ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: , 214, 304, 303

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ Αξηζ. Πξση ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: , 214, 304, 303 ΠΡΟΓΡΑΜΜ ΑΣ Α ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΔΣΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ - αο γλσξίδνπκε φηη ζχκθσλα κε: α) ηελ αξηζκ. Φ10034/2196/59/ (ΦΔΚ 760/ , ηεχρνο Β ) θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο θαη ηνπ αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίζηεθαλ ηα Πξνγξάκκαηα θαη ν αξηζκφο δηθαηνχρσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αγξνηηθήο Δζηίαο (Λ.Α.Δ) ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2014 θαη β) ηηο αξηζ. πλ.8/θ1/ , πλ.8/θ2/ , πλ.8/θ3/ , πλ.8/θ4/ απνθάζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Λ.Α.Δ, εγθξίζεθε ε πινπνίεζε ησλ θαησηέξσ Πξνγξακκάησλ ηνπ έηνπο 2014, σο εμήο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΛΑΔ/ΟΓΑ: 1. Κνηλσληθφο Σνπξηζκφο (6ήκεξεο δηαθνπέο) 2. Ιακαηηθφο Σνπξηζκφο (6ήκεξεο δηαθνπέο θαη παξάιιεια δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο κέρξη ηέζζεξηο (4) απιέο ινχζεηο δσξεάλ ζε εγθαηαζηάζεηο πδξνζεξαπεπηεξίσλ φιεο ηεο ρψξαο πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλα κε ην ΛΑΔ/ΟΓΑ) 3. Δθδξνκηθφ Πξφγξακκα (3ήκεξεο, 2ήκεξεο θαη κνλνήκεξεο εθδξνκέο) 4. Γσξεάλ Παξνρή Βηβιίσλ 5. Γσξεάλ Παξνρή Δηζηηεξίσλ Θεάηξνπ Σα πξνγξάκκαηα εθαξκόδνληαη ζε όινπο ηνπο λνκνύο ηεο ρώξαο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε απηά απαηηείηαη ε ππνβνιή αίηεζεο ζηα ΚΔΠ. Οη δηθαηνύρνη ζα αλαδεηρζνύλ έπεηηα από θιήξσζε ζηελ νπνία πξνηεξαηόηεηα έρνπλ όζνη δελ έρνπλ θιεξσζεί ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ: 1. Όινη νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ. 2. Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ πνπ έρνπλ εμνθιήζεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο, θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηηο παξνρέο ηνπ ΛΑΔ. 3. Σα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ (ζχδπγνη - παηδηά) πνπ είλαη έκκεζα αζθαιηζκέλα ζηνλ ΟΓΑ. 4. Γηθαηνχρνη ζχληαμεο επηδψλησλ. -1-

2 ην πξόγξακκα Ηακαηηθνύ Σνπξηζκνύ ζπκκεηέρνπλ ΜΟΝΟ νη ζπληαμηνύρνη - ηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ νξθαληθή ζύληαμε δελ ζπκκεηέρνπλ - θαη ζε πεξίπησζε δεύγνπο, ζπκκεηέρεη κόλν ν/ε ζπληαμηνύρνο ζύδπγνο όρη ν/ε αζθαιηζκέλνο/ε ζύδπγνο. Οη δηθαηνχρνη φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα θαηέρνπλ Βηβιηάξην Τγείαο ΟΓΑ ζεσξεκέλν - ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνζέξρνληαη ζηα Κ.Δ.Π. όιεο ηεο ρώξαο από κέρξη πξνθεηκέλνπ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο έηνπο Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ είλαη ηα εμήο: α) Βηβιηάξηα Τγείαο Ο.Γ.Α. (αηνκηθφ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ πνπ ζέιεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαζέζηκεο παξνρέο καδί ηνπ), ζεσξεκέλα- ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. β) Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο γ) Δλεκεξσηηθό ζεκείσκα ζπληάμεσλ (εθφζνλ ππάξρεη) ή απόθνκκα θαηαβνιήο εηζθνξώλ (αθνξά αζθαιηζκέλνπο) Η πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο (γ) πεξίπησζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, δηεπθνιχλεη φκσο ζηε δηαδηθαζία αλεχξεζεο ηνπ ΑΜ ηνπ ΟΓΑ. ε πεξίπησζε πνπ ηξίην πξόζσπν πξνζέιζεη ζην ΚΔΠ γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζθνκίζεη ην Βηβιηάξην Τγείαο ΟΓΑ ηνπ αηηνχληνο, ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα χληαμεο ή θαηαβνιήο εηζθνξψλ θαζψο θαη λόκηκε εμνπζηνδόηεζε. Ο αηηψλ κπνξεί λα επηιέμεη κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ παξνρέο: α) Κνηλσληθφο Σνπξηζκφο (6ήκεξεο δηαθνπέο) β) Ιακαηηθφο Σνπξηζκφο (6ήκεξεο δηαθνπέο θαη παξάιιεια δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο κέρξη ηέζζεξηο (4) απιέο ινχζεηο - ηέζζεξα (4) εηζηηήξηα ειεχζεξεο εηζφδνπ - ζε εγθαηαζηάζεηο πδξνζεξαπεπηεξίσλ φιεο ηεο ρψξαο πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλα κε ην ΛΑΔ/ΟΓΑ) γ) Δθδξνκηθφ Πξφγξακκα (3ήκεξεο ή 2ήκεξεο ή κνλνήκεξεο εθδξνκέο) Δπίζεο ν αηηώλ κπνξεί λα επηιέμεη, εθόζνλ επηζπκεί, λα ζπκκεηάζρεη παξάιιεια κε ηα πξνγξάκκαηα Σνπξηζκνύ θαη ζηελ θιήξσζε γηα ηα Πξνγξάκκαηα Γσξεάλ Παξνρήο Βηβιίσλ θαη Γσξεάλ Παξνρήο Δηζηηεξίσλ Θεάηξνπ. Εεπγάξη δηθαηνύρσλ: ε πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν ζχδπγνη είλαη δηθαηνχρνη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΛΑΔ/ΟΓΑ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ δχν μερσξηζηέο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο, γηα λα ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηελ ίδηα παξνρή. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη θαζέλαο εθ ησλ ζπδχγσλ λα δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ ηα ζηνηρεία ηνπ άιινπ ζπδχγνπ θαη λα έρνπλ δειψζεη ζηηο Αηηήζεηο ηνπο θνηλέο παξνρέο. -2-

3 ην πξόγξακκα Ηακαηηθνύ Σνπξηζκνύ δηθαηνχρνη είλαη κφλν νη ζπληαμηνύρνη, ζπλεπψο ζε πεξίπησζε πνπ ν/ε ζχδπγνο είλαη αζθαιηζκέλνο/ε θαη φρη ζπληαμηνχρνο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα. Σα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ νξθαληθή ζχληαμε δελ είλαη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο Ιακαηηθνχ Σνπξηζκνχ. Γηθαηνύρνη νξθαληθήο ζύληαμεο/ζύληαμεο ρεξείαο: Άηνκα πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ/εο ή ζπληαμηνχρνπ ηνπ ΟΓΑ, ρήξεο/νη κε αλήιηθν/α νξθαλφ/ά ηέθλα πνπ επηηξνπεχνληαη απφ ηε ρήξα/ν ή ηξίην πξφζσπν, θαη επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θιήξσζε σο κέιε νηθνγέλεηαο, πξέπεη λα δειψλνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ κειψλ πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ ηνλ ίδην ζαλφληα ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα Πξνγξάκκαηα. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΛΗΡΩΗ: Οη αζθαιηζκέλνη θαη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ πνπ ππέβαιαλ Αίηεζε πκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο, κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ (επηινγή: Κιεξσζέληεο Γηθαηνύρνη) θαη λα ιάβνπλ ηα Γειηία ηνπο απφ ηα ΚΔΠ φιεο ηεο ρψξαο θαη φρη απαξαίηεηα απφ ην ΚΔΠ ζην νπνίν ππέβαιαλ Αίηεζε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΔΛΣΙΟΤ- ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνζέξρνληαη ζηα Κ.Δ.Π. φιεο ηεο ρψξαο, ζε εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί απφ ηνλ ΟΓΑ, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηα δειηία γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο έηνπο Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δειηίνπ είλαη ηα εμήο: α) Αληίγξαθν ηεο Αίηεζεο πκκεηνρήο ηνπο θαη Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή β) -Βηβιηάξηα Τγείαο Ο.Γ.Α. (αηνκηθφ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ πνπ ζέιεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαζέζηκεο παξνρέο καδί ηνπ) - Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο -Δλεκεξσηηθό ζεκείσκα ζπληάμεσλ (εθφζνλ ππάξρεη) ή απόθνκκα θαηαβνιήο εηζθνξώλ (αθνξά αζθαιηζκέλνπο) (ημείωση: Για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Σουρισμού βλ. «ΝΔΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΔΛΣΙΩΝ»). ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΔΛΣΗΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΣΟΜΟ : ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθαηνχρνο αδπλαηεί λα παξαιάβεη ην Γειηίν ηνπ πξνζσπηθά, κπνξεί λα νξίδεη άιιν άηνκν κε εμνπζηνδόηεζε κε βεβαησκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ απφ Αξκφδηα Αξρή. Η εμνπζηνδφηεζε ζα θξαηείηαη απφ ηνλ ππάιιειν ΚΔΠ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ Γειηίνπ. Ο δηθαηνύρνο ηνπ Γειηίνπ πξέπεη λα ππνγξάθεη ην Γειηίν ζην πεδίν Γηθαηνύρνο κε ηελ παξαιαβή ηνπ από ηνλ ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ. ΔΛΔΓΥΟΙ Ο Λ.Α.Δ/ΟΓΑ πξαγκαηνπνηεί, νπνηεδήπνηε, δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο κε φια ηα πξφζθνξα κέζα πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεη ηελ ηήξεζε ή κε ησλ φξσλ ησλ πξνγξακκάησλ. -3-

4 Α. Π Ρ ΟΓΡ ΑΜ Μ Α Κ ΟΗΝΩΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟ Τ ΔΣΟ Τ 2014 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. Σν πξφγξακκα ζα ηζρχζεη απφ έσο (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αλαρψξεζεο απφ ην θαηάιπκα) θαη ζα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. Η δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ νξίδεηαη κέρξη έμη (6) εκέξεο (κέρξη πέληε δηαλπθηεξεχζεηο). 2. Ο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ αλέξρεηαη ζηα άηνκα 3. Κξηηήξην επηινγήο θαζνξίδεηαη ε θιήξσζε, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ππεξβεί ηνλ εγθεθξηκέλν αξηζκφ δηθαηνχρσλ ζηελ νπνία πξνηεξαηφηεηα έρνπλ φζνη δελ έρνπλ θιεξσζεί ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. Καη' εμαίξεζε ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο θιήξσζε, νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζην παξαπάλσ πξφγξακκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ιακβάλνπλ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμήο ηνπο ιφγσ απφιπηεο αλαπεξίαο ή ηπθιφηεηαο ή ιακβάλνπλ εμστδξπκαηηθφ επίδνκα παξαπιεγίαο- ηεηξαπιεγίαο. 4. Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα επηιέγνπλ ην θαηάιπκα ηεο πξνηίκεζεο ηνπο απφ ηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. 5. Γελ επηηξέπεηαη λα γίλεη ρξήζε ηνπ Γειηίνπ ζε ηνπξηζηηθέο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ δηθαηνχρνπ (πφιε, θσκφπνιε, ρσξηφ θιπ). 6. Σν Γειηίν Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ είλαη απζηεξά πξνζσπηθό θαη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε ηνπ απφ άιια άηνκα. 7. Οη ζρέζεηο (Κξαηήζεηο, Αθπξψζεηο, Πξνθαηαβνιέο, πξφσξεο αλαρσξήζεηο ιφγσ αλσηέξαο βίαο θιπ) ηνπ δηθαηνχρνπ-θνηλσληθνχ ηνπξίζηα κε ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα, δηέπνληαη απφ ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκό ρέζεσλ Ξελνδόρσλ θαη Πειαηώλ (Ν.1652/86 ΦΔΚ 167Α/ , απφθαζε ) θαη ηηο ινηπέο ηζρχνπζεο γηα ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα δηαηάμεηο. ΝΔΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΔΛΣΗΩΝ : Η θξάηεζε ησλ δσκαηίσλ ζα γίλεηαη κφλν απφ ηνλ ίδην ηνλ θνηλσληθφ ηνπξίζηα θαη απαγνξεχεηαη ξεηά ε κεζηηεία γηα ηελ θξάηεζε δσκαηίσλ απφ άιια πξφζσπα δηαθνξεηηθά ησλ δηθαηνχρσλ, αθφκε θαη κέζσ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, Κ.Α.Π.Η. ή πιινγηθψλ θνξέσλ. Φέηνο νη θιεξσζέληεο γηα λα ιάβνπλ ην δειηίν ηνπο απφ ην ΚΔΠ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία : 1) Κξάηεζε δσκαηίνπ ζε ζπκβεβιεκέλν ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα απφ ην νπνίν ζα δεηείηαη λα ηνπο απνζηαιεί επηβεβαίσζε ηεο θξάηεζεο (π.ρ. voucher). 2) Σνπιάρηζηνλ 21 εκέξεο πξηλ ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζην θαηάιπκα, κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη, ζηε ζρεηηθή εθαξκνγή, ε νπνία ζα είλαη δηαζέζηκε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΓΑ γηα λα θαηαρσξήζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο θξάηεζεο (επσλπκία θαηαιχκαηνο, δηάζηεκα δηακνλή ηνπο). -4-

5 3) Δληφο 2 εκεξψλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο θξάηεζεο ζηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή εθαξκνγή, ζα κπνξνχλ λα πξνζέξρνληαη ζην ΚΔΠ γηα λα παξαιάβνπλ ηα δειηία. 4) Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δειηίνπ απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ε αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη ε επηβεβαίσζε ηεο θξάηεζεο. Η δηαδηθαζία είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ παξαιαβή ησλ Γειηίσλ, ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο ζην νπνίν έγηλε ε θξάηεζε. Σν δειηίν ηζρχεη κφλν γηα ην θαηάιπκα ηα ζηνηρεία ην νπνίνπ είλαη πξνεθηππσκέλα επί απηνχ. Γειηία πνπ δελ ζα θέξνπλ πξνεθηππσκέλα ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ εθηύπσζε από ην ΚΔΠ ζεσξνύληαη ΑΚΤΡΑ. ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΛΑΔ/ΟΓΑ πξνο ηηο ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ (Γηα παξνρή ΓΗΑΜΟΝΖ): Σα πνζά επηδφηεζεο ηνπ ΛΑΔ/ ΟΓΑ αλά άηνκν / αλά δηαλπθηέξεπζε πξνο ηα ζπκβεβιεκέλα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα γηα ηα πξνγξάκκαηα Κνηλσληθνχ θαη Ιακαηηθνχ Σνπξηζκνχ απνηππψλνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. ΜΟΡΦΖ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΗΟΤΛΗΟ & ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΟΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ Από 1 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2014 έσο 3 ΜΑΪΟΤ 2015 ΠΟΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΥΩΡΗ ΠΡΩΗΝΟ ΜΔ ΠΡΩΗΝΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ: Γηα παξακνλή ζε μελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ, μελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ 21,00 21,00 23,00 δηακεξηζκάησλ θαη παξαδνζηαθά θαηαιχκαηα (απφ 1* έσο 5*Lux) ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΗΑ/ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ (2 έσο 4 θιεηδηά) 18,50 18,50 20,50 ΔΠΗΠΛΩΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ-ΔΠΑΤΛΔΗ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΔ ΚΑΣΑΚΖΝΩΔΗ 12,00 (CAMPING) Σηα ανωηέρω ποζά επιδόηηζης ζσμπεριλαμβάνονηαι ο Φ.Π.Α. και όλες οι νόμιμες κραηήζεις ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ: Η ηηκή ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνχρνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη είλαη απηή πνπ αλαγξάθεηαη γηα ην θάζε θαηάιπκα ζηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. -5-

6 Οη επηρεηξεκαηίεο δηθαηνχληαη λα εηζπξάηηνπλ ην πνζφ ζπκκεηνρήο, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο λφκηκεο επηβαξχλζεηο (Φ.Π.Α. θιπ). απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπξίζηα ρσξίο θακία επζχλε ή αλάκεημε ηνπ Λ.Α.Δ./ΟΓΑ. Οη θνηλσληθνί ηνπξίζηεο ππνρξενχληαη λα εμνθινχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα αλαρψξεζήο ηνπο απφ ην θαηάιπκα. ΠΡΟΩΡΔ ΑΝΑΥΩΡΖΔΗ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: α) ε πεξίπησζε πνπ δηθαηνχρνο πξνζέιζεη ζην θαηάιπκα, αιιά δελ επηζπκεί λα δηακείλεη ζε απηό (δελ πξαγκαηνπνηήζεη θακία δηαλπθηέξεπζε), ηφηε ν επηρεηξεκαηίαο ζα επηζηξέθεη ην Γειηίν Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ ζηνλ δηθαηνχρν αζπκπιήξσην. β) ε πεξίπησζε πνπ ν θνηλσληθφο ηνπξίζηαο αλαρσξήζεη πξόσξα ηφηε ζηα δειηία, φπσο θαη ζηηο αλαγγειίεο άθημεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ. ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : - Σα Γειηία ζα πξέπεη λα ππνγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηφζν θαηά ηελ παξαιαβή απφ ηα ΚΔΠ, φζν θαη θαηά ηελ αλαρψξεζε απφ ην θαηάιπκα. - Ζ δαπάλε γηα ηε ρξήζε ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (εληφο ησλ δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ) θνπδίλαο, ςπγείνπ θιπ, θαζψο θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ θιηκαηηζκνύ-θιηκαηηζηηθνύ δελ επηβαξύλεη ηνλ θνηλσληθό ηνπξίζηα, γηα φια ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, αλεμαξηήησο αλ ηα δειψζεη ν επηρεηξεκαηίαο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη, άλεπ απνδεκηψζεσο ή ακνηβήο, λα πξνζθέξεη ζηνπο θνηλσληθνχο ηνπξίζηεο δηθαηνχρνπο ηνπ Λ.Α.Δ./ΟΓΑ φιεο ηηο πξνο ηξίηνπο παξερφκελεο θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο- παξνρέο. - Παηδί ή παηδηά κέρξη πέληε εηώλ (γελλεζέληα απφ θαη κεηά) ζα δηακέλνπλ δσξεάλ ζην ίδην δσκάηην κε ηνπο γνλείο ηνπο, ρσξίο λα πξνζηίζεηαη θιίλε γη απηά. ηελ πεξίπησζε απηή, ν δηθαηνχρνο δηθαηνχηαη έθπησζε 50% επί ηεο ηηκήο πφξηαο γηα ην πξσηλφ πνπ ζα ιάβνπλ ηα παηδηά. ε πεξίπησζε φκσο πνπ πξνζηίζεηαη θιίλε γηα απηά ζην ίδην δσκάηην ησλ γνληψλ ηνπο, ν δηθαηνχρνο ζα επηβαξχλεηαη κε ην 50% ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ηνπ ελφο). - Παηδηά άλσ ησλ πέληε εηώλ (γελλεζέληα κέρξη θαη ), ζεσξνχληαη θαλνληθνί δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο Γειηίν Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ. - ε πεξίπησζε πνπ κε δηθαηνχρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηακέλεη ζην ίδην δσκάηην (δίθιηλν ή ηξίθιηλν) κε δηθαηνχρν πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ, ζα επηβαξχλεηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ πνζνχ ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ πνζνχ ηεο εκεξήζηαο επηδφηεζεο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Λ.Α.Δ./ΟΓΑ, αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγηθή κνξθή θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ θαηαιχκαηνο. - Σα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, ζα πξέπεη λα παξέρνπλ πξσηλφ ζηνπο θνηλσληθνχο ηνπξίζηεο εθφζνλ ην δειψζνπλ ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, ίδην κε εθείλν πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο άιινπο πειάηεο ηνπ θαηαιχκαηνο, ζε επαξθείο πνζφηεηεο θξνληίδνληαο ηφζν γηα ηελ πνηφηεηα φζν θαη γηα ηνπο -6-

7 φξνπο πγηεηλήο. Η ζχλζεζε ηνπ πξσηλνχ λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. - Οη επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ην Γειηίν (θαη ηα 3 ζηειέρε) παξνπζία ηνπ θνηλσληθνχ ηνπξίζηα ηελ εκέξα αλαρψξεζήο ηνπ, θαη λα ηνπ παξαδίδνπλ ην ζηέιερνο ηνπ δειηίνπ πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «για ηον δικαιούτο». Β. ΠΡΟΓΡ ΑΜ Μ Α Η ΑΜ ΑΣ Η Κ Ο Τ ΣΟ ΤΡΗΜΟ Τ ΔΣΟΤ 2014 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. Σν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ, ζα ηζρχζεη απφ έσο (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αλαρψξεζεο απφ ην θαηάιπκα) θαη ζα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. 2. Γηθαηνχρνη είλαη ζπληαμηνύρνη ηνπ ΟΓΑ, νη νπνίνη ζα είλαη θάηνρνη αηνκηθνχ Γειηίνπ Ηακαηηθνύ Σνπξηζκνύ. 3. Κξηηήξην επηινγήο θαζνξίδεηαη ε θιήξσζε, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ππεξβεί ηνλ εγθεθξηκέλν αξηζκφ δηθαηνχρσλ. Καη'εμαίξεζε ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο θιήξσζε, νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζην παξαπάλσ πξφγξακκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ιακβάλνπλ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμήο ηνπο ιφγσ απφιπηεο αλαπεξίαο ή ηπθιφηεηαο ή ιακβάλνπλ εμστδξπκαηηθφ επίδνκα παξαπιεγίαο- ηεηξαπιεγίαο. 4. Οη δηθαηνύρνη παξάιιεια κε ηε δηακνλή ηνπο ζε ζπκβεβιεκέλν θαηάιπκα δηάξθεηαο (κέρξη 5 δηαλπθηεξεύζεηο), ζα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύλ δσξεάλ κέρξη θαη 4 απιέο ινύζεηο (4 εηζηηήξηα εηζόδνπ), είηε ζε Τδξνζεξαπεπηήξην εληόο ζπκβεβιεκέλσλ μελνδνρείσλ, είηε ζε ζπκβεβιεκέλεο εγθαηαζηάζεηο ηακαηηθώλ πεγώλ. εκείσζε : Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη, θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπο ζην Τδξνζεξαπεπηήξην πνπ επέιεμαλ απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ ΟΓΑ επηρεηξήζεσλ, ζα πξνζθνκίζνπλ θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ Ιακαηηθνχ Σνπξηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ινχζεηο ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ινχζεσλ, νη δηθαηνχρνη ζα ππνγξάςνπλ βεβαίσζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ δηαηεζέλησλ εηζηηεξίσλ θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ινχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηδνηεζνχλ νη επηρεηξήζεηο ησλ πδξνζεξαπεπηεξίσλ κε ην αλάινγν πνζφ. 5. Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα επηιέγνπλ ην θαηάιπκα ηεο πξνηίκεζεο ηνπο απφ ηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, θαζψο θαη ην Τδξνζεξαπεπηήξην ή ηελ εγθαηάζηαζε ηακαηηθψλ πεγψλ πνπ πξνηηκνχλ γηα ηηο ινχζεηο ηνπο. 6. Οη δηθαηνχρνη, εθφζνλ επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα κελ θάλνπλ ρξήζε ηεο παξνρήο ινχζεσλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Γειηίν Ιακαηηθνχ Σνπξηζκνχ κφλν γηα δηακνλή (κέρξη 5 δηαλπθηεξεχζεηο). -7-

8 ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΟΓΑ πξνο ηηο ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ: α) ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ (Γηα παξνρή ΓΗΑΜΟΝΖ): Σα πνζά επηδφηεζεο ηνπ ΟΓΑ αλά δηαλπθηέξεπζε/ αλά άηνκν πξνο ηα ζπκβεβιεκέλα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα είλαη ε ίδηα φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ. β) ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ (πνπ δηαζέηνπλ Τδξνζεξαπεπηήξην εληόο ηεο κνλάδαο ηνπο) & ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΗΑΜΑΣΗΚΩΝ ΠΖΓΩΝ (Γηα παξνρή ΛΟΤΔΩΝ) : Σν πνζφ επηδφηεζεο γηα παξνρή ινχζεσλ είλαη κέρξη 5 ΔΤΡΩ αλά ινχζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ (ΦΠΑ θιπ). ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ : α) Γηα παξνρή ΓΗΑΜΟΝΖ: φ,ηη ηζρχεη θαη ζην πξφγξακκα Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ β) Γηα παξνρή ΛΟΤΔΩΝ : δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ δηθαηνχρσλ. ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : -Σν Γειηίν Ηακαηηθνύ Σνπξηζκνύ είλαη απζηεξά πξνζσπηθό θαη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε ηνπ απφ άιια άηνκα. -Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηακνλή ζε ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα -θξάηεζε δσκαηίνπ, πξνθαηαβνιέο, παξαιαβή ηνπ Γειηίνπ, πξφσξεο αλαρσξήζεηο θιπ.- ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη αλσηέξσ γηα ην πξφγξακκα Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ. Γ. ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΈΣΟΤ 2014 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. Σν πξφγξακκα ζα ηζρχζεη απφ έσο (εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηειεπηαίαο εθδξνκήο ηνπ έηνπο). 2. Σύπνη Δθδξνκώλ Αξηζκόο Γηθαηνύρσλ Σνπξηζηηθνί Πξννξηζκνί: Φέηνο ην πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε δηθαηνύρνπο θαη πεξηιακβάλεη κνλνήκεξεο, δηήκεξεο θαη ηξηήκεξεο εθδξνκέο κέζσ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ Λ.Α.Δ/ΟΓΑ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ. πγθεθξηκέλα ζα ζπκκεηάζρνπλ: άηνκα ζε κνλνήκεξεο εθδξνκέο (επηζηξνθή απζεκεξφλ) άηνκα ζε δηήκεξεο εθδξνκέο (1 δηαλπθηέξεπζε) άηνκα ζε ηξηήκεξεο εθδξνκέο (2 δηαλπθηεξεχζεηο) Οη εθδξνκέο ζα πεξηιακβάλνπλ ζην πξφγξακκά ηνπο θαη επηζθέςεηο ζε ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά θαη αξραηνινγηθά αμηνζέαηα (κλεκεία, κνπζεία, κνλαζηήξηα, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θ.α.), νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πξννξηζκνχο φιεο ηεο ρψξαο θαη νη εθδξνκείο ζα δηαθηλνχληαη κφλν εληφο ησλ νξίσλ ηεο. Οη εθδξνκέο κπνξνύλ λα είλαη κηθηέο ή ακηγείο, δει. κπνξεί λα είλαη νξγαλσκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη νη θάηνρνη ησλ Γειηίσλ Δθδξνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2014, λα εληάζζνληαη σο κέιε ζηελ νκάδα ηεο -8-

9 νξγαλσκέλεο εθδξνκήο ή λα νξγαλψλνληαη εηδηθά γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ Γειηίσλ ηνπ Δθδξνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 3. Κξηηήξην επηινγήο θαζνξίδεηαη ε θιήξσζε, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ππεξβεί ηνλ εγθεθξηκέλν αξηζκφ δηθαηνχρσλ. Καη' εμαίξεζε ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο θιήξσζε, νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζην παξαπάλσ πξφγξακκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ιακβάλνπλ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμήο ηνπο ιφγσ απφιπηεο αλαπεξίαο ή ηπθιφηεηαο. 4. Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα επηιέγνπλ ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν ηεο πξνηίκεζεο ηνπο απφ ηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ. ΓΗΑΘΔΖ ΓΔΛΣΗΩΝ : Σα Γειηία ηνπ Δθδξνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2014 ζα εθδίδνληαη απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π) φιεο ηεο ρψξαο. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ : α. Μνλνήκεξεο εθδξνκέο: Γελ ππάξρεη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ. β. Γηήκεξεο εθδξνκέο: ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο δηήκεξεο εθδξνκήο, ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 65 Δπξψ, ην πξνηεηλφκελν πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηνλ Λ.Α.Δ./ΟΓΑ είλαη 10 Δπξώ/ αλά άηνκν. γ. Σξηήκεξεο εθδξνκέο: ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο ηξηήκεξεο εθδξνκήο, ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 120 Δπξψ, ηφηε ην πξνηεηλφκελν πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηνλ Λ.Α.Δ./ΟΓΑ ζα είλαη 10 Δπξώ/ αλά άηνκν. Σν πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνχρνπ, ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο (Φ.Π.Α. θ.ι.π.) ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο εθδξνκήο είλαη κηθξφηεξε ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ πνζνχ επηδφηεζεο ηνπ Λ.Α.Δ./ΟΓΑ θαη ηνπ πνζνχ ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνχρνπ ην πνζφ ζα αθαηξείηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ. ε θάζε πεξίπησζε πνπ δηθαηνχρνο επηιέμεη λα ζπκκεηάζρεη ζε εθδξνκή κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο απφ εθείλε ζηελ νπνία έρεη θιεξσζεί ηφηε ζα επηβαξχλεηαη ν ίδηνο ηελ επηπιένλ δηαθνξά. ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: - Σν Γειηίν Δθδξνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη απζηεξά πξνζσπηθό, ηζρχεη απνθιεηζηηθά γηα ην δηθαηνχρν θαη απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ από άιια άηνκα. - Παηδηά κέρξη πέληε εηώλ (γελλεζέληα απφ θαη κεηά) δελ δηθαηνχληαη Γειηίν, ζα κεηαθηλνχληαη δσξεάλ - κε εμαζθάιηζε ζέζεο - θαη ζα παξακέλνπλ δσξεάλ ζην ίδην δσκάηην κε ηνπο γνλείο ηνπο, δηθαηνχκελα έθπησζε 50% επί ηεο ηηκήο πφξηαο γηα ην πξσηλό ή ην γεύκα πνπ ηπρφλ ζα ιάβνπλ (δηήκεξεο, ηξηήκεξεο εθδξνκέο). -9-

10 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΡΔΑΝ ΠΑΡΟΥΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΔΣΟΤ 2014 (Α ΜΔΡΟ) ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. Σν πξφγξακκα ζα ηζρχζεη απφ έσο θαη ζα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. 2. Oη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα επηιέγνπλ βηβιηνπσιεία θαη εθδνηηθνχο νίθνπο ηεο πξνηίκεζεο ηνπο απφ ηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ βηβιηνπσιείσλ θαη εθδνηηθψλ νίθσλ απφ ηα νπνία ζα πξνκεζεχνληαη δσξεάλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πξνγξάκκαηνο βηβιία κνξθσηηθνύ θαη ςπραγσγηθνύ πεξηερνκέλνπ, θξνληηζηεξηαθά, ζρνιηθά βνεζήκαηα ή άιια μελόγισζζα θξνληηζηεξηαθά βνεζήκαηα θ.ι.π. Δπηζεκαίλνπκε όηη δελ επηηξέπεηαη ρνξήγεζε άιισλ εηδώλ εθηόο ησλ βηβιίσλ. 3. Οη θιεξσζέληεο δηθαηνύρνη ηεο παξνρήο δσξεάλ βηβιίσλ δε ζα ιακβάλνπλ Γειηία αγνξάο βηβιίσλ από ηα ΚΔΠ αιιά ζα απεπζύλνληαη θαηεπζείαλ ζηα ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ ΟΓΑ βηβιηνπσιεία. 4. Ο Λ.Α.Δ./ΟΓΑ επηδνηεί ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα κε ην πνζφ ησλ 20,00 ΔΤΡΩ θαηά αλψηαην φξην, αλά δηθαηνχρν, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή ηνπ βηβιίνπ/βηβιίσλ αθνχ αθαηξεζεί έθπησζε ζε πνζνζηφ 10%. Η έθπησζε ζα ππνινγίδεηαη επί ηεο αλαγξαθφκελεο επί ηνπ βηβιίνπ ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ βηβιίνπ ή ησλ βηβιίσλ (ππνινγηδφκελεο θαη ηεο έθπησζεο 10%) ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 20,00 ΔΤΡΩ, ηελ επηπιένλ δηαθνξά ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ν δηθαηνχρνο, ρσξίο θακία ππνρξέσζε ηνπ Λ.Α.Δ/ΟΓΑ. 5. Παηδηά κέρξη έμη (6) εηψλ (γελλεζέληα απφ θαη κεηά) δελ είλαη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. 6. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξνρή είλαη απζηεξά πξνζσπηθή, ηζρχεη πξνζσπηθά γηα ην δηθαηνχρν θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε απφ άιια άηνκα. -10-

11 Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΡΔΑΝ ΠΑΡΟΥΖ ΔΗΗΣΖΡΗΩΝ ΘΔΑΣΡΩΝ ΘΔΡΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2014 & ΥΔΗΜ. ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. Σν πξφγξακκα ζα ηζρχζεη απφ έσο θαη ζα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. 2. Γηθαηνχρνη είλαη άηνκα θαη θέηνο, γηα πξψηε θνξά, σο θξηηήξην επηινγήο θαζνξίδεηαη ε θιήξσζε εθ' φζνλ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ππεξβεί ηνλ εγθεθξηκέλν αξηζκφ δηθαηνχρσλ. 3. Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα πξνκεζεπηνχλ ηα δειηία ζεάκαηνο απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) φιεο ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ παξαζηάζεηο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ζεαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηδηθψλ ζθελψλ θαη ζα επηιέγνπλ ην ζέαηξν ηεο πξνηίκεζεο ηνπο απφ ηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ ζην θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ζεάηξσλ. 4. Γηα θάζε Γειηίν ζεάκαηνο, ε ζεαηξηθή επηρείξεζε επηδνηείηαη απφ ηνλ Λ.Α.Δ/ΟΓΑ κε ην πνζφ ησλ δεθαπέληε Δπξψ (Δπξώ 15,00) γηα ηελ Κεληξηθή θελή θαη δψδεθα Δπξψ (Δπξώ 12,00) γηα ηελ Παηδηθή θελή. Γελ ππάξρεη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ. 5. Σα Γειηία ζεάκαηνο ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο παξαζηάζεηο, ηαθηηθέο βξαδηλέο, απνγεπκαηηλέο ή ιατθέο απνγεπκαηηλέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηνπ αββάηνπ θαη Κπξηαθήο θαη γηα ζέζε πιαηείαο. 6. Σν Γειηίν Θεάκαηνο είλαη απζηεξά πξνζσπηθό, ηζρχεη απνθιεηζηηθά γηα ην δηθαηνχρν θαη απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ από άιια άηνκα. 7. Παηδηά κέρξη ηξηψλ (3) εηψλ (γελλεζέληα απφ θαη κεηά) δελ δηθαηνχληαη Γειηίν Θεάκαηνο. 8. Σν Γειηίν Θεάκαηνο πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ην δηθαηνχρν πξηλ ην παξαδψζεη ζην ζέαηξν επηινγήο ηνπ. 9. Ο δηθαηνχρνο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ζέζε, δηθαηνχηαη εκθαληδφκελνο κηζή ψξα ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ έλαξμεο ηεο παξάζηαζεο, λα αλαβάιεη ηε ρξήζε ηνπ Γειηίνπ θαη λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ησλ απνθνκκάησλ, πνπ έρνπλ θξαηεζεί απφ ηνλ ηακία, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα επηζηξέςεη ζην δηθαηνχρν, ψζηε απηφο λα κελ απνιέζεη ην δηθαίσκα ηεο δσξεάλ ςπραγσγίαο. Δζσηεξηθή Γηαλνκή: Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Ακριβές Ανηίγραθο Aθήνα Για ηον Κλάδο Αγροηικής Εζηίας Ο Γηνηθεηήο Γξ. Ξελνθψλ Βεξγίλεο Βαζίλειος Καηζαργύρης -11-

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 2014 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΣΟΤ 2014 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ - 22-5-2014 1 2003-2014: 11 ΥΡΟΝΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Φέηνο, ν ζεζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία

Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία Πάλσ απφ 700.000 μιζθωηοί, άνεπγοι, και ζςνηαξιούσοι έρνπλ θέηνο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππογπαμμάηων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2010-2011

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2010-2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΘΖΝΑ, 07-07-2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 507457 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ θαη Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ: Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθψλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΡΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΡΞΝ & ΓΖΚ. ΠΣΔΠΔΩΛ ΑΘΖΛΑ 20/01/2010 ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΡΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΡΞΝ & ΓΖΚ. ΠΣΔΠΔΩΛ ΑΘΖΛΑ 20/01/2010 ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΡΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΡΞΝ & ΓΖΚ. ΠΣΔΠΔΩΛ ΑΘΖΛΑ 20/01/2010 ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ Αξρίδεη ηε Δεπηέξα 25 Θαλνπαξίνπ παλειιαδηθά ε θαη αιθαβεηηθή ζεηξά απνγξαθή ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα