Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων"

Transcript

1 Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/ ) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ ηνπ λ. 3054/2002 (ΦΔΚ 230 Α ) θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ - ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 8α ηνπ λ. 3054/2002 (ΦΔΚ 230 Α ) «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 2. Τηο δηαηάμεηο ηεο Γ2/16570/2005 ΥΑ (ΦΔΚ 1306 Β ) «Καλνληζκφο αδεηψλ», φπσο ηζρχεη. 3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1959/1991 (ΦΔΚ 123 Α ) «Γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο, ηηο επηθνηλσλίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 4. Τε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 63/2005, φπσο ηζρχεη. 5. Τν Π.Γ 85/2012 (ΦΔΚ 141 Α ) θαη ΠΓ 86/2012 (ΦΔΚ 141 Α ) κε ζέκα: «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Υπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» θαη «Γηνξηζκφο Υπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ θαη Υθππνπξγψλ» αληίζηνηρα. 6. Τν π.δ. 381/1989 Οξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Τερλνινγίαο (ΦΔΚ Α 16) φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην π.δ. 27/1996 Σπγρψλεπζε ησλ Υπνπξγείσλ Τνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Τερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο (ΦΔΚ Α 19) φπσο ηζρχεη, κε ην π.δ. 185/2009 Αλαζχζηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Υπνπξγεία Αλάπηπμεο, θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κεηαηξνπή ηνπ Υπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ππαγσγή ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο (ΦΔΚ Α 213) θαη κε ην π.δ. 189/2009 Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Υπνπξγείσλ (ΦΔΚ Α 221), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην π.δ. 24/2010 Αλαθαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Υπνπξγείσλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 189/2009 (ΦΔΚ Α 56). 7. Τελ ππ αξηζ / απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ Υθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Αζεκάθε Παπαγεσξγίνπ» (ΦΔΚ Β 2101) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ / φκνηα απφθαζε (ΦΔΚ Β 2166). 1

2 8. Τελ ππ αξηζκ. Α8/63771/6239/2011 (675 Β ) απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ «Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ ηδησηηθήο ρξήζεο». 9. Τελ αλάγθε επαλαθαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο ιηαληθήο εκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ ηνπ Ν. 3054/2002 (ΦΔΚ 230 Α ) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 10. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: Καζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο θαη νη φξνη γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ εθ ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο θαηφρσλ άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ ηνπ λ. 3054/2002 (ΦΔΚ 230 Α ) φπσο ηζρχεη, σο εμήο: Άπθπο 1 Οπιζμοί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο νξίδνληαη σο: 1. «Πξαηεξηνχρνη πγξψλ θαπζίκσλ», ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ απνθηήζεη άδεηα Ληαληθήο Δκπνξίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 εδάθην α ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, γηα πψιεζε πγξψλ θαπζίκσλ. Οη πξαηεξηνχρνη πγξψλ θαπζίκσλ δηαθξίλνληαη ζε: α) απηνχο πνπ πξνκεζεχνληαη πγξά θαχζηκα απφ θάηνρν άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3054/2002, φπσο ηζρχεη κε βάζε ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη θέξνπλ ζην πξαηήξηφ ηνπο ην εκπνξηθφ ζήκα απηνχ, β) απηνχο πνπ δελ πξνκεζεχνληαη πγξά θαχζηκα απφ θάηνρν άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη κε βάζε ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη δελ θέξνπλ ζην πξαηήξηφ ηνπο ην εκπνξηθφ ζήκα απηνχ, ήηνη «Αλεμάξηεηα Πξαηήξηα». 2. «Πξαηεξηνχρνη πψιεζεο πγξαεξίσλ», ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ απνθηήζεη άδεηα Ληαληθήο Δκπνξίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 εδάθην β ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, γηα πψιεζε πγξαεξίσλ απνθιεηζηηθά γηα θίλεζε νρεκάησλ κέζσ αληιηψλ. Οη πξαηεξηνχρνη πψιεζεο πγξαεξίσλ δηαθξίλνληαη ζε: α) απηνχο πνπ πξνκεζεχνληαη πγξαέξηα απφ θάηνρν άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Γ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3054/2002, φπσο ηζρχεη κε βάζε απνθιεηζηηθή ζχκβαζε θαη θέξνπλ ζην πξαηήξηφ ηνπο ην εκπνξηθφ ζήκα απηνχ, β) απηνχο πνπ δελ πξνκεζεχνληαη πγξαέξηα απφ θάηνρν άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Γ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη κε βάζε απνθιεηζηηθή ζχκβαζε θαη δελ θέξνπλ ζην πξαηήξηφ ηνπο ην εκπνξηθφ ζήκα απηνχ, ήηνη «Αλεμάξηεηα Πξαηήξηα». 3. «Πσιεηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο», ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ απνθηήζεη άδεηα Ληαληθήο Δκπνξίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 εδάθην γ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ /2002 θαη ην άξζξν 21 ηεο Γ2/16570/2005 ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηζρχνπλ, γηα πψιεζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη θσηηζηηθνχ πεηξειαίνπ. 2

3 Οη πσιεηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο δηαθξίλνληαη ζε: α) θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο δεμακελέο (ππφγεηεο ή ππέξγεηεο) κε άδεηα ιεηηνπξγίαο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 80Μ3, νη νπνίνη δχλαληαη λα πσινχλ ρνλδξηθψο θαη ιηαληθψο (πσιεηέο ρνλδξηθήο ιηαληθήο), β) θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ δελ έρνπλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο (ή δηαζέηνπλ ρψξνπο κηθξφηεξεο ησλ 80Μ 3 ρσξεηηθφηεηαο) θαη δχλαληαη λα πσινχλ κφλν ιηαληθψο (πσιεηέο ιηαληθήο). 4. «Βπηηνθφξα θνξηεγά απηνθίλεηά ηδησηηθήο ρξήζεο (ΒΦΑ-ΙΦ) κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ», ηα θνξηεγά απηνθίλεηα ησλ νπνίσλ νη άδεηεο θπθινθνξίαο εθδίδνληαη ζην φλνκα ησλ πσιεηψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ησλ πξαηεξηνχρσλ πγξψλ θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε. 5. «Βπηηνθφξα θνξηεγά απηνθίλεηά ηδησηηθήο ρξήζεο (ΒΦΑ-ΙΦ) κεηαθνξάο πγξαεξίσλ», ηα θνξηεγά απηνθίλεηα ησλ νπνίσλ νη άδεηεο θπθινθνξίαο εθδίδνληαη ζην φλνκα ησλ πξαηεξηνχρσλ πψιεζεο πγξαεξίσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε. Άπθπο 2 Γενικοί Όποι για ηην κςκλοθοπία και ηη διενέπγεια μεηαθοπών με ΒΦΑ- ΙΥ μεηαθοπάρ ςγπών καςζίμων ή ςγπαεπίων 1. Η δηελέξγεηα νδηθψλ κεηαθνξψλ κε βπηηνθφξα θνξηεγά απηνθίλεηά ηδησηηθήο ρξήζεο (ΒΦΑ-ΙΦ) κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ, επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ πιεξνχληαη αζξνηζηηθά νη παξαθάησ φξνη: α) Τα ΒΦΑ-ΙΦ είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα θπθινθνξίαο. β) Σθνπφο ηεο θπθινθνξίαο ηνπο είλαη ε κεηαθνξά πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. γ) Γελ κεηαθέξνπλ άιια πξντφληα πέξαλ απηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπο. δ) Τα κεηαθεξφκελα πγξά θαχζηκα ή πγξαέξηα έρνπλ πσιεζεί ή αγνξαζζεί απφ ηνλ θάηνρν άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο, ππέξ ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ ΒΦΑ-ΙΦ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηεο θάζε κεηαθνξάο, ηα νπνία ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά πάληα εληφο ησλ ελ ιφγσ ΒΦΑ-ΙΦ πξνο επίδεημή ηνπο ζε θάζε αξκνδίσο δηελεξγνχκελν έιεγρν θαη ηα νπνία θέξνπλ ηελ εκπνξηθή επσλπκία ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο ή ηελ εκπνξηθή επσλπκία ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο Δκπνξίαο ή Γηχιηζεο θαηά πεξίπησζε. ε) Τα ΒΦΑ-ΙΦ θέξνπλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ζε εκθαλέο ζεκείν ην εκπνξηθφ ζήκα ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 7 λ. 3054/2002, φπσο ηζρχεη. ζη) Τα ΒΦΑ-ΙΦ είλαη εθνδηαζκέλα κε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ (GPS). 2. Τα ΒΦΑ-ΙΦ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ, νδεγνχληαη απφ νδεγνχο πνπ έρνπλ ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ΒΦΑ-ΙΦ, πνπ απνδεηθλχεηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηελ αληίζηνηρε άδεηα ηθαλφηεηαο νδεγνχ θαη ηα απαηηνχκελα ζχκθσλα κε ηελ Σπκθσλία ADR έγγξαθα. 3. Τα ΒΦΑ-ΙΦ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ επηηξέπεηαη λα δηελεξγνχλ θαη δηεζλείο κεηαθνξέο κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο θαλνληζηηθήο απφθαζεο Φ205/68/1/ «πεξί φξσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ δηελέξγεηα δηεζλψλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ». 3

4 Άπθπο 3 Πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ και κςκλοθοπίαρ ηων ΒΦΑ-ΙΥ μεηαθοπάρ ςγπών καςζίμων ή ςγπαεπίων, σπόνορ διάπκειαρ και απαπαίηηηα ζηοισεία επί ηων αδειών κςκλοθοπίαρ 1. Άδεηεο θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο (ΒΦΑ-ΙΦ) κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ ρνξεγνχληαη ζε θαηφρνπο Αδεηψλ Ληαληθήο Δκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεηαθνξηθψλ αλαγθψλ ηνπο ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνλ αξηζκφ βπηηνθφξσλ θαη ζηε ρσξεηηθφηεηα θάζε βπηηνθφξνπ. Οη άδεηεο θπθινθνξίαο ησλ ΒΦΑ-ΙΦ ηζρχνπλ κέρξη ηελ ιήμε ηζρχνο ηεο άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο βάζεη ηεο νπνίαο έρνπλ εθδνζεί θαη αλαλεψλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε αλαλέσζεο απηήο. Η ηζρχο ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο αλαγξάθεηαη επί ηνπ εληχπνπ ηεο αδείαο. Δπί ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ησλ ΒΦΑ-ΙΦ ζεκεηψλνληαη ηα κεηαθεξφκελα είδε: α) πεηξέιαην θίλεζεο, πεηξέιαην ζέξκαλζεο, θσηηζηηθφ πεηξέιαην θαη βελδίλεο, εάλ πξφθεηηαη γηα πξαηεξηνχρν πγξψλ θαπζίκσλ. β) πγξαέξηα απνθιεηζηηθά γηα θίλεζε νρεκάησλ κέζσ αληιηψλ, εάλ πξφθεηηαη γηα πξαηεξηνχρν πψιεζεο πγξαεξίσλ, γ) πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη θσηηζηηθφ πεηξέιαην, εάλ πξφθεηηαη γηα πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 2. Τα ΒΦΑ-ΙΦ ησλ θαηφρσλ Αδεηψλ Ληαληθήο Δκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, επηηξέπεηαη λα θηλνχληαη σο αθνινχζσο: Α) Τα ΒΦΑ-ΙΦ ησλ πξαηεξηνχρσλ πγξψλ θαπζίκσλ ή πψιεζεο πγξαεξίσλ πνπ πξνκεζεχνληαη πγξά θαχζηκα ή πγξαέξηα, αληίζηνηρα, απφ θάηνρν άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α ή Γ, αληίζηνηρα, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3054/2002, κε βάζε ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη θέξνπλ ζην πξαηήξηφ ηνπο ην εκπνξηθφ ζήκα απηνχ, επηηξέπεηαη λα θηλνχληαη: α) απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θαηφρσλ άδεηα εκπνξίαο θαηεγνξίαο Α ή Γ, αληίζηνηρα, ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, κε ηηο νπνίεο έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο, θαη αληίζηξνθα, β) απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πξνο ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη αληίζηξνθα. Β) Τα ΒΦΑ-ΙΦ ησλ Αλεμάξηεησλ Πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ ή πψιεζεο πγξαεξίσλ, επηηξέπεηαη λα θηλνχληαη: α) απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θαηφρσλ άδεηαο Γηχιηζεο ή άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α ή Γ, αληίζηνηρα, γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ, αληίζηνηρα, απνθιεηζηηθά γηα ηα πξαηήξηά ηνπο, θαη αληίζηξνθα, β) απφ ζεκείν εηζαγσγήο θαηά ην λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ απνθιεηζηηθά γηα ηα πξαηή-ξηά ηνπο, θαη αληίζηξνθα, γ) απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πξνο ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη αληίζηξνθα. Γ) Τα ΒΦΑ-ΙΦ ησλ πσιεηψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ θαηέρνπλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, επηηξέπεηαη λα θηλνχληαη: α) απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θαηφρσλ άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α θαηά ην λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, θαη αληίζηξνθα, 4

5 β) απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πξνο ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη αληίζηξνθα. Γ) Τα ΒΦΑ-ΙΦ ησλ πσιεηψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ δελ έρνπλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, επηηξέπεηαη λα θηλνχληαη: απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πσιεηψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ θαηέρνπλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε πξνκήζεηαο, πξνο ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη αληίζηξνθα. 3. Σηελ άδεηα θπθινθνξίαο ησλ ΒΦΑ-ΙΦ, αλαγξάθεηαη ν ηφπνο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο ησλ θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξ Σε πεξίπησζε πξαηεξηνχρνπ πγξψλ θαπζίκσλ θαη πψιεζεο πγξαεξίσλ, ήηνη «κηθηνχ πξαηεξίνπ», γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ΒΦΑ-ΙΦ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ πξέπεη λα πιεξνχληαη ρσξηζηά γηα θάζε είδνο κεηαθεξφκελνπ πεηξειαηνεηδνχο πξντφληνο (πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ), νη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα. 5. Τα ΒΦΑ-ΙΦ απηνθίλεηα πνπ ηίζεληαη ζε θπθινθνξία κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη απηά πνπ ηίζεληαη ζε θπθινθνξία κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξ. Α8/63771/6239/2011 Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο EURO ΙV ή λεψηεξεο θαη απηφ αλαγξάθεηαη επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. Άπθπο 4 Απμοδιόηηηα και διαδικαζία σοπήγηζηρ αδειών κςκλοθοπίαρ ΒΦΑ-ΙΥ μεηαθοπάρ ςγπών καςζίμων ή ςγπαεπίων. 1. Αξκφδηα Υπεξεζία γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ θπθινθνξίαο ΒΦΑ-ΙΦ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ είλαη ε αξκφδηα Υπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ππάγεηαη ζπγθνηλσληαθά ν ηφπνο πνπ έρεη έδξα ν θάηνρνο ηεο Άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη. 2. Η έθδνζε ησλ αδεηψλ απηψλ δηελεξγείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη θαηά πεξίπησζε φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε θαη θαηαβιεζεί ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο εθάπαμ εηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 3. Τα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ΒΦΑ-ΙΦ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ ζηνπο θαηφρνπο Άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, πέξαλ απηψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ νρήκαηνο, είλαη ηα αθφινπζα: α) Αίηεζε ζηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ αηηνχκελσλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ΒΦΑ-ΙΦ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ. β) Καηαζηαηηθφ ζχζηαζεο εηαηξείαο αλ ν αηηψλ ηελ ρνξήγεζε άδεηα θπθινθνξίαο έρεη εηαηξηθή κνξθή. γ) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο θαηά πεξίπησζε άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη. δ) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ζρεηηθά κε ηελ ηζρχ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπο, γηα ηελ πεξίπησζε αίηεζεο πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ θαηέρεη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 5

6 ε) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ, γηα ηελ πεξίπησζε αίηεζεο πξαηεξηνχρνπ πγξψλ θαπζίκσλ ή πψιεζεο πγξαεξίσλ, αληίζηνηρα. ζη) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ πξαηεξηνχρνπ πγξψλ θαπζίκσλ ή πψιεζεο πγξαεξίσλ κε θάηνρν άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α ή Γ, αληίζηνηρα, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηέηνηα, ή ζε πεξίπησζε Αλεμάξηεηνπ Πξαηεξίνπ ππεχζπλε δήισζε φηη δελ ππάξρεη ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ πξαηεξηνχρνπ πγξψλ θαπζίκσλ ή πψιεζεο πγξαεξίσλ κε θάηνρν άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α ή Γ, αληίζηνηρα, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη Άπθπο 5 Γιοικηηικέρ κςπώζειρ Δθηφο απφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ λφκηκε δηελέξγεηα κεηαθνξψλ κε ΒΦΑ-ΙΦ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ, ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο θαη νη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα θπθινθνξνχληα ΒΦΑ-ΙΦ ζηηο δηαηάμεηο ησλ λ. 1959/1991 (ΦΔΚ 123 Α ) θαη λ. 3446/2006 (ΦΔΚ 49 Α ) φπσο ηζρχνπλ. Άπθπο 6 Μεηαβαηικέρ και άλλερ διαηάξειρ 1. Κάηνρνη άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, νη νπνίνη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο έρνπλ ήδε ζέζεη ζε θπθινθνξία ΒΦΑ-ΙΦ κηθηνχ βάξνπο ζχκθσλα κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο, δχλαληαη λα ζέζνπλ ζε θπθινθνξία ΒΦΑ-ΙΦ ρσξίο πεξηνξηζκφ, ζηνλ αξηζκφ βπηηνθφξσλ θαη ζηελ ρσξεηηθφηεηα θάζε βπηηνθφξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, ρνξεγνχληαη ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνλ αξηζκφ θαη ζηε ρσξεηηθφηεηα ΒΦΑ-ΙΦ ζηηο εηαηξείεο Δκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ θαηεγνξίαο Α, Β1, Β2, Γ ή Γ, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ππ αξηζ. Α8/63771/6239/2011 (ΦΔΚ 675 Β ) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 3. Τα ήδε θπθινθνξνχληα ΒΦΑ-ΙΦ ησλ θαηφρσλ αδεηψλ ιηαληθήο εκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδαθίσλ α, β, θαη γ ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, έρνπλ πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θαηφρσλ άδεηαο εκπνξίαο θαηεγνξίαο Α ή Γ αληίζηνηρα ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη ή ησλ θαηφρσλ άδεηαο Γηχιηζεο θαηά πεξίπησζε, αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο εθπνκπψλ, επί έλα εμάκελν απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ε πξφζβαζε ζε απηνχο ζα επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ ηα ΒΦΑ-ΙΦ απηψλ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία εθπνκπψλ EURO IV ή κεηαγελέζηεξεο ηερλνινγίαο, θαη απηφ αλαγξάθεηαη επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 4. Σηελ παξάγξαθν 1 ηνπ θεθαιαίνπ Α ηεο ππ αξηζκ. Α8/63771/6239/2011 [ΦΔΚ 675Β ] θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο πξνζηίζεηαη πεξίπησζε δ σο εμήο: «δ] Τα ΦΙΦ βπηηνθφξα απηνθίλεηα είλαη εθνδηαζκέλα κε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ [GPS]». Άπθπο 7 Καηαπγούμενερ διαηάξειρ Έναπξη ιζσύορ 6

7 1. Απφ ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη: α) Η Α8/νηθ.3895/276/2007 (ΦΔΚ 115 Β ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε πσιεηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Α8/νηθ /4778/2009 (ΦΔΚ 1902Β ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. β) Η Α8/36824/3042/2008 (ΦΔΚ 1335 Β ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε πξαηεξηνχρνπο πγξψλ θαπζίκσλ». γ) Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ Κεθαιαίνπ ΣΤ «Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο» ηεο ππ αξηζ. Α8/63771/6239/2011 (ΦΔΚ 675 Β ) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο». 2. Η ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 3. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αζήλα, 16 Ννεκβξίνπ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Αρ.5. Αθήνα /06/ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ. Αρ. Πρωτ. Α3: Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Tατ. Γ/νση: Κάνιγγος 20

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Αρ.5. Αθήνα /06/ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ. Αρ. Πρωτ. Α3: Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Tατ. Γ/νση: Κάνιγγος 20 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tατ. Γ/νση: Κάνιγγος 20 Σ.Κ.: 101 81 Αθήνα /06/ 2010 Αρ. Πρωτ. Α3: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Αρ.5 Ως Πίνακας Γιανομής Πληρουορίες: Α. Λαμπροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα Αξηζκ. νηθ. 48941/3564/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) ζε κεηαθνξηθά κέζα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ

Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΡΟΔΙΑΪΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 101 84 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Απ. Φύλλος 70 10 Απξηιίνπ 2001 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 84 Όξνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ίδησηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ 7211 ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Αρ. Φύλλου 623 1 Απξηιίνπ 201 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΑΠΟΦΑΔΙ Καζηέξσζε θαη έγθξηζε εξγαζίαο θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο, Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30/04/2014 I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ Αξηζ.Πξση.: ΓΔΦΚ Α 5010479 ΔΞ 2014 A. Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ. 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 I. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ».

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ «Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ρύθμιζη θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ και εποπηεςόμενων θοπέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Κ.Τ.Α. απιθμ. Β2-829Α/1.3.2013 Γηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ δξάζε ελίζρπζεο «Δθζπγρξνληζκφο Πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΧΝΔΗΧΝ ΚΑΗ Δ.Φ.Κ. 2.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ/ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΠΟΛΗΣΧΝ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα