ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ"

Transcript

1 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc., Ph.D.) Γηεπζπληήο 414 ΝΔΝ 1

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ Η ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΑΡΟΥΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΦΤΥΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ Α ΒΑΘΜΗΑ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΣΗ ΔΝΟΠΛΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΜΔΡΟ ΗΗ ΤΝΖΘΔΗ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ Δ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΓΗΠΟΛΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΓΤΘΤΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΠΔΝΘΟΤ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΑΓΥΟΤ ΑΝΘΗΣΑΜΔΝΟ ΑΓΥΟ ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΖ ΑΓΥΧΓΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΠΑΝΗΚΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΟΒΗΑ ΦΤΥΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ-ΚΑΣΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΦΑΜΑ ΦΤΥΑΝΑΓΚΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ ΜΔΡΟ ΗΗΗ ΔΗΓΗΚΔ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ KAI ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΑΠΧΛΔΗΑ KAI ΘΑΝΑΣΟ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΥΡΖΖ ΦΤΥΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ 2

3 ΜΔΣΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ ΜΔΡΟ ΗV ΑΠΔΗΛΖΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΟΜΖΡΗΑ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΒΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΓΚΛΖΜΑ ΑΠΔΗΛΖΣΗΚΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΔ ΚΛΖΔΗ ΜΔΡΟ V ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΚΡΗΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΑΗ ΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΜΑΕΗΚΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΜΑΕΗΚΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΗ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΜΑΕΗΚΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΜΑΕΗΚΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΠΟΣΔ ΔΝΑ ΑΣΟΜΟ ΔΥΔΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΗ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ ΟΣΑΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΤΜΔ ΚΑΠΟΗΟ ΑΣΟΜΟ ΜΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ Δ ΔΠΔΗΟΓΗΑ ΒΗΑΗΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΤΣΑΔΗ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΚΑΠΟΗΟ ΒΡΔΘΔΗ Δ ΘΔΖ ΟΜΖΡΟΤ Ο ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ Δ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΟΜΖΡΗΑ Ο ΦΤΥΟΛΟΓΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ Δ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΟΜΖΡΗΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΠΖΓΔ 3

4 ΜΔΡΟ Η ΔΗΑΓΧΓΖ 4

5 ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΑΡΟΥΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ Η ςπρηαηξηθή κεηαξξύζκηζε ζηελ Διιάδα Σν 1995 ην Τπνπξγείν Τγείαο αλαθνίλσζε έλα καθξνπξφζεζκν ζρέδην κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «ΦΤΥΑΡΓΧ» θαη κεηά απφ θάπνηα ρξφληα ην ζρέδην απηφ ζεζκνζεηήζεθε κε ην γλσζηφ Νφκν 2716 ηνπ 1999 «πεξί αλάπηπμεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο». Απηφο ν Νφκνο απνηειεί ηνλ βαζηθφ επηρεηξεζηαθφ βξαρίνλα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο γηα ηελ Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε. Οη ζηφρνη ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο, νη νπνίνη ηέζεθαλ ηφηε θαη ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα, είλαη νη αθφινπζνη: Ζ ηνκενπνίεζε, (catchment areas), ε απντδξπκαηνπνίεζε θαη ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε αηφκσλ κε ρξφληεο παζήζεηο, ε εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη ηέινο ε λνζνθνκεηαθή ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ. Σα ηειεπηαία 10 ρξφληα έρνπλ δεκηνπξγεζεί 500 Μνλάδεο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (Οηθνηξνθεία, Ξελψλεο, πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα θιπ) θαη έρνπλ απναζπινπνηεζεί νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ηδξπκαηνπνηεκέλνπο αζζελείο. Δπίζεο έρεη πινπνηεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο, αιιά πνιχ κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ είρε αξρηθά ζρεδηαζηεί, κε δνκέο πξσηνβάζκηαο αληηκεηψπηζεο θαη θξνληίδαο, φπσο Κέληξα Ζκέξαο, Κηλεηέο Μνλάδεο θιπ. Πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ Φπρηαηξηθψλ Σκεκάησλ ζε Γεληθά Ννζνθνκεία, Κέληξα Ζκέξαο, Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο, Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα θιπ. Σν ζύζηεκα παξνρήο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο Πξνζαλαηνιηζκέλε ζην πλεχκα ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο, ε δηάξζξσζε ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο ηξαηνχ ζηνρεχεη ζηελ Πξσηνβάζκηα θξνληίδα (ζπκκεηέρνπλ ν γηαηξφο Μνλάδνο, ν Γηνηθεηήο, νη Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο [ΟΦΜ] θαη ν ζηξαηησηηθφο ςπρίαηξνο, ζε ξφιν επνπηείαο), ζηελ Γεπηεξνβάζκηα θξνληίδα (ππεχζπλεο νη κηθξέο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο φπνπ ππάξρεη ππεχζπλνο ζηξαηησηηθφο ςπρίαηξνο) θαη ζηελ Σξηηνβάζκηα θξνληίδα (ηα Ννζνθνκεία ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε κε ηηο αληίζηνηρεο Φπρηαηξηθέο Κιηληθέο). Οη Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο ηνπ ηξαηνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα δίθηπν πνπ ζεζκνζεηήζεθε ην 1997 θαη 5

6 αλαζεσξήζεθε ην 2003 θαη βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο Κνηλνηηθήο θαη ηξαηησηηθήο Φπρηαηξηθήο. Οη αξρέο ηεο Κνηλνηηθήο Φπρηαηξηθήο πεξηιακβάλνπλ ηελ Αξρή ηνπ Θεξαπεπηηθνύ πλερνύο θαη ηελ Αξρή ηεο Σνκενπνίεζεο, ελψ νη Αξρέο ηξαηησηηθήο Φπρηαηξηθήο βαζίδνληαη επηπιένλ ζηελ Ακεζόηεηα (immediacy), ηελ Δγγύηεηα (proximity), ηελ Πξνζδνθία (expectancy), ηελ Απιόηεηα (simplicity), ηελ Κεληξηθόηεηα (centrality) θαη ηε πληνκία (brevity). Οη Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο έρνπλ σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε, ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ςπρηθή πγεία αιιά θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Έλα επηπιένλ κέιεκα ησλ νκάδσλ απηψλ είλαη θαη ε παξέκβαζε ζε ςπρνινγηθέο θξίζεηο. Ζ ηππηθή δνκή ησλ Οκάδσλ Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο πεξηιακβάλεη Φπρνιφγν, Κνηλσληνιφγν, Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ, έλαλ Αμησκαηηθφ Τγεηνλνκηθνχ (Φπρνιφγν ή Ηαηξφ άλεπ εηδηθφηεηνο) θαη έλαλ ηξαηησηηθφ Φπρίαηξν, σο επφπηε. Αλαπηχζζνληαη ζπλνιηθά 54 Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο, εθ ησλ νπνίσλ 17 ζε Κέληξα Νενζπιιέθησλ, 15 ζε δεπηεξεχνληα Κέληξα Νενζπιιέθησλ θαη 22 ζε ρεκαηηζκνχο. Σν δίθηπν απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή Μνλάδνο, απφ ηνλ Γηνηθεηηθφ Τπεχζπλν ησλ ΟΦΜ, απφ ηνλ Γηεπζπληή ησλ πεξηθεξεηαθψλ κηθξψλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ, απφ ηνπο ηξαηησηηθνχο Φπρηάηξνπο θαη απφ ηηο Φπρηαηξηθέο Κιηληθέο. πληνληζηηθφ φξγαλν είλαη ε Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ. Μεηά ηελ εθαξκνγή (2003) ηεο «Σειεθσληθήο Γξακκήο Φπρνινγηθήο ηήξημεο θαη Παξέκβαζεο ζηελ Κξίζε» ( ), ην ζχζηεκα Σειε-Φπρηαηξηθήο (Πξφγξακκα, «Φίιηππνο» - Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ) αλακέλεηαη λα απμήζεη πεξαηηέξσ ηελ ακεζφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ην Γίθηπν Σειεταηξηθήο - Πξόγξακκα «Φίιηππνο»-, πεξηιακβάλεη έλα θέληξν ζπληνληζκνχ θαη 30 θνξεηέο κνλάδεο. Ο ηξαηφο Ξεξάο δηαζέηεη 15 ζπζηήκαηα, 7 γηα Μνλάδεο Τγεηνλνκηθνχ Ννκνχ Έβξνπ (Οξεζηηάδα) θαη λήζσλ Αηγαίνπ (Λήκλνο, Λέζβνο, Υίνο, άκνο, Κσο, Ρφδνο), θαη 8 γηα ηηο κηθξνλήζνπο ακνζξάθε, Ηθαξία, Λέξν, Κάιπκλν, Σήιν, Υάιθε, Κάξπαζν, θαη Καζηειφξηδν. Σν Πνιεκηθφ Ναπηηθφ δηαζέηεη 6 ζπζηήκαηα ζε πνιεκηθά πινία θαη λαπηηθά θπιάθηα θαη ε Πνιεκηθή Αεξνπνξία 9 ζπζηήκαηα (Βίηζη, Λεπθάδα, Μχθνλν, Πήιην, εηεία, Άξαμν, Αλδξαβίδα, Πξέβεδα, Καζηέιη). πγρξφλσο δηαηίζεηαη δίθηπν ηειεδηάζθεςεο ησλ ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ κε δεκηνπξγία θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ αηζνπζψλ ζηα λνζνθνκεία ηνπ έξγνπ ΦΙΛΙΠΠΟ. 6

7 Σν Γηαθιαδηθό Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Δλόπισλ Γπλάκεσλ Σν Γηαθιαδηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Δλφπισλ Γπλάκεσλ είλαη κηα Α βάζκηα δνκή παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ε νπνία απεπζχλεηαη ζηελ ζηξαηησηηθή θνηλφηεηα. Φηινδνμεί λα πξνζεγγίζεη ηφζν ην έθεδξν φζν θαη ην κφληκν πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, θαζψο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ παξέρνληαο πιεξνθφξεζε, ππνζηήξημε θαη ζεξαπεία. Ζ θηινζνθία ηνπ Κέληξνπ μεθεχγεη απφ ηελ θιαζζηθή ηαηξηθή αληηκεηψπηζε ηεο ςπρηθήο λφζνπ, ε νπνία ζέιεη ην άηνκν παζεηηθφ δέθηε ησλ ηαηξηθψλ νδεγηψλ, αιιά εζηηάδεη ζε κηα ελεξγφ θηλεηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή. Δπηδηψθεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηεο ζηξαηησηηθήο θνηλφηεηαο ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. ηόρνη Πξφιεςε ησλ ςπρηθψλ λνζεκάησλ ζηε ζηξαηησηηθή θνηλφηεηα Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ εθδειψζεσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην ζηξαηησηηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ Τπνβνήζεζε ησλ ζηξαηεπζίκσλ ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή θαη νινθιήξσζε ηεο ζεηείαο ηνπο Τπνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπ ελ ελεξγεία θαη ελ απνζηξαηεία ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πνιηηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο Πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ θαζεκεξηλνχ ζηξεο Πξφιεςε θαη δηαρείξηζε εξγαζηαθνχ ζηξεο Γηαρείξηζε ζηξεο νθεηιφκελνπ ζε ςπρηθά ηξαπκαηηθφ γεγνλφο Πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ζηξεο νθεηιφκελνπ ζε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο Παξερόκελεο Τπεξεζίεο Λεηηνπξγία ζε 24σξε βάζε ηεο Σειεθσληθήο Γξακκήο Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο θαη Παξέκβαζεο ζε Κξίζε. Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: ρσξίο ρξέσζε απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν θαη , κε αζηηθή ρξέσζε πκβνπιεπηηθή Γηνηθήζεσλ γηα ρεηξηζκφ εηδηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη θαηαζηάζεσλ Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζηξεο 7

8 Δθπαηδεπηηθέο θαη ελεκεξσηηθέο δξάζεηο ζην πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε, πξφιεςε θαη πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο Φπρνζεξαπεία, ζπκβνπιεπηηθή αηφκνπ-δεχγνπο-γνλέσλ-νηθνγέλεηαο, αηνκηθή θαη νκαδηθή ςπρνζεξαπεία Φπρηαηξηθή παξαθνινχζεζε ελειίθσλ Ηαηξείν δηαηαξαρψλ πξφζιεςεο ηξνθήο: ςπρνγελήο αλνξεμία, βνπιηκία Ηαηξείν ζεμνπαιηθψλ δηαηαξαρψλ Παξέκβαζε ζε δπλεηηθά ςπρηθά ηξαπκαηηθά γεγνλφηα Λεηηνπξγία εμεηδηθεπκέλνπ θέληξνπ κειέηεο θαη εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ επηινγήο ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ. Έξεπλα ζε ζέκαηα ζηξαηησηηθήο ςπρηθήο πγείαο Δμεηδηθεπκέλν γξαθείν ζπκβνπιεπηηθήο ησλ εμαξηήζεσλ Σα ηκήκαηα Πξφιεςεο Θεξαπείαο-Απνθαηάζηαζεο Δθπαίδεπζεο-Έξεπλαο Φπρηθήο Τγείαο ζηε δηάξθεηα Δπηρεηξήζεσλ Δπηινγήο πξνζσπηθνχ Σν πξνζσπηθό Σν πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ: Φπρηάηξνπο, Φπρνιφγνπο, Ννζειεπηέο, Κνηλσληθνχο Λεηηνπξγνχο θ.α. Οη δηθαηνύρνη ησλ ππεξεζηώλ Δλ ελεξγεία ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, κφληκν θαη ζηξαηεπκέλεο ζεηείαο, Δλ απνζηξαηεία κφληκν ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ Πνιηηηθνί ππάιιεινη Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο πληαμηνχρνη πνιηηηθνί ππάιιεινη Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο Δλήιηθα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ. 8

9 Πξόζβαζε Σν Γηαθιαδηθό Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Δλόπισλ Γπλάκεσλ εδξεχεη ζην 414 ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Δηδηθψλ Ννζεκάησλ, Σαμηάξρνπ Βέιηνπ 6, Παιαηά Πεληέιε, ΣΓ 902. Ζ πξφζβαζε κε Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο ιεσθνξεηαθέο γξακκέο 460 θαη 461 απφ ην ζηαζκφ Μεηξό Υαιαλδξίνπ θαη ηε γξακκή ιεσθνξείνπ 446 απφ ην ζηαζκφ ΖΑΠ Ακαξνπζίνπ. Ραληεβνύ Δπηθνηλσλία ρσξίο ρξέσζε απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν θαη κε αζηηθή ρξέσζε. 9

10 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΦΤΥΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ Α ΒΑΘΜΗΑ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΣΗ ΔΝΟΠΛΔ ΓΤΝΑΜΔΗ Ζ δηαηαξαρή άγρνπο θαη ε δηαηαξαρή ηεο θαηάζιηςεο είλαη δχν απφ ηηο πην ζπρλέο δηαηαξαρέο ζηελ ηαηξηθή. Αλ θαη πξνθαινχλ ζεκαληηθή λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα, ζπλήζσο δηαθεχγνπλ ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπείαο. Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ζεξαπείαο, ηελ απψιεηα ζε παξαγσγηθφηεηα θαη ην θφζηνο απφ ηε λφζν ή ην ζάλαην. Οη εθηηκήζεηο γηα ην νηθνλνκηθφ θφζηνο απφ ηελ θαηάζιηςε θζάλεη ζηηο ΖΠΑ ηα 43,7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα (12,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην θφζηνο ζεξαπείαο, 7,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην θφζηνο απφ ην ζάλαην, θαη 23,8 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην θφζηνο λνζεξφηεηαο). ηε πξαγκαηηθφηεηα, ε θαηάζιηςε έρεη κεγαιχηεξε επίπησζε ζε ζρέζε κε άιιεο ρξφληεο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο φπσο ππέξηαζε, δηαβήηεο, αξζξίηηδα, θαη πλεπκνληθέο λφζνη, φπσο κεηξήζεθαλ κε βάζε ηε ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ αληίιεςε ηεο ηξέρνπζαο πγείαο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ πφλνπ. Οη δηαηαξαρέο θαηάζιηςεο θαη άγρνπο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο. Γηα παξάδεηγκα νη αζζελείο κε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή θαη δηαηαξαρή παληθνχ αλαθέξνπλ ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Μία ζρεηηθή κε απηέο πάζεζε, ε ηδενιεπηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ δηαηαξάζζνληαο ηηο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη θαηαιήγνληαο αθφκε θαη ζε απψιεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Δπεηδή νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε ηηο δηαηαξαρέο απηέο αληηκεησπίδνληαη απφ ηαηξνχο ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, είλαη ζεκαληηθφ νη γηαηξνί απηνί λα κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ ηα ζπκπηψκαηα, λα δηαγηγλψζθνπλ ζσζηά ηηο δηαηαξαρέο άγρνπο θαη θαηάζιηςεο θαη λα αληηκεησπίδνπλ θαηάιιεια ηνπο αζζελείο απηνχο. Οη γλψζεηο ησλ ηαηξψλ ζηνλ ηνκέα απηφ ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηε γεληθφηεξε πγεία ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ηηο δηαηαξαρέο απηέο. Οη πεξηζζφηεξνη θιηληθνί γλσξίδνπλ φηη πνιινί αζζελείο κε θαηαζιηπηηθέο ή αγρψδεηο δηαηαξαρέο ζπρλά δελ κηινχλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, αιιά παξαπνλνχληαη πεξηζζφηεξν γηα ηα ζσκαηηθά ηνπο ελνριήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ νη θιηληθνί ζα πξέπεη λα ζπδεηνχλ αλνηρηά ηα ζέκαηα απηά κε ηνπο αζζελείο ηνπο θαη λα βνεζνχλ, ψζηε λα απαιπλζεί ε πξνθαηάιεςε ζρεηηθά κε ηηο δηαηαξαρέο απηέο. 10

11 Αλίρλεπζε ηεο θαηάζιηςεο Γηα λα εμεηαζηεί έλαο αζζελήο γηα θαηάζιηςε, είλαη ζθφπηκν λα ηνπ ππνβιεζνχλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο: Αηζζάλεζαη ζπρλά «πεζκέλνο» ή ζιηκκέλνο ; Μήπσο έρεηο παξαηεξήζεη κείσζε ή αχμεζε ηνπ χπλνπ ή ηεο φξεμήο ζνπ ; Μήπσο αηζζάλεζαη «θνκκέλνο» ή θνπξαζκέλνο ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ; Αηζζάλεζαη ζπρλά αβνήζεηνο θαη ρσξίο ειπίδα ; θέθηεζαη ζπρλά ην ζάλαην θαη ηελ απηνθηνλία ; Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξηζηεί ε αθξηβήο θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. Γηα παξάδεηγκα έλαο αζζελήο κπνξεί λα έρεη κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή ή θαηάζιηςε ιφγσ αιθννιηζκνχ, πνπ δελ είρε λσξίηεξα δηαγλσζηεί. Δίλαη ζεκαληηθφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ απηνθηνληθφηεηαο θαη θηλδχλνπ ηνπ αζζελνχο. Αζζελείο πνπ δείρλνπλ κία μαθληθή εηθφλα βειηίσζεο απφ ηελ θαηάζιηςε, κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε κεγάιν θίλδπλν γηα απφπεηξα απηνθηνλίαο, επεηδή, βιέπνληαο φηη ν ηεξκαηηζκφο ηεο δσήο είλαη κία θαιή ιχζε, ληψζνπλ κία μαθληθή εξεκία. Σν επφκελν βήκα είλαη ε αλίρλεπζε παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ρξήζεο νπζηψλ, πνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ θαηάζιηςε θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο πξσηνγελνχο αηηίαο. Γηα παξάδεηγκα έλαο αζζελήο κπνξεί λα παξνπζηάδεη φια ηα ζπκπηψκαηα ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο θαη ζηελ παζνινγηθή εμέηαζε λα βξεζνχλ πςειά επίπεδα νξκφλεο, πνπ δηεγείξεη ην ζπξενεηδή (TSH), θαη ρακειά επίπεδα ηξηησδνζπξνλίλεο (Σ 3 ) θαη ζπξνμίλεο (Σ 4 ). Μεηά απφ θαηάιιειε ζεξαπεία ζπξενεηδηθήο ππνθαηάζηαζεο, ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο βαζκηαία ππνρσξνχλ. Σν επφκελν ζεκαληηθφ βήκα είλαη λα πξνζδηνξηζηεί δηαθνξνδηαγλσζηηθά, εάλ ν αζζελήο πάζρεη απφ θαζαξά θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή ή απφ δηπνιηθή (καληνθαηαζιηπηηθή) δηάηαξαρή, επεηδή ηα αληηθαηαζιηπηηθά ζηξέθνπλ ζπρλά ηνπο δηπνιηθνχο αζζελείο πξνο έλα καληαθφ ή ππνκαληαθφ επεηζφδην. Σέηνηεο δχζθνιεο πεξηπηψζεηο είλαη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνληαη κε θαηάζιηςε ρσξίο ηζηνξηθφ καληαθνχ ή ππνκαληαθνχ επεηζνδίνπ, αιιά έρνπλ ζαθέο νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Οη αζζελείο απηνί απαηηείηαη λα έρνπλ πην πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε γηα ην ελδερφκελν αλάπηπμεο καληαθψλ ζπκπησκάησλ. Σν επφκελν βήκα είλαη ε αλίρλεπζε ελδερφκελσλ ζπκπησκάησλ ςχρσζεο, φπσο ην λα αθνχεη ν αζζελήο θσλέο ρσξίο ηελ παξνπζία άιισλ αηφκσλ δίπια ηνπ ή λα βιέπεη πξάγκαηα, πνπ νη άιινη δελ βιέπνπλ. Σα ζπκπηψκαηα απηά ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ρνξήγεζεο αληηςπρσηηθήο αγσγήο. 11

12 Καηφπηλ ν θιηληθφο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηε δηάξθεηα θαη ηε βαξχηεηα ησλ θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ, ηελ ηάζε ηνπο λα ππνηξνπηάδνπλ θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αζζελνχο. Ο θιηληθφο επίζεο ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ γηα ζπλαηζζεκαηηθέο λφζνπο θαη απφπεηξεο απηνθηνλίαο, επεηδή ε παξάκεηξνο απηή απμάλεη ηελ επηθηλδπλφηεηα λφζεζεο θαη ζαλάηνπ. Αλίρλεπζε ηνπ άγρνπο Γηα λα εμεηαζηεί έλαο αζζελήο γηα άγρνο ζα πξέπεη λα ηνπ ππνβιεζνχλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο: * Αηζζάλεζαη ζπρλά ππεξέληαζε ; * Αηζζάλεζαη ζπρλά ιχπε ή εθλεπξηζκφ ; * Αηζζάλεζαη ηαρπθαξδίεο ή δχζπλνηα ; * Αηζζάλεζαη ζπρλά κπτθνχο πφλνπο ή αδπλακία ; * Έρεηο επαλαιακβαλφκελεο άζρεκεο ζθέςεηο ή ζπλήζεηεο ; Παξφκνηα, βιέπνληαο ν θιηληθφο θάπνην πεξηζηαηηθφ άγρνπο, είλαη ζεκαληηθφ λα απνθιείζεη ηαηξηθέο ή νθεηιφκελεο ζε νπζίεο θαηαζηάζεηο. Σφζν ε ηνμίθσζε απφ νπζίεο φζν θαη ε απφζπξζε απφ απηέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζπκπηψκαηα άγρνπο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ξσηήζνπκε ηνλ αζζελή, εάλ παίξλεη θάξκαθα γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη ζπληαγή, φπσο αγσγέο δηαίηεο ή βφηαλα, ηα νπνία ελδέρεηαη λα παξάγνπλ ζπκπηψκαηα άγρνπο. εκαληηθφ επίζεο είλαη λα πξνζδηνξίζνπκε, εάλ ην άγρνο είλαη ζπλερέο ή έξρεηαη θαηά επεηζφδηα, ηε δηάξθεηά ηνπ, θαζψο θαη ηνπο πξνδηαζεζηθνχο ή ζρεηηδφκελνπο κε απηφ παξάγνληεο. Οη δηαηαξαρέο δηάζεζεο έρνπλ επίζεο έλα ζηνηρείν άγρνπο, γεγνλφο πνπ ηηο πεξηιακβάλεη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζηε δηαθνξνδηάγλσζε. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα αληρλεπηνχλ ελδερφκελεο ηδενιεςίεο ή θαηαλαγθαζκνί, νη νπνίνη, σο ζπκπηψκαηα ειέγρνπ ηεο παξφξκεζεο, ζπλδένληαη κε ην άγρνο. Σφζν ε θαηάζιηςε φζν θαη ην άγρνο ζρεηίδνληαη ζπρλά κε απην-ζεξαπεία κε αιθνφι, νπζίεο ή θάπληζκα. Δπηπιένλ θάπνηεο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο ζπλδένληαη ζπρλφηεξα απφ άιιεο κε θαηάζιηςε θαη άγρνο. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο είλαη ε ινίκσμε κε ηνλ ηφ ηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (HIV), ε εγθπκνζχλε, ηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα, ην έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, θάπνηνη ηχπνη θαξθίλνπ θαη νη ζπξενεηδηθέο λφζνη. 12

13 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ Δηζαγσγή Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. Ζ δηεζλήο ηζηνξηθή εκπεηξία έρεη ζηελ νπζία λα πξνβάιεη ηξεηο ζνβαξέο πθέζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία εθαηνληαεηία. Σν θξαρ ηνπ 29, ηελ νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ησλ πξψελ νβηεηηθψλ ρσξψλ ζηηο αξρέο ηνπ 90 θαη ηελ αζηαηηθή νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ εθπλνή ηνπ αηψλα. Αλ θαη θάζε θξίζε είρε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κπνξνχκε λα ζπκεζνχκε ηηο καδηθέο απηνθηνλίεο ρξεκαηηζηψλ ζην «θξαρ» ηνπ 29 θαη ηε «καπξε δψλε ζαλάηνπ» ηεο Ρσζίαο ιφγσ ηεο δξακαηηθήο αχμεζεο ησλ απηνθηνληψλ, αλζξσπνθηνληψλ θαη βίαησλ ζαλάησλ. Ο αληίθηππνο ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ζηε γεληθή πγεία πνηθίιιεη, αθνχ εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, ελψ απαηηείηαη πξνζνρή ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ. Γηα ηηο ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο, ε ζλεζηκφηεηα θαη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο δείρλνπλ απίζαλν λα επεξεαζηνχλ. Δλίνηε κάιηζηα αλαθέξνληαη θαη ζεηηθέο επηδξάζεηο, αθνχ ε κείσζε ηεο ππεξθαηαλάισζεο έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Κάπνηνη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ φηη νη βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε γεληθή πγεία ελδέρεηαη λα είλαη θαη ζεηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, έξεπλεο ζε ΖΠΑ θαη Δπξψπε έδεημαλ αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαηά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη κείσζε θαηά ηελ νηθνλνκηθή χθεζε. πγθεθξηκέλα, ε χθεζε δείρλεη λα ζρεηίδεηαη κε ιηγφηεξνπο ζαλάηνπο απφ ηξνραία αηπρήκαηα, ιηγφηεξνπο ζαλάηνπο ζρεηηδφκελνπο κε ην αιθνφι θαη ιηγφηεξεο εηζαγσγέο ζηα λνζνθνκεία. Άιιεο έξεπλεο ζε επξσπατθέο ρψξεο, πνπ δηεξεχλεζαλ ηηο νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο κε δείθηεο φπσο ην πνζνζηφ αλεξγίαο θαη ηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ, βξήθαλ ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ ζλεζηκφηεηαο γηα ηνπο άλδξεο, ελψ νη γπλαίθεο έδεημαλ λα κελ επεξεάδνληαη. Ζ ρακειή θνηλσληθννηκνλνκηθή ζηάζκε ηνπ αηφκνπ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ρακειφ εηζφδεκα, ηε ρακειή εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία ρακειψλ δεμηνηήησλ θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, έδεημε λα ζπλδέεηαη κε θαθή ζσκαηηθή πγεία, θαθή ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πγεία θαη απμεκέλν θίλδπλν ζλεζηκφηεηαο. εκαληηθέο φκσο θαίλεηαη λα είλαη νη επηπηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ πθέζεσλ θαη ζηα παηδηά. Πξψηκεο αληίμνεο εκπεηξίεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ ηνπ παηδηνχ, ζπκβάιινληαο ζηελ αξλεηηθή έθβαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ζην κέιινλ. Έξεπλεο έδεημαλ φηη ε θαθή θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ζρεηίδεηαη κε ρακειή ηθαλφηεηα 13

14 εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ησλ παηδηψλ, ελψ παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζε ηδξχκαηα βξέζεθε λα έρνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν φγθν ακπγδαιήο. Δίλαη γλσζηφ επίζεο φηη ε πξψηκε έθζεζε ηεο κεηέξαο ζε ζηξεο ιφγσ θαηάζιηςεο, άγρνπο ή ππνζηηηζκνχ θαηά ηελ εγθπκνζχλε, απμάλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ άμνλα ππνζάιακνο-ππφθπζεεπηλεθξίδηα ζην βξέθνο, κε απνηέιεζκα ηελ ηξνπνπνηεκέλε απάληεζε ζηα ζηξεζζνγφλα εξεζίζκαηα, έλα γεγνλφο πνπ παξακέλεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ο ππνζηηηζκφο ηνπ ίδηνπ ηνπ βξέθνπο κπνξεί επίζεο λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν. Γηα παξάδεηγκα, ε έιιεηςε ηνπ ξεηηλντθνχ νμένο, παξαγψγνπ ηεο βηηακίλεο Α, έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηε λνεηηθή αλάπηπμε, ε έιιεηςε ησλ σ-3 ιηπαξψλ νμέσλ ζρεηίδεηαη κε κεγαιχηεξε επίπησζε θαηάζιηςεο θαη ΓΔΠΤ, ελψ ε έιιεηςε ζηδήξνπ δηαηαξάζζεη ηε δηαδηθαζία ηεο κπειίλσζεο. Οη επηπηώζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θξίζεσλ ζηελ ςπρηθή πγεία Ζ ζεκαζία ησλ ςπρηθψλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ, γηα ηε δεκφζηα πγεία θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαηαηάζζνληαη αλάκεζα ζηηο πξψηεο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ζεκαληηθή αληθαλφηεηα, ελψ νη δηαηαξαρέο απηέο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαη λα γίλνπλ κέρξη ην 2020 δεχηεξεο ζε ζπρλφηεηα, κεηά ηελ ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα (Π.Ο.Τ.). Όιεο ζρεδφλ νη έξεπλεο δείρλνπλ ηνλ αληίθηππν ησλ νηθνλνκηθψλ πθέζεσλ ζηελ ςπρηθή πγεία. Αθφκα θαη φηαλ νη ζπλνιηθνί δείθηεο πγείαο, φπσο ε ζπλνιηθή ζλεζηκφηεηα θαη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο δελ επεξεάδνληαη, ηα πνζνζηά εηδηθψλ αηηίσλ ζλεζηκφηεηαο δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ηεο θξίζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ, αλζξσπνθηνληψλ, θαηάρξεζεο αιθνφι, ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, επαηηθψλ θηξξψζεσλ θαη ειθψλ ηνπ πεπηηθνχ απμάλνληαη ζε ζπλζήθεο απφηνκεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο. Πνιιέο έξεπλεο δείρλνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο αλέρεηαο θαη ηεο θαηάζιηςεο. Μηα κειέηε απφ ηε Υηιή βξήθε ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ απφηνκεο κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη εκθάληζεο ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, κε ηελ κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο λα ιακβάλεη ρψξα ζε δηάζηεκα 6 κελψλ πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ζπκπησκάησλ. Δπίζεο, ην νηθνλνκηθφ ρξένο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ πξνδηαζέηεη ζε θαηάζιηςε. Μηα κειέηε ζε Αγγιία, θσηία θαη Οπαιία έδεημε ζαθή ζρέζε ρξένπο θαη θαθήο ςπρηθήο πγείαο. Πξφζθαηε αλαζθφπεζε, επίζεο, ηεθκεξηψλεη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ θηψρεηαο θαη ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Ζ ζπζρέηηζε κάιηζηα απηή πξνέθπςε κε φινπο ηνπο δείθηεο θηψρεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Παξάκεηξνη φπσο ην ρακειφ εηζφδεκα, ε αλαζθάιεηα, ε απειπηζία, ε θνηλσληθή κεηαβνιή, ην ζηίγκα-δηάθξηζεθνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ε ζπλλνζεξφηεηα κε ζσκαηηθά λνζήκαηα θαη θπξίσο ε πεξηνξηζκέλε εθπαίδεπζε εμεγνχλ ηε κεγαιχηεξε επαισηφηεηα ησλ θησρψλ ζηα 14

15 ςπρηθά λνζήκαηα. ε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη θησρνί απνηεινχλ νκάδα θηλδχλνπ, αθνχ είλαη νη πξψηνη πνπ πιήηηνληαη. Παξάιιεια ηα άηνκα πνπ ήδε λνζνχλ απφ ςπρηθά λνζήκαηα, ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο έθπησζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο, απνηεινχλ επίζεο νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ. Mε ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο φπνπ ε θηψρεηα επλνεί ηηο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο αιιά θαη ην αληίζηξνθν. Οη Stuckler et al.(49), κειέηεζαλ ζε 26 ρψξεο ηεο Δπξψπεο γηα ην δηάζηεκα , ηνλ ηξφπν πνπ νη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο επεξέαζαλ ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ζηελ Δπξψπε θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο, θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη θπβεξλήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηζηείινπλ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηνπο. Βξήθαλ φηη γηα θάζε αχμεζε 1% ζηελ αλεξγία, ππήξρε αχμεζε 0,8% ζηηο απηνθηνλίεο, ζηηο ειηθίεο θάησ ησλ 65 εηψλ, θαζψο θαη αχμεζε 0,8% ζηηο αλζξσπνθηνλίεο. Αληίζεηα, ηα ηξνραία αηπρήκαηα ειαηηψζεθαλ θαηά 1,4%. Δπίζεο, αχμεζε πάλσ απφ 3% ζηελ αλεξγία είρε αληίζηνηρα αθφκε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηηο απηνθηνλίεο (αχμεζε >4%), ζηηο ειηθίεο θάησ ησλ 65 εηψλ, θαζψο θαη ζηνπο ζαλάηνπο απφ ρξήζε αιθνφι. Σέινο, βξήθαλ φηη ηα απμαλφκελα πνζνζηά αλεξγίαο δελ είραλ θακία επίπησζε ζην πνζνζηφ ησλ απηνθηνληψλ, φηαλ νη δαπάλεο ζε ελεξγά πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ επαλέληαμε ησλ απνιπφκελσλ, ήηαλ πάλσ απφ 190$/άηνκν/έηνο. Με ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ελδερφκελεο επίπησζεο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ςπρηθή πγεία ζηελ Διιάδα, δηεξεπλήζεθε πξφζθαηα (Γησηάθνο θαη ζπλ, 2011) ε ζπζρέηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ αλεξγία θαη κέζν εηζφδεκα ηεο ηειεπηαίαο 20εηίαο θαη ησλ εμήο δεηθηψλ ςπρηθήο πγείαο: εηζαγσγέο ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή, επηζθέςεηο ζε εμσηεξηθά ηαηξεία θαη επείγνληα ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ, απηνθηνλίεο, αλζξσπνθηνλίεο, ζλεζηκφηεηα θαη δηαδχγηα, ηεο ηειεπηαίαο 10εηίαο. Σα δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηε Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαη απφ ηα Ννζνθνκεία Αηγηλήηεην, Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο, Γεληθφ Κξαηηθφ Αζελψλ θαη Δπαγγειηζκφο. Έγηλε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε απιήο θαη πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο. Βξέζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο θαη ησλ επηζθέςεσλ, ηφζν ζηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία (R 2 =0.40, p=0,001) φζν θαη ζην Σκήκα Δπεηγφλησλ (R 2 =0.49, p=0,0002) ηνπ Αηγηλήηεηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο θαηά ηελ πεξίνδν βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξσπνθηνληψλ (R 2 =0,16, β=0,000049, p=0,03), φπσο επίζεο θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαδπγίσλ (R 2 =0,20, β=0,005, p=0,02) θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Σν κέζν εηζφδεκα σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, έδεημε λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο επηζθέςεηο ηφζν ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία (R 2 =0,55, p<0,001) φζν θαη ζηα επείγνληα (R 2 =0,37, p=0,004) ηνπ Αηγηλεηείνπ. Όηαλ πεξηιήθζεθαλ φκσο ηα δεδνκέλα θαη απφ ηα 4 λνζνθνκεία βξέζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ επηζθέςεσλ ζηα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία (R 2 =0,70, 15

16 p=0,02) θαη ζηα επείγνληα (R 2 =0,90, p<0,001). Δπίζεο, βξέζεθε ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πνζνζηνχ ησλ απηνθηνληψλ (R 2 =0,37, p=0,007), ελψ ζεηηθή ζπζρέηηζε πξνέθπςε κεηαμχ ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πνζνζηνχ δηαδπγίσλ (R 2 =0,73, p<0,001). Δπηβαξπληηθνί παξάγνληεο Μηα νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί ςπρνινγηθή επηβάξπλζε ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. χκθσλα κε ηνλ Probst (2005), ην νηθνλνκηθφ απηφ ζηξεο πεξηιακβάλεη ηηο πιεπξέο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δπλεηηθά ζηξεζζνγφλα εξεζίζκαηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη απνηεινχληαη ηφζν απφ ππνθεηκεληθά φζν θαη αληηθεηκεληθά ζπζηαηηθά. Σα ζηξεζζνγφλα απηά εξεζίζκαηα αθνξνχλ δχν βαζηθέο παξακέηξνπο, ην εξγαζηαθφ status θαη ην αηνκηθφ εηζφδεκα. Γηα παξάδεηγκα, ε παξάκεηξνο «εξγαζηαθφ status», αθνξά ηφζν ηελ αλεξγία, πνπ είλαη αληηθεηκεληθφ ζηξεζζνγφλν εξέζηζκα, φζν θαη ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, πνπ είλαη ππνθεηκεληθφ. Παξνκνίσο, ε παξάκεηξνο «αηνκηθφ εηζφδεκα», αθνξά ηφζν ηελ νηθνλνκηθή αλέρεηα πνπ είλαη ε αληηθεηκεληθή αληθαλφηεηα πιήξσζεο ησλ ηξερνπζψλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ, φζν θαη ηελ νηθνλνκηθή πίεζε πνπ αθνξά ζηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε αλεπάξθεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο. Έηζη εμεγείηαη γηαηί ζε κηα θνηλσλία ζε νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδνληαη άκεζα θαη βαξχηεξα νη θησρνί θαη νη άλεξγνη αιιά ην άγρνο θαη ε δπζθνξία επεξεάδνπλ θαη ην ππφινηπν, νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξν, θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ. ε αηνκηθφ επίπεδν, αμίδεη λα εμεηάδνληαη ηα αληηθεηκεληθά ζηξεζζνγφλα εξεζίζκαηα, φπσο αλεξγία, εηζφδεκα λνηθνθπξηνχ, αξηζκφο κειψλ νηθνγέλεηαο, ρξένο, αηνκηθέο δηαθνξέο ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ, φπσο ηάζεηο εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ ή ζπζζψξεπζεο ρξεψλ, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο. Ζ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαίλεηαη λα επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία εξγαδφκελνπο θαη ηηο γπλαίθεο. Δπίζεο, ε χπαξμε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ε ππνζηήξημε ζην ρψξν εξγαζίαο απφ αλψηεξνπο αιιά θαη ζπλεξγάηεο απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην νηθνλνκηθφ ζηξεο. εκαληηθφ επίζεο ξφιν παίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απμεκέλε επαισηφηεηα ζηελ ςπρνθνηλσληθή απεηιή, φπσο λεχξσζε ή ρακειή αλνρή ζηε καηαίσζε, ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αλάγθε αίζζεζεο ειέγρνπ ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζην γεληθφ αίζζεκα απηνεθηίκεζεο θαη πξνζσπηθήο αμίαο. 16

17 ε νξγαλσηηθφ επίπεδν, ζα πξέπεη λα δηεξεπλψληαη νη πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εξγνδνηηθνί θνξείο γηα λα απνθξηζνχλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. Έρεη βξεζεί γηα παξάδεηγκα φηη νη εξγαδφκελνη ζην Γεκφζην Φνξέα παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, ελψ νη εξγαδφκελνη ζε παξαθκάδνπζεο επηρεηξήζεηο είλαη πην επάισηνη. Δπίζεο, ην πλεχκα δηθαηνζχλεο, ε έγθαηξε ελεκέξσζε, νη δηεπθνιχλζεηο, φπσο άδεηεο άλεπ απνδνρψλ, θαη νη απνδεκηψζεηο δξνπλ πξνζηαηεπηηθά γηα ηελ ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδφκελσλ. ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ζα πξέπεη λα δηεξεπλψληαη ηα δηεζλή νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, νη θαλφλεο ηεο αγνξάο, νη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ θαπζίκσλ, νη δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, ε βηνκεραληθή παξαγσγή, θαη πνιηηηζκηθά ζέκαηα, φπσο ν ππεξθαηαλαισηηζκφο θαη ε ρακειή αλνρή ησλ θνηλσληψλ ζηελ θαηλνηνκία. Κνηλσλίεο κε ρακειή αλνρή ζε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο ηείλνπλ λα δεκηνπξγνχλ ηζρπξά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πξναζπίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα νη άλεξγνη Διβεηνί ιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 70% ηνπ θαλνληθνχ ηνπ εηζνδήκαηνο έσο θαη 2 ρξφληα, ελψ ε πγεηνλνκηθή αζθάιηζε είλαη ππνρξεσηηθή, αλεμαξηήησο ηεο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο. Σέηνηα νθέιε είλαη αδηαλφεηα γηα ηηο ΖΠΑ, φπνπ ην επίδνκα αλεξγίαο είλαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, ελψ ε απψιεηα εξγαζίαο ζπλεπάγεηαη θαη έιιεηςε αζθάιηζεο. Γπλαηόηεηεο αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο ηηο πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ πθέζεσλ νη ππεξεζίεο πγείαο επεξεάδνληαη άκεζα κέζσ ηεο κείσζεο θνλδπιίσλ γηα ηελ πγεία θαη ηηο δνκέο απνθαηάζηαζεο. Παξάιιεια, ε αλεξγία, ε έιιεηςε αζθάιηζεο θαη ε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο νδεγνχλ ζε απνθπγή ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θαξκάθσλ, ζε ππν-ζεξαπεία ησλ λνζεκάησλ θαη ζε αχμεζε ησλ ππνηξνπψλ ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ. Πξνηεξαηφηεηα γηα θάζε ρψξα πνπ αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθή θξίζε είλαη ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν, κε πξσηαξρηθή πνιηηηθή δξάζε ηελ ππνζηήξημε θνηλσληθψλ δηθηχσλ αζθαιείαο. Έλα ζηαζεξφ εχξεκα ησλ κειεηψλ είλαη φηη ε ηαρχηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κεηαβνιήο απνηειεί ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο επηδξνχλ ζηελ πγεία επεξεάδεηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη είλαη πξνζηαηεπκέλνη απφ ηελ απεηιή. Οη εηδηθνί επηθεληξψλνληαη ζηνπο εηδηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ, ζην πιαίζην θνηλσληθήο ζπλνρήο (άηππε πξφλνηα) θαη ζην πιαίζην θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (επίζεκε πξφλνηα). 17

18 Οη θνηλσλίεο φκσο δηαθέξνπλ θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Οη δπλαηφηεηεο γηα πξσηνγελή παξέκβαζε ζην νηθνλνκηθφ ζηξεο αθνξνχλ ζηελ πξναγσγή ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πγείαο κέζσ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο επηκφξθσζεο ή θξαηηθά επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ. Αλ θαη νη απνιχζεηο είλαη ε αξρηθή αληίδξαζε ελφο νξγαληζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο φπσο κεηαθηλήζεηο ζέζεσλ εξγαδνκέλσλ, κείσζε σξψλ εξγαζίαο ή άδεηεο άλεπ απνδνρψλ, θαίλεηαη λα κεηψλνπλ ην νηθνλνκηθφ ζηξεο. Δπίζεο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ εξγνδφηε, νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηε θχζε ησλ αιιαγψλ, ψζηε λα κεηψλεηαη ε καηαίσζε θαη λα εληζρχεηαη ε εκπηζηνζχλε. Καιέο δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο έρνπλ νη θπβεξλήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, λα πξνζειθχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε εξγαζίεο κεγάιεο δήηεζεο, λα πξνζθέξνπλ άκεζε βνήζεηα ζε επάισηα άηνκα πνπ ράλνπλ ηελ εξγαζία θαη λα επαλεθπαηδεχνπλ ηνπο απνιπκέλνπο κε ζθνπφ ηελ επαλέληαμή ηνπο ζηε λέα αγνξά εξγαζίαο. Ζ δεπηεξνγελήο παξέκβαζε αθνξά ζηελ πξναγσγή δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο ζηηο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβνπιεπηηθά πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη νηθνλνκηθέο δηεπθνιχλζεηο ή θνξνειαθξχλζεηο. Κιεηδί ζην επίπεδν ηεο δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο απνηειεί ε ελίζρπζε αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλήζσλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Πξφζθαηα ζηνηρεία έδεημαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζεηηθή ζρέζε θφζηνπο-απνηειέζκαηνο ησλ ςπρνινγηθψλ θαη θαξκαθνινγηθψλ παξεκβάζεσλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ζ ηξηηνγελήο παξέκβαζε αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο πγείαο ησλ πιεγέλησλ, γηα παξάδεηγκα κε επηδφκαηα αλεξγίαο ή κε ελεξγά πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Βξέζεθε φηη θάζε αχμεζε 10 δνιαξίσλ αλά άηνκν ζηηο επελδχζεηο γηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κεηψλεη ηελ επίπησζε ηεο αλεξγίαο ζηηο απηνθηνλίεο θαηά 0,04%. Μειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη ησλ απηνθηνληψλ ζηηο 27 ρψξεο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε (OECD) απφ ην 1980 έσο ην 2003 έδεημε φηη ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ δσηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξφιεςε ησλ απηνθηνληψλ θαη εηδηθά ζε ρψξεο πνπ βηψλνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθή θξίζε. 18

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΓ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΓ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΓ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 19 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2008 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΑΘΖΝΑ Αγαπεηνί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΑΘΘΗΜΑΣΘΚΕ ΔΘΑΣΑΡΑΥΕ

ΤΝΑΘΘΗΜΑΣΘΚΕ ΔΘΑΣΑΡΑΥΕ ΤΝΑΘΘΗΜΑΣΘΚΕ ΔΘΑΣΑΡΑΥΕ ΤΝΑΘΘΗΜΑΣΘΚΕ ΔΘΑΣΑΡΑΥΕ - ΣΑΞΘΝΟΜΗΗ Καηαθλιπηικές διαηαρατές Γελ ππάξρεη πνηέ καληαθφ, ππνκαληαθφ ή κεηθηφ επεηζφδην Μείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή α) Μνλαδηθφ επεηζφδην β) ππνηξνπηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατός και αστοκτονία Επίατρος Γ. Λοσκάς, Ψστίατρος

Στρατός και αστοκτονία Επίατρος Γ. Λοσκάς, Ψστίατρος Στρατός και αστοκτονία Επίατρος Γ. Λοσκάς, Ψστίατρος Η απηνθηνλία είλαη έλα γεληθφ θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζε φινπο ηνπο ιανχο απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ κέρξη ζήκεξα θαη πξφθεηηαη γηα εθνχζηα δηαθνπή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΑΓΦΟ ΣΙ ΤΓΦΡΟΝΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΑΓΦΟ ΣΙ ΤΓΦΡΟΝΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ «Δξγαζηαθό άγρνο ζηηο ζύγρξνλεο επηρεηξήζεηο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΊΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΑΓΦΟ ΣΙ ΤΓΦΡΟΝΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ πνπδάζηξηεο: Παπαδνπνχινπ Έιελα,

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ. Π Φερενηίνος. Λέθηνξαο Ψπρηαηξηθήο

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ. Π Φερενηίνος. Λέθηνξαο Ψπρηαηξηθήο ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ Π Φερενηίνος Λέθηνξαο Ψπρηαηξηθήο Επιδημιολογία 1.000.000 ζάλαηνη/έηνο απφ απηνθηνλία παγθνζκίσο (εηήζηα ζλεηφηεηα 14,5/100.000)- 1 ζάλαηνο αλά 40 1,5% φισλ ησλ ζαλάησλ 10 ε αηηία ζαλάηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξνβιήκαηα ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο

ΘΔΜΑ: Πξνβιήκαηα ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο ΘΔΜΑ: Πξνβιήκαηα ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο Β Λπθείνπ Αλδξνύζαο Μάζεκα: Δξεπλεηηθή Δξγαζία Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: Γηώξγνο Λακπξόπνπινο ρνιηθό έηνο: 2013-2014 1 Πξόινγνο Η θξίζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΚΡΟΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα....4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 1.Το ζηίγμα ηης υστικής αζθένειας και η ανηιμεηώπιζή ηοσ.. 9 1.1. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ε

Διαβάστε περισσότερα