Τεύρνο 7 ν - Άξζξν 2.1 ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεύρνο 7 ν - Άξζξν 2.1 ε"

Transcript

1 Τεύρνο 7 ν - Άξζξν 2.1 ε ΘΕΜΑΣΑ CDC, ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΕΞΟΤΑΛΙΚΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Τζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. 17 Γεθεκβξίνπ Τα θέληξα πξόιεςεο θαη ειέγρνπ λόζσλ (CDC) ηεο Ακεξηθήο έρνπλ εθδώζεη εθζπγρξνληζκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε ζεξαπεία ησλ ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελσλ αζζελεηώλ (STDs), πνπ δεκνζηεύζεθαλ ζην ηεύρνο ηνπ «Morbidity and Mortality Weekly Report» (Εβδομαδιαία έκθεζη νοζηρόηηηας και θνηζιμόηηηας) ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ. "Ο όξνο [STDs] ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζεί ζε κηα πνηθηιία θιηληθώλ ζπλδξόκσλ πνπ πξνθαινύληαη από παζνγόλα πνπ κπνξεί λα απνθηεζνύλ θαη λα κεηαδνζνύλ κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηόηεηαο," έγγξαςε ε Kimberly A. Workowski, MD, από ην Τκήκα ηνπ Δζληθνύ Κέληξν Πξόιεςεο STD γηα ηνλ ηό HIV/AIDS, ηνγελνύο επαηίηηδαο, STD, θαη πξόιεςεο TB, θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο. "Οη ηαηξνί θαη άιισλ πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο παίδνπλ έλα θξίζηκν ξόιν ζηελ πξόιεςε θαη ζεξαπεία ησλ STDs. Απηέο νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε ζεξαπεία ησλ STDs έρνπλ σο ζηόρν λα βνεζήζνπλ ζ απηή ηελ πξνζπάζεηα". Ο εθηηκώκελνο εηήζηνο επηπνιαζκόο ησλ ινηκώμεσλ STD ζηηο ΗΠΑ είλαη 19 εθαηνκκύξηα. Χσξίο αληηκεηώπηζε, νη επηπινθέο ησλ STDs κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ

2 ζηεηξόηεηα θαη απμεκέλν θίλδπλν κόιπλζεο κε ηνλ ηό HIV. Οη παξνύζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο αληηπξνζσπεύνπλ έλα εθζπγρξνληζκό ησλ ζπζηάζεσλ ησλ CDC ην 2006, κε βάζε ηε δηαβνύιεπζε κηαο νκάδαο εηδηθώλ κε βαζηά γλώζε ζηνλ ηνκέα ησλ STDs πνπ είρε ζπγθιεζεί ζηελ Αηιάληα ζηηο 18 έσο 30 Απξηιίνπ, Οη θαηεπζπληήξηεο απηέο νδεγίεο αλαπηύρζεθαλ γηα λα πξνηείλνπλ ζπζηάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αηόκσλ πνπ πάζρνπλ ή δηαηξέρνπλ θίλδπλν γηα STDs, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κόιπλζεο από ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ (human papillomavirus, HPV) θαη ηεο γνλόξξνηαο, κε εθζπγρξνληζκέλε πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηηο πην απνηειεζκαηηθέο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο, ζηξαηεγηθέο αλίρλεπζεο (screening), πξόιεςε θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα εκβνιηαζκνύ. Η πξόιεςε θαη ν έιεγρνο ησλ STDs βαζίδνληαη ζε 5 κεγάιεο ζηξαηεγηθέο : εθπαίδεπζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν γηα ζηξαηεγηθέο κείσζεο θηλδύλνπ γηα STDs αιιάδνληαο ηηο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ρξεζηκνπνηώληαο ζπληζηώκελεο ππεξεζίεο πξόιεςεο δηάγλσζε αζπκπησκαηηθώλ κνιπζκέλσλ αηόκσλ θαη ζπκπησκαηηθώλ αηόκσλ ηα νπνία είλαη απίζαλν λα απνθηήζνπλ ππεξεζίεο δηάγλσζεο θαη δηαρείξηζε ηεο λόζνπ αθξηβήο δηάγλσζε θαη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία θαη ζπκβνπιεπηηθή αηόκσλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε STDs αμηνιόγεζε, αληηκεηώπηζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ησλ ζεμνπαιηθώλ ζπληξόθσλ ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε έλα STD θαη εκβνιηαζκόο πξνέθζεζεο ησλ αηόκσλ πνπ θηλδπλεύνπλ από STDs πνπ κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ κε εκβόιην

3 Αλ θαη ην HPV είλαη ην πην δηαδεδνκέλν STD, ηα πεξηζζόηεξα κνιπζκέλα άηνκα παξακέλνπλ αζπκπησκαηηθά θαη ζην 90% ησλ πεξηπηώζεσλ, ε κόιπλζε επηιύεηαη απηόκαηα κέζα ζε 2 ρξόληα. Σε άιιεο πεξηπηώζεηο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε γελλεηηθά θνλδπιώκαηα ή θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, αλάινγα κε ην ζηέιερνο ηνπ HPV. Η εμέηαζε γηα HPV κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ αλίρλεπζε θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (screening) κεηαμύ γπλαηθώλ ειηθίαο άλσ ησλ 30 εηώλ, αιιά δελ ζπληζηάηαη γηα γπλαίθεο ειηθίαο θάησ ησλ 20 εηώλ ή γηα άλδξεο. Μία από ηηο απνηειεζκαηηθόηεξεο κεζόδνπο πξόιεςεο ηεο κεηάδνζεο ηνπ HPV είλαη ν εκβνιηαζκόο πξνέθζεζεο. Γηα λα απνθεπρζνύλ πξνθαξθηλσκαηώδεηο βιάβεο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη θαξθίλνο, 2 ηύπνη εκβνιίσλ HPV είλαη εγθεθξηκέλνη γηα ζήιεα ειηθίαο 9 έσο 26 εηώλ: ην δηζζελέο εκβόιην HPV (Cervarix GlaxoSmithKline) θαη ην ηεηξαζζελέο εκβόιην HPV (Gardasil Merck), πνπ επίζεο απνηξέπνπλ ηα γελλεηηθά θνλδπιώκαηα. Πξνγξακκαηηζκέλνο εκβνιηαζκόο κε ηεηξαζζελέο ή δηζζελέο εκβόιην HPV ζπληζηάηαη γηα θνξίηζηα ειηθίαο 11 ή 12 εηώλ, θαη εκβνιηαζκόο αλαπιήξσζεο ζπληζηάηαη γηα ζήιεα ειηθίαο 13 έσο 26 εηώλ. Άλδξεο ειηθίαο 9 έσο 26 εηώλ κπνξνύλ επίζεο λα εκβνιηαζζνύλ κε ηεηξαζζελέο εκβόιην HPV γηα ηελ πξόιεςε ησλ γελλεηηθώλ θνλδπισκάησλ. Τα αλαθεξόκελα πνζνζηά βιελλόξξνηαο βξίζθνληαη ζηα ρακειόηεξα θαηαγξακκέλα επίπεδα ζηελ Ακεξηθαληθή ηζηνξία, αιιά έρεη αλαπηπρζεί βαθηεξηαθή αληίζηαζε ζηα θαη απμάλεηαη ζηηο θινπνξνθηλνιόλεο (fluoroquinolones) θαη ζε άιιεο αληηκηθξνβηαθέο θιάζεηο πνπ ζπληζηώληαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο Neisseria gonorrhoeae (ναϊζέρια γονορροϊκή). Η ηξέρνπζα ζπληζηώκελε αληηκεηώπηζε ηεο γνλόξξνηαο είλαη νη θεθαινζπνξίλεο, νη νπνίεο είλαη αθόκε απνηειεζκαηηθέο ζε αζζελείο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, αιιά ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία βίσζαλ ζεξαπεπηηθέο απνηπρίεο κε θεθαινζπνξίλεο πνπ ιακβάλνληαλ

4 από ην ζηόκα. Με βάζε πξνεγνύκελε εκπεηξία ζηελ αλζεθηηθή ζηα αληηβηνηηθά γνλόξξνηα, ην CDC πξνβιέπεη όηη αλζεθηηθά ζηειέρε κπνξεί λα εμαπισζνύλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, θαη επνκέλσο παξέρεη ζπζηάζεηο εθζπγρξνληζκέλεο αληηκεηώπηζεο ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Γηα ηε γνλνξξντθή κόιπλζε ηνπ νπξνγελλεηηθνύ, νη λέεο ζπζηάζεηο είλαη γηα ηελ θεθηξηαμόλε (ceftriaxone) 250 mg ελδνκπτθά ή θεθημίκε (cefixime) 400 mg ζηνκαηηθά. Αληηκεηώπηζε κε αδηζξνκπθίλε (azithromycin) ή δνμπθπθιίλε (doxycycline), ζπληζηάηαη γηα λα θαιπθζεί ε πηζαλόηεηα ζπλκόιπλζεο κε Chlamydia trachomatis (χλαμύδια ηραχώμαηος) ζε αζζελείο κε γνλνξξντθή κόιπλζε. Αδηζξνκπθίλε ζε 1 δόζε έρεη απνδεηρζεί επίζεο όηη είλαη θιηληθά απνηειεζκαηηθή γηα ηε ζεξαπεία ησλ ριακπδηθώλ ινηκώμεσλ θαηά ηελ εγθπκνζύλε. Οη έγθπεο γπλαίθεο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδνληαη γηα ριακύδηα 3 εβδνκάδεο κεηά ηε ζεξαπεία, θαη νη γπλαίθεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζην πξώην ηξίκελν πξέπεη λα επαλεμεηάδνληαη 3 κήλεο αξγόηεξα. Σπληζηάηαη εηήζηνο έιεγρνο γηα κόιπλζε από ριακύδηα ζε ζεμνπαιηθά ελεξγέο γπλαίθεο αξρίδνληαο από ηελ ειηθία ησλ 25 εηώλ ή λεόηεξε ειηθία, ρξεζηκνπνηώληαο κνξηαθέο ηερληθέο ελίζρπζεο λνπθιετθώλ νμέσλ (Nucleic Acid Amplification, ΝΑΤ) ζε δείγκαηα νύξσλ θαη ιεθζέληα από θόιπν ή ελδνηξάρειν. Οη παξαηηζέκελεο πιεξνθνξίεο θαη ζπζηάζεηο ζηηο λέεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηα αθόινπζα: εθηεηακέλε δηαγλσζηηθή αμηνιόγεζε γηα ηξαρειίηηδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμέηαζεο γηα C trachomatis(χλαμύδια ηραχώμαηος) θαη N gonorrhoeae (ναϊζέρια γονορροϊκή) κε ελίζρπζε λνπθιετθώλ νμέσλ θαη εμέηαζεο γηα βαθηεξηαθή θνιπίηηδα (BV) θαη γηα κόιπλζε από ηξηρνκνλάδεο

5 λέεο ζπζηάζεηο αληηκεηώπηζεο ηεο βαθηεξηαθήο θνιπίηηδαο [κεηξνληδαδόιε 500 mg ζηνκαηηθά δύν θνξέο ηελ εκέξα γηα 7 εκέξεο, ή πεθηή κεηξνληδαδόιεο 0,75%, ην πεξηερόκελν ελόο εθαξκνζηή (applicator) [5gr] ελδνθνιπηθά, κηα θνξά ηελ εκέξα γηα 5 εκέξεο, ή θξέκα θιηλδακπθίλεο (clindamycin) 2%, ην πεξηερόκελν ελόο εθαξκνζηή (applicator) [5gr] ελδνθνιπηθά, ην βξάδπ γηα 7 εκέξεο] θαη γηα ηα θνλδπιώκαηα ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ [ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλακνλήο γηα απηόκαηε αλάιπζε, podofilox 0,5% δηάιπκα ή πεθηή ή imiquimod 5% θξέκα, ή sinecatechins 15% αινηθή] ξόινο ηνπ κπθνπιάζκαηνο (Mycoplasma genitalium) θαη ηξηρνκνλάδσλ (trichomoniasis) ζηελ νπξεζξίηηδα/ηξαρειίηηδα θαη επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξαπεία (γηα ηε κε-γνλνθνθθηθή νπξεζξίηηδα πνπ δελ πξνθαιείηαη από ραιακύδηα, κόλν κία δόζε αδηζξνκπθίλεο ή δνμπθπθιίλεο γηα 7 εκέξεο, αθνινπζνύκελε από κία δόζε κεηξνληδαδόιεο ή ηηληδαδόιε (tinidazole) εάλ ηα ζπκπηώκαηα επηκείλνπλ) πξσθηνθνιίηηδα πξνθιεζείζα από αθξνδίζην ιεκθνθνθθίσκα κεηαμύ αλδξώλ πνπ θάλνπλ ζρεηίδνληαη ζεμνπαιηθά κε άλδξεο θξηηήξηα γηα εμέηαζε εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ γηα ηελ αμηνιόγεζε λεπξνζύθηιεο Δκθάληζε σρξάο ζπεηξνραίηεο (Treponema pallidum) αλζεθηηθήο ζηελ αδηζξνκπθίλε ε αδηζξνκπθίλε δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ξνπηίλα γηα ηε ζεξαπεία ηεο ζύθηιεο, ε νπνία αληηκεησπίδεηαη θαιύηεξα αθόκε κε πεληθηιιίλε ή κε κηα αγσγή δνμπθπθιίλεο 14 εκεξώλ ζε αιιεξγηθνύο ζηελ πεληθηιιίλε αζζελείο αλαγλώξηζε ηεο επαηίηηδαο C σο παξάγνληα απμεκέλεο ζεμνπαιηθήο κεηάδνζεο, ηδίσο ζε άηνκα ζπλεπηκνιπζκέλα κε ηνλ ηό HIV

6 δηαγλσζηηθή αμηνιόγεζε κεηά από ζεμνπαιηθή επίζεζε από έλαλ έκπεηξν θιηληθό γηαηξό κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ειαρηζηνπνηεί πεξαηηέξσ ηξαπκαηηθή εκπεηξία, απνθαζηζκέλν λα ιάβεη δείγκαηα από ην γελλεηηθό ή από αιινύ, ώζηε λα ηεζεί ε δηάγλσζε STD ζε αηνκηθή βάζε πξνθύιαμε θαη ζεξαπεία κεηά από ζεμνπαιηθή επίζεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεηεθζεηηθνύ εκβνιηαζκνύ επαηίηηδαο B ρσξίο άλνζε ζθαηξίλε επαηίηηδαο B, θαη εθάπαμ αληηβηνηηθή ζεξαπεία κε θεθηξηαμόλε ή θεθημίκε, κεηξνληδαδόιε θαη αδηζξνκπθίλε θαη πξνζεγγίζεηο πξόιεςεο ησλ STD, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο απνρήο θαη κείσζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ ζεμνπαιηθώλ ζπληξόθσλ, εκβνιηαζκνύ πξνέθζεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εκβνιηαζκνύ θαηά ηεο επαηίηηδαο Α θαη Β), κεζόδνπο θξαγκνύ, πεξηηνκή αξξέλσλ θαη πςεινύ-βαζκνύ ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο γηα όινπο ηνπο ζεμνπαιηθά ελεξγνύο εθήβνπο θαη γηα ελήιηθεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα STDs θαη HIV. "Απηέο νη ζπζηάζεηο πξέπεη λα ζεσξεζνύλ σο πεγή θιηληθήο θαζνδήγεζεο θαη όρη απζηεξά πξόηππα ζπληαγνγξάθεζεο Οη θνξείο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζα πξέπεη πάληα λα εμεηάδνπλ ηηο θιηληθέο ζπλζήθεο θάζε αηόκνπ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνύ επηπνιαζκνύ ηεο λόζνπ", γξάθνπλ νη ζπληάθηεο ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ. "Μπνξνύλ λα εθαξκνζζνύλ από δηάθνξνπο θνξείο θξνληίδαο αζζελώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θιηληθώλ νηθνγελεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, ηδησηηθώλ ηαηξείσλ, νξγαλώζεσλ δηαρεηξηδόκελεο πεξίζαιςεο θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ πξσηνβάζκηαο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Οη θαηεπζπληήξηεο απηέο νδεγίεο επηθεληξώλνληαη ζηελ αληηκεηώπηζε θαη ζπκβνπιεπηηθή κεκνλσκέλσλ αζζελώλ θαη δελ απνζθνπνύλ ζε άιιεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη παξεκβάζεηο

7 πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο πξνζπάζεηεο πξόιεςεο ησλ STD ή ηνπ ηνύ ηεο αλζξώπηλεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (HIV)". Πεγή:

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αριθ. Πρφη. Τ1/Γ.Π.νηθ.140202 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια ΓΡΑΦΔΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΧΞΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΧ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια Με τη σσνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ 04-01-2011 Πεπιζηαηικό ηος μήνα - Ιανοςάπιορ Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ Ketul V. Patel BSc MBBS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα