Σπλππάξρνπζα Νφζνο θαη Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Αλαιγεζία Αλαπλεπζηηθά Ννζήκαηα. Α.Τσαροστά Λέκτορας Αναισθησιολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπλππάξρνπζα Νφζνο θαη Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Αλαιγεζία Αλαπλεπζηηθά Ννζήκαηα. Α.Τσαροστά Λέκτορας Αναισθησιολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο"

Transcript

1 Σπλππάξρνπζα Νφζνο θαη Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Αλαιγεζία Αλαπλεπζηηθά Ννζήκαηα Α.Τσαροστά Λέκτορας Αναισθησιολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο

2 Evidence Based Medicine GA vs RA

3 Κεληξηθφο Νεπξαμνληθφο Απνθιεηζκφο Πλεπκνληθή Λεηηνπξγία Δπηζθιεξίδηνο Αλαηζζεζία Κηλεηηθφο απνθιεηζκφο αλαπλεπζηηθψλ κπψλ Σπκπαζεηηθφο απνθιεηζκφο Η επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία φλησο επεξεάδεη ηελ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία Groeben. J Anesth 2006;20(4):290-9

4 Φπζηνινγηθέο επηδξάζεηο ηεο επηζθιεξηδίνπ ζηε πλεπκνληθή ιεηηνπξγία Η επίδξαζε ηεο επηζθιεξηδίνπ ζηνλ πλεχκνλα εμαξηάηαη απφ ηελ επέθηαζε ηνπ θηλεηηθνχ απνθιεηζκνχ, ε νπνία ζρεηίδεηαη απφ ην χςνο ηνπνζέηεζεο ηνπ θαζεηήξα, απφ ην είδνο ηνπ ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ρνξεγνχκελνπ θαξκάθνπ

5 Οζθπτθή Δπηζθιεξίδηνο Αλαηζζεζία (ΟEA)- Πλεπκνληθή ιεηηνπξγία Freund et al: κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε νζθπτθήο επηζθιεξηδίνπ ζε 18 εζεινληέο κε ρνξήγεζε 15-25ml ιηδνθαΐλεο 2%. Ο αηζζεηηθφο απνθιεηζκφο ήηαλ Θ 3,6±1,2 ελψ ν θηλεηηθφο Θ 8,2±2,6. Η κείσζε ηεο VC ήηαλ κφλν 3%. Anesthesiology 1967 Κιηληθά αηζζεηή κείσζε ηεο VC παξνπζηάδεηαη ζε ειάηησζε 10% Η κηθξή κείσζε ζηελ VC πνπ παξαηεξείηαη κε νζθπτθή επηζθιεξίδην δελ γίλεηαη θιηληθά αηζζεηή θαη ίζσο λα γίλεηαη αθφκα ιηγφηεξν φηαλ ν θηλεηηθφο απνθιεηζκφο πεξηνξίδεηαη ζηε ρακειή ζσξαθηθή ή νζθπτθή πεξηνρή

6 Θσξαθηθή Δπηζθιεξίδηνο Αλαηζζεζία (TEA)- Πλεπκνληθή ιεηηνπξγία Sundberg et al: Αηζζεηηθφο απνθιεηζκφο Θ1-5 VC 5,6% FEV 1,0 4,9% Acta Anesthesiol Scand 1986;30:215-7 Takasaki et al: Απνθιεηζκφο Α4-7 VC 25% FEV 1,0 13% Απνθιεηζκφο Θ5-Ο4 VC 25% FEV 1,0 12% Br J Anaesth 1980;52:1271-5

7 Θσξαθηθή Δπηζθιεξίδηνο Αλαηζζεζία - Πλεπκνληθή ιεηηνπξγία Groeben et al: Αηζζεηηθφο απνθιεηζκφο Α4-Θ8 (COPD) VC θαη FEV 1,0 8% Anesthesiology 1994;81: Πηζαλή εμήγεζε ε δηαθνξά ζηε ζέζε Η αιιαγή θαη κφλν απφ ηελ θαζηζηή ζηελ χπηηα ζέζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ζηελ VC θαη ζηελ FEV 1,0 απφ 7-23%

8 Θσξαθηθή Δπηζθιεξίδηνο Αλαηζζεζία - Πλεπκνληθή ιεηηνπξγία Η ζσξαθηθή επηζθιεξίδηνο κε αηζζεηηθφ απνθιεηζκφ πάλσ απφ ηε κεζφηεηα ηνπ απρέλα θαίλεηαη λα ηξνπνπνηεί ηελ VC θαη ηελ FEV 1,0 ζε πνζνζηφ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ αιιά ην πνζνζηφ απηφ είλαη αζθαιέο ζηελ θιηληθή πξάμε Groeben J Anesth 2006;20:290-99

9 Θσξαθηθή Δπηζθιεξίδηνο Αλαηζζεζία - Πλεπκνληθή ιεηηνπξγία Όζνλ αθνξά ηελ νιηθή πλεπκνληθή ιεηηνπξγηθφηεηα πρ αληαιιαγή αεξίσλ, ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφθιεζε δηαηαξαρψλ αεξηζκνχ-αηκάησζεο απφ ηελ ζσξαθηθή επηζθιεξίδην δελ απνδείρηεθαλ. Δπίζεο δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αξηεξηνθπςειηδηθή δηαθνξά PO 2 νχηε θαη ζηελ απεπζείαο κέηξεζε shunt Hachenberg et al. Acta Anesthesiol Scand 1997;41:1142-8, Whaba et al. Can Anaesth Soc J 1972;19:8-19

10 Θσξαθηθή Δπηζθιεξίδηνο Αλαιγεζία - Πλεπκνληθή ιεηηνπξγία ΤΔΑ VC θαη FEV 1, % Πλεπκνληθή ιεηηνπξγία κεηά απφ επεκβάζεηο θνηιίαο VC 60% 14 κέξεο? ΤΔΑ επηδεηλψλεη ή βειηηψλεη Whaba et al: FRC 21,7 15,9% VC 63 45% Can Anaesth Soc J 1975;22: Mankikian et al: VC 1380± ±144 ml Anesthesiology 1988;68:379-86

11 TEA Βειηηψλεη ηε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία Αλαιγεζία Polaner et al Anesthesiology 1993;79: Warner et al Anesthesiology 1996;85: Wu et al Anesthesiology 2005;103:

12 Πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ Απνθξαθηηθνχ ηχπνπ (Άζζκα ΦΑΠ) Σηαηηθέο θαηαζηάζεηο κε καθξφρξνλε εμέιημε Δμάξζεηο >Δπίπησζε 1 απφ ηηο 4 πην ζπρλέο αηηίεο ζαλάηνπ

13 Πεξηνξηζηηθνχ Τχπνπ Πλεπκνληθά αίηηα (πλεπκνληθφ νίδεκα, αηειεθηαζία, ARDS, θπκαηίσζε, ζαξθνείδσζε) Δμσπλεπκνληθά αίηηα ( ελδνθνηιηαθή πίεζε, πλεπκνζψξαθαο, θπθνζθνιίσζε) Διάηησζε ηνπ φγθνπ πλεχκνλα VC TLC Κιηληθή ζεκαζία: Μέγηζηε αλνρή άζθεζε θαη ηηκέο PaO 2, PaCO 2 ( εξεκία άζθεζε)

14 Πεξηνξηζηηθνχ Τχπνπ - Αλαηζζεζηνινγηθή Τερληθή Γελ ππάξρνπλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία RCT πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ππεξηεξεί ε κία ηερληθή έλαληη ηεο άιιεο ΓA? ΠA Οη αλεπηζχκεηεο επηπινθέο ηεο ΔΤΓ θαη Γεληθήο αλαηζζεζίαο (εξεζηζκφο αεξαγσγνχ, εθθξίζεσλ θαη αδπλακία απνβνιήο ηνπο, ππναεξηζκφο) νδεγνχλ ζηελ ππεξνρή ηεο πεξηνρηθήο ζε ζρέζε κε ηε γεληθή αλαηζζεζία

15 Σε ζσξαθηθή επηζθιεξίδην πξνζνρή ζε αηζζεηηθφ απνθιεηζκφ> Θ10 εμαζζέλεζε ησλ αλαπλεπζηηθψλ κπψλ

16 Πεξηνξηζηηθνχ Τχπνπ - Αλαιγεζία Wahbas: Τν είδνο ηεο αλαιγεζίαο δελ είρε επίδξαζε ζηελ κηρ ππνμαηκία ( VC FRC) σο απνηέιεζκα δηαθξαγκαηηθήο δπζιεηηνπξγίαο θαη κηρ πφλνπ Can J Anaesth 1991;38: Stenseth et al: Ήπηα αιιά ζεκαληηθή επλντθή επίδξαζε ηεο επηζθιεξηδίνπ αλαιγεζίαο ζηελ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία αζζελψλ κεηά απφ ΚΦ επεκβάζεηο Eur J Cardiothorac Surg 1996;10: Rawal: Η απνπζία πφλνπ επέηξεςε θαιχηεξε ζπλεξγαζία ηνπ αζζελνχο θαηά ηε θπζηνζεξαπεία θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Eur J Anaesthesiol 1995;(suppl 10)38:47-52

17 Πεξηνξηζηηθνχ Τχπνπ - Αλαιγεζία Ballantyne et al: Σε κεηα-αλάιπζε RCTs ν θεληξηθφο λεπξαμνληθφο απνθιεηζκφο ζρεδφλ ππνδηπιαζίαζε ηηο αηειεθηαζίεο θαη ειάηησζε ηηο PPCs. Anesth Analg 1998;86: Carpenter et al: Η επηζθιεξίδηνο αλαιγεζία κηρ πλεπκνληθή λνζεξφηεηα κεηά απφ επεκβάζεηο ζψξαθαθνηιίαο κέζσ πξνθχιαμεο ησλ πξνθαινχκελσλ απφ ηνλ πφλν κεραληθψλ αιιαγψλ ηνπ πλεχκνλα. Anesthesiology 1995;82:1474

18 Πεξηνξηζηηθνχ Τχπνπ - Αλαιγεζία Η πιεηνςεθία ησλ εηδεκφλσλ θαηαιήγεη φηη ε πεξηνρηθή αλαιγεζία κε θεληξηθφ λεπξαμνληθφ απνθιεηζκφ ή πεξηθεξηθνχο απνθιεηζκνχο λεχξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηαπηφρξνλε πνιππαξαγνληηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο ζε επεκβάζεηο ζψξαθα-θνηιίαο ζε φινπο ηνπο αζζελείο θαη θπξίσο ζε απηνχο κε πξνυπάξρνπζα πλεπκνληθή λφζν Reg Anesth 1994;19:352-6

19 Απνθξαθηηθνχ Τχπνπ Άζζκα: απφθξαμε ιφγσ ζχζπαζεο ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ ησλ βξφγρσλ, ε νπνία είλαη αλαζηξέςηκε ΦΑΠ Φξφληα Βξνγρίηηδα Πλεπκνληθφ Δκθχζεκα ΦΑΠ:Υπνθξχπηεηαη ρξφληα θιεγκνλή θαη ππεξδξαζηεξηφηεηα ησλ βξφγρσλ κε κε αλαζηξέςηκεο αιινηψζεηο Τφζν ην άζζκα φζν θαη ε ΦΑΠ ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλε αληηδξαζηηθφηεηα ησλ βξφγρσλ, ε νπνία κεηαθξάδεηαη σο απμεκέλε βξνγρνζπζπαζηηθή απάληεζε ζε θαξκαθεπηηθνχο, θπζηθνχο ή ρεκηθνχο παξάγνληεο

20 Απνθξαθηηθνχ Τχπνπ - Αλαηζζεζηνινγηθή Τερληθή Η επηινγή ηφζν ηεο αλαηζζεηηθήο κεζφδνπ φζν θαη ησλ αλαηζζεηηθψλ παξαγφλησλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ δηαρείξηζε ηνπ αεξαγσγνχ: ΗΠΑ ζε κελχζεηο πνπ έγηλαλ ιφγσ δηεγρεηξεηηθψλ αλαπλεπζηηθψλ επηπινθψλ, ζνβαξφο βξνγρφζπαζκνο νδήγεζε ζε ζάλαην ή κφληκε λεπξνινγηθή βιάβε ζε πνζνζηφ 90%. Σην 90% ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ ν βξνγρφζπαζκνο πξνθιήζεθε θαηά ηελ απφπεηξα ΔΤΓ.

21 Απνθξαθηηθνχ Τχπνπ - Αλαηζζεζηνινγηθή Τερληθή Groeben et al: Τελ επίδξαζε ηεο ΔΤΓ ζε εζεινληέο κε ήπηα αζζκαηηθή λφζν θαη ρσξίο ζπκπηψκαηα. Φσξίο πξνθχιαμε > 50% FEV 1,0 Με ιηδνθατλε+β 2 δηεγέξηε 20% FEV 1,0 Anesthesiology 2002;97: ? Αζζκαηηθνί κε ζνβαξή λφζν

22 Απνθξαθηηθνχ Τχπνπ Αλαηζζεζηνινγηθή Τερληθή ΔΤΓ PNS Βξνγρφζπαζκν Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία θαη πιήξε απνθπγή ησλ ρεηξηζκψλ ζηνλ αεξαγσγφ?

23 Απνθξαθηηθνχ Τχπνπ - Αλαηζζεζηνινγηθή Τερληθή Πξνζνρή ζηνλ ππεξθιείδην απνθιεηζκφ ηνπ βξαρηνλίνπ πιέγκαηνο: επεξεάδεηαη ην θξεληθφ λεχξν θαη αλακέλεηαη κείσζε ηεο VC 30-50% Urmey. Regional Anesthesia 1993;18:244-9

24 Απνθξαθηηθνχ Τχπνπ - Αλαηζζεζηνινγηθή Τερληθή Οζθπτθή Δπηζθιεξίδηνο Φακειή Θσξαθηθή Αζθαιήο Υςειή Θσξαθηθή ΦΑΠ? Κηλεηηθφο Απνθιεηζκφο Αλεθηφο? Σπκπαζεηηθφο Απνθιεηζκφο Τφλνο ησλ βξφγρσλ Αληηδξαζηηθφηεηα

25 Απνθξαθηηθνχ Τχπνπ Υςειή Θσξαθηθή Groeben et al: Αηζζεηηθφο απνθιεηζκφο Α4-Θ8 (COPD) VC θαη FEV1,0 8% Anesthesiology 1994;81: Groeben et al: Υςειή ζσξαθηθή γηα καζηεθηνκή θαη ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ζε αζζελείο κε ζνβαξή ΦΑΠ. Η VC<10% θαη έγηλε θαιά αλεθηή. Anesthesiology 2002;96:536-41

26 Απνθξαθηηθνχ Τχπνπ Υςειή Θσξαθηθή Groeben et al. Θ1-Θ2 Βξνγρηθή Αληηδξαζηηθφηεηα? Θ2-Θ3 8-9 ml βνππηβαθαίλεο 0,75% Α4-Θ8 Γελ παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ βξνγρηθνχ ηφλνπ Ach ζε εηζπλνή αληηδξαζηηθφηεηαο Anesthesiology 1994;81:868-74

27 Απνθξαθηηθνχ Τχπνπ Υςειή Θσξαθηθή Φαίλεηαη φηη ε ζπζηεκαηηθή επίδξαζε ησλ ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ θαηαζηέιιεη ηε αληηδξαζηηθφηεηα ησλ βξφγρσλ θαη ππεξθαιχπηεη ηα πηζαλά αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζπκπαζεηηθνχ απνθιεηζκνχ

28 Απνθξαθηηθνχ Τχπνπ Υςειή Θσξαθηθή Πξνζνρή ζηε ζέζε

29 Απνθξαθηηθνχ Τχπνπ Αλαιγεζία Πνιιέο κειέηεο θαη κεηα-αλαιχζεηο δεηθλχνπλ κείσζε ησλ κεηεγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ φηαλ ε γεληθή αλαηζζεζία ζπλδπάζηεθε κε επηζθιεξίδην γηα κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία. Ballantyne et al. Anesth Analg 1998;86: Rodgers et al. Br Med J 2000;321:1-12 Beattie et al. Anesth Analg 2001;93:853-8 Η ρξήζε θεληξηθψλ λεπξαμνληθψλ απνθιεηζκψλ σο ε κφλε αλαηζζεζηνινγηθή ηερληθή ή ζε ζπλδπαζκφ κε γεληθή κπνξεί λα πξνηαζεί κε αζθάιεηα ζε αζζελείο κε ΦΑΠ Groeben et al J Anesth 2006;20:

30 Η πεξηνρηθή αλαηζζεζία θαη αλαιγεζία θαίλεηαη λα ππεξηεξνχλ ζε αζζελείο κε επεξεαζκέλε πλεπκνληθή ιεηηνπξγία

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θξνζζσηνύ επηζειίνπ ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ηγκόξεηνπ άληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Γηάλλεο Καινκελίδεο Υαξάιακπνο Μφζρνο Οκάδα Μειέηεο Ννζεκάησλ Τπεδσθφηα ΔΠΔ πκπηψκαηα θαη ζεκεία: ζπλήζσο κε-εηδηθά γηα θάπνηα λφζν Αθηηλνινγηθά επξήκαηα:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ A ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Γεωργιάδης Πανεπ. Έτος 2009-2010 Αριθμ. 2548 ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξην σηνζεξαπείαο UMAB & GSATN Dr. Giancarlo BAZZONI ΑΝΣΙΦΛΔΓΜΟΝΩΓΗ ΓΡΑΗ ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟΤ (Πεξηγξαθηθή Γηαηξηβή)

εκηλάξην σηνζεξαπείαο UMAB & GSATN Dr. Giancarlo BAZZONI ΑΝΣΙΦΛΔΓΜΟΝΩΓΗ ΓΡΑΗ ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟΤ (Πεξηγξαθηθή Γηαηξηβή) εκηλάξην σηνζεξαπείαο UMAB & GSATN Dr. Giancarlo BAZZONI ΑΝΣΙΦΛΔΓΜΟΝΩΓΗ ΓΡΑΗ ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟΤ (Πεξηγξαθηθή Γηαηξηβή) Αξγχξηνο Υ. Μαθξήο Υεηξνπξγφο Οξζνπαηδηθφο Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Αθαδεκατθφ Έηνο

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ

Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ Ιζηνξηθή αλαδξνκή Αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία ε πάζεζε ήηαλ αξθεηά γλσζηή θαη ζπρλά ζρεηηδφηαλ κε ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα