TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ"

Transcript

1 1 TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ Μετάφραςη-Επιμέλεια: Ξανθή Κωνςταντινίδου Ph.D. Εκπαιδεφτρια ςχολών ΕΠΟ Χρθςιμοποιείται μόνο online με κωδικό και με ςυνδρομι Δεν αντιγράφεται-δεν χρθςιμοποιείται ταυτόχρονα ο ίδιοσ κωδικόσ Για export ςε αρχείο DVD χρειάηεται πρόγραμμα Απαιτιςεισ Η/Υ : Windows XP & νεϊτερα. Επεξεργαςτισ :2GHz τουλάχιςτον RAM: 1024MB τουλάχιςτον/ Video card: 256ΜΒ RAM τουλάχιςτον/ Java 1.6 TACTX Board: Δθμιουργία Πλατφόρμα επικοινωνίασ με τα μζλθ τθσ ομάδασ μασ (παίκτεσ/προπονθτζσ) από τθν επιλογι upload αςκιςεων, βίντεο, εικόνων. Προχποκζτει όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ να ζχουν κωδικό ςτο Tact-X. (με επιπλζον ςυνδρομι) Αρχικζσ ενζργειεσ Στθν ςελίδα /TactX Είςοδοσ με τουσ κωδικοφσ μασ. Επιλζγουμε download Tact-X από τθν παρακάτω εικόνα: Μασ ηθτάει να διατθριςουμε το αρχείο και να ενεργοποιιςουμε το Java 7. Μποροφμε από τισ λιψεισ να δθμιουργιςουμε ςυντόμευςθ του αρχείου Tact-X animator ςτθν επιφάνεια εργαςίασ και να ανοίγουμε το πρόγραμμα απευκείασ από εκεί.

2 2 Με διπλό κλικ ςτθν εφαρμογι Tact-X animator εμφανίηεται θ παρακάτω εικόνα Τα κουμπιά που υπάρχουν επάνω αριςτερά χρθςιμοποιοφνται ωσ εξισ: a) Νζα άςκθςθ τακτικισ b) Άνοιγμα άςκθςθσ τακτικισ c) Αποκικευςθ άςκθςθσ d) Εκτφπωςθ άςκθςθσ e) Φωτογραφία τθσ άςκθςθσ (ςε PNG) f) Αναίρεςθ g) Επανάλθψθ h) Εμφάνιςθ γραμμϊν γθπζδου Τα κουμπιά που υπάρχουν ςτο γήπεδο χρηςιμοποιοφνται: a) Γιπεδο με 9 κάμερεσ που επιλζγουμε από ποια κάμερα κζλουμε να βλζπουμε τθν άςκθςθ b) Με το κουμπί αυτό γυρίηουμε τθν κάμερα όπου κζλουμε ( με πατθμζνο το αριςτερό κλικ) c) Free κάμερα ςε οποιοδιποτε ςθμείο του γθπζδου. Αφοφ το επιλζξουμε, γυρίηουμε όπου κζλουμε τθν κάμερα με πατθμζνο το αριςτερό κλικ Επιπλζον μποροφμε να τθν μετακινοφμε ςε ευκεία με τα βζλθ του πλθκτρολογίου. Μποροφνε να τςεκάρουμε ζνα παίκτθ και να γυρίηει θ κάμερα ςε τροχιά γφρω από αυτόν d) Αλλάηει τθν εικόνα από 3D ςε 2D (aerial view) και το αντίςτροφο e) Κάνει Ζουμ ςτθν εικόνα

3 3 Πωσ τοποθετοφμε παίκτεσ και αντικείμενα ςτο γήπεδο ηελ αξρηθή 2D εηθόλα ηνπ γεπέδνπ παηώληαο θαη θξαηώληαο ην δεμί θιηθ εκθαλίδεηαη έλαο δίζθνο ζην πεξηβάιινλ ηνπ νπνίνπ εκθαλίδνληαη : a) Παίθηεο θαη δηαηηεηέο b) Αληηθείκελα c) Πεξηνρέο Γεπέδνπ g) Πάζα ζην ρώξν Ο δίζθνο παξακέλεη ζηελ νζόλε όζν ην δεμί πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ είλαη παηεκέλν. Γηα λα δείηε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο γηα ηνπο παίθηεο, ηα αληηθείκελα θαη ηνπο ηνκείο γεπέδνπ, πεξάζηε ηνλ θέξζνξα επάλω από ηελ επηζπκεηή πεξηνρή. Οη επηινγέο γίλνληαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ δεμηνύ πιήθηξνπ ηνπ πνληηθηνύ, όηαλ ν παίθηεο, ην αληηθείκελν ή ην γήπεδν έρεη επηιεγεί (θαίλεηαη κε ζθίαζε). Όηαλ έλαο παίθηεο ή έλα αληηθείκελν έρεη επηιερζεί ηνπνζεηείηαη ζην κέξνο ηνπ γεπέδνπ όπνπ ν ρξήζηεο έθαλε αξρηθά θιηθ γηα λα εκθαληζηεί ν δίζθνο. Η δεκηνπξγία θαη ε επεμεξγαζία ηαθηηθήο είλαη δπλαηή κόλν ζε πεξηβάιινλ 2D. Σν πεξηβάιινλ ηνπ δίζθνπ θαη ηα θνπκπηά αλαίξεζεο θαη επαλάιεςεο δελ είλαη πξνζβάζηκα ζε ηξηζδηάζηαηε άπνςε. Πξνζζήθε παηθηώλ Γηα λα ηνπνζεηήζεηε έλα παίθηε παηήζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην δεμί πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ, γηα λα εκθαληζηεί ν δίζθνο θαη δηαιέμηε ηελ επηινγή Παίθηεο. Όηαλ ν παίθηεο επηιεγεί, απειεπζεξώλνπκε ην δεμί πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ γηα λα ηνπνζεηεζεί απηόο ν παίθηεο κέζα ζην γήπεδν. Τπάξρνπλ πέληε ζεη ρξσκάησλ θαη παίθηεο κε «ζαιηάξα» ζην TactX, Επίζεο 2 δηαηηεηέο θαη Σεξκαηνθύιαθαο. Γηα θάζε παίθηε ππάξρεη ε επηινγή ηεο θπιήο (ιεπθόο, καύξνο, αζηάηεο)

4 4 Αξίζκεζε Παιθηϊν Η αξίζκεζε ησλ παηθηώλ γίλεηαη απηόκαηα ζην TactX. Κάζε θνξά πνπ έλαο παίθηεο βξίζθεηαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν έλα λένο αξηζκόο θαλέιαο εκθαλίδεηαη ζην εηθνλίδην ηνπ παίθηε. Μέρξη 25 παίθηεο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε νπνηαδήπνηε άζθεζε ε πεξηβάιινλ 2D κε δηπιό δεμί θιηθ εκθαλίδεηαη ε δπλαηόηεηα λα αιιάμνπκε λνύκεξν ζην παίθηε θαη λα ξπζκίζνπκε ηελ ηαρύηεηα πνπ ζέινπκε λα ηξέρεη όπσο ηελ παξαθάησ εηθόλα: Γηα λα αθαηξεζνύλ ηα λνύκεξα ησλ παηθηώλ ζηελ 3D μεηζεθάξνπκε ην εηθνλίδην Τνπνζέηεζε Παηθηώλ Οη παίθηεο κεηαθηλνύληαη κέζα ζην γήπεδν κε αξηζηεξό θιηθ παηεκέλν επάλσ ζην εηθνλίδην ηνπ παίθηε θαη ζύξεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε κηα λέα ζέζε. Κίλεζε παηθηώλ Πάλσ από ην εηθνλίδην ηνπ παίθηε είλαη έλα βέινο θίλεζεο. Γηα ηε δεκηνπξγία πνξείαο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν παίθηεο πξέπεη κε αξηζηεξό θιηθ λα θξαηήζνπκε ην βέινο θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα ζύξνπκε ην εηθνλίδην παίθηε πνπ κόιηο δεκηνπξγήζεθε ζε άιιε ζέζε ζην γήπεδν. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί γηα λα ηνπνζεηεζνύλ επηπιένλ πνξείεο γηα ηνλ ελ ιόγσ παίθηε. Σν βέινο θίλεζεο εκθαλίδεηαη πάληα πάλσ από ην ηειεπηαίν εηθνλίδην παίθηε κηαο πνξείαο. a. βέινο θίλεζεο πάλσ από ην εηθνλίδην παίθηε. b. βέινο πεξηζηξνθήο θάησ από ην εηθνλίδην παίθηε. c. δηαθεθνκκέλε γξακκή πνπ δειώλεη δηαδξνκή θίλεζεο παίθηε.

5 5 Πξνζζήθε λέαο δηαδξνκήο παίθηε κεηαμύ ηωλ δύν ππαξρόληωλ Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε κηα λέα δηαδξνκή, απιά θάλνληαο θιηθ ζηε γξακκή θπθινθνξίαο πνπ ζπλδέεη ηα δύν εηθνλίδηα ηνπ παίθηε. Δηαγξαθή ελόο παίθηε Γηα λα δηαγξάθεη έλαο παίθηεο πξέπεη λα επηιέμνπκε ηνλ παίθηε κε αξηζηεξό θιηθ θαη ζηε ζπλέρεηα, ελώ ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ είλαη παηεκέλν, παηώληαο delete ζην πιεθηξνιόγην. Γηα λα αθαηξέζεηε εληειώο έλαλ παίθηε από κηα άζθεζε πξέπεη λα δηαγξάςεηε όιεο ηηο εηθόλεο απηνύ ηνπ παίθηε. Πεξηζηξνθή παηθηώλ Κάησ από ηα εηθνλίδηα παηθηώλ βξίζθνληαη βέιε πεξηζηξνθήο. Απηά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πεξηζηξαθεί ν παίθηεο πξνο ηελ επηζπκεηή θαηεύζπλζε. Πεξηζηξνθή γίλεηαη παηώληαο θαη θξαηώληαο ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ θαη ζηε ζπλέρεηα, ζύξνληαο πξνο αξηζηεξά γηα δεμηόζηξνθε πεξηζηξνθή, ή πξνο δεμηά γηα αληηζηξνθή. Παίθηεο εθπξνζσπνύκελνη από κόλν έλα εηθνλίδην κέζα ζην γήπεδν έρνπλ κηα κηθξή ιεπθή θνπθθίδα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο εηθόλαο ηνπο. Όηαλ απηνί νη παίθηεο πεξηζηξέθνληαη ε ιεπθή θνπθθίδα ηαμηδεύεη γύξσ από ηελ πεξηθέξεηα δείρλνληαο ηελ θαηεύζπλζε πνπ αληηκεησπίδεη ν παίθηεο. Πξνζζήθε αληηθεηκέλωλ Γηα λα ηνπνζεηήζνπκε έλα αληηθείκελν ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν πξέπεη λα θάλνπκε θιηθ, θξαηώληαο παηεκέλν ην δεμί πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ γηα λα εκθαληζηεί ν δίζθνο. Σα αληηθείκελα ζπκβνιίδνληαη κε κηα ηζάληα θηη. Τπάξρεη έλαο αξηζκόο από αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα επηιεγνύλ θαη λα πξνζηεζνύλ ζην γήπεδν. α. Μπάια πνδνζθαίξνπ β. Mini εζηία γ. Πιήξνπο κεγέζνπο εζηία δ. Κώλνη ε. Πηαηάθηα ζη. εκαίεο g) εηθνλίδην θελνύ ρώξνπ

6 6 Πξνζαξκνδόκελε πεξηνρή Γεπέδνπ Μεηά ηελ επηινγή ηελ επηινγή Custom από ην δίζθν κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα επηιεγκέλε πεξηνρή γήπεδν θάλνληαο αξηζηεξό θιηθ εθεί πνπ ζέινπκε λα μεθηλήζνπκε ηελ πεξηνρή θαη ζηε ζπλέρεηα ζύξνληαο ην πνληίθη έσο ην ζεκείν πνπ ζέινπκε λα καξθάξνπκε. Γηα λα επαλαθέξεηε νπνηαδήπνηε πξνζαξκνζκέλν ή πξνθαζνξηζκέλν ρώξν γήπεδν επηιέγνπκε ηελ εηθόλα πιήξνπο γεπέδνπ a Προςθήκη αντικειμζνων ςτην γραμμή κίνηςησ του παίκτη a) Δεκηνπξγνύκε κηα γξακκή θίλεζεο ηνπ παίθηε b)σνπνζεηνύκε έλα θώλν ή πηαηάθη επάλω ζηελ κέζε ηεο γξακκήο θίλεζεο(γίλεηαη πξάζηλνο). Σν πξόγξακκα ηνπνζεηεί απηόκαηα κηα ζεηξά από θώλνπο ή πηαηάθηα θαη ν παίθηεο εθηειεί ζιάινκ αλάκεζα. Εάλ θάλνπκε αξηζηεξό θιηθ επάλσ ζε θάπνην θώλν ηεο γξακκήο, νη θώλνη αθαηξνύληαη από εθείλν ην ζεκείν θαη ν παίθηεο απιά ηξέρεη. Η ηαρύηεηα ηξεμίκαηνο θαίλεηαη από ηα ηεηξαγσλάθηα δίπια από ηνλ παίθηε ζπξηλη ηξέμηκν ραιαξό ηξέμηκν

7 7 Πωο δίλνπκε θαηνρή κπάιαο ζηνλ παίθηε a) Δίλνπκε ζε έλα παίθηε θαηνρή ηεο κπάιαο, ζύξνληαο ηελ κπάια πάλσ ζην εηθνλίδην ηνπ παίθηε ή ζύξνληαο ην εηθνλίδην ηνπ παίθηε πάλσ ζηελ κπάια b) Η θαηνρή θαίλεηαη από έλα κηθξό εηθνλίδην κπάια ζηελ θάησ δεμηά ηνπ εηθνληδίνπ παίθηε. c) Η θπκαηηζηή γξακκή δειώλεη ηξίπια κε ηελ κπάια Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα άζθεζε πνπ ν παίθηεο ηξέρεη θαη κεηά απνθηάεη θαηνρή θάλνπκε πξώηα ηελ δηαδξνκή θίλεζεο θαη κεηά ζύξνπκε ηελ κπάια ζηε ζέζε πνπ ζέινπκε λα θαίλεηαη όηη πήξε ηελ θαηνρή. Γηα λα ζηακαηήζεη ν παίθηεο λα έρεη ηελ θαηνρή θάληε δεμί θιηθ επάλω ζηελ κπάια (ζηελ αξρηθή ζέζε ηνπ παίθηε) θαη ζύξεηε ηε κπάια έμσ από ηε γξακκή. Μεταβιβάςεισ Γηα λα κεηαβηβαζηεί ε κπάια από ηνλ έλα παίθηε ζηνλ άιινλ απιά ζύξεηε ηελ κπάια κε αξηζηεξό θιηθ θαη έλα ιεπθό βέινο ζα δείμεη ηελ πνξεία ηεο. Μόιηο αθήζνπκε ηε κπάια ζηνλ άιιν παίθηε εκθαλίδεηαη έλα εηθνλίδην πνπ πξέπεη λα επηιέμνπκε κε πνην ηξόπν ζα γίλεη ε ππνδνρή ηεο κπάιαο από ηνλ άιιν παίθηε. (ηήζνο, κεξό, θεθάιη, πέικα) -Η θόθθηλε κπάια δείρλεη ηελ αξρή ηεο πάζαο θαη ε πξάζηλε ηελ θαηάιεμή ηεο -Οη πάζεο έρνπλ ζεηξά αξίζκεζεο ζηνλ θύθιν ζην θέληξν ηνπο

8 8 Μπνξνύκε λα αιιάμνπκε ην ύςνο ηεο πάζαο θάλνπκε δεμί θιηθ ζηνλ θύθιν ηνπ αξηζκνύ ηεο θαη επηιέγνπκε θάπνην άιιν ηξόπν ππνδνρήο. Πάληα θαίλεηαη ν αξηζκόο από ηηο 2 ηειεπηαίεο πάζεο. Εάλ έρνπλ γίλεη πνιιέο πάζεο θαη ζέινπκε λα αιιάμνπκε θάπνηα από ηηο πξώηεο πξέπεη λα γπξίζνπκε πίζσ ην βειάθη από ην timeline ηεο άζθεζεο. Το φψοσ τησ πάςασ εξαρτάται από τρεισ παράγοντεσ: 1) Με πνην ζεκείν ππνδέρεηαη ν παίθηεο ηελ κπάια 2) Αλ ν παίθηεο θηλείηαη ή είλαη ζηαηηθόο 3) Ση ζα θάλεη κεηά ηελ ππνδνρή (ζνπη, πάζα θηι) Α) Υποδοχή με το κεφάλι 1) Κεθαιηά από ζηάζε ζε ζπκπαίθηε: Ο κπιέ παίθηεο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξόο θαη ν θίηξηλνο πξέπεη λα είλαη ζε ζσζηή ζέζε γηα λα δερζεί ηελ κπάια 2) Κεθαιηά κε άικα ζε ζπκπαίθηε: Ο κπιε πξέπεη λα ηξέρεη όηαλ δερζεί ηελ κπάια θαη ν θίηξηλνο πξέπεη λα είλαη ζε ζσζηή ζέζε γηα λα δερζεί ηελ κπάια 3)Υπνδνρή κε ην θεθάιη: Ο κπιε παίθηεο ππνδέρεηαη κε ην θεθάιη, ηελ αθήλεη ζην έδαθνο όηαλ ζέιεη λα πεξηκέλεη ηνλ θίηξηλν πνπ θηλείηαη γηα λα ηνπ κεηαβηβάζεη ηελ κπάια.

9 9 Β) Υποδοχή με το ςτήθοσ 1) Υπνδνρή κε ζηήζνο θαη πάζα ζε ζπκπαίθηε: Ο κπιε παίθηεο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξόο θαη ν θίηξηλνο πξέπεη λα είλαη ζε ζσζηή ζέζε γηα λα δερζεί ηελ κπάια 2) Υπνδνρή κε ζηήζνο θαη ζνπη βνιέ: Ο κπιε παίθηεο ππνδέρεηαη κε ην ζηήζνο θαη ζνπηάξεη απεπζείαο βνιέ 3) Υπνδνρή κε ην ζηήζνο: Ο κπιε παίθηεο ππνδέρεηαη κε ην ζηήζνο θαη ηελ θέξλεη ζηα πόδηα, όηαλ ζέιεη λα πεξηκέλεη ηνλ θίηξηλν πνπ θηλείηαη γηα λα ηνπ κεηαβηβάζεη Γ) Υπνδνρή κε ην κεξό : Η ππνδνρή γίλεηαη κόλν από παίθηε πνπ είλαη ζε ζηάζε θαη θνληξνιάξεη ζηε ζπλέρεηα ηε κπάια ζην έδαθνο κέρξη λα έξζεη ζπκπαίθηεο ηνπ ζε θαηάιιειε ζέζε γηα λα πάξεη ηελ κπάια. Δ) Υπνδνρή κε ην πόδη 1) Παίθηεο ζε ζηάζε 2) Παίθηεο ζε θίλεζε: Ο κπιε παίθηεο ηξέρεη πξνο ηελ κπάια θαη ηελ ππνδέρεηαη κε ην πόδη. Σν πξόγξακκα αλαγλσξίδεη ηελ γσλία ηξεμίκαηνο θαη ηνπνζεηεί ην θαηάιιειν πόδη γηα ηελ ππνδνρή.όηαλ γίλνληαη πάζεο κεηαμύ 2 ή πεξηζζόηεξσλ παηθηώλ, ην πξόζσπν ησλ παηθηώλ γπξίδεη απηόκαηα πξνο ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπ - Γηα λα αθαηξέζεηε κηα πάζα: δεμί ζπλερόκελν θιηθ επάλσ ζηελ κπάια ηνπ παίθηε πνπ ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε ηελ πάζα, ζύξνπκε ηελ κπάια κέζα ζην γήπεδν. Απηό κπνξεί λα επεξεάζεη θαη πξνεγνύκελεο πάζεο εάλ ε κπάια πέξαζε θαη άιιεο θνξέο από ηνλ παίθηε απηό.

10 10 Μεταβίβαςη ςτον χϊρο (1) Επηιέγεηε θαη ηνπνζεηείηε ην εηθνλίδην θαηνρή ηεο. ζην ζεκείν πνπ ζέιεηε λα θαηαιήμεη ε πάζα θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθηλείηε εθεί θαη ηνλ παίθηε πνπ ζέιεηε λα απνθηήζεη ηελ Δημιουργία ςουτ Επιλογή απόκρουςησ ςουτ Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα ζνπη πξνο ηελ εζηία πξέπεη λα ζύξεηε ηε κπάια από ηνλ παίθηε κέρξη ηελ εζηία ηε ζπλέρεηα ζα δεηεζεί λα θαζνξίζεηε ζε πνην ζεκείν ηεο εζηίαο ζα πάεη ε κπάια. Η επηινγή ηνπ ζηόρνπ γίλεηαη κε θιηθ ζε έλα από ηα ελλέα ηεηξάγσλα (εάλ ζέιεηε λα επηηεπρζεί ηέξκα) Γηα λα επηιέμεηε όηη ζα απνθξνύζεη ν Σεξκαηνθύιαθαο, ζύξεηε ηελ κπάια από ην παίθηε επάλσ ζηνλ ηεξκαηνθύιαθα θαη επηιέγεηε ηεηξαγσλάθη γηα ην είδνο ηεο απόθξνπζεο.. Καηάξγεζε ζνπη: Γηα λα θαηαξγήζνπκε ην ζνπη θάλνπκε δεμί ζπλερόκελν θιηθ θαη ζύξνπκε ηελ κπάια έμσ από ηα πόδηα ηνπ παίθηε πνπ ζνπηάξεη Πάζα ζηνλ Τεξκαηνθύιαθα: Ο ηεξκαηνθύιαθαο κπνξεί λα δερηεί πάζα αξθεί λα ππάξρεη ηξίηνο παίθηεο γηα λα κεηαβηβάζεη ηελ κπάια. Η δηαδηθαζία είλαη ίδηα όπσο ζηηο κεηαβηβάζεηο κεηαμύ παηθηώλ. Πάζα ηνπ Τεξκαηνθύιαθα: Επηιέγνπκε από ην εηθνλίδην ηνλ ηξόπν κεηαβίβαζεο ηνπ Τεξκαηνθύιαθα,

11 11 Χρόνοσ αναμονήσ παίκτη ε κηα άζθεζε ζπρλά έλαο παίθηεο πξέπεη λα πεξηκέλεη πξηλ θηλεζεί. Οη ρξόλνη αλακνλήο ηνπ παίθηε κε κπάια ή ρσξίο κπάια θαίλνληαη παξαθάησ ζην γήπεδν θαη ζην timeline κε ηξία δηαθνξεηηθά ρξώκαηα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ. Απνηππώλεη ηελ θίλεζε ηνπ παίθηε πνπ έρνπκε θιηθάξεη: a) Υξόλνο αλακνλήο πξηλ πάξεη ηελ κπάια (θόθθηλε γξακκή) b) Υξόλνο αλακνλήο κε κπάια πξηλ θάλεη πάζα (πξάζηλε γξακκή) c) Αλακνλή πξηλ ηξέμεη μαλά (κπιε γξακκή) Γηα λα ζπγρξνλίζνπκε ηνλ παίθηε πνπ ηξέρεη κε απηόλ πνπ κεηαβηβάζεη βιέπνπκε ζην timeline ηνλ ρξόλν αλακνλήο ηνπ παίθηε(κε θόθθηλν ρξώκα) θαη ζηελ ζπλέρεηα ζύξνπκε θαη αιιάδνπκε (κε αξηζηεξό θιηθ επάλσ ζηελ βνύια) ηελ αξρή ηεο θίλεζεο ηνπ γηα λα αθαηξέζνπκε ηνλ ρξόλν αλακνλήο. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηαο ζπληνληζκνύ ηεο θίλεζεο ελόο παίθηε δεκηνπξγνύκε λέα εηθνλίδηα απάλω ζηε δηαδξνκή θίλεζεο ηνπ.

12 12 Χρήςη του Timeline To timeline ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλαπαξαγσγήο κηαο άζθεζεο θαη καο επηηξέπεη λα αιιάμνπκε ηελ ηαρύηεηα αλαπαξαγσγήο, ηε ζέζε θαη ρεηξνθίλεηα ηα θαξέ ηεο θίλεζεο ελόο παίθηε, θαζώο θαη λα πξνζζέζνπκε ζρνιηαζκνύο ζε κηα άζθεζε. Με αξηζηεξό ζπλερόκελν θιηθ επάλω ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθό ζεκείν κεηαθηλνύκαζηε θαη βιέπνπκε ηελ άζθεζε από ην ζεκείν απηό a)δεπηεξόιεπηα ( γίλεηαη δνπκ κε θύιηζκα ηνπ θπιίλδξνπ από ην πνληίθη) b) Καξέ θίλεζεο παίθηε c) ρνιηαζκόο θίλεζεο d) Κνπκπί επηζηξνθήο e) Κνπκπί ηέινπο f) Play / Pause g) Ρύζκηζε Σαρύηεηαο αλαπαξαγσγήο (3 επίπεδα ηαρύηεηαο 1ρ θαλνληθή-0,5 ε κηζή ηεο θαλνληθήο θαη 0,25 ¼ ηεο θαλνληθήο ηαρύηεηαο) h) Ελαιιαγή αξηζκώλ ζηνπο παίθηεο (ζηελ 3D αθαηξεί/εκθαλίδεη ηα λνύκεξα ησλ παηθηώλ) i) πλερόκελν παίμηκν άζθεζεο (επαλαιακβάλεη ηελ άζθεζε ζπλερόκελα) j) ρνιηαζκόο ( εκθαλίδεη ζηηγκηαία ηα ζρόιηα πνπ γξάςακε, ελώ ε άζθεζε ζηακαηάεη ζηηγκηαία). -Γηα λα πξνζζέζνπκε ζρόιηα πξέπεη λα θάλνπκε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζηελ γαιάδηα ηαηλία ζην ρξνληθό ζεκείν πνπ ζέινπκε λα θαίλνληαη ηα ζρόιηα. -Σρόιηα κόλν ζηα Αγγιηθά -Εκθαλίδνληαη ζην επάλσ αξηζηεξό κέξνο ηνπ γεπέδνπ -Σα κεηαθηλνύκε όπνπ ζέινπκε κε ην πνληίθη -Σα επεμεξγαδόκαζηε κε δηπιό αξηζηεξό θιηθ -Σα ζβήλνπκε πξνζσξηλά κε απελεξγνπνίεζε ηνπ εηθνληδίνπ επηιέγνληαο ην x. θαη κόληκα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo.

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. Γιπλωματική Δργασία τοσ Γημοσθένη Μακρή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 1 Μελέηη ΣΡΗΒΖ (ζηαηικήρ και ολίζθηζηρ) με σπήζη ΛΑ (Multilog) ΌΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ ύζηεκα ζπγρξνληθήο ιήςεο θαη απεηθόληζεο (ΛΑ) Multilog, Η/Τ κε εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθό Multilab 1.4 Αηζζεηήξαο δύλακεο Ξύιηλνη

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα