Aμινοξέα διακλαδιζμένηρ αλςζίδαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aμινοξέα διακλαδιζμένηρ αλςζίδαρ"

Transcript

1 Aμινοξέα διακλαδιζμένηρ αλςζίδαρ (BCAA s) ΙΕΡΕΜΙΑΣ Ε. ΣΙΜΑΤΟΣ, RD Δηδ. Aζι. Γηαηηνιφγνο, Γηεπζπληήο Διι. Δξεπλ. Ιλζη. Δπηζηεκ. Γηαηξνθήο Αζιεηψλ www. sportsnutrition-inst. org

2 H ιεπθίλε, ε βαιίλε θαη ε ηζνιεπθίλε αλήθνπλ ζηα απαξαίηεηα ακηλνμέα, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηε δηαθιαδηζκέλε αιπζίδα πδξνγνλάλζξαθα (ΒCAA s). Σηα αξρηθά ζηάδηα ησλ εξεπλψλ ε πξνζδνθψκελε επσθειήο δξάζε ηνπο ζρεηίζηεθε κε ηελ ππφζεζε φηη ηα BCAA s απμάλνπλ ηελ άιηπε κάδα ζψκαηνο, πξνιακβάλνπλ ηε κπηθή θφπσζε θαη σο επαθφινπζν βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα αγσληζηηθήο απφδνζεο ζε παξαηεηακέλε ρξνληθά κπηθή πξνζπάζεηα αεξφβηνπ ηχπνπ (φπσο καξαζψλην, πνδειαζία, ηξίαζιν θ.ά.). Τν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο επηζηεκνληθήο απηήο άπνςεο βαζίζηεθε ζην γεγνλφο φηη ε δηαλνεηηθή θφπσζε θαηά ηελ άζθεζε πξνζδηνξίδεηαη απφ αλεπηζχκεηεο επηδξάζεηο ζην Κ.Ν.Σ., πξσηίζησο ζηελ εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία, θαηλφκελν γλσζηφ θαη σο κεντρική κόπωση (central fatigue). Mεησκέλα επίπεδα BCAA s θαηά ηελ άζθεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε απμεκέλα επίπεδα ειεχζεξεο ηξππηνθάλεο ζην αίκα, πηζαλφηαηα, απνηεινχλ αηηία θεληξηθήο θφπσζεο. Γειαδή, απμεκέλα επίπεδα ηεο ζρέζεο ελεύθεπηρ ηπςπηοθάνηρ / BCAA s ζην πιάζκα είλαη βαζηθή αηηία πξψηκεο θφπσζεο ζε αγσλίζκαηα παξαηεηακέλεο αληνρήο. Η πξφζιεςε ησλ BCAA s απνηξέπεη ηελ θφπσζε ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο παξαηεηακέλεο αγσληζηηθήο πξνζπάζεηαο, κέζσ ηεο απνηξνπήο ζρεκαηηζκνχ ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ θεληξηθή θφπσζε λεπξνδηαβηβαζηψλ (π.ρ. ζεξνηνλίλε). Δπνκέλσο, κεηψλεηαη ε ηηκή ηνπ θιάζκαηνο ελεύθεπηρ ηπςπηοθάνηρ / BCAA s θαη δελ δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ην ζρεκαηηζκφ ζεξνηνλίλεο ** Η ειεχζεξε ηξππηνθάλε είλαη απαξαίηεηε ζε ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ζεξνηνλίλεο (5 ΗΤ). Γειαδή, απνηειεί πξφδξνκν ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο ζεξνηνλίλεο.

3 Όκσο, θαηά ηηο ηειεπηαίεο θάζεηο ηεο αεξνβηθήο άζθεζεο (>2 h) επηηπγράλεηαη ε είζνδνο ηεο ειεχζεξεο ηξππηνθάλεο ζηνλ εγθέθαιν, θπξίσο επεηδή, θαζψο εμαληιείηαη ην κπηθφ γιπθνγφλν, ηαπηφρξνλα κεηψλνληαη ζεκαληηθά θαη ηα επίπεδα ησλ BCAA s ζην αίκα (ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο). Αθξηβψο ζην ζεκείν απηφ ε παξέκβαζε / ρνξήγεζε ησλ BCAA s ζεσξεηηθά : (1) ζα δηαηεξνχζε πην επλντθή ηε ζρέζε ειεχζεξεο ηξππηνθάλεο πξνο BCAA s (2) ζα απέηξεπε θαζνξηζηηθά ηελ είζνδν ειεχζεξεο ηξππηνθάλεο ζηνλ εγθέθαιν (3) ζα πξνιάκβαλε ηελ θεληξηθή θφπσζε. Όκσο ηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα απφ ηε ζπκπιεξσκαηηθή ρνξήγεζε BCAA s απέηπραλ λα ηεθκεξηψζνπλ θάπνην αγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ( ηνπ ρξφλνπ εκθάληζεο θφπσζεο, αληνρήο ), παξά ην γεγνλφο φηη κεηψζεθε ηφζν ε ζρέζε ελεύθεπηρ ηπςπηοθάνηρ / BCAA s, φζν θαη ηα επίπεδα CPK θαη LDH κεηά ηελ άζθεζε. Η ζπκπιεξσκαηηθή ρνξήγεζε πδαηαλζξάθσλ πξνάγεη πην επλντθά ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη πεξηνξίδεη ηελ ελεξγεηαθή ζπλεηζθνξά θαη ζπκκεηνρή ησλ BCAA s θαη ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ (FFA). Eπνκέλσο, νη πδαηάλζξαθεο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα απνηεινχλ ηελ θχξηα θαη απνδνηηθφηεξε πεγή ελέξγεηαο γηα ηνλ αζιεηή αληνρήο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε απμεκέλνπ θαηαβνιηζκνχ κπηθψλ πξσηετλψλ θαηά ηελ άζθεζε. Τα ακηλνμέα δηαθιαδηζκέλεο αιπζίδαο (ΒCAA s) γλσξίδνπλ δεκνθηιή απήρεζε ζηνπο αζιεηέο ηαρπδπλακηθψλ αγσληζκάησλ, κε ηελ πξνζδνθία ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ βαζκνχ κπηθήο αλάπηπμεο (θαη άιηπεο κάδαο) γηα ηελ αχμεζε ηεο δχλακεο θαη ηζρχνο. Απφ ηε ζρεηηθή αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ηα ΒCAA s είλαη νπζίεο απαξαίηεηεο γηα ην ζρεκαηηζκφ θαη αλα-

4 ζχλζεζε ησλ δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ φισλ ησλ θπηηαξηθψλ ηζηψλ, δειαδή γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηζηηθψλ κηθξνθζνξψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ έληνλε πξνπνλεηηθή επηβάξπλζε (αλαβνιηθή δξάζε). Δπνκέλσο, ε πξφζιεςή ηνπο αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο ηαρχηεξεο απνθαηάζηαζεο ησλ αζιεηψλ, είηε ζε θπζηθή κνξθή (θαδετλε γάιαθηνο, απγά) είηε ζε κνξθή ζπκπιεξσκάησλ (ζθφλε νξνχ γάιαθηνο whey protein θαη tbs). Τα ΒCAA s είλαη ζρεηηθά αζθαιή ζπκπιεξψκαηα αθφκε θαη ζε ρξφληεο πςειέο πξνζιήςεηο (έσο 20 gr / εκ.). Η ελδεηθλπφκελε αλαινγία κεηαμχ ηνπο είλαη : Leu Iso Val = Έρνπλ πξνηαζεί δνζνινγηθά ζρήκαηα θαηαλεκεκέλα ζε δφζεηο ησλ 5 gr πξηλ, ζηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ πξνπφλεζε (ζχκθσλα πάληα κε ηηο εηδηθέο νδεγίεο θαη ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο). Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε πξσηλή πξφζιεςε, φηαλ ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε εκέξα πξαγκαηνπνηήζεθε πξνπφλεζε κε κεγάιεο επηβαξχλζεηο ( έληαζεο θαη δηάξθεηαο).

5 Φπζηνινγηθφο ξφινο, κεηαβνιηθή ζεκαζία θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δηαθιαδηζκέλσλ ακηλνμέσλ (BCAA s) Aπνηεινχλ ην ~ 75 % ησλ ειεχζεξσλ ακηλνμέσλ ζηελ θπθινθνξία αίκαηνο θαη ην ~ 35 % ησλ πεξηερνκέλσλ ακηλνμέσλ ζηνπο ζθειεηηθνχο κπο. 2. Αθνκνηψλνληαη γξήγνξα ρσξίο λα παξάγεηαη ΝΗ3 θαη ρσξίο ζεξκνγελεηηθφ θφζηνο (DIT). 3. Γελ απνηθνδνκνχληαη ακέζσο θαη πεξλνχλ αλαιινίσηα απφ ην ήπαξ. 4. Απνηθνδνκνχληαη ζηνπο ζθειεηηθνχο κπο θαη νμεηδψλνληαη ζε κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαη ξπζκφ θαηά ηελ άζθεζε, ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα ακηλνμέα (κέζσ ηεο δξάζεο ηεο γιπθαγφλεο). 5. Καηαβνιίδνληαη ζηνλ θχθιν ηνπ Krebs ζε ειεθηξπιν-coa (Val, Iso), αθεηπιν-coa ή αθεηνμηθφ (Leu). 6. Αμηνπνηνχληαη ελεξγεηαθά θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο (ηδίσο φηαλ ηα απνζέκαηα κπηθνχ θαη επαηηθνχ γιπθνγφλνπ εμαληινχληαη), πξνάγνληαο έλα αληηθαηαβνιηθφ νξκνληθφ profile. 7. Θεσξείηαη φηη δηαζέηνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ κεντρική κόπωση ηνπ νξγαληζκνχ, κπινθάξνληαο ηελ είζνδν ειεχζεξεο ηξππηνθάλεο ζηνλ εγθέθαιν, ηξνπνπνηψληαο επλντθφηεξα ην θιάζκα ειεχζ. ηξππηνθ./ ΒCAA s. 8. Σπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε κπηθνχ θπηηαξηθνχ ηζηνχ, πξνάγνληαο ηελ πξσηετλνζχλζεζε. Ο θχθινο αιαλίλεο γιπθφδεο έρεη άκεζε εμάξηεζε απφ ηα δηαζέζηκα επίπεδα ησλ ΒCAA s, θαζψο ζε πεξηφδνπο έληνλνπ stress θαη κπηθνχ θαηαβνιηζκνχ ε ηξαλζακίλσζε ηνπ ππξνζηαθπιηθνχ γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ αιαλίλεο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα κπηθά ΒCAA s. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν ελεξγεηαθά ακηλνμέα παξά σο δνκηθά. 9. Η ηλζνπιίλε, κέζσ ηεο εηδηθήο δξάζεο ηεο ιεπθίλεο, πξνάγεη ηελ πξφζιεςε ησλ ΒCAA s, απφ ηνπο κπο. 10. Δθηεηακέλε ρξήζε ησλ ΒCAA s ζηελ θιηληθή πξάμε : - ζε ζεξαπεία ζνβαξψλ λνζεκάησλ, ζε βαξηά αζζελείο (κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, εγθαχκαηα, ινηκψμεηο θαη ηξαπκαηηζκνχο πνιππαξαγνληηθήο αηηηνινγίαο), - γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππνζξεςίαο θαη ηε βειηίσζε ηνπ αλνζνινγηθνχ profile - γηα ηελ ειάηησζε ηνπ θαηαβνιηζκνχ θαη απψιεηαο κπηθήο κάδαο - γηα ηελ επνχισζε ηξαπκάησλ

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α.Δ.Μ.: 14713 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΠΙΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γεσπνληθή ρνιή Σνκέαο Φπηνπξνζηαζίαο Δξγαζηήξην Φπηνπαζνινγίαο Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα