: «Κοινοποίηζη ηης 166/2012 Γνωμοδόηηζης ηοσ Ν..Κ.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": «Κοινοποίηζη ηης 166/2012 Γνωμοδόηηζης ηοσ Ν..Κ.»"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΕΦΧΗ-3ΨΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Δ/ΝH ΦΟΡΟΛ. ΕΙΟΔΗΜΑTO ΣΜΗΜΑ Γ Ταρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 Τ.Κ. : Πιεξνθνξίεο : Γόζεο, Εαξθαδνύια Τειέθωλν : FAX : ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 15 Ηαλνπαξίνπ 2013 ΠΟΛ:1008 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηζη ηης 166/2012 Γνωμοδόηηζης ηοσ Ν..Κ.» Σαο θνηλνπνηνύκε γηα ελεκέξωζή ζαο, θαη εθαξκνγή ζε αλάινγεο πεξηπηώζεηο, ηελ 166/2012 Γλωκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Ν.Σ.Κ.), πνπ έγηλε απνδεθηή από ηνλ Υθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ. Με ηελ παξαπάλω Γλωκνδόηεζε ην Ν.Σ.Κ. (Τκήκα Α ) έθξηλε νκόθωλα ηα αθόινπζα: α) Γελ είλαη ζύλλνκε ε επηβνιή εηζθνξάο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.27/1975, ζε πινία, ηα νπνία, ζύκθωλα κε ηνλ λέν όξν 12 ηωλ ζρεηηθώλ ηξνπνπνηεηηθώλ πξάμεωλ λενιόγεζήο ηνπο ωο θεθαιαίωλ εμωηεξηθνύ, θνξνινγνύληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ ηδίνπ λόκνπ. β) Ο έιεγρνο ηεο λνκηκόηεηαο ηωλ ζρεηηθώλ ηξνπνπνηεηηθώλ πξάμεωλ γηα ζπγθεθξηκέλα θνξηεγά πινία θαη ζπλεπώο ηεο πεξίπηωζεο αλάθιεζήο ηνπο, αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ νξγάλνπ πνπ ηηο εμέδωζε. Σπλεπώο, ε δηνίθεζε κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηηο θαζύιελ αξκόδηεο ππεξεζίεο ηωλ Υπνπξγείωλ πνπ εμέδωζαλ ηηο ηξνπνπνηεηηθέο πξάμεηο θαη λα δεηήζεη λα πξνβνύλ 1

2 ζηνλ έιεγρν ηεο λνκηκόηεηάο ηνπο θαη λα εμεηάζνπλ ην δήηεκα ηεο αλάθιεζεο ηνπο. ΑΔΑ: ΒΕΦΧΗ-3ΨΩ Ο Αλαπι.Γεληθόο Γηεπζπληήο Γ. Κξηηζέιεο Σπλεκκέλα: Ζ αξηζκ. 166/2012 Γλωκνδόηεζε ηνπ Ν.Σ.Κ. ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: Ι. Αποδέκηες για ενέργεια Κοινοποίηζη: 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεωξήζεηο Όινπο ηνπο Δπηζεωξεηέο ζηηο έδξεο 3. Κεληξηθή Υπεξεζία ΣΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζ/λζεηο ηνπο 4. Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξ/θώλ Σπζηεκάηωλ (Γ30) 5. Ννκηθό Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο ΙΙ. Εζωηερική διανομή: 1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 2. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 3. Γξαθείν Τύπνπ & Γεκνζίωλ Σρέζεωλ 4. Γξαθείν Δπηθ/λίαο & Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 5. Γεληθή Γ/λζε Οηθ/θήο Δπηζεώξεζεο Δκκ.Μπελάθε 13-15, Αζήλα 6. Όιεο νη Φνξνινγηθέο Γ/λζεηο θαη Τκήκαηα 7. Γξαθείν θ. Αλαπι. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγίαο 8. Γξαθείν θ. Αλαπι. Γ/ληή Φνξνινγίαο 9. Γ/λζε 12ε Τκήκαηα Α (2), Β (2), Γ (2) 2

3 Γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 166/ Αν θα επιβληθεί και η εισφορά του άρθρου 10 του ίδιου νόµου, σε πλοία, τα οποία, σύµφωνα µε τον νέο όρο 12 των σχετικών τροποποιητικών πράξεων νηολογήσεώς τους ως κεφαλαίων εξωτερικού, φορολογούνται κατά το άρθρο 6 του ν. 27/ Αν είναι δυνατή και δέουσα η ανάκληση των προαναφερθεισών τροποποιητικών πράξεων, δεδοµένου ότι κατά την έκδοσή τους ελήφθησαν, εκ παραδροµής, υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 27/1975, αντί των διατάξεων των άρθρων 8 και 10 του ν. 27/1975, καθόσον τα ανωτέρω πλοία έχουν νηολογηθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. 3. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης επί του δευτέρου ερωτήµατος, από πότε θα ισχύσει η ανακλητική απόφαση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Σύνθεση Αριθµός Γνωµοδοτήσεως 166/2012 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Α' ΤΜΗΜΑ) Συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου 2012 Πρόεδρος : Βασίλειος Σουλιώτης, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ. Μέλη : Χρυσαφούλα Αυγερινού, Ανδρέας Χαρλαύτης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα και Γαρυφαλία Σκιάνη, Νοµικοί Σύµβουλοι του Κράτους. Εισηγητής : Παναγιώτης Πανάγος, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Αριθµός ερωτήµατος: Το υπ' αριθµ. Πρωτ. Δ ΕΞ2010/ έγγραφο του Υπουργείου/Οικονοµικών Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων/Γεν. Διεύθυνση Φορολογίας/ Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος, Τµ. Γ'. Περίληψη: 1. Αν θα επιβληθεί και η εισφορά του άρθρου 10 του ίδιου νόµου, σε πλοία, τα οποία, σύµφωνα µε τον νέο όρο 12 των σχετικών τροποποιητικών πράξεων νηολογήσεώς τους ως κεφαλαίων εξωτερικού, φορολογούνται κατά το άρθρο 6 του ν. 27/ Αν είναι δυνατή και δέουσα η ανάκληση των προαναφερθεισών τροποποιητικών πράξεων, δεδοµένου ότι κατά την έκδοσή τους ελήφθησαν, εκ παραδροµής, υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 27/1975, αντί των διατάξεων των άρθρων 8 και 10 του ν. 27/1975, καθόσον τα ανωτέρω πλοία έχουν νηολογηθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. 3. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης επί του δευτέρου ερωτήµατος, από πότε θα ισχύσει η ανακλητική απόφαση.

4 Επί του ανωτέρω ερωτήµατος, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Α' Τµήµα), γνωµοδότησε ως ακολούθως: I. Ιστορικό Στο έγγραφο της ερωτώσης υπηρεσίας ιστορούνται, κατά λέξη, τα κατωτέρω εκτιθέµενα, τα οποία απετέλεσαν τη βάση για την υποβολή των εν θέµατι ερωτηµάτων: «Με την αριθµ. Φ.Υ /2002 (ΦΕΚ54/ΤΑΠΣ/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας εγκρίθηκαν οι όροι από τους οποίους θα διέπεται όταν νηολογηθεί σύµφωνα µε το ν.δ. 2687/1953 το φορτηγό πλοίο ΑΝ. Γ. Ο όρος 12 αυτής της απόφασης που αναφέρεται στη φορολογία του πλοίου έχει ως εξής: «Όσον αφορά τη φορολογία του πλοίου θα εφαρµόζονται καθ' όλην την διόρκειαν της παραµονής του στην ελληνική σηµαία οι διατάξεις του ν. 27/1975 οι οποίες αποτελούν ενιαίο σύνολο µε τους όρους της παρούσης µε τις πιο κάτω όµως αλλαγές: Α. Ο φόρος για το πλοίο αυτό και µέχρι την θα υπολογίζεται µε βάση όσα ορίζονταν στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 κατά τον πρώτο χρόνο της ισχύος του, µε περαιτέρω µείωση 40% των αντιστοίχων συντελεστών ανά κόρον ολικής χωρητικότητος. Κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου δεν θα έχει εφαρµογή η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 27/1975. Μετά την για την εφαρµογή του β' εδαφίου της παραγράφου 4 του όρθρου 6 τα ποσά των φόρων ανά κόρον ολικής χωρητικότητας θα υπολογίζονται επί των ποσών που θα έχουν προκύψει κατόπιν της πιο πάνω µείωσης. Β. Ο φόρος που αναλογεί στο πλοίο σύµφωνα µε τον ανωτέρω όρο 12Α µειούται κατά ποσοστό 50% για την κλίµακα χωρητικότητος από έως κ.ο.χ. και κατά ποσοστό 75% για την κλίµακα χωρητικότητος από κ.ο.χ. και άνω...» Από τα αναφερόµενα στην παράγραφο αυτή (παρ. 5 του παρόντος) είναι φανερό ότι η µείωση του φόρου πλοίων που παρέχεται µε τον νέο όρο 12 της προαναφερθείσας απόφασης (του πλοίου Α... Γ...) αφορά µόνο τα πλοία που έχουν νηολογηθεί µετά την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 (αρθρ. 6 ν. 27/1975). Με βάση τις διατάξεις του ν.δ/τος 2687/1953 που προαναφέρθηκαν, εκδόθηκαν οι αριθµ. Φ.Υ /1/2002 και Φ.Υ /1/2002 (ΦΕΚ 124/ΤΑΠΣ/ ) τροποποιητικές αποφάσεις για τα φορτηγά πλοία Μ.Μ. Ν.Π και Μ. Ν.Π αντίστοιχα, που ανήκουν στην εταιρεία Ν.Τ. S.A προκειµένου να εφαρµοστεί και στα πλοία αυτά ο ευνοϊκότερος όρος 12 του φορτηγού πλοίου ΑΝ. Γ. όπως αυτός παρατέθηκε παραπάνω. Όµως κατά την έκδοση αυτών των τροποποιητικών αποφάσεων δεν ελήφθη υπόψη ότι τα συγκεκριµένα πλοία δεν φορολογούνται µε βάση το άρθρο 6 του ν. 27/1975

5 (όπως το Αν. Γ.) αλλά µε βάση τα άρθρα 8 και 10 του ίδιου νόµου επειδή έχουν νηολογηθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.27/1975. Ο νέος όρος 12, δεδοµένου ότι αφορά πλοίο που νηολογήθηκε µετά την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 δεν αναφέρεται καθόλου στις διατάξεις του άρθρου 10 του νόµου αυτού». II. Εφαρµοστέες διατάξεις Στο άρθρο 107 του Συντάγµατος ορίζονται τα εξής: «1. Η πριν από την 21 Απριλίου 1967 νοµοθεσία µε αυξηµένη τυπική ισχύ για την προστασία κεφαλαίων εξωτερικού διατηρεί την αυξηµένη τυπική ισχύ που είχε και εφαρµόζεται και στα κεφάλαια που θα εισάγονται στο εξής. Την ίδια ισχύ έχουν και οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α' έως και Δ' του τµήµατος Α' του νόµου 27/1975 "περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της εµπορικής ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων». Εξ άλλου, στις διατάξεις του ν.δ. 2687/1953 «Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού» (Α'317), µεταξύ άλλων, ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: Άρθρο 10: «1. Επιχειρήσεις ιδρυόµενοι δια κεφαλαίων εξωτερικού, τυγχάνουσι µεταχειρίσεως εξ ίσου ευνοϊκής, της ασκουµένης έναντι άλλων εν τη χώρα οµοειδών επιχειρήσεων. Εις περίπτωσιν καθ' ήν εις επιχείρησιν ιδρυοµένην δια κεφαλαίων εξωτερικού, κατά το παρόν Ν.Δ/µα εγκριθώσιν όροι ευνοϊκώτεροι των εγκριθέντων δι' άλλην οµοίαν επιχείρησιν προγενεστέρως συσταθείσαν επίσης δια κεφαλαίων εξωτερικού, βάσει του παρόντος Ν.Δ/τος, οι ευνοϊκώτεροι ούτοι όροι επεκτείνονται και εις την προγενεστέρως συσταθείσαν επιχείρησιν, τροποποιούµενης της σχετικής εγκριτικής πράξεως τη αιτήσει του δικαιούχου». Άρθρο 13: «1. Κεφάλαια εξωτερικού εν τη έννοια των άρθρω. 1 και 2 του παρόντος Ν.Δ/τος λογίζονται και τα από της ενάρξεως της ισχύος αυτού νηολογούµενα υπό Ελληνικήν σηµαίαν πλοία ολικής χωρητικότητος ανωτέρας των κόρων. 2. Εν τη εκδιδοµένη κατά το άρθρ. 3 του παρόντος ν.δ/τος εγκριτική πράξει δύνανται να ορίζονται επιτρεπόµενης και παρεκκλίσεως από των κειµένων διατάξεων, α. η ελευθέρα πώλησις και η υποθήκευσις του πλοίου άνευ αδείας της Διοικήσεως προς αλλοδαπούς, ών η εθνικότης προσδιορίζει εν τη εγκριτική πράξει, β. Η ελευθέρα διάθεσις του εις συνάλλαγµα εξωτερικού αντιτίµου της πωλήσεως του πλοίου, ή του ποσού της ασφαλιστικής αποζηµιώσεως αυτού εν περιπτώσει ατυχήµατος ή του προϊόντος του επί υποθήκη δανεισµού του πλοίου, άνευ της υποχρεώσεως προς εισσγωγήν εις την χώραν των εις συνάλλαγµα εξωτερικού αντιστοίχων ποσών. γ. Η ελευθέρα διαχείρισις των εσόδων του πλοίου άνευ οιουδήποτε περιορισµού, δ. Ο περιορισµός των υπέρ του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου εισφορών, ε. Η αναγνώρισις ως Ελληνικών πλοίων ανηκόντων εις αλλοδαπούς, ς. Ο καθορισµός του φόρου και των µελών µεταβιβάσεως του εκποιούµενου εις αλλοδαπούς πλοίου κατ' αναλογίαν της καθαρός χωρητικότητος αυτού, µη δυναµένου εν πάση περιπτώσει να υπερβή το

6 ποσόν των 2 δολλαρίων κατά κόρον καθαρός χωρητικότητος. ζ. Η πληρωτέα αποζηµίωσις εις περίπτωσιν επιτάξεως του πλοίου, η. Η επίλυσις των αναφυοµένων διαφορών εκ της εφαρµογής της εγκριτικής πράξεως δια διαιτησίας και θ. Πας άλλος όρος, πλην των ως άνω ενδεικτικώς αναφερόµενων, εξυπηρετικός του σκοπού του παρόντος όρθρου, ως και αι δια την εξασφάλισιν της τηρήσεως της εγκριτικής πράξεως κυρώσεις...4. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και δια πάντα τα από 1ης Ιαν νηολογηθέντα υπό Ελληνικήν σηµαίαν πλοία ολικής χωρητικότητος εκάστου ανωτέρας των κόρων, επιτρεπόµενης της εκδόσεως της σχετικής εγκριτικής πράξεως και µετά την νηολόγησιν αυτών». Περαιτέρω, στις διατάξεις του ν. 27/1975 «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εµπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων» (Α'77), µεταξύ άλλων, ορίζονται τα εξής: Άρθρο 1: «Επιβολή του φόρου και της εισφοράς. 1. Επιβάλλεται κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου φόρος και εισφορά επί των υπό ελληνικήν σηµαίαν πλοίων. 2. Διά τους σκοπούς του παρόντος νόµου τα πλοία λογίζονται υπό ελληνικήν σηµαίαν, από της νηολογήσεως των εις ελληνικόν λιµένα ή της εγγραφής των εις τας εις Προξενικά Λιµεναρχεία τηρούµενα νηολόγια ή της εκδόσεως προσωρινού εγγράφου ελληνικής Εθνικότητας αυτών, µέχρι του χρόνου καθ' ον λαµβάνει χώραν το επιβάλλον την δ/αγραφήν του εκ του νηολογίου γεγονός. 3. Ο όρος πλοίον περιλαµβάνει και τα πλοιάρια, εφ'όσον ειδικώς δεν ορίζεται άλλως». ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β', που φέρει τον τίτλο: «Φορολογία πλοίων πρώτης κατηγορίας νηολογουµένων υπό ελληνικήν σηµαίαν µετά την έναρξιν ισχύος του παρόντος νόµου». Άρθρο 6, µε τίτλο «Υπολογισµός φόρου»: «1. Ο φόρος επί των πλοίων πρώτης κατηγορίας, των αναφεροµένων εις την περ. Α' της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, νηολογουµένων υπό ελληνικήν σηµαίαν µετά την ισχύ ν του παρόντος νόµου, υπολογίζεται επί τη βάσει της ηλικίας και της εις κόρους ολικής χωρητικότητος (GROSS) αυτών, ως ακολούθως:...». Άρθρο 8, µε τίτλο «Υπολογισµός φόρου»: «1. Πλοία της πρώτης κατηγορίας αναφερόµενα εις την περ. Α 'της παρ. 1 του άρθ. 3 του παρόντος νοµού, νηολογηθέντα υπό ελληνικήν σηµαίαν µέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόµου υπόκεινται εις φόρον ως ακολούθως: α) Πλοία ηλικίας άνω των 10 ετών και κατωτέρας των 20 ετών υπόκεινται εις φόρον υπολογιζόµενον εις 0.20 του δολλαρίου Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, κατό κόρον καθαρός χωρητικότητος. β) Πλοία ηλικίας άνω των 20 ετών και κατωτέρας των 25 ετών υπόκεινται εις φόρον υπολογιζόµενον εις 0.30 του δολλαρίου ΗΠΑ κατά κόρον καθαρός χωρητικότητος. γ) Πλοία ηλικίας άνω των 25 ετών υπόκεινται εις φόρον υπολογιζόµενον εις 0.40 του δολλαρίου ΗΠΑ κατά κόρον καθαρός

7 χωρητικότητος. 2. Αι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του όρθ. 6 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και επί των περί ων το παρόν άρθρον πλοίων». ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. Άρθρο 10, που φέρει τον τίτλο: «Επιβολή εισφοράς επί πλοίων πρώτης κατηγορίας νηολογηθέντων υπό ελληνικήν σηµαίαν µέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος»: «1. Επί των πλοίων της πρώτης κατηγορίας των αναφεροµένων εις την περίπτ. Α' της παρ. 1 του άρθρ. 3 του παρόντος νόµου, νηολογηθέντων υπό ελληνικήν σηµαίαν µέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόµου, επιβάλλεται εισφορά δια την κάλυψιν της δαπάνης των περιεχοµένων υπηρεσιών εις την Εµπορικήν Ναυτιλίαν. 2. Η εισφορά υπολογίζεται βάσει της ηλικίας και της εις κόρους ολικής χωρητικότητος των πλοίων και καταβάλλεται υπό των υποχρέων προσθέτως προς τον φόρον τον επιβαλλόµενον επί των πλοίων του παρόντος άρθρου κατά τας διατάξεις του άρθ. 8 του παρόντος νόµου, ως ακολούθως:...». III. Ερµηνεία και εφαρµογή των διατάξεων 1. Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του ν.δ. 2687/1953 συνάγονται τα ακόλουθα: Στη διάταξη του άρθρου 1 δίδεται η έννοια των κεφαλαίων εξωτερικού, στο άρθρο 2 η έννοια των παραγωγικών επενδύσεων και στο άρθρο 3 καθορίζεται η διαδικασία εγκρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων εξωτερικού και υπαγωγής τους στις διατάξεις του νόµου, το οποίο ορίζει ειδικότερα, στην παράγραφο 3, ότι η χορηγουµένη, µε τις σχετικές πράξεις, έγκριση, η οποία είναι ανέκκλητη, αποτελεί και την εγγύηση του Ελληνικού Κράτους έναντι του εισάγοντος τα κεφάλαια εξωτερικού, ότι αυτά υπόκεινται εφεξής αµεταβλήτως στο καθεστώς του εν λόγω ν.δ. 2687/1953, µεταβολή δε των όρων αυτών επιτρέπεται µόνο µε τη συγκατάθεση του εισάγοντος τα κεφάλαια εξωτερικού και διενεργείται µε τροποποίηση ή συµπλήρωση των παραπάνω διοικητικών πράξεων. Στο κεφάλαιο Β' του ως άνω ν.δ/τος ορίζεται ότι ως κεφάλαια εξωτερικού λογίζονται και τα από την έναρξη της ισχύος του νόµου νηολογούµενα υπό ελληνική σηµαία πλοία ολικής χωρητικότητας ανώτερης των κόρων. Εξ άλλου, τα της φορολογίας των πλοίων υπό ελληνική σηµαία διέπονταν προ του ν. 27/1975 από τις διατάξεις του β.δ. 800/1970 «Περί κωδικοποιήσεως της ισχυούσης νοµοθεσίας περί φορολογίας των πλοίων» (Α' 270). Σύµφωνα µε αυτές τις διατάξεις τα πλοία κατατάσσονταν σε δύο κατηγορίες (άρθρο 2). Τα πλοία της πρώτης κατηγορίας υπέκειντο σε φόρο, εφ' όσον το πλοίο ήταν ηλικίας άνω των 10 ετών, επί τη βάσει της ηλικίας του πλοίου και των κόρων καθαρής χωρητικότητας, κατά τα ειδικότερα, στο άρθρο 3 οριζόµενα, προβλεπόταν δε µείωση του φόρου (άρθρο 7) και απαλλαγές (άρθρο 8). Τα πλοία της δεύτερης κατηγορίας υπόκειντο σε φόρο επί τη βάσει της ηλικίας του πλοίου και των κόρων ολικής χωρητικότητας (άρθρο 10 επ.). Με τον ν. 27/1975, µε το άρθρο 29 παρ. 1 εδ. α' του οποίου καταργήθηκαν οι διατάξεις του β.δ. 800/1970, τα υπό ελληνική σηµαία πλοία κατατάσσονται, επίσης, στις ίδιες ως άνω δύο κατηγορίες (άρθρο 3). Για την πρώτη κατηγορία

8 προβλέπεται η καταβολή αυξηµένου φόρου για τα νηολογούµενα υπό ελληνική σηµαία πλοία, µετά την έναρξη της ισχύος του ν. 27/1975, διότι ο φόρος υπολογίζεται επί τη βάσει της ηλικίας του πλοίου και των κόρων ολικής χωρητικότητας (άρθρο 6), σε σχέση προς τα νηολογηθέντα µέχρι την έναρξη της ισχύος του, που φορολογούνται επί τη βάσει της ηλικίας του πλοίου και των κόρων καθαρής χωρητικότητας (άρθρο 8). Στο κεφάλαιο Δ' του Α' Μέρους του εν λόγω νόµου και δη στο άρθρο 10 αυτού ορίζεται ότι καθόσον αφορά στα πλοία της πρώτης κατηγορίας, τα οποία αναφέρονται στην περίπτωση Α' της παρ. 1 του άρθρ. 3, που νηολογήθηκαν υπό ελληνική σηµαία µέχρι την έναρξη της ισχύος του νόµου, επιβάλλεται εισφορά για την κάλυψη της δαπάνης των παρεχοµένων υπηρεσιών στην Εµπορική Ναυτιλία, η οποία εισφορά υπολογίζεται βάσει της ηλικίας και της ολικής χωρητικότητας σε κόρους των πλοίων και καταβάλλεται από τους υπόχρεους επιπλέον του φόρου που επιβάλλεται επί των πλοίων κατά τας διατάξεις του άρθρου 8, παρατίθενται δε και οι συντελεστές υπολογισµού του φόρου. 2. Όπως προκύπτει από τις πιο πάνω διατάξεις του ν. 27/1975, γίνεται διαφορετική φορολογική µεταχείριση των πλοίων, τα οποία νηολογήθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του και εκείνων τα οποία νηολογήθηκαν µετά από αυτήν, κρίσιµο στοιχείο για τη φορολόγηση των πλοίων πρώτης κατηγορίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 8-11, του ίδιου νόµου, είναι ο χρόνος της νηολόγησής τους, πριν ή µετά την έναρξη της ισχύος του. Περαιτέρω, όπως συνάγεται από τις παρατεθείσες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του ισχύοντος Συντάγµατος, από της θέσεως σε ισχύ του ν. 27/1975, οι διατάξεις των κεφαλαίων Α' έως και Δ' του Τµήµατος Α' του εν λόγω νόµου, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή της ανωτέρω εισφοράς (άρθρο 10), έχουν την αυτή ισχύ προς την προ της 21ης Απριλίου 1967 αυξηµένης τυπικής ισχύος νοµοθεσία «περί προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού», ήτοι προς το ν.δ. 2687/1953 και τα προαναφερθέντα ερµηνευτικά του νοµοθετήµατα. Συνεπώς, µετά την συνταγµατική αυτή ρύθµιση δεν δύναται να γίνει λόγος περί ανισχύρου της επιβαλλούσης την ρηθείσα φορολογία διατάξεως του άρθρου 10 του (νεωτέρου) ν. 27/1975, ως προσκρούουσας στις αυξηµένης τυπικής ισχύος διατάξεις του ν.δ. 2687/1953 (άρθρο 13) και τις κατ' εφαρµογήν αυτού εκδοθείσες διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες προεβλέπετο παγιοποίηση της ισχύουσας κατά τον χρόνο της εκδόσεώς τους φορολογίας, ως εκ της ίσης τυπικής ισχύος των νοµοθετηµάτων αυτών. Προϋπόθεση για την φορολόγηση του πλοίου µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 27/1975, δηλαδή βάσει της ηλικίας του πλοίου και των κόρων καθαρής χωρητικότητας και για την επιβολή της εισφοράς του άρθρου 10 αποτελεί η νηολόγηση του πλοίου πριν από την έναρξη της ισχύος του ν. 27/1975, εφόσον όµως µε την εγκριτική ή τροποποιητική της νηολογήσεώς του πράξη το πλοίο έχει µεταταχθεί και φορολογείται κατά το άρθρο 6 του ν. 27/1975, όπως και τα πλοία που νηολογήθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, για τα οποία δεν προβλέπεται η επιβολή της ανωτέρω εισφοράς, η επιβολή της τελευταίας δεν είναι σύννοµη. 3. Επί του πρώτου ερωτήµατος Κατά πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, οι ατοµικές διοικητικές πράξεις, από της ενάρξεως ισχύος των µέχρις ακυρώσεώς των δια δικαστικής αποφάσεως ή δια της διοικητικής οδού

9 ανακλήσεως ή καταργήσεως ή της κατ' άλλον τρόπο παύσεως της ισχύος των, παράγουν όλα τα έννοµα αποτελέσµατά των, ανεξαρτήτως από το αν τυχόν έχουν νοµικές πληµµέλειες (τεκµήριο νοµιµότητας) -( βλ. Ε. Σπηλιωτόπουλο: Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Ενδέκατη Έκδοση, I, παρ. 100). Στην προκειµένη περίπτωση, µε βάση το διδόµενο πραγµατικό, δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την επιβολή της εισφοράς του άρθρου 10 του ν. 27/1975 διότι, σύµφωνα µε τον νέο όρο 12 των υπ' αριθµ. Φ.Υ /1/2002 και Φ.Υ /1/2002 (ΦΕΚ 124/ΤΑΠΣ / ) τροποποιητικών πράξεων νηολογήσεως των φορτηγών πλοίων Μ. Μ. και Μ., αντίστοιχα, ως κεφαλαίων εξωτερικού, τα εν λόγω πλοία έχουν µεταταχθεί και φορολογούνται πλέον κατά το άρθρο 6 του ν. 27/1975, για τα οποία δεν προβλέπεται η επιβολή της ανωτέρω εισφοράς. Είναι αληθές ότι, κατά το άρθρο 10 παρ. 2 του ν.δ. 2687/1953 το ευνοϊκότερο ειδικό καθεστώς που χορηγήθηκε σε οµοειδή επίσης επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε µεταγενέστερα, και µε κεφάλαια εξωτερικού, η εν λόγω δε επέκταση, στην τελευταία αυτή περίπτωση, τελεί υπό τον όρο ότι ζητήθηκε από την ήδη λειτουργούσα επιχείρηση και τροποποιήθηκε ανάλογα η σχετική εγκριτική πράξη εισαγωγής κεφαλαίων από την επιχείρηση αυτή (ΣτΕ 136/1991). Εφόσον, όµως, ο ν. 27/1975 διακρίνει το φορολογικό καθεστώς των πλοίων ανάλογα µε το χρόνο νηολογήσεώς τους (πριν ή µετά την έναρξη της ισχύος του), στην έννοια της όµοιας επιχείρησης, εν προκειµένω του πλοίου, δεν νοείται µόνον από την άποψη του είδους του πλοίου και της ασκούµενης δραστηριότητας, αλλά και από την άποψη του χρόνου νηολογήσεώς του. Συνεπώς, του ευνοϊκότερου ειδικού φορολογικού καθεστώτος που χορηγήθηκε σε πλοίο νηολογηθέν µετά την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 µπορεί να απολαύσει, ύστερα από αίτησή του και µετά τροποποίηση της εγκριτικής πράξεως πλοιοκτήτης πλοίου που ήταν νηολογηµένο επίσης µετά την έναρξη ισχύος του προαναφερθέντος νόµου. Στην εξεταζόµενη περίπτωση, όµως, το ευνοϊκότερο ειδικό καθεστώς που χορηγήθηκε σε πλοίο που νηολογήθηκε µετά την ισχύ του ν. 27/1975 επεκτάθηκε και στα δύο πλοία που είχαν νηολογηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Οι ανωτέρω πράξεις, ως προς τον όρο 12 αυτών, παράγουν τεκµήριο νοµιµότητας, το οποίο µέχρι την κατάργηση, ανάκληση, παύση ισχύος ή δικαστική ακύρωσή τους, δεν αναιρείται από το γεγονός ότι, κατά το διδόµενο πραγµατικό, κατά την έκδοση των εν λόγω πράξεων ελήφθησαν, εκ παραδροµής, υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 27/1975, αντί των διατάξεων των άρθρων 8 και 10 του ν. 27/1975, καθόσον τα ανωτέρω πλοία έχουν νηολογηθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Είναι δε άλλο το (κατωτέρω πραγµατευόµενο στην οικεία θέση) ζήτηµα της συνδροµής ή µη των προϋποθέσεων ανακλήσεως των επίµαχων πράξεων για τον ανωτέρω λόγο. Με τα δεδοµένα αυτά, η υιοθέτηση αντίθετης άποψης θα οδηγούσε σε υπερβολική φορολόγηση των πλοίων της επίµαχης κατηγορίας, δεδοµένου ότι θα φορολογούνταν επί τη βάσει των κόρων της ολικής τους χωρητικότητας και επιπλέον θα επιβαλλόταν και η εισφορά του άρθρου 10 του ν. 27/1975. Εποµένως, κατά την οµόφωνη γνώµη του Τµήµατος µε την οποία συντάχθηκε και ο Εισηγητής Πάρεδρος, επί του πρώτου ερωτήµατος αρµόζει η απάντηση

10 ότι εφόσον τα πλοία αυτά, µε τις ανωτέρω πράξεις, έχουν καταταχθεί στην ανωτέρω κατηγορία και φορολογούνται κατά το άρθρο 6 του ν. 27/1975, δεν δύναται να επιβληθεί και η εισφορά του άρθρου 10 του ίδιου νόµου. 4. Επί του δευτέρου και τρίτου ερωτήµατος. α. Οι γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου, όπως έχουν διαµορφωθεί από τη θεωρία και την νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, ρυθµίζουν την ανάκληση των ατοµικών διοικητικών πράξεων. Ειδικότερα, η ανάκληση των παρανόµων ή πληµµελών ατοµικών διοικητικών πράξεων επιτρέπεται ελεύθερα. Η Διοίκηση δε δεν έχει υποχρέωση, υπό την έννοια της οφειλοµένης νόµιµης ενέργειας, να προβεί στην ανάκληση της παράνοµης ατοµικής πράξεως, εκτός αν υπάρχει περί τούτου σχετική διάταξη. Η ανάκληση, όµως, της παράνοµης πράξης εκπληρώνει καθήκον, που απορρέει από την γενική αρχή της νοµιµότητας (ΣτΕ 1654/1998). Περαιτέρω, σύµφωνα µε γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, εφόσον διάταξη νόµου δεν ορίζει το αντίθετο, η διοίκηση δεν υποχρεούται να ανακαλεί τις παράνοµες πράξεις της, για τις οποίες έχει παρέλθει η προβλεπόµενη προθεσµία προσβολής τους ή έχουν προσβληθεί ανεπιτυχώς. Εάν, όµως, ανακαλέσει την χωρίς νόµιµο έρεισµα πράξη της, η ανακλητική πράξη δεν είναι αντίθετη στην ανάγκη ασφαλείας του δικαίου και της σταθερότητας των διοικητικών καταστάσεων, αλλά, αντίθετα, είναι σύµφωνη προς τις αρχές του κράτους δικαίου, της νοµιµότητας της δράσης της διοίκησης και της χρηστής διοίκησης (ΟλΣτΕ 2176/2004). Ως προς τα αποτελέσµατα που επέρχονται από την ανάκληση διοικητικής πράξης, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των νοµίµων και παρανόµων πράξεων που ανακαλούνται. Η ανάκληση των ευµενών παρανόµων διοικητικών πράξεων, δηλαδή των πράξεων από τις οποίες οι διοικούµενοι απέκτησαν δικαιώµατα, δεν είναι επιτρεπτή, µετά την παρέλευση του ευλόγου χρόνου από την έκδοση τους, όπως αυτός ορίζεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις, εκτός εάν το διοικητικό όργανο παρασύρθηκε στην έκδοση της πράξης από απατηλή ενέργεια του διοικούµενου, που ωφελείται από την πράξη (ΣτΕ 3159/1998) ή η ανάκληση γίνεται για λόγους συµµόρφωσης προς το περιεχόµενο απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας ή Διοικητικού Δικαστηρίου (ΣτΕ 395/2000). Ως προς την ανάκληση των παράνοµων ή πληµµελών πράξεων ισχύει ο κανόνας ότι, καταρχήν, επιτρέπεται ελεύθερα η ανάκληση τους και µάλιστα και µετά την παρέλευση ευλόγου χρόνου εφόσον αυτές είναι δυσµενείς και η ανάκληση γίνεται προς όφελος του διοικούµενου. Παράνοµες ή πληµµελείς στην προκείµενη περίπτωση είναι οι διοικητικές πράξεις που πάσχουν ακυρότητα και οι οποίες, εάν προσβάλλονταν µε αίτηση ακυρώσεως ή προσφυγή, θα ακυρώνονταν. Με την ανάκληση, δηλαδή, η διοίκηση στο πλαίσιο του διοικητικού αυτοελέγχου ελέγχει τη νοµιµότητα των πράξεων της και θεραπεύει τις πληµµέλειες που έχουν εµφιλοχωρήσει. Η ανάκληση χωρεί µόνο για λόγους νοµιµότητας. Περιλαµβάνονται δε στις πράξεις αυτές και εκείνες που έχουν εκδοθεί κατά πλάνη περί τα πράγµατα. Σε περίπτωση ανάκλησης νόµιµης πράξης, η ανάκληση, κατά κανόνα, ενεργεί από την ηµεροµηνία έκδοσης της ανακλητικής πράξης και δεν επιτρέπεται η αναδροµική ανάκληση. Αντίθετα, η ανάκληση των παράνοµων

11 πράξεων, κατά κανόνα, τις εξαφανίζει και ανατρέχει στο χρόνο της έκδοσης τους, αποκαθιστά δε τη νοµική κατάσταση που υπήρχε πριν από την έκδοση των ανακαλούµενων πράξεων (Ε. Σπηλιωτόπουλος Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, έκτη έκδοση (1993) παρ όπου και παραποµπές στη νοµολογία). Συνέπεια του προαναφερθέντος τεκµηρίου της νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων είναι ότι οι διοικητικές αρχές δεν µπορούν να ελέγξουν τη νοµιµότητα των πράξεων άλλων διοικητικών αρχών του Κράτους, αλλ' υποχρεούνται να τις αναγνωρίζουν και να τις εφαρµόζουν ως ισχυρές, εφόσον οι πράξεις αυτές φέρουν εξωτερικώς τα κατά νόµον γνωρίσµατα εγκύρων πράξεων, εκτός εάν υπάρχει ειδική νοµοθετική διάταξη επιτρέπουσα τον έλεγχο αυτό (βλ. ΣτΕ 2287/1988, 1955/1980). Ακόµα και τα διοικητικά όργανα που ανήκουν σε άλλα δηµόσια νοµικά πρόσωπα µπορούν, εφόσον έχουν έννοµο συµφέρον, να προσβάλουν µε αίτηση ακύρωσης τις ατοµικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί από άλλες αρχές και έχουν ελαττώµατα, αλλά δεν έχουν εξουσία να προβούν σε παρεµπίπτοντα έλεγχο της νοµιµότητας των πράξεων αυτών (περί όλων των ανωτέρω βλ. Ε. Σπηλιωτόπουλος, ό.π., παρ. 102, όπου και παραποµπές στη νοµολογία). Ωστόσο, το διοικητικό όργανο που εξέδωσε τη διοικητική πράξη µπορεί να εξετάσει τη νοµιµότητά της προκειµένου να την ανακαλέσει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανάκλησής της. Χαρακτηριστική των ανωτέρω είναι η προµνησθείσα υπ' αριθµ. 2287/1988 απόφαση του ΣτΕ, η οποία δέχθηκε ότι, παρά τη διαπίστωση της µη νοµιµότητας διοικητικών πράξεων µε γνωµοδότηση του ΝΣΚ, που έγινε και αρµοδίως αποδεκτή, οι διοικητικές αυτές πράξεις, ανεξαρτήτως του κατά πόσον είναι νόµιµες ή όχι, εφόσον δεν ανακλήθηκαν από τη διοίκηση ούτε ακυρώθηκαν από δικαστήριο, παράγουν όλες τις έννοµες συνέπειές τους. β. Ενόψει των προεκτεθέντων, ο έλεγχος της νοµιµότητας των υπ' αριθµ. Φ.Υ /1/2002 και Φ.Υ /1/2002 (ΦΕΚ 124/ΤΑΠΣ/ ) τροποποιητικών αποφάσεων για τα φορτηγά πλοία Μ. Μ. και Μ., αντίστοιχα και, συνακόλουθα, ο έλεγχος της συνδροµής των προϋποθέσεων ανάκλησής τους, στο πλαίσιο του οποίου θα εξετασθούν και όλα τα ανακύπτοντα συναφή ζητήµατα, ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του (µη ερωτώντος) οργάνου που τις εξέδωσε και, εποµένως, η πραγµάτευση των ανωτέρω ζητηµάτων εκφεύγει των ορίων της παρούσας γνωµοδότησης, αφού η αποδοχή της ή µη από το αρµόδιο προς τούτο όργανο του Υπουργείου Οικονοµικών δεν δεσµεύει το αρµόδιο για τον έλεγχο των ανωτέρω επίµαχων ζητηµάτων όργανο και συνιστά µη επιτρεπτό έλεγχο της νοµιµότητας των τροποποιητικών πράξεων που εκδόθηκαν από το τελευταίο, το οποίο ανήκει σε άλλη αρχή. Συνεπώς, κατά την οµόφωνη γνώµη των µελών του Τµήµατος παρέλκει η απάντηση επί του δευτέρου και τρίτου ερωτήµατος, µε την παρατήρηση ότι η διοίκηση µπορεί να απευθυνθεί στις καθ' ύλην αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων που εξέδωσαν τις τροποποιητικές πράξεις και να ζητήσει να προβούν στον έλεγχο της νοµιµότητάς τους και να εξετάσουν το ζήτηµα της ανάκλησής τους.

12 IV. Κατόπιν των ανωτέρω, επί των τεθέντων ερωτηµάτων, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους γνωµοδότησε, οµόφωνα, ως ακολούθως: Επί του πρώτου ερωτήµατος: Δεν είναι σύννοµη η επιβολή εισφοράς του άρθρου 10 του ν. 27/1975, σε πλοία, τα οποία, σύµφωνα µε τον νέο όρο 12 των σχετικών τροποποιητικών πράξεων νηολόγησής τους ως κεφαλαίων εξωτερικού, φορολογούνται κατά το άρθρο 6 του ίδιου νόµου. Επί του δευτέρου και τρίτου ερωτήµατος: Ο έλεγχος της νοµιµότητας των υπ' αριθµ. Φ.Υ /1/2002 και Φ.Υ /1/2002 (ΦΕΚ 124/ΤΑΠΣ/ ) τροποποιητικών αποφάσεων για τα φορτηγά πλοία Μ. Μ. και Μ., αντίστοιχα και, συνακόλουθα, ο έλεγχος της συνδροµής των προϋποθέσεων ανάκλησής τους ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του (µη ερωτώντος) οργάνου που τις εξέδωσε και, εποµένως, η πραγµάτευση των ανωτέρω ζητηµάτων εκφεύγει των ορίων της παρούσας γνωµοδότησης, αφού η αποδοχή της ή µη από το αρµόδιο προς τούτο όργανο του Υπουργείου Οικονοµικών δεν δεσµεύει το αρµόδιο για τον έλεγχο των ανωτέρω επίµαχων ζητηµάτων όργανο και συνιστά µη επιτρεπτό έλεγχο της νοµιµότητας των τροποποιητικών πράξεων που εκδόθηκαν από το τελευταίο, το οποίο ανήκει σε άλλη αρχή. Συνεπώς, παρέλκει η απάντηση επί του δευτέρου και τρίτου ερωτήµατος, µε την παρατήρηση ότι η διοίκηση µπορεί να απευθυνθεί στις καθ' ύλην αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων που εξέδωσαν τις τροποποιητικές πράξεις και να ζητήσει να προβούν στον έλεγχο της νοµιµότητάς τους και να εξετάσουν το ζήτηµα της ανάκλησής τους. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αθήνα Ο Πρόεδρος Βασίλειος Σουλιώτης Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ. Ο Εισηγητής Παναγιώτης Πανάγος Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι, 22-11-2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 25032 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ EΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 1,

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΗΛ. 24210-28517 Βόλος, 4-7-2014 Αριθ. Πρωτ.300 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν..28.. ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν..28.. ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗ ΥΝΕ ΡΙΑΗ:..23η/2013.. της..07 ης /10/2013.. ΗΜΟ ΙΟΝΥΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος τέφανος..αριθ. Απόφασης:..198/2013.. ΑΠΟΠΑΜΑ Από το Πρακτικό της..07

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

πολιτογράφηση, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και όχι από το γεγονός και μόνον ότι είχε παντρευτεί Έλληνα.

πολιτογράφηση, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και όχι από το γεγονός και μόνον ότι είχε παντρευτεί Έλληνα. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο υλοποιείται η Συνταγματική επιταγή (άρθρο* 4 παρ. 2) περί ισότητας τον δυο φύλων, μέσα στα ισχύοντα σήμερα νομοθετικά^ πλαίσια που αφορούν στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΞ3-ΑΟΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΞ3-ΑΟΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 01/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 3/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1.1. Α.1.2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76 Ο ΘΕΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγαθές δόσεις... 2 Αγάπη... 2 Απροσωποληψία... 3 Δίκαιος... 3 Ευαρεστείται από... 3 Επιτρέπει τα κακά... 3 Κρίση... 3 Όνομα... 4 Πανταχού παρών... 4 Συγχώρεση... 4 Τριαδικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Μουσικών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Μουσικών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Μουσικών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις»

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 420/1970: AΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Νομοθ.Δ/γμα 420 της 24/31.1.1970. Αλιευτικός Κώδιξ (Α` 27). ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΛΙΕΙΑ ΤΜΗΜΑ Α`

ΝΔ 420/1970: AΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Νομοθ.Δ/γμα 420 της 24/31.1.1970. Αλιευτικός Κώδιξ (Α` 27). ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΛΙΕΙΑ ΤΜΗΜΑ Α` ΝΔ 420/1970: AΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Νομοθ.Δ/γμα 420 της 24/31.1.1970. Αλιευτικός Κώδιξ (Α` 27). ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΛΙΕΙΑ ΤΜΗΜΑ Α` ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Αριθμός Μελέτης: 84 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρξ, Κ. (2007). "Κριτική του προγράµµατος της Γκότα", σ. 37.

Μαρξ, Κ. (2007). Κριτική του προγράµµατος της Γκότα, σ. 37. «( ) Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο Νόµος: 2110/92 Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 που κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988, σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. (ΦΕΚ 206/Α/29-12-92)

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-28 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-28 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-28 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ηµοτική Φορολογία - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1991 Έτος: 2011 - ηµοτικά τέλη βελτίωσης και ανάπτυξης περιοχών της πόλης. -

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν

Οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν Οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Ο Θεός επιδαψιλεύει σε όλα τα μέλη της εκκλησίας Του πνευματικά χαρίσματα, τα οποία κάθε μέλος πρέπει να χρησιμοποιήσει με τρυφερή διακονία για το κοινό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Νοεµβρίου 2012

Αθήνα, 8 Νοεµβρίου 2012 Αθήνα, 8 Νοεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟMΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜ.ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεύκη 03.04.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3742 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεύκη 03.04.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3742 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεύκη 03.04.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3742 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 4 / 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 4 / 2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/30-09-2015 Αριθμ. Απόφασης 194/2015 ΘΕΜΑ 5 Ο «Τροποποίηση της υπ. αρ. 50/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29013/8-12-2014 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ.142 144: «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης».

ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ.142 144: «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης». ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Μεγάλη Ιδέα β. Βενιζελισµός γ. Συµφωνία της Άγκυρας Μονάδες 15 Α.1.2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 21/3/2008 Αριθ.Απ. 472/157 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Διαύλων στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς (Τ/Σ) Εθνικής Εμβέλειας οι οποίοι κατέχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας κατά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 2810 337806 Αθήνα: 20/3/2013 Αρ.πρωτ: 20043/1653 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2 / 2013 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 11 Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 13

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 193/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Βαρελά Αγγελική Βλαχέα Ράνια

Βαρελά Αγγελική Βλαχέα Ράνια Βαρελά Αγγελική Βλαχέα Ράνια Πλοία υπό την Ελληνική Σημαία Νηολόγηση Α. Κατά το άρθρο 5 ΚΔΝΔ 1 Αναγνωρίζονται ως ελληνικά τα πλοία που ανήκουν σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% σε έλληνες υπηκόους ή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 16 / 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν. 122(Ι)/2003 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3742, 25.7.2003 737 Ν. 122(Ι)/2003 Ο περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµος του 2003, εκδίδεται µε δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 3-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5414 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τµήµα : Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Οι εξουσίες των φορολογικών ελεγκτικών οργάνων»

«Οι εξουσίες των φορολογικών ελεγκτικών οργάνων» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οι εξουσίες των φορολογικών ελεγκτικών οργάνων» Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2015

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα 15//215 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:13132 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Σκέψου καθαρά.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Σκέψου καθαρά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σκέψου καθαρά. Σκέψου τι πετάς. Σκέψου που το πετάς Δεκέμβριος 2014 [1] ΠΕΡΙΕΡΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 10 Μαΐου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2399/4-2-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aμαρούσιο:20-9-2013 Αριθ.Πρωτ. Δ/2510 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2012».

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 30 /202 Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 202». Σήµερα την 25η

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Γέροντος Ιωσήφ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 00 Πρόλογος.2 01 - Το απαραίτητο της άσκησης. 3 02 - Μορφές της "εν Θεώ" άσκησης...7 03 - Η εξουσία της θείας υιοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003211166 2015-10-23

15REQ003211166 2015-10-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 14ης/8-10-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων εργατικών τινών νόµων (ΦΕΚ 129/Α/13-6-20) ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων εργατικών τινών νόµων (ΦΕΚ 129/Α/13-6-20) ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 2193/20 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων εργατικών τινών νόµων (ΦΕΚ 129/Α/13-6-20) ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ, 29-08-2009 ΠΠααττρρώώνν - ΑΑθθηηννώώνν 6699- -7711 22 664444 22,,, ΠΠ άάττρραα - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 35 /2012 Αρ. Πρωτ.:45414 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 226/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τ Μ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων για την μίσθωση ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004 Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των Καθηγητών, που απασχολούνται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 ΘΕΜΑ : «Υποβολή των όρων λήψης τοκοχρεολυτικού δανείου για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - 187 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ηλίας Κατούδης Τηλέφωνα: 3375317, 318 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 02/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 02/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 02/2015 Ανακοινώνεται ότι στις 03 Απριλίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4369, 6.12.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2174 Θεσ/νίκη, 23 Ιουνίου 2015

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2174 Θεσ/νίκη, 23 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 2 Σκοπός του Σωµατείου είναι η διάδοση της Ιππασίας και του φιλίππου πνεύµατος γενικά µε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 108(Ι)/2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 06-05 -2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12322 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12322 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12322 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Δ/νση Δασών Νομού Λέσβου ανακοινώνει ότι με την αριθμ. 06/2014 απόφαση, η Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ 33 η ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όπως ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 875

Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 875 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1470/1938 Με τον Αναγκαστικό Νόµο 1470/1938 Περί Οργανισµού του Ταµείου Λαϊκών Αγορών Αθηνών -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 2/7/2014 4/7/2014 7 9/7/2014. Ημέρα Τετάρτη 27/8/2014 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 2/7/2014 4/7/2014 7 9/7/2014. Ημέρα Τετάρτη 27/8/2014 11:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 2/7//2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 67071/4229 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β412ΩΕ6-ΜΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 15 5 2009 Αριθμ.πρωτ.447 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Πλειστηριασμοί κατά ΚΕΔΕ. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1009308/544/ζ0016/πολ.1055/16 4 2009 έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 3. Κύριος στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα