Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΜΑΝΔΣΑ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΥΡΖΣΟΤ Αξηζκφο Μεηξψνπ: 4469 Θέκα «ΜΔΛΔΣΗ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ ΜΔΗ ΣΑΗ 20/0,4 KV» Δπηβιέπνπζα ΠΤΡΓΗΧΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Αξηζκόο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο: Πάηξα, (Οθηψβξηνο, 2009) 1

2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πηζηνπνηείηαη φηη ε Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα «ΜΔΛΔΣΗ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ ΜΔΗ ΣΑΗ 20/0,4 KV» Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ΜΑΝΔΣΑ ΜΑΡΗΑ Αξηζκφο Μεηξψνπ: 4469 Παξνπζηάζηεθε δεκφζηα θαη εμεηάζηεθε ζην Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ζηηο.../../ Ζ Δπηβιέπνπζα Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα Ππξγηψηε Διεπζεξία Αληψληνο Αιεμαλδξίδεο Καζεγεηήο 2

3 Αξηζκόο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο: Θέκα: «ΜΔΛΔΣΗ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ ΜΔΗ ΣΑΗ 20/0,4 KV» Φνηηήηξηα: Μαλέηα Μαξία Δπηβιέπνπζα: Ππξγηψηε Διεπζεξία Πεξίιεςε Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε Τπνζηαζκνχ ΜΣ ΥΣ. Αλαιχνληαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ηδησηηθνχ Τ/ ΜΣ, ελψ κειεηάηαη εθηελέζηεξα ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κέζσλ εθείλσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ελφο Μεραλνπξγείνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ θνξηία θίλεζεο θαη θσηηζκνχ. Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο, πνπ είλαη ε εηζαγσγή, παξαηίζεληαη ηα απαξαίηεηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ κειέηε θαη ηελ ζρεδίαζε ελφο Τ/. πγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη ηα κέζα δεχμεο απφδεπμεο θαη πξνζηαζίαο ΜΣ θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο γηα ην δίθηπν ΜΣ. Παξνπζηάδνληαη νη ηχπνη παξνρήο ησλ ηδησηηθψλ Τ/, ηα θαηάιιεια είδε γείσζεο γηα πξνζηαζία ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηνχο ή βξίζθνληαη θνληά, απφ επηθίλδπλεο ηάζεηο επαθήο θαη βεκαηηθέο ηάζεηο, φπσο επίζεο θαη ε απαξαίηεηε πξνζηαζία ηνπ Τ/ έλαληη ππεξηάζεσλ. ηελ ζπλέρεηα, επηζεκαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη νη ηξφπνη επηινγήο θαη πξνζηαζίαο ησλ Μ/ ηζρχνο, νη νπνίνη έρνπλ ηνλ ξφιν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ηάζεο απφ ΜΣ ζε ΥΣ. Γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηα θαιψδηα ΜΣ θαη ΥΣ θαη αλαιχνληαη ηα κέζα δεχμεο απφδεπμεο θαη πξνζηαζίαο ΥΣ. Δπηπιένλ πεξηγξάθνληαη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο κέζα ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηνχληαη ηα κέζα δεχμεο θαη πξνζηαζίαο. Δπηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο αληηζηάζκηζεο αέξγνπ ηζρχνο θαη γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηα ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο θαη ζηελ επηβεβιεκέλε ζπληήξεζε ηνπ Τ/. Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα απαξαίηεηα εθείλα ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ ησλ βηνκεραληθψλ ρψξσλ, νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ εγθαηαζηάζεηο θίλεζεο θαη θσηηζκνχ. ην δεχηεξν κέξνο, πξαγκαηνπνηείηαη κηα κειέηε εγθαηάζηαζεο θίλεζεο θαη θσηηζκνχ ελφο Μεραλνπξγείνπ θαζψο επίζεο θαη ε κειέηε επηινγήο ησλ κέζσλ 3

4 πινπνίεζεο ηνπ ηδησηηθνχ Τ/ ΜΣ ΥΣ παξνρήο ηχπνπ Α1 πνπ ζα ην ηξνθνδνηήζεη. Αθνινπζνχλ ηξία ζρέδηα, ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ κεραλψλ παξαγσγήο έξγνπ ηνπ Μεραλνπξγείνπ, ηεο θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Τ/ ΜΣ θαη ην κνλνγξακκηθφ ηνπ δηάγξακκα ζην νπνίν θαίλνληαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη ηελ ζρεδίαζε ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο. SUMMARY Intention of the present diplomatic essay is the study of a Middle/Low Voltage s Substation. The means used for the implementation of a private Middle Voltage s Substation are being analyzed, whereas there is a further study of the procedure used to choose the specific means that are necessary for the power supply of a machine shop, which is consisted of movement and lighting loads. This essay is divided into two parts. In the first part, which is the introduction, all the essential theoretical information for calculating and designing a Substation is given. More specific, there is an analysis of the means of connection-disconnection and Middle Voltage protection structures, as well as the equipment for The M/V network. There is a presentation of the types of supplying private Substations and the proper grounding methods which protect people who work at them or stand close to them from dangerous types of voltages. Also the necessary protection of the Substation from overvoltage is mentioned. The technical characteristics, and the ways to select and to protect the Transformers, whose role is to transform the Middle Voltage to Low Voltage are presented next. There is a reference to the M/L Voltage cables and to the means of connectiondisconnection and Low Voltage protection structures. Furthermore there is a description of the electrical boards, in which the means of connection and protection are placed. The necessity for counterbalancing the reactive power is highlighted and also the fire protection systems and the obligatory maintenance of the Substation are referred. Concluding the first part there is a presentation of the information needed to estimate electrical installations of industrial buildings, which are composed of motion and lighting installations. In the second part, there is an installation study for motion and lighting of a machine shop as well as a case study of the different structures available for setting up a private Substation M/L Voltage type A1 that will provide electrical power. Then there are three drawings. The first is about placing the different types of product machines of the machine shop, the ground plan of the M/V Substation s building and the monoline diagram, in which all the essential information for constructing the electrical board and designing the electrical installation are showed. 4

5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 ν Μέξνο Δηζαγσγή 1. Γεληθά 1 2. Βαζηθφ ειεθηξνινγηθφ πιηθφ δεχμεο - απφδεπμεο θαη πξνζηαζίαο ΜΣ Απνδεχθηεο Γηαθφπηεο Φνξηίνπ Γηαθφπηεο ηζρχνο Αζθάιεηεο Γηαθφπηεο απνκφλσζεο Αιεμηθέξαπλα Δμνπιηζκφο δεχμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Γηθηχνπ ΜΣ Πξνζηαζία γξακκψλ αλαρψξεζεο ηνπ δηθηχνπ ΜΣ Πξνζηαζία δηαθιάδσζεο ζε θαηαλαισηή ΜΣ Δπηιεθηηθή ζπλεξγαζία ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο Σππνπνηεκέλεο παξνρέο ΜΣ Παξνρή Α Παξνρή Α Παξνρή Β Παξνρή Β Γεηψζεηο Τ/ θαηαλαισηψλ ΜΣ θαη ΥΣ Γεληθά Δίδε ειεθηξνδίσλ γείσζεο Απνιήμεηο θαη ζπλδέζεηο ησλ ειεθηξνδίσλ γείσζεο Θεκειηαθή γείσζε Αληίζηαζε γείσζε θαη κέηξεζή ηεο Γείσζε Τ/ ζηελ εγθαηάζηαζε ΜΣ Γείσζε Τ/ ζε κε αγψγηκν έδαθνο Μέζνδνο γείσζεο ζηελ εγθαηάζηαζε ΥΣ Έιεγρνο βεκαηηθψλ ηάζεσλ Πξνζηαζία απφ ειεθηξνπιεμία Πξνζηαζία ησλ Τ/ ΜΣ θαηά ησλ ππεξηάζεσλ Πξνζηαζία ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ΥΣ θαηά ησλ ππεξηάζεσλ Απαγσγείο ηάζεσλ ΥΣ Μεηαζρεκαηηζηήο Σχπνη Μεηαζρεκαηηζηψλ Δμνπιηζκφο Μ/ ΜΣ ιαδηνχ Ζιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά Μ/ πλζήθεο ιεηηνπξγίαο Μ/ 66 5

6 7.4.1 Τπεξθφξηηζε Παξαιιειηζκφο Καηαλνκή θνξηίνπ ζε πεξίπησζε παξαιιειηζκνχ Δπηινγή Μ/ Τ/ ΜΣ Πξνζδηνξηζκφο ηζρχνο Μ Πξνζηαζία Μ/ Πξνζηαζία βξαρπθπθιψκαηα Πξνζηαζία Μ/ ζε ππεξθφξηηζε Πξνζηαζία θαηά εζσηεξηθψλ ζθαικάησλ θαη έιιεηςεο ιαδηνχ κε Ζ/Ν Buchholz Γηαθνξηθή πξνζηαζία Μεηαζρεκαηηζηέο κέηξεζεο Μεηαζρεκαηηζηέο ηάζεο Μεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο Μνλσκέλνη αγσγνί θαη θαιψδηα ΜΣ ΥΣ Μφλσζε θαισδίσλ Αθξνδέθηεο θαισδίσλ Γείσζε θαισδίσλ Μέζα δεχμεο απφδεπμεο θαη πξνζηαζίαο ΥΣ Εεχμε Απφδεπμε Μέζα δεχμεο-απφδεπμεο ΥΣ Μεραληθνί δηαθφπηεο θνξηίνπ Ρειαί ηζρχνο Βνεζεηηθά ξειαί Μέζα πξνζηαζίαο ζε ππεξξεχκαηα, ππεξθφξηηζε θαη βξαρπθπθιψκαηα ζηε ΥΣ Αζθάιεηεο ηήμεο Απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο Απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο έλαληη ππεξξεχκαηνο Μηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ Θεξκηθά ξειαί πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ Μηθξναπηφκαηνη πξνζηαζίαο γξακκψλ Γηαθφπηεο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο (ΓΓΡ) Ζιεθηξηθνί πίλαθεο Κπςέιεο ρεκαηηθφ δηάγξακκα κηαο ηππηθήο θπςέιεο Πίλαθεο ΥΣ Γεληθνί πίλαθεο δηαλνκήο Πίλαθεο θίλεζεο Πίλαθεο θσηηζκνχ 104 6

7 11. Αληηζηάζκηζε Πιενλεθηήκαηα απφ ηελ βειηίσζε ηεο άεξγνπ ηζρχνο πζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο Γηάθξηζε ππξνπξνζηαζίαο Καηεγνξίεο ππξθαγηψλ Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο πληήξεζε Τ/ Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο βηνκεραληθψλ ρψξσλ Γηαηνκέο θαη επηηξεπφκελα ξεχκαηα ζε αγσγνχο θαη θαιψδηα Γηαηάμεηο πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ Πίλαθεο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο Τπνινγηζκνί Δγθαηαζηάζεηο θίλεζεο Δγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ Τπνινγηζκφο ηεο απαηηνχκελεο θσηεηλήο ξνήο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Τπνινγηζκφο δηαηνκψλ αγσγψλ ηξνθνδνζίαο θσηηζηηθψλ θπθισκάησλ θαη δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο (αζθαιεηψλ, δηαθνπηψλ Μεραλνπξγείν ν Μέξνο Μειέηε Τ/ ΜΣ-ΥΣ παξνρήο ηύπνπ Α1 γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε κεραλνπξγείνπ. 7

8 1 ν Μέξνο - Δηζαγσγή 1. Γεληθά Ζ κειέηε ελφο ππνζηαζκνχ (Τ/) είλαη έλα εηδηθφ θαη ζρεηηθά πνιχπινθν πξφβιεκα επεηδή έρεη λα θάλεη κε ηελ αληηκεηψπηζε δηαθνξεηηθψλ ζεκάησλ ηα νπνία είλαη ειεθηξνινγηθά, θηηξηαθά θαη πξνβιήκαηα αζθαιείαο. Οη απμαλφκελεο απαηηήζεηο ζε άλεζε, εμππεξέηεζε θαη απηνκαηηζκφ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ δεκηνπξγήζεη αληίζηνηρε αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα φιν θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα μεπεξλνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηξνθνδφηεζήο ηνπο απφ ην δίθηπν Υακειήο Σάζεο (ΥΣ) ησλ 400V ηεο ΓΔΖ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη αλαγθαία ε ηξνθνδφηεζε απφ ην δίθηπν Μέζεο Σάζεο (ΜΣ) ηεο ΓΔΖ θαη ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη ζε δηθφ ηνπ ρψξν ηδησηηθφ ππνζηαζκφ ΜΣ/ΥΣ. Ζ θξίζηκε ειεθηξηθή ηζρχο ζηελ νπνία απαηηείηαη λα εγθαηαζηαζεί ηδησηηθφο ππνζηαζκφο εμαξηάηαη απφ ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ θαηαλαισηή θαη ηε θφξηηζε ηνπ δηθηχνπ ΥΣ ηεο ΓΔΖ. πλήζσο ε ηζρχο απηή είλαη 250kVA θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο βξίζθεηαη κέζα ζε κεγάιε πφιε κε κεγάιε ππθλφηεηα ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ε ηζρχο απηή κπνξεί λα είλαη 135kVA, σζηφζν κεξηθέο θνξέο γηα ηερληθνχο ή νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ε ΓΔΖ κπνξεί λα επηβάιιεη ηελ ζχλδεζε κε ΜΣ αθφκε θαη ζε κηθξφηεξεο ηζρχεηο. Βαξηέο εθθηλήζεηο θηλεηήξσλ, θνξεζκφο ηνπ δηθηχνπ ΥΣ κπνξνχλ λα επηβάιινπλ αθφκε θαη απφ ηα 50 kva ηε ζχλδεζε ζηε ΜΣ. Με ηνλ φξν ηζρχο, ελλνείηαη ε πκθσλεκέλε ηζρχο, ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηελ ΓΔΖ δελ ζα μεπεξάζεη θαη φρη ε Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο, ε νπνία είλαη ην άζξνηζκα ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ησλ επηκέξνπο θνξηίσλ ηνπ θαηαλαισηή θαη είλαη ιίγν έσο πνιχ κεγαιχηεξε ηεο ζπκθσλεκέλεο ηζρχνο. Σα ελαέξηα δίθηπα ηεο ΓΔΖ είλαη θαηά θαλφλα αθηηληθά (ζρήκα 1) ελψ κπνξεί νξηζκέλα ηκήκαηά ηνπο λα είλαη θαισδηαθά. Σα ππφγεηα δίθηπα ΜΣ είλαη βξνρνεηδή (ζρήκα 2). Οη θαηαλαισηέο ζπλδένληαη ζε βξφρν (αιπζσηά) κε θαιψδηα. 8

9 ρήκα 1: Αθηηληθφ δίθηπν ΜΣ ρήκα 2: Βξνρνεηδέο δίθηπν ΜΣ 9

10 Ζ ηξνθνδνζία κε ΜΣ γίλεηαη απφ δίθηπα ηάζεο 6.6kV, 15kV, 20kV θαη 22kV, κε πξννπηηθή φια απηά ηα δίθηπα κέζεο ηάζεο λα κεηαηξαπνχλ κειινληηθά ζε δίθηπα ησλ 20kV θαη έηζη φια ηα πιηθά ησλ λέσλ ππνζηαζκψλ ΜΣ είλαη γηα 20kV αθφκε θαη αλ ην δίθηπν είλαη ησλ 15kV. Έλαο ππνζηαζκφο απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηέζζεξα ηκήκαηα: Σν ηκήκα ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα κέζεο ηάζεο (20kV) ηεο ΓΔΖ. Σν ηκήκα ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα κέζεο ηάζεο (20kV) ηνπ θαηαλαισηή. Σνλ ή ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ηζρχνο (Μ/). Σνλ γεληθφ πίλαθα ρακειήο ηάζεο. ρεκαηηθή δηάθξηζε ππνζηαζκνχ κέζεο ηάζεο Ζ εγθαηάζηαζε ΜΣ ηεο ΓΔΖ κπνξεί λα είλαη ππαίζξηα ή ζηεγαζκέλε ζε ελαέξηα δίθηπα, ελψ είλαη πάληα ζηεγαζκέλε ζε ππφγεηα δίθηπα. Πεξηέρεη κεηαζρεκαηηζηέο κεηξήζεσλ, κεηξεηέο ηζρχνο θαη ελέξγεηαο θαζψο θαη ην κέζν πξνζηαζίαο ηεο παξνρήο ζε βξαρπθπθιψκαηα, δειαδή δηαθφπηεο ή αζθάιεηεο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή είλαη ζπλήζσο ζηεγαζκέλε θαη πεξηέρεη ηα θαιψδηα, ηνπο δπγνχο ΜΣ, ηα φξγαλα θαη ηα κέζα πξνζηαζίαο, ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ηζρχνο, ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο νξγάλσλ θαη ηνπο δπγνχο ΥΣ κε ηελ πξνζηαζία ηνπο. Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή λα είλαη ππαίζξηα κφλν πνπ επεηδή δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ ζπληήξεζή ηνπ, εθαξκφδεηαη ππαίζξηα εγθαηάζηαζε Μ/ θαη ζηεγαζκέλεο θπςέιεο. 10

11 2. Βαζηθφ Ζιεθηξνινγηθφ Τιηθφ δεχμεο, απφδεπμεο θαη πξνζηαζίαο ΜΣ Οη δηαθφπηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ΓΔΖ θαη ηνλ θαηαλαισηή ζηηο γξακκέο ΜΣ είλαη: νη απνδεχθηεο (ΑΠ/Ε) νη δηαθφπηεο θνξηίνπ (Γ/Φ) νη δηαθφπηεο ηζρχνο (Γ/Η) νη αζθάιεηεο νη δηαθφπηεο απνκφλσζεο ηα αιεμηθέξαπλα 2.1 Απνδεχθηεο Οη απνδεύθηεο είλαη ηχπνη καραηξσηψλ δηαθνπηψλ κνλνπνιηθψλ ή ηξηπνιηθψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ δηαθνπή θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο θνξηίν ή δηαξξένληαη απφ πνιχ κηθξά ξεχκαηα. Έρνπλ νξαηέο επαθέο παξέρνληαο νπηηθφ έιεγρν ηνπ δηθηχνπ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνηάζζνληαη άιισλ δηαθνπηηθψλ ζπζηεκάησλ π.ρ. δηαθνπηψλ θνξηίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη κεραληθή αιιεινκαλδάισζε γηα λα κελ ππάξμεη ιεηηνπξγία ηνπ απνδεχθηε κε ηάζε ζηα άθξα ηνπ. ε θιεηζηή θαηάζηαζε πξέπεη λα αληέρνπλ ζηα ξεχκαηα ζθαικάησλ, ζε αλνηρηή ηηο ππεξηάζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη δελ πξέπεη πνηέ λα ρεηξίδνληαη ππφ θνξηίν. Οη απνδεχθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ γείσζε θάπνησλ θπθισκάησλ φπνπ ππάξρεη εηδηθή καλδάισζε απηψλ. Τπάξρνπλ απνδεχθηεο- γεησηέο πνπ είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ, κε νξαηφ ζχζηεκα επαθψλ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ, φπνπ ε ζέζε ησλ επαθψλ ηνπο ειέγρεηαη κε εηδηθφ ελδεηθηηθφ ζχζηεκα. Γεησηήο νλνκάδεηαη ν απνδεχθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζχλδεζε θαισδίσλ θαη αγσγψλ ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηε γε φηαλ απηά είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα λα γίλνπλ εξγαζίεο επηζθεπήο ή ζπληήξεζήο ηνπο. Γελ πξέπεη 11

12 λα ρεηξίδνληαη ππφ θνξηίν γηα απηφ πξέπεη λα καλδαιψλνληαη κεραληθά κε ηνπο δηαθφπηεο θνξηίνπ ή ηζρχνο πνπ αλήθνπλ. 2.2 Γηαθφπηεο Φνξηίνπ Γηαθόπηεο θνξηίνπ νλνκάδνληαη νη ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθφπηνπλ ή λα απνθαζηζηνχλ εληάζεηο ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψκαηνο θαζψο επίζεο θαη λα απνθαζηζηνχλ αιιά φρη λα δηαθφπηνπλ εληάζεηο ξεπκάησλ βξαρπθχθισζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηαθφπηεο θνξηίνπ ηνπνζεηεζνχλ ζε θιεηζηνχο ρψξνπ ππνζηαζκνχο, ραξαθηεξίδνληαη σο εζσηεξηθνχ ρψξνπ κε ηθαλφηεηα δηαθνπήο κέρξη 630Α, ελψ αλ ηνπνζεηεζνχλ ζε ζηχινπο ραξαθηεξίδνληαη σο εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε ηθαλφηεηα δηαθνπήο κέρξη 400Α. Τπάξρνπλ δηαθφπηεο θνξηίνπ πνπ δηαζέηνπλ νξαηφ ζχζηεκα επαθψλ γηα λα ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη άιινη θιεηζηνχ ηχπνπ, ζηνπο νπνίνπο φκσο πξέπεη λα πξνηάζζεηαη απνδεχθηεο πξνο ηελ πιεπξά ησλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο θαη λα θέξνπλ αιιεινκαλδάισζε. Καηά ηελ ζηηγκή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηαθφπηε θνξηίνπ δεκηνπξγείηαη ειεθηξηθφ ηφμν κεηαμχ ησλ επαθψλ ηνπ. Ζ ζβέζε ηνπ ειεθηξηθνχ απηνχ ηφμνπ γίλεηαη κέζα ζηνλ εηδηθφ ζάιακν πνπ δεκηνπξγείηαη εζσηεξηθά ζην ζχζηεκα κνλσηήξσλ ησλ αθίλεησλ επαθψλ ηνπ. Ο ρεηξηζκφο ηνπ δηαθφπηε θνξηίνπ γίλεηαη είηε ρεηξνθίλεηα κε εηδηθφ ζχζηεκα κνρινχ κεγάινπ κήθνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηνί είλαη ππαίζξηνη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε ζηχινπο είηε κε θηλεηήξα ελζσκαησκέλν ζηελ δηάηαμε ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ κεγέζε θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 12

13 Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε δηαθνπηψλ θνξηίνπ γηα ππνζηαζκφ ησλ 20 kv Ολνκαζηηθή ηάζε (UΝ) Ολνκαζηηθή έληαζε (IΝ) Έληαζε δηαθνπήο (INA) Έληαζε δηαθνπήο ξεπκάησλ καγλήηηζεο κεηαζρεκαηηζηψλ (Im) Έληαζε ξεχκαηνο δεχμεο (IZ) Έληαζε δηαθνπήο ρσξεηηθνχ θνξηίνπ (IC) Έληαζε ζεξκηθήο αληνρήο (Ith) Ζιεθηξνδπλακηθή αληνρή (Idyn) Ζ ηάζε ζηελ νπνία απελεξγνπνηείηαη ν δηαθφπηεο Ζ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ επηηξέπεηαη λα δηέξρεηαη ζπλερψο απφ ηηο επαθέο ηνπ δηαθφπηε Ζ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο ζηελ νπνία δηαθφπηεηαη ην θχθισκα κε νξηζκέλν ζπληειεζηή ηζρχνο Ζ έληαζε ησλ ξεπκάησλ καγλήηηζεο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ κέηξεζεο πνπ δελ πξέπεη λα ιάβνπλ κεγαιχηεξε ηηκή Ζ κέγηζηε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ δηαξξέεη ην θχθισκα ακέζσο κεηά ηελ δεχμε ηνπ θπθιψκαηνο Ζ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ άεξγε ρσξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θπθιψκαηνο Ζ κέγηζηε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ αληέρεη ν δηαθφπηεο γηα 1sec. Ζ κέγηζηε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ αληέρεη δπλακηθά ν δηαθφπηεο 24 kv 400 A 400A/0,7 40A 32kA 150A 12,5kA 32kA 2.3 Γηαθφπηεο ηζρχνο Οη δηαθόπηεο ηζρύνο είλαη ζπζθεπέο πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ δηαθνπή θαη ηελ απνθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ κέζεο ηάζεο πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ππεξεληάζεσλ, απηφκαηα, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ ειεθηξνλφκσλ πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο. Ζ δηέγεξζή ηνπο γίλεηαη κε ειεθηξνλφκνπο ζηαζεξνχ ρξφλνπ πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ ππεξθφξηηζε θαη ζηνηρείν ζηηγκηαίαο ιεηηνπξγίαο γηα ην βξαρπθχθισκα θαη κπνξεί επίζεο λα δηαζέηνπλ ζηνηρείν γεο. Δπίζεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηαθφπηνπλ θαη λα απνθαζηζηνχλ ειεθηξηθά θπθιψκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιήξεο θνξηίν ηνπο. ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ν θαηαλαισηήο εγθαζηζηά δηαθφπηεο ηζρχνο πνπ κπνξεί λα είλαη ηχπνπ πξσηνγελνχο πξνζηαζίαο ή δεπηεξνγελνχο 13

14 πξνζηαζίαο. ηελ πξσηνγελή ππάξρνπλ ελζσκαησκέλα πελία γηα ηελ θακπχιε ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο θαη ζηηγκηαία ζηνηρεία. Δθφζνλ ε πξσηνγελήο πξνζηαζία δελ έρεη ξχζκηζε γηα ξεχκαηα γεο, ε κέγηζηε ηζρχο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί είλαη πεξηνξηζκέλε απφ ηελ ξχζκηζε ησλ ειεθηξνλφκσλ γεο ηεο ΓΔΖ. Γειαδή ην κέγηζην ξεχκα εθαξκνγήο είλαη κηθξφηεξν ησλ 80Α, ζπλήζσο 50Α. ηελ δεπηεξνγελή πξνζηαζία ν δηαθφπηεο ηζρχνο ζπλδπάδεηαη κε ειεθηξνλφκνπο πνπ κπνξεί λα είλαη ειεθηξνκεραληθνί, ειεθηξνληθνί ή ςεθηαθή. Οη δηαθφπηεο ηζρχνο ηνπνζεηνχληαη, απφ ηελ ΓΔΖ ζηα δίθηπα ΜΣ, ζηηο αλαρσξήζεηο ησλ θχξησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ θαη είλαη ηχπνπ πησρνχ ειαίνπ θαη ζην κέζν κεγάινπ κήθνπο ειεθηξηθψλ γξακκψλ ή ζηηο αθεηεξίεο κεγάισλ δηαθιαδψζεσλ θαη είλαη ηχπνπ απηνκάηνπ επαλαθνξάο. Έλα πιήξεο ζπγθξφηεκα δηαθνπήο ηζρχνο πεξηιακβάλεη: ηνλ ηξηπνιηθφ δηαθφπηε κε ηηο επαθέο ηνλ κεραληζκφ ηνπ ειαηεξίνπ, ην νπνίν αζθεί ηε δχλακε επαθήο ην ζχζηεκα ειέγρνπ, πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο ειεθηξνλφκνπο πνπ δηεγείξνπλ ηνλ κεραληζκφ ηνπ ειαηεξίνπ ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ξεχκαηνο, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειεθηξνλφκσλ ην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο ηνλ απνδεχθηε, πνπ είλαη θαηάιιεια καλδαισκέλνο κε απηφλ ψζηε λα γίλεηαη εκθαλήο ε θαηάζηαζε ηνπ θπθιψκαηνο Καηά ηελ ζηηγκή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο δεκηνπξγείηαη ειεθηξηθφ ηφμν κεηαμχ ησλ επαθψλ ηνπ, ε ζβέζε ηνπ νπνίνπ πεηπραίλεηαη κε ηελ έληνλε δηέιεπζε ιαδηνχ ζην ζεκείν δεκηνπξγίαο ηνπ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηνπ ειαηεξίνπ ζπγθξνηνχληαη ζηε ζέζε εληφο νη επαθέο ηνπ. Ο δηαθφπηεο ηζρχνο αλνίγεη κέζσ ηνπ ειεθηξνλφκνπ ηνπ. Δθηφο απφ ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο πησρνχ ειαίνπ, ππάξρνπλ θαη νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο εμαθζνξηνχρνπ ζείνπ (SF6), ζπξφκελνπ ηχπνπ, κε βνεζεηηθέο επαθέο, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην SF6 ππφ πίεζε γηα ηελ ςχμε ηνπ ηφμνπ. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ κεγέζε θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 14

15 Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο γηα Τ/ ΜΣ 20 kv Ολνκαζηηθή ηάζε (UN) Ολνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο ζηνπο 40 C (IN) Μέγηζηε έληαζε δεχμεο (IZ) Μέγηζηε έληαζε απφδεπμεο (IK) Έληαζε ζεξκηθήο αληνρήο (Ith) Ηζρχο απφδεπμεο (Sk) Ζ ηάζε ζηελ νπνία απελεξγνπνηείηαη ν δηαθφπηεο Ζ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ επηηξέπεηαη λα δηέξρεηαη ζπλερψο απφ ηηο επαθέο ηνπ δηαθφπηε Ζ κέγηζηε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ δηαξξέεη ην θχθισκα φηαλ ν δηαθφπηεο θιείλεη ζε βξαρπθχθισκα Ζ κέγηζηε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο ζηελ νπνία δηαθφπηεηαη ην θχθισκα κε νξηζκέλν ζπληειεζηή ηζρχνο Ζ κέγηζηε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ αληέρεη ν δηαθφπηεο γηα 1sec Ζ θαηλφκελε ηζρχο πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε SK= UK IK θαη πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 250MVA 24kV 630A 31,5A 11,5kA/0,7ε π. 10kA 500MVA 2.4 Αζθάιεηεο ΜΣ Οη αζθάιεηεο ζε εγθαηαζηάζεηο ΜΣ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα πξνζηαζία ζε βξαρπθπθιψκαηα θαη φρη ζε ππεξθνξηίζεηο. Απνηεινχλ ελαιιαθηηθή θζελή ιχζε αληί ησλ Γ/Η. Γηα λα ππάξμεη απνδεπμηκφηεηα ππφ θνξηίν, φηαλ ππάξρνπλ αζθάιεηεο, εγθαζίζηαηαη θαη έλαο Γ/Φ. Γηαθξίλνπκε δχν είδε αζθαιεηψλ ΜΣ: Αζθάιεηεο εθηφλσζεο Αζθάιεηεο ζθφλεο - Οη αζθάιεηεο εθηόλσζεο απνηεινχληαη απφ έλα κνλσηηθφ ζσιήλα εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 2-3cm θαη κήθνπο 30-35cm γηα ηάζε 20kV. Μέζα ζηνλ ζσιήλα βξίζθεηαη ζηξψκα βνξηθνχ νμένο θαη ην ηεθηφ, πνπ ζπγθξαηείηαη ηαλπζκέλν απφ ηα δχν άθξα κε ειαηήξηα. Οη επαθέο ησλ 15

16 δχν άθξσλ ηνπο είλαη κεηαιιηθέο. Μφιηο ην ξεχκα ηνπ θπθιψκαηνο ππεξβεί κηα ηηκή, ιεηψλεη ην ηεθηφ δεκηνπξγψληαο ειεθηξηθφ ηφμν ζην ζεκείν απνκάθξπλζεο ησλ δχν ηκεκάησλ ηνπ. Όηαλ ην έλα ηκήκα ηνπ ηεθηνχ έιζεη ζε επαθή κε ηα ηνηρψκαηα ηνπ ζσιήλα, φπνπ βξίζθεηαη ην βνξηθφ νμχ, δεκηνπξγνχληαη πδξαηκνί, ηνμηθά αέξηα, πνπ ζπληεινχλ ζηελ ζβέζε ηνπ ειεθηξηθνχ ηφμνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ΓΔΖ ρξεζηκνπνηεί ηηο αζθάιεηεο απηέο κφλν ζε ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ αζθάιηζε δηαθιαδψζεσλ ζε δίθηπα ΜΣ. Σν ξεχκα βξαρπθπθιψζεσο, ζε αληίζεζε κε ηηο αζθάιεηεο ζθφλεο, δελ πεξηνξίδεηαη γηαηί ε αληίζηαζε θαη ε ηάζε θαηά κήθνο ηεο αζθάιεηαο είλαη κηθξέο. Σν θφζηνο ηνπο είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ηηο αζθάιεηεο ζθφλεο. Έρνπκε δχν ηχπνπο αζθαιεηψλ εθηφλσζεο: Αζθάιεηεο εθηφλσζεο βξαδείαο ηήμεο, ραξαθηεξίδεηαη κε ην γξάκκα Σ Αζθάιεηεο εθηφλσζεο ηαρείαο ηήμεο, ραξαθηεξίδεηαη κε ην γξάκκα Κ - Οη αζθάιεηεο ζθόλεο απνηεινχληαη απφ έλα ζσιήλα απφ πνξζειάλε πνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ δηαζέηεη θεξακηθφ θχιηλδξν ζηνλ νπνίν πεξηειίζζεηαη ην ηεθηφ. Μεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ ζσιήλα θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θπιίλδξνπ ππάξρεη άκκνο, ζθφλε ραιαδία. Οη επαθέο ησλ δχν άθξσλ είλαη κεηαιιηθέο θαη ε κηα θέξεη δείθηε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο. Όηαλ ην ξεχκα ηνπ θπθιψκαηνο ππεξβεί κηα ηηκή ηφηε ιηψλεη ην ηεθηφ δεκηνπξγψληαο ειεθηξηθφ ηφμν, ε ζβέζε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ςχμε ζηε ραιαδηαθή ζθφλε ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγείηαη κεγάιε αληίζηαζε θαηά κήθνο ηεο αζθάιεηαο, πεξηνξίδνληαο έηζη ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο πνιχ πξηλ ηελ κέγηζηε ηηκή ηνπ. Έρνπκε έλαλ ηχπν αζθάιεηαο ζθφλεο, κφλν ηαρείαο ηήμεο, ζπληνκφηεξνπ ρξφλνπ απφ ηηο αληίζηνηρεο αζθάιεηεο εθηφλσζεο. Οη αζθάιεηεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε ζηεγαζκέλεο εγθαηαζηάζεηο ππνζηαζκψλ γηα πξνζηαζία ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ηζρχνο. Σέινο εάλ ζε έλα ηξηθαζηθφ ζχζηεκα, έπεηηα απφ έλα ζθάικα, έζησ θαη αλ απηφ είλαη κνλνθαζηθφ, θαεί κηα αζθάιεηα ηφηε πξέπεη λα 16

17 αληηθαηαζηαζνχλ θαη νη ηξείο δηφηη θαηαπνλνχληαη θαη νη πγηείο αζθάιεηεο θαη έρνπλ κεησκέλε αληνρή. 2.5 Γηαθφπηεο απνκφλσζεο Οη δηαθόπηεο απνκόλσζεο ηχπνη κνλνπνιηθψλ ή ηξηπνιηθψλ δηαθνπηψλ παξφκνησλ πξνδηαγξαθψλ κε ηνπο δηαθφπηεο θνξηίνπ, νη νπνίνη δελ ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα, αιιά κε ηελ βνήζεηα άιινπ δηαθφπηε ν νπνίνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειεί απηφκαηεο επαλαθνξέο φπσο π.ρ. νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο πησρνχ ειαίνπ ή εμαθζνξηνχρνπ ζείνπ. Οη δηαθφπηεο απνκφλσζεο ηεο ΓΔΖ ιεηηνπξγνχλ ζε ζθάικαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε δηαθιαδψζεηο δηθηχσλ. Οη δηαθφπηεο απηνί δελ δηαθφπηνπλ ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο δηεγείξνληαη φκσο απφ απηφ θαη απφ ηνπο θχθινπο ιεηηνπξγίαο, επαλαθνξάο ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο ζηελ αλαρψξεζε ηεο ειεθηξηθήο γξακκήο ΜΣ. Μφιηο πεξάζεη απφ ηνπο δηαθφπηεο απνκφλσζεο ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο, κεηξνχλ κε εζσηεξηθφ κεραληζκφ, ηνπο θχθινπο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο θαη ζηνλ ηειεπηαίν θχθιν αλνίγνπλ αθνχ έρεη αλνίμεη ν δηαθφπηεο ηζρχνο. Αθνινχζσο ν δηαθφπηεο ηζρχνο θιείλεη, κέλεη θιεηζηφο, ελψ ν δηαθφπηεο απνκφλσζεο κέλεη αλνηρηφο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ζε παξνρέο ΜΣ, κπνξεί ν δηαθφπηεο απνκφλσζεο λα ξπζκηζηεί λα αλνίγεη ήδε απφ ηνλ πξψην θχθιν, δειαδή ακέζσο κεηά ην άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο ζηελ αλαρψξεζε ηεο γξακκήο, έηζη ψζηε λα απνκνλψλεηαη ν θαηαλαισηήο ελψ ν δηαθφπηεο ηζρχνο παξακέλεη θιεηζηφο. Ζ ηξνθνδφηεζε ησλ ινηπψλ θαηαλαισηψλ ΜΣ πθίζηαηαη κφλν ηηο δηαθνπέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο θχθινπο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο ζηελ αλαρψξεζε ηεο γξακκήο. Πιενλέθηεκα ησλ δηαθνπηψλ απνκφλσζεο έλαληη ησλ αζθαιεηψλ είλαη φηη δελ ρξεηάδνληαη αιιαγή θαη έρνπλ πιήξε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηαθφπηε ηζρχνο ζηελ αλαρψξεζε. Ζ επαλάδεπμή ηνπο γίλεηαη είηε απηφκαηα είηε ρεηξνθίλεηα αθνχ πξψηα βέβαηα απνθαηαζηαζεί ην ζθάικα απφ ζπλεξγείν ηεο ΓΔΖ. ηνπο δηαθφπηεο απνκφλσζεο κπνξεί λα ππάξρεη θαη δηάηαμε δέζκεπζεο θαηά ηελ δεχμε κεηαζρεκαηηζηψλ, δειαδή λα κελ δηεγείξνληαη κε ξεχκαηα δεχμεο. 17

18 2.6 Αιεμηθέξαπλα Σα αιεμηθέξαπλα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ππνζηαζκνχο ΜΣ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ππεξηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πηψζε θεξαπλψλ, δηαηεξψληαο ηελ ηάζε θάησ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή, πνπ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νλνκάδεηαη ηάζε πξνζηαζίαο. Ζ ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ζε ελαέξηα δίθηπα πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο θεξαπλφπιεθηεο. Σα κέξε πνπ πεξηιακβάλεη έλα αιεμηθέξαπλν είλαη: ν ζπηλζεξηζηήο, πνπ δηαζπάηαη κφιηο ε ηάζε ππεξβεί ην φξην ηεο ηάζεο πξνζηαζίαο θαη βξαρπθπθιψλεηαη ην δηάθελν ηνπ αέξα νη κε γξακκηθέο αληηζηάζεηο αλζξαθηθνχ ππξηηίνπ κνπ κέζσ απηψλ βξαρπθπθιψλεηαη ην δίθηπν κεηά ηελ δηάζηαζε ηνπ ζπηλζεξηζηή Σα αιεμηθέξαπλα εγθαζίζηαληαη θνληά ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή ηζρχνο θαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 20m, ή κέζα ζηνλ νηθίζθν ηνπ ππνζηαζκνχ ή θαη κέζα ζηηο θπςέιεο εάλ απηφ είλαη δπλαηφλ. Σέινο ζπλδένληαη κεηαμχ θάζεσλ θαη γεο. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ κεγέζε θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε αιεμηθέξαπλσλ δηθηχνπ 20kV, κε θξνπζηηθή αληνρή 125kV θαη αληνρή ζε ηάζε 50Hz 50kV Σάζε ζβέζεο Ολνκαζηηθφ θξνπζηηθφ ξεχκα Αληνρή ζε θξνπζηηθφ ξεχκα Σάζεο αθήο Παξακέλνπζα ηάζε Ζ ηάζε ζηελ νπνία απελεξγνπνηείηαη ην αιεμηθέξαπλν Ζ ηηκή ηνπ θξνπζηηθνχ ξεχκαηνο πνπ αληέρεη επαλεηιεκκέλα ην αιεμηθέξαπλν Κξνπζηηθά ξεχκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζπάληα θαη έρνπλ δηάξθεηα Ζ ηάζε κε ηελ νπνία ελεξγνπνηνχληαη ηα αιεμηθέξαπλα Ζ ηάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην αιεμηθέξαπλν φηαλ δηέξρεηαη απφ απηφ ξεχκα 24kV 10 ή 5kA Βξαρεία: 5-10κS 100(6s) Μαθξά: κs 200 ε ζπρλφηεηα 50Hz 38kV ε ρξφλν 1,2-50κs 79kV Με απνθνπή ηαρχηεηαο αλφδνπ 86kV 200kV 5kA/2,5kA 72kA/74kA 10kA/5kA 80kA/80kA 20kA/10kA 68kA/68kA 18

19 χκβνια δηαθνπηψλ ΜΣ 19

20 20

21 3. Δμνπιηζκφο δεχμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ δηθηχνπ ΜΣ ε θάζε αλαρψξεζε ελαέξηαο ή ππφγεηαο γξακκήο απφ ηνπο δπγνχο ΜΣ (ζρήκα 3.1) ησλ 20kV ππάξρεη ζπλήζσο έλαο δηαθφπηεο ηζρχνο πησρνχ ειαίνπ πνπ δηεγείξεηαη απφ ειεθηξνλφκν (Ζ/Ν). Ο Ζ/Ν ηξνθνδνηείηαη κέζσ ελφο Μ/ κέηξεζεο έληαζεο απφ ην δίθηπν, παξαθνινπζεί ην ξεχκα θαη αλ απηφ είλαη αλεπίηξεπηα κεγάιν, ζηέιλεη ζην δηαθφπηε ηζρχνο εληνιή λα αλνίμεη. Οη Ζ/Ν παξαθνινπζνχλ: Σα ξεχκαηα θάζεσλ ζε κνλνθαζηθά, δηθαζηθά θαη ηξηθαζηθά ζθάικαηα νπφηε θαη ιέγνληαη Ζ/Ν θάζεσλ θαη Σα ξεχκαηα γεο ζηα νπνία κεηξνχλ ην άζξνηζκα ησλ θαζηθψλ ξεπκάησλ δειαδή ην ξεχκα πνπ δηαξξέεη ηε γείσζε ηνπ Μ/ γηα απηφ θαη ιέγνληαη Ζ/Ν γεο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο δελ είλαη αθαξηαία, αιιά αθνινπζεί δχν ή πεξηζζφηεξνπο θχθινπο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηε ΓΔΖ. ε ζθάικαηα θάζεσλ έρνπκε κεγαιχηεξα ξεχκαηα ζε ζρέζε κε ηα ζθάικαηα γεο (κνλνθαζηθά ζθάικαηα) γηαηί ε αληίζηαζε γείσζεο ηνπ νπδεηέξνπ ηνπ δηθηχνπ ησλ 20kV είλαη ζρεηηθά κεγάιε (12Χ). Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη Ζ/Ν γεο είλαη ξπζκηζκέλνη λα αληηδξνχλ ζε ρακειφηεξα ξεχκαηα απφ φηη νη Ζ/Ν θάζεσλ. Οη Ζ/Ν ηνπ δηθηχνπ ΜΣ δηαθξίλνληαη ζε: Απινχο Ζ/Ν ππεξεληάζεσο πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ηελ θαηεχζπλζε. ηνπο Ζ/Ν ππεξεληάζεσο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ θαηεχζπλζε. Οη απινί ρσξίδνληαη ζηνπο: ηηγκηαίνπο Ζ/Ν ππεξεληάζεσο ζηνπο νπνίνπο κφιηο ην ξεχκα ππεξβεί έλα φξην αλνίγνπλ αθαξηαία. Ζ/Ν ππεξεληάζεσο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο. 21

22 Οη Ζ/Ν ππεξεληάζεσο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο κε ηελ ζεηξά ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: ηαζεξνχ ρξφλνπ νη νπνίνη αλεμάξηεηα ηνπ κεγέζνπο ηεο ππεξέληαζεο ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ίδην ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ξχζκηζή ηνπο. Αληηζηξφθνπ ρξφλνπ ζηνπο νπνίνπο ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε ππεξέληαζε. Οη Ζ/Ν κε ραξαθηεξηζηηθέο αληηζηξφθνπ ρξφλνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ πξνζηαζία απφ ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ ΜΣ. Οη ραξαθηεξηζηηθέο πξνζδηνξίδνπλ γηα θάζε ξεχκα πφηε ζα αλνίμεη ν δηαθφπηεο θαη νλνκάδνληαη θακπχιεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο. Γηα ιφγνπο ζπληνληζκνχ ησλ δηαθνπηψλ, ελδείθλπηαη νη ρξφλνη αλνίγκαηνο ηνπ δηαθφπηε ηεο ΓΔΖ λα είλαη κεγαιχηεξνη ζε ζρέζε κε απηνχο ησλ δηαθνπηψλ ησλ θαηαλαισηψλ. Τπάξρεη έλα ειάρηζην ξεχκα θάησ απφ ην νπνίν δελ δίλεη εληνιή πηψζεο ν Ζ/Ν. Απηφ ην ξεχκα ραξαθηεξίδεη θαη ηελ ξχζκηζε. χκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο ηππνπνηήζεηο, αλάινγα κε ηνλ ξπζκφ κεηψζεσο ηνπ ρξφλνπ δηαθξίλνληαη ηξείο ηχπνη: Οη απιψο αληηζηξφθνπ ρξφλνπ. Οη πνιχ αληηζηξφθνπ ρξφλνπ. Οη εμαηξεηηθά αληηζηξφθνπ ρξφλνπ. Οη Ζ/Ν κπνξεί λα έρνπλ ζηνηρείν πνπ λα καο δίλεη ακέζσο εληνιή πηψζεο φηαλ ην ξεχκα ππεξβεί κηα ηηκή, ην νπνίν ιέγεηαη ζηνηρείν ζηηγκηαίαο ιεηηνπξγίαο θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξνζηαζία απφ δπλακηθέο επηδξάζεηο ζε κεγάια ξεχκαηα. Οπφηε πάλσ απφ έλα πνιχ κεγάιν ξεχκα πξέπεη λα αλνίγνπλ ζρεδφλ αθαξηαία. Οη δηαθφπηεο αλαρψξεζεο κηαο ελαέξηαο γξακκήο ΜΣ εθηεινχλ ζπλήζσο πεξηζζφηεξνπο θχθινπο ιεηηνπξγίαο. Αλ παξνπζηαζηεί έλα ζθάικα θαη ν Ζ/Ν δψζεη εληνιή κεηά απφ θάπνην ρξφλν ηφηε ν δηαθφπηεο ηζρχνο αλνίγεη θαη παξακέλεη αλνηρηφο γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, έπεηηα θιείλεη θαη μαλαλνίγεη αλ ην ζθάικα παξακείλεη θ.ν.θ. 22

23 Απηή ε ιεηηνπξγία ραξαθηεξίδεηαη σο O-C-O (open-close-open ) ή ιεηηνπξγία επαλαθνξψλ. Οη επαλαιεπηηθνί θχθινη γίλνληαη γηαηί ηα ζθάικαηα κπνξεί λα είλαη παξνδηθά ζηα ελαέξηα δίθηπα. Οη επαλαθνξέο κπνξεί λα ξπζκηζηνχλ μερσξηζηά γηα ζθάικαηα θάζεσλ, γεο ελψ δελ εθηεινχληαη ζπλήζσο ζηα ππφγεηα δίθηπα δηφηη δελ ππάξρνπλ θαηά θαλφλα παξνδηθά ζθάικαηα. ρήκα 3.1: Γξακκή δηαλνκήο ΜΣ κε δηαθιάδσζε, γηα παξνρή θαηαλαισηή ΓΟ = πξνζηαζία αλαρψξεζεο ηεο γξακκήο, Γ1 = πξνζηαζία δηαθιάδσζεο ηνπ θαηαλαισηή Γ2 = πξνζηαζία εγθαηάζηαζεο ΜΣ ηνπ θαηαλαισηή Γ3 = πξνζηαζία εγθαηάζηαζεο ΥΣ ηνπ θαηαλαισηή 23

24 3.1 Πξνζηαζία γξακκψλ αλαρψξεζεο ηνπ δηθηχνπ ΜΣ ηα ελαέξηα δίθηπα νη Ζ/Ν είλαη αληηζηξφθνπ ρξφλνπ επεηδή ζηηο ελαέξηεο γξακκέο ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε ηεο ζέζεο ηνπ βξαρπθπθιψκαηνο θαη ε ραξαθηεξηζηηθή αληηζηξφθνπ ρξφλνπ βνεζά ζην λα έρνπκε επηιεθηηθή ζπλεξγαζία ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο. ηηο ρακειέο εληάζεηο κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή απηή δίλεηαη ρξφλνο ζηα άιια κέζα πνπ είλαη απνκαθξπζκέλα, δειαδή ζηηο δηαθιαδψζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, λα αληηδξάζνπλ θαη ζηηο κεγάιεο εληάζεηο, φπνπ ε ζεξκηθή θαη δπλακηθή θαηαπφλεζε ησλ δηθηχσλ είλαη κεγάιε, ν δηαθφπηεο αλνίγεη ζρεδφλ αθαξηαία. ηνπο Ζ/Ν θάζεσλ ππάξρνπλ θαη ζηνηρεία ζηηγκηαίαο ιεηηνπξγίαο πνπ δίλνπλ εληνιή απφδεπμεο αθαξηαία (0,6 sec) ζε κεγάια ξεχκαηα, πεξίπνπ δεθαπιάζηα ηνπ νλνκαζηηθνχ. Σφζν γηα ηνπο Ζ/Ν γεο φζν θαη γηα ηνπο Ζ/Ν θάζεσλ ππάξρνπλ νξηαθέο ηηκέο ξεπκάησλ, ξπζκίζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο δελ δηεγείξνληαη. ηα ππφγεηα θαιψδηα πξνηηκψληαη νη Ζ/Ν ππεξεληάζεσο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο ζηαζεξνχ ρξφλνπ, κε ζηνηρεία γεο θαη θάζεσλ. Οη Ζ/Ν ζηαζεξνχ ρξφλνπ είλαη πην εχρξεζηνη θαη θζελνί απφ ηνπο Ζ/Ν αληηζηξφθνπ ρξφλνπ, νη νπνίνη ζηελ πεξίπησζε δηθηχνπ ΜΣ κε ππφγεηα θαιψδηα δελ βνεζνχλ ζηελ επηιεθηηθφηεηα αθνχ φινη νη δηαθφπηεο ησλ θαηαλαισηψλ ειέγρνληαη ζπλήζσο απφ ηελ ΓΔΖ. 3.2 Πξνζηαζία δηαθιάδσζεο ζε θαηαλαισηή ΜΣ ηα ζεκεία ησλ δηαθιαδψζεσλ ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ ΜΣ απφ φπνπ μεθηλά ε ειεθηξνδφηεζε ησλ θαηαλαισηψλ ΜΣ ε ΓΔΖ εγθαζηζηά έλα κέζν πξνζηαζίαο Γ1δηαθιάδσζεο (ζρ.3.1). Σν κέζν απηφ είλαη ξπζκηζκέλν ή επηιεγκέλν έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε ζθαικάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή, λα δηαθφπηεηαη ε δηαθιάδσζε ηνπ πξηλ αλνίμεη ν δηαθφπηεο αλαρψξεζεο (Γ0) ηεο γξακκήο ΜΣ. Έηζη δελ ελνρινχληαη νη ππφινηπνη θαηαλαισηέο ΜΣ πνπ είλαη ζηελ ίδηα γξακκή αλ γίλεη ζθάικα ζε έλα απφ απηνχο. 24

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ :

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΑΝΔΓΔΡΖ ΣΡΗΩΡΟΦΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΩΝ & ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔ ΤΠΟΓΔΗΟ ΣΔΓΖ & ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ Οδόο Αζθιεπηνύ, εληόο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Πνιπγύξνπ (Εώλε Β, Σνκέαο ΗΗΗ) ΣΗΓΚΑ ΦΗΛΛΗΠΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πηώζε Αγσγνύ Αινπκηλίνπ Γηαηνκήο 50mm 2 ηνπ Δλαέξηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο ζην Έδαθνο, πνπ Ζιεθηξνδνηείην από Τπνζηαζκό Μέζεο Σάζεο

Πηώζε Αγσγνύ Αινπκηλίνπ Γηαηνκήο 50mm 2 ηνπ Δλαέξηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο ζην Έδαθνο, πνπ Ζιεθηξνδνηείην από Τπνζηαζκό Μέζεο Σάζεο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Πηώζε Αγσγνύ Αινπκηλίνπ Γηαηνκήο 50mm 2 ηνπ Δλαέξηνπ Γηθηύνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ πγθξηηηθή κειέηε δηαηάμεσλ Τπνζηαζκώλ Μεηαθνξάο Τ.Σ/Μ.Σ θαη ΚΤΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γέζπνηλα Π. Μεηξνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην πξνδηαγξαθψλ Ζιεθηξηθνί πίλαθεο ηχπνπ εξκαξίνπ ROTEX 3

Δγρεηξίδην πξνδηαγξαθψλ Ζιεθηξηθνί πίλαθεο ηχπνπ εξκαξίνπ ROTEX 3 Δγρεηξίδην πξνδηαγξαθψλ Ζιεθηξηθνί πίλαθεο ηχπνπ εξκαξίνπ ROTEX 3 Σν παξφλ εγρεηξίδην νδεγηψλ απνηειεί ηκήκα ηεο κειέηεο γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ κεραλήκαηνο κε ηνλ Δπξσπατθφ θαλνληζκφ αζθαιείαο ησλ κεραλψλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Μία Δναλλακηική Ππόηαζε Για Σον Αςηόμαηο Έλεγσο Οικιακών Καηαναλώζευν Και Δθαπμογή ηο «Έξςπνο πίηι» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μία Δναλλακηική Ππόηαζε Για Σον Αςηόμαηο Έλεγσο Οικιακών Καηαναλώζευν Και Δθαπμογή ηο «Έξςπνο πίηι» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ & ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Μία Δναλλακηική Ππόηαζε Για Σον Αςηόμαηο Έλεγσο Οικιακών Καηαναλώζευν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ηνηρεία Φπζηθήο Ηκηαγσγώλ Η δίνδνο p-n. Ηκηαγσγνί Μπνξνύλ λα άγνπλ ξεύκα πην εύθνια απ όηη νη κνλσηέο, αιιά όρη ηόζν όζν νη αγσγνί. Σν πην δηαδεδνκέλν πιηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα