σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα"

Transcript

1 σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα Αξηζκ. νηθ /3564/12 (ΦΔΚ 3052 Β/ ) : Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) ζε κεηαθνξηθά κέζα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ - ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α. Σεο παξ 8α ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3054/2002 (ΦΔΚ 230/Α ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ππνπαξ. Ι3 ηεο πεξ. 9 ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α ). β. Σνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3897/2010 (ΦΔΚ 208/Α ) «χζηαζε Δζληθνχ πκβνπιίνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οδηθήο Αζθάιεηαο, επνπηεία θαη βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θχξσζε χκβαζεο κεηαμχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη Ο.Α..Θ. θαη άιιεο δηαηάμεηο». γ. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» πνπ θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98 Α ). δ. Σνπ π.δ. 85/2012 (ΦΔΚ 141/Α ) «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην π.δ. 94/2012(ΦΔΚ 149 Α ) θαη ην π.δ 98/2012 (ΦΔΚ 160/Α ). ε. Σνπ π.δ. 86/2012 (ΦΔΚ 141/Α ) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπι. Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». ζη. Σνπ π.δ. 90/2012 (ΦΔΚ 144/Α ) «Γηνξηζκφο Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγψλ». δ. Σνπ π.δ. 117/2012 (ΦΔΚ 202/Α ) «χζηαζε, ζπγρψλεπζε θαη κεηνλνκαζία Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». ε. Σεο αξηζκ. ΤΠΟΙΚ 07927ΔΞ απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 2574/Β ), αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε. ζ. Σεο αξηζκ. Τ43/ απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ 2094/Β ) «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ηαχξνπ Καινγηάλλε». η. Σεο 52167/4683/2012 (ΦΔΚ 37/Β ) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 61/2010/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 2αο επηεκβξίνπ 2010 γηα ηελ πξψηε πξνζαξκνγή ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή πξφνδν ησλ παξαξηεκάησλ ηεο νδεγίαο 2008/68/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ». 1

2 2. Σελ αλάγθε ξχζκηζεο ησλ δηαδηθαζίσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνρξεσηηθή ηνπνζέηεζε ζε βπηηνθφξα νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο (Φ.Ι.Υ.) θαη δεκφζηαο ρξήζεο (Φ.Γ.Υ.) θαη ζηα πισηά εθνδηαζηηθά κέζα (ζιέπηα) κεηαθνξάο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ, ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (Global Position System - GPS). 3. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: Άρθρο 1 Οριζμοί 1. χζηεκα εληνπηζκνχ ζέζεο (Global Positioning System - GPS) λνείηαη έλα δνξπθνξηθφ ζχζηεκα γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ βπηηνθφξνπ νρήκαηνο. Σν γεσγξαθηθφ ζηίγκα θάζε νρήκαηνο απνζηέιιεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αζχξκαηα, ζε ζηαζκφ βάζεο ή θέληξν ειέγρνπ. 2. ηαζκφο βάζεο ή θέληξν ειέγρνπ ηεο θίλεζεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ λνείηαη ην θέληξν ππνδνρήο ησλ ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ειέγρνπ. 3. Βπηηνθφξα νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ πεηξειαηνεηδή πξντφληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 3054/2002 (ΦΔΚ 230/Α ) είλαη φζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ κέξνπο 9 ηεο ζπκθσλίαο ADR 2011 [Παξάξηεκα Ι ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 52167/4683/2012 (ΦΔΚ 37/Β ) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 61/2010/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 2αο επηεκβξίνπ 2010 γηα ηελ πξψηε πξνζαξκνγή ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή πξφνδν ησλ παξαξηεκάησλ ηεο νδεγίαο 2008/68/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ»], έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο νρήκαηα FL ή AT θαη γηα ηα νπνία εθδίδεηαη Πηζηνπνπνηεηηθφ έγθξηζεο νρήκαηνο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ ππνηκήκαηνο ηεο πξναλαθεξφκελεο θ.π.α.. ηα αλσηέξσ νρήκαηα πεξηιακβάλνληαη ηα βπηηνθφξα, νη ειθπζηήξεο (ηξάθηνξεο), ηα ξπκνπιθνχκελα θαη εκηξπκνπιθνχκελα βπηηνθφξα θαζψο επίζεο θαη νη απνζπψκελεο δεμακελέο επί νρεκάησλ (πάλσ απφ 1000 ιίηξα). 4. Πισηά εθνδηαζηηθά κέζα (ζιέπηα) λννχληαη φια ηα δεμακελφπινηα ζιέπηα αλεμαξηήησο ρσξεηηθφηεηαο θαη πιφσλ πνπ κεηαθέξνπλ θαχζηκα, ιηπαληηθά θαη πεηξειαηνεηδή απφβιεηα. 5. χζηεκα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο (AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM - AIS) λνείηαη ε ζπζθεπή πνπ πιεξνί ηα πξφηππα απφδνζεο ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΙΜΟ). Άρθρο 2 κοπός - Πεδίο εθαρμογής 1. Με ηελ ηνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο είλαη δπλαηφλ λα εληνπίδεηαη ε ζέζε θάζε βπηηνθφξνπ νρήκαηνο (GPS) ή πισηνχ εθνδηαζηηθνχ κέζνπ (AIS) ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ ζήκαηνο πνπ ζα εθπέκπεηαη απφ ηνλ πνκπφ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο ην θέληξν ειέγρνπ ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο. 2. Όια ηα βπηηνθφξα θνξηεγά νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο (Φ.Ι.Υ.) θαη δεκφζηαο ρξήζεο (Φ.Γ.Υ.) πνπ κεηαθέξνπλ πεηξειαηνεηδή πξντφληα φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 3054/2002 (ΦΔΚ 230/Α ) πξέπεη ππνρξεσηηθά 2

3 λα θέξνπλ ην ελ ιφγσ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα απηφ ηνπνζεηείηαη ηφζν ζηα βπηηνθφξα νρήκαηα φζν θαη ζηα ξπκνπιθνχκελά ηνπο θαη εκηξπκνπιθνχκελά ηνπο θαζψο επίζεο ζηηο απνζπψκελεο δεμακελέο πνπ κεηαθέξνληαη επί νρεκάησλ. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο παξνχζεο απφθαζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηεο παξνχζεο είλαη ε 31 Ινπιίνπ Όια ηα πισηά εθνδηαζηηθά κέζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπλ ζχζηεκα AIS ην νπνίν κε επζχλε ηνπ πινηάξρνπ λα δηαηεξείηαη πάληνηε ζε ιεηηνπξγία. ε πεξηπηψζεηο πνπ εηδηθνί θαλνληζκνί αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο επηβάινπλ ηελ απελεξγνπνίεζή ηνπ ζα πξέπεη ν πινίαξρνο ηνπ πινίνπ λα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή εγγξαθή ζην εκεξνιφγην ηνπ πινίνπ κε ην αθξηβέο δηάζηεκα πνπ ην ζχζηεκα παξέκεηλε απελεξγνπνηεκέλν θαη ηνλ αθξηβή ιφγν γηα απηφ. 4. Όια ηα πισηά εθνδηαζηηθά κέζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αξηζκφ IMO. Άρθρο 3 Σετνικές προδιαγραθές οδικών μεηαθορικών μέζων 1. Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζέζεο απνηειείηαη απφ ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ εγθαζίζηαηαη ζε φρεκα ή απνζπψκελε δεμακελή επί νρήκαηνο πνπ απνζηέιιεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηε ζέζε ηνπο. Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε, λα θέξεη ην αλαγλσξηζηηθφ CE απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα θαη θαη ειάρηζηνλ λα: α) δηαζέηεη ζεηξηαθφ αξηζκφ παξαγσγήο β) ζηέιλεη κήλπκα φηαλ απνζπλδεζεί ε ηξνθνδνζία ηεο ή αθαηξεζεί ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο ή ιήςεο ζήκαηνο απφ ηηο θεξαίεο γ) δηαζέηεη εζσηεξηθή κπαηαξία ηξνθνδνζίαο γηα απηφλνκε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ 24 σξψλ δ) ζηέιλεη κελχκαηα άκεζεο εηδνπνίεζεο (αιάξκ) φηαλ ραζεί ην ζήκα ησλ δνξπθφξσλ θαζψο θαη θαηαγξάθεη ηελ εηδνπνίεζε φηαλ ραζεί ην ζήκα ηνπ GPRS ε) θαηαγξάθεη θαη απνζεθεχεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ζηελ εζσηεξηθή ηνπ κλήκε γηα θαη ειάρηζην 15 εκέξεο ζη) έρεη δπλαηφηεηα απνζηνιήο ηνπ ζήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο ζε δηαζηήκαηα δέθα (10) δεπηεξνιέπησλ ηνπιάρηζηνλ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απνζηνιήο ηνπ ζήκαηνο ζα θαζνξηζηεί κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ ππνπαξ. Ι3 ηεο πεξ. 9,ηνπ εδαθίνπ 8α, ππνεδάθην ββ ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α ) δ) δηαζέηεη θαη ειάρηζηνλ κία ςεθηαθή θαη κηα αλαινγηθή είζνδν ε) ππνζηεξίδεη πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο 1-Wire bus ζ) δηαζέηεη ζεηξηαθή ζχξα επηθνηλσλίαο RS-232 η) δηαζέηεη κηα ςεθηαθή έμνδν ηα) έρεη δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ (Firmware) απηφκαηα ηβ) έρεη δπλαηφηεηα απνθνπήο ηνπ ζήκαηνο εθπνκπήο απηφκαηα ζε πξνθαζνξηζκέλεο γεσγξαθηθά ζέζεηο φπσο π.ρ. ηα δηπιηζηήξηα ηγ) δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ νδεγνχ ηδ) Δίλαη αδχλαηε ε αθαίξεζή ηεο απφ ην φρεκα θαη ε ηνπνζέηεζή ηεο ζε άιιν ρσξίο λα θαηαγξάθεηαη ε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 3

4 2. Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/108/ΔΚ φπσο ελαξκνλίζηεθε κε ηελ 50268/5137/ (Β 1853) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. α) Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα θέξεη ηε ζήκαλζε CE γηα ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα εμήο: - Η ζήκαλζε CE πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζπζθεπή ή ζηελ αλαγλσξηζηηθή πηλαθίδα ηεο - Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ζπζθεπήο, ε ζήκαλζε CE δχλαηαη λα ηνπνζεηεζεί ζηε ζπζθεπαζία (εθφζνλ ππάξρεη) θαη ζηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα - Η ζήκαλζε CE πξέπεη λα έρεη χςνο ηνπιάρηζηνλ 5 mm β) Η ζπζθεπή πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηε Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΚ ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη: - Αλαθνξά ζηελ Οδεγία 2004/108/ΔΚ - ηνηρεία αλαγλψξηζεο ηεο ζπζθεπήο - Όλνκα θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ ζηελ Κνηλφηεηα - Αλαθνξά ησλ πξνδηαγξαθψλ σο πξνο ηηο νπνίεο δειψλεηαη ε ζπκκφξθσζε - Ηκεξνκελία ηεο δήισζεο - ηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ππνγξαθή ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαηαζθεπαζηή γ) Ο θαηαζθεπαζηήο ηεο ζπζθεπήο ηεξεί ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνλ Σερληθφ Φάθειν ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: - Γεληθή πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο - Απνδεηθηηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε κε ηπρφλ ελαξκνληζκέλα πξφηππα πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί - Δάλ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή έρνπλ εθαξκνζηεί ελ κέξεη, πεξηγξαθή ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ νπζησδψλ απαηηήζεσλ εθπνκπήο θαη αηξσζίαο ηεο Οδεγίαο 2004/108/ΔΚ θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο ζπζθεπήο - Γήισζε ηνπ Κνηλνπνηεκέλνπ Οξγαληζκνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη δ) Κάζε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ηχπνπ, παξηίδαο, ζεηξάο, ή νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζή ηεο. ε) Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πιεξνθνξίεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα νπνηεζδήπνηε εηδηθέο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηε ζπλαξκνιφγεζε, ηελ εγθαηάζηαζε, ηε ζπληήξεζε ή ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη, φηαλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, ε ζπκκφξθσζή ηεο πξνο ηηο νπζηψδεο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 2004/108/ΔΚ. 3. Η ειεθηξνληθή ζπζθεπή πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 94/9/ΔΚ (νδεγία ATEX) πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία απφ εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο. 4. Ο ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα πιεξνί ηεο απαηηήζεηο ηνπ ηκήκαηνο ηεο ADR 2011 θαη εηδηθφηεξα γηα ηα νρήκαηα FL θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηκήκαηνο Γηα ηελ δηάζεζε ζηελ αγνξά ή ηελ έγθξηζε ησλ θπθινθνξνχλησλ ζπζθεπψλ GPS, ζα πξέπεη ε θάζε ζεηξά κνληέινπ (φκνηεο ζπζθεπέο) λα δηαζέηεη έγθξηζε 4

5 θαηαιιειφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Σερλ. Ορεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαηαζέηνληαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν. Άρθρο 4 Δγκαηάζηαζη και έλεγτοι ζε οτήμαηα 1. Η ηνπνζέηεζε θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) ζηα νρήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηεο εηαηξείαο πνπ ην εγθαζηζηά. Ο εγθαηαζηάηεο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ φια ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ παξνχζα απφθαζε θαη εηδηθφηεξα λα ηεξήζεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο Δπξσπατθήο πκθσλίαο ADR φζνλ αθνξά ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ ελ ιφγσ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα παξαδψζεη ελ πιήξε ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα. Ο εγθαηαζηάηεο ρνξεγεί ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηεο. 2. Οη Φνξείο Διέγρνπ νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηνλ αξρηθφ θαη πεξηνδηθφ έιεγρν ησλ πξναλαθεξζέλησλ νρεκάησλ ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνχλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο, εθδίδνληαο βεβαίσζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο παξνχζαο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο. 3. Σα ΚΣΔΟ (Γεκφζηα θαη Ιδησηηθά) ειέγρνπλ ζε θάζε έιεγρν ηελ χπαξμε ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο θαη ηεο βεβαίσζεο ηνπ Φνξέα ειέγρνπ νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν πξνθχπηεη φηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην ζχζηεκα ή/ θαη ειιείπεη ε βεβαίσζε ηνπ Φνξέα ειέγρνπ πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη ζην ζεκείν 1404 ηεο ππ αξηζκ /123/85 απφθαζεο φπσο ηζρχεη «Δπηθίλδπλε έιιεηςε» θαη ζην ρψξν ησλ παξαηεξήζεσλ αλαγξάθεηαη ε αξκφδνπζα αηηηνιφγεζε δει. έιιεηςε ηεο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο GPS ή/θαη ηεο βεβαίσζεο ηνπ Φνξέα ειέγρνπ. Άρθρο 5 Δγκαηάζηαζη και έλεγτοι ζε Πλωηά εθοδιαζηικά μέζα 1. Η εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο AIS γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα εκπνξηθά πινία θαη ησλ νδεγηψλ ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ην ζχζηεκα θαηαρσξείηαη ζηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηειεπηθνηλσληαθνχ ζηαζκνχ ηνπ πινίνπ θαη απνηειεί απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνο ηηο Αξρέο Διέγρνπ φηη ην πινίν θέξεη εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα AIS. 2. Η ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα πισηά εθνδηαζηηθά κέζα απνηειεί επζχλε ηνπ εθάζηνηε πινηάξρνπ. 3. Ο αλσηέξσ εμνπιηζκφο ειέγρεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο ησλ πινίσλ αλεμάξηεηα αλ θέξεηαη επί ηνπ πινίνπ σο πξφζζεηε απαίηεζε απηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζηνχ πεξηβάιινληνο θαη ππφθεηληαη ζε φινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην λαπηηιηαθφ - ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ ησλ πινίσλ (έθηαθηνπο θαη ηαθηηθνχο). 5

6 4. ε πεξηπηψζεηο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ελεκεξψλεηαη απφ ην πινίαξρν άκεζα ν θνξέαο πνπ έρεη εθδψζεη ηα θπβεξλεηηθά πηζηνπνηεηηθά ηνπ πινίνπ. Δθφζνλ ε βιάβε δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί ρνξεγείηαη εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο απφ ηνλ αλσηέξσ θνξέα θαη κε επζχλε ηνπ πινηάξρνπ ελεκεξψλεηαη ε νηθεία Αξρή Διέγρνπ. Άρθρο 6 Πξνζαξηάηαη ζηε παξνχζα απφθαζε ην Παξάξηεκα Ι πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Τπφδεηγκα βεβαίσζεο ηνπ Φνξέα ειέγρνπ νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηήξεζε απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο ΣΙΣΛΟ ΦΟΡΔΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΒΔΒΑΙΩΗ χκθσλα κε ηελ θ.π.α. πνπ εθδφζεθε θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ν.4093/12 (ΦΔΚ222/Α ), βεβαηψλνπκε φηη : ην φρεκα (βπηηνθφξν φρεκα, ειθπζηήξαο, ξπκνπιθνχκελν, εκηξπκνπιθνχκελν, απνζπψκελε δεμακελή επί νρήκαηνο) κε αξηζκφ θπθινθνξίαο... εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο... κε αξηζκφ πιαηζίνπ.. ραξαθηεξηζκέλν σο FL ή AT φρεκα ζχκθσλα κε ην αξηζκ...πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο νρκαηνο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρεη εθδνζεί απφ ην ΚΣΔΟ..., θέξεη ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ βεβαίσζε ηνπ εγθαηαζηάηε... εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο... ηχπνπ.. κε ζεηξηαθφ αξηζκφ.., αξηζκφο έγθξηζεο θαηαιιειφηεηαο. πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηεο ηεο ADR 2011 (θ.π.α /4683/2012 (ΦΔΚ 37/Β') φζνλ αθνξά ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 94/9/ΔΚ (νδεγία ΑΣΔΥ) πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία απφ εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2004/108/ΔΚ γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα. Θέζε ηνπνζέηεζεο ηεο ελ ιφγσ ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο GPS επί ηνπ νρήκαηνο. Σφπνο θαη εκεξνκελία (Τπνγξαθή θαη ζθξαγίδα) Άρθρο 7 Η ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Παπάγνπ, 16 Ννεκβξίνπ

7 7

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

1 από 16 ΔΗΓΗΘΟ ΘΑΛΟΛΗΚΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΛΤΦΧΣΗΘΧΛ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ

1 από 16 ΔΗΓΗΘΟ ΘΑΛΟΛΗΚΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΛΤΦΧΣΗΘΧΛ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ 1 από 16 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ 1. Δηζαγσγή... 3 2. Πεξηγξαθή... 3 2.1 Οξηζκνί... 3 3. Καηάηαμε Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ... 3 3.1 Καηεγνξία Τςειήο Δπηθηλδπλφηεηαο... 3 3.2 Καηεγνξία Μεζαίαο Δπηθηλδπλφηεηαο... 4 3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα