ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: , 214, 304, 303

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ Αξηζ. Πξση ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: , 214, 304, 303 ΠΡΟΓΡΑΜΜ ΑΣ Α ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΔΣΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ - αο γλσξίδνπκε φηη ζχκθσλα κε: α) ηελ αξηζκ. Φ10034/2196/59/ (ΦΔΚ 760/ , ηεχρνο Β ) θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο θαη ηνπ αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίζηεθαλ ηα Πξνγξάκκαηα θαη ν αξηζκφο δηθαηνχρσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αγξνηηθήο Δζηίαο (Λ.Α.Δ) ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2014 θαη β) ηηο αξηζ. πλ.8/θ1/ , πλ.8/θ2/ , πλ.8/θ3/ , πλ.8/θ4/ απνθάζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Λ.Α.Δ, εγθξίζεθε ε πινπνίεζε ησλ θαησηέξσ Πξνγξακκάησλ ηνπ έηνπο 2014, σο εμήο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΛΑΔ/ΟΓΑ: 1. Κνηλσληθφο Σνπξηζκφο (6ήκεξεο δηαθνπέο) 2. Ιακαηηθφο Σνπξηζκφο (6ήκεξεο δηαθνπέο θαη παξάιιεια δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο κέρξη ηέζζεξηο (4) απιέο ινχζεηο δσξεάλ ζε εγθαηαζηάζεηο πδξνζεξαπεπηεξίσλ φιεο ηεο ρψξαο πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλα κε ην ΛΑΔ/ΟΓΑ) 3. Δθδξνκηθφ Πξφγξακκα (3ήκεξεο, 2ήκεξεο θαη κνλνήκεξεο εθδξνκέο) 4. Γσξεάλ Παξνρή Βηβιίσλ 5. Γσξεάλ Παξνρή Δηζηηεξίσλ Θεάηξνπ Σα πξνγξάκκαηα εθαξκόδνληαη ζε όινπο ηνπο λνκνύο ηεο ρώξαο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε απηά απαηηείηαη ε ππνβνιή αίηεζεο ζηα ΚΔΠ. Οη δηθαηνύρνη ζα αλαδεηρζνύλ έπεηηα από θιήξσζε ζηελ νπνία πξνηεξαηόηεηα έρνπλ όζνη δελ έρνπλ θιεξσζεί ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ: 1. Όινη νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ. 2. Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ πνπ έρνπλ εμνθιήζεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο, θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηηο παξνρέο ηνπ ΛΑΔ. 3. Σα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ (ζχδπγνη - παηδηά) πνπ είλαη έκκεζα αζθαιηζκέλα ζηνλ ΟΓΑ. 4. Γηθαηνχρνη ζχληαμεο επηδψλησλ. -1-

2 ην πξόγξακκα Ηακαηηθνύ Σνπξηζκνύ ζπκκεηέρνπλ ΜΟΝΟ νη ζπληαμηνύρνη - ηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ νξθαληθή ζύληαμε δελ ζπκκεηέρνπλ - θαη ζε πεξίπησζε δεύγνπο, ζπκκεηέρεη κόλν ν/ε ζπληαμηνύρνο ζύδπγνο όρη ν/ε αζθαιηζκέλνο/ε ζύδπγνο. Οη δηθαηνχρνη φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα θαηέρνπλ Βηβιηάξην Τγείαο ΟΓΑ ζεσξεκέλν - ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνζέξρνληαη ζηα Κ.Δ.Π. όιεο ηεο ρώξαο από κέρξη πξνθεηκέλνπ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο έηνπο Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ είλαη ηα εμήο: α) Βηβιηάξηα Τγείαο Ο.Γ.Α. (αηνκηθφ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ πνπ ζέιεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαζέζηκεο παξνρέο καδί ηνπ), ζεσξεκέλα- ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. β) Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο γ) Δλεκεξσηηθό ζεκείσκα ζπληάμεσλ (εθφζνλ ππάξρεη) ή απόθνκκα θαηαβνιήο εηζθνξώλ (αθνξά αζθαιηζκέλνπο) Η πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο (γ) πεξίπησζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, δηεπθνιχλεη φκσο ζηε δηαδηθαζία αλεχξεζεο ηνπ ΑΜ ηνπ ΟΓΑ. ε πεξίπησζε πνπ ηξίην πξόζσπν πξνζέιζεη ζην ΚΔΠ γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζθνκίζεη ην Βηβιηάξην Τγείαο ΟΓΑ ηνπ αηηνχληνο, ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα χληαμεο ή θαηαβνιήο εηζθνξψλ θαζψο θαη λόκηκε εμνπζηνδόηεζε. Ο αηηψλ κπνξεί λα επηιέμεη κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ παξνρέο: α) Κνηλσληθφο Σνπξηζκφο (6ήκεξεο δηαθνπέο) β) Ιακαηηθφο Σνπξηζκφο (6ήκεξεο δηαθνπέο θαη παξάιιεια δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο κέρξη ηέζζεξηο (4) απιέο ινχζεηο - ηέζζεξα (4) εηζηηήξηα ειεχζεξεο εηζφδνπ - ζε εγθαηαζηάζεηο πδξνζεξαπεπηεξίσλ φιεο ηεο ρψξαο πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλα κε ην ΛΑΔ/ΟΓΑ) γ) Δθδξνκηθφ Πξφγξακκα (3ήκεξεο ή 2ήκεξεο ή κνλνήκεξεο εθδξνκέο) Δπίζεο ν αηηώλ κπνξεί λα επηιέμεη, εθόζνλ επηζπκεί, λα ζπκκεηάζρεη παξάιιεια κε ηα πξνγξάκκαηα Σνπξηζκνύ θαη ζηελ θιήξσζε γηα ηα Πξνγξάκκαηα Γσξεάλ Παξνρήο Βηβιίσλ θαη Γσξεάλ Παξνρήο Δηζηηεξίσλ Θεάηξνπ. Εεπγάξη δηθαηνύρσλ: ε πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν ζχδπγνη είλαη δηθαηνχρνη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΛΑΔ/ΟΓΑ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ δχν μερσξηζηέο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο, γηα λα ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηελ ίδηα παξνρή. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη θαζέλαο εθ ησλ ζπδχγσλ λα δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ ηα ζηνηρεία ηνπ άιινπ ζπδχγνπ θαη λα έρνπλ δειψζεη ζηηο Αηηήζεηο ηνπο θνηλέο παξνρέο. -2-

3 ην πξόγξακκα Ηακαηηθνύ Σνπξηζκνύ δηθαηνχρνη είλαη κφλν νη ζπληαμηνύρνη, ζπλεπψο ζε πεξίπησζε πνπ ν/ε ζχδπγνο είλαη αζθαιηζκέλνο/ε θαη φρη ζπληαμηνχρνο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα. Σα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ νξθαληθή ζχληαμε δελ είλαη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο Ιακαηηθνχ Σνπξηζκνχ. Γηθαηνύρνη νξθαληθήο ζύληαμεο/ζύληαμεο ρεξείαο: Άηνκα πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ/εο ή ζπληαμηνχρνπ ηνπ ΟΓΑ, ρήξεο/νη κε αλήιηθν/α νξθαλφ/ά ηέθλα πνπ επηηξνπεχνληαη απφ ηε ρήξα/ν ή ηξίην πξφζσπν, θαη επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θιήξσζε σο κέιε νηθνγέλεηαο, πξέπεη λα δειψλνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ κειψλ πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ ηνλ ίδην ζαλφληα ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα Πξνγξάκκαηα. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΛΗΡΩΗ: Οη αζθαιηζκέλνη θαη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ πνπ ππέβαιαλ Αίηεζε πκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο, κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ (επηινγή: Κιεξσζέληεο Γηθαηνύρνη) θαη λα ιάβνπλ ηα Γειηία ηνπο απφ ηα ΚΔΠ φιεο ηεο ρψξαο θαη φρη απαξαίηεηα απφ ην ΚΔΠ ζην νπνίν ππέβαιαλ Αίηεζε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΔΛΣΙΟΤ- ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνζέξρνληαη ζηα Κ.Δ.Π. φιεο ηεο ρψξαο, ζε εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί απφ ηνλ ΟΓΑ, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηα δειηία γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο έηνπο Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δειηίνπ είλαη ηα εμήο: α) Αληίγξαθν ηεο Αίηεζεο πκκεηνρήο ηνπο θαη Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή β) -Βηβιηάξηα Τγείαο Ο.Γ.Α. (αηνκηθφ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ πνπ ζέιεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαζέζηκεο παξνρέο καδί ηνπ) - Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο -Δλεκεξσηηθό ζεκείσκα ζπληάμεσλ (εθφζνλ ππάξρεη) ή απόθνκκα θαηαβνιήο εηζθνξώλ (αθνξά αζθαιηζκέλνπο) (ημείωση: Για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Σουρισμού βλ. «ΝΔΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΔΛΣΙΩΝ»). ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΔΛΣΗΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΣΟΜΟ : ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθαηνχρνο αδπλαηεί λα παξαιάβεη ην Γειηίν ηνπ πξνζσπηθά, κπνξεί λα νξίδεη άιιν άηνκν κε εμνπζηνδόηεζε κε βεβαησκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ απφ Αξκφδηα Αξρή. Η εμνπζηνδφηεζε ζα θξαηείηαη απφ ηνλ ππάιιειν ΚΔΠ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ Γειηίνπ. Ο δηθαηνύρνο ηνπ Γειηίνπ πξέπεη λα ππνγξάθεη ην Γειηίν ζην πεδίν Γηθαηνύρνο κε ηελ παξαιαβή ηνπ από ηνλ ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ. ΔΛΔΓΥΟΙ Ο Λ.Α.Δ/ΟΓΑ πξαγκαηνπνηεί, νπνηεδήπνηε, δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο κε φια ηα πξφζθνξα κέζα πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεη ηελ ηήξεζε ή κε ησλ φξσλ ησλ πξνγξακκάησλ. -3-

4 Α. Π Ρ ΟΓΡ ΑΜ Μ Α Κ ΟΗΝΩΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟ Τ ΔΣΟ Τ 2014 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. Σν πξφγξακκα ζα ηζρχζεη απφ έσο (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αλαρψξεζεο απφ ην θαηάιπκα) θαη ζα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. Η δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ νξίδεηαη κέρξη έμη (6) εκέξεο (κέρξη πέληε δηαλπθηεξεχζεηο). 2. Ο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ αλέξρεηαη ζηα άηνκα 3. Κξηηήξην επηινγήο θαζνξίδεηαη ε θιήξσζε, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ππεξβεί ηνλ εγθεθξηκέλν αξηζκφ δηθαηνχρσλ ζηελ νπνία πξνηεξαηφηεηα έρνπλ φζνη δελ έρνπλ θιεξσζεί ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. Καη' εμαίξεζε ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο θιήξσζε, νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζην παξαπάλσ πξφγξακκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ιακβάλνπλ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμήο ηνπο ιφγσ απφιπηεο αλαπεξίαο ή ηπθιφηεηαο ή ιακβάλνπλ εμστδξπκαηηθφ επίδνκα παξαπιεγίαο- ηεηξαπιεγίαο. 4. Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα επηιέγνπλ ην θαηάιπκα ηεο πξνηίκεζεο ηνπο απφ ηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. 5. Γελ επηηξέπεηαη λα γίλεη ρξήζε ηνπ Γειηίνπ ζε ηνπξηζηηθέο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ δηθαηνχρνπ (πφιε, θσκφπνιε, ρσξηφ θιπ). 6. Σν Γειηίν Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ είλαη απζηεξά πξνζσπηθό θαη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε ηνπ απφ άιια άηνκα. 7. Οη ζρέζεηο (Κξαηήζεηο, Αθπξψζεηο, Πξνθαηαβνιέο, πξφσξεο αλαρσξήζεηο ιφγσ αλσηέξαο βίαο θιπ) ηνπ δηθαηνχρνπ-θνηλσληθνχ ηνπξίζηα κε ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα, δηέπνληαη απφ ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκό ρέζεσλ Ξελνδόρσλ θαη Πειαηώλ (Ν.1652/86 ΦΔΚ 167Α/ , απφθαζε ) θαη ηηο ινηπέο ηζρχνπζεο γηα ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα δηαηάμεηο. ΝΔΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΔΛΣΗΩΝ : Η θξάηεζε ησλ δσκαηίσλ ζα γίλεηαη κφλν απφ ηνλ ίδην ηνλ θνηλσληθφ ηνπξίζηα θαη απαγνξεχεηαη ξεηά ε κεζηηεία γηα ηελ θξάηεζε δσκαηίσλ απφ άιια πξφζσπα δηαθνξεηηθά ησλ δηθαηνχρσλ, αθφκε θαη κέζσ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, Κ.Α.Π.Η. ή πιινγηθψλ θνξέσλ. Φέηνο νη θιεξσζέληεο γηα λα ιάβνπλ ην δειηίν ηνπο απφ ην ΚΔΠ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία : 1) Κξάηεζε δσκαηίνπ ζε ζπκβεβιεκέλν ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα απφ ην νπνίν ζα δεηείηαη λα ηνπο απνζηαιεί επηβεβαίσζε ηεο θξάηεζεο (π.ρ. voucher). 2) Σνπιάρηζηνλ 21 εκέξεο πξηλ ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζην θαηάιπκα, κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη, ζηε ζρεηηθή εθαξκνγή, ε νπνία ζα είλαη δηαζέζηκε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΓΑ γηα λα θαηαρσξήζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο θξάηεζεο (επσλπκία θαηαιχκαηνο, δηάζηεκα δηακνλή ηνπο). -4-

5 3) Δληφο 2 εκεξψλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο θξάηεζεο ζηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή εθαξκνγή, ζα κπνξνχλ λα πξνζέξρνληαη ζην ΚΔΠ γηα λα παξαιάβνπλ ηα δειηία. 4) Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δειηίνπ απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ε αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη ε επηβεβαίσζε ηεο θξάηεζεο. Η δηαδηθαζία είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ παξαιαβή ησλ Γειηίσλ, ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο ζην νπνίν έγηλε ε θξάηεζε. Σν δειηίν ηζρχεη κφλν γηα ην θαηάιπκα ηα ζηνηρεία ην νπνίνπ είλαη πξνεθηππσκέλα επί απηνχ. Γειηία πνπ δελ ζα θέξνπλ πξνεθηππσκέλα ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ εθηύπσζε από ην ΚΔΠ ζεσξνύληαη ΑΚΤΡΑ. ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΛΑΔ/ΟΓΑ πξνο ηηο ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ (Γηα παξνρή ΓΗΑΜΟΝΖ): Σα πνζά επηδφηεζεο ηνπ ΛΑΔ/ ΟΓΑ αλά άηνκν / αλά δηαλπθηέξεπζε πξνο ηα ζπκβεβιεκέλα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα γηα ηα πξνγξάκκαηα Κνηλσληθνχ θαη Ιακαηηθνχ Σνπξηζκνχ απνηππψλνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. ΜΟΡΦΖ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΗΟΤΛΗΟ & ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΟΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ Από 1 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2014 έσο 3 ΜΑΪΟΤ 2015 ΠΟΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΥΩΡΗ ΠΡΩΗΝΟ ΜΔ ΠΡΩΗΝΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ: Γηα παξακνλή ζε μελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ, μελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ 21,00 21,00 23,00 δηακεξηζκάησλ θαη παξαδνζηαθά θαηαιχκαηα (απφ 1* έσο 5*Lux) ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΗΑ/ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ (2 έσο 4 θιεηδηά) 18,50 18,50 20,50 ΔΠΗΠΛΩΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ-ΔΠΑΤΛΔΗ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΔ ΚΑΣΑΚΖΝΩΔΗ 12,00 (CAMPING) Σηα ανωηέρω ποζά επιδόηηζης ζσμπεριλαμβάνονηαι ο Φ.Π.Α. και όλες οι νόμιμες κραηήζεις ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ: Η ηηκή ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνχρνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη είλαη απηή πνπ αλαγξάθεηαη γηα ην θάζε θαηάιπκα ζηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. -5-

6 Οη επηρεηξεκαηίεο δηθαηνχληαη λα εηζπξάηηνπλ ην πνζφ ζπκκεηνρήο, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο λφκηκεο επηβαξχλζεηο (Φ.Π.Α. θιπ). απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπξίζηα ρσξίο θακία επζχλε ή αλάκεημε ηνπ Λ.Α.Δ./ΟΓΑ. Οη θνηλσληθνί ηνπξίζηεο ππνρξενχληαη λα εμνθινχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα αλαρψξεζήο ηνπο απφ ην θαηάιπκα. ΠΡΟΩΡΔ ΑΝΑΥΩΡΖΔΗ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: α) ε πεξίπησζε πνπ δηθαηνχρνο πξνζέιζεη ζην θαηάιπκα, αιιά δελ επηζπκεί λα δηακείλεη ζε απηό (δελ πξαγκαηνπνηήζεη θακία δηαλπθηέξεπζε), ηφηε ν επηρεηξεκαηίαο ζα επηζηξέθεη ην Γειηίν Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ ζηνλ δηθαηνχρν αζπκπιήξσην. β) ε πεξίπησζε πνπ ν θνηλσληθφο ηνπξίζηαο αλαρσξήζεη πξόσξα ηφηε ζηα δειηία, φπσο θαη ζηηο αλαγγειίεο άθημεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ. ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : - Σα Γειηία ζα πξέπεη λα ππνγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηφζν θαηά ηελ παξαιαβή απφ ηα ΚΔΠ, φζν θαη θαηά ηελ αλαρψξεζε απφ ην θαηάιπκα. - Ζ δαπάλε γηα ηε ρξήζε ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (εληφο ησλ δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ) θνπδίλαο, ςπγείνπ θιπ, θαζψο θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ θιηκαηηζκνύ-θιηκαηηζηηθνύ δελ επηβαξύλεη ηνλ θνηλσληθό ηνπξίζηα, γηα φια ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, αλεμαξηήησο αλ ηα δειψζεη ν επηρεηξεκαηίαο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη, άλεπ απνδεκηψζεσο ή ακνηβήο, λα πξνζθέξεη ζηνπο θνηλσληθνχο ηνπξίζηεο δηθαηνχρνπο ηνπ Λ.Α.Δ./ΟΓΑ φιεο ηηο πξνο ηξίηνπο παξερφκελεο θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο- παξνρέο. - Παηδί ή παηδηά κέρξη πέληε εηώλ (γελλεζέληα απφ θαη κεηά) ζα δηακέλνπλ δσξεάλ ζην ίδην δσκάηην κε ηνπο γνλείο ηνπο, ρσξίο λα πξνζηίζεηαη θιίλε γη απηά. ηελ πεξίπησζε απηή, ν δηθαηνχρνο δηθαηνχηαη έθπησζε 50% επί ηεο ηηκήο πφξηαο γηα ην πξσηλφ πνπ ζα ιάβνπλ ηα παηδηά. ε πεξίπησζε φκσο πνπ πξνζηίζεηαη θιίλε γηα απηά ζην ίδην δσκάηην ησλ γνληψλ ηνπο, ν δηθαηνχρνο ζα επηβαξχλεηαη κε ην 50% ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ηνπ ελφο). - Παηδηά άλσ ησλ πέληε εηώλ (γελλεζέληα κέρξη θαη ), ζεσξνχληαη θαλνληθνί δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο Γειηίν Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ. - ε πεξίπησζε πνπ κε δηθαηνχρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηακέλεη ζην ίδην δσκάηην (δίθιηλν ή ηξίθιηλν) κε δηθαηνχρν πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ, ζα επηβαξχλεηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ πνζνχ ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ πνζνχ ηεο εκεξήζηαο επηδφηεζεο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Λ.Α.Δ./ΟΓΑ, αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγηθή κνξθή θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ θαηαιχκαηνο. - Σα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, ζα πξέπεη λα παξέρνπλ πξσηλφ ζηνπο θνηλσληθνχο ηνπξίζηεο εθφζνλ ην δειψζνπλ ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, ίδην κε εθείλν πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο άιινπο πειάηεο ηνπ θαηαιχκαηνο, ζε επαξθείο πνζφηεηεο θξνληίδνληαο ηφζν γηα ηελ πνηφηεηα φζν θαη γηα ηνπο -6-

7 φξνπο πγηεηλήο. Η ζχλζεζε ηνπ πξσηλνχ λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. - Οη επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ην Γειηίν (θαη ηα 3 ζηειέρε) παξνπζία ηνπ θνηλσληθνχ ηνπξίζηα ηελ εκέξα αλαρψξεζήο ηνπ, θαη λα ηνπ παξαδίδνπλ ην ζηέιερνο ηνπ δειηίνπ πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «για ηον δικαιούτο». Β. ΠΡΟΓΡ ΑΜ Μ Α Η ΑΜ ΑΣ Η Κ Ο Τ ΣΟ ΤΡΗΜΟ Τ ΔΣΟΤ 2014 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. Σν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ, ζα ηζρχζεη απφ έσο (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αλαρψξεζεο απφ ην θαηάιπκα) θαη ζα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. 2. Γηθαηνχρνη είλαη ζπληαμηνύρνη ηνπ ΟΓΑ, νη νπνίνη ζα είλαη θάηνρνη αηνκηθνχ Γειηίνπ Ηακαηηθνύ Σνπξηζκνύ. 3. Κξηηήξην επηινγήο θαζνξίδεηαη ε θιήξσζε, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ππεξβεί ηνλ εγθεθξηκέλν αξηζκφ δηθαηνχρσλ. Καη'εμαίξεζε ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο θιήξσζε, νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζην παξαπάλσ πξφγξακκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ιακβάλνπλ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμήο ηνπο ιφγσ απφιπηεο αλαπεξίαο ή ηπθιφηεηαο ή ιακβάλνπλ εμστδξπκαηηθφ επίδνκα παξαπιεγίαο- ηεηξαπιεγίαο. 4. Οη δηθαηνύρνη παξάιιεια κε ηε δηακνλή ηνπο ζε ζπκβεβιεκέλν θαηάιπκα δηάξθεηαο (κέρξη 5 δηαλπθηεξεύζεηο), ζα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύλ δσξεάλ κέρξη θαη 4 απιέο ινύζεηο (4 εηζηηήξηα εηζόδνπ), είηε ζε Τδξνζεξαπεπηήξην εληόο ζπκβεβιεκέλσλ μελνδνρείσλ, είηε ζε ζπκβεβιεκέλεο εγθαηαζηάζεηο ηακαηηθώλ πεγώλ. εκείσζε : Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη, θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπο ζην Τδξνζεξαπεπηήξην πνπ επέιεμαλ απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ ΟΓΑ επηρεηξήζεσλ, ζα πξνζθνκίζνπλ θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ Ιακαηηθνχ Σνπξηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ινχζεηο ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ινχζεσλ, νη δηθαηνχρνη ζα ππνγξάςνπλ βεβαίσζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ δηαηεζέλησλ εηζηηεξίσλ θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ινχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηδνηεζνχλ νη επηρεηξήζεηο ησλ πδξνζεξαπεπηεξίσλ κε ην αλάινγν πνζφ. 5. Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα επηιέγνπλ ην θαηάιπκα ηεο πξνηίκεζεο ηνπο απφ ηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, θαζψο θαη ην Τδξνζεξαπεπηήξην ή ηελ εγθαηάζηαζε ηακαηηθψλ πεγψλ πνπ πξνηηκνχλ γηα ηηο ινχζεηο ηνπο. 6. Οη δηθαηνχρνη, εθφζνλ επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα κελ θάλνπλ ρξήζε ηεο παξνρήο ινχζεσλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Γειηίν Ιακαηηθνχ Σνπξηζκνχ κφλν γηα δηακνλή (κέρξη 5 δηαλπθηεξεχζεηο). -7-

8 ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΟΓΑ πξνο ηηο ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ: α) ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ (Γηα παξνρή ΓΗΑΜΟΝΖ): Σα πνζά επηδφηεζεο ηνπ ΟΓΑ αλά δηαλπθηέξεπζε/ αλά άηνκν πξνο ηα ζπκβεβιεκέλα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα είλαη ε ίδηα φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ. β) ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ (πνπ δηαζέηνπλ Τδξνζεξαπεπηήξην εληόο ηεο κνλάδαο ηνπο) & ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΗΑΜΑΣΗΚΩΝ ΠΖΓΩΝ (Γηα παξνρή ΛΟΤΔΩΝ) : Σν πνζφ επηδφηεζεο γηα παξνρή ινχζεσλ είλαη κέρξη 5 ΔΤΡΩ αλά ινχζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ (ΦΠΑ θιπ). ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ : α) Γηα παξνρή ΓΗΑΜΟΝΖ: φ,ηη ηζρχεη θαη ζην πξφγξακκα Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ β) Γηα παξνρή ΛΟΤΔΩΝ : δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ δηθαηνχρσλ. ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : -Σν Γειηίν Ηακαηηθνύ Σνπξηζκνύ είλαη απζηεξά πξνζσπηθό θαη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε ηνπ απφ άιια άηνκα. -Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηακνλή ζε ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα -θξάηεζε δσκαηίνπ, πξνθαηαβνιέο, παξαιαβή ηνπ Γειηίνπ, πξφσξεο αλαρσξήζεηο θιπ.- ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη αλσηέξσ γηα ην πξφγξακκα Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ. Γ. ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΈΣΟΤ 2014 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. Σν πξφγξακκα ζα ηζρχζεη απφ έσο (εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηειεπηαίαο εθδξνκήο ηνπ έηνπο). 2. Σύπνη Δθδξνκώλ Αξηζκόο Γηθαηνύρσλ Σνπξηζηηθνί Πξννξηζκνί: Φέηνο ην πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε δηθαηνύρνπο θαη πεξηιακβάλεη κνλνήκεξεο, δηήκεξεο θαη ηξηήκεξεο εθδξνκέο κέζσ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ Λ.Α.Δ/ΟΓΑ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ. πγθεθξηκέλα ζα ζπκκεηάζρνπλ: άηνκα ζε κνλνήκεξεο εθδξνκέο (επηζηξνθή απζεκεξφλ) άηνκα ζε δηήκεξεο εθδξνκέο (1 δηαλπθηέξεπζε) άηνκα ζε ηξηήκεξεο εθδξνκέο (2 δηαλπθηεξεχζεηο) Οη εθδξνκέο ζα πεξηιακβάλνπλ ζην πξφγξακκά ηνπο θαη επηζθέςεηο ζε ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά θαη αξραηνινγηθά αμηνζέαηα (κλεκεία, κνπζεία, κνλαζηήξηα, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θ.α.), νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πξννξηζκνχο φιεο ηεο ρψξαο θαη νη εθδξνκείο ζα δηαθηλνχληαη κφλν εληφο ησλ νξίσλ ηεο. Οη εθδξνκέο κπνξνύλ λα είλαη κηθηέο ή ακηγείο, δει. κπνξεί λα είλαη νξγαλσκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη νη θάηνρνη ησλ Γειηίσλ Δθδξνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2014, λα εληάζζνληαη σο κέιε ζηελ νκάδα ηεο -8-

9 νξγαλσκέλεο εθδξνκήο ή λα νξγαλψλνληαη εηδηθά γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ Γειηίσλ ηνπ Δθδξνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 3. Κξηηήξην επηινγήο θαζνξίδεηαη ε θιήξσζε, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ππεξβεί ηνλ εγθεθξηκέλν αξηζκφ δηθαηνχρσλ. Καη' εμαίξεζε ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο θιήξσζε, νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζην παξαπάλσ πξφγξακκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ιακβάλνπλ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμήο ηνπο ιφγσ απφιπηεο αλαπεξίαο ή ηπθιφηεηαο. 4. Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα επηιέγνπλ ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν ηεο πξνηίκεζεο ηνπο απφ ηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ. ΓΗΑΘΔΖ ΓΔΛΣΗΩΝ : Σα Γειηία ηνπ Δθδξνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2014 ζα εθδίδνληαη απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π) φιεο ηεο ρψξαο. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ : α. Μνλνήκεξεο εθδξνκέο: Γελ ππάξρεη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ. β. Γηήκεξεο εθδξνκέο: ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο δηήκεξεο εθδξνκήο, ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 65 Δπξψ, ην πξνηεηλφκελν πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηνλ Λ.Α.Δ./ΟΓΑ είλαη 10 Δπξώ/ αλά άηνκν. γ. Σξηήκεξεο εθδξνκέο: ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο ηξηήκεξεο εθδξνκήο, ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 120 Δπξψ, ηφηε ην πξνηεηλφκελν πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηνλ Λ.Α.Δ./ΟΓΑ ζα είλαη 10 Δπξώ/ αλά άηνκν. Σν πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνχρνπ, ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο (Φ.Π.Α. θ.ι.π.) ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο εθδξνκήο είλαη κηθξφηεξε ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ πνζνχ επηδφηεζεο ηνπ Λ.Α.Δ./ΟΓΑ θαη ηνπ πνζνχ ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνχρνπ ην πνζφ ζα αθαηξείηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ. ε θάζε πεξίπησζε πνπ δηθαηνχρνο επηιέμεη λα ζπκκεηάζρεη ζε εθδξνκή κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο απφ εθείλε ζηελ νπνία έρεη θιεξσζεί ηφηε ζα επηβαξχλεηαη ν ίδηνο ηελ επηπιένλ δηαθνξά. ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: - Σν Γειηίν Δθδξνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη απζηεξά πξνζσπηθό, ηζρχεη απνθιεηζηηθά γηα ην δηθαηνχρν θαη απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ από άιια άηνκα. - Παηδηά κέρξη πέληε εηώλ (γελλεζέληα απφ θαη κεηά) δελ δηθαηνχληαη Γειηίν, ζα κεηαθηλνχληαη δσξεάλ - κε εμαζθάιηζε ζέζεο - θαη ζα παξακέλνπλ δσξεάλ ζην ίδην δσκάηην κε ηνπο γνλείο ηνπο, δηθαηνχκελα έθπησζε 50% επί ηεο ηηκήο πφξηαο γηα ην πξσηλό ή ην γεύκα πνπ ηπρφλ ζα ιάβνπλ (δηήκεξεο, ηξηήκεξεο εθδξνκέο). -9-

10 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΡΔΑΝ ΠΑΡΟΥΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΔΣΟΤ 2014 (Α ΜΔΡΟ) ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. Σν πξφγξακκα ζα ηζρχζεη απφ έσο θαη ζα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. 2. Oη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα επηιέγνπλ βηβιηνπσιεία θαη εθδνηηθνχο νίθνπο ηεο πξνηίκεζεο ηνπο απφ ηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ βηβιηνπσιείσλ θαη εθδνηηθψλ νίθσλ απφ ηα νπνία ζα πξνκεζεχνληαη δσξεάλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πξνγξάκκαηνο βηβιία κνξθσηηθνύ θαη ςπραγσγηθνύ πεξηερνκέλνπ, θξνληηζηεξηαθά, ζρνιηθά βνεζήκαηα ή άιια μελόγισζζα θξνληηζηεξηαθά βνεζήκαηα θ.ι.π. Δπηζεκαίλνπκε όηη δελ επηηξέπεηαη ρνξήγεζε άιισλ εηδώλ εθηόο ησλ βηβιίσλ. 3. Οη θιεξσζέληεο δηθαηνύρνη ηεο παξνρήο δσξεάλ βηβιίσλ δε ζα ιακβάλνπλ Γειηία αγνξάο βηβιίσλ από ηα ΚΔΠ αιιά ζα απεπζύλνληαη θαηεπζείαλ ζηα ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ ΟΓΑ βηβιηνπσιεία. 4. Ο Λ.Α.Δ./ΟΓΑ επηδνηεί ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα κε ην πνζφ ησλ 20,00 ΔΤΡΩ θαηά αλψηαην φξην, αλά δηθαηνχρν, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή ηνπ βηβιίνπ/βηβιίσλ αθνχ αθαηξεζεί έθπησζε ζε πνζνζηφ 10%. Η έθπησζε ζα ππνινγίδεηαη επί ηεο αλαγξαθφκελεο επί ηνπ βηβιίνπ ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ βηβιίνπ ή ησλ βηβιίσλ (ππνινγηδφκελεο θαη ηεο έθπησζεο 10%) ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 20,00 ΔΤΡΩ, ηελ επηπιένλ δηαθνξά ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ν δηθαηνχρνο, ρσξίο θακία ππνρξέσζε ηνπ Λ.Α.Δ/ΟΓΑ. 5. Παηδηά κέρξη έμη (6) εηψλ (γελλεζέληα απφ θαη κεηά) δελ είλαη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. 6. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξνρή είλαη απζηεξά πξνζσπηθή, ηζρχεη πξνζσπηθά γηα ην δηθαηνχρν θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε απφ άιια άηνκα. -10-

11 Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΡΔΑΝ ΠΑΡΟΥΖ ΔΗΗΣΖΡΗΩΝ ΘΔΑΣΡΩΝ ΘΔΡΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2014 & ΥΔΗΜ. ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. Σν πξφγξακκα ζα ηζρχζεη απφ έσο θαη ζα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. 2. Γηθαηνχρνη είλαη άηνκα θαη θέηνο, γηα πξψηε θνξά, σο θξηηήξην επηινγήο θαζνξίδεηαη ε θιήξσζε εθ' φζνλ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ππεξβεί ηνλ εγθεθξηκέλν αξηζκφ δηθαηνχρσλ. 3. Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα πξνκεζεπηνχλ ηα δειηία ζεάκαηνο απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) φιεο ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ παξαζηάζεηο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ζεαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηδηθψλ ζθελψλ θαη ζα επηιέγνπλ ην ζέαηξν ηεο πξνηίκεζεο ηνπο απφ ηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ ζην θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ζεάηξσλ. 4. Γηα θάζε Γειηίν ζεάκαηνο, ε ζεαηξηθή επηρείξεζε επηδνηείηαη απφ ηνλ Λ.Α.Δ/ΟΓΑ κε ην πνζφ ησλ δεθαπέληε Δπξψ (Δπξώ 15,00) γηα ηελ Κεληξηθή θελή θαη δψδεθα Δπξψ (Δπξώ 12,00) γηα ηελ Παηδηθή θελή. Γελ ππάξρεη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ. 5. Σα Γειηία ζεάκαηνο ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο παξαζηάζεηο, ηαθηηθέο βξαδηλέο, απνγεπκαηηλέο ή ιατθέο απνγεπκαηηλέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηνπ αββάηνπ θαη Κπξηαθήο θαη γηα ζέζε πιαηείαο. 6. Σν Γειηίν Θεάκαηνο είλαη απζηεξά πξνζσπηθό, ηζρχεη απνθιεηζηηθά γηα ην δηθαηνχρν θαη απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ από άιια άηνκα. 7. Παηδηά κέρξη ηξηψλ (3) εηψλ (γελλεζέληα απφ θαη κεηά) δελ δηθαηνχληαη Γειηίν Θεάκαηνο. 8. Σν Γειηίν Θεάκαηνο πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ην δηθαηνχρν πξηλ ην παξαδψζεη ζην ζέαηξν επηινγήο ηνπ. 9. Ο δηθαηνχρνο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ζέζε, δηθαηνχηαη εκθαληδφκελνο κηζή ψξα ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ έλαξμεο ηεο παξάζηαζεο, λα αλαβάιεη ηε ρξήζε ηνπ Γειηίνπ θαη λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ησλ απνθνκκάησλ, πνπ έρνπλ θξαηεζεί απφ ηνλ ηακία, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα επηζηξέςεη ζην δηθαηνχρν, ψζηε απηφο λα κελ απνιέζεη ην δηθαίσκα ηεο δσξεάλ ςπραγσγίαο. Δζσηεξηθή Γηαλνκή: Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Ακριβές Ανηίγραθο Aθήνα Για ηον Κλάδο Αγροηικής Εζηίας Ο Γηνηθεηήο Γξ. Ξελνθψλ Βεξγίλεο Βαζίλειος Καηζαργύρης -11-

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 2014 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΣΟΤ 2014 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ - 22-5-2014 1 2003-2014: 11 ΥΡΟΝΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Φέηνο, ν ζεζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο ηωλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείωλ ζηελ Διιάδα». Δπηβιέπωλ: Γξ. Γεκήηξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα