ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

2 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 1

3 ΚΣΗΡΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ - ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΦΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ-ΛΤΚΔΙΟΤ Η πηνζέηεζε βηνθιηκαηηθώλ εθαξκνγώλ ζην θηήξην ηνπ γπκλαζίνπ εμσηεξηθά εθθξάδεηαη κε: Α)Σελ νινθιήξσζε ηνπ θειύθνπο ηνπ θηεξίνπ κε θεξακηθέο αεξηδόκελεο πξνζόςεηο. Η ρξήζε θεξακηθώλ αεξηδόκελσλ πξνζόςεσλ γεξκαληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηαπηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ελόο επαξθνύο αλαπλένληνο δέξκαηνο ζην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ, ην νπνίν ζπκβάιιεη κέγηζηα ζηε κείσζε ηεο ρξήζεο ζπκβαηηθώλ κέζσλ ζέξκαλζεο ςύμεο ηνπ θηεξίνπ, θαη εμηζνξξνπεί ηελ απξόζθνπηε θπθινθνξία ηνπ αέξα κέζα ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, εμαζθαιίδνληαο κε θπζηθό ηξόπν ηε ζεξκηθή άλεζε ησλ ρξεζηώλ. Οη θεξακηθέο πιάθεο ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνίεζε «πεξηβαιινληνινγηθνύ πξντόληνο» ηνπ Γεξκαληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Καηαζθεπήο θαη Πεξηβάιινληνο, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ISO 14025, πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο ζην πεξηβάιινλ, ην νπνίν πξνσζεί ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληνινγηθήο θαη θηιηθήο ζηελ πγεία θαηαζθεπήο (PRC document Ceramics heathing materials: ). Οη θεξακηθέο πιάθεο επίζεο πηζηνπνηνύληαη γηα ηε δηάξθεηα θύθινπ δσήο ηνπο θαηά DINISO ff. Η ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή πεξηιακβάλεη εθηίκεζε ηεο εμόξπμεο ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο πξώηεο ύιεο (πειόο) θαη κεηαθνξάο ηεο ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο, ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώζεθε θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ πιαθώλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξώηε ύιε, ηε κεηαθνξά ησλ πιαθώλ ζην εξγνηάμην, θαη ηελ ελέξγεηα αλαθύθισζεο ησλ πιαθώλ κεηά ηε ιήμε ηνπ θύθινπ δσήο ησλ. πλνιηθά εμεηάζηεθε 1 η.κ θεξακηθώλ πιαθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζθειεηνύ ζηήξημεο, θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 2

4 Παξάκεηξνο εθηίκεζεο ζε κνλάδα /κ2 Αξρηθή Δλέξγεηα, κε αλαθπθιώζηκε (MJ) Αξρηθή Δλέξγεηα, αλαθπθιώζηκε (MJ) Γπλαηόηεηα ζπλδξνκήο ζηελ παγθόζκηα αύμεζε ζεξκόηεηαο (GWP 100) (kgco2-equiv.) Γπλαηόηεηα θαηαζηξνθήο ζηηβάδαο όδνληνο (ODP) (kgr11- equiv.) Γπλαηόηεηα νμύληζεο (AP) (kgso2-equiv.) Γπλαηόηεηα ππεξηξνθηζκνύ πδάηηλνπ θύθινπ (EP) (kgpo4-equiv.) Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θσηνρεκηθήο ζηηβάδαο όδνληνο (POCP) (kgc2h4-equiv.) ύλνιν Κεξακηθή Πιάθα Πξνθίι Αινπκηλίνπ Σέινο θύθινπ δσήο ,66 7,88 43,15-36,37 26,9 22,8 11,8-7,7 1,25E-06 9,43E-07 8,52E-07 8,52E-07 0,047 0,031 0,053-0,037 4,69E-03 3,41E-03 2,32E-03-1,04E-03 4,26E-03 2,84E-03 5,07E-03-3,64E-03 Β)Σελ επηινγή ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθώλ δηπιώλ ζεξκνερνκνλσηηθώλ παινπηλάθσλ ENERGY N, ηα νπνία θαζηζηνύλ ην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα πξσηνπόξν ζηελ πεξηνρή όζνλ αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε ελόο ζεκαληηθά κεησκέλνπ ελεξγεηαθνύ απνηππώκαηνο θηεξίνπ. Αλαιπηηθόηεξα, έλα άιιν ηκήκα ηνπ θειύθνπο ηνπ θηεξίνπ πνπ επηιέρζεθε πξνζεθηηθά, ώζηε λα απνηξέπεηαη ζεξκηθή απώιεηα από ην εζσηεξηθό ηνπ θηεξίνπ πξνο ην πεξηβάιινλ, ελώ ηαπηόρξνλα λα εμαζθαιίδεηαη ηζνξξνπία αηζζεηηθήο άλεζεο ζηνπο ρξήζηεο, είλαη ηα παινζηάζηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηαθώλ παινπηλάθσλ κε πηζηνπνίεζε από ην θνξέα TNO Quality Services BV είλαη από έμσ πξνο ηα κέζα ζε θαηαθόξπθε ηνκή ηα εμήο: Πάρνο 44.1 mm Laminated Energy N pos.2 15 mm θελό αέξα Πάρνο 33.1 mm Laminate κε ρξήζε θόιιαο βάζεο κνλνκεξνύο ειαζηνκεξνύο ζηεγαλσηηθήο νπζίαο θαηά ΔΝ 1279, ε νπνία έρεη πνιύ ρακειό ξπζκό κεηάδνζεο πδξαηκώλ θαη κε κεηαβαιιόκελε ζύζηαζε. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 3

5 Ο ζπληειεζηήο ζεξκναγσγηκόηεηαο ησλ παινπηλάθσλ είλαη 1.3 W/m2.K, πνπ εμαζθαιίδεη ζεξκηθέο ηδηόηεηεο θαηά ΔΝ 673, άξα κεησκέλα επίπεδα ζεξκνπεξαηόηεηαο ιόγσ κεγάινπ δηάθελνπ αέξα, κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλνληαη πςειά επίπεδα ζεξκνκόλσζεο. Η κεηάδνζε θσηόο ησλ παινπηλάθσλ αλέξρεηαη ζην 70%, ελώ ε αληαλάθιαζε θσηόο πεξηνξίδεηαη ζην 12% θαηά ΔΝ 410. Δπηπξνζζέησο πνιύ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά παινπηλάθσλ ζε ρώξεο κε πςειή ειηαθή αθηηλνβνιία κε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα, όπσο ε Διιάδα, θαη πηζηνπνηνύληαη θαηά ΔΝ 410, είλαη: Η κεηάδνζε ειηαθήο ελέξγεηαο ησλ παινπηλάθσλ, πνπ αλέξρεηαη ζην 34%, Η αληαλάθιαζε ειηαθήο ελέξγεηαο 26%, Ο ειηαθόο ζπληειεζηήο ησλ παινπηλάθσλ (Solar Factor g) 38%, κε ζπληειεζηή ζθίαζεο (Shading Coefficient SC) 43,68%. Αθνινύζσο παξαηίζεληαη εμσηεξηθέο θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνληαη ηα θεξακηθά πιαθίδηα θαη ηα παινζηάζηα. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 4

6 ηελ επόκελε θσηνγξαθία βιέπνπκε όρη κόλν ηα εμσηεξηθά πιαθίδηα αιιά θαη ηνπο εμσηεξηθνύο πξνβνιείο ηερλνινγίαο LED ηζρύνο 30W κνλήο θάςαο νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη θάησ από ηελ πεξηκεηξηθή καξθίδα ηνπ θηηξίνπ ζπλνιηθήο ηζρύνο 400W πεξίπνπ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 5

7 ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ ζηνπο θεληξηθνύο δηαδξόκνπο δηαθξίλνληαη ηα θσηηζηηθά έκκεζνπ θσηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ιακπηήξεο θζνξίνπ Σ5 κε ειεθηξνληθό ballast. Σελ παξνπζία ηνπο ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν θάλνπλ θαη ηα θσηηζηηθά LED ηζρύνο 10W κε αλαθιαζηήξα. ε όιεο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηα εξγαζηήξηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ιάκπεο θζνξίνπ νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ρσξίο starter θαη κεηαζρεκαηηζηή, παξά κόλν κε ηάζε 220V. Όηαλ έλαο ιακπηήξαο θζνξίνπ Σ8 58W έρεη θαηαλάισζε πεξίπνπ 0.55 Α, ε ιάκπα θζνξίνπ Σ5 κε ειεθηξνληθό κεηαζρεκαηηζηή έρεη πεξίπνπ 0,25 Α. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 6

8 Η ζπγθεθξηκέλε ιάκπα ησλ επόκελσλ θσηνγξαθηώλ έρεη θαηαλάισζε 0,15 Α. Δπίζεο έρεη θαη ιηγόηεξν ζεξκηθό θνξηίν από ηηο ππόινηπεο όπσο επίζεο δηαζέηεη θαη εζσηεξηθό αλαθιαζηήξα γηα λα εζηηάδεη ηνλ θσηηζκό. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 7

9 ηηο ηνπαιέηεο ησλ θνξηηζηώλ θαη ησλ αγνξηώλ ππάξρνπλ ζπνηάθηα ηερλνινγίαο LED ηζρύνο 3W πάλσ από ηνπο ληπηήξεο θαη γηα ηνλ θσηηζκό ηνπ ππόινηπνπ ρώξνπ ιακπηήξεο νηθνλνκηθνί 15W. Οη ιακπηήξεο ζηηο ηνπαιέηεο δηαζέηνπλ αηζζεηήξα θίλεζεο θαη ρξνλoδηαθόπηε, νπόηε κόιηο θάπνηνο εηζέιζεη ζηνλ ρώξν ν αηζζεηήξαο αληηιακβάλεηαη θίλεζε αλνίγεη ην θώο θαη έπεηηα από θάπνηα ιεπηά ζβήλεη. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 8

10 Σέινο ν εζσηεξηθόο θαη εμσηεξηθόο θσηηζκόο δηαρεηξίδεηαη από κία νζόλε ε νπνία ζπλδέεηαη δηθηπαθά κε όινπο ηνπο ειεθηξηθνύο πίλαθεο ηνπ γπκλαζίνπ, ε νπνία ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε αλά πάζα ζηηγκή γηα ην πνηα θώηα είλαη αλνηθηά. Έηζη θαζηζηά αδύλαηε ηελ πεξίπησζε λα παξακείλεη θσο αλνηθηό θαη λα γίλεη ζπαηάιε ελέξγεηαο. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 9

11 ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ Τπάξρεη ρώξνο ζην ππόγεην ηνπ θηηξίνπ ρσξηζκέλνο ζε ηέζζεξα ππξνδηακεξίζκαηα. Έλα από απηά είλαη ησλ ειεθηξηθώλ πηλάθσλ. Πεξηιακβάλεη ηνλ γεληθό ειεθηξηθό πίλαθα όπσο επίζεο θαη ην θηβώηην κε ηνύο ππθλσηέο θαζώο θαη ην control ηεο ABB έμη βεκάησλ γηα ηελ δηόξζσζε ηνπ ζπλεκίηνλνπ. ηηο επόκελεο θσηνγξαθίεο παξνπζηάδεηαη ην εζσηεξηθό ηνπ πίλαθα πνπ δηαθξίλνληαη νη έμη γεληθέο αζθάιεηεο κε ηνπο ξειέδεο θαη ηνπο ππθλσηέο ηνπο, θαζώο θαη Δδώ δηαθξίλεηαη ην γεληθό UPS καδί κε ηνλ πηλάθα ηνπ. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 10

12 ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ Η ύδξεπζε ηνπ Γπκλαζίνπ γίλεηαη κε δύν δηαθνξεηηθά πηεζηηθά ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην κεραλνζηάζην ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη ελώλνληαη κε ππόγεηνπο πιαζηηθνύο ζσιήλεο. Σν έλα κε ηηο ηξείο INVERTER αληιίεο παξέρεη λεξό πόζηκν από ην δίθηπν πόιεσο ζε έλαλ ζπιιέθηε πνπ ηξνθνδνηεί ην πόζηκν λεξό ηνπ δεκνηηθνύ, ηνπ ρώξνπ ηεο πηζίλαο κε ηα ινπηξά, θαζώο θαη ηνπ γπκλαζίνπ. Ο δηπιαλόο ζπιιέθηεο όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ θσηνγξαθία ηξνθνδνηείηαη από έλα άιιν ρσξηζηό πηεζηηθό λεξνύ κε δύν αληιίεο ην νπνίν αληιεί λεξό από δεμακελέο πιαζηηθέο (παξαθάησ θαίλεηαη αλαιπηηθά θαη εμεγείηαη ε πεξηζπιινγή). Από ην πηεζηηθό ησλ δύν αληιηώλ γίλεηαη θαη όιν ην πόηηζκα ηνπ γθαδόλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηνλ ρώξν γύξσ από ην γπκλάζην, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1000 m². Οη ζσιήλεο ύδξεπζεο είλαη πιαζηηθνί γεξκαληθνύ νίθνπ 3 εο γεληάο. Αθνινύζσο δηαθξίλεηαη ε είζνδνο ησλ ζσιήλσλ λεξνύ από ην δεκνηηθό. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 11

13 ΜΟΝΧΗ ΣΑΡΑΣΑ Δπηιέρζεθε ε ρξήζε ειαζηηθήο πνιπκεξηζκέλεο κεκβξάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζεξκνπγξνκόλσζεο ησλ δσκάησλ ηνπ θηεξίνπ, ε νπνία πηζηνπνηείηαη θαηά ΔΟΣΑ, ISO 9001, ISO (HYPERDESMO- LV/EE/ ) & OHSAS 18001:2007 (GR110394S, σο ), ώζηε λα νινθιεξσζεί ε κέξηκλα ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ ζεξκηθώλ απσιεηώλ ηνπ θηεξίνπ από όιεο ηηο πιεπξέο. Πξόθεηηαη γηα ρακεινύ ημώδνπο ρπηή ειαζηηθή κεκβξάλε πνιπνπξεζαληθήο βάζεο ελόο ζπζηαηηθνύ, ε νπνία πνιπκεξίδεηαη κε ηελ πγξαζία ηεο αηκόζθαηξαο θαη ζρεκαηίδεη κνλνιηζηθή ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε κε άξηζηε πξόζθπζε ζε όιε ηελ επηθάλεηα πνπ θαηαιακβάλεη. Απνηειείηαη από θαζαξά ειαζηνκεξή πδξόθνβε πνιπνπξεζαληθή ξεηίλε, ε νπνία κε εηδηθά αλόξγαλα θίιηξα παξέρεη εμαηξεηηθή αληίζηαζε ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηα ρεκηθά, ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία UV, θαη ζε ζεξκηθέο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. Η ζπγθεθξηκέλε κεκβξάλε εκθαλίδεη δηαπεξαηόηεηα ζηνπο πδξαηκνύο, πξάγκα πνπ πεξηνξίδεη ηελ εκθάληζε πγξαζίαο, ελώ αληέρεη ζηελ πδξόιπζε θαη ηε δηάβξσζε από κηθξννξγαληζκνύο. ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗΚΑΣΑΟΓΗΓΙΑEOTA(EUROPEANORGANISATIONOFTECHNICAL APPROVAL ETA 04/0082) ΑΠΑΙΣΗΔΙ HYPERDESMO HYPERDESMO + HYPERDESMO -AD-Y Διάρηζηε δηάξθεηα αζθαινύο ιεηηνπξγίαο W3(25έηε) W2(10 έηε) Κιηκαηηθή δώλε S(Γξηκεία) Καηαπόλεζε θαηά ηε ρξήζε P1 P 3 Κιήζε/ξήζε επηθάλεηαο S1- S4 Διάρηζηε ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο TL3(-20 ν C) Μέγηζηε ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο TH4(90 ν C) TH3(80 ν C) Έθζεζε ζε εμσηεξηθή θσηηά Αληίζηαζε ζηε θσηηά Broof(t1) Class F «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 12

14 ΚΣΗΡΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟ ΤΠΟΓΔΙΟΤ Δδώ δηαθξίλεηαη ην πηεζηηθό ηνπ πόζηκνπ λεξνύ. Γηαζέηεη ηξείο αληιίεο κε δηαθνξεηηθά INVERTER ζε θάζε αληιία. Αλ ραιάζεη θάπνηα αληιία ή θάπνην INVERTER ηόηε ιεηηνπξγεί ην επόκελν. Γηαζέηεη θαη έλαλ CONTROLER ν νπνίνο κεηξάεη θαη ηνλ ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε αληιίαο έηζη ώζηε όιεο νη αληιίεο έρνπλ ηνλ ίδην ρξόλν ιεηηνπξγίαο. ην βάζνο θαίλεηαη θαη ην δνρείν δηαζηνιήο κε ην αηζζεηήξην ην νπνίν ξπζκίδεη ηελ πίεζε πνπ είλαη πεξίπνπ 3.5 bar. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 13

15 ηελ επόκελε θσηνγξαθία θαίλεηαη ην πηεζηηθό λεξνύ πνπ ηξνθνδνηείηαη από ηηο δεμακελέο θαη ην λεξό πνπ ζπιιέγνπκε κέζσ πεγαδηνύ ζην ππόγεην ηνπ ζρνιείνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν πηεζηηθό παξέρεη λεξό ζηηο ηνπαιέηεο κε DAL ζην δεκνηηθό θαη ζην γπκλάζην, ζηηο βξύζεο πνπ νη νδεγνί πιέλνπλ ηα ζρνιηθά απηνθίλεηα θαη ζην δίθηπν άξδεπζεο ησλ θήπσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαη ηνπ γπκλαζίνπ. Παξαθάησ δηαθξίλεηαη ην πεγάδη βάζνπο 2m πεξίπνπ, ην νπνίν ζπγθεληξώλεη βξόρηλα-επηθαλεηαθά ύδαηα ηεο πεξηνρήο θαη έρεη λεξό ζρεδόλ 10 κήλεο ηνλ ρξόλν. ε απηό ην πεγάδη ππάξρνπλ δύν αληιίεο ηξηθαζηθέο, αξθεηά ηθαλέο ώζηε λα δηαηεξνύλ κία ζηάζκε όπνπ ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηηο βξνρέο ηνπ ρεηκώλα. Δάλ δελ δνπιέςεη ε κία αληιία ηόηε ελεξγνπνηείηαη ε δεύηεξε πνπ έρεη ζηάζκε θινηέξ ιίγν πην ςειά. Σν λεξό ζην πεγάδη έρεη ηέηνηα πνζόηεηα, ώζηε εάλ δελ δνπιέςνπλ νη αληιίεο μερεηιίδεη θαη κπνξεί λα πιεκπξίζεη όιν ην ππόγεην 1000 m 2 ζε ύςνο 1m. Γηαθξίλνληαη επίζεο θαη ηα θινηέξ πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ αλάινγε ζηάζκε λεξνύ πνπ ξπζκίδεηαη. Από ην ηέινο Οθησβξίνπ ρακειά, κεηά πην ςειά θαη ηνλ ρεηκώλα ζρεδόλ ζην ύςνο ηνπ δαπέδνπ. Απηή ε ηεξάζηηα πνζόηεηα λεξνύ απνζεθεύεηαη ζε εηδηθέο δεμακελέο. Όηαλ είλαη γεκάηεο, ηόηε κε έλαλ ρεηξηζκό βαλώλ νδεύεηαη ην επηπιένλ λεξό ζηελ απνρέηεπζε γη απηό ηνλ ιόγν ε κία αληιία από ηηο δύν είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο δεμακελέο ελώ ε εθεδξηθή δελ ρξεηάδεηαη. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 14

16 ηελ παξαθάησ θσηνγξαθία βιέπνπκε ηνλ ειεθηξηθό πίλαθα κε ηέζζεξηο ρσξηζηέο επηινγέο γηα αληιίεο όπνπ ζπλδεδεκέλεο είλαη κόλν νη δύν, έηζη ώζηε εάλ ραιάζεη θάπνηνο απηνκαηηζκόο εζσηεξηθά ηνπ πίλαθα λα ππάξρεη ακέζσο ε αληηθαηάζηαζε. Γηαθξίλνληαη νη δύν έμνδνη ησλ ππνβξύρησλ αληιηώλ όπνπ ε κία έρεη ρεηξηζκό είηε πξνο απνρέηεπζε είηε πξνο ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 15

17 Δδώ δηαθξίλνπκε ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο βξόρηλνπ λεξνύ πνπ πξνέξρεηαη από ηηο ππνβξύρηεο αληιίεο ηνπ πεγαδηνύ. Οη 18 δεμακελέο ησλ 5,5 m 3 είλαη ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο θαη ηθαλέο λα πξνζθέξνπλ λεξό ζην ζρνιείν γηα πνιιέο εκέξεο. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 16

18 Καη ζηα πδξαπιηθά ηνπ δεκνηηθνύ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί παληνύ πιαζηηθνί ζσιήλεο θνιιεηνί AQUATHERM γεξκαληθνύ νίθνπ όπσο θαη ζην γπκλάζην. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 17

19 ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΟ ΓΔΝΙΚΟΙ ΤΛΛΔΚΣΔ Η ζέξκαλζε ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ γίλεηαη κε απηά ηα θαδάληα ησλ kcal/h, όπνπ ην έλα είλαη εθεδξηθό. Δίλαη ξπζκηζκέλα ζηνπο 70 ν C. Δίλαη ππεύζπλα γηα ην δεζηό λεξό ησλ ινπηξώλ ηεο πηζίλαο όζν γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ δηδαθηηθώλ ρώξσλ θαη κεγάισλ αηζνπζώλ δηάθνξσλ ρξήζεσλ. Από ην δεζηό λεξό πνπ εμέξρεηαη από ην θαδάλη, έλα κέξνο ηνπ θαηαλαιώλεηαη όηαλ ρξεηαζηεί γηα ζέξκαλζε. Απηό ην λεξό δηέξρεηαη από μερσξηζηέο ηξηόδνπο όπσο θαίλεηαη θαη ζηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο, πνπ είλαη ξπζκηζκέλν ζηνπο 50 ν C κε ηελ ρξήζε θάπνησλ CONTROLERS. Σν ππόινηπν δεζηό λεξό πνπ ζα πεξηζζέςεη επηζηξέθεη ζηνλ ιέβεηα. Έηζη επηηπγράλεηαη νηθνλνκία θαπζίκνπ. Όινη νη ζσιήλεο ηνπ δεζηνύ λεξνύ είλαη κνλσκέλεο κε κόλσζε 2cm. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 18

20 Βιέπνπκε ηνπο δύν ζπιιέθηεο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ησλ δεζηώλ λεξώλ ρξήζεο, νη νπνίνη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη εμ νινθιήξνπ από κέηαιιν θαη κνλσκέλνη κε 2 cm αθξώδε κόλσζε γηα απνθπγή ζεξκηθώλ απσιεηώλ. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 19

21 Δδώ ππάξρνπλ νη ζπιιέθηεο επηζηξνθήο θαη πξνζαγσγήο λεξνύ είηε δεζηνύ από ηηο ηξίνδεο είηε από ηνλ ςύθηε λεξνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηαξάηζα. Γειαδή ην ζρνιείν κπνξεί λα επηιέμεη δέζηε ηνλ ρεηκώλα ε ςύμε ηηο δεζηέο εκέξεο ηνπ θαινθαηξηνύ. Η αληιία επίζεο γηα απηέο ηηο ρξήζεηο είλαη inverter θαη ζηέιλεη λεξό όζν ρξεηάδεηαη αλάινγα κε ηελ δήηεζε. Δπίζεο επηιέρηεθαλ αληιίεο δίδπκεο ζε πεξίπησζε βιάβεο λα ππάξρεη εθεδξεία. πιιέθηεο πξνζαγσγήο όπνπ βιέπνπκε ηηο δίδπκεο αληιίεο θαζώο θαη ηηο αληιίεο κε ηα INVERTER. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 20

22 πιιέθηεο επηζηξνθήο λεξώλ ρξήζεο. Όινη νη ζσιήλεο ηνπ θιηκαηηζκνύ είλαη κνλσκέλνη. Παξαθάησ δηαθξίλεηαη ην ζύζηεκα γηα ηελ ζέξκαλζε ηεο πηζίλαο κε ηελ επηινγή ησλ ειηαθώλ πιαθώλ. Έρνπλ ηνπνζεηεζεί ειηαθέο πιάθεο ζηελ ηαξάηζα ηνπ θηηξίνπ όπνπ εθκεηαιιεύνληαη ηελ ειηαθή ελέξγεηα. Απαξηίδεηαη από ηέζζεξηο ειηαθέο πιάθεο πνπ παξάγνπλ δεζηό λεξό γηα ηελ θνιπκβεηηθή δεμακελή θαη ηέζζεξηο αθόκε γηα ην δεζηό λεξό ρξήζεο θαη ησλ απνδπηεξίσλ. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 21

23 Δδώ θαίλεηαη όηη ε επηινγή ζέξκαλζεο λεξνύ από ηηο ηέζζεξηο ειηαθέο πιάθεο γίλεηαη απηόκαηα κε αηζζεηήξηα, controller θαη ειεθηξηθέο βάλεο ζηνπο αλνμείδσηνπο ελαιιάθηεο θαη πεξλάεη ζηελ ζπλέρεηα ζε κνλσκέλν δνρείν γηα απνζήθεπζε ή ρξήζε. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 22

24 ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΗ Γηαθξίλνπκε ηνπο γεληθνύο ειεθηξηθνύο πίλαθεο όπνπ θαίλεηαη ε κεηαγσγή ηεο ΓΔΗ θαη ηεο ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ, ηα ειεθηξνληθά πνιπόξγαλα αλάγλσζεο ηνπ ξεύκαηνο όζν θαη ν CONTROLER ησλ ππθλσηώλ γηα ηελ δηόξζσζε ηνπ ζπλεκίηνλνπ. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 23

25 Τπάξρεη αθόκα κία θαηλνηνκία, δηαθξίλεηαη ζηελ θσηνγξαθία ν ζηαζεξνπνηεηήο ξεύκαηνο. Σν κεράλεκα απηό «αληηιακβάλεηαη» ππεξηάζεηο θαη ππνηάζεηο ±15% ζηελ είζνδν ηνπ ξεύκαηνο θαη ζηαζεξνπνηεί ηελ έμνδό ηνπ ±0,5%. Δίλαη ζπλδεδεκέλν ζηνλ γεληθό πίλαθα θαη ηξνθνδνηεί όιεο ηηο αληιίεο ηνπ κεραλνζηαζίνπ γηα λα κεδελίζεη ηελ πεξίπησζε βιάβεο από ην ξεύκα. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 24

26 ΠΙΙΝΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗ ΠΙΙΝΑ Βιέπνπκε ην αληιηνζηάζην κε ηηο ηξεηο αληιίεο από ηηο νπνίεο δνπιεύνπλ νη δύν. Η ηξίηε είλαη εθεδξηθή. Δπίζεο θαίλεηαη ν ειεθηξηθόο πίλαθαο κε ηνλ απηνκαηηζκό ηνπ, ηνλ CONTROLER γηα ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ θαη ηνλ CONTROLER γηα ην δεζηό λεξό από ηνπο ειηαθνύο ζπιιέθηεο. Γηαθξίλνληαη επίζεο παξαθάησ νη δεμακελέο όπνπ ζπιιέγεηαη ην δεζηό λεξό ηεο πηζίλαο από ηελ ππεξρείιηζε. Οη δεμακελέο ησλ 5,5 m 3 είλαη κνλσκέλεο όπσο θαίλεηαη γηα ηπρώλ ζεξκηθέο απώιεηεο. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 25

27 ηελ επόκελε θσηνγξαθία θαίλεηαη ν ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο όπνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ην δεζηό λεξό ηεο πηζίλαο. Γηαθξίλεηαη θαη ε ηξίνδνο ε νπνία ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ CONTROLER πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα, κπνξεί λα δίλεη ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία θαη λα ηε δηαηεξεί. Όηαλ θηάζεη ε ζεξκνθξαζία ζηα επηζπκεηά επίπεδα ηόηε ην δεζηό λεξό πνπ πεξηζζεύεη επηζηξέθεη ζηνλ ιέβεηα. Φαίλεηαη όκσο θαη ν απηνκαηηζκόο πνπ ππάξρεη κε ηηο ειηαθέο πιάθεο. Γειαδή όηαλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί δεζηό λεξό από ηνλ ήιην ν CONTROLER δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηνλ ήιην θαη αιιάδεη ηηο ειεθηξηθέο βάλεο από ηνλ ιέβεηα ζηνλ ήιην «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 26

28 ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΑΙΘΟΤΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Όινο ν εζσηεξηθόο ρώξνο ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ θιηκαηίδεηαη. Έρνπλ ηνπνζεηεζεί fancoil νξνθήο ηα νπνία ηξνθνδνηνύληαη κε λεξό (δεζηό γηα ζέξκαλζε παγσκέλν γηα ςύμε) θαη ζηε είζνδό ηνπο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηξίνδεο όπνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ζεξκνζηάηε ρώξνπ θαη όηαλ θηάζεη ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηόηε θιείλεη ε ηξίνδνο θαη ην λεξό επηζηξέθεη ζηνπο θεληξηθνύο ζπιιέθηεο. Δπίζεο αλάινγα κε ηελ δήηεζε ησλ αηζνπζώλ ε αληιία IVERTER πνπ βξίζθεηαη ζην κεραλνζηάζην ζηέιλεη ηελ αλάινγε πνζόηεηα λεξνύ ζηα fancoil. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 27

29 ΑΙΘΟΤΔ ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ Σν εθπαηδεπηήξην έρεη θάπνηεο αίζνπζεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εθδειώζεηο, παηδόηνπνο, πηζίλα θ.α. Οη ρώξνη απηνί ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηνλ θιηκαηηζκό ηνπο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο λεξνύ. Όπσο ζα δνύκε ζηηο επόκελεο θσηνγξαθίεο νη θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηξίνδεο βαιβίδεο γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ λεξνύ. Όινη νη ζσιήλεο είλαη κνλσκέλνη. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 28

30 Δδώ βιέπνπκε ηελ θιηκαηηζηηθή κνλάδα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ε νπνία είλαη ε κνλαδηθή ηεηξαζσιήληα κε δηπιέο ηξίνδεο έηζη ώζηε λα κπνξεί λα θάλεη αθύγξαλζε γηα ηνπο πδξαηκνύο ηεο πηζίλαο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηεί ζην εζσηεξηθό ηεο πιαζηηθό ελαιιάθηε. Κάζε θιηκαηηζηηθή κνλάδα είλαη ζπλδεδεκέλε κε έλα ειεθηξνληθό ρεηξηζηήξην θαη έλαλ ειεθηξηθό πίλαθα απηνκαηηζκνύ. Μέζα ζηνλ πίλαθα ππάξρεη έλαο CONTROLER όπνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εζσηεξηθό ζεξκνζηάηε ρώξνπ αλνηγνθιείλεη ηελ ηξίνδν. Δπίζεο όηαλ θξίλεη αλαγθαίν κπνξεί λα θιείζεη θαη ηελ αληιία γηα πεξηζζόηεξε νηθνλνκία. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 29

31 Όινη νη ζσιήλεο ηνπ θιηκαηηζκνύ είλαη κνλσκέλνη γηα θαιύηεξε απόδνζε. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 30

32 ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ηελ νξνθή ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηνπνζεηήζεθε κία κνλάδα θνηνβνιηαηθώλ, ηζρύο 87KW. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πάλει ησλ 240W ζε όιν ην κήθνο ηεο ηαξάηζαο. Δίλαη ζπλδεδεκέλα κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ θαη απνζθνπνύλ ζην ρακειόηεξν ηηκνιόγην ηνπ ξεύκαηνο κέζσ ηεο ρξήζεο αλαλεώζηκεο πεγήο ελέξγεηαο. Γηαθξίλνληαη ηα δηάθνξα επίπεδα ηνπνζέηεζεο θαη ηα INVERTER. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 31

33 «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 32

34 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΦΧΣΙΜΟΤ Έρεη ηνπνζεηεζεί θαη ζην δεκνηηθό, ζύζηεκα δηαρείξηζεο θσηηζκνύ. Όια ηα θώηα δηαρεηξίδνληαη θαη παξαθνινπζνύληαη από ηηο νζόλεο κε ζθνπό ηελ εθκεδέληζε ηεο άζθνπεο θαηαλάισζεο ξεύκαηνο. ηνπο εζσηεξηθνύο δηαδξόκνπο ππάξρνπλ θαη radar θίλεζεο νπόηε όηαλ θάπνηνο πεξάζεη από ηελ εκβέιεηά ηνπο αλνίγνπλ ηα θώηα. ε όιεο ηνπο ρώξνπο εζσηεξηθά έρνπλ ηνπνζεηεζεί ιάκπεο θζνξίνπ νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ρσξίο starter θαη κεηαζρεκαηηζηή, παξά κόλν κε ηάζε 220V. Όηαλ έλαο ιακπηήξαο θζνξίνπ Σ8 58W έρεη θαηαλάισζε πεξίπνπ 0.55Α, ε ιάκπα θζνξίνπ Σ5 κε ειεθηξνληθό κεηαζρεκαηηζηή έρεη πεξίπνπ 0,25 Α. Η ιάκπα ηεο αθόινπζεο θσηνγξαθίαο έρεη θαηαλάισζε 0,15 Α. Δπίζεο έρεη ιηγόηεξν ζεξκηθό θνξηίν από ηηο ππόινηπεο ελώ δηαζέηεη θαη εζσηεξηθό αλαθιαζηήξα γηα λα εζηηάδεη ηνλ θσηηζκό. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 33

35 ηηο ηνπαιέηεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ιάκπεο PL. Αθόκε θαη ζηα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο ηα ζπνη ζηε νξνθή έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από LED. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 34

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ

Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ 2011 Περιεχόμενα Θεζκηθό πιαίζην Μειέηε απόδνζεο ηεο ζεξκνκόλσζεο Μεζνδνινγία Απνηειέζκαηα Καηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο

Διαβάστε περισσότερα