Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία"

Transcript

1 Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία Πάλσ απφ μιζθωηοί, άνεπγοι, και ζςνηαξιούσοι έρνπλ θέηνο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππογπαμμάηων κοινωνικού ηοςπιζμού ζηα νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κφλν νη θζελέο δηαθνπέο αιιά θαη κηα επξεία γθάκα επηινγψλ κε εηζηηήξηα ζεάηξνπ, δσξεάλ βηβιία, δσξεάλ θχιαμε παηδηψλ ζε βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, αιιά θαη ρξεκαηηθά κπφλνπο, λαη ζσζηά δηαβάζαηε, ρξεκαηηθά κπφλνπο ζε 300 πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο απφ ηνλ ΟΓΑ. Βαζικέρ κινήζειρ πος ζαρ γλιηώνοςν από γπαθειοκπαηία: Γηα λα κελ πάηε απξνεηνίκαζηνη θαη ππνβάιιεηε αίηεζε πνπ κπνξεί λα απνξξηθζεί, θξνληίζηε φπνπ ρξεηάδεηαη ε απηνπξφζσπε παξνπζία ζαο (π.ρ αηηήζεηο ζηα ΚΔΠ) λα έρεηε καδί ζαο: αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, αζθαιηζηηθφ βηβιηάξην ζε ηζρχ, αλ είζηε ληφπαληξνη θαη ζέιεηε λα πάηε δηαθνπέο κέζσ ηνπ ΔΟΣ, ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ θαη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο εθνξίαο γηα λα εμαθξηβσζεί αλ ην εηζφδεκα ππεξβαίλεη ην φξην ζπκκεηνρήο. Δνηόρ Ιοςνίος κοινωνικόρ ηοςπιζμόρ από ηον ΟΑΔΓ: ε έλα πεξίπνπ κήλα (πξνο ηα ηέιε Ινπλίνπ) αλνίγνπλ νη ειεθηξνληθέο αηηήζεηο γηα ηνλ θνηλσληθφ ηνπξηζκφ απφ ηνλ ΟΑΔΓ. Θα δεκνζηεπζεί δεκφζηα πξφζθιεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.

2 Οη δηθαηνχρνη ζα επηιεγνχλ κε θξηηήξηα φπσο ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο, ν αξηζκφο ησλ αλήιηθσλ παηδηψλ, ην δηάζηεκα αλεξγίαο. Όζνη επηιεγνχλ ζα ιάβνπλ επηηαγέο θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ αμίαο 7 σο 22 επξψ αλά δηθαηνχρν θαη πξνζηαηεπφκελν κέινο εθφζνλ ηζρχζνπλ νη πεξζηλέο ηηκέο επηδφηεζεο- ηηο νπνίεο ζα εμαξγπξψζνπλ ζηα μελνδνρεία πνπ ζα επηιέμνπλ λα πεξάζνπλ ιίγεο κέξεο (1 έσο 5 δηαλπθηεξεχζεηο) απφ έσο Σα κπιηήπια ην πξφγξακκα ζα ζπκκεηάζρνπλ πεξίπνπ κηζζσηνί θαη άλεξγνη πνπ πιεξνχλ ηα εμήο θξηηήξηα φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (Δξγαζίαο θαη Οηθνλνκηθψλ): 1. Οη εξγαδφκελνη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ λα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 50 εκέξεο ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ κέζα ζην νη άλεξγνη λα επηδνηήζεθαλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ κέζα ζην 2013 γηα ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο (50 εκεξήζηα επηδφκαηα) θαη επίζεο αλ πξφθεηηαη γηα αλέξγνπο κε εηδηθέο αλάγθεο ηφηε απαηηείηαη λα είλαη κφλν εγγεγξακκέλνη ζην Δηδηθφ Μεηξψν Αλέξγσλ ΑκεΑ ηνπ ΟΑΔΓ. Γελ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε, φζνη επηιέρζεθαλ ζην πεξζηλφ πξφγξακκα δηαθνπψλ ηνπ ΟΑΔΓ, θαη φζνη δηθαηνχληαη αλάινγεο παξνρέο θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θνξέα (ΔΟΣ, ΟΓΑ, θ.ιπ). Οη δηθαηνχρνη ζα επηιεγνχλ κε βάζε ηε κνξηνδφηεζε πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ απφ κηα ζεηξά θξηηεξίσλ πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε ηε δεκφζηα πξφζθιεζε ηνπ ΟΑΔΓ εληφο ηνπ Ινπλίνπ. Δλδεηθηηθά ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ίζρπζαλ πέξπζη θαη εθφζνλ δελ ηξνπνπνηεζνχλ- φζνη έρνπλ εηζφδεκα (αηνκηθφ-νηθνγελεηαθφ) έηνπο 2012 (εθθαζαξηζηηθφ 2013) έσο επξψ ζα κπνξνχλ λα ιάβνπλ 30 κφξηα, φζνη έρνπλ απφ ,01 έσο επξψ ζα ιάβνπλ 20 κφξηα θαη φζσλ ην εηζφδεκα θπκαίλεηαη απφ ,01 έσο επξψ, πξηκνδνηνχληαη κε 10 κφξηα ζηε βαζκνινγία επηινγήο ησλ δηθαηνχρσλ. Με 10 κφξηα πξηκνδνηείηαη ην θάζε αλήιηθν παηδί. Κάζε δηθαηνχρνο ζα πάξεη κηα επηηαγή φπσο θαη επηηαγή ζα ιάβεη θαη θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. Σα παηδηά πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ 5 εηψλ, ή λα θιείλνπλ ην πέκπην έηνο ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε ζηνλ ΟΑΔΓ θαη λα κελ έρνπλ ππεξβεί ην 24ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Δπηηαγή ζα ιάβνπλ θαη νη ζπλνδνί αηφκσλ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67%. Η αμία θάζε επηηαγήο είλαη αλάινγε ηνπ θαηαιχκαηνο. Πέξπζη ε αμία ησλ επηηαγψλ ήηαλ 22 επξψ ην άηνκν αλά δηαλπθηέξεπζε γηα μελνδνρεία 5 αζηέξσλ 20 επξψ ην άηνκν γηα μελνδνρεία 4 αζηέξσλ 19 επξψ/άηνκν γηα δηακνλή ζε μελνδνρείν ηξηψλ αζηέξσλ θαη 18 θαη 17 επξψ γηα μελνδνρεία δπν ή ελφο αζηέξσλ. Γηα δηακνλή ζε ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, ε αμία ησλ επηηαγψλ ήηαλ απφ 13 έσο 18 επξψ ην άηνκν γηα

3 θάζε δηαλπθηέξεπζε θαη επξψ γηα παξαδνζηαθά θαηαιχκαηα. Γηα δηαθνπέο ζε θάκπηλγθ ε αμία ησλ επηηαγψλ ήηαλ 7 επξψ/άηνκν γηα θάζε δηαλπθηέξεπζε. ε θάζε πεξίπησζε ε επηηαγή θαιχπηεη κέξνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξά ζα επηβαξχλεη ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αλ γηα παξάδεηγκα έλα ληφπαληξν δεπγάξη πάξεη δπν επηηαγέο γηα 5 κέξεο αμίαο 20 επξψ θαη άηνκν εκεξεζίσο, δειαδή επηηαγέο αμίαο 200 επξψ, αιιά ε δηαλνκή ζηνηρίδεη 500 επξψ, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ηε δηαθνξά ησλ 300 επξψ. Σπέσει ήδη ηο ππόγπαμμα ηος ΔΟΣ Ο ΔΟΣ ζα δηαλέκεη εηζηηήξηα θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ γηα 6ήκεξεο δηαθνπέο. Οη αηηήζεηο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη θαη γίλνληαη ζηα ΚΔΠ απφ ηα κέζα Μαξηίνπ. Μπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ κε ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ είλαη δηθαηνχρνη αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΟΑΔΓ ή ηνπ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθήο Δζηίαο θαζψο θαη ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ θαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο. Μφληκνη ππάιιεινη θαη πληαμηνχρνη ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. Μηζζσηνί ή ζπληαμηνχρνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ, εθφζνλ δελ ηνπο παξαθξαηνχληαη εηζθνξέο ππέξ ηεο ηέσο Δξγαηηθήο Δζηίαο (ΟΑΔΓ), θαη ζπλεπψο δελ είλαη δηθαηνχρνη ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ. Δλ ελεξγεία αζθαιηζκέλνη ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., πνπ αζθαιίδεη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ή επηρεηξεκαηίεο πξψελ Σ.Δ.Β.Δ.,Σ..Α,, πξψελ ΣΑΔ νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα δελ είλαη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ηέσο Δξγαηηθήο Δζηίαο.Δμαηξνχληαη ηα κέιε ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ (ην νπνίν πινπνηεί γηα ηα κέιε ηνπ δηθφ ηνπ Πξφγξακκα). πληαμηνχρνη ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., πνπ αζθαιίδεη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ή επηρεηξεκαηίεο πξψελ Σ.Δ.Β.Δ., πξψελ ΣΑΔ θαη Σ..Α., κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπληαμηνδφηεζε (βάζεη αξρηθήο απφθαζεο ζπληαμηνδφηεζεο) θαιχπηεηαη απφ έλα απφ ηα παξαπάλσ ηακεία, αθφκε θαη αλ ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαιχπηεηαη απφ ην ΙΚΑ θαη νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα δελ είλαη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ηέσο Δξγαηηθήο Δζηίαο (λπλ δηθαηνχρνη ΟΑΔΓ). Οη αζθαιηζκέλνη ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ θαη ΔΣΑΑ-ΣΑΤ Οη ειεχζεξνη δεκνζηνγξάθνη ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ Β ΓΝΗ (πξψελ ΣΑΤΙΣ) ζηνπο νπνίνπο δελ γίλνληαη θξαηήζεηο γηα ηελ ηέσο Δξγαηηθή Δζηία (λπλ ΟΑΔΓ). Οη αζθαιηζκέλνη ζην ΝΑΣ (ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνχρνη) Οη ζπληαμηνχρνη ΣΑΠΟΣΔ (εθφζνλ ζπληαμηνδνηήζεθαλ απφ 01/01/1978 σο 31/12/2005) Άηνκα ηα νπνία είλαη αζθαιηζκέλνη ηεο Πξφλνηαο ή ηα νπνία ιακβάλνπλ επίδνκα απνξίαο ή αλαπεξίαο απφ ηελ Πξφλνηα έζησ θαη αλ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε άιινλ αζθαιηζηηθφ θνξέα σο πξνζηαηεπφκελα κέιε θχξησλ αζθαιηζκέλσλ δηθαηνχρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο απηνχ.

4 Άηνκα ηα νπνία είλαη απηαζθαιηδφκελα ηνπ Ι.Κ.Α πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ απφ απηφ. Άηνκα πνπ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί απφ ην ΙΚΑ κε απηαζθάιηζε θαη εθ φζνλ ηα πεξηζζφηεξα έλζεκά ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηελ απηαζθάιηζε. ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% θαη άλσ αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο, εθφζνλ αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Σα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δειηία ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θάζε ρξφλν ζε έλα κφλν απφ ηα ππνπξνγξάκκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκφο γηα φινπο» θαη πάληα εθφζνλ δελ δηθαηνχληαη Γειηία Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Αγξνηηθήο Δζηίαο (ΟΓΑ) ή απφ ηνλ ηέσο Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο Δζηίαο( λπλ ΟΑΔΓ) θαη σο κέιε ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΙ (ηέζζεξα ηέθλα θαη άλσ): Οη πνιχηεθλνη, πνπ αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ, δηθαηνχληαη δειηίνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπο, αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο, θάζε ρξφλν γηα έλα απφ ηα ππνπξνγξάκκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκφο γηα φινπο». Οη δηαδεπγκέλνη δηθαηνχρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο εθφζνλ έρνπλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπο ηέθλα ησλ νπνίσλ έρνπλ ηε δηθαζηηθή επηκέιεηα (ζα πξνζθνκίδνπλ ην αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ ζην Κ.Δ.Π.) δηθαηνχληαη δειηίνπ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ηνπο, αλεμάξηεηα αλ ηα ηέθλα είλαη αζθαιηζκέλα ζηνλ έηεξν απφ ηνπο δηαδεπγκέλνπο γνλείο. Οη ελ δηαζηάζεη γνλείο, εθφζνλ ππνβάιινπλ μερσξηζηή θνξνινγηθή δήισζε, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηα ηέθλα ηνπο, δηθαηνχληαη δειηίνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ηνπο αλεμάξηεηα αλ απηά είλαη αζθαιηζκέλα ζηνλ έηεξν απφ ηνπο ελ δηαζηάζεη γνλείο. Σα λεφλπκθα δεπγάξηα ηα νπνία δελ έρνπλ θάλεη θνξνινγηθή δήισζε απφ θνηλνχ ζα πξνζθνκίδνπλ ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ θαη ηα αηνκηθά εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο εθνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απφ ην άζξνηζκα ησλ δχν θνξνινγεηέσλ πνζψλ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Σν αηνκηθφ (ζηελ πεξίπησζε ησλ κεκνλσκέλσλ δηθαηνχρσλ) ή ην νηθνγελεηαθφ (γηα ηηο ινηπέο ησλ πεξηπηψζεσλ) θνξνινγεηέν εηζφδεκα ησλ δηθαηνχρσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ., λα κελ ππεξβαίλεη ηα παξαθάησ αλαγξαθφκελα πνζά : Μεκνλσκέλνη δηθαηνχρνη κε αηνκηθφ εηζφδεκα έσο ,00 επξψ Γηθαηνχρνη κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο ,00 επξψ Σξίηεθλνη κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο ,00 επξψ Tν εηζφδεκα πξνζαπμάλεηαη θαηά 1.500,00 επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν Γελ ππνινγίδνληαη σο πεγή εηζνδεκάησλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ. Μεκνλσκέλνη δηθαηνχρνη ζεσξνχληαη νη άγακνη θαη ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ πξνζηαηεπφκελα κέιε. ηελ πεξίπησζε κεκνλσκέλνπ δηθαηνχρνπ πνπ βξίζθεηαη ζε δηάζηαζε ή είλαη δηαδεπγκέλνο θαη ππνβάιιεη μερσξηζηή θνξνινγηθή δήισζε ζηελ νπνία δελ

5 ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηέθλα, ην αηνκηθφ εηζφδεκα ππνινγίδεηαη αθαηξνπκέλνπ ηνπ κεληαίνπ πνζνχ πνπ έρεη επηδηθαζηεί γηα θαηαβνιή δηαηξνθήο. Γηθαηνχρνη κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζεσξνχληαη νη έγγακνη δηθαηνχρνη θαη νη δηθαηνχρνη πνπ έρνπλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπο πξνζηαηεπφκελα κέιε. Αλαιπηηθά ζ απηήλ ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη: ηα δεπγάξηα δηθαηνχρσλ, ηα δεπγάξηα φπνπ ν έλαο είλαη δηθαηνχρνο θαη ην άιιν κέινο είλαη ή δηθαηνχρνο άιινπ Πξνγξάκκαηνο ή κε δηθαηνχρνο ή είλαη απιά πξνζηαηεπφκελν κέινο ηνπ θχξηνπ δηθαηνχρνπ. ηε θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη φιεο νη κνξθέο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο θαη νη αλχπαληξεο κεηέξεο. Πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο ζεσξνχληαη νη νηθνγέλεηεο κε ηέζζεξα ηέθλα θαη άλσ αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπο. Πξνζηαηεπφκελα κέιε ζεσξνχληαη νη ζχδπγνη νη νπνίνη ηεινχλ ππφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζηαζία ησλ θχξησλ δηθαηνχρσλ θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα. Πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ζεσξνχληαη φια ηα αλήιηθα ηέθλα ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ ή ησλ 24 εηψλ εθφζνλ είλαη άλεξγνη ή ησλ 26 εηψλ εθφζνλ ζπλερίδνπλ λα ζπνπδάδνπλ θαη ηα ηέθλα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% θαη άλσ αλεμαξηήησο ειηθίαο. Σα ηέθλα ηα νπνία απνθνίηεζαλ κέζα ζην 2013 ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πξνζηαηεπφκελα κέιε. Ξεκινά η ςποβολή αιηήζεων για ηον κοινωνικό ηοςπιζμό ηηρ Αγποηικήρ Δζηίαρ Πξνγξάκκαηα δηαθνπψλ, ςπραγσγίαο θαη πξνζθνξψλ ζπλνιηθά γηα δηθαηνχρνπο ζα πινπνηεζνχλ θέηνο απφ ηνλ Λνγαξηαζκφ Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ δηθαηνχρνη ζα πάξνπλ εηζηηήξηα γηα θζελέο δηαθνπέο θαη κάιηζηα ζπληαμηνχρνη, ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαθνπέο (5 δηαλπθηεξεχζεηο) ζε εγθαηαζηάζεηο αλαγλσξηζκέλσλ ηακαηηθψλ πεγψλ. Δπίζεο άηνκα, ζα πάλε εθδξνκέο εθ ησλ νπνίσλ, γηα άηνκα ζα είλαη 3ήκεξεο γηα άηνκα 2ήκεξεο θαη γηα άηνκα νη εθδξνκέο ζα είλαη κνλνήκεξεο. Άιινη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΓΑ ζα ιάβνπλ δσξεάλ εηζηηήξηα γηα ζέαηξν, ελψ ζε δηθαηνχρνπο ζα δνζνχλ θνππφληα γηα δσξεάλ αγνξά βηβιίσλ. Μάιηζηα άηνκα, άκεζα αζθαιηζκέλα ζηνλ ΟΓΑ ζα παξαιάβνπλ απεπζείαο δσξεάλ βηβιία ηα νπνία ζα πξνκεζεπηεί ν ΛΑΔ/ΟΓΑ. Δπίζεο 300 πνιχηεθλεο κεηέξεο ζα ιάβνπλ έθηαθην βνήζεκα (ρξεκαηηθφ έπαζιν) ελψ δηθαηνχρνη ζα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο δσξεάλ ζε βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο.

6 Αθφκε λένη αγξφηεο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα κε κεδεληθφ θφζηνο ζπκκεηνρήο. Οι πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ανά ππόγπαμμα: Γηα ηα πξνγξάκκαηα δηαθνπψλ, εθδξνκψλ, εηζηηεξίσλ ζεάηξσλ θαη δσξεάλ παξνρήο βηβιίσλ: Να είλαη νη ζπκκεηέρνληεο ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ ή ζπληαμηνχρνη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αλαζθάιηζησλ Τπεξειίθσλ ή λα είλαη αζθαιηζκέλνη ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ θαη λα έρνπλ εμνθιήζεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ή λα είλαη κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, έκκεζα αζθαιηζκέλα ζηνλ ΟΓΑ. Σα αλσηέξσ πξφζσπα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη βηβιηαξίνπ πγείαο ΟΓΑ ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Γηα ην πξφγξακκα δσξεάλ παξνρήο βηβιίσλ, ζε άηνκα, ηα νπνία ζα παξαιάβνπλ βηβιία απφ ηνλ ΛΑΔ/ΟΓΑ: Να είλαη άκεζα αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ θαη λα έρνπλ εμνθιήζεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο. Γηα ην πξφγξακκα ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ: Να είλαη νη ζπκκεηέρνληεο ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ ή ζπληαμηνχρνη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αλαζθαιίζησλ Τπεξειίθσλ θαη λα έρνπλ βηβιηάξην πγείαο ΟΓΑ ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Γηα ην πξφγξακκα παξνρήο ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ θαη βξαβείσλ ζε πνιχηεθλεο κεηέξεο: Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 4 παηδηά κέρξη 18 ή 24 εηψλ αλ ζπνπδάδνπλ, ή κε αλαπεξία 67% θαη άλσ θαη λα είλαη νη πνιχηεθλεο κεηέξεο θαζψο θαη νη ζχδπγνί ηνπο αζθαιηζκέλνη ζηνλ Κιάδν Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ ηνπ ΟΓΑ θαη λα έρνπλ εμνθιήζεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Γηα ην πξφγξακκα παξνρήο ηξνθείσλ γηα βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο: Να είλαη ηνπιάρηζηνλ ν έλαο γνλέαο ζπληαμηνχρνο ηνπ ΟΓΑ ή αζθαιηζκέλνο ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ ηνπ ΟΓΑ θαη λα έρεη εμνθιήζεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ εηζθνξέο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε παξνρήο. Να είλαη ην ηέθλν γηα ην νπνίν δεηείηαη ε παξνρή θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ειηθίαο απφ ελφο (1) έηνπο κέρξη ηελ ειηθία εγγξαθήο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, έκκεζα αζθαιηζκέλν ζηνλ ΟΓΑ. Να είλαη ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα πξφζσπα, θάηνρνη βηβιηαξίνπ πγείαο ΟΓΑ ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Γηα ην πξφγξακκα αλάιεςεο δαπαλψλ γηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα λέσλ αγξνηψλ:

7 Να είλαη νη ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο απφ 22 έσο 40 εηψλ, άκεζα αζθαιηζκέλνη ζηνλ Κιάδν Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ θαη λα έρνπλ εμνθιήζεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παξνρή. Πξφζσπα φισλ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ, πνπ θάλνπλ ρξήζε κηαο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο παξνρέο ην έηνο 2014, δελ δηθαηνχληαη δεχηεξε παξνρή κέζα ζην ίδην έηνο, εμαηξνπκέλσλ απηψλ ηεο δσξεάλ παξνρήο βηβιίσλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξσλ, επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ, ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ θαη βξαβείσλ ζε πνιχηεθλεο κεηέξεο θαζψο θαη ηξνθείσλ γηα βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. Η επηινγή ησλ δηθαηνχρσλ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αγξνηηθήο Δζηίαο έηνπο 2014, ζα γίλεη κε θιήξσζε. Δμαηξνχληαη ηεο θιήξσζεο θαη δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ ή Ιακαηηθνχ Σνπξηζκνχ ή Δθδξνκψλ, νη δηθαηνχρνη ηνπ ΛΑΔ, πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζε έλα απφ ηα πξνγξάκκαηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ιακβάλνπλ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμήο ηνπο ιφγσ απφιπηεο αλαπεξίαο ή ηπθιφηεηαο ή ιακβάλνπλ εμσïδξπκαηηθφ επίδνκα παξαπιεγίαο ηεηξαπιεγίαο. Οι αιηήζειρ θα ξεκινήζοςν ενηόρ ηος Μαΐος.

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 2014 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΣΟΤ 2014 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ - 22-5-2014 1 2003-2014: 11 ΥΡΟΝΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Φέηνο, ν ζεζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ Αξηζ. Πξση.31618 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303 ΠΡΟΓΡΑΜΜ ΑΣ Α ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΔΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. Α) ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΔΙΑ Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θάζε αθαδεκατθφ έηνο ζα ρνξεγεί ππνηξνθίεο αξηζηείαο γηα ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ελφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Σ.Κ 117 42 Αζήλα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γξαθείν Πξνέδξνπ ΣΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ : 02.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγόο Λνκηθήο Ππκβνπιεπηηθήο. Γίθηπν ηεο Α.Π. κε ηνπηθνύο θνξείο. Δπξσπατθφ Ξνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αζελψλ (Δ.Ξ.Δ.Θ.Α.)

Νδεγόο Λνκηθήο Ππκβνπιεπηηθήο. Γίθηπν ηεο Α.Π. κε ηνπηθνύο θνξείο. Δπξσπατθφ Ξνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αζελψλ (Δ.Ξ.Δ.Θ.Α.) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ»

«ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ» ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ «ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 23-01-2015 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΡΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΡΞΝ & ΓΖΚ. ΠΣΔΠΔΩΛ ΑΘΖΛΑ 20/01/2010 ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΡΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΡΞΝ & ΓΖΚ. ΠΣΔΠΔΩΛ ΑΘΖΛΑ 20/01/2010 ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΡΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΡΞΝ & ΓΖΚ. ΠΣΔΠΔΩΛ ΑΘΖΛΑ 20/01/2010 ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ Αξρίδεη ηε Δεπηέξα 25 Θαλνπαξίνπ παλειιαδηθά ε θαη αιθαβεηηθή ζεηξά απνγξαθή ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗ Α ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗ Α ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗ Α ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 2006 Α. ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 1.0 ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΠΗΚΔΦΔΗ Γηα θάζε ηαηξηθή επίζθεςε γηα ην ίδην άηνκν ζα πξνζθνκίδεηαη μερσξηζηή απφδεημε ηνπ γηαηξνχ, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Προγράμμαηα Ο.Α.Δ.Γ. για νέοσς επιτειρημαηίες. Δίδος δραζηηριοηήηφν ποσ επιδοηήθηκαν ζηον Νομό Έβροσ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα