Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:"

Transcript

1

2 Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο εθ κέξνπο ηνπ ΔΑ.ΗΣΤ: Σξέρνπζα Έθδνζε Δθπαηδεπηηθνύ Παθέηνπ: Θαζ. Γεώξγηνο Θαξαγηάλλεο, Υπεύζπλνο έξγνπ Γξ. Ηωάλλα Αληωλίνπ-Θξεηηθνύ, Αλαπιεξώηξηα ππεύζπλε έξγνπ Γξ. Λίθνο Υαηδεγεωξγίνπ, Υπεύζπλνο ηερληθνύ ζρεδηαζκνύ Γξ. Βαζίιεο Θαηζνύξνο, Αλαπιεξσηήο ηερληθόο ππεύζπλνο, Έιεγρνο πνηόηεηαο Γξ. Γξεγόξεο ηαϊλράνπεξ, Οκάδα ζρεδηαζκνύ Καξία Γηάγθνπ, Οκάδα ζρεδηαζκνύ, Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα, πηινηηθή εθαξκνγή Σάζνο Παηξηθάθνο, Οκάδα ζρεδηαζκνύ Πέπε ηακνύιε, Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα Βίθπ Θαληδνπ, Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα Λίθνο Γιάξνο, Τερληθόο ζρεδηαζκόο Οκάδα ύλζεζεο Φωλήο ΗΔΙ, Δξγαιείν θσλεηηθήο επαύμεζεο ηζηνηόπνπ Καξία Γαβξειίδνπ, Σρεδηαζκόο ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ άθεο Γνύπαο, Υινπνίεζε - αλάπηπμε θώδηθα εθαξκνγήο Λίθνο ηδεξόπνπινο, Υινπνίεζε - αλάπηπμε θώδηθα εθαξκνγήο Γηώξγνο Σζνπινπράο, Υινπνίεζε - αλάπηπμε θώδηθα εθαξκνγήο Υξύζα θνηίδα, Λεηηνπξγηθόο έιεγρνο Καξία Ιαδά, Σρεδηαζκόο ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ, εκπινπηηζκόο κε θείκελα Καξία Ενπξάξε, Σρεδηαζκόο ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ, εκπινπηηζκόο κε θείκελα Δύε Κπαληαβάλνπ, Σρεδηαζκόο ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ, εκπινπηηζκόο κε θείκελα Δύε Καξδέινπ, Σρεδηαζκόο ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ, εκπινπηηζκόο κε θείκελα Yuliya Ilkevich, Σρεδηαζκόο ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ, εκπινπηηζκόο κε θείκελα Διέλε Κηραιαθνπνύινπ, Χεθηνπνίεζε/επεμεξγαζία θεηκεληθνύ πιηθνύ Βαζίιεο Πειεθάλνο, Χεθηνπνίεζε/επεμεξγαζία θεηκεληθνύ πιηθνύ Λίθε Βεδπξγηάλλε, Πηινηηθή εθαξκνγή ζην Λύθεην ύια Θιεηδή, Πηινηηθή εθαξκνγή ζην Γπκλάζην Βαζηιηθή Ρνδνπνύινπ, Πηινηηθή εθαξκνγή ζην Γεκνηηθό postscriptum, Γεκηνπξγία δηεπαθήο ρξήζηε ίιηα Ρνληώηε, ζύλδεζκνο παξαθνινύζεζεο Διέλε Παπαδνπνύινπ, ζύλδεζκνο γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα Έθδνζε 1.6 Μάξηηνο 2010 ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 2

3 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ 4 2. Η PRE-RELEASE ΕΚΔΟΗ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΕΘΕΚ ΓΕΝΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΠΡΟΑΠΑΘΣΟΤΜΕΝΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΝΗΣΘΚΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΟ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΕΘΕΚ ΑΡΥΘΚΗ ΕΛΘΔΑ ΘΣΟΡΘΚΟ ΕΠΘΛΟΓΗ ΚΕΘΜΕΝΩΝ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΣΑΣΘΣΘΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΑΠΟΤΝΔΕΗ ΕΡΓΑΛΕΘΟ ΦΩΝΗΣΘΚΗ ΕΠΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΕΘΕΚ ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΥΡΗΣΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΘΥΕΘΩΝ ΚΑΣΑΥΩΡΘΗ ΝΕΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΘΑ ΣΟΘΥΕΘΩΝ ΚΑΣΑΥΩΡΘΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑΥΩΡΘΗ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΘΑ ΥΟΛΕΘΩΝ ΚΑΣΑΥΩΡΘΗ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΘΑ ΣΟΘΥΕΘΩΝ ΔΘΔΑΚΟΝΣΩΝ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΟ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤ ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΕΘΕΚ ΕΘΑΓΩΓΗ ΝΕΟΤ ΚΕΘΜΕΝΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΘΑ ΚΑΣΑΥΩΡΘΜΕΝΟΤ ΚΕΘΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ IIS ΣΟΝ SERVER ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΑ WINDOWS 2000, XP ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ MYSQL ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑ-ΦΙΩΝ ΣΟΤ WEBSPEECH ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 3

4 1. Δηζαγωγή Ο ΔΘΔΚ (Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Κεηκέλσλ) είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ε νπνία επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ζε ζώκαηα θεηκέλσλ. Τν ζώκα θεηκέλσλ ηνπ ΔΘΔΚ απνηειείηαη από ηξία επηκέξνπο ζώκαηα θεηκέλσλ: ην Γεληθό Σώκα Κεηκέλσλ (ΓΣΚ) ην νπνίν πξνέξρεηαη από ηνλ ΔΘΔΓ (http://hnc.ilsp.gr) θαη ην νπνίν πεξηέρεη πεξηζζόηεξεο από 34 εθαηνκκύξηα ιέμεηο ην Σώκα Κεηκέλσλ ησλ Σρνιηθώλ Βηβιίσλ (ΣΚΣΒ) πνπ πεξηέρεη 2,25 εθαηνκκύξηα ιέμεηο από 66 ζρνιηθά βηβιία ην Σώκα Κεηκέλσλ ησλ Γηδαζθόλησλ (ΣΚΓ) ην νπνίν παξέρεη ηε δνκή, ώζηε νη δηδάζθνληεο λα εηζαγάγνπλ ηα δηθά ηνπο θείκελα Ο ρξήζηεο ηνπ ΔΘΔΚ κπνξεί λα νξίζεη ππνζύλνια θεηκέλσλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη αλαδεηήζεηο είηε ζην ζύλνιν ησλ θεηκέλσλ ηνπ ΔΘΔΚ είηε ζε θάπνην ππνζύλνιν θεηκέλσλ. Η αλαδήηεζε ζηνλ ΔΘΔΚ κπνξεί λα γίλεη κε 1 έσο 3 θξηηήξηα, κε βάζε ιέμεηο ή ιήκκαηα ή κέξε ηνπ ιόγνπ πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο. Τα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο είλαη έλα ζύλνιν πξνηάζεσλ πνπ ηθαλνπνηνύλ ηα θξηηήξηα. Η πξόζβαζε ζηνλ ΔΘΔΚ γίλεηαη κε ηε ρξήζε νλόκαηνο (username) θαη θσδηθνύ (password). 2. Ζ pre-release έθδνζε Γηα ηελ pre-release έθδνζε, ε πξόζβαζε ζηνλ ΔΘΔΚ κπνξεί λα γίλεη από ηε δηεύζπλζε Ο ρξήζηεο γηα λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζηνλ ΔΘΔΚ ζα πξέπεη λα εηζαγάγεη ην όλνκα θαη ηνλ θσδηθό ηνπ. Γηα ηελ pre-release κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ρξήζηε, ηα εμήο: όλνκα Σύπνο ρξήζηε Γηαρεηξηζηήο Γηδάζθωλ Καζεηήο admintest teachertest user1gymn θωδηθόο admintest123 teacher ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 4

5 3. Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ΔΘΔΘ 3.1. Γεληθά ζηνηρεία Ο ΔΘΔΚ είλαη κηα δηθηπαθή εθαξκνγή ε δηαλέκεηαη ζε δύν CD θαη εγθαζίζηαηαη από έλα νδεγό εγθαηάζηαζεο (setup.exe). Πξννξίδεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζε θάπνην εμππεξεηεηή (server) όπνπ ιεηηνπξγεί κέζσ ελόο ινγηζκηθνύ web server, όπσο νη πεξηζζόηεξεο ηζηνζειίδεο ζην Ιληεξλέη. Οη ρξήζηεο έρνπλ πξόζβαζε ζηνλ ΔΘΔΚ ρξεζηκνπνηώληαο ηζηνζειίδεο ηηο νπνίεο βιέπνπλ κε θάπνηα εθαξκνγή web browser, όπσο γηα παξάδεηγκα ν Internet Explorer ή ην Firefox. Ο ΔΘΔΚ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε νπνηαδήπνηε Windows ππνζηεξίδεηαη ν web server IIS (Internet Information Services) ηεο Microsoft θαη ε ηερλνινγία.net 2.0. Πξαθηηθά απηό πεξηιακβάλεη όια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηεο Microsoft πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη κεηά ην Η εγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΚ αξθεί λα γίλεη κόλν ζηνλ εμππεξεηεηή ελόο εξγαζηεξίνπ (ή ελόο δηθηύνπ). Γελ ρξεηάδεηαη θακηά εγθαηάζηαζε ζηα ππόινηπα PC ηνπ εξγαζηεξίνπ (εθηόο από ηελ πξναηξεηηθή εγθαηάζηαζε ηεο θσλεηηθήο ιεηηνπξγίαο). Μάιηζηα, ηα PC ησλ ρξεζηώλ δελ είλαη θαλ αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηνύλ Windows γηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζηνλ ΔΘΔΚ, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ θαη Linux (όπσο βέβαηα θαη παιαηέο εθδόζεηο ησλ Windows) Πξναπαηηνύκελα Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΚ απαηηνύληαη Microsoft Windows 2000 Server ή νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε έθδνζε ησλ Windows (εθηόο από ηηο εθδόζεηο Home ησλ Windows), θαη ειεύζεξνο ρώξνο 6 GB ζην ζθιεξό δίζθν. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα έρεη εγθαηαζηαζεί ν IIS από ην CD ησλ Windows. Η παξαπάλσ πξνϋπόζεζε είλαη ε κνλαδηθή απνιύησο αλαγθαία απαίηεζε ηνπ ινγηζκηθνύ. Όκσο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ΔΘΔΚ από πνιινύο ρξήζηεο ηαπηόρξνλα κέζα ζε έλα ζρνιηθό εξγαζηήξην, είλαη πξνηηκόηεξν λα εγθαηαζηαζεί ζε έλα εμππεξεηεηή (server) ν νπνίνο λα πιεξνί ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο: επεμεξγαζηή ηαρύηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1GHz, κλήκε RAM ηνπιάρηζηνλ 1GB, ζθιεξό δίζθν κε ειεύζεξα ηνπιάρηζηνλ 6GB, κνλάδα CD-ROM γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ, ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows 2000 Server, ή Windows 2003 Server ή Windows 2008 Server, κε εγθαηεζηεκέλν ηνλ αληίζηνηρν IIS. Σε κεραλήκαηα κε κηθξόηεξεο πξνδηαγξαθέο ε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΘΔΚ ίζσο είλαη πνιύ αξγή, ή θαη αδύλαηε, αλάινγα θαη κε ην πνηέο άιιεο ιεηηνπξγίεο επηηειεί ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα. Ο ζηαζκόο εξγαζίαο ησλ ρξεζηώλ κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε PC κε νπνηαδήπνηε έθδνζε ησλ Windows ή ηνπ Linux. Αξθεί λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε δίθηπν κε ηνλ εμππεξεηεηή πνπ πεξηέρεη ηνλ ΔΘΔΚ θαη λα έρεη θάπνηνπ είδνπο web browser (Internet Explorer, Firefox, Opera θιπ). ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 5

6 Δγθαηάζηαζε γηα έλαλ ρξήζηε Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ινγηζκηθνύ από έλαλ θαη κόλν ρξήζηε, ε εγθαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη ζε νπνηνδήπνηε κεράλεκα κε Windows πνπ ελζσκαηώλνπλ ηνλ IIS, όπσο ηα Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows Vista (Business, Enterprise, Ultimate Editions) θαη Windows 7. Οη εθδόζεηο Home ησλ Windows XP θαη Windows Vista δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ web server IIS θαη γη απηό δελ είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΚ ζε απηέο. Δγθαηάζηαζε ζε παιαηόηεξα Ιεηηνπξγηθά πζηήκαηα Η εγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΚ είλαη αδύλαηε ζε κεραλήκαηα κε Windows 95, Windows 98, Windows ME (θαζώο θαη ηηο εθδόζεηο Home ησλ Windows XP θαη Windows Vista) δηόηη ε Microsoft δελ έρεη θπθινθνξήζεη θάπνηα έθδνζε ηνπ IIS γηα απηά ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Σηα Windows NT 4.0 ίζσο λα είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΚ όκσο δελ ζπλίζηαηαη. Σεκεηώλνπκε όηη ε Microsoft έρεη ζηακαηήζεη ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ Windows 95, Windows 98, Windows ME θαη Windows NT 4.0. Η ππνζηήξημε ησλ Windows NT 4.0 έιεμε ζηηο 31/12/2004 θαη ε ππνζηήξημε ησλ Windows 98/ΜΔ έιεμε ζηηο 11/6/2006. Μεηά ηελ ιήμε ηεο ππνζηήξημεο, ε Microsoft ζηακάηεζε λα βγάδεη επηδηνξζώζεηο ησλ ιεηηνπξγηθώλ απηώλ, θαζώο θαη λέεο εθδόζεηο ησλ δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ (όπσο ην.net) κε απνηέιεζκα λα είλαη πηζαλά ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο ζε απηά ηα ζπζηήκαηα. Δγθαηάζηαζε ηνπ Internet Information Services (IIS) Ο IIS είλαη ηκήκα ησλ Windows, θαη πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΚ. Τα αθξηβή βήκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ εμαξηώληαη από ηελ ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ησλ Windows πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. Δδώ ζα πεξηγξάςνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ IIS ζηελ Αγγιηθή έθδνζε ησλ Windows XP Professional SP3 (δείηε θαη ζην Παξάξηεκα 1). Η εγθαηάζηαζε ζε δηαθνξεηηθή έθδνζε ησλ Windows είλαη παξόκνηα. Σεκεηώλνπκε όηη παιαηόηεξα ην Internet Information Services ιεγόηαλ Internet Information Server, νπόηε είλαη δπλαηό λα ην ζπλαληήζνπκε θαη κε απηήλ ηελ νλνκαζία ζε παιαηόηεξεο εθδόζεηο ησλ Windows. Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε ηνλ IIS, παηάκε ην θνπκπί start, θαηόπηλ ην Control Panel. Σην παξάζπξν ηνπ Control Panel, μεθηλάκε ην Add or Remove Programs. Σην παξάζπξν πνπ ζα αλνίμεη αξηζηεξά ππάξρνπλ ηέζζεξα εηθνλίδηα, από ηα νπνία ην ηξίην είλαη απηό πνπ καο ελδηαθέξεη. Παηώληαο ην Add/Remove Windows Components εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν κε ηίηιν Windows Setup ην νπνίν κεηά από ιίγν εκθαλίδεη κηα ιίζηα επηινγώλ γηα ηκήκαηα ησλ Windows θαη ηίηιν Windows Components Wizard. Σηε ιίζηα απηή πξέπεη λα επηιέμνπκε ην Internet Information Services (Δηθόλα 1). ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 6

7 Δηθόλα 1: Δγθαηάζηαζε ηκεκάηωλ ηωλ Windows Δηθόλα 2: Δγθαηάζηαζε ηνπ IIS Αλ απηό είλαη ήδε επηιεγκέλν ηόηε ειέγρνπκε αλ είλαη επίζεο επηιεγκέλν θαη ην World Wide Web Service (Δηθόλα 2) πνπ εκθαλίδεηαη παηώληαο ην θνπκπί details, θαη αλ είλαη θαη απηό επηιεγκέλν ηόηε ν IIS έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί θαη γη απηό παηάκε Cancel. Αλ ην Internet Information Services δελ ππάξρεη ζηε ιίζηα ησλ ηκεκάησλ ησλ Windows, ηόηε ρξεζηκνπνηνύκε θάπνηα έθδνζε ησλ Windows πνπ δελ ππνζηεξίδεη ηνλ IIS θαη ζπλεπώο δελ κπνξνύκε λα αληηθαηαζηήζνπκε νύηε θαη ηνλ ΔΘΔΚ. Αλ ην Internet Information Services δελ είλαη επηιεγκέλν, ηόηε ην επηιέγνπκε (εμ νξηζκνύ ζα επηιερζεί ην World Wide Web Service ) θαη παηάκε ην Next ώζηε λα μεθηλήζεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ IIS. Δίλαη πηζαλό λα καο δεηεζεί λα βάινπκε ην CD ησλ Windows. Σεκεηώλνπκε όηη ν IIS δελ είλαη θάπνην μερσξηζηό πξόγξακκα πνπ κπνξνύκε λα ην θαηεβάζνπκε θαη λα ην εγθαηαζηήζνπκε μερσξηζηά. Δίλαη ηκήκα ησλ Windows θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπ πξέπεη πάληνηε λα γίλεηαη από ην CD ησλ Windows από ην νπνίν θάλακε ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 7

8 3.3. Δγθαηάζηαζε Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΚ ζα πξέπεη λα θάλνπκε login σο ν ρξήζηεο administrator (ή λα έρνπκε δηθαηώκαηα ρξήζηε administrator). Ο ΔΘΔΚ θαηαιακβάλεη δύν CD. Όηαλ εηζάγνπκε ην πξώην CD ν νδεγόο εγθαηάζηαζεο ζα μεθηλήζεη απηόκαηα. Σε πεξίπησζε πνπ δελ μεθηλήζεη, κπνξνύκε λα μεθηλάκε ηνλ νδεγό κε δηπιό θιηθ ζην αξρείν setup.exe πνπ βξίζθεηαη ζην βαζηθό θαηάινγν ηνπ CD. Ο νδεγόο εγθαηάζηαζεο είλαη πνιύ απιόο ζηε ρξήζε ηνπ. Αξθεί λα παηάκε ην θνπκπί Next (Δπόκελν) αθήλνληαο ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο. Σεκεηώλνπκε όηη θαηά ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο πηζαλόλ λα αλνίμνπλ δεπηεξεύνληα παξάζπξα ηα νπνία ζα θιείζνπλ κόλα ηνπο ρσξίο ν ρξήζηεο λα πξέπεη λα θάλεη θάηη. Απηό είλαη θπζηνινγηθό. Σην πξώην βήκα ν νδεγόο καο ξσηάεη γηα ηε γιώζζα πνπ πξνηηκάκε. Μπνξνύκε λα επηιέμνπκε Διιεληθά (Greek). Σε θάπνηνπο servers είλαη πηζαλό λα κελ έρεη εγθαηαζηαζεί ε Διιεληθή γιώζζα, νπόηε ε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη αλαγθαζηηθά λα γίλεη ζηα Αγγιηθά. Γηα ην ιόγν απηό, ζηηο παξαθάησ νδεγίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε εηθόλεο από ηελ Αγγιηθή γιώζζα (Δηθόλα 2). Δηθόλα 3: Δγθαηάζηαζε ΔΘΔΘ Πξνρσξώληαο, ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε θάπνην θαηάινγν εγθαηάζηαζεο. Πξνηείλνπκε λα παξακείλεη ην πξνεπηιεγκέλν C:\Program Files\Ethek (ην νπνίν ζα ππνζέζνπκε όηη ηζρύεη ζην εγρεηξίδην απηό) εθηόο θαη αλ ππάξρεη πξόβιεκα ρώξνπ ζην ζπγθεθξηκέλν δίζθν θαη γη απηό ε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζε θάπνηα άιιε ζέζε. Σε όια ηα ππόινηπα βήκαηα, ζα πξέπεη απιώο λα παηήζνπκε Next. Θα αληηγξαθνύλ ηα αλαγθαία αξρεία από ην CD ζην δίζθν θαη θάπνηα ζηηγκή ν νδεγόο εγθαηάζηαζεο ζα δεηήζεη ηεο εηζαγσγή ηνπ δεύηεξνπ CD. (Η εγθαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη από έλα κόλν DVD, όκσο ρξεζηκνπνηνύκε CD επεηδή νη πεξηζζόηεξνη servers δελ έρνπλ δπλαηόηεηα αλάγλσζεο DVD). Σηελ πεξίπησζε πνπ ζηνλ ππνινγηζηή δελ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλν ην.net 2.0 ν νδεγόο ζα πξνρσξήζεη ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. Γηα λα γίλεη απηό ζα εκθαληζηεί έλαο μερσξηζηόο νδεγόο (ηεο Microsoft) πνπ μεθηλά κε κηα ζειίδα ζύκβαζεο ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 8

9 ινγηζκηθνύ ζηελ νπνία πξέπεη ν ρξήζηεο λα ζπκθσλήζεη (Δηθόλα 3) θαη θαηόπηλ λα πξνρσξήζεη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ.net. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ.net o νδεγόο εγθαηάζηαζεο ηνπ ΔΘΔΚ ζπλερίδεη. Δηθόλα 4: Δγθαηάζηαζε ηνπ.net 2.0 (αλ ρξεηαζηεί) Σην ηέινο ηεο εγθαηάζηαζεο, αλ επηιερζεί ε εθθίλεζε ηνπ ΔΘΔΚ ηόηε παηώληαο ην θνπκπί Finish μεθηλάεη ν web browser εκθαλίδνληαο ηελ πξώηε ζειίδα ηνπ ΔΘΔΚ. Δπηπιένλ, ζην Start -> All Programs -> Ethek έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζπληνκεύζεηο γηα ηνλ ΔΘΔΚ, ηα ηξία εγρεηξίδηα πνπ ηνλ ζπλνδεύνπλ, θαζώο θαη γηα ην πξόγξακκα απεγθαηάζηαζεο ηνπ ΔΘΔΚ. Δηθόλα 5: Δπηινγή απεγθαηάζηαζεο Αλ εθηειέζνπκε ηνλ νδεγό εγθαηάζηαζεο ζε θάπνην PC ζην νπνίν ν ΔΘΔΚ έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί, ηόηε ν νδεγόο ζα καο ξσηήζεη αλ ζέινπκε λα απεγθαηαζηήζνπκε ηνλ ΔΘΔΚ. ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 9

10 3.4. Απεγθαηάζηαζε Η απεγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΚ κπνξεί λα γίλεη από ηελ ζπληόκεπζε Uninstall πνπ ππάξρεη ζηελ ελόηεηα Start -> All Programs -> Ethek. Με ηνλ ηξόπν απηό μεθηλάεη ν νδεγόο απεγθαηάζηαζεο. Ο νδεγόο απεγθαηάζηαζεο καο ξσηά αλ ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε έλα αληίγξαθν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Αλ θάηη ηέηνην δελ καο ελδηαθέξεη, ηόηε κπνξνύκε λα δηαιέμνπκε όρη. Δηθόλα 6: Δξώηεζε απνζήθεπζεο αληίγξαθνπ Αθνινπζώληαο ηα βήκαηα ηνπ νδεγνύ ν ΔΘΔΚ ζα απεγθαηαζηαζεί. Αληίγξαθν ηεο βάζεο δεδνκέλωλ Τν αληίγξαθν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ ethek_teachers ε νπνία πεξηέρεη ηα δεδνκέλα πνπ εηζήρζεζαλ ζηνλ ΔΘΔΚ από ηνπο ρξήζηεο (γηα παξάδεηγκα, νλόκαηα καζεηώλ, λέα θείκελα θιπ). Αλ επηιέμνπκε λα απνζεθεύζνπκε αληίγξαθν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηόηε απηό ζα απνζεθεπηεί ζηε ζέζε C:\Program Files\Ethek\dbBackup (εθηόο αλ έρνπκε αιιάμεη ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ ΔΘΔΚ), θαη ν θάθεινο απνζήθεπζεο ζα έρεη σο όλνκα ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ αληίγξαθνπ. Γηα λα επαλαθέξνπκε (restore) κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε απνζεθεύζεη κε ηνλ παξαπάλσ ηξόπν, απιώο αληηγξάθνπκε ην θάθειν ethek_teachers κέζα ζην θάθειν C:\Program Files\Ethek\MySQL\data (ζβήλνληαο ηνλ πξνεγνύκελν θάθειν ethek_teachers πνπ ζα ππάξρεη εθεί). Απεγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΘ ρωξίο ηε ρξήζε νδεγνύ Η απεγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ νδεγνύ απεγθαηάζηαζεο Uninstall. Μηα άιιε ελαιιαθηηθή ιύζε είλαη από ην Control Panel -> Add or Remove Programs: Uninstall Ethek, Uninstall EthekWeb. Σε πεξηπηώζεηο όκσο πνπ απηό γηα θάπνην ιόγν δελ είλαη δπλαηό (γηα παξάδεηγκα επεηδή ιαλζαζκέλα έρεη δηαγξαθεί ην πξόγξακκα απεγθαηάζηαζεο) κπνξνύκε λα απεγθαηαζηήζνπκε ηνλ ΔΘΔΚ ρσξίο ηε ρξήζε νδεγνύ, ώζηε λα κελ θαηαιακβάλεη ρώξν ζην δίζθν. Γελ ζπληζηνύκε ηε κέζνδν απηή γηαηί πξνϋπνζέηεη αιιαγέο ζηε registry από ηνλ ρξήζηε. Η απεγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεη από θάπνηνλ administrator αθνινπζώληαο ηα εμήο βήκαηα: Αλ ζέινπκε λα θξαηήζνπκε αληίγξαθν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηόηε ζα πξέπεη λα απνζεθεύζνπκε θάπνπ ηνλ θαηάινγν C:\Program Files\Ethek\MySQL\data\ethek_teachers ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 10

11 Αλ έρνπκε θξαηήζεη παιαηόηεξα αληίγξαθα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηόηε απηά ίζσο είλαη θάησ από ην C:\Program Files\Ethek\dbBackup θαη αλ ζέινπκε λα ηα δηαηεξήζνπκε ζα πξέπεη λα ηα απνζεθεύζνπκε θάπνπ αιινύ. Αλνίγνπκε ην Control Panel, κπαίλνπκε ζην Administrative Tools θαη μεθηλάκε ην Services. Βξίζθνπκε ην MysqlEthek, παηάκε κε δεμί θιηθ πάλσ ηνπ, θαη επηιέγνπκε Stop γηα λα ζηακαηήζεη ν MySQL θαη λα κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηαγξαθή θαθέισλ. Γηαγξάθνπκε ηνλ θάθειν C:\Program Files\Ethek Γηαγξάθνπκε από ηνλ IIS ηνλ θάθειν C:\inetpub\wwwroot\Ethek Γηαγξάθνπκε από ηε Registry ηα HKLM\Software\Ethek θαη HKLM\Software\EthekWeb. Σεκεηώλνπκε όηη αιιαγέο ζηε registry κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή θαη γη απηό είλαη πξνηηκόηεξν λα γίλνληαη από ηερληθνύο πνπ γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ. Σηα παξαπάλσ ππνζέζακε όηη ν ΔΘΔΚ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ θαηάινγν C:\Program Files\Ethek\. Αλ απηό δελ ηζρύεη ηόηε κπνξνύκε λα βξνύκε πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί από ηε Registry ζηα θιεηδηά HKLM\Software\Ethek θαη HKLM\Software\EthekWeb Δγθαηάζηαζε θωλεηηθήο ιεηηνπξγίαο Τν εξγαιείν θσλεηηθήο ιεηηνπξγίαο WebSpeech είλαη αλεμάξηεην από ηα παξαπάλσ, ηειείσο πξναηξεηηθό, θαη δελ επεξεάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΔΘΔΚ. Η θσλεηηθή ιεηηνπξγία εθηειεί ηελ αλάγλσζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ ΔΘΔΚ. Γελ ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζην κεράλεκα πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ν ΔΘΔΚ, αιιά κόλν ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο ησλ ρξεζηώλ (γηα παξάδεηγκα ηα PC ησλ καζεηώλ). Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ WebSpeech ζα πξέπεη ζε θάζε ζηαζκό εξγαζίαο λα εθηειέζνπκε ην αξρείν εγθαηάζηαζεο WebSpeechSetup.exe (Δηθόλα 7) ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θάθειν exefiles ηνπ CD εγθαηάζηαζεο ηνπ ΔΘΔΚ. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΚ πνπ πεξηγξάςακε ζηα πξνεγνύκελα βήκαηα, ην ίδην αξρείν ζα ππάξρεη θαη ζην θάθειν C:\Program Files\Ethek\exeFiles ηνπ server, νπόηε ν δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηύνπ κπνξεί λα ζεκεηώζεη σο θνηλόρξεζην ην αξρείν απηό θαη λα ην εθηειέζεη θαηεπζείαλ από ηνλ server. To WebSpeech κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κόλν ζε Windows, θαη θπζηθά είλαη αλαγθαίν λα ππάξρνπλ θάξηα ήρνπ θαη ερεία. Δπίζεο απαηηεί ην SAPI 5.1 ησλ Windows. Σε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο Windows 95, Windows 98, Windows ME ή Windows NT 4.0 ην SAPI 5.1 δελ είλαη πξνεγθαηεζηεκέλν θαη πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί από ην CD εγθαηάζηαζεο, αξρείν sapi5_tts.msi πνπ βξίζθεηαη θαη απηό ζην θάθειν exefiles. Αλ ρξεζηκνπνηνύκε Windows 2000, Windows XP ή λεώηεξεο εθδόζεηο ησλ Windows ηόηε δελ ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηήζνπκε ην SAPI. ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 11

12 Δηθόλα 7: Δγθαηάζηαζε ηνπ WebSpeech Γηα ηελ απεγθαηάζηαζε, ζε θάζε ζηαζκό εξγαζίαο πεγαίλνπκε ζην Control Panel / Add or Remove Programs θαη απεγθαζηζηνύκε ην πξόγξακκα WebSpeech 2.0. ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 12

13 4. Δγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ ΔΘΔΘ 4.1. Αξρηθή ζειίδα Σηελ αξρηθή ηζηνζειίδα (Δηθόλα 8) ν ρξήζηεο πξέπεη λα εηζαγάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ, γηα λα κπνξεί λα θάλεη αλαδεηήζεηο ζηα ζώκαηα θεηκέλσλ ηνπ ΔΘΔΚ. Δηθόλα 8: Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ ΔΘΔΘ Υπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ ζηνλ ΔΘΔΚ: ν δηαρεηξηζηήο, νη δηδάζθνληεο θαη νη καζεηέο. Οη δπλαηόηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε ρξήζηε δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη. Αλαιπηηθά, νη δπλαηόηεηεο πνπ έρεη θάζε θαηεγνξία ρξεζηώλ είλαη νη αθόινπζεο: ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 13

14 Γηαρεηξηζηήο Γηδάζθνληεο Καζεηέο Πξνζζήθε/επεμεξγαζία ζρνιείωλ Πξνζζήθε/επεμεξγαζία δηδαζθόληωλ Πξνζζήθε/επεμεξγαζία ηκεκάηωλ Πξνζζήθε/επεμεξγαζία καζεηώλ Πξνζζήθε θεηκέλωλ ζην ΘΓ Αλαδήηεζε ζηνλ ΔΘΔΘ Αλαδήηεζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείωλ ζηνλ ΔΘΔΘ Απνζήθεπζε ζωκάηωλ θεηκέλωλ θαη απνηειεζκάηωλ 4.2. Ηζηνξηθό Ο ρξήζηεο, αλ εηζαγάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ επηηπρώο, κεηαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα Ηζηνξηθό (Δηθόλα 9). Δηθόλα 9: Ηζηνξηθό Σηελ ηζηνζειίδα απηή, ν ρξήζηεο επηβεβαηώλεη ηα ζηνηρεία ηνπ. Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ θαξηέια «Απνζεθεπκέλα ππνζύλνια θεηκέλσλ», ηόηε βιέπεη ζε κνξθή πίλαθα ηα ππνζύλνια θεηκέλσλ πνπ έρνπλ απνζεθεπζεί ζην παξειζόλ. Αλ ν ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 14

15 ρξήζηεο επηιέμεη ηελ θαξηέια «Απνζεθεπκέλεο παξάκεηξνη αλαδήηεζεο», ηόηε βιέπεη ζε κνξθή πίλαθα ηηο παξακέηξνπο αλαδήηεζεο πνπ έρεη απνζεθεύζεη ζην παξειζόλ. Αξρηθά νη θαξηέιεο απηέο είλαη θελέο. Μέζσ ηνπ δεζκνύ Δπηινγή γίλεηαη ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπλόινπ ησλ θεηκέλσλ θαη κέζσ ηνπ δεζκνύ Γηαγξαθή, ην ζπγθεθξηκέλν ππνζύλνιν θεηκέλσλ δηαγξάθεηαη από ην ηζηνξηθό ηνπ ρξήζηε. Παξόκνηα είλαη ε κνξθή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα ησλ απνζεθεπκέλσλ παξακέηξσλ αλαδήηεζεο. Σην πάλσ κέξνο θάζε νζόλεο βξίζθεηαη ην κελνύ πνπ πεξηιακβάλεη, εθηόο από ην Ιζηνξηθό, ηελ Δπηινγή θεηκέλσλ (όπνπ πξνζδηνξίδεηαη ην ζώκα θεηκέλσλ ζην νπνίν ζα γίλεη ε αλαδήηεζε), ηελ Αλαδήηεζε (όπνπ νξίδνληαη νη ιέμεηο, ηα ιήκκαηα ή ηα κέξε ηνπ ιόγνπ πνπ ζέινπκε λα αλαδεηήζνπκε) θαη ηα Σηαηηζηηθά (όπνπ αλαδεηάκε ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ιέμεσλ ή ιεκκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζώκαηα θεηκέλσλ). Δπηπιένλ ππάξρνπλ Οδεγίεο πνπ εμεγνύλ κε ζαθήλεηα ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρεη ν ρξήζηεο ζε θάζε νζόλε, Πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ, θαζώο θαη δπλαηόηεηα Δμόδνπ από ην πεξηβάιινλ ηνπ ΔΘΔΚ Δπηινγή θεηκέλωλ Σηελ ηζηνζειίδα απηή (Δηθόλα 10) ν ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη ην ππνζύλνιν θεηκέλσλ ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ. Δηθόλα 10: Δπηινγή θεηκέλωλ Σπγθεθξηκέλα, ε ηζηνζειίδα απηή πεξηιακβάλεη ηξεηο πίλαθεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα ηξία επηκέξνπο ζώκαηα θεηκέλσλ: ην Γεληθό Σώκα Κεηκέλσλ (ΓΣΚ), ην Σώκα Κεηκέλσλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ (ΣΚ ζρνιηθώλ βηβιίσλ θαη ην Σώκα Κεηκέλσλ ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 15

16 δηδαζθόλησλ (ΣΚ δηδαζθόλησλ). Ο ρξήζηεο πξέπεη λα ζεκεηώζεη πνηα από απηά ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη. Σεκεηώζηε όηη ην ινγηζκηθό έρεη πξνεπηιεγκέλα θαη ηα ηξία ζώκαηα θεηκέλσλ. Δπηπιένλ, γηα θαζέλα από ηα ηξία ζώκαηα θεηκέλσλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλαιπηηθόηεξεο επηινγήο ππνζπλόινπ, κε ηε ρξήζε θξηηεξίσλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη δεμηά παηώληαο ηα βειάθηα. Γηα ην ΓΣΚ ππάξρνπλ νθηώ θξηηήξηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζεηξηαθά από ην 1 ν έσο ην 8 ν. Έηζη, όηαλ ν ρξήζηεο θαζνξίζεη θάπνην θξηηήξην, ηόηε: α) ηα πξνεγνύκελα απελεξγνπνηνύληαη θαη ε επαλαθνξά ηνπο κπνξεί λα γίλεη κόλν παηώληαο ην θνπκπί Άθπξν θαη β) νη επηινγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα επόκελα θξηηήξηα ελεκεξώλνληαη κε βάζε ηα ήδε επηιεγκέλα θξηηήξηα. Σεκεηώζηε όηη κε απηόλ ηνλ ηξόπν δελ ππάξρεη πεξίπησζε ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ζπλδπαζκό θξηηεξίσλ πνπ λα νδεγεί ζε θελό ππνζύλνιν θεηκέλσλ. Γηα ην ΣΚ ζρνιηθώλ βηβιίσλ, θαζώο θαη γηα ην ΣΚ δηδαζθόλησλ ππάξρνπλ δύν θξηηήξηα (βι. Δηθόλα 10). Παηώληαο ην θνπκπί Απνζήθεπζε εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα πνπ αθνξά ζηελ επηηπρή απνζήθεπζε θαη ηόηε ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ αλαδήηεζε Αλαδήηεζε Σηε ηζηνζειίδα απηή (Δηθόλα 11) ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη αλαδεηήζεηο είηε ζε νιόθιεξν ηνλ ΔΘΔΚ είηε ζε θάπνην ππνζύλνιν θεηκέλσλ, ρξεζηκνπνηώληαο 1 έσο 3 θξηηήξηα. Κάζε θξηηήξην κπνξεί λα είλαη είηε ιέμε, είηε ιήκκα, είηε κέξνο ηνπ ιόγνπ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ ησλ θξηηεξίσλ. Δηθόλα 11: Αλαδήηεζε ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 16

17 Σηα ηκήκαηα Δπηινγέο θαη πκθξαζηηθνί πίλαθεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Τα απνηειέζκαηα κηαο αλαδήηεζεο είλαη έλα ζύλνιν πξνηάζεσλ πνπ ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα (Δηθόλα 12). Δηθόλα 12: Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο Γηα ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ, αλ ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη ηελ εκθάληζε κε ηε κνξθή ζπκθξαζηηθώλ πηλάθσλ (επηιέγνληαο ην ηκήκα πκθξαζηηθνί πίλαθεο ζηελ Δηθόλα 11), νη πξνηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηνηρηζκέλεο σο πξνο έλα από ηα ηξία θξηηήξηα (Δηθόλα 13). Σηελ πεξίπησζε απηή, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη πνην από ηα ηξία θξηηήξηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζηνίρηζε θαη πόζνη ραξαθηήξεο ζα εκθαληζηνύλ πξηλ θαη κεηά ην θξηηήξην ζηνίρηζεο. Τέινο, κπνξνύλ λα θαζνξηζηνύλ θάπνηεο γεληθόηεξεο παξάκεηξνη εκθάληζεο ησλ απνηειεζκάησλ, πξνζδηνξίδνληαο ζην ηκήκα Δπηινγέο ζηελ Δηθόλα 11: ην κέγηζην αξηζκό πξνηάζεσλ κηαο αλαδήηεζεο ε αλαδήηεζε λα γίλεη ζε έλα ππνζύλνιν θεηκέλσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί πξνεγνπκέλσο (σο πξνεπηινγή ε αλαδήηεζε γίλεηαη ζην ζύλνιν ηνπ ΔΘΔΚ) λα κελ ιακβάλνληαη ππόςε νη ηόλνη θαηά ηελ αλαδήηεζε. Αλ ελεξγνπνηήζνπκε ηελ επηινγή απηή, νη ηόλνη δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε ηόζν ζηα θξηηήξηα πνπ έρνπκε εηζαγάγεη, όζν θαη ζηα απνηειέζκαηα. Όηαλ θάπνην από ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο είλαη ιήκκα ή ιέμε, ν ρξήζηεο έρεη επηπιένλ δπλαηόηεηεο, όπσο ηε ρξήζε ινγηθώλ πξάμεσλ (OR, NOT) θαη ραξαθηήξσλ κπαιαληέξ πνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 17

18 Δηθόλα 13: Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ωο ζπκθξαζηηθόο πίλαθαο Γπλαηόηεηεο αλαδήηεζεο Οη παξαθάησ δπλαηόηεηεο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ είηε ζε νιόθιεξν ην ζώκα θεηκέλσλ, είηε ζε νπνηνδήπνηε ππνζύλνιν. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 1, 2 ή 3 θξηηήξηα. Κάζε θξηηήξην κπνξεί λα είλαη ιέμε, ιήκκα, ή γξακκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο. Η αθξίβεηα ζηα ιήκκαηα είλαη θαιή, όκσο γηα ηνπο γξακκαηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο πξνθύπηνπλ αλαθξίβεηεο θαη ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηε ρξήζε ηνπο. Η απόζηαζε κεηαμύ θξηηεξίσλ είλαη ε κέγηζηε απόζηαζε (δειαδή απόζηαζε «3» ζεκαίλεη «1 ή 2 ή 3»). Η θαηακέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηξάεη όιεο ηηο εκθαλίζεηο ησλ θξηηεξίσλ ηεο αλαδήηεζεο πνπ θάλακε. Γη' απηό ελδέρεηαη κηα πξόηαζε λα κπνξεί εκθαληζηεί πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο ζηα απνηειέζκαηα. Απηό ζεκαίλεη όηη ην θξηηήξην αλαδήηεζεο εληνπίζηεθε πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο θνξέο ζηελ ίδηα πξόηαζε. Σηα απνηειέζκαηα, νη ιέμεηο πνπ ηθαλνπνηνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ εξσηήκαηνο εκθαλίδνληαη κε ρξώκα. Δπηηξεπηέο ιέμεηο ή ιήκκαηα είλαη απηέο πνπ απνηεινύληαη εμ νινθιήξνπ από ειιεληθνύο ραξαθηήξεο (δελ γίλνληαη δεθηνί μέλνη ραξαθηήξεο, αξηζκνί ή ζύκβνια). Σηαηηζηηθά εκθαλίδνληαη γηα έλα κόλν θξηηήξην, ιέμε ή ιήκκα. ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 18

19 Γηα θάζε πξόηαζε ζηε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ κπνξνύλ πξναηξεηηθά λα εκθαληζηνύλ ηα ζηνηρεία ραξαθηεξηζκνύ ηνπ θεηκέλνπ απ' ην νπνίν πξνέξρεηαη ε πξόηαζε. Υξήζε κπαιαληέξ Υπάξρνπλ δύν είδε κπαιαληέξ (wild cards): α) ην % γηα νπνηνδήπνηε αξηζκό ραξαθηήξσλ (θαλέλα έσο νπνηνδήπνηε) θαη β) Τν _ γηα έλα κόλν γξάκκα. Σε θάζε ιέμε ή ιήκκα, επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε είηε % είηε _ αιιά όρη θαη ηα δύν ηαπηόρξνλα. Σε θάζε ιέμε ή ιήκκα, επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κόλν έλα %, (ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ιέμεο ή ηνπ ιήκκαηνο). Σε θάζε ιέμε ή ιήκκα, επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο _ αιιά πξέπεη απηά λα είλαη ζπλερόκελα (ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ιέμεο ή ηνπ ιήκκαηνο). Υξήζε OR θαη ΛΟΣ Δπηηξέπεηαη OR κεηαμύ ιέμεσλ/ιεκκάησλ. Οη ιέμεηο πξέπεη λα ρσξίδνληαη κε (θάζεηε κπάξα). Δπηηξέπεηαη NOT κεηαμύ ιέμεσλ/ιεκκάησλ. Οη ιέμεηο ρσξίδνληαη κε ^ (θάζεηε κπάξα θαη ην ζύκβνιν ^). Σην ίδην θξηηήξην κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε νπνηνδήπνηε αξηζκό ιέμεσλ/ιεκκάησλ ρσξηζκέλσλ κε OR θαη NOT. To OR θαη ην NOT επηδξνύλ ζηελ εμεηδίθεπζε θαζνξηζκνύ ησλ ιέμεσλ/ιεκκάησλ θαη όρη ησλ πξνηάζεσλ. Γειαδή νη ιέμεηο «NOT» «αθαηξνύληαη» από ην ζύλνιν ησλ «ζεηηθώλ» ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα: α. Γελ έρεη λόεκα λα βάινπκε κόλν αξλεηηθέο ιέμεηο. Τα απνηειέζκαηα ζα είλαη 0. β. Αλ βάινπκε «άλεκ% ^άλεκνο» ζα βξεζεί ην ζύλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ έρεη σο αξρή ην «άλεκ» θαη από ην ζύλνιν απηό ζα αθαηξεζεί ε ιέμε «άλεκνο». Καηόπηλ ζα γίλεη ε αλεύξεζε πξνηάζεσλ. Έηζη, αλ κηα πξόηαζε πεξηέρεη ηόζν ηε ιέμε «άλεκνο» όζν θαη ηε ιέμε «αλέκνπ», ηόηε ζα πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα. (Με άιια ιόγηα, ην NOT νπζηαζηηθά δελ είλαη επηπιένλ θξηηήξην, αιιά εμεηδίθεπζε ηνπ ππάξρνληνο θξηηεξίνπ). Όιεο νη ιέμεηο πνπ πεξηέρνπλ OR θαη NOT κπνξνύλ επίζεο λα πεξηέρνπλ % θαη _ Τα OR θαη NOT ζε ιήκκαηα δξνπλ ζην ιήκκα θαη όρη ζηηο ιέμεηο ζηηο νπνίεο απηό αλαιύεηαη. Απνηειέζκαηα Αθνύ θάλνπκε κηα αλαδήηεζε εκθαλίδεηαη κηα ηζηνζειίδα πνπ πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ρσξηζκέλα κε θαξηέιεο (Δηθόλα 14), αλάινγα κε ην επηκέξνπο ζώκα θεηκέλσλ από ην νπνίν πξνέξρνληαη. ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 19

20 Δηθόλα 14: Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ρωξηζκέλα αλά Θ Δηθόλα 15: Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη ε πξόηαζε ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 20

21 Δηθόλα 16: Πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα θαηά ηελ εθηύπωζε/απνζήθεπζε απνηειεζκάηωλ Παηώληαο ηνλ αξηζκό πνπ ππάξρεη πξηλ από θάζε πξόηαζε, εκθαλίδεηαη έλαο πίλαθαο (Δηθόλα 15) πνπ πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ από ην νπνίν πξνέξρεηαη ε πξόηαζε (ε νπνία εκθαλίδεηαη κε κπιε γξάκκαηα), θαζώο θαη ην θείκελν πνπ πεξηβάιιεη ηε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε. Σηελ ηζηνζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ ζηα αξηζηεξά θάζε πξόηαζεο ππάξρεη έλα ηεηξαγσλάθη κε ην νπνίν κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε (Δηθόλα 13). Δπηιέγνληαο κηα πξόηαζε, απηή κεηαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε ζηελ εθηύπσζε είηε ζηελ απνζήθεπζε, παηώληαο ην θνπκπί Δθηύπωζε/Απνζήθεπζε. Γηα άκεζε επηινγή όισλ ησλ απνηειεζκάησλ παηάκε ην θνπκπί Δπηινγή όιωλ. Δάλ επηζπκνύκε λα απνεπηιέμνπκε ηηο ηξέρνπζεο επηιεγκέλεο πξνηάζεηο παηάκε ην θνπκπί Απνεπηινγή όιωλ. Τέινο κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ Απνζήθεπζε παξακέηξωλ αλαδήηεζεο γίλεηαη απνζήθεπζε ησλ παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν ρξήζηεο γηα ηελ αλαδήηεζε απηή. Έηζη γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε από ηελ ζειίδα Ηζηνξηθό ησλ παξακέηξσλ αλαδήηεζεο. Παηώληαο ην θνπκπί Δθηύπσζε/Απνζήθεπζε (Δηθόλα 13) εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν κε ηηο επηιεγκέλεο πξνηάζεηο (Δηθόλα 16). ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 21

22 Αλ ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ Internet Explorer θαη επηιέμνπκε λα απνζεθεύζνπκε ηε ζειίδα από ην κελνύ Αξρείν(file)->Απνζήθεπζε σο (save as), κπνξεί λα εκθαληζηεί έλα πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα «Απηή ε ηζηνζειίδα ελδέρεηαη λα κελ απνζεθεπηεί ζσζηά. Θέιεηε νπσζδήπνηε λα ηελ απνζεθεύζεηε;» Τν κήλπκα απηό κπνξεί λα αγλνεζεί θαη αλ ζέινπκε λα κελ μαλαεκθαληζηεί κπνξνύκε λα ηζεθάξνπκε ηελ επηινγή «Να κελ μαλαγίλεη απηή ε εξώηεζε» ηαηηζηηθά Σηελ ηζηνζειίδα απηή (Δηθόλα 17) παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο θάπνησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ιέμεηο ή ιήκκαηα. Ο ρξήζηεο εηζαγάγεη κία ή πεξηζζόηεξεο ιέμεηο (επηηξέπεηαη ε ρξήζε κπαιαληέξ θαη ησλ ινγηθώλ πξάμεσλ OR θαη ΝΟΤ) ζην αληίζηνηρν πιαίζην θεηκέλνπ. Ο ρξήζηεο θαζνξίδεη εάλ ε αλαδήηεζε ζα γίλεη σο ιέμε ή σο ιήκκα, θαζώο θαη εάλ ε αλαδήηεζε ζα γίλεη ζην επηιεγκέλν ππνζύλνιν ηνπ ζώκαηνο θεηκέλσλ ή ζε όιε ηελ έθηαζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ ΔΘΔΚ. Παηώληαο ην θνπκπί Αλαδήηεζε ηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη νκαδνπνηεκέλα ζε θαξηέιεο αλά επηκέξνπο ζώκα θεηκέλσλ. Δηθόλα 17: ηαηηζηηθά 4.6. Πιεξνθνξίεο Σηε ηζηνζειίδα απηή εκθαλίδνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ΔΘΔΚ. ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 22

23 4.7. Απνζύλδεζε Παηώληαο ζην κελνύ Απνζύλδεζε ν ρξήζηεο εγθαηαιείπεη ηελ εθαξκνγή θαη επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηζηνζειίδα (Δηθόλα 8) Δξγαιείν θωλεηηθήο επαύμεζεο ηνπ ΔΘΔΘ Έρνληαο κπεη ζηνλ ΔΘΔΚ, κπνξνύκε λα θαιέζνπκε ην εξγαιείν ηεο θσλεηηθήο επαύμεζεο κε έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο: Από ην κελνύ Έλαξμε>Όια ηα πξνγξάκκαηα>οκηινύληεο Ιζηόηνπνη επηιέγνπκε ην Οκηινύληεο Ιζηόηνπνη. Παηώληαο ην ζπλδπαζκό ησλ πιήθηξσλ <ctrl+w>. Σηελ θάησ δεμηά νζόλε ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ησλ Οκηινύλησλ Ιζηνηόπσλ (Δηθόλα 18: Παξάζπξν Οκηινύλησλ Ιζηνηόπσλ) θαη ε θσλή καο θαισζνξίδεη ζην πξόγξακκα, καο εθθσλεί ηελ εκεξνκελία ηνπ ππνινγηζηή καο θαη καο ελεκεξώλεη όηη γηα λα δνύκε ηηο δπλαηόηεηεο πξέπεη λα παηήζνπκε ηνλ ζπλδπαζκό ησλ πιήθηξσλ <ctrl+alt+?>. Δηθόλα 18: Παξάζπξν Οκηινύληωλ Ηζηνηόπωλ Δηθόλα 19: Παξάζπξν κε ηηο ιεηηνπξγίεο ρξήζεο Παηώληαο ηνλ ζπλδπαζκό ησλ πιήθηξσλ <ctrl+alt+?> εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν κε ηηο ιεηηνπξγίεο ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ ηεο θσλεηηθήο επαύμεζεο (Δηθόλα 19). Ο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ηα πάλσ θαη θάησ βειάθηα γηα λα πινεγεζεί ζηε ιίζηα ησλ επηινγώλ. Παηώληαο ην πιήθηξν <enter> ελεξγνπνηείηαη ε αληίζηνηρε εληνιή. ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 23

24 Υξήζε Γηα λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν κε ηηο ιεηηνπξγίεο ρξήζεο: Γηα λα αθνύζεηε ηηο νδεγίεο ηεο ηξέρνπζαο ηζηνζειίδαο: Γηα λα αθνύζεηε θαη λα έρεηε πξόζβαζε ζηα κελνύ επηινγώλ ηεο ηξέρνπζαο ηζηνζειίδαο: Γηα λα αθνύζεηε θαη λα έρεηε πξόζβαζε ζηνπο ππεξζπλδέζκνπο ηεο ηξέρνπζαο ηζηνζειίδαο: Γηα λα αθνύζεηε θαη λα έρεηε πξόζβαζε ζηηο παξαγξάθνπο πνπ είλαη δνκεκέλε ε ηξέρνπζα ηζηνζειίδα: Γηα λα κεηαβείηε ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν ηεο ηξέρνπζαο ηζηνζειίδαο: Γηα λα κεηαβείηε ζηελ επόκελε παξάγξαθν ηεο ηξέρνπζαο ηζηνζειίδαο: Γηα λα εθθσλεζεί ην πεξηερόκελν ηεο ηξέρνπζαο ηζηνζειίδαο: Γηα λα κεηαβείηε ζηελ πξνεγνύκελε ηζηνζειίδα: Γηα λα κεηαβείηε ζηελ επόκελε ηζηνζειίδα: Γηα λα αθνύζεηε ηε ιίζηα ησλ ηζηνηόπσλ πνπ ππνζηεξίδεη ην εξγαιείν ηεο θσλεηηθήο επαύμεζεο: Γηα λα δηαθόςεηε ηελ εθθώλεζε: Γηα λα θιείζεηε ην εξγαιείν θσλεηηθήο επαύμεζεο: Πιήθηξα ζπληόκεπζεο alt+ctrl+? alt+ctrl+o alt+ctrl+m alt+ctrl+k alt+ctrl+p alt+ctrl+page up alt+ctrl+page down alt+ctrl+r alt+ctrl+ alt+ctrl+ alt+ctrl+l alt+ctrl+s alt+ctrl+x εκείωζε: Η δηαρείξηζε ησλ ζπληνκνγξαθηώλ από ην εξγαιείν θσλεηηθήο επαύμεζεο παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Γηαρείξηζε ρξεζηώλ Η δηαρείξηζε ρξεζηώλ εκθαλίδεηαη σο μερσξηζηή επηινγή ζηνλ δηαρεηξηζηή θαη ηνπο δηδάζθνληεο κόλν, όπσο επίζεο θαη ην Δξγαιείν εκπινπηηζκνύ. Παηώληαο ηελ θαξηέια Γηαρείξηζε ρξεζηώλ εκθαλίδεηαη ην κελνύ επηινγώλ ηεο Δηθόλαο 20. Οη δηδάζθνληεο έρνπλ ηηο εμήο δπλαηόηεηεο: Αιιαγή ζηνηρείσλ ρξήζηε Καηαρώξηζε λένπ ηκήκαηνο Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαηαρσξηζκέλσλ ηκεκάησλ Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ηηο εμήο επηπιένλ δπλαηόηεηεο: Καηαρώξηζε/Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ζρνιείσλ Καηαρώξηζε/Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ δηδαζθόλησλ ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 24

25 Δηθόλα 20: Σν κελνύ επηινγώλ ηεο δηαρείξηζεο ρξεζηώλ Αιιαγή ζηνηρείωλ Η ζειίδα αιιαγήο ζηνηρείσλ ρξήζηε (Δηθόλα 21) πεξηιακβάλεη κηα θόξκα ζηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ, ην όλνκά ηνπ θαη ηνλ θσδηθό ηνπ. Σηα πιαίζηα θεηκέλνπ εκθαλίδνληαη πξνεπηιεγκέλεο νη ήδε θαηαρσξηζκέλεο ηηκέο. Αλ ν ρξήζηεο ηξνπνπνηήζεη ηνλ θσδηθό ηνπ ζα πξέπεη λα επηβεβαηώζεη ηελ αιιαγή θαη ζην πιαίζην θεηκέλνπ Δπηβεβαίωζε θωδηθνύ. ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 25

26 Δηθόλα 21: Αιιαγή ζηνηρείωλ ρξήζηε Θαηαρώξηζε λένπ ηκήκαηνο Σηε ζειίδα θαηαρώξηζεο λένπ ηκήκαηνο (Δηθόλα 22) ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν ηκήκα κε ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ πνπ επηζπκεί. Σην αλαπηπζζόκελν πιαίζην επηιέγεη πξώηα ην ζρνιείν ζην νπνίν ζα αλήθεη ην ηκήκα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη. Σηελ ζπλέρεηα πξέπεη λα δώζεη κηα νλνκαζία ζην ηκήκα ζπκπιεξώλνληαο ην αληίζηνηρν πιαίζην θεηκέλνπ. Τέινο επηιέγεη ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ πνπ ζα απνηεινύλ ην ηκήκα. Απηόο κπνξεί λα είλαη από 0 σο 50 καζεηέο κε πξνεπηιεγκέλν ηνλ αξηζκό 30. νινθιεξώλνληαο ηελ ζπκπιήξσζε ηεο θόξκαο ν ρξήζηεο παηά ην θνπκπί Γεκηνπξγία ηκήκαηνο. ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 26

27 Δηθόλα 22: Θαηαρώξηζε λένπ ηκήκαηνο Δηθόλα 23: Δπηβεβαίωζε δεκηνπξγίαο λένπ ηκήκαηνο ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 27

28 Σηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη κηα ζειίδα επηβεβαηώζεσο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο (Δηθόλα 23) από ηελ νπνία ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαβεί θαηεπζείαλ ζηελ επεμεξγαζία ηνπ λένπ ηκήκαηνο απηνύ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ζύλδεζκν ζην ηέινο ηεο πξόηαζεο. Καηά ηελ θαηαρώξεζε ελόο λένπ ηκήκαηνο δεκηνπξγνύληαη απηόκαηα λένη καζεηέο. Οη καζεηέο απηνί έρνπλ πξνθαζνξηζκέλα νλνκαηεπώλπκα (ηεο κνξθήο Μαζεηήο1, Μαζεηήο2 θιπ.) θαζώο θαη πξνθαζνξηζκέλα νλόκαηα (ηεο κνξθήο user1_01, user1_02 θ.ιπ.). Οη θσδηθνί ησλ καζεηώλ είλαη ηπραία επηιεγκέλνη αιθαξηζκεηηθνί ραξαθηήξεο. Καη ηα ηξία απηά ζηνηρεία (νλνκαηεπώλπκν καζεηή, όλνκα, θσδηθόο) κπνξνύλ λα αιιάμνπλ κε ηελ «Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαηαρσξηζκέλσλ ηκεκάησλ» αλ ην επηζπκεί ν δηδάζθσλ Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ θαηαρωξηζκέλωλ ηκεκάηωλ Σηελ ζειίδα επεμεξγαζίαο θαηαρσξηζκέλσλ ηκεκάησλ (Δηθόλα 24) εκθαλίδνληαη ζε πίλαθα, ηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί από ηνλ ρξήζηε (ν δηαρεηξηζηήο βιέπεη όια ηα θαηαρσξηζκέλα ηκήκαηα, από όινπο ηνπο ρξήζηεο). Δηθόλα 24: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ θαηαρωξηζκέλωλ ηκεκάηωλ Γηα θάζε θαηαρσξηζκέλν ηκήκα εκθαλίδεηαη ην ζρνιείν ζην νπνίν αλήθεη, ε νλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο ε νπνία είλαη κέζα ζε πιαίζην θεηκέλνπ θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, ν δηδάζθσλ πνπ δεκηνύξγεζε ην ηκήκα θαζώο θαη ηξία θνπκπηά επηινγήο. ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 28

29 Τν θνπκπί Απνζήθεπζε ελεκεξώλεη νπνηαδήπνηε αιιαγή θάλνπκε ζηελ νλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο, ην θνπκπί Δπεμεξγαζία καζεηώλ νδεγεί ζηε ζειίδα επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ καζεηώλ πνπ απνηεινύλ ην ηκήκα, θαη ην θνπκπί Θαηάξγεζε δηαγξάθεη ην ηκήκα. Πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη κε ηε δηαγξαθή ελόο ηκήκαηνο δηαγξάθνληαη θαη νη καζεηέο ηνπ θαη όια ηα απνζεθεπκέλα ζηνηρεία ηνπο. Δπηιέγνληαο ην θνπκπί Δπεμεξγαζία καζεηώλ εκθαλίδεηαη ε ζειίδα κε ηα ζηνηρεία ησλ καζεηώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο (Δηθόλα 25). Σηνλ πξώην πίλαθα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο, ελώ ζηνλ επόκελν πίλαθα εκθαλίδνληαη νη καζεηέο ηνπ. Γηα θάζε καζεηή εκθαλίδεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ, ην όλνκά ηνπ θαη ν θσδηθόο ηνπ. Τα ζηνηρεία απηά εκθαλίδνληαη ζε πιαίζηα θεηκέλνπ θαη κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ. Σεκεηώλνπκε όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην λέν όλνκα ρξεζηκνπνηείηαη από άιινλ ρξήζηε ηόηε ε ηξνπνπνίεζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαη εκθαλίδεηαη κε θόθθηλα γξάκκαηα έλα κήλπκα ζθάικαηνο. Σηε ζηήιε επηινγέο ππάξρεη ην θνπκπί Απνζήθεπζε πνπ ελεκεξώλεη ηηο αιιαγέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θάζε καζεηή, ελώ ην θνπκπί Γηαγξαθή ζβήλεη ην καζεηή καδί κε όια ηα απνζεθεπκέλα ηνπ ζηνηρεία. Σηελ ηειεπηαία γξακκή κε όλνκα Λένο καζεηήο κπνξεί ν ρξήζηεο λα πξνζζέζεη ηα ζηνηρεία λένπ καζεηή ηνπ ηκήκαηνο. Σε πεξίπησζε πνπ ην λέν όλνκα ρξεζηκνπνηείηαη από άιινλ ρξήζηε ηόηε ε πξνζζήθε δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαη εκθαλίδεηαη κε θόθθηλα γξάκκαηα έλα κήλπκα ζθάικαηνο. Δηθόλα 25: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ καζεηώλ θαηαρωξηζκέλνπ ηκήκαηνο ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 29

30 Θαηαρώξηζε/επεμεξγαζία ζρνιείωλ Σηηο επηπιένλ δπλαηόηεηεο ηνπ ρξήζηε Γηαρεηξηζηήο (θαη κόλν) αλήθεη ε θαηαρώξηζε/επεμεξγαζία ζρνιείσλ (Δηθόλα 26). Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί ζηνλ πίλαθα Θαηαρώξηζε λένπ ζρνιείνπ λα ζπκπιεξώζεη ην όλνκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα παηήζεη ην θνπκπί Γεκηνπξγία ζρνιείνπ. Τόηε ην θαηλνύξγην ζρνιείν ζα εκθαληζηεί ζηνλ θάησ πίλαθα πνπ έρεη ηίηιν Δπεμεξγαζία θαηαρωξηζκέλωλ ζρνιείωλ. Δηθόλα 26: Θαηαρώξηζε/επεμεξγαζία ζηνηρείωλ ζρνιείωλ Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην όλνκα ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη κέζα ζε πιαίζην θεηκέλνπ θαη λα απνζεθεύζεη ηελ αιιαγή παηώληαο ην θνπκπί Απνζήθεπζε. Μπνξεί ηέινο λα δηαγξάςεη ην ζρνιείν παηώληαο ην θνπκπί Γηαγξαθή. Σεκεηώλνπκε όηη θαηά ηε δηαγξαθή ελόο ζρνιείνπ δηαγξάθνληαη όια ηα ηκήκαηα πνπ αλήθνπλ ζ απηό, όινη νη καζεηέο ηνπο θαη όια ηα απνζεθεπκέλα ηνπο ζηνηρεία Θαηαρώξηζε/επεμεξγαζία ζηνηρείωλ δηδαζθόληωλ Παξόκνηα κνξθή έρεη θαη ε ζειίδα θαηαρώξηζεο/επεμεξγαζίαο δηδαζθόλησλ (Δηθόλα 27). ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 30

31 Δηθόλα 27: Θαηαρώξηζε/επεμεξγαζία ζηνηρείωλ δηδαζθόληωλ Σηνλ πίλαθα «Θαηαρώξηζε λένπ δηδάζθνληα» ν δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξώλεη ζηα αληίζηνηρα πιαίζηα θεηκέλνπ ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ δηδάζθνληα, ην όλνκα πνπ ζα έρεη θαη ν θσδηθόο ηνπ. Αλ ην όλνκα ρξεζηκνπνηείηαη από άιινλ ρξήζηε ηόηε δε γίλεηαη ε θαηαρώξηζε θαη εκθαλίδεηαη κήλπκα ζθάικαηνο. Σηνλ πίλαθα επεμεξγαζία θαηαρωξηζκέλωλ δηδαζθόληωλ εκθαλίδνληαη όινη νη δηδάζθνληεο. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη όια ηα ζηνηρεία ηνπο ζπκπιεξώλνληαο ηα αληίζηνηρα πιαίζηα θεηκέλνπ θαη παηώληαο ην θνπκπί Απνζήθεπζε. Παηώληαο ην θνπκπί Γηαγξαθή ζβήλεηαη ν δηδάζθσλ καδί κε όια ηα ηκήκαηά ηνπ, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηα απνζεθεπκέλα ηνπο ζηνηρεία. ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 31

32 5. Δγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ εκπινπηηζκνύ ηνπ ζώκαηνο θεηκέλωλ ηνπ ΔΘΔΘ Σην εξγαιείν εκπινπηηζκνύ ηνπ ζώκαηνο θεηκέλσλ έρνπλ πξόζβαζε νη ρξήζηεο ηύπνπ δηαρεηξηζηέο θαη δηδάζθνληεο. Η πξόζβαζε πινπνηείηαη κέζσ ηεο θαξηέιαο Δξγαιείν εκπινπηηζκνύ Δηζαγωγή λένπ θεηκέλνπ Παηώληαο ηελ θαξηέια Δξγαιείν εκπινπηηζκνύ εκθαλίδεηαη ην κελνύ επηινγώλ ηνπ εξγαιείνπ εκπινπηηζκνύ (Δηθόλα 28). Δηθόλα 28: Σν εξγαιείν εκπινπηηζκνύ Οη ρξήζηεο (δηαρεηξηζηήο θαη δηδάζθνληεο) έρνπλ ηηο εμήο επηινγέο: λα πξνζζέζνπλ λέν θείκελν ζην ΣΚΓ λα επεμεξγαζηνύλ έλα ήδε θαηαρσξηζκέλν θείκελν. Σηελ πεξίπησζε απηή, νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ θάπνην από ηα ήδε θαηαρσξηζκέλα θείκελα θαη λα ην ηξνπνπνηήζνπλ ή/θαη λα ην δηαγξάςνπλ από ην ΣΚΓ. ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 32

33 Η πξνζζήθε ελόο θεηκέλνπ γίλεηαη ζε δύν βήκαηα. Σην πξώην βήκα, ν ρξήζηεο εηζάγεη ηα ζηνηρεία θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ από ηα πιαίζηα ιίζηαο, θαζώο θαη ην θείκελν ζην αληίζηνηρν πιαίζην θεηκέλνπ. Τν θείκελν κπνξεί λα ην δαθηπινγξαθήζεη ή λα ην αληηγξάςεη κε επηινγή, αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε από έλα άιιν θείκελν. Καηόπηλ, παηώληαο ην θνπκπί Πξνρώξεζε γίλεηαη ν δηαρσξηζκόο ηνπ θεηκέλνπ ζε πξνηάζεηο (θάζε πξόηαζε αθνινπζείηαη από κηα θελή ζεηξά). Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ πιαηζίνπ θεηκέλνπ από έλα αξρείν θεηκέλνπ (txt) απεπζείαο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αλνηρηεί πξώηα ην αξρείν θαη λα επηιεγεί ην θείκελν. Η δπλαηόηεηα απηή παξέρεηαη κόλν ζηνλ Internet Explorer. Ο ρξήζηεο επηιέγεη από ην θνπκπί Browse.. θαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ επηιέγεη ην επηζπκεηό αξρείν *.txt θαη ζηε ζπλέρεηα παηά ην θνπκπί Δηζαγωγή αξρείνπ θεηκέλνπ. Αθνύ απαληήζεη Ναη (Yes) ζην παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζρεηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ActiveX control βιέπεη ην πεξηερόκελν ηνπ αξρείνπ θεηκέλνπ κέζα ζην πιαίζην θεηκέλνπ. Δηθόλα 29: Ρπζκίζεηο ηνπ Internet Explorer εκείωζε: Γηα ηε ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο απηήο ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα επηιέμεη από ην κελνύ Δξγαιεία->Δπηινγέο Internet (tools->internet Options) ηνπ Internet Explorer ηελ θαξηέια Αζθάιεηα (Security) (Δηθόλα 29) ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 33

34 θαη ζηελ ζπλέρεηα ην εηθνλίδην Αμηόπηζηεο ηνπνζεζίεο (trusted sites). Παηώληαο ην θνπκπί Τνπνζεζίεο (Sites) εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ζην πιαίζην θεηκέλνπ «Πξνζζήθε απηήο ηεο ηνπνζεζίαο Web ζηε δώλε:» ηελ δηεύζπλζε ηνπ server θάησ από ηελ νπνία ηξέρνπλ νη ζειίδεο (πρ: θαη λα παηήζεη ην θνπκπί Πξνζζήθε. Αλ ζην παξάζπξν απηό είλαη επηιεγκέλε ε επηινγή «Δπαιήζεπζε από ην δηαθνκηζηή(https:) γηα όιεο ηηο ηνπνζεζίεο ηεο δώλεο» (Require server verification(https:) for all sites in this zone) ζα πξέπεη λα ην απνεπηιέμεη πξηλ κπνξέζεη λα πξνζζέζεη ηε ηνπνζεζία ηνπ ΔΘΔΚ ζηηο αμηόπηζηεο ηνπνζεζίεο. Λόγσ απμεκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηνλ Internet Explorer 7 ζα πξέπεη αθόκε λα αλνίμεη ηηο ξπζκίζεηο αζθαιείαο παηώληαο ην θνπκπί «Πξνζαξκνζκέλν επίπεδν» θαη λα ηζεθάξεη ηελ επηινγή «Πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζε ζηνηρείσλ ειέγρνπ ActiveX πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη σο αζθαιή γηα εθηέιεζε» (Δηθόλα 30). Δηθόλα 30: Ρπζκίζεηο ηνπ Internet Explorer Δπίζεο ζηνλ Internet Explorer 7 είλαη δηαθνξεηηθή ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θεηκέλνπ από αξρείν θεηκέλνπ (.txt). Ο ρξήζηεο ζπκπιεξώλεη ζην πιαίζην θεηκέλνπ ζην θάησ ηκήκα ηεο θόξκαο ην πιήξεο όλνκα ηνπ αξρείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πιήξνπο δηαδξνκήο ζην δίζθν) π.ρ. c:\temp\keimeno.txt, θαη παηά ην θνπκπί Δηζαγωγή αξρείνπ θεηκέλνπ. ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 34

35 Δηθόλα 31: Δηζαγωγή λένπ θεηκέλνπ Δηθόλα 32: Δηζαγωγή λένπ θεηκέλνπ (2ν βήκα) ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 35

36 Σην δεύηεξν βήκα έρεη ρσξηζηεί ην θείκελν ζε πξνηάζεηο. Αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί, κπνξεί λα θάλεη αιιαγέο ζηνλ ηξόπν πνπ δηαρσξίζηεθαλ νη πξνηάζεηο, αθήλνληαο κηα θελή ζεηξά αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο πνπ ζέιεη λα ρσξίζεη (Δηθόλα 32). Οη ιέμεηο αλαγλσξίδνληαη απηόκαηα πξηλ ηελ θαηαρώξηζε ηνπ θεηκέλνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επέκβεη ζηελ αλαγλώξηζε ησλ ιέμεσλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζύκβνια '<w></w>' γύξσ από ηνπο ραξαθηήξεο πνπ ζέιεη λα αλαγλσξηζηνύλ νπσζδήπνηε ζαλ κεκνλσκέλε ιέμε. Τέινο, παηώληαο ην θνπκπί Θαηαρώξηζε ην θείκελν απνζεθεύεηαη ζην ΣΚΓ Δπεμεξγαζία θαηαρωξηζκέλνπ θεηκέλνπ Ο ρξήζηεο ηνπ εξγαιείνπ εκπινπηηζκνύ έρεη ηελ δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ελόο θεηκέλνπ πνπ έρεη ήδε θαηαρσξηζηεί ζην ΣΚΓ. Η ζειίδα επηινγήο ησλ θαηαρσξηζκέλσλ θεηκέλσλ, (γηα ηνλ Γηαρεηξηζηή είλαη όια ηα θείκελα ηνπ ΣΚΓ, ελώ γηα ηνλ δηδάζθνληα είλαη απηά πνπ θαηαρσξίζηεθαλ από ηνλ ίδην), παξνπζηάδεη ηελ ιίζηα ησλ θεηκέλσλ θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ ηίηισλ ηνπο (Δηθόλα 33). Δηθόλα 33: Δπηινγή θαηαρωξηζκέλνπ θεηκέλνπ Γηα ηελ επεμεξγαζία θάπνηνπ θεηκέλνπ αξθεί ν ρξήζηεο λα παηήζεη ην αληίζηνηρν θνπκπί Δπεμεξγαζία. Τόηε ζα κεηαθεξζεί ζηε ζειίδα επεμεξγαζίαο ηνπ θεηκέλνπ πνπ είλαη ίδηα κε ηε θόξκα εηζαγσγήο θεηκέλνπ ζην δεύηεξν βήκα ηεο (νη πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ είλαη ρσξηζκέλεο κε κία θελή γξακκή) (Δηθόλα 32). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιεη νπνηνδήπνηε από ηα ζηνηρεία θαηεγνξηνπνίεζεο θαη λα πξνζζέζεη ή λα δηαγξάςεη πξνηάζεηο. ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 36

37 Γηα ηε δηαγξαθή ελόο θαηαρσξηζκέλνπ θεηκέλνπ αξθεί ην πάηεκα ηνπ αληίζηνηρνπ θνπκπηνύ Γηαγξαθή. Η ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα θείκελα κπνξεί λα αιιάμεη. Παηώληαο ηελ επηθεθαιίδα θάζε ζηήιεο κπνξείηε λα έρεηε αιθαβεηηθή ηαμηλόκεζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ θεηκέλσλ κε βάζε ηε ζηήιε απηή. ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 37

38 Παξάξηεκα 1: Δγθαηάζηαζε IIS ζηνλ Server 1.1 Δγθαηάζηαζε IIS ζε Windows 2003 Server Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ IIS ζηα Windows 2003 Server πξέπεη λα πάκε ζην start menu/control Panel λα επηιέμνπκε Add or Remove Programs θαη από θεη λα επηιέμνπκε Add/Remove Windows Components (Δηθόλα 34). Δηθόλα 34: Windows Components Wizard Τζεθάξνπκε ην πεδίν Application Server. Παηάκε ην θνπκπί Details θαη ζηελ επόκελε θαξηέια (Δηθόλα 35) θξνληίδνπκε λα είλαη ηζεθαξηζκέλα ηα πεδία Application Server Console, ASP.NET θαη Internet Information Services. Παηάκε OK θαη νινθιεξώλνπκε ηνλ νδεγό εγθαηάζηαζεο παηώληαο ην θνπκπί Next (Δηθόλα 34). ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 38

39 Δηθόλα 35: Application Server Σηε ζπλέρεηα πεγαίλνπκε ζην Start Menu/Control Panel/Administrative Tools/Internet Information Services (IIS) Manager. Πεγαίλνπκε ζηνλ θαηάινγν Web Service Extensions (Δηθόλα 36) θαη θξνληίδνπκε ην ASP.NET v2 λα έρεη status Allowed επηιέγνληάο ην θαη παηώληαο ην θνπκπί Allow. Δηθόλα 36: Internet Information Services (IIS) Manager 1.2 Δγθαηάζηαζε IIS ζηα Windows 2000 ή XP ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 39

40 Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ IIS ζηα Windows 2000/XP πάκε ζην start menu/control Panel, επηιέγνπκε Add or Remove Programs θαη από θεη επηιέγνπκε Add/Remove Windows Components (Δηθόλα 37). Τζεθάξνπκε ην πεδίν Internet Information Services (IIS) θαη παηάκε ην θνπκπί Details Δηθόλα 37: Windows Components Wizard Δηθόλα 38: Internet Information Services (IIS) ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ. 40

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup Θεντρική οθόνη Παηώληαο ην εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνύ ιεηηνπξγηώλ: Παηώληαο ην θνπκπί «Ρπζκίζεηο» εκθαλίδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: «ΒΑΗΘΔ ΡΤΘΚΗΔΗ» Οη βαζηθέο ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX

ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX ηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, ζα παξνπζηαζηεί ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Unix, θαζώο θαη δηάθνξεο βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο. 1. Οριζμός Λειηοσργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 20 Μαξηίνπ 2011 Έθδνζε: 1.0 Περιεχόμενα Ειζαγωγή... 3 Εγκαηάζηαζη... 4 Εγθαηάζηαζε κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή 5 Ειιεηπήο δηαδηθαζία: εγθαηάζηαζε ρσξίο δηθαηώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουοριακά Σσστήματα Διοίκησης: Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια)

Πληρουοριακά Σσστήματα Διοίκησης: Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια) : Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια) Εσθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Μαρία Ζώτοσ mzotou@uom.gr Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γηνίθεζεο HLOOKUP θαη VLOOKUP Γηα λα αλαδεηήζνπκε πιεξνθνξίεο από κηα βάζε δεδνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce VERSION CMS 4.0 ΔΘΓΟΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 4.0.1-2009 ΣΔΙΔΤΣΑΗΑ ΔΛΖΚΔΡΧΖ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2009 Σν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη καδί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ altab2x θαη

Διαβάστε περισσότερα