ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ. ΓΙΔΤΘ. : Σζόρα ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ: , , , , , ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. Β ΦΑΗ Ο Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (ΔΟΣ) ζέηεη ζε εθαξκνγή ην Πξόγξακκα «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Γ Ηιηθίαο , Β ΦΑΗ ην νπνίν ζα ηζρύζεη από 12 Μαξηίνπ ηνπ 2014 έσο Σνπξηζηηθνί πξννξηζκνί Οη θάηνρνη ησλ Γειηίσλ «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Γ Ηιηθίαο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαθνπέο ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα αλάινγα ηεο επηινγήο ηνπο θαη θξάηεζεο από ηνλ θαηάινγν ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα. 2. Γηάξθεηα δηαθνπώλ Η δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ νξίδεηαη κέρξη ηηο πέληε (5) δηαλπθηεξεύζεηο, νη νπνίεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην ρξόλν ηζρύνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηελ 30 ε Ινπλίνπ Καηαιύκαηα αδεηνδόηεζε ην πξόγξακκα ζπκκεηέρνπλ μελνδνρεία όισλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ κνξθώλ θαη ηάμεσλ θαζώο θαη ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο ηνπξηζηηθέο επαύιεηο, ελνηθηαδόκελα δσκάηηα, ελνηθηαδόκελα δηακεξίζκαηα θαη νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελώζεηο, όισλ ησλ ηάμεσλ πνπ δηαζέηνπλ Δηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο, έρνπλ όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζε ηζρύ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν θαηαιπκάησλ 1

2 ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε ην ΔΛ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη,σο πξνο ηελ δπλακηθόηεηα, ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην από ηα πηζηνπνηεηηθά κε πεξηνξηζκέλε ηζρύ (πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο, άδεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ρώξσλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο) έρεη ιήμεη ή πξόθεηηαη λα ιήμεη θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε επηρείξεζε νθείιεη λα εμαζθαιίζεη έγθαηξα ηελ αλαλέσζε ηνπ, δηαθνξεηηθά θαη παξ' όηη εληαγκέλε ζην πξόγξακκα, δελ ζα έρεη δηθαίσκα λα ελνηθηάδεη δσκάηηα ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πηζηνπνηεηηθνύ. Γελ πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο γηα επηρεηξήζεηο κέρξη 19 θιίλεο Παξάβαζε ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ν Δ.Ο.Σ. λα κελ επηδνηήζεη ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηηο δηαλπθηεξεύζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ηελ πεξίνδν κε ηζρύνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ. Τπεύζπλεο δειώζεηο ησλ επηρεηξεκαηηώλ πνπ αληηθαζηζηνύλ άδεηεο θαη ζήκαηα ή νπνηνδήπνηε άιιν απαηηνύκελν δηθαηνινγεηηθό δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ην θαηάιπκα δελ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην πξόγξακκα. Όζεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγνύλ κε πξνέγθξηζε ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο νθείινπλ κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ επηδόηεζεο λα πξνζθνκίζνπλ ην νξηζηηθό Δηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο, άιισο δελ ζα επηδνηνύληαη. 4. Γηάζεζε ησλ Γειηίσλ θαη Ηιεθηξνληθή Δλεκέξσζε ησλ δηθαηνύρσλ Όιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηα ζπκκεηέρνληα θαηαιύκαηα, νη ηηκέο ησλ θαηαιπκάησλ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα, ζα δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά από ηα Κ.Δ.Π., από ηηο θαηά ηόπνπο Π.Τ.Σ. θαη γξαθεία ηνπ ΔΟΣ, από ην site ηνπ Δ.Ο.Σ. ή Σα Γειηία ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Γ Ηιηθίαο, ζα δηαηίζεληαη από ηα Κ.Δ.Π. (Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ) όιεο ηεο επηθξάηεηαο, θαζεκεξηλά εθηόο αξγηώλ, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ δειηίσλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ζπλνιηθά. 5. Δπηδόηεζε Δ.Ο.Σ. Η εκεξήζηα επηδόηεζε από ηνλ ΔΟΣ νξίδεηαη ζηα 19,00 (αλά άηνκν /αλά δηαλπθηέξεπζε) γηα όιεο ηηο κνξθέο θαη θαηεγνξίεο θαηαιπκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα. ΗΜΔΙΩΗ : Σν αλσηέξσ πνζό ππόθεηηαη ζε: 8% πξνείζπξαμε θόξνπ εηζνδήκαηνο (ρνξεγείηαη ε αλάινγε βεβαίσζε από ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δ.Ο.Σ.) 3% θξάηεζε ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. 6. Οηθνλνκηθή ζπκκεηνρή δηθαηνύρνπ 2

3 Σν πνζό ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνύρσλ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειώλ ηνπο, αλά άηνκν/ αλά δηαλπθηέξεπζε γηα παξακνλή ζε δσκάηηα κε ηδηαίηεξν ινπηξό Ξελνδνρείσλ, Δλνηθηαδόκελσλ Γσκαηίσλ / Γηακεξηζκάησλ, Σνπξηζηηθώλ Δπηπισκέλσλ Καηνηθηώλ θαη Δπαύιεσλ, νηθίζθσλ camping θαη γηα ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ζθελώλ θαη ηξνρόζπηησλ ζε camping, θαζνξίδεηαη ειεύζεξα από ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα βάζεη ησλ θαηεπζύλζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί από ηνλ ΔΟΣ θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηνλ πεξηνξηζκό λα είλαη θαη ειάρηζην έλα (1,00 επξώ) αλά άηνκν αλά δηαλπθηέξεπζε. ΠΡΟΟΥΗ! ηελ πεξίπησζε, πνπ δελ εηζπξαρζεί ηνπιάρηζηνλ 1,00 επξώ/άηνκν/δηαλπθηέξεπζε, δελ ζα θαηαβάιιεηαη από ηελ Τπεξεζία καο ε επηδόηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν δειηίν. Σν πνζό ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην ιεηηνπξγηθό επίπεδν θαη ζηηο πνηνηηθέο παξνρέο ηεο επηρείξεζεο. Σν πνζό ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνύρσλ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην πξσηλό θαη ηελ εκηδηαηξνθή γηα ηηο πεξηπηώζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ κε αλάινγεο ππεξεζίεο. Σν πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα απνζηέιιεηαη από ηνπο δηθαηνύρνπο γηα ηελ θξάηεζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20 % ηνπ ζπλόινπ ηεο ηηκήο δηαλπθηέξεπζεο (ζπκκεηνρήο θαη επηδόηεζεο) γηα όιεο ηηο εκέξεο ηεο δηακνλήο πνπ έρνπλ παξαγγειζεί. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ηηκή ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνύρνπ, ζπκπεξηιακβάλεη όιεο ηηο λόκηκεο επηβαξύλζεηο (Φ.Π.Α. θιπ). Γηεπθξηλίδνπκε όηη είλαη δπλαηή ε πξνζζήθε κίαο κόλν θιίλεο αλά δσκάηην ή δηακέξηζκα ελόο ρώξνπ θαη εθόζνλ ζπκθσλεί ν δηθαηνύρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Γηα ηα δηακεξίζκαηα δύν ρώξσλ κε βάζε ην Δηδηθό ήκα ιεηηνπξγίαο επηηξέπεηαη αλάινγα ε πξνζζήθε δύν θιηλώλ αλά δηακέξηζκα. ε πεξίπησζε πνπ πξνζηεζνύλ πεξηζζόηεξεο ησλ πξναλαθεξόκελσλ θιηλώλ αλά δσκάηην ή δηακέξηζκα δελ ζα θαηαβάιιεηαη από ηελ Τπεξεζία καο ε επηδόηεζε πνπ αθνξά ηελ πξνζζήθε θιηλώλ πέξα ησλ αλσηέξσ νξηδόκελσλ. ε πεξίπησζε κεκνλσκέλνπ δηθαηνύρνπ γηα ηελ δηακνλή ηνπ ζε κνλόθιηλν ή δίθιηλν δσκάηην ε ζπκκεηνρή ηνπ ζα πξνζαπμάλεηαη κε ην 50 % ηνπ πνζνύ ηεο επηδόηεζεο ηνπ Δ.Ο.Σ. πνπ αλαινγεί ζην θαηάιπκα θαη επηπξόζζεηα θαηά: 50% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα, από ηνλ επηρεηξεκαηία, ηηκή ζπκκεηνρήο απιήο δηαλπθηέξεπζεο 40% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα, από ηνλ επηρεηξεκαηία, ηηκή ζπκκεηνρήο δηαλπθηέξεπζεο κε πξσηλό 30% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα, από ηνλ επηρεηξεκαηία, ηηκή ζπκκεηνρήο δηαλπθηέξεπζεο κε εκηδηαηξνθή. ε πεξίπησζε δηακνλήο δηθαηνύρσλ κε πξνζζήθε θιίλεο, ζα κεηώλεηαη ε ζπκκεηνρή όισλ ησλ ελνίθσλ ηνπ δσκαηίνπ θαηά : 3

4 30% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα, από ηνλ επηρεηξεκαηία, ηηκή ζπκκεηνρήο απιήο δηαλπθηέξεπζεο 20% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα από ηνλ επηρεηξεκαηία ηηκή ζπκκεηνρήο δηαλπθηέξεπζεο κε πξσηλό. 10% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα από ηνλ επηρεηξεκαηία ηηκή ζπκκεηνρήο δηαλπθηέξεπζεο κε εκηδηαηξνθή. Η Δπηδόηεζε όκσο ηνπ Δ.Ο.Σ. ζα θαηαβιεζεί εμ νινθιήξνπ θαη θαλνληθά όπσο πξνβιέπεηαη. Από ηελ παξαπάλσ ξύζκηζε εμαηξνύληαη ηα μελνδνρεία ηύπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, ηα ελνηθηαδόκελα δηακεξίζκαηα θαη νη ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο θαη επαύιεηο. Γηα ηα ελ ιόγσ θαηαιύκαηα νη έλνηθνη ζα επηβαξύλνληαη κε ηελ αλαθεξόκελε ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν ηηκή, ρσξίο ην δηθαίσκα έθπησζεο. ε πεξίπησζε, πνπ κε δηθαηνύρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηακέλεη ζην ίδην δσκάηην κε θάηνρν Γειηίνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Γ Ηιηθίαο, ζα επηβαξύλεηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ πνζνύ πνπ έρεη δεισζεί από ηνλ επηρεηξεκαηία σο ηηκή ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν θαη ηνπ πνζνύ ηεο εκεξήζηαο επηδόηεζεο πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνλ Δ.Ο.Σ., αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγηθή κνξθή ηνπ θαηαιύκαηνο. 7. Πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο θαηαιπκάησλ Η πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαιπκάησλ θαζνξίδεηαη ειεύζεξα από ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα, ππό ηελ πξνϋπόζεζε λα είλαη εληόο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Η θαζνξηζκέλε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαιπκάησλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν ηνπ Πξνγξάκκαηνο, είλαη δεζκεπηηθή γηα ην θαηάιπκα θαη δελ επηηξέπεηαη θάζε εθ ησλ πζηέξσλ αιιαγή ηεο δεισκέλεο ζηνλ ΔΟΣ ρξνληθήο πεξηόδνπ ζπκκεηνρήο ηνπ θαηαιύκαηνο. 8. ρέζεηο δηθαηνύρσλ θαη ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ Οη ζρέζεηο ηνπ δηθαηνύρνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο ησλ θαηαιπκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα δηέπνληαη από ηνλ ηζρύνληα Καλνληζκό ρέζεσλ Ξελνδόρσλ θαη Πειαηώλ (Ν.1652/86 Φ.Δ.Κ. 167Α/ ) θαη ηηο ινηπέο ηζρύνπζεο γηα ηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα δηαηάμεηο. Οη επηρεηξεκαηίεο ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ππνρξενύληαη λα δηαζέηνπλ ζηνπο δηθαηνύρνπο ηα ειεύζεξα δσκάηηα κε ηδηαίηεξν ινπηξό θαη ζέξκαλζε θαη λα παξέρνπλ όιεο ηηο εμππεξεηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θαηαιύκαηνο, ρσξίο θακηά δηάθξηζε από ηνπο ινηπνύο πειάηεο. Δπίζεο ππνρξενύληαη λα δέρνληαη ζε όια ηα ηκήκαηα ηεο κνλάδαο ηνπο θαη θαζ όιν ην δηάζηεκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξόγξακκα, ηνπο δηθαηνύρνπο. Όπνηεο επηρεηξήζεηο παξαβαίλνπλ ηνπο όξνπο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ζα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηηο θπξώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηεο παξνύζεο. 4

5 Απαγνξεύεηαη ξεηά ε νπνηαδήπνηε ζπκθσλία γηα αύμεζε ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο κεηαμύ ησλ δηθαηνύρσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα πέξαλ ησλ δεισκέλσλ ηηκώλ. Δπηηξέπεηαη κεηαμύ ησλ δηθαηνύρσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα ε ζπκθσλία γηα έθπησζε από ην δεισκέλν πνζό ζπκκεηνρήο εθόζνλ είλαη έγγξαθε θαη δελ είλαη ρακειόηεξε από ην ειάρηζην πνζό ζπκκεηνρήο δειαδή ην έλα επξώ (1,00 ) αλά άηνκν αλά δηαλπθηέξεπζε. 9. Παξερόκελεο ππεξεζίεο 1.Η ζύλζεζε πξσηλνύ θαη γεύκαηνο ζα παξέρεηαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο νηθείεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο όπσο απηέο θάζε θνξά ηζρύνπλ. ηελ εγθύθιην ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ΔΟΣ γηα ηνπο δηθαηνύρνπο θαη επηρεηξεκαηίεο ζα αλαθέξεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ ζύλζεζε ηνπ πξσηλνύ. Σα μελνδνρεία 2 αζηέξσλ θαη πάλσ ππνρξενύληαη λα ιεηηνπξγνύλ ρώξν παξνρήο πξσηλνύ γηα ηνλ νπνίν ζα έρνπλ εμαζθαιηζζεί όιεο νη λόκηκεο αδεηνδνηήζεηο. Όζνη από ηνπο επηρεηξεκαηίεο έρνπλ κνξηνδνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο, γηα ηελ παξνρή ειάρηζηεο ζύλζεζεο πξσηλνύ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ όηη ε παξαπάλσ ζύλζεζε απεπζύλεηαη θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα «Σνπξηζκόο γηα όινπο». Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηελ πξνζθνξά ππεξεζηώλ εζηίαζεο δελ επηηξέπεηαη ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ δηθαηνύρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ. ε πεξίπησζε εμαθξηβσκέλεο κε ηζόηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ δηθαηνύρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε απεληάζζεηαη από ην πξόγξακκα. 2. Οη επηρεηξεκαηίεο ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ππνρξενύληαη λα θαζαξίδνπλ ηα δσκάηηα θαη λα αιιάδνπλ ηνλ ηκαηηζκό ηνπο ( πεηζέηεο ζεληόληα θ.ιπ.) ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο δηαηάμεηο ηεο Σνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο ήηνη: Σα μελνδνρεία δύν αζηέξσλ θαη άλσ ππνρξενύληαη ζε θαζεκεξηλό θαζαξηζκό θαη θαζεκεξηλή αιιαγή ηκαηηζκνύ. Σα μελνδνρεία ελόο αζηέξα ππνρξενύληαη ζε θαζαξηζκό θαη αιιαγή ηκαηηζκνύ θάζε δύν εκέξεο. Σα ελνηθηαδόκελα δσκάηηα δηακεξίζκαηα ηεζζάξσλ θιεηδηώλ ππνρξενύληαη ζε θαζεκεξηλό θαζαξηζκό θαη ζε αιιαγή ηνπ ηκαηηζκνύ θάζε δύν εκέξεο. Σα ελνηθηαδόκελα δσκάηηα δηακεξίζκαηα από έλα θιεηδί κέρξη θαη ηξία θιεηδηά ππνρξενύληαη ζε θαζαξηζκό θαη αιιαγή ηκαηηζκνύ θάζε δύν εκέξεο. 3. Οη επηρεηξεκαηίεο ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ππνρξενύληαη λα κελ ρξεώλνπλ κε επηπιένλ ρξήκαηα ηε ζέξκαλζε ή ηε ρξήζε θιηκαηηζηηθνύ εθόζνλ δηαζέηνπλ δσκάηηα κε θιηκαηηζκό. Η απνδεκίσζε γηα ηε ρξήζε θιηκαηηζηηθνύ θαη ζέξκαλζεο ζα πξέπεη λα ελζσκαηώλεηαη ζηελ ηηκή ζπκκεηνρήο. Σα μελνδνρεία δπν αζηέξσλ θαη άλσ ππνρξενύληαη λα πξνζθέξνπλ δσκάηηα κε θιηκαηηζκό. 5

6 4. Οη επηρεηξεκαηίεο ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ππνρξενύληαη λα δειώλνπλ ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηελ νπνηαδήπνηε ππεξεζία κε πξόζζεηε ρξέσζε, ε νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθή βάζεη ησλ ειάρηζησλ ιεηηνπξγηθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ηάμεο ζηελ νπνία αλήθεη ην θαηάιπκα. Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο ζα αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθό ειεθηξνληθό θαηάινγν ηνπ πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα Οινπο» Γ Ηιηθίαο. 10. Πξόζζεηεο παξνρέο δηθαηνύρσλ: ηηο πεξηπηώζεηο πνπ γίλεηαη ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Ιακαηηθώλ Πεγώλ ζηνπο ζπληαμηνύρνπο θύξηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ παξόληνο Πξνγξάκκαηνο, παξέρεηαη παξάιιεια ε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο κέρξη ηεζζάξσλ (4) απιώλ ινύζεσλ ηέζζεξα (4) εηζηηήξηα ειεύζεξεο εηζόδνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο Ιακαηηθώλ Πεγώλ όιεο ηεο ρώξαο, αλεμάξηεηα αλ νη επηρεηξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ ζηεγάδνληαη ζε θαηαιύκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ή όρη ζην Πξόγξακκα θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο Ιακαηηθώλ Πεγώλ δέρνληαη λα παξέρνπλ ηελ πξόζζεηε απηή ππεξεζία ζηνπο δηθαηνύρνπο. Οη επηρεηξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ Ιακαηηθώλ Πεγώλ πνπ ζα παξέρνπλ εηζηηήξηα γηα ρξήζε ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ ( κέρξη ηέζζεξηο (4) ινύζεηο), ζα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ Δ.Ο.Σ. ( Γ/λζε Μειεηώλ θαη Δπελδύζεσλ ) ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά: αίηεζε επηδόηεζεο ηα αληίζηνηρα απνθόκκαηα ησλ εηζηηεξίσλ απηώλ. Φσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πνπ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνύρνπ(ζηέιερνο 2) Βεβαίσζε ππνγεγξακκέλε θαη από ηνπο δηθαηνύρνπο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ησλ δηαηεζέλησλ εηζηηεξίσλ. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πδξνζεξαπεπηεξίσλ πνπ πθίζηαλην θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 3498/2006ππνρξενύληαη θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4049/2012 λα ππνβάινπλ κε ηελ αίηεζε επηδόηεζεο ηε ρνξεγεζείζα βεβαίσζε από ηνλ Δ.Ο.Σ. δπλάκεη ηεο νπνίαο δύλαηαη λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. (Παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.4179/13). Φσηναληίγξαθν ηνπ Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο ηεο επηρείξεζεο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία. 11. Αθπξώζεηο Πξόσξεο αλαρσξήζεηο Αθύξσζε ηεο θξάηεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη εγγξάθσο από ηνλ δηθαηνύρν πξνο ηνλ επηρεηξεκαηία 21 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία άθημεο ή ζε πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο (Ν.1652/86) θαη ζε κηθξόηεξν δηάζηεκα ησλ 21 εκεξώλ, πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθεί ε πξνθαηαβνιή ζην δηθαηνύρν από ηνλ επηρεηξεκαηία. Αλ ε αθύξσζε θξάηεζεο γίλεη ζε δηάζηεκα ιηγόηεξν ησλ 21 εκεξώλ ε πξνθαηαβνιή παξαθξαηείηαη από ηνλ επηρεηξεκαηία. Η θξάηεζε ζεσξείηαη όηη έρεη αθπξσζεί εθόζνλ δελ πξνζέιζεη ν πειάηεο ζηελ πξνζπκθσλεκέλε εκεξνκελία άθημεο θαη δελ έρεη εηδνπνηήζεη ηνλ επηρεηξεκαηία ζρεηηθά. ε πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο Γειηίνπ κεηαβάιιεη γλώκε κε ηελ άθημε ηνπ ζην θαηάιπκα θαη δειώζεη όηη δελ επηζπκεί λα παξακείλεη, ε πξνθαηαβνιή παξαθξαηείηαη 6

7 από ηνλ επηρεηξεκαηία νιόθιεξε. Σα δειηία όκσο, πνπ θαηέρεη ν δηθαηνύρνο δελ ηα παξαδίδεη ζηνλ επηρεηξεκαηία. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνύρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεη παξακνλή κηαο δηαλπθηέξεπζεο θαη δηαθσλήζεη σο πξνο ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ζειήζεη λα αλαρσξήζεη, ν κελ ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαιύκαηνο ππνρξενύηαη λα ηνπ επηζηξέςεη ην δειηίν θαη λα παξαθξαηήζεη ην πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο, ν δε δηθαηνύρνο ζα θαηαβάιεη επηπιένλ ην πνζό πνπ αλαινγεί ζηελ επηδόηεζε ηνπ Δ.Ο.Σ. θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ γηα ηελ εκέξα παξακνλήο ηνπ. ηελ πξόσξε αλαρώξεζε δηθαηνύρσλ ζα θαηαβάιιεηαη ην πνζό ζπκκεηνρήο πνπ αλαινγεί ζηηο πξαγκαηηθέο εκέξεο δηακνλήο πξνζαπμεκέλν κε ην ήκηζπ ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο πνπ αλαινγεί ζηηο ππόινηπεο εκέξεο πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηακνλή. ηα δειηία ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν πξαγκαηηθόο αξηζκόο ησλ εκεξώλ δηακνλήο ησλ δηθαηνύρσλ. ηηο πεξηπηώζεηο πξόσξεο αλαρώξεζεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο ζα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.1652/ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Π Ρ Ο Ο Υ Η!!!! Δ Π Ι Η Μ Α Ν Η!!! 1. Γεδνκέλνπ ηνπ θνηλσληθνύ ραξαθηήξα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζεκαίλεηαη ε επηηαθηηθή αλάγθε κείσζεο ησλ ηηκώλ ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνύρσλ (ιεπηνκέξεηεο ζηελ παξάγξαθν 1 «Αίηεζε/δήισζε ζπκκεηνρήο») 2. Τπεύζπλεο δειώζεηο πνπ ζα αληηθαζηζηνύλ ζήκαηα ή άδεηεο θαηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ε επηρείξεζε δελ ζα θαηαρσξείηαη. 3. Η ελεκέξσζε ησλ δηθαηνύρσλ γηα ηα ζπκκεηέρνληα θαηαιύκαηα, ηηο ηηκέο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ΚΔΠ, κέζσ ησλ Π.Τ.Σ. θαη ησλ γξαθείσλ ηνπ ΔΟΣ, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ή θαη κέζσ εηδηθνύ ηεηξαςήθηνπ αξηζκνύ ηνπ ΔΟΣ. 1. Αίηεζε / δήισζε ζπκκεηνρήο 1.Αίηεζε / δήισζε ζπκκεηνρήο Οη ελδηαθεξόκελνη Δπηρεηξεκαηίεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Β ΦΑΗ ηνπ Πξόγξακκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Γ Ηιηθίαο ηνπ Δ.Ο.Σ., απαξαίηεηα πξέπεη λα έρνπλ ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα Γ/λζε Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ηνπ Δ.Ο.Σ., αίηεζε / δήισζε ζπκκεηνρήο, ηδηόρεηξα ή ηαρπδξνκηθά (θαη όρη κε ΦΑΞ), ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα. Η πεξίνδνο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο αξρίδεη ζηηο 11/2/2014 θαη ζα νινθιεξσζεί 21/2/2014. Η παξνύζα Δγθύθιηνο ζα αλαξηεζεί θαη ζην site ηνπ Δ.Ο.Σ. ή Η 7

8 εκπξόζεζκε ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζα απνδεηθλύεηαη κε ηε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο / δήισζεο ζπκκεηνρήο, ε νπνία γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ε νπνία επέρεη ζέζε ζύκβαζεο κεηαμύ επηρεηξεκαηία θαη ΔΟΣ. Η αίηεζε / δήισζε ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ηαπηόηεηα πεξηερνκέλνπ (π.ρ. επσλπκία, δηαθξηηηθόο ηίηινο, δπλακηθόηεηα θιπ) κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνύληαη πξνθεηκέλνπ, λα θαηαρσξεζνύλ νη επηρεηξεκαηίεο ζην Πξόγξακκα. Λόγσ ηνπ θνηλσληθνύ ραξαθηήξα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζεκαίλεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ηνπξηζηηθνύο επηρεηξεκαηίεο όηη ην άζξνηζκα ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο θαη ηνπ πνζνύ επηδόηεζεο επηβάιιεηαη λα είλαη κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηεο ειεύζεξεο αγνξάο θαη πάλησο αηζζεηά ρακειόηεξν από ηελ ηηκή πόξηαο ηνπ θαηαιύκαηνο. Δηδηθά σο πξνο ηηο δεισζείζεο ηηκέο ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνύρνπ ζα γίλεηαη έιεγρνο θαη θαηά ηελ θαηαρώξεζε ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο νπόηε ε αίηεζε ζπκκεηνρήο είλαη δπλαηόλ λα αλαπεκθζεί ζηνλ επηρεηξεκαηία γηα αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο ή γηα εμαίξεζε από ην πξόγξακκα, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε επηηόπηνπο ειέγρνπο. Η αίηεζε / δήισζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη : από αληίγξαθν ηνπ εηδηθνύ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ε ππξαζθάιεηα ηνπ θαηαιύκαηνο είλαη ζε ηζρύ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιιεηαη πξόζθαηε αλαλέσζε ηεο ηζρύνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ππξαζθάιεηαο ηνπ θαηαιύκαηνο.(ομοίω ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΔΓΚΡΙΗ) από αληίγξαθν άδεηαο εζηηαηνξίνπ θπιηθείνπ BAR γηα ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ην αλ ππνρξενύληαη ή επηζπκνύλ λα παξέρνπλ πξσηλό ή θαη γεύκαηα. Οη επηρεηξήζεηο μελνδνρείσλ θιαζζηθνύ ηύπνπ δπν (2) αζηέξσλ θαη άλσ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δειώλνπλ ηηκή ζπκκεηνρήο κε πξσηλό θαη πξναηξεηηθά απιήο δηαλπθηέξεπζεο. Οη επηρεηξήζεηο μελνδνρείσλ θιαζζηθνύ ηύπνπ ελόο (1) αζηέξα θαη μελνδνρείσλ ηύπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ δελ ππνρξενύληαη ζηελ παξνρή πξσηλνύ (εθηόο εάλ ην θαηάιπκα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 5 αζηεξηώλ). από αληίγξαθν άδεηαο παξαζθεπαζηήξηνπ κε αίζνπζα πξσηλνύ ή από αληίγξαθν άδεηαο εζηηαηνξίνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ελνηθηαδόκελσλ δσκαηίσλ πνπ επηζπκνύλ λα παξέρνπλ πξσηλό (ε παξνρή πξσηλνύ δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα κε θύξηα θαηαιύκαηα). 8

9 Οη αηηήζεηο πνπ ζπλνδεύνληαη από άδεηεο θπιηθείνπ κπάξ θαη εζηηαηνξίνπ εληόο ηνπ θαηαιύκαηνο, ζε δηαθνξεηηθό όλνκα από ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ έρεη ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο, ζα ζπλνδεύνληαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ επηρεηξεκαηία ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο είλαη ην εμήο: «Δίκαη εθ παξάιιεινπ θαη εμ νινθιήξνπ ππεύζπλνο κε ηνλ (νλνκαηεπώλπκν) θάηνρν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο εληόο ηνπ θαηαιύκαηνο γηα ηελ παξνρή πξσηλνύ ή γεύκαηνο (θαηά πεξίπησζε) ζηνπο πειάηεο κνπ δηθαηνύρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Γ Ηιηθίαο, ζύκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηε ζρεηηθή Δγθύθιην ηνπ Δ.Ο.Σ. γηα ην παξαπάλσ Πξόγξακκα.» Σεο παξαπάλσ ξύζκηζεο εμαηξνύληαη ηα ελνηθηαδόκελα δηακεξίζκαηα θαη ηα μελνδνρεία ηύπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ ηα νπνία δελ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο εζηίαζεο, δεδνκέλνπ όηη δηαζέηνπλ θνπδίλα αλά δηακέξηζκα. Από αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πηζίλαο εθόζνλ δειώζνπλ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο σο ππεξεζία ηελ πηζίλα. Απαξαίηεηα αληίγξαθν ηεο δήισζεο ηηκώλ πξνο ην ΞΔΔ ή ηνπο Δπαγγεικαηηθνύο ηνπο θνξείο Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη δεθηέο κόλν εθόζνλ ζπλνδεύνληαη από ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα είλαη ζε ηζρύ θαη όρη από ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986. ε πεξίπησζε ιήμεο δηθαηνινγεηηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε επηρείξεζε νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ην λέν δηθαηνινγεηηθό άιισο ε επηρείξεζε δελ επηδνηείηαη. 13. Τπνρξεώζεηο Δπηρεηξήζεσλ : Οη επηρεηξεκαηίεο, κε ηελ αίηεζε/ δήισζή ηνπο αλαιακβάλνπλ παξαθάησ ππνρξεώζεηο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην Πξόγξακκα : επηπξόζζεηα ηηο λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο εζηίαζεο (πξσηλνύ ή θαη εκηδηαηξνθήο),εθόζνλ ηηο δηαζέηνπλ λα εθδίδνπλ ηα λόκηκα παξαζηαηηθά (αλαιπηηθή απόδεημε ζηελ νπνία λα εκθαίλεηαη ην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ, αξηζκόο δσκαηίνπ, ζύλνιν αηόκσλ πνπ δηέκεηλαλ θαη ε εκεξνκελία άθημεο/ αλαρώξεζεο ). λα απνζηέιινπλ έλα εληαίν ηηκνιόγην ζηνλ ΔΟΣ, κε ην ζύλνιν ηεο αίηεζεο επηδόηεζεο λα γλσζηνπνηνύλ άκεζα ζηνλ ΔΟΣ νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο. λα κε πξνβαίλνπλ ζε αιιαγή ηεο δεισκέλεο ζηνλ ΔΟΣ ρξνληθήο πεξηόδνπ ζπκκεηνρήο. 9

10 Ο αξηζκόο ησλ δηθαηνύρσλ πνπ ζα δηακείλεη ζην θαηάιπκα ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηε λόκηκε εγθεθξηκέλε δπλακηθόηεηα ηνπ. Η απνδνρή ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο Απόθαζεο από ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο γίλεηαη κε ηελ αίηεζε / δήισζε ζπκκεηνρήο ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηνπο, ε νπνία θαη ζα επέρεη ζέζε ζύκβαζεο κε ηνλ Δ.Ο.Σ. 14. Κπξώζεηο: Παξέθθιηζε από ηνπο όξνπο ηεο Απόθαζεο απηήο ε νπνία δηαπηζηώλεηαη από εμαθξηβσκέλε θαηαγγειία δηθαηνύρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηδηαίηεξα όηαλ νη θαηαγγειίεο είλαη πνιιαπιέο έρεη σο ζπλέπεηα εθηόο ησλ θπξώζεσλ πνπ πξνβιέπεη ε ηνπξηζηηθή λνκνζεζία θαη ηελ εμαίξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ από ην Πξόγξακκα ηνπ επόκελνπ έηνπο. Γεδνκέλνπ όηη ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα επέρεη ζέζε ζύκβαζεο κε ηνλ ΔΟΣ, ε ππνβνιή ζηνηρείσλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ή ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ηελ ηάμε ηνπ θαηαιύκαηνο κπνξεί λα επηθέξεη ηελ απέληαμε ηνπ θαηαιύκαηνο από ην πξόγξακκα αθόκε θαη αλαδξνκηθά. 15. Οδεγίεο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε νξζή εθαξκνγή ηεο Β Φάζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γ Ηιηθίαο νη ζπκκεηέρνληεο επηρεηξεκαηίεο θαινύληαη όπσο αθνινπζήζνπλ απζηεξά ηηο παξαθάησ νδεγίεο : α. Πξνθαηαβνιέο Να εηζπξάηηνπλ απαξαίηεηα ηηο πξνθαηαβνιέο θξάηεζεο κέζσ Σξάπεδαο ή ΔΛΣΑ από ηνπο δηθαηνύρνπο ή κε απόδεημε θαηαβνιήο κέζσ e-banking Πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ν θνηλσληθόο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, απαγνξεύεηαη ξεηά ε κεζηηεία γηα ηελ θξάηεζε δσκαηίσλ από άιια πξόζσπα δηαθνξεηηθά ησλ δηθαηνύρσλ, π.ρ. κέζσ ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ θ.ι.π. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπλεπάγεηαη ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξ.458 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, δηεξεπλάηαη δε θαηά πόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, εθόζνλ έρεη δηαπξαρζεί άιιν αδίθεκα (π.ρ. απάηε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ θιπ). β. Έιεγρνο γλεζηόηεηαο δειηίσλ θαη αηνκηθώλ ζηνηρείσλ δηθαηνύρσλ Να ειέγρνπλ ηε γλεζηόηεηα θαη ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ησλ δειηίσλ ησλ δηθαηνύρσλ θαη επίζεο ην αλ θέξνπλ ην κνλαδηθό γηα θάζε δειηίν ζεηξηαθό αξηζκό θαζώο επίζεο ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ αξκόδηνπ θνξέα δηάζεζεο, όπσο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ δηθαηνύρνπ. 10

11 Σν Γειηίν Γ Ηιηθίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» είλαη απζηεξά πξνζσπηθό, ηζρύεη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ δηθαηνύρν θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ρξήζε ηνπ από άιια άηνκα. Ο μελνδόρνο ππνρξενύηαη λα δερζεί ζην θαηάιπκά ηνπ ην δηθαηνύρν, αθνύ δηαπηζηώζεη όηη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ ηαπηίδνληαη κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν. εκεηώλνπκε όηη ζε πεξίπησζε, πνπ ν επηρεηξεκαηίαο ηνπ θαηαιύκαηνο, δερζεί ζην θαηάιπκά ηνπ άηνκν ή άηνκα, άιια από ηα αλαγξαθόκελα ζην Γειηίν Γ Ηιηθίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο», ππόθεηηαη ζηηο νηθείεο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξώζεηο. Να ειέγρνπλ επίζεο αλ ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαιύκαηνο ζην δειηίν όπσο εθδόζεθε από ην ΚΔΠ είλαη ζσζηά ζπκπιεξσκέλα. Αλ ην δειηίν έρεη εθδνζεί γηα άιιν θαηάιπκα ζα πξέπεη έγθαηξα λα δεηήζνπλ από ην δηθαηνύρν λα αθπξώζεη ην δειηίν ζην πιεζηέζηεξν ΚΔΠ θαη λα εθδώζεη λέν κε ηελ νξζή επσλπκία ηνπ θαηαιύκαηνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα είλαη δπλαηή ε επηδόηεζε ηνπ δειηίνπ. Η παξακνλή ηνπ δηθαηνύρνπ ζην μελνδνρεηαθό θαηάιπκα δελ κπνξεί λα είλαη πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ Γειηίνπ. γ. Οξζή ζπκπιήξσζε δειηίσλ Να ζπκπιεξώλνπλ κε απμεκέλε πξνζνρή όια ηα ζηνηρεία ηνπ δεμηνύ ηκήκαηνο ηνπ δειηίνπ θαη εηδηθόηεξα ηηο αθξηβείο εκεξνκελίεο άθημεο θαη αλαρώξεζεο ησλ δηθαηνύρσλ, απαξαίηεηα λα ην ππνγξάθνπλ θαη λα ζέηνπλ ηελ ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο ζθξαγίδαο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα ζπκθσλνύλ απόιπηα κε ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, όπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην δειηίν. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ ηα δειηία λα ππνγξάθνληαη από ηνπο δηθαηνύρνπο. ηελ έλδεημε «ΑΡΙΘ. ΔΕΛΣ. ΠΑΡΟΥ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ζα ζεκεηώλεηαη ν αξηζκόο ηνπ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ, πνπ εθδίδεηαη πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο ηελ εκέξα ηεο αλαρώξεζήο ηνπο θαη αθνξά απνθιεηζηηθά ην πνζό ηεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη όρη ηεο επηδόηεζεο ηνπ Δ.Ο.Σ. Σα δειηία ηα νπνία θέξνπλ δηνξζώζεηο κε κειάλη ή κε ην εηδηθό δηνξζσηηθό (blanco) δελ ζα γίλνληαη δεθηά. 16. Όξνη θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηδόηεζε ησλ επηρεηξεκαηηώλ Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηδόηεζεο από ηνλ ΔΟΣ νη επηρεηξεκαηίεο ππνβάιινπλ ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε : Δ.Ο.Σ. Γηεύζπλζε Μειεηώλ θαη Δπελδύζεσλ Σζόρα 7, Ακπειόθεπνη, Αζήλα ζπγθεληξσηηθά, ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά, θαη εηδηθά γηα ην Πξόγξακκα ηεο Γ Ηιηθίαο Αίηεζε επηδόηεζεο αληίγξαθν ηνπ εηδηθνύ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ε ππξαζθάιεηα ηνπ θαηαιύκαηνο είλαη ζε ηζρύ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιιεηαη πξόζθαηε αλαλέσζε ηεο ηζρύνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ππξαζθάιεηαο ηνπ θαηαιύκαηνο. 11

12 Αληίγξαθν Βηβιηαξίνπ Σξάπεδαο ζην νπνίν λα θαίλεηαη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ θαη ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε θαη αληίγξαθα ησλ απνδείμεσλ ζηηο νπνίεο λα εκθαίλεηαη ην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ, ν αξηζκόο δσκαηίνπ, ζύλνιν αηόκσλ πνπ δηέκεηλαλ θαη ε εκεξνκελία άθημεο θαη αλαρώξεζεο. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηνλ αξηζκό ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ θαηά εκεξνκελία πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη δηθαηνύρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην θαηάιπκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθό πνζό ηεο επηδόηεζεο ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ ,00. Όια ηα αληίγξαθα (ηα ζηειέρε Β3) ησλ δειηίσλ πνπ θέξνπλ ηελ έλδεημε «γηα ηνλ Δ.Ο.Σ.» ησλ δηθαηνύρσλ πνπ θηινμέλεζαλ. Αληίγξαθν ηνπ Βηβιίνπ Κίλεζεο Πειαηώλ (Βηβιίνπ Πόξηαο) ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη νλνκαζηηθά νη δηθαηνύρνη δειηίσλ «Σνπξηζκόο γηα Όινπο», ε εκεξνκελία άθημεο θαη αλαρώξεζεο, ν αξηζκόο δσκαηίνπ ζην νπνίν δηέκεηλαλ θαζώο θαη ν αξηζκόο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ, πνπ εθδόζεθε πξνο ην δηθαηνύρν. Αληίγξαθν δήισζεο ζεσξεκέλσλ ηηκώλ γηα ην έηνο πγθεληξσηηθή απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ ή ηηκνιόγην εληαίν ζην όλνκα ηνπ ΔΟΣ κε ζηνηρεία: ΕΟΤ, Τζόχα 7, , ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών. Η ελ ιόγσ απόδεημε ή ηηκνιόγην (θεωρημένη από ηην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ζθραγιζμένη με ηην ένδειξη : αθεώρηηη βάζει. ) αθνξά ην ζπλνιηθό πνζό ηεο επηδόηεζεο ηνπ ΔΟΣ πνπ αλαινγεί ζην ζύλνιν ησλ δηθαηνύρσλ πνπ θηινμελήζεθαλ από ηελ επηρείξεζε. Θα επηζηξέθνληαη απνδείμεηο ή ηηκνιόγηα πνπ δελ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη δελ ζα θαηαρσξνύληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ΔΟΣ γηα εμόθιεζε. ηελ αηηηνινγία ζα αλαγξάθεηαη : Δπηδόηεζε Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Γ Ηιηθίαο Β ΦΑΗ Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθό πνζό ηεο επηδόηεζεο ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 1.500,00. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ Ι.Κ.Α. ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθό πνζό ηεο επηδόηεζεο ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 3.000,00. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη θαηά πξνηίκεζε κηα κόλν θνξά θαη ζε πεξίπησζε πνπ ελδερνκέλσο ππνβιεζνύλ ζε πεξηζζόηεξεο θνξέο ζα πξέπεη λα κεζνιαβεί δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ (3) ηξηώλ κελώλ κεηαμύ ησλ αηηήζεσλ επηδόηεζεο. β. Πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ επηδόηεζε Οη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ θάθειν κε ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά κέρξη ηελ 31 ε ΑΤΓΟΤΣΟΤ γ. Δπηζεκάλζεηο 12

13 Οη επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα ππνβάινπλ ηνπο θαθέινπο πιήξσο ελεκεξσκέλνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, κε δηθή ηνπο επζύλε, ζηηο πξναλαθεξόκελεο πξνζεζκίεο. Δπίζεο, ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζσζηά ζπκπιεξσκέλα όπσο ζηα ππνδείγκαηα. Φάθεινη κε παξαζηαηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο, παξαηππίεο ή δπζαλάγλσζηα ζηνηρεία, δελ ζα γίλνληαη δεθηνί πξνο εμόθιεζε. Διιείςεηο δηθαηνινγεηηθώλ ζπλεπάγεηαη θαζπζηεξήζεηο ή κε θαηαβνιή ησλ επηδνηήζεσλ. Η εθπξόζεζκε θαηάζεζε αηηήζεσλ επηδόηεζεο δελ γίλεηαη απνδεθηή θαη νη αηηήζεηο επηζηξέθνληαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ρσξίο άιιε ελέξγεηα. Η Τπεξεζία δύλαηαη λα εμεηάδεη θαη εμαίξεζε αηηήζεηο επηδόηεζεο,πνπ ππνβάιινληαη πέξαλ ηεο πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο, εθ όζνλ ππάξρνπλ ζνβαξνί θαη ηεθκεξησκέλνη ιόγνη γηα ηελ εκπξόζεζκε ππνβνιή. δ. Πιεξσκέο Η πιεξσκή ησλ επηρεηξήζεσλ ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε ζην ινγαξηαζκό ΙΒΑΝ πνπ έρεη δεισζεί. Δπηζπλάπηνληαη ππνδείγκαηα αίηεζεο ζπκκεηνρήο, αίηεζεο επηδόηεζεο, ζπγθεληξσηηθήο θαη αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο δηακνλήο δηθαηνύρσλ πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο » Β ΦΑΗ. Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Δ.Ο.Σ. ΠΑΝΟ ΛΔΙΒΑΓΑ ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Α ΚΟΝΣΟΤ ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ - Ξ.Δ.Δ. - Π.Ο.Ξ -.Δ.Δ.Γ.Γ.Δ - Π.Ο.Δ.Σ. - Παλειιήληα Έλσζε Ιδηνθηεηώλ Κάκπηλγθ - ύλδεζκνο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ιακαηηθώλ Πεγώλ Διιάδνο - Γ/λζε πληνληζκνύ Π.Τ.Σ. Δ.Ο.Σ. - Γ/λζεηο θαη Γξαθεία ΔΟΣ Πεξηθεξεηώλ - Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ ΔΟΣ - ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Τπνπξγό Σνπξηζκνύ - ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. Γελ.Γξακ.Γεκ. Γηνηθ. & Ηιεθηξ. Γηαθ/ζεο 13

14 - Πξόεδξν ΔΟΣ - Γεληθή Γξακκαηέα Σνπξηζκνύ - Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο ΔΟΣ - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ΔΟΣ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ Γλζε Μειεηώλ θαη Δπελδύζεσλ Σκήκα Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ 14

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ 17.3.2014 θαη ηελ ΠΟΛ 1022/7.1.14 (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων).

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων). ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ - FAX ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 8 Ιοσλίοσ 2014 1. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Αρ. Πρωη.:ΓΔΛΑ 1100944 ΔΞ2014 -Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Α -Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα