Δμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζε αζζελείο κε ρξφληα πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζε αζζελείο κε ρξφληα πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα"

Transcript

1 Δμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζε αζζελείο κε ρξφληα πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα Περίληψη Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε ζχγθξηζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο εμσζσκαηηθήο ζεξαπείαο θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESTW), ζε αζζελείο κε ρξφληα, επψδπλε πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα, κε απηέο, ζπκβαηηθψλ, ζπληεξεηηθψλ ζεξαπεηψλ νη νπνίεο ζπλίζηαληαη απφ ρνξήγεζε κε-ζηεξνεηδψλ θαξκάθσλ, heel cup, νξζσηηθέο θαη/ή ηξνπνπνηήζεηο ππνδεκάησλ. Σαξάληα επηά αζζελείο (49 πέικαηα) κε πξνεγνχκελεο αλεπηηπρείο ζπκβαηηθέο ζεξαπείεο δηάξθεηαο, ηνπιάρηζηνλ, έμη κελψλ, ρσξίζηεθαλ ηπραίσο ζε δχν νκάδεο. Η ζεξαπεία ηεο νκάδαο 1 (25 πηέξλεο) μεθίλεζε άκεζα κε ηξεηο ζπλεδξίεο ESWT (3.000θξνπζηηθά θχκαηα/ζπλεδξία ελέξγεηαο 0,2mJ/mm 2 ) κε εβδνκαδηαία κεζνδηαζηήκαηα. Σηνπο αζζελείο ηεο νκάδαο 2 ε ζεξαπεία ζπλερίζηεθε γηα 12. Καηφπηλ απηήο ηεο πεξηφδνπ αληηκεησπίζηεθαλ βάζε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο νκάδαο 1. Γελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ πφλν θαη ην ρξφλν βάδηζεο θαηφπηλ επηπιένλ κε- ESWT ζεξαπείαο (ηξεηο κήλεο). Έμη κήλεο κεηά ηελ ESWT ν πφλνο κεηψζεθε απφ 64% έσο 88% ζηελ νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα (VAS) θαη ν ρξφλνο αλαπαπηηθήο βάδηζεο απμήζεθε ζεκαληηθά θαη ζηηο δχν νκάδεο. Ειζαγωγή Η πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα είλαη κία ζπλήζεο αηηία πφλνπ ζηελ πηέξλα. Η παξνπζία άθαλζαο πηέξλαο ζηελ ππνθείκελε επηθάλεηα ηεο πηέξλαο παξαηεξείηαη ζην 50% ησλ πεξηπηψζεσλ αιιά δελ ζεσξείηαη σο pathognomic ηεο δηαηαξαρήο. Η αθξηβήο αηηία είλαη άγλσζηε θαη πνιιαπιέο κνξθέο ζεξαπείαο είλαη ζπρλά αλεπηηπρείο (10 έσο 30% απνηπρία). Σε πεξηπηψζεηο αλζηζηάκελσλ ζε κε επεκβαηηθέο ζεξαπείεο, ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζπλίζηαηαη σο ε απφιπηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. Η εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) παξνπζηάζηεθε πξηλ απφ 10 ρξφληα σο κε επεκβαηηθή ζεξαπεία γηα ηνλ πφλν ζηνπο καιαθνχο ηζηνχο ζε νξζνπεδηθέο δηαηαξαρέο φπσο αζβεζηψδεο ηελνληίηηδα ηνπ ψκνπ, xξφληα επηθνλδπιίηηδα ηνπ αγθψλα θαη επψδπλε πηέξλα. Σε ειεγρφκελεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ηεο εμσζσκαηηθήο ζεξαπείαο θξνπζηηθψλ θπκάησλ ζηε ζεξαπεία ηεο δηαξθνχο επψδπλεο πηέξλαο έρνπλ αλαθεξζεί πνζνζηά επηηπρίαο κεηαμχ 48 θαη 77%. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε ζχγθξηζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο ESTW ζε ρξφληα πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα ζπζρεηηδφκελε κε άθαλζα πηέξλαο κε επηπιένλ κε επεκβαηηθή αληηκεηψπηζε. Αζθενείς και μέθοδοι Μεηαμχ ηνπ Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1999 θαη ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1999, 48 αζζελείο κε 50 πέικαηα πάζρνληα απφ θαηαθχνπζα πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα ππεβιήζεζαλ ζε ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ ρακειήο ελέξγεηαο ζηα πιαίζηα κηαο ελδερφκελεο κειέηεο. Τα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ήηαλ, αλεπηηπρήο ζεξαπεία, ηνπιάρηζηνλ, έμη κελψλ ζπληζηάκελε απφ ρνξήγεζε κε-ζηεξνεηδψλ αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ, heel cup, νξζνηηθά ππνδήκαηα θαη/ή ηξνπνπνηήζεηο ππνδεκάησλ, ηνπηθέο εγρχζεηο ζηεξνεηδψλ θαη ειεθηξνζεξαπεία (ηνληνθφξεζε κε δηθινθελάθε). Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν εληνπηζκφο, κε ππεξερνγξαθία, ηεο θαηάθπζεο ηεο πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο, επηιέρζεθαλ κφλνλ αζζελείο κε άθαλζα πηέξλαο. Καηά ηελ θιηληθή εμέηαζε, έπξεπε λα πξνθιήζή ηππηθφο πφλνο θαηά ην κέζν ηεο απφθπζεο ηνπ θπξηψκαηνο ηεο πηέξλαο (εγγχα πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα). Η ππννκάδα ησλ αζζελψλ κε πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα, ζηελ νπνία δελ ππήξρε πφλνπο ζηελ θαηάθπζε αιιά ππήξρε disabling πφλνο ζηελ πεικαηηαία επηθάλεηα, δελ επηιέρζεθε.. Απηφ επέηξεςε ηε δεκηνπξγία κηαο ηδηαίηεξα νκνηνγελνχο νκάδαο αζζελψλ. Δπίζεο απνθιείζηεθαλ αζζελείο κε λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο, ηνπηθέο κνιχλζεηο, ηνπηθνχο φγθνπο, δηαηαξαρέο πήμεο θαη εγθπκνζχλε. Καηά ηελ πξνζέιεπζε ζην ηκήκα ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ νη αζζελείο ρσξίζηεθαλ ηπραηνπνηεκέλα ζε δχν νκάδεο. Όινη νη αζζελείο θνξνχζαλ heel cups ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηα νπνία ηνπο ζπληαγνγξαθήζεθαλ. Η νκάδα ζεξαπείαο 1 μεθίλεζε ακέζσο κε ηξεηο αγσγέο ESWT (3000 θξνχζεηο/ ζεξαπεία κε 0.2mJ/mm 2 ) ζε εβδνκαδηαία κεζνδηαζηήκαηα θαη ρσξίο

2 επηπιένλ ζεξαπεία. Σηελ νκάδα ζεξαπείαο 2 ζπλερίζηεθε ε ζπκβαηηθή ζεξαπεία κε ηνληνθφξεζε θαη δηθινθελάθε θαη NSAID ζε ζηνκαηηθψο. Καηφπηλ 12 εβδνκάδσλ αληηκεησπίζηεθαλ βάζε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο νκάδαο 1. Η εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ εθηειέζηεθε κε ηε ζπζθεπή PiezoSon 300 (Richard Wolf, Knittlingen, Germany), έλα πηεδνειεθηξηθφ ζχζηεκα κε ππεξερνγξαθηθφ εληνπηζκφ. Τν θξνπζηηθφ θχκα είλαη έλαο ερεηηθφο παικφο κε ζπγθεθξηκέλα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Χαξαθηεξίδεηαη απφ κηα εμαηξεηηθά κεγάιε αχμεζε ηε πηέζεσο (50-80Mpa) θαη απφηνκε κείσζε κε επαθφινπζν έλα αξλεηηθφ θχκα πίεζεο (10Mpa). Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο είλαη κηθξφο (10 ms). Τν ζπρλνηηθφ θάζκα εθηείλεηαη ζε κία πεξηνρή απφ 16Hz έσο 20MHz. Τν θξνπζηηθφ θχκα νξίδεηαη απφ ηα εμήο θπζηθά ζηνηρεία: γεσκεηξία εζηηαθήο πεξηνρήο (κήθνο θαη δηάκεηξνο [mm]), κέγηζηε πίεζε ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο [bar] θαη ελεξγεηαθή ππθλφηεηα ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο [mj/mm 2 ]. Η ελεξγεηαθή ππθλφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχγθξηζε ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ ESWT πνπ εθηεινχληαη απφ κεραλήκαηα δηαθνξεηηθήο αξρήο παξαγσγήο (ειεθηξνυδξαπιηθά, ειεθηξν-καγλεηηθά, θαη πηεδνειεθηξηθά ζπζηήκαηα). Έλαο αζζελήο δελ εκθαλίζηεθε θαηά ηελ πεξίνδν παξαθνινχζεζεο. Η νκάδα 1 ζπλίζηαην απφ 24 αζζελείο, πέληε άλδξεο θαη δεθαελλέα γπλαίθεο, κε 25 επψδπλεο πηέξλεο. Η κέζε ειηθία ήηαλ 51 έηε (26 έσο 73) θαη ε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ 8,6 κήλεο (6 έσο πάλσ απφ 12). Τν κήθνο ηεο άθαλζαο πηέξλαο, βάζε πιάγηαο αθηηλνγξαθίαο, κεηξήζεθε 3,2mm (0,5 έσο 11). Ο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο ήηαλ 29,6 kg/m 2 (21,5 έσο 41,4) θαη ην Δπξσπατθφ κέγεζνο ππνδήκαηνο 36 έσο 48). Η νκάδα 2 ζπλίζηαην απφ 23 αζζελείο, 10 άλδξεο θαη 13 γπλαίθεο κε 24 επψδπλεο πηέξλεο. Η κέζε ειηθία ήηαλ 48 ρξφληα (24 έσο 79). Η κέζε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ ππνινγίζηεθε 10,2 κήλεο (6 έσο πάλσ απφ 12), ην κήθνο ηεο άθαλζαο πηέξλαο, βάζε πιάγηαο αθηηλνγξαθίαο, κεηξήζεθε 3,0mm (1 έσο 8). Ο κέζνο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο ήηαλ 28,7 kg/m 2 (20,2 έσο 45) θαη ην επξσπατθφ κέγεζνο ππνδήκαηνο 41 (36 έσο 45). Πξηλ ηελ ESWT θαη θαηά ηηο ζπλαληήζεηο παξαθνινχζεζεο (6, 12 θαη 24 κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ESWT), δηεμήρζε κία θιηληθή αμηνιφγεζε. Η έληαζε ηνπ πφλνπ, κεηξήζεθε κε νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα (VAS) βαζκνλνκεκέλε απφ απνπζία πφλνπ ( 0 ) έσο κέγηζην πφλν (100), ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (ραιάξσζε, θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηάζε ζην έλα πφδη, άζθεζε πίεζεο κε ηνλ κε ηζρπξή ιαβή) θαη εθηηκήζεθε, απφ ηνπο αζζελείο, ν κέζνο ρξφλνο άλεηεο βάδηζεο. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε κε-παξακεηξηθή δνθηκή Wilcoxon γηα ζπλδπαζκέλα δείγκαηα. Αποηελέζμαηα Δθηίκεζε ηνπ πφλνπ απφ ηνπο αζζελείο ζηελ VAS, 24 κεηά ηε ζεξαπεία βειηηψζεθε ζεκαληηθά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηελ νκάδα 1 κε p<0,01 (Πίλαθαο 1). Καηά ηε ραιάξσζε ν πφλνο κεηψζεθε θαηά 64%. Αλάινγα ππήξρε επίζεο κείσζε ηνπ πφλνπ θαηά ηελ θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα, ζε πνζνζηφ 71%, θαηά ηε ζηάζε ζε έλα πφδη ππήξμε κείσζε 64$ θαη θαηά ηελ άζθεζε έληνλεο πίεζεο κε ηνλ 65%. Σηελ νκάδα 2 δελ ππήξμε ζρεδφλ θακία κεηαβνιή ζηελ νπηηθή θιίκαθα πξηλ θαη κεηά ηελ πεξίνδν, αλακνλήο, ησλ 12 εβδνκάδσλ. 24 κεηά ηελ ESWT ε εθηίκεζε ηνπ πφλνπ κεηψζεθε ζεκαληηθά κε p<0,01 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Καηά ηε ραιάξσζε ν πφλνο κεηψζεθε 88%. Αλάινγα παξαηεξήζεθε κεηψζεθε θαηά ηελ θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα θαηά 83%, θαηά ηε ζηάζε ζην έλα πφδη θαηά 84%θαη θαηά ηελ άζθεζε έληνλεο πίεζεο κε ηνλ, θαηά 83%. Γελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Ο ρξφλνο άλεηεο βάδηζεο απμήζεθε ζεκαληηθά (p<0,01) ζε φιεο ηηο δνθηκέο, απηψλ πξηλ ηελ ESTW θαη 24 κεηά, θαη ζηηο δχν νκάδεο. Γελ παξαηεξήζεθα ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Σπγθξίλνληαο ηνπο αζζελείο πνπ είραλ θάπνηα ελφριεζε ( κνλάδσλ) 24 κεηά ηελ ESWT κε ηνπο ππφινηπνπο αζζελείο αλαθνξηθά σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ ππνδήκαηνο (Οκάδα 1 : 40,3 2,3 έλαληη 39,5 2,2. Οκάδα 2: 40,8 2,1 έλαληη 40,4 1,7), ην κήθνο ηεο άθαλζαο (Οκάδα 1: 3,0 1,2mm έλαληη 3,5 3,1mm. Οκάδα 2: 2,9 1,6mm έλαληη 3,3 1,6mm) θαη ηνλ δείθηε κάδαο ζψκαηνο (Οκάδα 1: 29,3 5,7 έλαληη 30,2 5,4kg/m 2. Οκάδα 2: 28,6 4,4 έλαληη 29,0 7,9kg/mm 2 ) δε βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Αληηζηνίρσο, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αζζελψλ πνπ δελ είραλ θάπνηα ελφριεζε (VAS<10) 24 κεηά ηελ ESWT κε ηνπο ππνιεηπφκελνπο αζζελείο αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο ηνπ ππνδήκαηνο (Οκάδα 1: 40,2 2,4 έλαληη 39,8 2,1. Οκάδα 2: 40,9 2,4 έλαληη 40,4 1,4), ην κήθνο άθαλζαο (Οκάδα 1: 3,0 1,7mm έλαληη 3,0 1,5mm) θαη ηνλ δείθηε κάδαο ζψκαηνο (Οκάδα 1: 29,6 5,9 έλαληη 29,7 5,2kg/m 2 ; Οκάδα 2: 29,0 4,8 έλαληη 28,1 5,8kg/m 2 ) επίζεο δελ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο.

3 Πίνακας 1: Πφλνο ζηελ αλαινγηθή νπηηθή θιίκαθα (VAS) πξηλ θαη κεηά ηελ εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT), ζηελ Οκάδα 1 ( 25 πηέξλεο κε πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα) θαη ζηελ Οκάδα 2 (24 πηέξλεο κε πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα). Σεκαληηθή κείσζε απφ t=0 έσο t=24 (p<0,01) θαη ζηηο δχν νκάδεο ρσξίο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ. VAS ± SD VAS ± SD t=12 t=0 t=6 t=12 t=24 Χαιάξσζε 34,0 27,1 13,8 26,0 11,8 19,8 12,0 25,9 Καζεκεξηλφηεηα 78,2 17,5 28,2 31,4 29,0 31,6 22,6 33,6 Σηάζε ζην έλα πφδη 78,8 20,2 25,6 31,9 36,4 37,4 28,2 37,2 79,4 22,7 31,4 31,6 37,8 38,1 28,0 37,6 Χαιάξσζε 43,1 26,7 43,1 26,9 18,8 29,8 10,2 24,4 5,0 20,4 Καζεκεξηλφηεηα 70,2 22,4 70,4 22,2 37,1 32,8 26,0 30,1 11,9 23,5 Σηάζε ζην έλα πφδη 74,6 25,1 74,8 24,9 38,5 36,8 29,2 36,9 11,9 24,6 84,2 16,6 84,2 15,9 49,6 35,5 33,5 38,0 14,2 24,3 Πίνακας 2: Χξφλνο άλεηεο βάδηζεο, ζε ψξεο (h), πξηλ θαη κεηά ηελ εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζηελ Οκάδα 1 (25 πηέξλεο κε πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα) θαη ζηελ Οκάδα 2 (24 πηέξλεο κε πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα). Σεκαληηθή αχμεζε απφ t = 0 έσο t = 24 (p<0,01) θαη ζηηο δχν νκάδεο, ρσξίο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ. Χξφλνο άλεηεο βάδηζεο SD [h] Χξφλνο άλεηεο βάδηζεο SD [h] t = 12 t = 0 t = 6 t = 12 t = 24 0,4 1,0 5,7 7,2 5,3 6,9 7,8 7,5 0,3 0,5 0, ,9 7,5 7,8 7,8 10,9 6,9 Πίνακας 3: Αζζελείο κε ιηγφηεξν απφ 30 βαζκνχο ζηελ νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα (VAS, κέγηζην 100) πξηλ θαη κεηά ηελ εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζηελ Οκάδα 1 (25 πηέξλεο κε πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα) θαη ζηελ Οκάδα 2 (24 πηέξλεο κε πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα). Σεκαληηθή αχμεζε απφ t=0 έσο t=24 (p< 0,01) θαη ζηηο δχν νκάδεο ρσξίο αμηνζεκείσηε δηαθνξά κεηαμχ απηψλ. t=12 t=0 t=6 t=12 t=24 n(%) n (%) n(%) n(%) n(%) Χαιάξσζε 11 (44) 21 (84) 20 (80) 20 (80) Καζεκεξηλφηεηα 0 (0) 15 (60) 15 (60) 18 (72) Σηάζε ζην έλα πφδη 1 (4) 15 (60) 14 (56) 16 (64) 0 (0) 15 (60) 13 (52) 14 (56) Χαιάξσζε 8 (33) 8 (33) 18 (75) 21 (88) 23 (96) Καζεκεξηλφηεηα 1 (4) 1 (4) 9 (38) 16 (67) 20 (83) Σηάζε ζην έλα πφδη 1 (4) 1 (4) 10 (41) 16 (67) 20 (83) 0 (0) 0 (0) 7 (29) 14 (58) 19 (79)

4 Πίνακας 4: Αζζελείο κε ιηγφηεξνπο απφ 10 βαζκνχο ζηελ νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα (VAS, κέγηζην 100) πξηλ θαη κεηά ηελ εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζηελ Οκάδα 1 (25 πηέξλεο κε πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα) θαη ζηελ Οκάδα 2 (24 πηέξλεο κε πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα). Σεκαληηθή αχμεζε απφ t=0 έσο t=24 (p< 0,01) θαη ζηηο δχν νκάδεο ρσξίο αμηνζεκείσηε δηαθνξά κεηαμχ απηψλ. t=12 t=0 t=6 t=12 t=24 n(%) n (%) n(%) n(%) n(%) Χαιάξσζε 7 (28) 16 (64) 16 (64) 20 (80) Καζεκεξηλφηεηα 0 (0) 10 (40) 10 (40) 14 (56) Σηάζε ζην έλα πφδη 0 (0) 10 (40) 8 (32) 13 (52) 0 (0) 6 (24) 8 (32) 13 (52) Χαιάξσζε 2 (8) 2 (8) 13 (54) 19 (79) 21 (87) Καζεκεξηλφηεηα 1 (4) 1 (4) 8 (33) 11 (46) 15 (63) Σηάζε ζην έλα πφδη 1 (4) 1 (4) 8 (33) 11 (46) 17 (71) 0 (0) 0 (0) 4 (17) 10 (42) 14 (58) Σχολιαζμός Η πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα είλαη θνηλή παζνινγηθή θαηάζηαζε ησλ πεικάησλ. Η πξσηαξρηθή αηηία είλαη αζαθήο αιιά παξάγνληεο πξνδηάζεζεο φπσο παρπζαξθία, πιαηππνδία, απμεκέλνο πξεληζκφο ηνπ πνδφο, επαλαιακβαλφκελε θαηαπφλεζε, θνηινπνδία ή ζπζηνιή ηνπ Αρίιιεηνπ ηέλνληα κπνξεί λα αζθήζνπλ πίεζε ζηελ έθθπζε ηεο πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο ζηελ δηάκεζε απφθπζε ηνπ θπξηψκαηνο ηεο πηέξλαο. Έξεπλεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηα απνηειέζκαηα ησλ κε επεκβαηηθψλ πξσηνθφιισλ ζεξαπείαο ηεο πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο, αλαθέξνπλ κηα ζπλνιηθή αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν ζε πνζνζηφ 44% έσο 82% ησλ αζζελψλ. Απηά ηα πξσηφθνιια πεξηιακβάλνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο, απφ ηηο επφκελεο, κε επεκβαηηθέο ζεξαπείεο: αζθήζεηο έθηαζεο γηα ηνλ Αρίιιεην ηέλνληα θαη ηελ πεικαηηαία πεξηηνλία, λάξζεθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λπθηφο, ζεξκνζεξαπεία, κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα, νξζνηηθά, heel cups, ηξνπνπνηήζεηο ππνδεκάησλ, θαινχπηα θαη ελέζεηο ζηεξνεηδψλ. Ο Martin et al. ζπλέζηεζε, ζηα άηνκα ζηα νπνία ν πφλνο δελ βειηηψζεθεο κεηά απφ 6 κήλεο απζηεξψλ, ζπκβαηηθψλ πξσηνθφιισλ ζεξαπείαο, επεκβαηηθή αληηκεηψπηζε. Τα απνηειέζκαηα ησλ εγρεηξήζεσλ ζηνπο αζζελείο, ζηνπο νπνίνπο δελ ππήξμε αληαπφθξηζε απφ ηελ κελ επεκβαηηθή αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ δηαθνξέο απφ 48% κέρξη 90% θαηφπηλ πνηθίισλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. Ο Rompe et al. αλαθέξεη, θαηφπηλ ESWT, πνζνζηά επηηπρίαο 48% ζε έμη κήλεο θαη πνζνζηά 77,4% ζε 24 κήλεο. Πεξαηηέξσ κειέηεο αλαθέξνπλ πνζνζηά επηηπρίαο 70% κεηά απφ 5 κήλεο (Hammet et al.) θαη 58% κεηά απφ 12 κήλεο (Krischek et al.) Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, κε βειηίσζε ηνπ πφλνπ, ζηελ νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα (VAS) έμη κήλεο κεηά ηε ζεξαπεία, ζε πνζνζηά κεηαμχ 64% θαη 88% (αλάινγα κε ηελ δνθηκή) είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ πξναλαθεξζείζα αλαθνξά ηεο βηβιηνγξαθίαο. Η παξνχζα κειέηε έδεημε, επίζεο, πσο ε ζπλέρηζε ηεο κε επεκβαηηθήο αγσγήο (ηξεηο κήλεο) ζε αζζελείο, ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ, δελ επεξέαζε ηα επίπεδα ηνπ πφλνπ θαη ην ρξφλν άλεηεο βάδηζεο. Μηα αηηία γηα πηζαλή πξνθαηάιεςε ζηελ παξνχζα κειέηε, είλαη ην γεγνλφο φηη νη αζζελείο ηεο νκάδνο 2 γλψξηδαλ πσο ζα ππνβιεζνχλ ζε ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ δε ζα ππήξρε βειηίσζε. Βξίζθνληαλ ζε κηα θαηάζηαζε «πξφζεζε γηα ζεξαπεία» ε νπνία ίζσο είρε επίδξαζε ζαλ αδξαλέο θάξκαθν. Δίλαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή πεξαηηέξσ κειεηψλ γηα λα απαληεζεί απηφ ην εξψηεκα. Γελ αληρλεχζεθε θακία επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ κνξθνινγηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ην κήθνο ηεο άθαλζαο, ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο ή ην

5 κέγεζνο ηνπ ππνδήκαηνο, ζηα απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο ESWT. Η άθαλζα πηέξλαο δελ ζεσξείηαη σο παζνγσκηθφο παξάγνληαο αιιά ζεσξεηηθά κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηάδνζε θαη ηελ απνξξφθεζε ησλ θξνπζηηθψλ θπκάησλ, ηνπηθά. Παξφια απηά δελ παξαηεξήζεθε, ην κήθνο ηεο άθαλζαο λα είλαη απνθαληηθφ ηνπ απνηειέζκαηνο, Σε πξνεγνχκελεο κειέηεο, ζρεηηθά κε ηελ ESWT ζε επψδπλε πηέξλα, αθνινπζήζεθαλ δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια. Ο Rompe et al. εθήξκνζε 3 x θξνπζηηθά θχκαηα ελέξγεηαο 0,08mJ/mm 2 θαη 3 x θξνπζηηθά θχκαηα ελέξγεηαο 0,06 mj/mm 2, αληίζηνηρα. Ο Krischek et al. εθήξκνζε 3 x 500 θξνπζηηθά θχκαηα, ελέξγεηαο 0,08mJ/mm 2 θαη ν Hammer et al. 3 x θξνπζηηθά θχκαηα, ελέξγεηαο 0,12 mj/mm 2. Σηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε εθαξκνγή 3 x θξνπζηηθψλ θπκάησλ, ελέξγεηαο 0,2mJ/mm 2. ε νπνία ήηαλ ζρεδφλ δχν θνξέο πεξηζζφηεξε απφ ηε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ απνδφζεθε απφ ηνπο Rompe θαη Krischek. Ο Krischek et al. θαζψο θαη ν Rompe et al. Απέδσζαλ ζρεδφλ ηε κηζή ελέξγεηα απφ φηη ζηελ παξνχζα θαη πέηπραλ ζρεδφλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα. Παξακέλεη αζαθέο εάλ ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο θξνπζηηθψλ θπκάησλ ή ε πςειφηεξε ελεξγεηαθή ππθλφηεηα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην θιηληθφ απνηέιεζκα. Αλαθνξηθά σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ Krischec et al. θαη Rompe et al. νη νπνίνη επέηπραλ παξφκνηα απνηειέζκαηα κε απηά ηεο παξνχζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ρακειφηεξή ελέξγεηα θαηά ην ήκηζπ, είλαη αξθεηά ακθίβνια. Ο απφιπηνο κεραληζκφο ηεο ζεξαπείαο θξνπζηηθψλ θπκάησλ παξακέλεη αζαθήο. Γίλεηαη δεθηφ, γεληθψο, πσο ε ηνπηθή θιεγκνλψδεο αληίδξαζε ζηελ θαηάθπζε ηεο πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο κπνξεί λα δηεγείξεη ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα απνθαιψληαο αχμεζε ζηνπο δηαβηβαζηέο πφλνπ. Η ππεξδηέγεξζε ηνπ επψδπλνπ ζεκείνπ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θξνπζηηθψλ θπκάησλ κπνξεί λα πξνθαιεί ηελ ελεξγνπνίεζε descending αλαζηαιηηθψλ ηλψλ ζε επίπεδν εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο. Απηφ κπνξεί λα νδεγεί ζε έλαλ έιεγρν ηεο κεηάδνζεο κέζσ ηεο dorsal horn θαζψο θαη ζηα αλψηεξα επίπεδα ηνπ projection ζσκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη έηζη ζηελ θαηαζηνιή ηνπ πφλνπ. Η γεληθή ηδέα ηεο εθαξκνγήο ησλ θξνπζηηθψλ θπκάησλ ζε νξζνπεδηθά πεξηζηαηηθά έγθεηηαη ζην φηη δηεγείξνπλ ή επαλελεξγνπνηνχλ επνπισηηθνχο κεραληζκνχο ζηνπο ηέλνληεο, ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ηζηνχο θαη ηα νζηά, πηζαλφλ κέζσ κηθξν δηαξξήμεσλ ζε κε ή ειαρίζησο αγγεηαθνχο ηζηνχο ψζηε λα πξναρζεί ε επαλαγγείσζε, ε ελεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ αλάπηπμεο θαη ε αλάθηεζε ησλ θαηάιιεισλ βιαζηνθπηηάξσλ άγνληα ζε πεξηζζφηεξν θπζηνινγηθή απνθαηάζηαζε. Δλ θαηαθιείδη, ε κειέηε έδεημε πσο κε ηελ εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ θαηεξζψζε κείσζε ηνπ πφλνπ θαη αμηνζεκείσηε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ άλεηεο βάδηζεο ζε αζζελείο κε αλεπηηπρή πξνεγνχκελε κε επεκβαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο. Έσο θαη 80% ησλ αζζελψλ πιήξε ή ζρεδφλ πιήξε απαιιαγή απφ ησλ πφλν θαηά ηελ πεξίνδν παξαθνινχζεζεο ησλ έμη κελψλ.

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009 ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή 0044 ύντομη Παροσσίαση Νοέμβρης 2009 2 ΔΓΚΡΙΔΙ CE 0044 93/42 ΔΔC Annex II EN ISO 9001 : 2008 EN ISO 13485 : 2003 CAN/CSA

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ)

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ) ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ) Πεπίληψη Τν θεθάιαην πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ην Κξνηαθνγλαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ A ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Γεωργιάδης Πανεπ. Έτος 2009-2010 Αριθμ. 2548 ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο.

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ρεθιεμνινγία ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΘΔΜΑ:ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ( θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη σπόνιαρ κεθαλαλγίαρ με υηοβελονιζμό) 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ - EIΑΓΧΓΗ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο Αζθαιίζηκσλ Κιεηζηώλ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο Αζθαιίζηκσλ Κιεηζηώλ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θξνζζσηνύ επηζειίνπ ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ηγκόξεηνπ άληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Χ Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Σκήκα Βηνινγίαο Σνκέαο Γελεηηθήο, Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Αλάπηπμεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Σκήκα Βηνινγίαο Σνκέαο Γελεηηθήο, Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Αλάπηπμεο Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Βηνινγίαο Σνκέαο Γελεηηθήο, Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Αλάπηπμεο «Κηλεηηθέο αχμεζεο θαη κειέηε ιηπηδίσλ κηθξνθπθψλ (Nannochloropsis oculata θαη Chlorella sp.) θαη ηνπ ηξνρνδψνπ Brachionus

Διαβάστε περισσότερα