ΓΔΙΥΛΝΠ 9, ΑΘΖΛΑ. TL: /3 FX:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr"

Transcript

1 ΔΛΝΡΖΡΑ 4 ε : ΚΔΘΝΓΝΗ - ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ ΡΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ 38

2 ΜΔΘΟΓΟΙ - ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 1ο ΠΡΑΓΗΝ: ΚΔΗΥΠΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΥΛ ΔΞΗΒΑΟΛΠΔΥΛ ΚΔ ΞΑΟΑΙΙΖΙΖ ΚΔΗΥΠΖ ΓΑΞΑΛΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑ (ΦΥΡΗΠΚΝΠ ΠΛΓΔΠΔΗΠ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ) ΟΘΚΗΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΠΡΗΘΥΛ (ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ INVERTER) ΔΙΔΓΣΝΠ ΑΞΥΙΔΗΥΛ ΣΑΟΡΗ ΚΔΙΑΛΗΑ ΝΣΖΚΑΡΑ (ΗΣ ΓΣ ΞΔΟΝΛΝΦΝΟΑ) Νη άκεζεο ελέξγεηεο, πνπ κπνξεί λα πινπνηήζεη εύθνια κηα ΚΚΔ ζηεξίδνληαη ζηελ απιή ινγηθή θαη ηα θίλεηξα ηνπο είλαη ε εμνηθνλόκεζε δαπαλώλ κε παξάιιειε επαηζζεηνπνίεζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Έρεη γίλεη κηα θαηαξρήλ ηαμηλόκεζε ζε επζεία ζρέζε κε ηελ επθνιία πηνζέηεζεο ησλ κέηξσλ θαη ηνπο αλαγθαίνπο επελδπηηθνύο πόξνπο. Πην Ξαξάξηεκα 2 επηζπλάπηεηαη Νδεγόο κε όιεο ηηο ρξήζηκεο ελέξγεηεο, πνπ κόλν κε κεζνδηθόηεηα κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ πάξα πνιιά ζηελ εμνηθνλόκεζε πεξηηηώλ δαπαλώλ. Ρν 1ν Πηάδην αθνξά ηηο απιέο θηλήζεηο θάζε ζπλεηνύ δηαρεηξηζηή θαη ζηνρεύεη, όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ κείσζε ησλ δαπαλώλ, αιιά παξάιιεια ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ δηαπίζησζε ηνπο, όηη θάηη αιιάδεη. 2ο ΠΡΑΓΗΝ: ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΚΔΠΝΞΟΝΘΔΠΚΖΠ ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ ΚΝΛΥΠΔΗΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΔΠ ΘΙΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΛΔΟΓΝΒΝΟΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (ΙΔΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΓΟΑΦΔΗΝ) ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΔΒΖΡΑ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΝΦΥΚΑΡΥΛ ΚΔ ΓΗΞΙΝΠ ΑΙΝΞΗΛΑΘΔΠ ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ (ΑΔΟΗΑ ΓΟΑ ΠΡΔΟΔΑ) ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΝΟΒΝ & ΠΘΝΛΖΠ Πην 2ν Πηάδην γίλεηαη κεηά από κηα ζηνηρεηώδε πεξηβαιινληηθή επηζεώξεζε δξνκνινγνύληαη νη ελέξγεηεο, πνπ απαηηνύλ θαηά ηεθκήξηα ιίγα ρξήκαηα, πνπ απνζβέλνληαη ζρεηηθά γξήγνξα. Ζ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ εξγαδνκέλσλ αξρίδεη λα εδξαηώλεηαη 39

3 3ο ΠΡΑΓΗΝ: ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΚΔ ΚΔΠΝ- ΚΑΘΟΝ- ΞΟΝΘΔΠΚΝΠ ΠΡΝΣΝΠ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΡΝΙΗΠΘΝ (ΗΣ ΓΣ ΞΔΟΝΛΝΦΝΟΑ) ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΦΗΙΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖΠ ΛΔΟΝ (ΑΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ) ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Ρέινο, ζην 3ν Πηάδην ε ΚΚΔ έρνληαο εληνπίζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηεο επηπηώζεηο θαη αλάινγα κε ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο (ίδηνπο ή/θαη από ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα) πξνρσξά ζηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηθώλ θαη δηαρεηξηζηηθώλ ιύζεσλ. Ζ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο εγγπάηαη (εθόζνλ ηεξείηαη!), όηη ε ΚΚΔ πιένλ ζα κπνξεί λα πξνγξακκαηίδεη θαη αλάινγα κε ηνπο πόξνπο ηεο λα πινπνηεί όιν θαη πεξηζζόηεξα πεξηβαιινληηθά κέηξα. ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΓΔΙΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Από ηνπο ινγαξηαζκνύο κέρξη ηελ αλάπηπμε αιγόξηζκσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε πξνεγκέλνπ εμνπιηζκνύ παξαθνινύζεζεο: 1. Ξαξαθνινύζεζε ινγαξηαζκώλ ΓΔΖ ΔΓΑΞ αεξηνύ θιπ 2. Πύλδεζε ινγαξηαζκώλ π.ρ. κε απαζρνινπκέλνπο ε/θαη θύθιν εξγαζηώλ 3. Θαηαγξαθή πνζνηήησλ απνβιήησλ (αέξηα πγξά ζηεξεά) 4. Πύλδεζε πνζνηήησλ απνβιήησλ κε κεγέζε παξαγσγήο (πρ θηιά απόβιεηνπ ρ / ηόλνπο παξαγόκελνπ πξντόληνο π) 5. Θαηαλαισκέλε ελέξγεηα (πεηξέιαην αέξην) γηα βηνκεραληθή θίλεζε 6. Θαηαλαισκέλε ελέξγεηα αλά κνλάδα παξαγσγήο 7. Δλέξγεηα θίλεζεο απηνθηλήησλ (πεηξέιαην βελδίλε) 8. Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ηνπ ζηνιίζθνπ κε ζηόρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδξνκώλ 9. Απνηύπσκα (επηρείξεζεο ελεξγεηαθό co2) 40

4 ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ Α. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝΠ ΘΘΙΝΠ ΕΥΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΝ ΑΞΝΡΞΥΚΑ (CO2 FOOT PRINT) Β. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ (ECO BALANCE) Γ. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΠΖΚΑ (ECO LABEL) Γ. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Α. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝΠ ΘΘΙΝΠ ΕΥΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΝ ΑΞΝΡΞΥΚΑ (CO2 FOOT PRINT) ΞΩΠ ΚΞΝΟΝΛ ΝΗ ΚΚΔ ΛΑ ΔΞΩΦΔΙΖΘΝΛ ΑΞΝ ΚΗΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝ ΘΘΙΝ ΕΩΖΠ (LIFE CYCLE ASSESSMENT, LCA)? Ν ΡΟΝΞΝΠ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖΠ ΡΝ ΘΘΙΝ ΕΩΖΠ ΔΗΛΑΗ Ν ΗΓΗΝΠ, ΝΞΩΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΑΙΙΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖ ΓΗΔΟΓΑΠΗΑ, ΑΞΝ ΡΝΛ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΚΔΣΟΗ ΡΖΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΩΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ. Ζ Ανάλσζε Θύκλοσ Εωής (ΑΘΕ) είλαη κηα ηερληθή εθηίκεζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, πνπ ζπλδένληαη κε θάπνην πξντόλ, δηεξγαζία ή δξαζηεξηόηεηα πξνζδηνξίδνληαο θαη πνζνηηθνπνηώληαο ηελ ελέξγεηα θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, θαζώο θαη ηα απόβιεηα πνπ απειεπζεξώλνληαη ζην πεξηβάιινλ, εθηηκώληαο ηηο επηπηώζεηο από ηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ πιηθώλ θαζώο θαη ησλ απνβιήησλ θαη αλαγλσξίδνληαο θαη εθηηκώληαο ηηο δπλαηόηεηεο πεξηβαιινληηθώλ βειηηώζεσλ. Ζ αλάιπζε πεξηιακβάλεη νιόθιεξν ηνλ θύθιν δσήο ηνπ πξντόληνο, ηεο δηεξγαζίαο ή ηεο δξαζηεξηόηεηαο: εμαγσγή θαη επεμεξγαζία πξώησλ πιώλ, θαηαζθεπή, κεηαθνξά, δηαλνκή, ρξήζε, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ Ξξόθεηηαη δειαδή γηα έλα εξγαιείν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο απνθάζεσλ πνπ ζθνπό έρεη λα απνηηκήζεη ηηο επηδξάζεηο από ηε ρξήζε ελέξγεηαο θαη ηελ επεμεξγαζία πιηθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απόξξηςεο απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη λα εθηηκήζεη ηηο δπλαηόηεηεο επίηεπμεο πεξηβαιινληηθώλ βειηηώζεσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ νξζνινγηθή ρξήζε πξώησλ πιώλ θαη ελέξγεηαο ζε θάζε ζηάδην ηνπ θύθινπ δσήο ελόο πξντόληνο. ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ LCA ΠΡΖΛ ΙΖΤΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΥΛ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ Αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ Ζ εκπεηξία από ηελ ύπαξμε LCA πξνεγνύκελσλ πξντόλησλ είλαη νδεγόο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ησλ λέσλ. 41

5 Δλεξγεηαθή αλάιπζε Ν έληνλνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ θαηαλαισκέλε ελέξγεηα θαη ηηο εθπνκπέο co2 επηηείλνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θύθινπ δσήο. Γηαρείξηζε πξνκεζεπηώλ Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ε εθηεηακέλε ρξήζε ππεξγνιάβσλ επηβάιινπλ ηελ παξαθνινύζεζε ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αζθνύκελεο πεξηβαιινληηθήο πξαθηηθήο. Γηαρείξηζε ησλ θξίζηκσλ δηαζέζηκσλ πόξσλ Ζ απαξαίηεηε ζπλερεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο δσήο (αεηθνξηα) επηβάιιεη ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ θπζηθώλ πόξσλ. Δπνκέλσο ε πεξηβαιινληηθή αμηνιόγεζε ηεο εθνδηαζηηθεο αιπζίδαο κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ ρξήζε αγαζώλ ζε αλεπάξθεηα Πηξαηεγηθή αλάιπζε αγνξάο Πηελ επνρή ησλ έληνλσλ αλαηαξάμεσλ ν αληαγσληζκόο ζα θαζνξηζηεί από ην θόζηνο θαη ηελ δηαζεζηκόηεηα ησλ θπζηθώλ πόξσλ. Ζ LCA πξνζθέξεη θξίζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμάξηεζε από νηθνζπζηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ λεξνύ, μύινπ, γεο, θιπ). Ρεθκεξίσζε νίθν- πιενλεθηεκάησλ Ζ LCA πξνζθέξεη ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο ζηελ ξαγδαία αλαπηπζζόκελε νηθνινγηθή ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηώλ, επνκέλσο θαη έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ζην marketing B. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ (ΔCO BALANCE) Έλαο νηθνλνκηθόο ηζνινγηζκόο απνηππώλεη ζε αμίεο ην ελεξγεηηθό θαη ην παζεηηθό κηαο επηρείξεζεο Έλαο πεξηβαιινληηθόο ηζνινγηζκόο ζπγθξίλεη πνζνηηθά ηηο εηζξνέο (inputs) θαη ηηο εθξνέο (outputs), (πιηθά θαη ελέξγεηα), γηα ηελ δεκηνπξγία / ύπαξμε ηνπ εμεηαδόκελνπ αληηθεηκέλνπ. Γηαθξίλνπκε: Ξεξηβαιινληηθό εηαηξηθό ηζνδύγην Ηζνδύγην δηεξγαζηώλ LCA ή ηζνδύγην αλαθεξόκελν ζην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ 42

6 Θαλνληθά ν πεξηβαιινληηθόο ηζνινγηζκόο δελ εμηζώλεηαη. Δίλαη κέζνδνο γηα λα ηεθκεξησζνύλ: Ξεξηβαιινληηθέο πηπρέο Δλ δπλάκεη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ζε ζρέζε κε έλα πξντόλ ε κηα παξαγσγηθή δηεξγαζία Απηό επηηπγράλεηαη: Ππλδένληαο έλα πξαγκαηηθό ηζνδύγην ζρεηηθώλ εηζξνώλ θαη εθξνώλ ζε έλα παξαγσγηθό ζύζηεκα Αμηνινγώληαο ηηο ελ δπλάκεη πεξηβαιινληηθέο πηπρέο κε απηέο ηηο ξνέο Δξκελεύνληαο ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην εμεηαδόκελν αληηθείκελν ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΔΡΑΗΟΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ ΕΙΡΟΕ ΕΚΡΟΕ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΟΜΠΕ Δίλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηνπνζεζία ηεο παξαγσγήο ε ηεο επηρείξεζεο : Ζ εηαηξεία αληηκεησπίδεηαη ζαλ «καύξν θνπηί» Γελ γίλεηαη αλάιπζε ησλ ελδν- εηαηξηθώλ ιεηηνπξγηώλ Ρν ηζνδύγην εζηηάδεη ζηηο ξνέο ησλ πιηθώλ θαη ηεο ελέξγεηαο θαη αλαθέξεηαη ζαλ ε βαζηθή πεξηβαιινληηθή έθζεζε Γ. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΠΖΚΑ (ΔCO LABEL) Ρν επξσπατθό ινπινύδη: δεκηνπξγήζεθε ην 1992 θαη αλαγλσξίδεηαη από όιεο ηηο ρώξεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο, αιιά ραίξεη εθηίκεζεο θαη εθηόο απηήο. Ρν επξσπατθό απηό ζήκα απνηειεί κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο έλσζεο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Από ην 2000 εθηόο από πξντόληα πεξηιακβάλεη θαη ππεξεζίεο. 43

7 Ρν πεξηβαιινληηθό ζήκα απνλέκεηαη από ηνπο θνξείο ρώξαο κέινπο ηεο ΔΔ κεηά από πξσηνβνπιία θιάδνπ επηρεηξήζεσλ ή αθόκα θαη κεκνλσκέλεο επηρείξεζεο θαη κεηά από ζρεηηθή δηαβνύιεπζε όισλ ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ. Ν αηηώλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεθκεξηώζεη, όηη έρεη ιάβεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνλνήζεηο ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ πξντόληνο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Πύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό ΔΝΘ 880/92 «ζεζπίδεηαη θνηλνηηθό ζύζηεκα απνλνκήο νηθνινγηθνύ ζήκαηνο, πνπ απνβιέπεη: ζηελ πξνώζεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηεο παξαγσγήο, ηεο εκπνξίαο θαη ηεο ρξήζεο πξντόλησλ ηα νπνία έρνπλ πεξηνξηζκέλεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο θαη ζηελ παξνρή ζηνπο θαηαλαισηέο πεξηζζόηεξσλ πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ηηο επηπηώζεηο ησλ πξντόλησλ ζην πεξηβάιινλ, ρσξίο, σζηόζν, λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ησλ πξντόλησλ ή ησλ εξγαδνκέλσλ, νύηε θαη λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ε θαηαιιειόηεηα ηνπ πξντόληνο πξνο ρξήζε» 44

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Ν νξηζκόο νηθνλνκηθώλ ζηόρσλ γίλεηαη δύζθνινο αλ γίλεη πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ησλ πξνζδνθηώλ ζε επίπεδν: Γηεύξπλζεο κεξηδίνπ αγνξάο Απνθπγήο απνθιεηζκνύ από δπλακηθέο λέεο αγνξέο (νηθνινγηθά, βηνινγηθά, ) Θεηηθήο επηξξνήο ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο Βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνύ πξνθίι ηεο εηαηξείαο Αληίζεηα, όια είλαη θαηαλνεηά, όηαλ πξόθεηηαη γηα κείσζε θόζηνπο: Θαηαλάισζε ελέξγεηαο Κείσζε ρξήζεο θπζηθώλ πόξσλ Βειηίσζε δηαδηθαζηώλ Αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ Δηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηώλ Απαξαίηεηεο ελεξγεηαθέο πξνζαξκνγέο Α. ΑΛΑΓΘΔΠ ΔΞΗΒΗΥΠΖΠ: ΔΞΗΘΟΑΡΖΠΖ ΠΓΣΟΝΛΩΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΩΛ, ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΩΛ ΡΑΠΔΩΛ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΘΔΠΗΚΩΛ ΦΠΗΘΩΛ ΞΝΟΩΛ ΘΑΗ ΠΛΔΞΑΘΝΙΝΘΖ ΑΜΖΠΖ ΡΩΛ ΡΗΚΩΛ ΡΝΠ ΑΜΖΠΖ ΑΞΑΗΡΖΠΔΩΛ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΘΑΛΝΛΗΠΡΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ Β. ΓΗΔΟΛΠΖ ΚΔΟΗΓΗΥΛ ΘΑΗ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΠΔ ΛΔΔΠ ΞΝΠΣΝΚΔΛΔΠ ΑΓΝΟΔΠ: ΚΔΗΩΠΖ ΘΝΠΡΝΠ ΘΑΗ ΡΗΚΩΛ ΞΩΙΖΠΖΠ ΔΗΠΝΓΝΠ ΠΔ ΑΓΝΟΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΑ ΔΑΗΠΘΖΡΩΛ ΑΓΝΟΩΛ (ΝΗΘΝΙΝΓΗΘΑ, ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΞΟΝΪΝΛΡΑ,...) Νη επηδησθόκελνη νηθνλνκηθνί ζηόρνη εμαξηώληαη θάζε θνξά από ηηο ίδηεο ηηο ΚΚΔ, ηηο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ θαη ηελ έθηαζε ηνπο. Ζ έθηαζε ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πξάζηλεο επηρείξεζεο πνηθίιεη από ηελ εθαξκνδόκελε δέζκε κέηξσλ ζε ζρέζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθή απόθαζε γηα ηνλ βαζκό πξνζαξκνγήο ηεο ΚΚΔ ζηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο, όπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Απηό δελ ζεκαίλεη, όηη δελ ππάξρνπλ πεξηζώξηα πξσηνβνπιηώλ ησλ ειιεληθώλ ΚΚΔ (ζπλέθξηλε π.ρ. ηηο πξσηνβνπιίεο APIVITA, 45

9 KORRE θαη άιιεο), αιιά ε εκθαλήο πζηέξεζε ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα απηό κπνξεί λα θαιπθζεί πην γξήγνξα κε ηελ κειέηε ησλ δηεζλώλ πξαθηηθώλ. Αλάινγα, κε ηελ ζηόρεπζε ηεο ΚΚΔ ή αθόκα θαη κε ηελ βίαηε πξνζαξκνγή ηεο ΚΚΔ γηα ιόγνπο αλάγθεο, ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ πξάζηλε επηρείξεζε είλαη: Ανάγκες επιβίωζες, όηαλ νιόθιεξε ε αγνξά κεηαθηλεζεί ζε πξάζηλα πξντόληα Γιεύρσνζε μεριδίων και διείζδσζε ζε νέες αναδσόμενες αγορές, όηαλ ζρεδηάδεηαη ε κειινληηθή ζηξαηεγηθή ηεο ΚΚΔ Γ. ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΑΡΝΔΘΡΗΚΖΠΖΠ ΡΥΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ: ΠΛΔΗΠΦΝΟΑ ΠΡΖΛ ΑΛΑΞΡΜΖ ΝΗΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΠΛΔΗΓΖΠΖΠ ΚΔ ΔΟΡΔΟΑ ΝΦΔΙΖ ΑΞΝΘΡΖΠΖ ΑΗΠΘΖΚΑΡΝΠ ΞΔΟΝΣΖΠ Γ. ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΡΝ ΔΡΑΗΟΗΘΝ ΞΟΝΦΗΙ: ΔΗΠΝΓΝΠ ΠΡΝ CLUB ΡΩΛ ΞΟΩΡΝΞΝΟΩΛ, ΞΝ ΓΖΚΗΝΟΓΝΛ ΡΗΠ ΠΓΣΟΝΛΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΡΑΠΔΗΠ ΓΖΚΝΠΗΝΞΝΗΖΠΖ ΡΩΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΩΛ ΔΞΗΓΝΠΔΩΛ ΚΔ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ ΡΖΛ ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΔΛΡΑΜΖ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΞΑΘΔΡΝ ΠΡΝ MARKETING ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ Βεληίωζε ηες ασηοεκηίμεζες ηων εργαδομένων, όηαλ επηδηώθεηαη ε αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο κε ηελ βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο θνπιηνύξαο Βεληίωζε ηοσ εηαιρικού προθίλ, όηαλ επηδηώθεηαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο ΚΚΔ κε ηελ αύμεζε ηεο ζεηηθήο ηεο αλαγλσξηζηκόηεηαο. 46

10 ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1. ΔΘΛΗΘΔΠ ΞΖΓΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΔΘΛΗΘΝΗ ΞΝΟΝΗ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝΠ ΛΝΚΝΠ: Βξίζθεηαη ζε δηαβνύιεπζε θαη αλακέλεηαη λα ςεθηζζεί εληόο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2010 ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ (ΔΠΞΑ) : Απνηειείηαη από 8 Ρνκεαθά, 5 Ξεξηθεξεηαθά θαη 12 Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κπνξνύλ λα αληιεζνύλ πόξνη από ηα εμήο: ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ (ΞΔΞ): κπνξνύλ λα εληζρπζνύλ δξάζεηο όπσο, i. έξγα δηαρείξηζεο ζηεξώλ, πγξώλ θαη βεβαξεκέλσλ απνβιήησλ, ii. έξγα εγθαηάζηαζεο ΑΞΔ, iii. Έξγα πξόιεςεο θαη δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ ΡΝΚΔΑΘΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» (ΔΞΞΔΟΑΑ) : Απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ΔΞΞΔΟ, 3ν ΘΞΠ θαη κπνξνύλ λα εληζρπζνύλ δξάζεηο όπσο, i. Αλάθηεζε πξντόλησλ θαη ελέξγεηαο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο πιηθώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηα απόβιεηα. πνζηεξηθηηθέο δξάζεηο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θνξέσλ θαη κεραληζκώλ άζθεζεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. ΡΝΚΔΑΘΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ-ΡΖΡΑ (ΔΞΑΔ ή ΔΞΑΛ ΗΗ) Κπνξνύλ λα εληζρπζνύλ έξγα όπσο, i. Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ΑΞΔ, ii. Γξάζεηο ελίζρπζεο θιάδσλ ηαρείαο αλάπηπμεο (αλαθύθισζε, πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο) θαη αμηνπνίεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηελ αλαβάζκηζε πξντόληνο ππεξεζίαο (π.ρ. ηελ παξαγσγή πεξηβαιινληηθά θηιηθώλ πξντόλησλ θιπ), iii. Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή Ππζηεκάησλ Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ή πηζηνπνίεζε κε ην ζήκα ECOLABEL. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ» Νη δξάζεηο ησλ ΚΚΔ, πνπ κπνξνύλ λα ρξεκαηνδνηεζνύλ είλαη i. Ζ απαζρόιεζε ζε δξαζηεξηόηεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθόξν αλάπηπμε θαη ii. Ζ πηζηνπνίεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ηνκείο ζρεηηθνύο κε ηελ αεηθόξν δηαρείξηζε θαη ηελ παξαγσγή ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο κέζα από δξάζεηο θαηάξηηζεο. 47

11 ΡΑΚΔΗΝ ΔΓΓΝΓΝΠΗΑ ΚΗΘΟΥΛ ΘΑΗ ΞΝΙ ΚΗΘΟΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΡΔΚΞΚΔ) Ρν Ρακείν κπνξεί λα θαιύςεη ηελ ρακειόηνθε δαλεηνδόηεζε ΚΚΔ, πνπ επελδύνπλ κε νπνηαδήπνηε κνξθή ζηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθόηεηα. ΔΟΥΞΑΦΘΝΗ ΞΝΟΝΗ LIFE+ ( ): Δληζρύεη i. Έξγα βειηίσζεο ηελ πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ησλ ΚΚΔ, ii. Ρελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ΠΞΓ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ECOLABEL, iii. Γηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη θπζηθώλ πόξσλ, κε επίθεληξν ηελ πξνζέγγηζε θύθινπ δσήο, iv. Έξγα αλάπηπμεο θαη επίδεημεο θαηλνηόκσλ πξνζεγγίζεσλ, ηερλνινγηώλ θαη κεζόδσλ. MARCO POLO II ( ): Ρν Ξξόγξακκα ζηεξίδεη ελέξγεηεο ησλ ΚΚΔ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, πνπ i. Βειηηώλνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδόζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη ii. Ωζνύλ ηελ κεηαθίλεζε ησλ νδηθώλ κεηαθνξώλ ζε ζαιάζζηεο ή/θαη ζηδεξνδξνκηθέο. ΓΗΑΟΘΟΥΡΗΘΑ ΡΑΚΔΗΑ ΘΑΗ ΡΑΚΔΗΑ ΠΛΝΣΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ (ΔΡΞΑ): Νη εληζρύζεηο ηνπ ΔΡΞΑ γηα ην πεξηβάιινλ αθνξνύλ, i. Πηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, θαηλνηνκία, έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ ΚΚΔ, ii. Δλζάξξπλζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο, iii. Δλίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη ηεο ρξήζεο ΑΞΔ. ΞΟΥΡΝΒΝΙΗΑ JEREMIE: Θνηλή πξσηνβνπιία ηεο ΔΔ, ηεο Δπξσπατθήο Ρξάπεδαο Δπελδύζεσλ θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Ρακείνπ, κέζσ ηεο νπνίαο νη ΚΚΔ κπνξνύλ λα εληζρπζνύλ γηα δξαζηεξηόηεηεο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο παξνρήο πξάζηλσλ ππεξεζηώλ. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΙΑΗΠΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ (ΞΞΑΘ): Κεηαμύ άιισλ εληζρύνληαη θαη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο, όπσο i. Νηθνινγηθή θαηλνηνκία, ii. Θαηλνηόκεο πεξηβαιινληηθέο ηερλνινγίεο, iii. Απνηειεζκαηηθά ΠΞΓ, iv. Ξξνώζεζε ησλ ΑΞΔ θαη ηεο ελεξγεηαθήο δηαθνξνπνίεζεο, v. ελζσκάησζε θαζαξώλ ηερλνινγηώλ, vi. Ξξνώζεζε θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ πξντόλησλ θαη δηαδηθαζηώλ παξαγσγήο. ΔΒΓΝΚΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΙΑΗΠΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΟΔΛΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ (ΞΞ7):Ρν Ξξόγξακκα είλαη ζπκπιεξσκαηηθό ηνπ ΞΞΑΘ θαη δίλεη ηδηαίηεξν βάξνο ζε δξάζεηο, πνπ αθνξνύλ, i. Ρηο ηερλνινγίεο ρξήζεο αλαλεώζηκσλ θαπζίκσλ, ii. Ρελ ρξήζε ΑΞΔ γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε, iii. Ρελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ ΚΚΔ. 48

12 Από ηα εθηεζέληα Ξξνγξάκκαηα θαη Ξξσηνβνπιίεο γίλεηαη ζαθέο, όηη ε ΔΔ δίλεη εμέρνπζα πξνηεξαηόηεηα ζηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθόηεηα. Νη ΚΚΔ ηεο νκάδαο ζηόρνπ πάλησο πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ ζηηο εζληθέο εληζρύζεηο, επεηδή ην πξνθίι ηνπο εθεί θπξίσο απεπζύλεηαη. 49

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004 ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004 Ζ παξνύζα δηαγλσζηηθή έθζεζε επέρεη ζέζε ππνδείγκαηνο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Έιεγρνο 1. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Διέγρνπ Σν ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα επηρείξεζε θαη νη νπνίεο απνζθνπνχλ λα πιεξνθνξήζνπλ ηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος Διπλωματική Εργασία Κόλλια Ηλιάνα Κωσταράς Γεώργιος ΘΕΜΑ: ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz Επιβλζπων Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Παυλίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα