιεξσκαηηθφ θχιιν ειέγρνπ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 1993 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο. Με ηελ πξσηφδηθε απφθαζε είρε γίλεη ελ κέξεη δεθηή πξνζθπγή ηεο θαηά α) ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζπκπιεξσκαηηθνχ θχιινπ ειέγρνπ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 1993, κε ην νπνίν είραλ πξνζδηνξηζηεί εμσινγηζηηθψο ηα θαζαξά έζνδά ηεο θαηά ηελ σο άλσ ρξήζε ζην πνζφ ησλ δξρ., αληί ηνπ δεισζέληνο πνζνχ ησλ δξρ. θαη β) ηεο ππ αξηζκ. 2/ πξάμεο ηνπ ηδίνπ Πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Τ., κε ηελ νπνία είρε επηβιεζεί ζε βάξνο ηεο πξφζηηκν χςνπο δξρ. θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.δ. 3323/ Δπεηδή, ζην άξζξν 14 ηνπ λ. 2198/1994 (ΦΔΚ Α 43) νξίδνληαη ηα εμήο: «1. Πξνο ην ζθνπφ ηεο πεξαίσζεο εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ, πνπ αλάγνληαη ζε παξειζνχζεο κέρξη θαη ην έηνο 1992 ρξήζεηο θαη αθνξνχλ ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη ινηπέο θνξνινγίεο ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ εηδηθφο ηξφπνο επίιπζεο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππνζέζεηο απηέο. Με ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη σο πξνο ηελ παξνχζα ξχζκηζε, θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, νη θαηεγνξίεο ησλ ππαγφκελσλ θαη εμαηξνχκελσλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο θαη επίιπζεο, ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βεβαησηένπ θφξνπ θαη θάζε ζπλαθνχο επηβάξπλζεο, ν ηξφπνο βεβαίσζεο, είζπξαμεο θαη θαηαβνιήο απηψλ, φπσο θαη ε ηπρφλ ρνξήγεζε έθπησζεο κέρξη πνζνζηνχ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) αλάινγα κε ην ρξφλν εμφθιεζεο, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηπρφλ απαιιαγή, νιηθή ή κεξηθή, απφ ηηο πάζεο θχζεσο θπξψζεηο θαη γεληθά φ,ηη άιιν είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ξχζκηζεο απηήο. 2. ην πιαίζην ηεο ξχζκηζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ απνζηέιιεηαη ζην θνξνινγνχκελν Δηδηθφ Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα, πνπ πεξηέρεη θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ θαη ηηο ηπρφλ ζπλαθείο επηβαξχλζεηο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίιπζε θαη πεξαίσζε ηεο ππφζεζεο, Δθφζνλ ν

3 ελδηαθεξφκελνο απνδερζεί αλεπηθχιαθηα ην πεξηερφκελν ηνπ σο άλσ Δηδηθνχ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θαη αληαπνθξηζεί ζηνπο ηπρφλ ηηζέκελνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, ε ππφζεζε ζεσξείηαη πεξαησζείζα. Γηα ηελ σο άλσ απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ θνξνινγνχκελνπ ππνγξάθεηαη ζρεηηθή πξάμε, επί ηνπ Δηδηθνχ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο, απφ απηφλ θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. Ζ επίιπζε απηή ζπλεπάγεηαη φια ηα απνηειέζκαηα ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ηα θαηαβιεζέληα ζην Γεκφζην ρξεκαηηθά πνζά, θαη εθαξκνγή ηεο ξχζκηζεο απηήο, δελ αλαδεηνχληαη ζε θακηά πεξίπησζε ». Καη επίθιεζε ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2198/1994 εθδφζεθε ε ππ αξηζ /3184/0009Α/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ Β 354), κε ηελ νπνία νξίζζεθαλ ζην κελ άξζξν 3 νη θαηεγνξίεο ησλ ππαγνκέλσλ ζηελ ελ ιφγσ ξχζκηζε θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ, ζην δε άξζξν 4 νη θαηεγνξίεο ησλ εμαηξνπκέλσλ ππνζέζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη «Κάζε ππφζεζε ζηελ νπνία πξνθχπηεη αλακθηζβήηεηα, απφ έθζεζε ειέγρνπ ή δειηίν πιεξνθνξηψλ ή άιιν έγγξαθν ζηνηρείν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ή ηεο ΤΠΔΓΑ. ή άιιεο αξρήο, ε έθδνζε ή ε ιήςε εηθνληθψλ ή πιαζηψλ σο πξνο ηελ πνζφηεηα ή ηελ αμία ή ηνλ αληηζπκβαιιφκελν θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ δηαθίλεζεο ή αμίαο» (πεξ. ε). Δμάιινπ, ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 2238/1994 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο» (ΦΔΚ Α 151) νξίδνληαη ηα εμήο: «Φχιιν ειέγρνπ θαη αλ αθφκε έγηλε νξηζηηθφ, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθνχ θχιινπ ειέγρνπ, αλ: α) απφ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, πνπ πεξηήιζαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε γλψζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, εμαθξηβψλεηαη φηη ην εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ππεξβαίλεη απηφ πνπ έρεη πεξηιεθζεί ζην πξνεγνχκελν θχιιν ειέγρνπ ή β) ε δήισζε πνπ ππνβιήζεθε ή ηα έληππα ή νη θαηαζηάζεηο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ απνδεηθλχνληαη αλαθξηβή. ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο ην λέν θχιιν ειέγρνπ εθδίδεηαη γηα ην άζξνηζκα ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην πξνεγνχκελν θχιιν ειέγρνπ, θαζψο θαη απηνχ πνπ εμαθξηβψζεθε κε βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία». Καηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, φπσο είλαη ε επεξρφκελε θαη εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2198/1994 θαη ηεο ππ αξηζ /3184/0009Α/ απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθήο πξάμεσο, αλ απφ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία πεξηήιζαλ εθ ησλ πζηέξσλ ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηα νπνία ν ηειεπηαίνο δελ είρε ππ φςηλ ηνπ θαηά ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο πξάμεσο, εμαθξηβψλεηαη φηη ην εηζφδεκα ηνπ ππφρξενπ είλαη αλψηεξν απφ απηφ πνπ πεξηιήθζεθε ζηελ αξρηθή πξάμε. Σέηνηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία δελ απνθιείεηαη λα είλαη επίζεκα ή αλεπίζεκα βηβιία ή ζηνηρεία πνπ ηεξνχλ ηξίηεο επηρεηξήζεηο ή θαη άιια έγγξαθα απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο θνξνινγηθήο αξρήο ή ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ε εηθνληθφηεηα ησλ ηηκνινγίσλ πνπ εμέδηδε ή ιάκβαλε θαη θαηαρψξηδε ν θνξνινγνχκελνο (ε νπνία, κάιηζηα, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πξναλαθεξφκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 πεξ. ε ηεο σο άλσ απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εμαίξεζε ηεο ζρεηηθήο ππνζέζεσο απφ ηε ξχζκηζε ηεο πεξαηψζεσο αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ) θαη σο εθ ηνχηνπ ε απφθξπςε απ απηφλ εηζνδήκαηνο (πξβι. ηδ 3705/2011, 495/2009, 3293/2008, 572-

4 574/2007, 877/2002, 1426/2000). 3. Δπεηδή, ζην κελ άξζξν 33α ηνπ εθαξκνζηένπ θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν λ.δ. 3323/1955 (ΦΔΚ Α 214) νξίδεηαη φηη «1. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ελεξγείηαη θαηά ηαο επνκέλαο δηαθξίζεηο: α) β) γ) Δπί ησλ επηρεηξήζεσλ αίηηλεο δελ ηεξνχλ βηβιία θαη ζηνηρεία ε ηεξνχλ ηνηαχηα θαησηέξαο ηεο πξνζεθνχζεο θαηεγνξίαο ή ηεξνχλ αλαθξηβή ή αλεπαξθή βηβιία θαη ζηνηρεία θαη εθ` φζνλ εηο ηελ ηειεπηαίαλ ηαχηελ πεξίπησζηλ ε αλεπάξθεηα θαζηζηά αδχλαηνλ ηελ δηελέξγεηαλ ησλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ, ην θαζαξφλ θέξδνο πξνζδηνξίδεηαη εμσινγηζηηθψο θαηά ηα ελ άξζξσ 36 νξηδφκελα», ζην δε άξζξν 34 παξ. 2 εδ. γ ηνπ απηνχ λ. δ/ηνο νξίδεηαη φηη «Δπί κε ηεξνπζψλ βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κψδηθνο Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ ή ηεξνπζψλ ηνηαχηα αλεπαξθή ή αλαθξηβή ή θαησηέξαο ηεο πξνζεθνχζεο θαηεγνξίαο, ηα αθαζάξηζηα έζνδα πξνζδηνξίδνληαη εμσινγηζηηθψο επί ηε βάζεη ησλ ππφ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δθφξνπ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πεξί ηεο εθηάζεσο ηεο ζπλαιιαθηηθήο δξάζεσο ηεο επηρεηξήζεσο θαη ησλ ελ γέλεη ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο απηήο». Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 36 παξ. 1 απηνχ νξίδεηαη φηη «1. Ο εμσινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, πεξί σλ νξίδεη ε δηάηαμηο ηνπ εδαθίνπ γ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 33α, ελεξγείηαη δηά πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηεο επηρεηξήζεσο επί εηδηθνχο θαηά γεληθάο θαηεγνξίαο επηρεηξήζεσλ ζπληειεζηάο θαζαξνχ θέξδνπο». πλαθψο, ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ (π.δ. 99/1977, ΦΔΚ Α 34) νξηδφηαλ, θαηά ηνλ θξίζηκν ελ πξνθεηκέλσ ρξφλν, ζην κελ άξζξν 43 φηη «1 Οζάθηο ηα βηβιία θαη ζηνηρεία θξίλνληαη αλεπαξθή ή αλαθξηβή, ν Οηθνλνκηθφο Έθνξνο ππνρξενχηαη λα κελ αλαγλσξίδε ηα εθ ηνχησλ πξνθχπηνληα δεδνκέλα ή νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, λα απνξξίπηε ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηαχηα θαη λα πξνζδηνξίδε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα εμσινγηζηηθψο. 2 Αλαθξηβή θξίλνληαη ηα βηβιία θαη ζηνηρεία νζάθηο... ν ππφρξεσο δελ εκθαλίδεη ηελ πξαγκαηηθήλ θαηάζηαζηλ, εθ ηνηνχησλ δε πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ επεξεάδνληαη νπζησδψο ηα εθ ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πξνθχπηνληα δεδνκέλα ή νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα». Δμάιινπ, ζην άξζξν 30 παξ. 5 ηνπ Κ.Β.. (Π.Γ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84), ν νπνίνο εθαξκφδεηαη θαη ζε εθθξεκείο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. θνξνινγηθέο ππνζέζεηο θαηά ηηο δηαθξίζεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 11 απηνχ, φπσο απηφ ίζρπε αξρηθψο, νξηδφηαλ φηη «Ζ απφξξηςε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ επηηεδεπκαηία ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, ζηα νπνία δηαπηζηψζεθαλ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ζπληζηνχλ αλεπάξθεηεο ή αλαθξίβεηεο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην άξζξν απηφ, κπνξεί λα θξηζεί, κεηά απφ αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία, απφ ηξηκειή Δπηηξνπή, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ θχιινπ ειέγρνπ ή ηεο πξάμεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ επηηεδεπκαηία ζεκείσκα κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ.». Σέινο, ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 1591/1986 (ΦΔΚ Α 50) νξίδεηαη φηη: «αδίθεκα θνξνδηαθπγήο δηαπξάηηεη: α)... δ) Όπνηνο εθδίδεη πιαζηφ ή εηθνληθφ ή λνζεχεη ηηκνιφγην πψιεζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ή νπνηνδήπνηε απφ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ απηήο... Θεσξείηαη εηθνληθφ θαη ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ εθδφζεθε γηα ζπλαιιαγή, δηαθίλεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία αλχπαξθηε ζην ζχλνιν ή γηα κέξνο απηήο ή γηα ζπλαιιαγή πνπ

5 πξαγκαηνπνηήζεθε απφ πξφζσπα δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην θνξνινγηθφ ζηνηρείν. ε) Όπνηνο γλσξίδεη φηη ηα ζηνηρεία είλαη πιαζηά ή εηθνληθά θαη ζπλεξγεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ έθδνζή ηνπο ή απνδέρεηαη ηα πιαζηά ή ηα εηθνληθά ή λνζεπκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία κε ζθνπφ ηελ απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο». 4. Δπεηδή, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 31 παξ. 1 ηνπ λ. 1591/1986, αλ απνδίδεηαη εηθνληθφηεηα ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ εθδνζεί, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή γηα ηελ νπνία θέξνληαη φηη εθδφζεθαλ, ε θνξνινγηθή αξρή βαξχλεηαη, θαηαξρήλ, κε ηελ απφδεημε ηεο εηθνληθφηεηαο (ηδ 505/2012, ηδ 4037/2011 ηδ 4039/2011 7κ., ηδ 1498/2011, ηδ 3528/2011, ηδ 1184/2010, ηδ 2079/2009, ηδ 629/2008, ηδ 1653/2006, ηδ 347/2006, ηδ 511/2005 θ.α.). Δμάιινπ, ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ ακθηζβεηείηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ ηηκνινγίνπ σο εηθνληθνχ ππνρξενχηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί απνδείμεσο (άξζξα 144 επ. ηνπ θπξσζέληνο κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 2717/1999 (ΦΔΚ Α 97) Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, ΚΓΓ), λα εθθέξεη ηελ θξίζε ηνπ ζρεκαηίδνληαο πιήξε θαη βέβαηε δηθαληθή πεπνίζεζε ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα επηηξεπφκελα απνδεηθηηθά κέζα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα δηθαζηηθά ηεθκήξηα, πεξί ηεο ζπλδξνκήο ησλ θξίζηκσλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο εθηηκήζεη ζπλνιηθά ηα πθηζηάκελα ζην θάθειν ηεο ππφζεζεο ζηνηρεία θαη φρη κεκνλσκέλα ην θαζέλα απ απηά. Αλ δε ην δηθαζηήξην ήζειε θξίλεη φηη ηα ππάξρνληα ζηνηρεία είλαη αλεπαξθή πξνο ζρεκαηηζκφ βέβαηεο δηθαληθήο πεπνίζεζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα δηαηάμεη, θαη άξζξν 152 επ. (θαη 96 παξ. 3) ηνπ ΚΓΓ ηε ζπκπιήξσζε ησλ απνδείμεσλ θαη, ηειηθψο, λα θξίλεη ηελ ππφζεζε, αθνχ θαηαλείκεη ην βάξνο απνδείμεσο κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ (ηδ 505/2012, ηδ 2984/2012, ηδ 1402/2011, ηδ 1773/2010, ηδ 496/2009, 1644, ηδ 2842/2007, πξβι. ηδ 883/2002, ηδ 8/2001). 5. Δπεηδή, ζηελ θξηλφκελε ππφζεζε, φπσο δέρεηαη ε αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απφ ηηο απφ εθζέζεηο ειέγρνπ ηνπ εθνξηαθνχ ππαιιήινπ ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο......, ε εθθαινχζα (ήδε αλαηξεζείνπζα) εηαηξία έρεη ζπζηαζεί ζηηο κε έδξα ηε... θαη δηαζέηεη επίζεο δεθαπέληε (15) ππνθαηαζηήκαηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Αηηηθήο, ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ Πάηξα θαη ζηηο έξξεο. Καηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 1993 (δηαρ. πεξίνδνο έσο ) είρε σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηε ζίηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ θαη θνηηεηψλ ησλ Σ.Δ.Η., θαζψο θαη παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δηαθεξχμεσλ, ε θαηαθχξσζε ησλ νπνίσλ έγηλε κεηά απφ δηαγσληζκφ, ηελ εθκεηάιιεπζε θπιηθείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ρψξνπο ησλ αλσηέξσ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ, ηήξεζε δε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο βηβιία θαη ζηνηρεία Γ` θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Φ..- Κ.Β.. Με ηελ ππ αξηζκ. 619/ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 1993 δήισζε θέξδε ηζνινγηζκνχ ρξήζεο χςνπο δξρ., ηα νπνία αλακνξθψζεθαλ ζε δξρ., ιφγσ κε αλαγλψξηζεο νξηζκέλσλ δαπαλψλ. Αθνινχζσο, απηή απνδέρζεθε ζηηο ην ππ αξηζκ. 1297/ εηδηθφ εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο, κε ην νπνίν πεξαηψζεθαλ νξηζηηθά, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.

6 2198/1994 θαη ηεο ππ αξηζκ / απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, νη εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ρξήζεσλ 1990, 1991 θαη 1992, θαηαβάιινληαο ζπγρξφλσο ηελ πξψηε δφζε πνζνχ δξρ. απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δξρ., πνπ αλαινγνχζε ζηηο ελ ιφγσ ρξήζεηο. ηε ζπλέρεηα, ζε εθηέιεζε ηεο ππ αξηζκ. 294/ εληνιήο ηνπ σο άλσ Πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Τ., πνπ εθδφζεθε θαηφπηλ ηεο δηαβίβαζεο, κε ην ππ αξηζκ. 1428/ έγγξαθν ηεο Σεισλεηαθήο Γηεχζπλζεο Διέγρνπ Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (ΣΔ.Γ.Δ.Ο.Δ.), ηεο απφ πνξηζκαηηθήο έθζεζεο ησλ ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ... θαη..., κε ηελ νπνία γλσζηνπνηήζεθαλ λέα ζηνηρεία γηα ηελ εηθνληθφηεηα ζπλαιιαγψλ ηεο αλαηξεζείνπζαο, δηελεξγήζεθε ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ζηελ επηρείξεζή ηεο. Καηά ηνλ έιεγρν απηφ (ζρεηηθή ε απφ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ εθνξηαθνχ ππαιιήινπ..., αθνχ εθηηκήζεθε πξνερφλησο ην πεξηερφκελν ησλ πην πάλσ λέσλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηήιζαλ ζηε θνξνινγηθή αξρή θαη ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ ηεο εηαηξίαο, δηαπηζηψζεθε φηη ε αλαηξεζείνπζα απνδέρζεθε, έιαβε θαη θαηαρψξηζε ζηα ηεξνχκελα βηβιία ηεο θαηά ηε ρξήζε 1992 δψδεθα (12) εηθνληθά ηηκνιφγηα πψιεζεο - δειηία απνζηνιήο (ηα 60/ , 61/ , 62/ , 76/ , 77/ , 78/ , 97/ , 98/ , 99/ , 116/ , 117/ θαη 118/ ), ζπλνιηθήο αμίαο δξρ., πιένλ Φ.Π.Α δξρ., ηα νπνία θέξεηαη φηη εμέδσζε ε αηνκηθή επηρείξεζε... κε αλχπαξθηε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη αθνξνχζαλ ζε αγνξέο ηππνπνηεκέλσλ ζπνξέιαησλ θαη άιισλ ζπλαθψλ εηδψλ δηαηξνθήο (φζπξηα, ηπξί θιπ.), πνπ αληηπξνζσπεχνπλ αλχπαξθηεο ζπλαιιαγέο. Με ην ππ αξηζκ. 17/ ζεκείσκα ειέγρνπ ε θνξνινγηθή Αξρή ελεκέξσζε ηελ ειεγρφκελε γηα ηηο δηαπηζηψζεηο απηέο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηελ απφξξηςε ησλ ηεξεζέλησλ βηβιίσλ θαη ηνλ εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο θαη ε ηειεπηαία πξνζέθπγε ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 30 παξ. 5 ηνπ Κ.Β.., πξνθεηκέλνπ ην σο άλσ ζπιινγηθφ φξγαλν λα απνθαλζεί επί ησλ παξαβάζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ. Με ηελ ππ αξηζκ. 4/ απφθαζή ηεο ε αλσηέξσ Δπηηξνπή έθξηλε νκφθσλα φηη νη ελ ιφγσ παξαβάζεηο (ιήςε εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο - δειηίσλ απνζηνιήο) αζθνχλ επίδξαζε ζην θχξνο ησλ ηεξεζέλησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο θαηά ηε ρξήζε 1992, ζεσξψληαο απηά αλαθξηβή. Καηφπηλ απηψλ, ε θνξνινγηθή αξρή, κε ην ππ αξηζκ. 358/ ζπκπιεξσκαηηθφ θχιιν ειέγρνπ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, αθνχ πξνζδηφξηζε ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο αλαηξεζείνπζαο θαηά ηελ σο άλσ ρξήζε ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δξρ., θαζφξηζε εμσινγηζηηθψο ην χςνο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο ζην πνζφ ησλ δξρ. κε ηελ εθαξκνγή ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο 15% (ζπληειεζηήο πηλάθσλ 10% πξνζαπμεκέλνο θαηά 50 %), ελψ κε ηελ 2/ πξάμε ηεο επέβαιε ζε βάξνο ηεο ηειεπηαίαο, θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.δ. 3323/1955, πξφζηηκν δξρ. ιφγσ ππνβνιήο αλαθξηβνχο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο Πξνζθπγή ηεο αλαηξεζείνπζαο θαηά ησλ πξάμεσλ απηψλ απνξξίθζεθε σο αβάζηκε θαηά ην κέξνο πνπ ζηξεθφηαλ θαηά ηεο πξψηεο πξάμεο (θχιινπ ειέγρνπ), ελψ έγηλε δεθηή θαηά ηεο δεχηεξεο πξάμεο, ε νπνία αθπξψζεθε. Πεξαηηέξσ, θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηεο απφ πνξηζκαηηθήο έθζεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο ΣΔ.Γ.Δ.Ο.Δ. θαη ηεο απφ

7 1995 έθζεζεο ειέγρνπ Κ.Φ.. - Κ.Β.. θαη θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ππαιιήινπ ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο......, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πξψηε έθζεζε, ε εηθνληθφηεηα ηεο επηρείξεζεο....., νδφο αξ...,... Αηηηθήο, δηαπηζηψζεθε κεηά απφ παξάιιεινπο πνιιαπινχο ειέγρνπο ηεο ΤΠΔΓΑ Αζελψλ θαη, θαηφπηλ εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο, ηεο ΣΔ.Γ.Δ.Ο.Δ., ζηελ νπνία ε ΤΠΔΓΑ, κε ην ΔΜΠ.191/ έγγξαθφ ηεο, έθαλε γλσζηφ φηη ε ελ ιφγσ επηρείξεζε εμέδηδε εηθνληθά ηηκνιφγηα πψιεζεο κεγάισλ πνζνηήησλ ειαηνιάδνπ πξνο δηάθνξεο άιιεο επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο ειαηνιάδνπ. Σνχην δε δηφηη, ζχκθσλα κε ην έγγξαθν απηφ, ε επηρείξεζε, θαηά ην πξψην έηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, δειαδή ην 1991 πνπ ιεηηνχξγεζε ηξεηο πεξίπνπ κήλεο (ζεψξεζε βηβιίσλ ), πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο δξρ., θαηά δε ηα έηε 1992 θαη 1993 πσιήζεηο θαη δξρ. αληίζηνηρα, ελψ θαηά ηηο αιιεπάιιειεο επηζθέςεηο ζπλεξγείσλ ηεο ΤΠΔΓΑ ζηελ έδξα ηεο ην θαηάζηεκά ηεο ήηαλ δηαξθψο θιεηζηφ. Δπαθνινχζεζαλ επαλεηιεκκέλνη έιεγρνη ησλ ππαιιήισλ ηεο ΣΔ.Γ.Δ.Ο.Δ. θαη ηεο ΤΠΔΓΑ, απφ ηνπο νπνίνπο δηαπηζηψζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: (Α) Σν θαηάζηεκα, ην νπνίν θαη θαηά ηνπο ειέγρνπο απηνχο βξέζεθε θιεηζηφ, ήηαλ ζε πεξηνρή απνκαθξπζκέλε, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα θαηνηθίεο, θαη θαηαιάκβαλε έλα κηθξφ ρψξν, πεξίπνπ 30 η.κ., ζε ηζφγεηα κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο ηεο Σελ χπαξμε ηεο επηρείξεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν καξηπξνχζε κφλν κία πξφρεηξε επηγξαθή ζηελ πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ, εληφο δε ηνπ θαηαζηήκαηνο, φπσο θαηλφηαλ απφ ηελ ηδακαξία, δελ ππήξραλ εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο, παξά κφλν ηέζζεξηο παιαηέο δεμακελέο (βαξέιηα) ρσξεηηθφηεηαο ελφο ηφλνπ ε θαζεκηά, ελψ, επίζεο, δελ ππήξραλ έπηπια, γξαθεία θαη ινηπφο εμνπιηζκφο, νχηε ε ζηνηρεηψδεο ππνδνκή γηα επηρείξεζε πνπ εκθαλίδεηαη λα δηαθηλεί ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ειαηνιάδνπ εκεξεζίσο (δεμακελέο απνζήθεπζεο, αληιίεο, ρψξνη θφξησζεο θαη εθθφξησζεο θιπ.).(β) Ζ κε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο επηβεβαηψζεθε θαη απφ πεξηνίθνπο, νη νπνίνη δήισζαλ ζηνπο ππαιιήινπο ηεο ΣΔ.Γ.Δ.Ο.Δ. φηη δελ αληηιήθζεθαλ πνηέ λα δηελεξγνχληαη θνξηψζεηο θαη εθθνξηψζεηο ειαηνιάδνπ ζηελ επηρείξεζε, νχηε άλνηγε θάπνηνο ην θαηάζηεκα ή επηζθεπηφηαλ απηφ. Δπίζεο, ζηνπο ελ ιφγσ ππάιιεινπο ε ηδηνθηήηξηα ηνπ ρψξνπ δήισζε πξνθνξηθά θαη ελφξθσο (ζηηο ) φηη εθκίζζσζε ηνλ ελ ιφγσ ρψξν ζε θάπνην πξφζσπν πνπ εκθαλίζηεθε σο θαη έθηνηε δελ είρε θακία επαθή, καδί ηνπ, θαζφζνλ ε θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο γηλφηαλ είηε κέζσ ηξαπεδηθνχ ηεο ινγαξηαζκνχ, είηε κέζσ άιινπ πξνζψπνπ, ελψ ε ίδηα δελ αληηιήθζεθε πνηέ λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε, νχηε λα θνξηψλνληαη ή λα εθθνξηψλνληαη ειαηφιαδα ή λα απαζρνινχληαη ππάιιεινη ζ` απηήλ. (Γ) Ο εκθαληδφκελνο σο ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο......, ν νπνίνο δηέκελε πξάγκαηη ζηε δηεχζπλζε... αξ.... ζηελ... θαη φρη ζηελ νδφ... αξ.... ηνπ Γήκνπ..., φπσο αλαθεξφηαλ ζην κηζζσηήξην ζπκβφιαην θαη ζηε δήισζε έλαξμεο επαγγέικαηνο, εληνπίζηεθε απφ φξγαλα ηνπ ΚΑ Παξαξηήκαηνο Αζθαιείαο Αζελψλ ζηελ νδφ... ζην... λα αζθεί επαηηεία έμσ απφ θαηάζηεκα ηξνθίκσλ, ζχκθσλα δε κε καξηπξίεο ησλ πεξηνίθσλ, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ, απηφ γηλφηαλ ζε κφληκε βάζε. Με ηελ απφ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΣΔ.Γ.Δ.Ο.Δ.. δήισζε φηη δελ έρεη επηρείξεζε, νχηε έρεη αζρνιεζεί πνηέ κε ην εκπφξην ειαηνιάδνπ θαη φηη θάπνηνη άγλσζηνη, πνπ ηνλ πιεζίαζαλ κέζσ ηνπ γλσζηνχ ηνπ......,

8 ηνλ έπεηζαλ λα κεηαβεί ζηελ εθνξία θαη λα ππνγξάςεη θάπνηα έγγξαθα, ρσξίο λα γλσξίδεη ην ιφγν, θαηαβάιινληαο ζηνλ ίδην ην πνζφ ησλ δξρ.. χκθσλα κε ηελ ίδηα θαηάζεζε, ν....., ν νπνίνο ήηαλ πξνρσξεκέλεο ειηθίαο (έηνο γέλλεζεο 1914), δελ είρε θακία νηθνλνκηθή επηθάλεηα, δεδνκέλνπ φηη ζπληεξείηαη κε ηελ επαηηεία θαη ηε βνήζεηα ηνπ θηιφπησρνπ ηακείνπ ηεο ελνξίαο ηνπ Καηζαξηαλήο θαη ιακβάλεη ζχληαμε απφ ηνλ Ο.Γ.Α., ελψ, επηπιένλ, ζηεξείηαη ζηνηρεησδψλ γλψζεσλ γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο αλάινγεο κε ηελ εκθαληδφκελε επηρείξεζε δξαζηεξηφηεηαο. (Γ) χκθσλα κε ηε γξαθνινγηθή εμέηαζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε αξκφδηνο γξαθνιφγνο (θ....), ηα ζεκεηψκαηα ζεψξεζεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο......, ηηκνιφγηα απηήο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη πξνο ηελ αλαηξεζείνπζα) θαη άιια ζηνηρεία είραλ γξαθεί απφ ηνλ θαη ηνλ......, απφ ηνπο νπνίνπο ν ηειεπηαίνο, θαηά ηελ απφ θαηάζεζε ηνπ ηππνγξάθνπ......, είρε δψζεη ηηο παξαγγειίεο γηα ηελ εθηχπσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη θαηέβαιε ηε ζρεηηθή ακνηβή. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά θαη ηα ινηπά πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ηα δχν απηά πξφζσπα ζεσξήζεθαλ φηη είραλ άκεζε ζρέζε κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εηθνληθήο επηρείξεζεο......, απνζθνπψληαο ζηελ έθδνζε εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο ειαηνιάδνπ αξρηθά πξνο ηελ επηρείξεζε «......» (πξψελ "......") ελδηαθεξφλησλ ηνπ θαη, ζηε ζπλέρεηα, κέζσ απηήο, ζηελ έθδνζε εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο ειαηνιάδνπ θπξίσο πξνο ηηο ηππνπνηεηηθέο κνλάδεο ηνπ θαη ηεο « » ελδηαθεξφλησλ ηνπ Πξνο ηνχην ζπλεθηηκήζεθε φηη ε επηρείξεζε......, ε νπνία δελ δηέζεηε δηθά ηεο κεηαθνξηθά κέζα, θεξφηαλ λα ρξεζηκνπνηεί ην κε αξ. θπθι Η.Υ. θνξηεγφ (βπηηνθφξν) απηνθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ......, ην νπνίν, θαηά ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα, θεξφηαλ λα κεηαθέξεη εκπνξεχκαηα ζε δηάθνξνπο πειάηεο εθηφο Αζελψλ θαη ζε κεγάιεο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο, θαη επηπιένλ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο θαη , εκθαληδφηαλ λα κεηαθέξεη κεγάιεο πνζφηεηεο εκπνξεπκάησλ, ελψ, θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, βξηζθφηαλ ζην ζπλεξγείν επηζθεπήο απηνθηλήησλ ηεο επηρείξεζεο " ", φπσο πξνέθπςε απφ ην βηβιίν εηζεξρνκέλσλ απηνθηλήησλ θαη ην 1892/ Σ.Π.Τ. ηνπ ελ ιφγσ ζπλεξγείνπ. Δπίζεο, ζπλεθηηκήζεθε φηη ν......, ν νπνίνο θεξφηαλ λα πξαγκαηνπνηεί θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο κε ηελ επηρείξεζε κε ηίκεκα ζε κεηξεηά, παξά ηε κεγάιε αμία ηνπο, θαηέζεζε ζηνπο ειεγθηέο φηη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο απφ ην έηνο 1991 κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 1993, νπφηε ζηακάηεζε ε ζπλεξγαζία ηνπο, δελ εξρφηαλ ζε επαθή κε ηνλ ζην θαηάζηεκά ηνπ, αιιά ζηελ εζληθή νδφ ή ζε δηάθνξεο αιάλεο κε θάπνην..., ρσξίο άιια ζηνηρεία, θαζψο θαη κε ηνλ......, ν νπνίνο φκσο, ζχκθσλα κε ην απφ έγγξαθν ηεο Γ.Ο.Τ , απεβίσζε ζηηο (Δ) Ζ επηρείξεζε......, εθηφο απφ ηηο πσιήζεηο ρχκα ειαηνιάδνπ, πνπ εκθαλίδνληαη λα απνηεινχλ ηνλ θχξην φγθν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο, θέξεηαη λα πξνκήζεπε, κε άιια πξντφληα (ηξφθηκα, ζαπνχληα, θαζαξηζηηθά θ.ι.π.), ζε κηθξέο πνζφηεηεο, άιιεο επηρεηξήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ αλαηξεζείνπζα. Γηα έλα κέξνο ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγψλ, πνπ αλάγνληαη ζηηο ρξήζεηο 1991 θαη 1992 θαη γηα ηηο νπνίεο εθδφζεθαλ ηα επίκαρα ηηκνιφγηα - δειηία απνζηνιήο θαη ηα

9 ινηπά αλαθεξφκελα ζηελ απφ έθζεζε ειέγρνπ θνξνινγηθά ζηνηρεία, ε αλαηξεζείνπζα εμέδσζε ζε δηαηαγή ηνπ ηηο.../ ,.../ θαη.../ επηηαγέο ηεο Σξάπεδαο , νη νπνίεο έρνπλ νπηζζνγξαθεζεί απφ πξφζσπν πνπ εκθαληδφηαλ σο θαη έρνπλ εηζπξαρζεί απφ ην......, ππάιιειν ηεο αλαηξεζείνπζαο, ν νπνίνο κε ηελ απφ θαηάζεζή ηνπ πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΣΔ.Γ.Δ.Ο.Δ. δήισζε φηη ην ίδην ζπλέβαηλε θαη ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ησλ δχν επηρεηξήζεσλ. Πεξαηηέξσ, κεηά ηελ απφξξηςε ησλ βηβιίσλ ηεο αλαηξεζείνπζαο απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 30 παξ. 5 ηνπ Κ.Β.. πεξηήιζε ζηε Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο ε απφ έθζεζε ειέγρνπ ππαιιήισλ ηεο ΤΠΔΓΑ Αζελψλ, πνπ δηελέξγεζαλ ηνπο παξάιιεινπο ειέγρνπο κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΣΔ.Γ.Δ.Ο.Δ., ε νπνία πεξηέρεη φκνηεο δηαπηζηψζεηο κε εθείλεο ησλ πξνεγνχκελσλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηελ αλαηξεζείνπζα, θαη εθηφο απηψλ, σο κφλα λέα ζηνηρεία, ηελ πιεξνθνξία φηη ε επηρείξεζε... είρε ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Κεθηζηάο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθψλ εηψλ 1992, 1993 θαη 1994, εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο Φ.Π.Α. εηψλ 1991 θαη 1992 θαη ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο ηηκνινγίσλ πψιεζεο (πειαηψλ) εηψλ 1991 θαη Ζ Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο, παξφιν πνπ έθξηλε φηη ηα λεφηεξα απηά ζηνηρεία δελ είλαη ηθαλά λα αλαηξέςνπλ ηελ θξίζε πεξί απφξξηςεο ησλ βηβιίσλ ηεο αλαηξεζείνπζαο, θνηλνπνίεζε ζ` απηήλ ην ππ αξηζκ / ζπκπιεξσκαηηθφ ζεκείσκα ηνπ άξζξνπ 30 παξ. 5 ηνπ Κ.Β.., κε ηελ ελεκέξσζε φηη κπνξεί λα ππνβάιεη ην ζέκα πξνο θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζεκεηψκαηνο. 6. Δπεηδή, κε ηελ έθεζή ηεο ε αλαηξεζείνπζα, επαλαθέξνληαο ζρεηηθφ ηζρπξηζκφ ηεο πξνζθπγήο ηεο, είρε πξνβάιεη θαηαξράο φηη δελ ηεξήζεθε ε πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο (άξζξνπ 70 ηνπ λ. 2238/1994), δεδνκέλνπ φηη ζηηο , εκεξνκελία πνπ θέξεηαη φηη καηαηψζεθε ε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, δελ έγηλε θακηά απνιχησο ζπδήηεζε επί ηεο απφ αίηεζήο ηεο, αιιά αληίζεηα ε φιε ζπδήηεζε πεξηζηξάθεθε ζην θαηά πφζν ήηαλ λφκηκε ε ππ αξηζκ. 4284/ αξλεηηθή απάληεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηζεσξεηή ζηελ απφ αίηεζή ηεο γηα ηε δηελέξγεηα επαλειέγρνπ, ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ λέσλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ππ αξηζκ / ζπκπιεξσκαηηθφ ζεκείσκα άξζξνπ 30 παξ. 5 ηνπ Κ.Β.., ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 612/1997 γλσκνδφηεζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ν..Κ., ε νπνία έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ (ζρεηηθή ε /4299/πνι. 1320/ εγθχθιηνο Γ.Ο.Τ. ). Σν δηνηθεηηθφ εθεηείν απέξξηςε ην ζρεηηθφ ιφγν εθέζεσο κε ηελ αηηηνινγία φηη απφ ην ζψκα ηνπ θχιινπ ειέγρνπ πξνθχπηεη ε κε επίηεπμε δηνηθεηηθήο επίιπζεο δηαθνξάο θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία (ζρεηηθέο νη ππνγξαθέο ησλ ζπκπξαηηφλησλ κεξψλ), ζεσξψληαο, παξάιιεια φηη, αθφκε θαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε λέσλ ζηνηρείσλ, ε δηελέξγεηα επαλειέγρνπ επί ππφζεζεο πνπ έρεη θξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 30 παξ. 5 ηνπ Κ.Β.. αλήθεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηζεσξεηή, θαη ελ ηέιεη, ζηελ επρέξεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ην νπνίν δελ ππνρξενχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηαηάμεη ηνλ

10 επαλέιεγρν κε βάζε ηελ γλσκνδφηεζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ν..Κ., δηαπηζηψλνληαο, πεξαηηέξσ, φηη, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε Δπηηξνπή, ζπλεθηηκψληαο ηελ επίδξαζε ησλ σο άλσ λεφηεξσλ ζηνηρείσλ επί ηεο ππφζεζεο, έθξηλε, εληφο ησλ νξίσλ ηεο δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, φηη δελ πξέπεη λα εκκείλεη ζηελ πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο πεξί δηελέξγεηαο επαλειέγρνπ θαη φηη ηα ππάξρνληα ζηνηρεία αξθνχλ γηα ηε ζπδήηεζε ζηηο ηνπ αηηήκαηνο δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Με ηελ θξηλφκελε αίηεζε ε αηηνχζα επαλαθέξεη ηνλ σο άλσ θαη έθεζε πξνβιεζέληα ηζρπξηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν δελ ηεξήζεθε ε θαη άξζξν 70 ηνπ λ. 2238/1994 δηαδηθαζία εμψδηθεο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, δεδνκέλνπ φηη, θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο ζπδεηήζεθε κφλν ην δήηεκα εάλ ν Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο είρε αξκνδηφηεηα λ απαληήζεη απηφο αληί ηεο Δπηηξνπήο ζηελ αίηεζή ηεο γηα ηε δηελέξγεηα επαλειέγρνπ. Ο ιφγνο απηφο είλαη απνξξηπηένο σο απαξάδεθηνο, δηφηη κε απηφλ πιήζζεηαη ε αλέιεγθηε αλαηξεηηθά εθηίκεζε απ ην δηνηθεηηθφ εθεηείν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θχιινπ ειέγρνπ, απ ην νπνίν ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο βεβαηψλεη φηη πξνθχπηεη φηη δελ επηηεχρζεθε ε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο (πξβι. ηδ 1363/1990, 4587/1987), αλεμαξηήησο ηνπ, φηη θαηά ηα ινηπά, ζπλαξηάηαη θαη κε πξαγκαηηθφ πνπ δελ πξνθχπηεη απ ηελ αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε. Πεξαηηέξσ δε ηζρπξίδεηαη φηη ην δηνηθεηηθφ εθεηείν δελ απάληεζε ζηνλ νπζηψδε ηζρπξηζκφ πνπ είρε πξνβάιεη κε ηελ έθεζή ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν κφλν ε Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ. 2238/1994, θαη φρη ν Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο είρε ην δηθαίσκα λα απνθαλζεί εάλ ζα έπξεπε ή φρη λα γίλεη ν επαλέιεγρνο. Ο ιφγνο απηφο εξείδεηαη ζε εζθαικέλε πξνυπφζεζε δηφηη, θαηά ηα αλειέγθησο γελφκελα δεθηά κε ηελ αλαηξεζηβαιιφκελε, ελ πξνθεηκέλσ, ε Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ. 2238/1994 «ζπλεθηηκψληαο ηελ επίδξαζε ησλ σο άλσ λεφηεξσλ ζηνηρείσλ επί ηεο ππφζεζεο, έθξηλε, εληφο ησλ νξίσλ ηεο δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, φηη δελ πξέπεη λα εκκείλεη ζηελ πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο πεξί δηελέξγεηαο επαλειέγρνπ». 7. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ην δηνηθεηηθφ εθεηείν ζεψξεζε φηη ην δηνηθεηηθφ πξσηνδηθείν νξζά εξκήλεπζε θαη εθάξκνζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2198/1994 θαη ηεο ππ αξηζκ / απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, δερφκελν φηη ε θνξνινγηθή αξρή κπνξνχζε λα δηελεξγήζεη έιεγρν θαη λα εθδψζεη θαη θνηλνπνηήζεη ζπκπιεξσκαηηθφ θχιιν ειέγρνπ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα νξηζκέλε πεξίνδν αθφκε θαη κεηά ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν είρε θαηαζηεί νξηζηηθή, κε βάζε ηηο αλαθεξζείζεο ζηε ζθέςε 2 δηαηάμεηο, ε αξρηθή θνξνινγηθή εγγξαθή, απνξξίπηνληαο σο αβάζηκα ηα πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβιεζέληα κε ηελ έθεζε ηεο αλαηξεζείνπζαο. πλαθψο δε ζεψξεζε φηη νξζά θξίζεθε απφ ην δηνηθεηηθφ πξσηνδηθείν, αλ θαη κε ειιηπή αηηηνινγία, φηη ήηαλ λφκηκε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθνχ θχιινπ ειέγρνπ, κε ηελ αηηηνινγία φηη ε απφ πνξηζκαηηθή έθζεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο ΣΔ.Γ.Δ.Ο.Δ., ε νπνία απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ, πεξηήιζε ζηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηελ πην πάλσ εηδηθή δηαδηθαζία, ηεο αξρηθήο θνξνινγηθήο εγγξαθήο θαη, ζπλεπψο, απνηειεί "ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν" θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 51 παξ. 2 ηνπ λ.δ. 3323/1955, καδί κε ηελ απφ έθζεζε ειέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθε θαη` εληνιή ηνπ ελ ιφγσ Πξντζηακέλνπ.

11 Δλφςεη απηψλ, απέξξηςε σο αβάζηκν ην ιφγν εθέζεσο θαηά ηνλ νπνίν δελ ζπλέηξεραλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζφζνλ ε θνξνινγηθή αξρή, ελφςεη ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ΔΜΠ. 191/ εγγξάθνπ ηεο ΤΠΔΓΑ Αζελψλ πξνο ηελ ΣΔ.Γ.Δ.Ο.Δ., αιιά θαη ηεο απφ θαηάζεζεο ηνπ ππαιιήινπ ηεο αλαηξεζείνπζαο......, γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη θαηά ηελ εκέξα έθδνζεο ηνπ ππ αξηζκ. 1297/ εηδηθνχ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ......, κε ηελ αηηηνινγία φηη ηα ζηνηρεία απηά, πνπ εληάζζνληαη, άιισζηε, ζην πξψην ζηάδην ηεο έξεπλαο ησλ ππαιιήισλ ηεο ΤΠΔΓΑ Αζελψλ θαη ηεο ΣΔ.Γ.Δ.Ο.Δ., δελ ήηαλ γλσζηά ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ έθδνζε θαη απνδνρή ηνπ έλδηθνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο. Ζ θξίζε απηή ηνπ δηνηθεηηθνχ εθεηείνπ είλαη λνκίκσο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε. Σνχην δε δηφηη, ελφςεη ησλ εθηεζέλησλ ζηε ζθέςε 2, απνθιείεηαη ε έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθνχ θχιινπ ειέγρνπ κε βάζε ζηνηρεία ηα νπνία ήηαλ ζηε δηάζεζε ηνπ αξκνδίνπ Πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Τ., ήδε θαηά ηελ έθδνζε ηνπ αξρηθνχ θχιινπ (ή ηνπ εηδηθνχ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο, πξνθεηκέλνπ πεξί πεξαηψζεσο, έζησ θαη αλ απηά δελ είραλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ έθδνζή ηνπ θχιινπ εθείλνπ, ελψ εμάιινπ, πξνθεηκέλνπ πεξί βεβαηψζεσο θφξνπ επί ηε βάζεη δηαδηθαζίαο πεξαηψζεσο θαη άξζξ. 14 παξ. 1 ηνπ λ. 2198/1994 θαη 8 παξ. 3 ηεο πξναλαθεξζείζεο ππνπξγηθήο απφθαζεο, θξίζηκνο, σο πξνο ηε γλψζε ή κε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ εθ κέξνπο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ νηθνλνκηθνχ εθφξνπ είλαη ν ρξφλνο ηεο ππνγξαθήο ηεο νηθείαο πξάμεσο επί ηνπ εηδηθνχ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο απφ ην θνξνινγνχκελν θαη ηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. (ηδ 3293/2008, 574/2007 θ.α.). Ωο εθ ηνχηνπ, εθφζνλ ελ πξνθεηκέλσ, φπσο αλειέγθησο αλαηξεηηθά δέρεηαη ε αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε, ε απφ πνξηζκαηηθή έθζεζε ησλ ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ θαη......, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηήζεθαλ ζηνηρεία γηα ηελ εηθνληθφηεηα ζπλαιιαγψλ ηεο αλαηξεζείνπζαο, δηαβηβάζηεθε απφ ηελ ΣΔ.ΓΔ.Ο.Δ. ζηνλ αξκφδην γηα ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο ζηηο , ήηνη κεηά ηελ απνδνρή- ππνγξαθή ηνπ εηδηθνχ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ζηηο , κε λφκηκε αηηηνινγία ζεσξήζεθε απ ην δηνηθεηηθφ εθεηείν ε πνξηζκαηηθή απηή έθζεζε «ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν», κε πεξαηηέξσ ζπλέπεηα λα θξηζεί σο λφκηκε ε έθδνζε ηνπ έλδηθνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θχιινπ ειέγρνπ, Σα δε πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα απ ηελ αλαηξεζείνπζα είλαη απνξξηπηέα σο αβάζηκα. 8. Δπεηδή, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε πξνβάιιεηαη φηη κε λνκίκσο απνξξίθζεθε ζησπεξά ν θαη έθεζε πξνηαζείο ηζρπξηζκφο ηεο αλαηξεζείνπζαο φηη ην έλδηθν ζπκπιεξσκαηηθφ θχιιν ειέγρνπ ήηαλ κε λφκηκν δηφηη θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 45 παξ. 8 ηνπ ΚΦ δελ ηεο είρε επηδνζεί πξνεγνπκέλσο ζεκείσκα ειέγρνπ. Ο ιφγνο απηφο είλαη απνξξηπηένο, πξνερφλησο, σο εξεηδφκελνο επί εζθαικέλεο πξνυπνζέζεσο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη, φπσο αλειέγθησο δέρεηαη ε αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε (2ε ζει. ηνπ 4νπ θχιινπ θαη 2ε ζει. ηνπ 7νπ θχιινπ), αλαθνξηθά κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ θνηλνπνηήζεθαλ αληηζηνίρσο δχν ζεκεηψκαηα ειέγρνπ, ηα ππ αξηζκ. 17/ (αξρηθφ) θαη 17211/ (ζπκπιεξσκαηηθφ). 9. Δπεηδή, αθνινχζσο, ην δηνηθεηηθφ εθεηείν, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ, εθηηκψληαο θαη αμηνινγψληαο ζπλνιηθά φια καδί ηα ζηνηρεία πνπ

12 πεξηιακβάλνληαη, θαηά ηα αλσηέξσ, ζηελ απφ πνξηζκαηηθή έθζεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο ΣΔ.Γ.Δ.Ο.Δ. θαη ζηελ φκνηα θαηά ηα νπζηψδε ζηνηρεία απφ έθζεζε ειέγρνπ ησλ ππαιιήισλ ηεο ΤΠΔΓΑ Αζελψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ θαη νη εθζέζεηο ειέγρνπ ηνπ ππαιιήινπ ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο......, έθξηλε φηη απνδεηθλχεηαη πιήξσο φηη ε επηρείξεζε ηνπ ήηαλ εηθνληθή, δειαδή δελ είρε πξαγκαηηθή ππφζηαζε, ζεσξψληαο φηη νξζά θξίζεθε απφ ηε θνξνινγηθή αξρή φηη ηα επίκαρα ηηκνιφγηα - δειηία απνζηνιήο πνπ εμέδσζε ε επηρείξεζε απηή πξνο ηελ αλαηξεζείνπζα ήηαλ εηθνληθά, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ θαηαρσξίζζεθαλ ζηα βηβιία ηεο, κε ηελ αηηηνινγία φηη ε αλαηξεζείνπζα δελ απέδεημε κε λφκηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλαιιαγέο ηηο νπνίεο αθνξνχζαλ ηα ελ ιφγσ θνξνινγηθά ζηνηρεία. Παξάιιεια, ζεψξεζε φηη αξθεί ε απφδεημε ηεο εηθνληθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο......, εθφζνλ δελ απνδεηθλχεηαη ε θαιή πίζηε ηεο αλαηξεζείνπζαο, γηα ηελ απφδεημε ησλ θεξφκελσλ σο εθδνζέλησλ απφ ηελ επηρείξεζε απηή θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ σο εηθνληθψλ, θαη επνκέλσο, ε θνξνινγηθή αξρή δελ ήηαλ ππνρξεσκέλε λα απνδείμεη κε πεξαηηέξσ ζηνηρεία ηελ εηθνληθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ - δειηίσλ απνζηνιήο θαη, θαη` επέθηαζε, ηελ αλππαξμία ησλ αλαθεξνκέλσλ ζ` απηά δαπαλψλ ηεο αλαηξεζείνπζαο. Δλφςεη απηψλ, απέξξηςε σο αβάζηκνπο ηνπο πεξί ηνπ αληηζέηνπ ιφγνπο έθεζεο, κε ηνπο νπνίνπο πξνβαιιφηαλ φηη ε επηρείξεζε ηνπ ήηαλ ππαξθηή θαη φηη νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κ` απηήλ, εθφζνλ, κάιηζηα, ε θνξνινγηθή αξρή δελ απέδεημε φηη νη ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε δηαθνξεηηθά πξφζσπα, ηα νπνία δελ θαηνλφκαζε, φπσο φθεηιε, θαη ελ γέλεη δελ ακθηζβήηεζε κε ζεηηθά ζηνηρεία ηελ θαιή πίζηε ηεο αλαηξεζείνπζαο, κε ηελ αηηηνινγία φηη ε κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ πξνέθππηε θαη απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ελέξγεηεο ηνπ ππαιιήινπ ηεο αλαηξεζείνπζαο......, ν νπνίνο κε ηελ απφ θαηάζεζή ηνπ επηβεβαίσζε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ίδηαο κεζφδνπ ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηεο αλαηξεζείνπζαο κε ηε θεξφκελε σο εθδφηξηα ησλ επίκαρσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ επηρείξεζε, ελψ ε αλαηξεζείνπζα δελ απέδεημε φηη ν ηειεπηαίνο δελ ελεξγνχζε θαη` εληνιή θαη εμνπζηνδφηεζή ηεο. Σέινο, απέξξηςε σο αλαπφδεηθην ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο αλαηξεζείνπζαο, θαηά ηνλ νπνίν κε ηελ ππ αξηζκ. 2746/1998 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο αζσψζεθε ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηεο απφ ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ηεο θνξνδηαθπγήο, κε ηελ αηηηνινγία φηη δελ πξνζθνκίζηεθε, θαη κάιηζηα πξσηνδίθσο, αληίγξαθν ηεο απφθαζεο απηήο, ζεσξψληαο παξάιιεια αθελφο φηη ηέηνηα αζσσηηθή απφθαζε δελ είλαη δεζκεπηηθή, θαη άξζξν 5 ηνπ Κ.Γ.Γ., αιι` απιψο ζπλεθηηκεηέα, αθεηέξνπ δε φηη δελ αλαηξεί ηελ αλσηέξσ πεξί εηθνληθφηεηαο θξίζε ηνπ ην παξαηηζέκελν ζηελ έθεζε πεξηερφκελν απηήο, θαηά ην νπνίν "νη ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε λφκηκα ζεσξεκέλα ηηκνιφγηα πνπ αθνξνχζαλ θαη πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη ππαξθηφ πξφζσπν πσιεηή, ν νπνίνο κάιηζηα ππέβαιε θαη δειψζεηο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Φ.Π.Α. απφ ηα επίδηθα απηά ηηκνιφγηα". Ζ σο άλσ θξίζε ηνπ δηνηθεηηθνχ εθεηείνπ θαηά ηελ νπνία ε κελ επηρείξεζε ηνπ ήηαλ εηθνληθή, δειαδή ζπλαιιαθηηθψο αλχπαξθηε, κε ζπλέπεηα θαη νη θαιππηφκελεο απφ ηα έλδηθα ηηκνιφγηα - δειηία απνζηνιήο εθδφζεψο ηνπ ζπλαιιαγέο λα είλαη εηθνληθέο, κε ηελ έλλνηα φηη, νπσζδήπνηε, δελ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν εθδφηε, είλαη λνκίκσο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε, ηα δε πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα είλαη απνξξηπηέα σο

13 αβάζηκα θαη σο απαξάδεθηα ζην βαζκφ πνπ πιήζζνπλ ηελ αλέιεγθηε αλαηξεηηθά εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ απ ην δηνηθεηηθφ εθεηείν. Σνχην δε δηφηη ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, αθνχ εμεηίκεζε ζπλνιηθά φια ηα ελψπηφλ ηνπ απνδεηθηηθά κέζα, ηα νπνία είραλ επηθαιεζζεί νη δηάδηθνη, ζρεκάηηζε πιήξε θαη βέβαηε δηθαληθή πεπνίζεζε πεξί ηεο εηθνληθφηεηαο ησλ έλδηθσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, κε ην θεξφκελν σο εθδφηε απηψλ. Δηδηθφηεξα, ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο θαηέιεμε ζηελ θξίζε απηή ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ φρη κφλν ηηο δηαπηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε ηνπ θεξφκελνπ σο εθδφηε ησλ έλδηθσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο ησλ θεξφκελσλ σο θαιππηφκελσλ απ απηά έλδηθσλ ζπλαιιαγψλ ηεο αλαηξεζείνπζαο κε ηνλ......, φπσο, θπξίσο, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ηνπ ηηκήκαηνο ησλ πξντφλησλ πνπ θέξνληαη λα δηαθηλήζεθαλ κε ηα έλδηθα θνξνινγηθά ζηνηρεία, φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζηελ πξναλαθεξζείζα απφ θαηάζεζε ηνπ ππαιιήινπ ηεο αλαηξεζείνπζαο,......, απ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ηα ρξήκαηα πνπ θεξφηαλ φηη θαηέβαιε ε αλαηξεζείνπζα, κέζσ επηηαγψλ, ζηνλ εθδφηε, θαηέιεγαλ, ηειηθψο, θαη πάιη ζηελ ίδηα. Δμάιινπ, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε δελ πιήζζεηαη ην ζθέινο απηφ ηεο αηηηνινγίαο απηήο ηνπ δηνηθεηηθνχ εθεηείνπ ζρεηηθά κε ηηο κλεκνλεπζείζεο ζπλζήθεο ησλ έλδηθσλ ζπλαιιαγψλ. Ωο εθ ηνχηνπ ηα πξνβαιιφκελα πεξί ηνπ φηη κε λνκίκσο ην δηνηθεηηθφ εθεηείν αληέζηξεςε ην βάξνο απφδεημεο, ελφςεη ηνπ φηη ε θέξνπζα ην βάξνο απνδείμεσο θνξνινγηθή αξρή δελ ακθηζβήηεζε κε ζεηηθά ζηνηρεία ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχζαλ ηα έλδηθα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ ζεσξήζεθαλ εηθνληθά, έζησ θαη κε δηαθνξεηηθά πξφζσπα, θαζψο θαη ην φηη η αγνξαζζέληα εκπνξεχκαηα δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ θνηηεηηθψλ εζηηψλ θαη ηε ζίηηζε ησλ θνηηεηψλ, είλαη απνξξηπηέα σο αιπζηηειή, δηφηη, ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, φπσο απηή δίδεηαη ζηελ πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 1591/1986, νχηε ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ έλδηθσλ ζπλαιιαγψλ κε δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απ ηνλ......, αιιά νχηε θαη ν εθνδηαζκφο ησλ θνηηεηηθψλ εζηηψλ κε ηα θεξφκελα σο δηαθηλεζέληα κε ηα επίδηθα θνξνινγηθά ζηνηρεία πξντφληα αίξεη ηελ ελ πξνθεηκέλσ απνδηδφκελε εηθνληθφηεηα απηψλ. 10. Δπεηδή, ην δηνηθεηηθφ εθεηείν, ελφςεη ησλ σο άλσ δηαπηζηψζεσλ πεξί ηεο εηθνληθφηεηαο ησλ έλδηθσλ ζπλαιιαγψλ ηεο αλαηξεζείνπζαο, έθξηλε φηη είλαη λφκηκνο ν εμσινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηά ηελ θξίζηκε πεξίνδν, κε ηελ αηηηνινγία φηη απηή κε ην ζπγθεθξηκέλν έληερλν ηξφπν εκθάληζε ζηα βηβιία ηεο αλχπαξθηα έμνδα ζπλνιηθνχ πνζνχ δξρ., πιεκκέιεηα ηελ νπνία, ελφςεη ηεο θχζεο θαη ηεο έθηαζήο ηεο, ζεψξεζε φηη είλαη νπζηψδεο, έζησ θαη αλ αληηπξνζσπεχεη κηθξφ ζρεηηθά πνζνζηφ ησλ θαηά ηελ έθεζε ζπλνιηθψλ αγνξψλ θαη πσιήζεψλ ηεο ( θαη δξρ. αληίζηνηρα), δηφηη θινλίδεη ηελ πίζηε ζηελ αθξίβεηα θαη αιήζεηα ησλ εγγξαθψλ ησλ βηβιίσλ ηεο, απνξξίπηνληαο σο αβάζηκα ηα πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβιεζέληα. Με ηελ θξηλφκελε αίηεζε πξνβάιιεηαη φηη ην δηνηθεηηθφ εθεηείν δελ απάληεζε ζηνλ νπζηψδε ηζρπξηζκφ ηεο φηη δελ έπξεπε ελ πξνθεηκέλσ λ ακθηζβεηεζεί ην θχξνο ησλ βηβιίσλ ηεο, δεδνκέλνπ φηη νη αγνξέο ηεο απ ηελ επηρείξεζε......, αμίαο δξρ. αληηπξνζψπεπαλ πνζνζηφ 2,80% ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξψλ ηεο χςνπο δξρ. θαη πνζνζηφ 1,46% ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεψλ

14 ηεο χςνπο δξρ., θαη ζπλεπψο, νη έλδηθεο αγνξέο αληηπξνζσπεχνπλ κεγέζε αζήκαληα ζε ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο θαηά ηελ έλδηθε ρξήζε. Ο ιφγνο απηφο, αλεμαξηήησο ηνπ φηη εξείδεηαη επί εζθαικέλεο πξνυπνζέζεσο, δεδνκέλνπ φηη ηα ελ πξνθεηκέλσ νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρεηξήζεψο ηεο πνπ επηθαιείηαη ε αλαηξεζείνπζα αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 1992, είλαη, επηπιένλ, απνξξηπηένο πξνερφλησο, σο εξεηδφκελνο επί εζθαικέλεο πξνυπνζέζεσο, δεδνκέλνπ φηη, αλ θαη απαξαδέθησο, θαη άξζξν 96 παξ. 2-3 ηνπ ΚΓΓ (λ. 2717/1999 ΦΔΚ Α 97), πξνβιεζείο ην πξψηνλ θαη έθεζε, θαηά ηα αλσηέξσ εθηεζέληα έηπρε, πάλησο, αηηηνινγεκέλεο αληηκεησπίζεσο απ ην δηνηθεηηθφ εθεηείν, θαηά ηεο νπνίαο ε αλαηξεζείνπζα δελ πξνβάιιεη κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε θάπνηα εηδηθφηεξε αηηίαζε. 11. Δπεηδή, ελφςεη ησλ αλσηέξσ, ε θξηλφκελε αίηεζε είλαη απνξξηπηέα ζην ζχλνιφ ηεο. Γηα ηαχηα Απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. Γηαηάζζεη ηελ θαηάπησζε ηνπ παξαβφινπ. Δπηβάιιεη ζηελ αλαηξεζείνπζα ηε δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ Γεκνζίνπ πνπ αλέξρεηαη ζε ηεηξαθφζηα εμήληα (460) επξψ. Ζ δηάζθεςε έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ θαη 2 Απξηιίνπ 2012 θαη ε απφθαζε δεκνζηεχζεθε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο 6εο Ηνπλίνπ Ζ Πξνεδξεχνπζα χκβνπινο Ζ Γξακκαηέαο Δ. Γαιαλνχ Α. Επγνπξίηζα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Κ.Λ. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Αζήλα, 24 Ννεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Π Ρ Ο Κ Λ Α Γ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Χ Ζ & Α Ν Θ Ρ Χ Π Η Ν Ο Τ Γ Τ Ν Α Μ Η Κ Ο Τ Χο ν Πίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Γιαδικαζία έγκπιζηρ πποηεινόμενυν ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος για ηιρ ςπό ένηαξη ππάξειρ

Γ. Γιαδικαζία έγκπιζηρ πποηεινόμενυν ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος για ηιρ ςπό ένηαξη ππάξειρ Ειδική Γραμμαηεία Εθνικού Σηραηηγικού Πλαιζίοσ Αναθοράς (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΘΕΜΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ Πληροφορίες: Γ. Παναγιωτοπούλοσ Αθήνα, 02.07.2012 Σηλ.: 210-3742050 Αριθ.Πρωτ.: 29665/ΕΤΘΤ 610 Fax: 210-3742060

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_2383/333 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1. Καη νη Κεξθπξαίνη, επεηδή άξρηζαλ λα θνβνύληαηκήπσο, αθνύ πιεύζνπλ νη ερζξνί ελαληίνλ ηεο πόιεο ηνπο,θαζώο αηζζάλνληαλ ληθεηέο,ή πάξνπλ πίζσ απ ην λεζίηνπο εθεί αηρκαιώηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ. Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ. Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ Με ηελ παξνχζα εγθχθιην παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη απνδνηηθφηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ

Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ ========== ============================ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 3 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ====================================== Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ Γηα δηάθνξεο παξαβάζεηο ηηκσξήζεθαλ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα θπζηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ ΠΡΟ:ΓΔΝ/ΓΔΓΗ Φ. : 646/ 30/2015. : 1686 Αζήλα, : 07 / 04/15 ΚΟΙΝ.: ΓΔΝ/Δ1-ΙΙ, ΚΔΦΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΘΔΜΑ: Σν Μνλαζηήξη ηνπ Βινρνύ θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ παηδεία θαη ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:Αξεηά Bαηνπζένπ ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Δ-mail:promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ. (Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ : Α, Β Β.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ΘΥΓΗΘΑΠ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑΠ -3745 (θαξ) Ζ εηαηξία καο ιεηηνπξγεί απφ ην 1977 έσο θαη ζήκεξα αθαηάπαπζηα. Ζ κνξθή θαη ε ιεηηνπξγηθή δνκή ηεο έρεη αιιάμεη κέζα ζηα ρξφληα, δηαξθψο εκπινπηηδφκελε απφ λέεο δξαζηεξηφηεηεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ. Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ. Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ ΠΡΟ: ΚΟΘΝ : ΘΕΜΑ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Γηαγσληζκνί πκβάζεηο 11 ν ΤΝΣΑΓΜΑ ΠΔΕΗΚΟΤ «ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ» 4 ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ Σειέθ.(Δζση.)1234 Φ.600.163/22/6206.1156 Σξίπνιε, 01 Γεθ 14 ΥΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ηαδίνπ 24 105 64 Αζήλα Σει. 210-3312253, 210-3310022 Φαμ. 210-3312033 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αζήλα, 17 Απγνύζηνπ 2009 ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ Ειζαγυγικά Πήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ ηα ζρνιεία Α/ζκηαο Δθπ/ζεο πξνγξακκαηίδνπλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο επηζθέςεηο εθπαηδεπηηθέο ζε ρώξνπο πνιηηηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Πηζηνπνηεκέλνη ζηελ Κνιπνζθόπεζε Ιαηξνί Γπλαηθνιόγνη Έθδνζε 0.2 Εξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13365/29-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α.

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 21 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/02/2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κέξθπξα, 24/01/2013 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 Ζ Γηεχζπλζε Τδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Μσθικές γσναικείες μορθές ζηοσς μονολόγοσς ηης Τέηαρηης Διάζηαζης ηοσ Γιάννη Ρίηζοσ

Μσθικές γσναικείες μορθές ζηοσς μονολόγοσς ηης Τέηαρηης Διάζηαζης ηοσ Γιάννη Ρίηζοσ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΘΔΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟ ΑΡΥΑΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΘΔΑΣΡΟ ΔΛΔΝΗ ΜΟΙΑΛΟΤ (Α.Μ. 27) Μσθικές γσναικείες μορθές ζηοσς μονολόγοσς

Διαβάστε περισσότερα

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ ΠΡΟΣΤΠΟ ΘΕΩΡΗΣΘΚΟ ΦΡΟΝΣΘΣΗΡΘΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑΣΑ 2012-2013 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΞΔΣΑΖ: ΣΡΔΗ (3) ΩΡΔ Α. ΓΗΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΔΚΦΩΝΖΔΗ (Πιάησλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη,

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη, ΔΗΑΓΩΓΖ Καζεηί πνπ έθαλε, ζθέθηεθε, θέξδηζε ή δεκηνύξγεζε ε αλζξωπόηεηα, όι απηά βξίζθνληαη, ζαλ κηα καγηθή παξαθαηαζήθε, ζηηο ζειίδεο ηωλ βηβιίωλ. Απνηεινύλ εθιεθηό θηήκα ηωλ αλζξώπωλ. Σόμαρ Καπλάιλ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003627503 2016-01-13

16PROC003627503 2016-01-13 ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΓΑΜ: ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ & ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΥΛ ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΩΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Δθεκεξίδα ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΒΗΜΑ Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Σημ επαμαλειςξσογία ςξσ γοατείξσ ςηπ Δλλημικήπ Δςαιοείαπ Σξπικήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΓ ΤΝΟΓΟ Β ΓΗΑΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ» ΔΚΘΔΖ ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΔΡΟ Α Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΟΤ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015». 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηροπή Τειεπηθοηλωληώλ θαη Τατσδροκείωλ (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηροπή Τειεπηθοηλωληώλ θαη Τατσδροκείωλ (ΕΕΤΤ), Μαρούζη, 04-03-2010 ΑΠ. 555-25 ΑΠΟΦΑΣΗ Παραιαβή θαη Αποδοτή ηωλ Αποιογηζηηθώλ Εθζέζεωλ Γ & Δ ηες εηαηρείας UPSET ζηο πιαίζηο ηοσ Έργοσ «Στεδηαζκός Σηραηεγηθής Ελεκέρωζες ηες ΕΕΤΤ θαη Υιοποίεζε Στεδίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82)

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) Θέμα : «Έγκριζη εθαρμογής προγράμμαηος οικονομικής ενιζτύζεως αηόμων ποσ πάζτοσν από ζσγγενή αιμολσηική αναιμία (Μεζογειακή δρεπανοκσηηαρική - μικροδρεπανοκσηηαρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ : 567.600,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. 1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ : 567.600,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. 1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-11-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Π7Ω9Μ-ΠΑΚ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης τυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β4Π7Ω9Μ-ΠΑΚ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης τυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ 3/28-2-2012 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Αρ. απόφασης 95/2012 ΘΔΜΑ: Επιλογή δικαιούσυν για σοπήγηζη αδειών ςπαίθπιος πλανόδιος

Διαβάστε περισσότερα

Καξαζαλαζόπνπινο Νηθόιανο ηνπ ΠΫηξνπ Τπνςάθηνο ΠεξηθεξεηΪξρεο Γπη.ΔιιΪδαο

Καξαζαλαζόπνπινο Νηθόιανο ηνπ ΠΫηξνπ Τπνςάθηνο ΠεξηθεξεηΪξρεο Γπη.ΔιιΪδαο Α) πλδπαζκόο ππνςεθέσλ Πεξηθεξεηαξρώλ, Αληηπεξηθεξεηαξρώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ ΠεξηθΫξεηαο Γπηηθάο ΔιιΪδαο κε ηελ επσλπκέα «ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ» θαη κε Ϋκβιεκα: «ε ιϋμε ΛΑΨΚΖ θαη από θϊησ

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2011) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα