ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ. ΓΙΔΤΘ. : Σζόρα ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ: , , , , , ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. Β ΦΑΗ Ο Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (ΔΟΣ) ζέηεη ζε εθαξκνγή ην Πξόγξακκα «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Γ Ηιηθίαο , Β ΦΑΗ ην νπνίν ζα ηζρύζεη από 12 Μαξηίνπ ηνπ 2014 έσο Σνπξηζηηθνί πξννξηζκνί Οη θάηνρνη ησλ Γειηίσλ «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Γ Ηιηθίαο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαθνπέο ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα αλάινγα ηεο επηινγήο ηνπο θαη θξάηεζεο από ηνλ θαηάινγν ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα. 2. Γηάξθεηα δηαθνπώλ Η δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ νξίδεηαη κέρξη ηηο πέληε (5) δηαλπθηεξεύζεηο, νη νπνίεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην ρξόλν ηζρύνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηελ 30 ε Ινπλίνπ Καηαιύκαηα αδεηνδόηεζε ην πξόγξακκα ζπκκεηέρνπλ μελνδνρεία όισλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ κνξθώλ θαη ηάμεσλ θαζώο θαη ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο ηνπξηζηηθέο επαύιεηο, ελνηθηαδόκελα δσκάηηα, ελνηθηαδόκελα δηακεξίζκαηα θαη νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελώζεηο, όισλ ησλ ηάμεσλ πνπ δηαζέηνπλ Δηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο, έρνπλ όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζε ηζρύ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν θαηαιπκάησλ 1

2 ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε ην ΔΛ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη,σο πξνο ηελ δπλακηθόηεηα, ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην από ηα πηζηνπνηεηηθά κε πεξηνξηζκέλε ηζρύ (πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο, άδεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ρώξσλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο) έρεη ιήμεη ή πξόθεηηαη λα ιήμεη θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε επηρείξεζε νθείιεη λα εμαζθαιίζεη έγθαηξα ηελ αλαλέσζε ηνπ, δηαθνξεηηθά θαη παξ' όηη εληαγκέλε ζην πξόγξακκα, δελ ζα έρεη δηθαίσκα λα ελνηθηάδεη δσκάηηα ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πηζηνπνηεηηθνύ. Γελ πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο γηα επηρεηξήζεηο κέρξη 19 θιίλεο Παξάβαζε ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ν Δ.Ο.Σ. λα κελ επηδνηήζεη ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηηο δηαλπθηεξεύζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ηελ πεξίνδν κε ηζρύνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ. Τπεύζπλεο δειώζεηο ησλ επηρεηξεκαηηώλ πνπ αληηθαζηζηνύλ άδεηεο θαη ζήκαηα ή νπνηνδήπνηε άιιν απαηηνύκελν δηθαηνινγεηηθό δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ην θαηάιπκα δελ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην πξόγξακκα. Όζεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγνύλ κε πξνέγθξηζε ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο νθείινπλ κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ επηδόηεζεο λα πξνζθνκίζνπλ ην νξηζηηθό Δηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο, άιισο δελ ζα επηδνηνύληαη. 4. Γηάζεζε ησλ Γειηίσλ θαη Ηιεθηξνληθή Δλεκέξσζε ησλ δηθαηνύρσλ Όιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηα ζπκκεηέρνληα θαηαιύκαηα, νη ηηκέο ησλ θαηαιπκάησλ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα, ζα δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά από ηα Κ.Δ.Π., από ηηο θαηά ηόπνπο Π.Τ.Σ. θαη γξαθεία ηνπ ΔΟΣ, από ην site ηνπ Δ.Ο.Σ. ή Σα Γειηία ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Γ Ηιηθίαο, ζα δηαηίζεληαη από ηα Κ.Δ.Π. (Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ) όιεο ηεο επηθξάηεηαο, θαζεκεξηλά εθηόο αξγηώλ, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ δειηίσλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ζπλνιηθά. 5. Δπηδόηεζε Δ.Ο.Σ. Η εκεξήζηα επηδόηεζε από ηνλ ΔΟΣ νξίδεηαη ζηα 19,00 (αλά άηνκν /αλά δηαλπθηέξεπζε) γηα όιεο ηηο κνξθέο θαη θαηεγνξίεο θαηαιπκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα. ΗΜΔΙΩΗ : Σν αλσηέξσ πνζό ππόθεηηαη ζε: 8% πξνείζπξαμε θόξνπ εηζνδήκαηνο (ρνξεγείηαη ε αλάινγε βεβαίσζε από ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δ.Ο.Σ.) 3% θξάηεζε ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. 6. Οηθνλνκηθή ζπκκεηνρή δηθαηνύρνπ 2

3 Σν πνζό ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνύρσλ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειώλ ηνπο, αλά άηνκν/ αλά δηαλπθηέξεπζε γηα παξακνλή ζε δσκάηηα κε ηδηαίηεξν ινπηξό Ξελνδνρείσλ, Δλνηθηαδόκελσλ Γσκαηίσλ / Γηακεξηζκάησλ, Σνπξηζηηθώλ Δπηπισκέλσλ Καηνηθηώλ θαη Δπαύιεσλ, νηθίζθσλ camping θαη γηα ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ζθελώλ θαη ηξνρόζπηησλ ζε camping, θαζνξίδεηαη ειεύζεξα από ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα βάζεη ησλ θαηεπζύλζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί από ηνλ ΔΟΣ θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηνλ πεξηνξηζκό λα είλαη θαη ειάρηζην έλα (1,00 επξώ) αλά άηνκν αλά δηαλπθηέξεπζε. ΠΡΟΟΥΗ! ηελ πεξίπησζε, πνπ δελ εηζπξαρζεί ηνπιάρηζηνλ 1,00 επξώ/άηνκν/δηαλπθηέξεπζε, δελ ζα θαηαβάιιεηαη από ηελ Τπεξεζία καο ε επηδόηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν δειηίν. Σν πνζό ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην ιεηηνπξγηθό επίπεδν θαη ζηηο πνηνηηθέο παξνρέο ηεο επηρείξεζεο. Σν πνζό ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνύρσλ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην πξσηλό θαη ηελ εκηδηαηξνθή γηα ηηο πεξηπηώζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ κε αλάινγεο ππεξεζίεο. Σν πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα απνζηέιιεηαη από ηνπο δηθαηνύρνπο γηα ηελ θξάηεζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20 % ηνπ ζπλόινπ ηεο ηηκήο δηαλπθηέξεπζεο (ζπκκεηνρήο θαη επηδόηεζεο) γηα όιεο ηηο εκέξεο ηεο δηακνλήο πνπ έρνπλ παξαγγειζεί. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ηηκή ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνύρνπ, ζπκπεξηιακβάλεη όιεο ηηο λόκηκεο επηβαξύλζεηο (Φ.Π.Α. θιπ). Γηεπθξηλίδνπκε όηη είλαη δπλαηή ε πξνζζήθε κίαο κόλν θιίλεο αλά δσκάηην ή δηακέξηζκα ελόο ρώξνπ θαη εθόζνλ ζπκθσλεί ν δηθαηνύρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Γηα ηα δηακεξίζκαηα δύν ρώξσλ κε βάζε ην Δηδηθό ήκα ιεηηνπξγίαο επηηξέπεηαη αλάινγα ε πξνζζήθε δύν θιηλώλ αλά δηακέξηζκα. ε πεξίπησζε πνπ πξνζηεζνύλ πεξηζζόηεξεο ησλ πξναλαθεξόκελσλ θιηλώλ αλά δσκάηην ή δηακέξηζκα δελ ζα θαηαβάιιεηαη από ηελ Τπεξεζία καο ε επηδόηεζε πνπ αθνξά ηελ πξνζζήθε θιηλώλ πέξα ησλ αλσηέξσ νξηδόκελσλ. ε πεξίπησζε κεκνλσκέλνπ δηθαηνύρνπ γηα ηελ δηακνλή ηνπ ζε κνλόθιηλν ή δίθιηλν δσκάηην ε ζπκκεηνρή ηνπ ζα πξνζαπμάλεηαη κε ην 50 % ηνπ πνζνύ ηεο επηδόηεζεο ηνπ Δ.Ο.Σ. πνπ αλαινγεί ζην θαηάιπκα θαη επηπξόζζεηα θαηά: 50% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα, από ηνλ επηρεηξεκαηία, ηηκή ζπκκεηνρήο απιήο δηαλπθηέξεπζεο 40% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα, από ηνλ επηρεηξεκαηία, ηηκή ζπκκεηνρήο δηαλπθηέξεπζεο κε πξσηλό 30% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα, από ηνλ επηρεηξεκαηία, ηηκή ζπκκεηνρήο δηαλπθηέξεπζεο κε εκηδηαηξνθή. ε πεξίπησζε δηακνλήο δηθαηνύρσλ κε πξνζζήθε θιίλεο, ζα κεηώλεηαη ε ζπκκεηνρή όισλ ησλ ελνίθσλ ηνπ δσκαηίνπ θαηά : 3

4 30% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα, από ηνλ επηρεηξεκαηία, ηηκή ζπκκεηνρήο απιήο δηαλπθηέξεπζεο 20% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα από ηνλ επηρεηξεκαηία ηηκή ζπκκεηνρήο δηαλπθηέξεπζεο κε πξσηλό. 10% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα από ηνλ επηρεηξεκαηία ηηκή ζπκκεηνρήο δηαλπθηέξεπζεο κε εκηδηαηξνθή. Η Δπηδόηεζε όκσο ηνπ Δ.Ο.Σ. ζα θαηαβιεζεί εμ νινθιήξνπ θαη θαλνληθά όπσο πξνβιέπεηαη. Από ηελ παξαπάλσ ξύζκηζε εμαηξνύληαη ηα μελνδνρεία ηύπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, ηα ελνηθηαδόκελα δηακεξίζκαηα θαη νη ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο θαη επαύιεηο. Γηα ηα ελ ιόγσ θαηαιύκαηα νη έλνηθνη ζα επηβαξύλνληαη κε ηελ αλαθεξόκελε ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν ηηκή, ρσξίο ην δηθαίσκα έθπησζεο. ε πεξίπησζε, πνπ κε δηθαηνύρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηακέλεη ζην ίδην δσκάηην κε θάηνρν Γειηίνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Γ Ηιηθίαο, ζα επηβαξύλεηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ πνζνύ πνπ έρεη δεισζεί από ηνλ επηρεηξεκαηία σο ηηκή ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν θαη ηνπ πνζνύ ηεο εκεξήζηαο επηδόηεζεο πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνλ Δ.Ο.Σ., αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγηθή κνξθή ηνπ θαηαιύκαηνο. 7. Πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο θαηαιπκάησλ Η πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαιπκάησλ θαζνξίδεηαη ειεύζεξα από ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα, ππό ηελ πξνϋπόζεζε λα είλαη εληόο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Η θαζνξηζκέλε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαιπκάησλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν ηνπ Πξνγξάκκαηνο, είλαη δεζκεπηηθή γηα ην θαηάιπκα θαη δελ επηηξέπεηαη θάζε εθ ησλ πζηέξσλ αιιαγή ηεο δεισκέλεο ζηνλ ΔΟΣ ρξνληθήο πεξηόδνπ ζπκκεηνρήο ηνπ θαηαιύκαηνο. 8. ρέζεηο δηθαηνύρσλ θαη ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ Οη ζρέζεηο ηνπ δηθαηνύρνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο ησλ θαηαιπκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα δηέπνληαη από ηνλ ηζρύνληα Καλνληζκό ρέζεσλ Ξελνδόρσλ θαη Πειαηώλ (Ν.1652/86 Φ.Δ.Κ. 167Α/ ) θαη ηηο ινηπέο ηζρύνπζεο γηα ηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα δηαηάμεηο. Οη επηρεηξεκαηίεο ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ππνρξενύληαη λα δηαζέηνπλ ζηνπο δηθαηνύρνπο ηα ειεύζεξα δσκάηηα κε ηδηαίηεξν ινπηξό θαη ζέξκαλζε θαη λα παξέρνπλ όιεο ηηο εμππεξεηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θαηαιύκαηνο, ρσξίο θακηά δηάθξηζε από ηνπο ινηπνύο πειάηεο. Δπίζεο ππνρξενύληαη λα δέρνληαη ζε όια ηα ηκήκαηα ηεο κνλάδαο ηνπο θαη θαζ όιν ην δηάζηεκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξόγξακκα, ηνπο δηθαηνύρνπο. Όπνηεο επηρεηξήζεηο παξαβαίλνπλ ηνπο όξνπο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ζα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηηο θπξώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηεο παξνύζεο. 4

5 Απαγνξεύεηαη ξεηά ε νπνηαδήπνηε ζπκθσλία γηα αύμεζε ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο κεηαμύ ησλ δηθαηνύρσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα πέξαλ ησλ δεισκέλσλ ηηκώλ. Δπηηξέπεηαη κεηαμύ ησλ δηθαηνύρσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα ε ζπκθσλία γηα έθπησζε από ην δεισκέλν πνζό ζπκκεηνρήο εθόζνλ είλαη έγγξαθε θαη δελ είλαη ρακειόηεξε από ην ειάρηζην πνζό ζπκκεηνρήο δειαδή ην έλα επξώ (1,00 ) αλά άηνκν αλά δηαλπθηέξεπζε. 9. Παξερόκελεο ππεξεζίεο 1.Η ζύλζεζε πξσηλνύ θαη γεύκαηνο ζα παξέρεηαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο νηθείεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο όπσο απηέο θάζε θνξά ηζρύνπλ. ηελ εγθύθιην ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ΔΟΣ γηα ηνπο δηθαηνύρνπο θαη επηρεηξεκαηίεο ζα αλαθέξεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ ζύλζεζε ηνπ πξσηλνύ. Σα μελνδνρεία 2 αζηέξσλ θαη πάλσ ππνρξενύληαη λα ιεηηνπξγνύλ ρώξν παξνρήο πξσηλνύ γηα ηνλ νπνίν ζα έρνπλ εμαζθαιηζζεί όιεο νη λόκηκεο αδεηνδνηήζεηο. Όζνη από ηνπο επηρεηξεκαηίεο έρνπλ κνξηνδνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο, γηα ηελ παξνρή ειάρηζηεο ζύλζεζεο πξσηλνύ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ όηη ε παξαπάλσ ζύλζεζε απεπζύλεηαη θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα «Σνπξηζκόο γηα όινπο». Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηελ πξνζθνξά ππεξεζηώλ εζηίαζεο δελ επηηξέπεηαη ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ δηθαηνύρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ. ε πεξίπησζε εμαθξηβσκέλεο κε ηζόηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ δηθαηνύρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε απεληάζζεηαη από ην πξόγξακκα. 2. Οη επηρεηξεκαηίεο ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ππνρξενύληαη λα θαζαξίδνπλ ηα δσκάηηα θαη λα αιιάδνπλ ηνλ ηκαηηζκό ηνπο ( πεηζέηεο ζεληόληα θ.ιπ.) ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο δηαηάμεηο ηεο Σνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο ήηνη: Σα μελνδνρεία δύν αζηέξσλ θαη άλσ ππνρξενύληαη ζε θαζεκεξηλό θαζαξηζκό θαη θαζεκεξηλή αιιαγή ηκαηηζκνύ. Σα μελνδνρεία ελόο αζηέξα ππνρξενύληαη ζε θαζαξηζκό θαη αιιαγή ηκαηηζκνύ θάζε δύν εκέξεο. Σα ελνηθηαδόκελα δσκάηηα δηακεξίζκαηα ηεζζάξσλ θιεηδηώλ ππνρξενύληαη ζε θαζεκεξηλό θαζαξηζκό θαη ζε αιιαγή ηνπ ηκαηηζκνύ θάζε δύν εκέξεο. Σα ελνηθηαδόκελα δσκάηηα δηακεξίζκαηα από έλα θιεηδί κέρξη θαη ηξία θιεηδηά ππνρξενύληαη ζε θαζαξηζκό θαη αιιαγή ηκαηηζκνύ θάζε δύν εκέξεο. 3. Οη επηρεηξεκαηίεο ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ππνρξενύληαη λα κελ ρξεώλνπλ κε επηπιένλ ρξήκαηα ηε ζέξκαλζε ή ηε ρξήζε θιηκαηηζηηθνύ εθόζνλ δηαζέηνπλ δσκάηηα κε θιηκαηηζκό. Η απνδεκίσζε γηα ηε ρξήζε θιηκαηηζηηθνύ θαη ζέξκαλζεο ζα πξέπεη λα ελζσκαηώλεηαη ζηελ ηηκή ζπκκεηνρήο. Σα μελνδνρεία δπν αζηέξσλ θαη άλσ ππνρξενύληαη λα πξνζθέξνπλ δσκάηηα κε θιηκαηηζκό. 5

6 4. Οη επηρεηξεκαηίεο ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ππνρξενύληαη λα δειώλνπλ ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηελ νπνηαδήπνηε ππεξεζία κε πξόζζεηε ρξέσζε, ε νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθή βάζεη ησλ ειάρηζησλ ιεηηνπξγηθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ηάμεο ζηελ νπνία αλήθεη ην θαηάιπκα. Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο ζα αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθό ειεθηξνληθό θαηάινγν ηνπ πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα Οινπο» Γ Ηιηθίαο. 10. Πξόζζεηεο παξνρέο δηθαηνύρσλ: ηηο πεξηπηώζεηο πνπ γίλεηαη ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Ιακαηηθώλ Πεγώλ ζηνπο ζπληαμηνύρνπο θύξηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ παξόληνο Πξνγξάκκαηνο, παξέρεηαη παξάιιεια ε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο κέρξη ηεζζάξσλ (4) απιώλ ινύζεσλ ηέζζεξα (4) εηζηηήξηα ειεύζεξεο εηζόδνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο Ιακαηηθώλ Πεγώλ όιεο ηεο ρώξαο, αλεμάξηεηα αλ νη επηρεηξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ ζηεγάδνληαη ζε θαηαιύκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ή όρη ζην Πξόγξακκα θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο Ιακαηηθώλ Πεγώλ δέρνληαη λα παξέρνπλ ηελ πξόζζεηε απηή ππεξεζία ζηνπο δηθαηνύρνπο. Οη επηρεηξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ Ιακαηηθώλ Πεγώλ πνπ ζα παξέρνπλ εηζηηήξηα γηα ρξήζε ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ ( κέρξη ηέζζεξηο (4) ινύζεηο), ζα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ Δ.Ο.Σ. ( Γ/λζε Μειεηώλ θαη Δπελδύζεσλ ) ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά: αίηεζε επηδόηεζεο ηα αληίζηνηρα απνθόκκαηα ησλ εηζηηεξίσλ απηώλ. Φσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πνπ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνύρνπ(ζηέιερνο 2) Βεβαίσζε ππνγεγξακκέλε θαη από ηνπο δηθαηνύρνπο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ησλ δηαηεζέλησλ εηζηηεξίσλ. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πδξνζεξαπεπηεξίσλ πνπ πθίζηαλην θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 3498/2006ππνρξενύληαη θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4049/2012 λα ππνβάινπλ κε ηελ αίηεζε επηδόηεζεο ηε ρνξεγεζείζα βεβαίσζε από ηνλ Δ.Ο.Σ. δπλάκεη ηεο νπνίαο δύλαηαη λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. (Παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.4179/13). Φσηναληίγξαθν ηνπ Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο ηεο επηρείξεζεο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία. 11. Αθπξώζεηο Πξόσξεο αλαρσξήζεηο Αθύξσζε ηεο θξάηεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη εγγξάθσο από ηνλ δηθαηνύρν πξνο ηνλ επηρεηξεκαηία 21 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία άθημεο ή ζε πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο (Ν.1652/86) θαη ζε κηθξόηεξν δηάζηεκα ησλ 21 εκεξώλ, πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθεί ε πξνθαηαβνιή ζην δηθαηνύρν από ηνλ επηρεηξεκαηία. Αλ ε αθύξσζε θξάηεζεο γίλεη ζε δηάζηεκα ιηγόηεξν ησλ 21 εκεξώλ ε πξνθαηαβνιή παξαθξαηείηαη από ηνλ επηρεηξεκαηία. Η θξάηεζε ζεσξείηαη όηη έρεη αθπξσζεί εθόζνλ δελ πξνζέιζεη ν πειάηεο ζηελ πξνζπκθσλεκέλε εκεξνκελία άθημεο θαη δελ έρεη εηδνπνηήζεη ηνλ επηρεηξεκαηία ζρεηηθά. ε πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο Γειηίνπ κεηαβάιιεη γλώκε κε ηελ άθημε ηνπ ζην θαηάιπκα θαη δειώζεη όηη δελ επηζπκεί λα παξακείλεη, ε πξνθαηαβνιή παξαθξαηείηαη 6

7 από ηνλ επηρεηξεκαηία νιόθιεξε. Σα δειηία όκσο, πνπ θαηέρεη ν δηθαηνύρνο δελ ηα παξαδίδεη ζηνλ επηρεηξεκαηία. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνύρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεη παξακνλή κηαο δηαλπθηέξεπζεο θαη δηαθσλήζεη σο πξνο ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ζειήζεη λα αλαρσξήζεη, ν κελ ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαιύκαηνο ππνρξενύηαη λα ηνπ επηζηξέςεη ην δειηίν θαη λα παξαθξαηήζεη ην πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο, ν δε δηθαηνύρνο ζα θαηαβάιεη επηπιένλ ην πνζό πνπ αλαινγεί ζηελ επηδόηεζε ηνπ Δ.Ο.Σ. θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ γηα ηελ εκέξα παξακνλήο ηνπ. ηελ πξόσξε αλαρώξεζε δηθαηνύρσλ ζα θαηαβάιιεηαη ην πνζό ζπκκεηνρήο πνπ αλαινγεί ζηηο πξαγκαηηθέο εκέξεο δηακνλήο πξνζαπμεκέλν κε ην ήκηζπ ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο πνπ αλαινγεί ζηηο ππόινηπεο εκέξεο πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηακνλή. ηα δειηία ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν πξαγκαηηθόο αξηζκόο ησλ εκεξώλ δηακνλήο ησλ δηθαηνύρσλ. ηηο πεξηπηώζεηο πξόσξεο αλαρώξεζεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο ζα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.1652/ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Π Ρ Ο Ο Υ Η!!!! Δ Π Ι Η Μ Α Ν Η!!! 1. Γεδνκέλνπ ηνπ θνηλσληθνύ ραξαθηήξα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζεκαίλεηαη ε επηηαθηηθή αλάγθε κείσζεο ησλ ηηκώλ ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνύρσλ (ιεπηνκέξεηεο ζηελ παξάγξαθν 1 «Αίηεζε/δήισζε ζπκκεηνρήο») 2. Τπεύζπλεο δειώζεηο πνπ ζα αληηθαζηζηνύλ ζήκαηα ή άδεηεο θαηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ε επηρείξεζε δελ ζα θαηαρσξείηαη. 3. Η ελεκέξσζε ησλ δηθαηνύρσλ γηα ηα ζπκκεηέρνληα θαηαιύκαηα, ηηο ηηκέο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ΚΔΠ, κέζσ ησλ Π.Τ.Σ. θαη ησλ γξαθείσλ ηνπ ΔΟΣ, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ή θαη κέζσ εηδηθνύ ηεηξαςήθηνπ αξηζκνύ ηνπ ΔΟΣ. 1. Αίηεζε / δήισζε ζπκκεηνρήο 1.Αίηεζε / δήισζε ζπκκεηνρήο Οη ελδηαθεξόκελνη Δπηρεηξεκαηίεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Β ΦΑΗ ηνπ Πξόγξακκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Γ Ηιηθίαο ηνπ Δ.Ο.Σ., απαξαίηεηα πξέπεη λα έρνπλ ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα Γ/λζε Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ηνπ Δ.Ο.Σ., αίηεζε / δήισζε ζπκκεηνρήο, ηδηόρεηξα ή ηαρπδξνκηθά (θαη όρη κε ΦΑΞ), ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα. Η πεξίνδνο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο αξρίδεη ζηηο 11/2/2014 θαη ζα νινθιεξσζεί 21/2/2014. Η παξνύζα Δγθύθιηνο ζα αλαξηεζεί θαη ζην site ηνπ Δ.Ο.Σ. ή Η 7

8 εκπξόζεζκε ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζα απνδεηθλύεηαη κε ηε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο / δήισζεο ζπκκεηνρήο, ε νπνία γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ε νπνία επέρεη ζέζε ζύκβαζεο κεηαμύ επηρεηξεκαηία θαη ΔΟΣ. Η αίηεζε / δήισζε ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ηαπηόηεηα πεξηερνκέλνπ (π.ρ. επσλπκία, δηαθξηηηθόο ηίηινο, δπλακηθόηεηα θιπ) κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνύληαη πξνθεηκέλνπ, λα θαηαρσξεζνύλ νη επηρεηξεκαηίεο ζην Πξόγξακκα. Λόγσ ηνπ θνηλσληθνύ ραξαθηήξα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζεκαίλεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ηνπξηζηηθνύο επηρεηξεκαηίεο όηη ην άζξνηζκα ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο θαη ηνπ πνζνύ επηδόηεζεο επηβάιιεηαη λα είλαη κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηεο ειεύζεξεο αγνξάο θαη πάλησο αηζζεηά ρακειόηεξν από ηελ ηηκή πόξηαο ηνπ θαηαιύκαηνο. Δηδηθά σο πξνο ηηο δεισζείζεο ηηκέο ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνύρνπ ζα γίλεηαη έιεγρνο θαη θαηά ηελ θαηαρώξεζε ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο νπόηε ε αίηεζε ζπκκεηνρήο είλαη δπλαηόλ λα αλαπεκθζεί ζηνλ επηρεηξεκαηία γηα αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο ή γηα εμαίξεζε από ην πξόγξακκα, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε επηηόπηνπο ειέγρνπο. Η αίηεζε / δήισζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη : από αληίγξαθν ηνπ εηδηθνύ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ε ππξαζθάιεηα ηνπ θαηαιύκαηνο είλαη ζε ηζρύ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιιεηαη πξόζθαηε αλαλέσζε ηεο ηζρύνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ππξαζθάιεηαο ηνπ θαηαιύκαηνο.(ομοίω ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΔΓΚΡΙΗ) από αληίγξαθν άδεηαο εζηηαηνξίνπ θπιηθείνπ BAR γηα ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ην αλ ππνρξενύληαη ή επηζπκνύλ λα παξέρνπλ πξσηλό ή θαη γεύκαηα. Οη επηρεηξήζεηο μελνδνρείσλ θιαζζηθνύ ηύπνπ δπν (2) αζηέξσλ θαη άλσ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δειώλνπλ ηηκή ζπκκεηνρήο κε πξσηλό θαη πξναηξεηηθά απιήο δηαλπθηέξεπζεο. Οη επηρεηξήζεηο μελνδνρείσλ θιαζζηθνύ ηύπνπ ελόο (1) αζηέξα θαη μελνδνρείσλ ηύπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ δελ ππνρξενύληαη ζηελ παξνρή πξσηλνύ (εθηόο εάλ ην θαηάιπκα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 5 αζηεξηώλ). από αληίγξαθν άδεηαο παξαζθεπαζηήξηνπ κε αίζνπζα πξσηλνύ ή από αληίγξαθν άδεηαο εζηηαηνξίνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ελνηθηαδόκελσλ δσκαηίσλ πνπ επηζπκνύλ λα παξέρνπλ πξσηλό (ε παξνρή πξσηλνύ δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα κε θύξηα θαηαιύκαηα). 8

9 Οη αηηήζεηο πνπ ζπλνδεύνληαη από άδεηεο θπιηθείνπ κπάξ θαη εζηηαηνξίνπ εληόο ηνπ θαηαιύκαηνο, ζε δηαθνξεηηθό όλνκα από ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ έρεη ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο, ζα ζπλνδεύνληαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ επηρεηξεκαηία ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο είλαη ην εμήο: «Δίκαη εθ παξάιιεινπ θαη εμ νινθιήξνπ ππεύζπλνο κε ηνλ (νλνκαηεπώλπκν) θάηνρν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο εληόο ηνπ θαηαιύκαηνο γηα ηελ παξνρή πξσηλνύ ή γεύκαηνο (θαηά πεξίπησζε) ζηνπο πειάηεο κνπ δηθαηνύρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Γ Ηιηθίαο, ζύκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηε ζρεηηθή Δγθύθιην ηνπ Δ.Ο.Σ. γηα ην παξαπάλσ Πξόγξακκα.» Σεο παξαπάλσ ξύζκηζεο εμαηξνύληαη ηα ελνηθηαδόκελα δηακεξίζκαηα θαη ηα μελνδνρεία ηύπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ ηα νπνία δελ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο εζηίαζεο, δεδνκέλνπ όηη δηαζέηνπλ θνπδίλα αλά δηακέξηζκα. Από αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πηζίλαο εθόζνλ δειώζνπλ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο σο ππεξεζία ηελ πηζίλα. Απαξαίηεηα αληίγξαθν ηεο δήισζεο ηηκώλ πξνο ην ΞΔΔ ή ηνπο Δπαγγεικαηηθνύο ηνπο θνξείο Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη δεθηέο κόλν εθόζνλ ζπλνδεύνληαη από ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα είλαη ζε ηζρύ θαη όρη από ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986. ε πεξίπησζε ιήμεο δηθαηνινγεηηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε επηρείξεζε νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ην λέν δηθαηνινγεηηθό άιισο ε επηρείξεζε δελ επηδνηείηαη. 13. Τπνρξεώζεηο Δπηρεηξήζεσλ : Οη επηρεηξεκαηίεο, κε ηελ αίηεζε/ δήισζή ηνπο αλαιακβάλνπλ παξαθάησ ππνρξεώζεηο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην Πξόγξακκα : επηπξόζζεηα ηηο λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο εζηίαζεο (πξσηλνύ ή θαη εκηδηαηξνθήο),εθόζνλ ηηο δηαζέηνπλ λα εθδίδνπλ ηα λόκηκα παξαζηαηηθά (αλαιπηηθή απόδεημε ζηελ νπνία λα εκθαίλεηαη ην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ, αξηζκόο δσκαηίνπ, ζύλνιν αηόκσλ πνπ δηέκεηλαλ θαη ε εκεξνκελία άθημεο/ αλαρώξεζεο ). λα απνζηέιινπλ έλα εληαίν ηηκνιόγην ζηνλ ΔΟΣ, κε ην ζύλνιν ηεο αίηεζεο επηδόηεζεο λα γλσζηνπνηνύλ άκεζα ζηνλ ΔΟΣ νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο. λα κε πξνβαίλνπλ ζε αιιαγή ηεο δεισκέλεο ζηνλ ΔΟΣ ρξνληθήο πεξηόδνπ ζπκκεηνρήο. 9

10 Ο αξηζκόο ησλ δηθαηνύρσλ πνπ ζα δηακείλεη ζην θαηάιπκα ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηε λόκηκε εγθεθξηκέλε δπλακηθόηεηα ηνπ. Η απνδνρή ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο Απόθαζεο από ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο γίλεηαη κε ηελ αίηεζε / δήισζε ζπκκεηνρήο ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηνπο, ε νπνία θαη ζα επέρεη ζέζε ζύκβαζεο κε ηνλ Δ.Ο.Σ. 14. Κπξώζεηο: Παξέθθιηζε από ηνπο όξνπο ηεο Απόθαζεο απηήο ε νπνία δηαπηζηώλεηαη από εμαθξηβσκέλε θαηαγγειία δηθαηνύρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηδηαίηεξα όηαλ νη θαηαγγειίεο είλαη πνιιαπιέο έρεη σο ζπλέπεηα εθηόο ησλ θπξώζεσλ πνπ πξνβιέπεη ε ηνπξηζηηθή λνκνζεζία θαη ηελ εμαίξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ από ην Πξόγξακκα ηνπ επόκελνπ έηνπο. Γεδνκέλνπ όηη ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα επέρεη ζέζε ζύκβαζεο κε ηνλ ΔΟΣ, ε ππνβνιή ζηνηρείσλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ή ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ηελ ηάμε ηνπ θαηαιύκαηνο κπνξεί λα επηθέξεη ηελ απέληαμε ηνπ θαηαιύκαηνο από ην πξόγξακκα αθόκε θαη αλαδξνκηθά. 15. Οδεγίεο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε νξζή εθαξκνγή ηεο Β Φάζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γ Ηιηθίαο νη ζπκκεηέρνληεο επηρεηξεκαηίεο θαινύληαη όπσο αθνινπζήζνπλ απζηεξά ηηο παξαθάησ νδεγίεο : α. Πξνθαηαβνιέο Να εηζπξάηηνπλ απαξαίηεηα ηηο πξνθαηαβνιέο θξάηεζεο κέζσ Σξάπεδαο ή ΔΛΣΑ από ηνπο δηθαηνύρνπο ή κε απόδεημε θαηαβνιήο κέζσ e-banking Πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ν θνηλσληθόο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, απαγνξεύεηαη ξεηά ε κεζηηεία γηα ηελ θξάηεζε δσκαηίσλ από άιια πξόζσπα δηαθνξεηηθά ησλ δηθαηνύρσλ, π.ρ. κέζσ ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ θ.ι.π. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπλεπάγεηαη ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξ.458 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, δηεξεπλάηαη δε θαηά πόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, εθόζνλ έρεη δηαπξαρζεί άιιν αδίθεκα (π.ρ. απάηε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ θιπ). β. Έιεγρνο γλεζηόηεηαο δειηίσλ θαη αηνκηθώλ ζηνηρείσλ δηθαηνύρσλ Να ειέγρνπλ ηε γλεζηόηεηα θαη ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ησλ δειηίσλ ησλ δηθαηνύρσλ θαη επίζεο ην αλ θέξνπλ ην κνλαδηθό γηα θάζε δειηίν ζεηξηαθό αξηζκό θαζώο επίζεο ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ αξκόδηνπ θνξέα δηάζεζεο, όπσο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ δηθαηνύρνπ. 10

11 Σν Γειηίν Γ Ηιηθίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» είλαη απζηεξά πξνζσπηθό, ηζρύεη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ δηθαηνύρν θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ρξήζε ηνπ από άιια άηνκα. Ο μελνδόρνο ππνρξενύηαη λα δερζεί ζην θαηάιπκά ηνπ ην δηθαηνύρν, αθνύ δηαπηζηώζεη όηη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ ηαπηίδνληαη κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν. εκεηώλνπκε όηη ζε πεξίπησζε, πνπ ν επηρεηξεκαηίαο ηνπ θαηαιύκαηνο, δερζεί ζην θαηάιπκά ηνπ άηνκν ή άηνκα, άιια από ηα αλαγξαθόκελα ζην Γειηίν Γ Ηιηθίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο», ππόθεηηαη ζηηο νηθείεο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξώζεηο. Να ειέγρνπλ επίζεο αλ ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαιύκαηνο ζην δειηίν όπσο εθδόζεθε από ην ΚΔΠ είλαη ζσζηά ζπκπιεξσκέλα. Αλ ην δειηίν έρεη εθδνζεί γηα άιιν θαηάιπκα ζα πξέπεη έγθαηξα λα δεηήζνπλ από ην δηθαηνύρν λα αθπξώζεη ην δειηίν ζην πιεζηέζηεξν ΚΔΠ θαη λα εθδώζεη λέν κε ηελ νξζή επσλπκία ηνπ θαηαιύκαηνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα είλαη δπλαηή ε επηδόηεζε ηνπ δειηίνπ. Η παξακνλή ηνπ δηθαηνύρνπ ζην μελνδνρεηαθό θαηάιπκα δελ κπνξεί λα είλαη πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ Γειηίνπ. γ. Οξζή ζπκπιήξσζε δειηίσλ Να ζπκπιεξώλνπλ κε απμεκέλε πξνζνρή όια ηα ζηνηρεία ηνπ δεμηνύ ηκήκαηνο ηνπ δειηίνπ θαη εηδηθόηεξα ηηο αθξηβείο εκεξνκελίεο άθημεο θαη αλαρώξεζεο ησλ δηθαηνύρσλ, απαξαίηεηα λα ην ππνγξάθνπλ θαη λα ζέηνπλ ηελ ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο ζθξαγίδαο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα ζπκθσλνύλ απόιπηα κε ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, όπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην δειηίν. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ ηα δειηία λα ππνγξάθνληαη από ηνπο δηθαηνύρνπο. ηελ έλδεημε «ΑΡΙΘ. ΔΕΛΣ. ΠΑΡΟΥ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ζα ζεκεηώλεηαη ν αξηζκόο ηνπ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ, πνπ εθδίδεηαη πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο ηελ εκέξα ηεο αλαρώξεζήο ηνπο θαη αθνξά απνθιεηζηηθά ην πνζό ηεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη όρη ηεο επηδόηεζεο ηνπ Δ.Ο.Σ. Σα δειηία ηα νπνία θέξνπλ δηνξζώζεηο κε κειάλη ή κε ην εηδηθό δηνξζσηηθό (blanco) δελ ζα γίλνληαη δεθηά. 16. Όξνη θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηδόηεζε ησλ επηρεηξεκαηηώλ Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηδόηεζεο από ηνλ ΔΟΣ νη επηρεηξεκαηίεο ππνβάιινπλ ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε : Δ.Ο.Σ. Γηεύζπλζε Μειεηώλ θαη Δπελδύζεσλ Σζόρα 7, Ακπειόθεπνη, Αζήλα ζπγθεληξσηηθά, ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά, θαη εηδηθά γηα ην Πξόγξακκα ηεο Γ Ηιηθίαο Αίηεζε επηδόηεζεο αληίγξαθν ηνπ εηδηθνύ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ε ππξαζθάιεηα ηνπ θαηαιύκαηνο είλαη ζε ηζρύ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιιεηαη πξόζθαηε αλαλέσζε ηεο ηζρύνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ππξαζθάιεηαο ηνπ θαηαιύκαηνο. 11

12 Αληίγξαθν Βηβιηαξίνπ Σξάπεδαο ζην νπνίν λα θαίλεηαη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ θαη ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε θαη αληίγξαθα ησλ απνδείμεσλ ζηηο νπνίεο λα εκθαίλεηαη ην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ, ν αξηζκόο δσκαηίνπ, ζύλνιν αηόκσλ πνπ δηέκεηλαλ θαη ε εκεξνκελία άθημεο θαη αλαρώξεζεο. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηνλ αξηζκό ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ θαηά εκεξνκελία πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη δηθαηνύρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην θαηάιπκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθό πνζό ηεο επηδόηεζεο ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ ,00. Όια ηα αληίγξαθα (ηα ζηειέρε Β3) ησλ δειηίσλ πνπ θέξνπλ ηελ έλδεημε «γηα ηνλ Δ.Ο.Σ.» ησλ δηθαηνύρσλ πνπ θηινμέλεζαλ. Αληίγξαθν ηνπ Βηβιίνπ Κίλεζεο Πειαηώλ (Βηβιίνπ Πόξηαο) ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη νλνκαζηηθά νη δηθαηνύρνη δειηίσλ «Σνπξηζκόο γηα Όινπο», ε εκεξνκελία άθημεο θαη αλαρώξεζεο, ν αξηζκόο δσκαηίνπ ζην νπνίν δηέκεηλαλ θαζώο θαη ν αξηζκόο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ, πνπ εθδόζεθε πξνο ην δηθαηνύρν. Αληίγξαθν δήισζεο ζεσξεκέλσλ ηηκώλ γηα ην έηνο πγθεληξσηηθή απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ ή ηηκνιόγην εληαίν ζην όλνκα ηνπ ΔΟΣ κε ζηνηρεία: ΕΟΤ, Τζόχα 7, , ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών. Η ελ ιόγσ απόδεημε ή ηηκνιόγην (θεωρημένη από ηην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ζθραγιζμένη με ηην ένδειξη : αθεώρηηη βάζει. ) αθνξά ην ζπλνιηθό πνζό ηεο επηδόηεζεο ηνπ ΔΟΣ πνπ αλαινγεί ζην ζύλνιν ησλ δηθαηνύρσλ πνπ θηινμελήζεθαλ από ηελ επηρείξεζε. Θα επηζηξέθνληαη απνδείμεηο ή ηηκνιόγηα πνπ δελ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη δελ ζα θαηαρσξνύληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ΔΟΣ γηα εμόθιεζε. ηελ αηηηνινγία ζα αλαγξάθεηαη : Δπηδόηεζε Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Γ Ηιηθίαο Β ΦΑΗ Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθό πνζό ηεο επηδόηεζεο ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 1.500,00. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ Ι.Κ.Α. ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθό πνζό ηεο επηδόηεζεο ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 3.000,00. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη θαηά πξνηίκεζε κηα κόλν θνξά θαη ζε πεξίπησζε πνπ ελδερνκέλσο ππνβιεζνύλ ζε πεξηζζόηεξεο θνξέο ζα πξέπεη λα κεζνιαβεί δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ (3) ηξηώλ κελώλ κεηαμύ ησλ αηηήζεσλ επηδόηεζεο. β. Πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ επηδόηεζε Οη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ θάθειν κε ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά κέρξη ηελ 31 ε ΑΤΓΟΤΣΟΤ γ. Δπηζεκάλζεηο 12

13 Οη επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα ππνβάινπλ ηνπο θαθέινπο πιήξσο ελεκεξσκέλνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, κε δηθή ηνπο επζύλε, ζηηο πξναλαθεξόκελεο πξνζεζκίεο. Δπίζεο, ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζσζηά ζπκπιεξσκέλα όπσο ζηα ππνδείγκαηα. Φάθεινη κε παξαζηαηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο, παξαηππίεο ή δπζαλάγλσζηα ζηνηρεία, δελ ζα γίλνληαη δεθηνί πξνο εμόθιεζε. Διιείςεηο δηθαηνινγεηηθώλ ζπλεπάγεηαη θαζπζηεξήζεηο ή κε θαηαβνιή ησλ επηδνηήζεσλ. Η εθπξόζεζκε θαηάζεζε αηηήζεσλ επηδόηεζεο δελ γίλεηαη απνδεθηή θαη νη αηηήζεηο επηζηξέθνληαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ρσξίο άιιε ελέξγεηα. Η Τπεξεζία δύλαηαη λα εμεηάδεη θαη εμαίξεζε αηηήζεηο επηδόηεζεο,πνπ ππνβάιινληαη πέξαλ ηεο πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο, εθ όζνλ ππάξρνπλ ζνβαξνί θαη ηεθκεξησκέλνη ιόγνη γηα ηελ εκπξόζεζκε ππνβνιή. δ. Πιεξσκέο Η πιεξσκή ησλ επηρεηξήζεσλ ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε ζην ινγαξηαζκό ΙΒΑΝ πνπ έρεη δεισζεί. Δπηζπλάπηνληαη ππνδείγκαηα αίηεζεο ζπκκεηνρήο, αίηεζεο επηδόηεζεο, ζπγθεληξσηηθήο θαη αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο δηακνλήο δηθαηνύρσλ πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο » Β ΦΑΗ. Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Δ.Ο.Σ. ΠΑΝΟ ΛΔΙΒΑΓΑ ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Α ΚΟΝΣΟΤ ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ - Ξ.Δ.Δ. - Π.Ο.Ξ -.Δ.Δ.Γ.Γ.Δ - Π.Ο.Δ.Σ. - Παλειιήληα Έλσζε Ιδηνθηεηώλ Κάκπηλγθ - ύλδεζκνο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ιακαηηθώλ Πεγώλ Διιάδνο - Γ/λζε πληνληζκνύ Π.Τ.Σ. Δ.Ο.Σ. - Γ/λζεηο θαη Γξαθεία ΔΟΣ Πεξηθεξεηώλ - Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ ΔΟΣ - ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Τπνπξγό Σνπξηζκνύ - ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. Γελ.Γξακ.Γεκ. Γηνηθ. & Ηιεθηξ. Γηαθ/ζεο 13

14 - Πξόεδξν ΔΟΣ - Γεληθή Γξακκαηέα Σνπξηζκνύ - Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο ΔΟΣ - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ΔΟΣ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ Γλζε Μειεηώλ θαη Δπελδύζεσλ Σκήκα Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ 14

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2010-2011

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2010-2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΘΖΝΑ, 07-07-2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 507457 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ θαη Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ: Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: 28015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ 10-102 10 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015.

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ Αζήλα, 10.7.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Σαρ. Γ/λζε : ίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. από ζηα λεζηά κε πίλαθεο

(Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. από ζηα λεζηά κε πίλαθεο (Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. ζηα λεζηά κε πίλαθεο Κσλζηαληίλνο Γεκ. Γξαβηάο Πηπρηνύρνο Οηθνλ. Παλ/κίνπ Πεηξαηά Λνγηζηήο - θνξνηερληθόο Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ TAXHEAVEN Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα