ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

2 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 1

3 ΚΣΗΡΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ - ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΦΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ-ΛΤΚΔΙΟΤ Η πηνζέηεζε βηνθιηκαηηθώλ εθαξκνγώλ ζην θηήξην ηνπ γπκλαζίνπ εμσηεξηθά εθθξάδεηαη κε: Α)Σελ νινθιήξσζε ηνπ θειύθνπο ηνπ θηεξίνπ κε θεξακηθέο αεξηδόκελεο πξνζόςεηο. Η ρξήζε θεξακηθώλ αεξηδόκελσλ πξνζόςεσλ γεξκαληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηαπηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ελόο επαξθνύο αλαπλένληνο δέξκαηνο ζην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ, ην νπνίν ζπκβάιιεη κέγηζηα ζηε κείσζε ηεο ρξήζεο ζπκβαηηθώλ κέζσλ ζέξκαλζεο ςύμεο ηνπ θηεξίνπ, θαη εμηζνξξνπεί ηελ απξόζθνπηε θπθινθνξία ηνπ αέξα κέζα ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, εμαζθαιίδνληαο κε θπζηθό ηξόπν ηε ζεξκηθή άλεζε ησλ ρξεζηώλ. Οη θεξακηθέο πιάθεο ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνίεζε «πεξηβαιινληνινγηθνύ πξντόληνο» ηνπ Γεξκαληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Καηαζθεπήο θαη Πεξηβάιινληνο, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ISO 14025, πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο ζην πεξηβάιινλ, ην νπνίν πξνσζεί ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληνινγηθήο θαη θηιηθήο ζηελ πγεία θαηαζθεπήο (PRC document Ceramics heathing materials: ). Οη θεξακηθέο πιάθεο επίζεο πηζηνπνηνύληαη γηα ηε δηάξθεηα θύθινπ δσήο ηνπο θαηά DINISO ff. Η ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή πεξηιακβάλεη εθηίκεζε ηεο εμόξπμεο ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο πξώηεο ύιεο (πειόο) θαη κεηαθνξάο ηεο ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο, ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώζεθε θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ πιαθώλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξώηε ύιε, ηε κεηαθνξά ησλ πιαθώλ ζην εξγνηάμην, θαη ηελ ελέξγεηα αλαθύθισζεο ησλ πιαθώλ κεηά ηε ιήμε ηνπ θύθινπ δσήο ησλ. πλνιηθά εμεηάζηεθε 1 η.κ θεξακηθώλ πιαθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζθειεηνύ ζηήξημεο, θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 2

4 Παξάκεηξνο εθηίκεζεο ζε κνλάδα /κ2 Αξρηθή Δλέξγεηα, κε αλαθπθιώζηκε (MJ) Αξρηθή Δλέξγεηα, αλαθπθιώζηκε (MJ) Γπλαηόηεηα ζπλδξνκήο ζηελ παγθόζκηα αύμεζε ζεξκόηεηαο (GWP 100) (kgco2-equiv.) Γπλαηόηεηα θαηαζηξνθήο ζηηβάδαο όδνληνο (ODP) (kgr11- equiv.) Γπλαηόηεηα νμύληζεο (AP) (kgso2-equiv.) Γπλαηόηεηα ππεξηξνθηζκνύ πδάηηλνπ θύθινπ (EP) (kgpo4-equiv.) Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θσηνρεκηθήο ζηηβάδαο όδνληνο (POCP) (kgc2h4-equiv.) ύλνιν Κεξακηθή Πιάθα Πξνθίι Αινπκηλίνπ Σέινο θύθινπ δσήο ,66 7,88 43,15-36,37 26,9 22,8 11,8-7,7 1,25E-06 9,43E-07 8,52E-07 8,52E-07 0,047 0,031 0,053-0,037 4,69E-03 3,41E-03 2,32E-03-1,04E-03 4,26E-03 2,84E-03 5,07E-03-3,64E-03 Β)Σελ επηινγή ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθώλ δηπιώλ ζεξκνερνκνλσηηθώλ παινπηλάθσλ ENERGY N, ηα νπνία θαζηζηνύλ ην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα πξσηνπόξν ζηελ πεξηνρή όζνλ αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε ελόο ζεκαληηθά κεησκέλνπ ελεξγεηαθνύ απνηππώκαηνο θηεξίνπ. Αλαιπηηθόηεξα, έλα άιιν ηκήκα ηνπ θειύθνπο ηνπ θηεξίνπ πνπ επηιέρζεθε πξνζεθηηθά, ώζηε λα απνηξέπεηαη ζεξκηθή απώιεηα από ην εζσηεξηθό ηνπ θηεξίνπ πξνο ην πεξηβάιινλ, ελώ ηαπηόρξνλα λα εμαζθαιίδεηαη ηζνξξνπία αηζζεηηθήο άλεζεο ζηνπο ρξήζηεο, είλαη ηα παινζηάζηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηαθώλ παινπηλάθσλ κε πηζηνπνίεζε από ην θνξέα TNO Quality Services BV είλαη από έμσ πξνο ηα κέζα ζε θαηαθόξπθε ηνκή ηα εμήο: Πάρνο 44.1 mm Laminated Energy N pos.2 15 mm θελό αέξα Πάρνο 33.1 mm Laminate κε ρξήζε θόιιαο βάζεο κνλνκεξνύο ειαζηνκεξνύο ζηεγαλσηηθήο νπζίαο θαηά ΔΝ 1279, ε νπνία έρεη πνιύ ρακειό ξπζκό κεηάδνζεο πδξαηκώλ θαη κε κεηαβαιιόκελε ζύζηαζε. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 3

5 Ο ζπληειεζηήο ζεξκναγσγηκόηεηαο ησλ παινπηλάθσλ είλαη 1.3 W/m2.K, πνπ εμαζθαιίδεη ζεξκηθέο ηδηόηεηεο θαηά ΔΝ 673, άξα κεησκέλα επίπεδα ζεξκνπεξαηόηεηαο ιόγσ κεγάινπ δηάθελνπ αέξα, κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλνληαη πςειά επίπεδα ζεξκνκόλσζεο. Η κεηάδνζε θσηόο ησλ παινπηλάθσλ αλέξρεηαη ζην 70%, ελώ ε αληαλάθιαζε θσηόο πεξηνξίδεηαη ζην 12% θαηά ΔΝ 410. Δπηπξνζζέησο πνιύ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά παινπηλάθσλ ζε ρώξεο κε πςειή ειηαθή αθηηλνβνιία κε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα, όπσο ε Διιάδα, θαη πηζηνπνηνύληαη θαηά ΔΝ 410, είλαη: Η κεηάδνζε ειηαθήο ελέξγεηαο ησλ παινπηλάθσλ, πνπ αλέξρεηαη ζην 34%, Η αληαλάθιαζε ειηαθήο ελέξγεηαο 26%, Ο ειηαθόο ζπληειεζηήο ησλ παινπηλάθσλ (Solar Factor g) 38%, κε ζπληειεζηή ζθίαζεο (Shading Coefficient SC) 43,68%. Αθνινύζσο παξαηίζεληαη εμσηεξηθέο θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνληαη ηα θεξακηθά πιαθίδηα θαη ηα παινζηάζηα. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 4

6 ηελ επόκελε θσηνγξαθία βιέπνπκε όρη κόλν ηα εμσηεξηθά πιαθίδηα αιιά θαη ηνπο εμσηεξηθνύο πξνβνιείο ηερλνινγίαο LED ηζρύνο 30W κνλήο θάςαο νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη θάησ από ηελ πεξηκεηξηθή καξθίδα ηνπ θηηξίνπ ζπλνιηθήο ηζρύνο 400W πεξίπνπ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 5

7 ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ ζηνπο θεληξηθνύο δηαδξόκνπο δηαθξίλνληαη ηα θσηηζηηθά έκκεζνπ θσηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ιακπηήξεο θζνξίνπ Σ5 κε ειεθηξνληθό ballast. Σελ παξνπζία ηνπο ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν θάλνπλ θαη ηα θσηηζηηθά LED ηζρύνο 10W κε αλαθιαζηήξα. ε όιεο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηα εξγαζηήξηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ιάκπεο θζνξίνπ νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ρσξίο starter θαη κεηαζρεκαηηζηή, παξά κόλν κε ηάζε 220V. Όηαλ έλαο ιακπηήξαο θζνξίνπ Σ8 58W έρεη θαηαλάισζε πεξίπνπ 0.55 Α, ε ιάκπα θζνξίνπ Σ5 κε ειεθηξνληθό κεηαζρεκαηηζηή έρεη πεξίπνπ 0,25 Α. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 6

8 Η ζπγθεθξηκέλε ιάκπα ησλ επόκελσλ θσηνγξαθηώλ έρεη θαηαλάισζε 0,15 Α. Δπίζεο έρεη θαη ιηγόηεξν ζεξκηθό θνξηίν από ηηο ππόινηπεο όπσο επίζεο δηαζέηεη θαη εζσηεξηθό αλαθιαζηήξα γηα λα εζηηάδεη ηνλ θσηηζκό. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 7

9 ηηο ηνπαιέηεο ησλ θνξηηζηώλ θαη ησλ αγνξηώλ ππάξρνπλ ζπνηάθηα ηερλνινγίαο LED ηζρύνο 3W πάλσ από ηνπο ληπηήξεο θαη γηα ηνλ θσηηζκό ηνπ ππόινηπνπ ρώξνπ ιακπηήξεο νηθνλνκηθνί 15W. Οη ιακπηήξεο ζηηο ηνπαιέηεο δηαζέηνπλ αηζζεηήξα θίλεζεο θαη ρξνλoδηαθόπηε, νπόηε κόιηο θάπνηνο εηζέιζεη ζηνλ ρώξν ν αηζζεηήξαο αληηιακβάλεηαη θίλεζε αλνίγεη ην θώο θαη έπεηηα από θάπνηα ιεπηά ζβήλεη. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 8

10 Σέινο ν εζσηεξηθόο θαη εμσηεξηθόο θσηηζκόο δηαρεηξίδεηαη από κία νζόλε ε νπνία ζπλδέεηαη δηθηπαθά κε όινπο ηνπο ειεθηξηθνύο πίλαθεο ηνπ γπκλαζίνπ, ε νπνία ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε αλά πάζα ζηηγκή γηα ην πνηα θώηα είλαη αλνηθηά. Έηζη θαζηζηά αδύλαηε ηελ πεξίπησζε λα παξακείλεη θσο αλνηθηό θαη λα γίλεη ζπαηάιε ελέξγεηαο. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 9

11 ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ Τπάξρεη ρώξνο ζην ππόγεην ηνπ θηηξίνπ ρσξηζκέλνο ζε ηέζζεξα ππξνδηακεξίζκαηα. Έλα από απηά είλαη ησλ ειεθηξηθώλ πηλάθσλ. Πεξηιακβάλεη ηνλ γεληθό ειεθηξηθό πίλαθα όπσο επίζεο θαη ην θηβώηην κε ηνύο ππθλσηέο θαζώο θαη ην control ηεο ABB έμη βεκάησλ γηα ηελ δηόξζσζε ηνπ ζπλεκίηνλνπ. ηηο επόκελεο θσηνγξαθίεο παξνπζηάδεηαη ην εζσηεξηθό ηνπ πίλαθα πνπ δηαθξίλνληαη νη έμη γεληθέο αζθάιεηεο κε ηνπο ξειέδεο θαη ηνπο ππθλσηέο ηνπο, θαζώο θαη Δδώ δηαθξίλεηαη ην γεληθό UPS καδί κε ηνλ πηλάθα ηνπ. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 10

12 ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ Η ύδξεπζε ηνπ Γπκλαζίνπ γίλεηαη κε δύν δηαθνξεηηθά πηεζηηθά ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην κεραλνζηάζην ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη ελώλνληαη κε ππόγεηνπο πιαζηηθνύο ζσιήλεο. Σν έλα κε ηηο ηξείο INVERTER αληιίεο παξέρεη λεξό πόζηκν από ην δίθηπν πόιεσο ζε έλαλ ζπιιέθηε πνπ ηξνθνδνηεί ην πόζηκν λεξό ηνπ δεκνηηθνύ, ηνπ ρώξνπ ηεο πηζίλαο κε ηα ινπηξά, θαζώο θαη ηνπ γπκλαζίνπ. Ο δηπιαλόο ζπιιέθηεο όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ θσηνγξαθία ηξνθνδνηείηαη από έλα άιιν ρσξηζηό πηεζηηθό λεξνύ κε δύν αληιίεο ην νπνίν αληιεί λεξό από δεμακελέο πιαζηηθέο (παξαθάησ θαίλεηαη αλαιπηηθά θαη εμεγείηαη ε πεξηζπιινγή). Από ην πηεζηηθό ησλ δύν αληιηώλ γίλεηαη θαη όιν ην πόηηζκα ηνπ γθαδόλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηνλ ρώξν γύξσ από ην γπκλάζην, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1000 m². Οη ζσιήλεο ύδξεπζεο είλαη πιαζηηθνί γεξκαληθνύ νίθνπ 3 εο γεληάο. Αθνινύζσο δηαθξίλεηαη ε είζνδνο ησλ ζσιήλσλ λεξνύ από ην δεκνηηθό. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 11

13 ΜΟΝΧΗ ΣΑΡΑΣΑ Δπηιέρζεθε ε ρξήζε ειαζηηθήο πνιπκεξηζκέλεο κεκβξάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζεξκνπγξνκόλσζεο ησλ δσκάησλ ηνπ θηεξίνπ, ε νπνία πηζηνπνηείηαη θαηά ΔΟΣΑ, ISO 9001, ISO (HYPERDESMO- LV/EE/ ) & OHSAS 18001:2007 (GR110394S, σο ), ώζηε λα νινθιεξσζεί ε κέξηκλα ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ ζεξκηθώλ απσιεηώλ ηνπ θηεξίνπ από όιεο ηηο πιεπξέο. Πξόθεηηαη γηα ρακεινύ ημώδνπο ρπηή ειαζηηθή κεκβξάλε πνιπνπξεζαληθήο βάζεο ελόο ζπζηαηηθνύ, ε νπνία πνιπκεξίδεηαη κε ηελ πγξαζία ηεο αηκόζθαηξαο θαη ζρεκαηίδεη κνλνιηζηθή ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε κε άξηζηε πξόζθπζε ζε όιε ηελ επηθάλεηα πνπ θαηαιακβάλεη. Απνηειείηαη από θαζαξά ειαζηνκεξή πδξόθνβε πνιπνπξεζαληθή ξεηίλε, ε νπνία κε εηδηθά αλόξγαλα θίιηξα παξέρεη εμαηξεηηθή αληίζηαζε ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηα ρεκηθά, ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία UV, θαη ζε ζεξκηθέο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. Η ζπγθεθξηκέλε κεκβξάλε εκθαλίδεη δηαπεξαηόηεηα ζηνπο πδξαηκνύο, πξάγκα πνπ πεξηνξίδεη ηελ εκθάληζε πγξαζίαο, ελώ αληέρεη ζηελ πδξόιπζε θαη ηε δηάβξσζε από κηθξννξγαληζκνύο. ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗΚΑΣΑΟΓΗΓΙΑEOTA(EUROPEANORGANISATIONOFTECHNICAL APPROVAL ETA 04/0082) ΑΠΑΙΣΗΔΙ HYPERDESMO HYPERDESMO + HYPERDESMO -AD-Y Διάρηζηε δηάξθεηα αζθαινύο ιεηηνπξγίαο W3(25έηε) W2(10 έηε) Κιηκαηηθή δώλε S(Γξηκεία) Καηαπόλεζε θαηά ηε ρξήζε P1 P 3 Κιήζε/ξήζε επηθάλεηαο S1- S4 Διάρηζηε ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο TL3(-20 ν C) Μέγηζηε ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο TH4(90 ν C) TH3(80 ν C) Έθζεζε ζε εμσηεξηθή θσηηά Αληίζηαζε ζηε θσηηά Broof(t1) Class F «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 12

14 ΚΣΗΡΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟ ΤΠΟΓΔΙΟΤ Δδώ δηαθξίλεηαη ην πηεζηηθό ηνπ πόζηκνπ λεξνύ. Γηαζέηεη ηξείο αληιίεο κε δηαθνξεηηθά INVERTER ζε θάζε αληιία. Αλ ραιάζεη θάπνηα αληιία ή θάπνην INVERTER ηόηε ιεηηνπξγεί ην επόκελν. Γηαζέηεη θαη έλαλ CONTROLER ν νπνίνο κεηξάεη θαη ηνλ ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε αληιίαο έηζη ώζηε όιεο νη αληιίεο έρνπλ ηνλ ίδην ρξόλν ιεηηνπξγίαο. ην βάζνο θαίλεηαη θαη ην δνρείν δηαζηνιήο κε ην αηζζεηήξην ην νπνίν ξπζκίδεη ηελ πίεζε πνπ είλαη πεξίπνπ 3.5 bar. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 13

15 ηελ επόκελε θσηνγξαθία θαίλεηαη ην πηεζηηθό λεξνύ πνπ ηξνθνδνηείηαη από ηηο δεμακελέο θαη ην λεξό πνπ ζπιιέγνπκε κέζσ πεγαδηνύ ζην ππόγεην ηνπ ζρνιείνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν πηεζηηθό παξέρεη λεξό ζηηο ηνπαιέηεο κε DAL ζην δεκνηηθό θαη ζην γπκλάζην, ζηηο βξύζεο πνπ νη νδεγνί πιέλνπλ ηα ζρνιηθά απηνθίλεηα θαη ζην δίθηπν άξδεπζεο ησλ θήπσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαη ηνπ γπκλαζίνπ. Παξαθάησ δηαθξίλεηαη ην πεγάδη βάζνπο 2m πεξίπνπ, ην νπνίν ζπγθεληξώλεη βξόρηλα-επηθαλεηαθά ύδαηα ηεο πεξηνρήο θαη έρεη λεξό ζρεδόλ 10 κήλεο ηνλ ρξόλν. ε απηό ην πεγάδη ππάξρνπλ δύν αληιίεο ηξηθαζηθέο, αξθεηά ηθαλέο ώζηε λα δηαηεξνύλ κία ζηάζκε όπνπ ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηηο βξνρέο ηνπ ρεηκώλα. Δάλ δελ δνπιέςεη ε κία αληιία ηόηε ελεξγνπνηείηαη ε δεύηεξε πνπ έρεη ζηάζκε θινηέξ ιίγν πην ςειά. Σν λεξό ζην πεγάδη έρεη ηέηνηα πνζόηεηα, ώζηε εάλ δελ δνπιέςνπλ νη αληιίεο μερεηιίδεη θαη κπνξεί λα πιεκπξίζεη όιν ην ππόγεην 1000 m 2 ζε ύςνο 1m. Γηαθξίλνληαη επίζεο θαη ηα θινηέξ πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ αλάινγε ζηάζκε λεξνύ πνπ ξπζκίδεηαη. Από ην ηέινο Οθησβξίνπ ρακειά, κεηά πην ςειά θαη ηνλ ρεηκώλα ζρεδόλ ζην ύςνο ηνπ δαπέδνπ. Απηή ε ηεξάζηηα πνζόηεηα λεξνύ απνζεθεύεηαη ζε εηδηθέο δεμακελέο. Όηαλ είλαη γεκάηεο, ηόηε κε έλαλ ρεηξηζκό βαλώλ νδεύεηαη ην επηπιένλ λεξό ζηελ απνρέηεπζε γη απηό ηνλ ιόγν ε κία αληιία από ηηο δύν είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο δεμακελέο ελώ ε εθεδξηθή δελ ρξεηάδεηαη. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 14

16 ηελ παξαθάησ θσηνγξαθία βιέπνπκε ηνλ ειεθηξηθό πίλαθα κε ηέζζεξηο ρσξηζηέο επηινγέο γηα αληιίεο όπνπ ζπλδεδεκέλεο είλαη κόλν νη δύν, έηζη ώζηε εάλ ραιάζεη θάπνηνο απηνκαηηζκόο εζσηεξηθά ηνπ πίλαθα λα ππάξρεη ακέζσο ε αληηθαηάζηαζε. Γηαθξίλνληαη νη δύν έμνδνη ησλ ππνβξύρησλ αληιηώλ όπνπ ε κία έρεη ρεηξηζκό είηε πξνο απνρέηεπζε είηε πξνο ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 15

17 Δδώ δηαθξίλνπκε ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο βξόρηλνπ λεξνύ πνπ πξνέξρεηαη από ηηο ππνβξύρηεο αληιίεο ηνπ πεγαδηνύ. Οη 18 δεμακελέο ησλ 5,5 m 3 είλαη ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο θαη ηθαλέο λα πξνζθέξνπλ λεξό ζην ζρνιείν γηα πνιιέο εκέξεο. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 16

18 Καη ζηα πδξαπιηθά ηνπ δεκνηηθνύ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί παληνύ πιαζηηθνί ζσιήλεο θνιιεηνί AQUATHERM γεξκαληθνύ νίθνπ όπσο θαη ζην γπκλάζην. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 17

19 ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΟ ΓΔΝΙΚΟΙ ΤΛΛΔΚΣΔ Η ζέξκαλζε ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ γίλεηαη κε απηά ηα θαδάληα ησλ kcal/h, όπνπ ην έλα είλαη εθεδξηθό. Δίλαη ξπζκηζκέλα ζηνπο 70 ν C. Δίλαη ππεύζπλα γηα ην δεζηό λεξό ησλ ινπηξώλ ηεο πηζίλαο όζν γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ δηδαθηηθώλ ρώξσλ θαη κεγάισλ αηζνπζώλ δηάθνξσλ ρξήζεσλ. Από ην δεζηό λεξό πνπ εμέξρεηαη από ην θαδάλη, έλα κέξνο ηνπ θαηαλαιώλεηαη όηαλ ρξεηαζηεί γηα ζέξκαλζε. Απηό ην λεξό δηέξρεηαη από μερσξηζηέο ηξηόδνπο όπσο θαίλεηαη θαη ζηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο, πνπ είλαη ξπζκηζκέλν ζηνπο 50 ν C κε ηελ ρξήζε θάπνησλ CONTROLERS. Σν ππόινηπν δεζηό λεξό πνπ ζα πεξηζζέςεη επηζηξέθεη ζηνλ ιέβεηα. Έηζη επηηπγράλεηαη νηθνλνκία θαπζίκνπ. Όινη νη ζσιήλεο ηνπ δεζηνύ λεξνύ είλαη κνλσκέλεο κε κόλσζε 2cm. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 18

20 Βιέπνπκε ηνπο δύν ζπιιέθηεο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ησλ δεζηώλ λεξώλ ρξήζεο, νη νπνίνη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη εμ νινθιήξνπ από κέηαιιν θαη κνλσκέλνη κε 2 cm αθξώδε κόλσζε γηα απνθπγή ζεξκηθώλ απσιεηώλ. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 19

21 Δδώ ππάξρνπλ νη ζπιιέθηεο επηζηξνθήο θαη πξνζαγσγήο λεξνύ είηε δεζηνύ από ηηο ηξίνδεο είηε από ηνλ ςύθηε λεξνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηαξάηζα. Γειαδή ην ζρνιείν κπνξεί λα επηιέμεη δέζηε ηνλ ρεηκώλα ε ςύμε ηηο δεζηέο εκέξεο ηνπ θαινθαηξηνύ. Η αληιία επίζεο γηα απηέο ηηο ρξήζεηο είλαη inverter θαη ζηέιλεη λεξό όζν ρξεηάδεηαη αλάινγα κε ηελ δήηεζε. Δπίζεο επηιέρηεθαλ αληιίεο δίδπκεο ζε πεξίπησζε βιάβεο λα ππάξρεη εθεδξεία. πιιέθηεο πξνζαγσγήο όπνπ βιέπνπκε ηηο δίδπκεο αληιίεο θαζώο θαη ηηο αληιίεο κε ηα INVERTER. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 20

22 πιιέθηεο επηζηξνθήο λεξώλ ρξήζεο. Όινη νη ζσιήλεο ηνπ θιηκαηηζκνύ είλαη κνλσκέλνη. Παξαθάησ δηαθξίλεηαη ην ζύζηεκα γηα ηελ ζέξκαλζε ηεο πηζίλαο κε ηελ επηινγή ησλ ειηαθώλ πιαθώλ. Έρνπλ ηνπνζεηεζεί ειηαθέο πιάθεο ζηελ ηαξάηζα ηνπ θηηξίνπ όπνπ εθκεηαιιεύνληαη ηελ ειηαθή ελέξγεηα. Απαξηίδεηαη από ηέζζεξηο ειηαθέο πιάθεο πνπ παξάγνπλ δεζηό λεξό γηα ηελ θνιπκβεηηθή δεμακελή θαη ηέζζεξηο αθόκε γηα ην δεζηό λεξό ρξήζεο θαη ησλ απνδπηεξίσλ. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 21

23 Δδώ θαίλεηαη όηη ε επηινγή ζέξκαλζεο λεξνύ από ηηο ηέζζεξηο ειηαθέο πιάθεο γίλεηαη απηόκαηα κε αηζζεηήξηα, controller θαη ειεθηξηθέο βάλεο ζηνπο αλνμείδσηνπο ελαιιάθηεο θαη πεξλάεη ζηελ ζπλέρεηα ζε κνλσκέλν δνρείν γηα απνζήθεπζε ή ρξήζε. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 22

24 ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΗ Γηαθξίλνπκε ηνπο γεληθνύο ειεθηξηθνύο πίλαθεο όπνπ θαίλεηαη ε κεηαγσγή ηεο ΓΔΗ θαη ηεο ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ, ηα ειεθηξνληθά πνιπόξγαλα αλάγλσζεο ηνπ ξεύκαηνο όζν θαη ν CONTROLER ησλ ππθλσηώλ γηα ηελ δηόξζσζε ηνπ ζπλεκίηνλνπ. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 23

25 Τπάξρεη αθόκα κία θαηλνηνκία, δηαθξίλεηαη ζηελ θσηνγξαθία ν ζηαζεξνπνηεηήο ξεύκαηνο. Σν κεράλεκα απηό «αληηιακβάλεηαη» ππεξηάζεηο θαη ππνηάζεηο ±15% ζηελ είζνδν ηνπ ξεύκαηνο θαη ζηαζεξνπνηεί ηελ έμνδό ηνπ ±0,5%. Δίλαη ζπλδεδεκέλν ζηνλ γεληθό πίλαθα θαη ηξνθνδνηεί όιεο ηηο αληιίεο ηνπ κεραλνζηαζίνπ γηα λα κεδελίζεη ηελ πεξίπησζε βιάβεο από ην ξεύκα. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 24

26 ΠΙΙΝΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗ ΠΙΙΝΑ Βιέπνπκε ην αληιηνζηάζην κε ηηο ηξεηο αληιίεο από ηηο νπνίεο δνπιεύνπλ νη δύν. Η ηξίηε είλαη εθεδξηθή. Δπίζεο θαίλεηαη ν ειεθηξηθόο πίλαθαο κε ηνλ απηνκαηηζκό ηνπ, ηνλ CONTROLER γηα ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ θαη ηνλ CONTROLER γηα ην δεζηό λεξό από ηνπο ειηαθνύο ζπιιέθηεο. Γηαθξίλνληαη επίζεο παξαθάησ νη δεμακελέο όπνπ ζπιιέγεηαη ην δεζηό λεξό ηεο πηζίλαο από ηελ ππεξρείιηζε. Οη δεμακελέο ησλ 5,5 m 3 είλαη κνλσκέλεο όπσο θαίλεηαη γηα ηπρώλ ζεξκηθέο απώιεηεο. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 25

27 ηελ επόκελε θσηνγξαθία θαίλεηαη ν ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο όπνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ην δεζηό λεξό ηεο πηζίλαο. Γηαθξίλεηαη θαη ε ηξίνδνο ε νπνία ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ CONTROLER πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα, κπνξεί λα δίλεη ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία θαη λα ηε δηαηεξεί. Όηαλ θηάζεη ε ζεξκνθξαζία ζηα επηζπκεηά επίπεδα ηόηε ην δεζηό λεξό πνπ πεξηζζεύεη επηζηξέθεη ζηνλ ιέβεηα. Φαίλεηαη όκσο θαη ν απηνκαηηζκόο πνπ ππάξρεη κε ηηο ειηαθέο πιάθεο. Γειαδή όηαλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί δεζηό λεξό από ηνλ ήιην ν CONTROLER δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηνλ ήιην θαη αιιάδεη ηηο ειεθηξηθέο βάλεο από ηνλ ιέβεηα ζηνλ ήιην «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 26

28 ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΑΙΘΟΤΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Όινο ν εζσηεξηθόο ρώξνο ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ θιηκαηίδεηαη. Έρνπλ ηνπνζεηεζεί fancoil νξνθήο ηα νπνία ηξνθνδνηνύληαη κε λεξό (δεζηό γηα ζέξκαλζε παγσκέλν γηα ςύμε) θαη ζηε είζνδό ηνπο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηξίνδεο όπνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ζεξκνζηάηε ρώξνπ θαη όηαλ θηάζεη ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηόηε θιείλεη ε ηξίνδνο θαη ην λεξό επηζηξέθεη ζηνπο θεληξηθνύο ζπιιέθηεο. Δπίζεο αλάινγα κε ηελ δήηεζε ησλ αηζνπζώλ ε αληιία IVERTER πνπ βξίζθεηαη ζην κεραλνζηάζην ζηέιλεη ηελ αλάινγε πνζόηεηα λεξνύ ζηα fancoil. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 27

29 ΑΙΘΟΤΔ ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ Σν εθπαηδεπηήξην έρεη θάπνηεο αίζνπζεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εθδειώζεηο, παηδόηνπνο, πηζίλα θ.α. Οη ρώξνη απηνί ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηνλ θιηκαηηζκό ηνπο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο λεξνύ. Όπσο ζα δνύκε ζηηο επόκελεο θσηνγξαθίεο νη θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηξίνδεο βαιβίδεο γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ λεξνύ. Όινη νη ζσιήλεο είλαη κνλσκέλνη. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 28

30 Δδώ βιέπνπκε ηελ θιηκαηηζηηθή κνλάδα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ε νπνία είλαη ε κνλαδηθή ηεηξαζσιήληα κε δηπιέο ηξίνδεο έηζη ώζηε λα κπνξεί λα θάλεη αθύγξαλζε γηα ηνπο πδξαηκνύο ηεο πηζίλαο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηεί ζην εζσηεξηθό ηεο πιαζηηθό ελαιιάθηε. Κάζε θιηκαηηζηηθή κνλάδα είλαη ζπλδεδεκέλε κε έλα ειεθηξνληθό ρεηξηζηήξην θαη έλαλ ειεθηξηθό πίλαθα απηνκαηηζκνύ. Μέζα ζηνλ πίλαθα ππάξρεη έλαο CONTROLER όπνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εζσηεξηθό ζεξκνζηάηε ρώξνπ αλνηγνθιείλεη ηελ ηξίνδν. Δπίζεο όηαλ θξίλεη αλαγθαίν κπνξεί λα θιείζεη θαη ηελ αληιία γηα πεξηζζόηεξε νηθνλνκία. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 29

31 Όινη νη ζσιήλεο ηνπ θιηκαηηζκνύ είλαη κνλσκέλνη γηα θαιύηεξε απόδνζε. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 30

32 ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ηελ νξνθή ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηνπνζεηήζεθε κία κνλάδα θνηνβνιηαηθώλ, ηζρύο 87KW. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πάλει ησλ 240W ζε όιν ην κήθνο ηεο ηαξάηζαο. Δίλαη ζπλδεδεκέλα κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ θαη απνζθνπνύλ ζην ρακειόηεξν ηηκνιόγην ηνπ ξεύκαηνο κέζσ ηεο ρξήζεο αλαλεώζηκεο πεγήο ελέξγεηαο. Γηαθξίλνληαη ηα δηάθνξα επίπεδα ηνπνζέηεζεο θαη ηα INVERTER. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 31

33 «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 32

34 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΦΧΣΙΜΟΤ Έρεη ηνπνζεηεζεί θαη ζην δεκνηηθό, ζύζηεκα δηαρείξηζεο θσηηζκνύ. Όια ηα θώηα δηαρεηξίδνληαη θαη παξαθνινπζνύληαη από ηηο νζόλεο κε ζθνπό ηελ εθκεδέληζε ηεο άζθνπεο θαηαλάισζεο ξεύκαηνο. ηνπο εζσηεξηθνύο δηαδξόκνπο ππάξρνπλ θαη radar θίλεζεο νπόηε όηαλ θάπνηνο πεξάζεη από ηελ εκβέιεηά ηνπο αλνίγνπλ ηα θώηα. ε όιεο ηνπο ρώξνπο εζσηεξηθά έρνπλ ηνπνζεηεζεί ιάκπεο θζνξίνπ νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ρσξίο starter θαη κεηαζρεκαηηζηή, παξά κόλν κε ηάζε 220V. Όηαλ έλαο ιακπηήξαο θζνξίνπ Σ8 58W έρεη θαηαλάισζε πεξίπνπ 0.55Α, ε ιάκπα θζνξίνπ Σ5 κε ειεθηξνληθό κεηαζρεκαηηζηή έρεη πεξίπνπ 0,25 Α. Η ιάκπα ηεο αθόινπζεο θσηνγξαθίαο έρεη θαηαλάισζε 0,15 Α. Δπίζεο έρεη ιηγόηεξν ζεξκηθό θνξηίν από ηηο ππόινηπεο ελώ δηαζέηεη θαη εζσηεξηθό αλαθιαζηήξα γηα λα εζηηάδεη ηνλ θσηηζκό. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 33

35 ηηο ηνπαιέηεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ιάκπεο PL. Αθόκε θαη ζηα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο ηα ζπνη ζηε νξνθή έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από LED. «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» Σελίδα 34

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

TΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ /2010

TΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ /2010 TΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ /2010 ΣΕΓΑΝΩΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΙΚΗ ΒΑΗ (Euro/ kg) 250 Διαζηηθή επαιεηθόκελε πνιπνπξεζαληθή κεκβξάλε ελόο ζπζηαηηθνύ γηα καθξνρξόληα ζηεγάλσζε. Παξέρεη πδξνθνβία αληνρή ζε ήιην

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα