«ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010»"

Transcript

1 Value Del A.M.S E Π Ε ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ «ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010» H πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο σο πεδίν άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.

2 ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010 ΚΟΠΟ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ ψζηε ν ηνκέαο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο λα απνηειέζεη πεδίν άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ: θηζηάκελεο πνιχ κηθξέο, κηθξέο ή κεζαίεο κεηαπνηεηηθέο εηαηξείεο (Α.Δ., Δ.Ξ.Δ, Ν.Δ. ή Δ. Δ.) πνπ έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) πιήξεηο δωδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο θαη αλήθνπλ ζε έλα απφ ηνπο θαησηέξσ θιάδνπο. ΘΙΑΓΝΗ NACE ΣΙΣΛΟ ΚΛΑΓΟΤ 37 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ 38 Ππιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνβιήησλ, αλάθηεζε πιηθψλ 39 Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε Δπηπιένλ πξνϋπνζέζεηο: Ζ επηρείξεζε λα κελ είλαη πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2, παξ. 2.1 ζεκεία 9, 10 θαη 11 ησλ Θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2004/C/244/02). Γειαδή λα κελ έρεη απσιεζζεί πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ εγγεγξακκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο θαη άλσ ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ λα έρεη απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα ηειεπηαίσλ κελψλ. Ρν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 100% ηνπ Κέζνπ Όξνπ ηνπ Θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο (2007,2008 θαη 2009). Ζ επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη λα δηαζέηεη ζηελ επσλπκία ηεο άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ή ζρεηηθφ απαιιαθηηθφ (γηα ηηο επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ νπνηαδήπνηε άιιν έγγξαθν γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο). Ύπαξμε απνδεηθηηθψλ θάιπςεο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΩΝ: Δληζρχνληαη έξγα πξνυπνινγηζκνχ χςνπο επέλδπζεο απφ ΓΗΜΟΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΔΠΑΗΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Πεξηνρή Α) 30% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ Λνκνί Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο πιελ ησλ Βηνκεραληθψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξεξηνρψλ (Β.Δ.ΞΔ.) θαη ησλ λεζηψλ ησλ Λνκψλ απηψλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ Ξεξηνρή Β. Πεξηνρή Β) 35% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ: Θεζζαιίαο Λνηίνπ Αηγαίνπ Θαξδίηζαο, Ιάξηζαο, Καγλεζίαο, Ρξηθάισλ Θπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ

3 Ηνλίσλ Λήζσλ Θξήηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο Πηεξεάο Διιάδαο Θέξθπξαο, Ιεπθάδνο, Θεθαιιελίαο, Εαθχλζνπ Ζξαθιείνπ, Ιαζηζίνπ, Οεζχκλνπ, Σαλίσλ Σαιθηδηθήο, Θηιθίο, Πεξξψλ, Ξέιιαο, Ζκαζίαο, Ξηεξίαο Γξεβελψλ, Θνδάλεο, Φιψξηλαο, Θαζηνξηάο Φζηψηηδνο, Φσθίδνο, Δχβνηαο, Βνησηίαο, Δπξπηαλίαο Πεξηνρή Γ) 40% ηνπ επηιέμηκνπ εμνπιηζκνχ: Αλαη/θήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Ζπείξνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ Ξεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο Θαβάιαο, Μάλζεο, Ονδφπεο, Έβξνπ, Γξάκαο Άξηαο, Ξξέβεδαο, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ Ιέζβνπ, Σίνπ, Πάκνπ Ιαθσλίαο, Κεζζελίαο, Αξγνιίδνο, Αξθαδίαο, Θνξηλζίαο Αραΐαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Ζιείαο ΚΗΘΟΔΠ ΘΑΗ ΞΝΙ ΚΗΘΟΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Πεξηνρή Α) 35% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ Λνκνί Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο πιελ ησλ Βηνκεραληθψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξεξηνρψλ (Β.Δ.ΞΔ.) θαη ησλ λεζηψλ ησλ Λνκψλ απηψλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ Ξεξηνρή Β. Πεξηνρή Β) 40% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ: Θεζζαιίαο Λνηίνπ Αηγαίνπ Ηνλίσλ Λήζσλ Θξήηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο Πηεξεάο Διιάδαο Θαξδίηζαο, Ιάξηζαο, Καγλεζίαο, Ρξηθάισλ Θπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ Θέξθπξαο, Ιεπθάδνο, Θεθαιιελίαο, Εαθχλζνπ Ζξαθιείνπ, Ιαζηζίνπ, Οεζχκλνπ, Σαλίσλ Σαιθηδηθήο, Θηιθίο, Πεξξψλ, Ξέιιαο, Ζκαζίαο, Ξηεξίαο Γξεβελψλ, Θνδάλεο, Φιψξηλαο, Θαζηνξηάο Φζηψηηδνο, Φσθίδνο, Δχβνηαο, Βνησηίαο, Δπξπηαλίαο Πεξηνρή Γ) 45% ηνπ επηιέμηκνπ εμνπιηζκνχ: Αλαη/θήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Ζπείξνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ Ξεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο Θαβάιαο, Μάλζεο, Ονδφπεο, Έβξνπ, Γξάκαο Άξηαο, Ξξέβεδαο, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ Ιέζβνπ, Σίνπ, Πάκνπ Ιαθσλίαο, Κεζζελίαο, Αξγνιίδνο, Αξθαδίαο, Θνξηλζίαο Αραΐαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Ζιείαο ΙΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Ρνπιάρηζηνλ 25%. Ρν ππνιεηπφκελν πνζνζηφ θαιχπηεηαη απφ ηελ Γεκφζηα Σξεκαηνδφηεζε θαη Ρξαπεδηθφ Γαλεηζκφ.

4 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ. Νη θύξηεο επηιέμηκεο ελέξγεηεο, εθ ηωλ νπνίωλ κία ηνπιάρηζηνλ πξέπεη ππνρξεωηηθά λα πεξηιακβάλεηαη ζην επελδπηηθό ζρέδην, αθνξνχλ επελδχζεηο ζηηο θαησηέξσ θαηεγνξίεο δηαρείξηζεο ή/θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 1. Γηαρείξηζε / αλαθύθιωζε / δηάζεζε απνβιήηωλ Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: πιινγή: Ζ ζπγθέληξσζε θαη ν δηαρσξηζκφο απνβιήησλ ή/θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ ζε θαηεγνξίεο πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο θπζηθέο ή/θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεοή/θαη αλάκεημε ησλ απνβιήησλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο. Μεηαθνξά: Ρν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ κεηαθίλεζεο απνβιήησλ ή/θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ απφ ηα κέζα ζπιινγήο ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο, αμηνπνίεζεο ή κεηαθφξησζεο. Πξνζωξηλή απνζήθεπζε: Ζ ηνπνζέηεζε απνβιήησλ ή/θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ ζε νξηζκέλν θαη θαηάιιειν ρψξν κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπιινγή ηνπο Δπεμεξγαζία: Νη θάησζη εξγαζίεο, κεηά ηελ παξάδνζε ησλ απνβιήησλ ή/θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ ζηε κνλάδα: o Απνξξχπαλζε o Απνζπλαξκνιφγεζε o Ρεκαρηζκφο o Αλάθηεζε ή αλαγέλλεζε δηαιπηψλ o Αλαθχθισζε ή αλάθηεζε νξγαληθψλ νπζηψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο o δηαιχηεο o Αλαθχθισζε ή αλάθηεζε κεηάιισλ ή κεηαιιηθψλ ελψζεσλ o Αλαγέλλεζε νμέσλ ή βάζεσλ o Αμηνπνίεζε πξντφλησλ πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηε δέζκεπζε ξχπσλ o Αμηνπνίεζε πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαιχηεο o o Αλαγέλλεζε ή άιιε επαλαρξεζηκνπνίεζε ειαίσλ Γηαζπνξά ζην έδαθνο ρξήζηκε απφ γεσξγηθή ή νηθνινγηθή άπνςε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ ιηπαζκαηνπνίεζεο θαη άιισλ κεηαηξνπψλ βηνινγηθνχ ραξαθηήξα Δπίζεο, δεπηεξεύνπζεο επηιέμηκεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ: Παξαθνινύζεζε εθπνκπώλ ξύπωλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: o Απηφκαηε παξαθνινχζεζε εθπνκπψλ (on-line monitoring) o Ππζηήκαηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ εθπνκπψλ o Δξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο θπζηθνρεκηθψλ αλαιχζεσλ ξχπσλ Δλζωκάηωζε πεξηβαιινληηθώλ πξνηύπωλ/ζπζηεκάηωλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: o Αλάπηπμε θαη ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν ISO o Αλάπηπμε Ππζηήκαηνο Νηθνινγηθήο -ηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (EMAS) o Δθαξκνγή ηνπ Θνηλνηηθνχ Ππζηήκαηνο Απνλνκήο Νηθνινγηθνχ Πήκαηνο (ECOLABEL) 6.2 Δίδε απνβιήηωλ Ωο απφβιεηα ζεσξνχληαη (ελδεηθηηθά): Βηνκεραληθά απόβιεηα: Βηνκεραληθά απφβιεηα ζεσξνχληαη ηα αέξηα, πγξά θαη ζηεξεά απφβιεηα απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηνκέα ηεο Κεηαπνίεζεο (Θσδηθνί ΠΡΑΘΝ- 2008) Δηδηθά ξεύκαηα πιηθώλ: Πηελ έλλνηα ησλ εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη πξντφληα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, γηα ηα νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ Λ. 2939/01:

5 o Νξπθηέιαηα o Ππζζσξεπηέο θαη ειεθηξηθέο ζηήιεο o ιηθά εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ o Απηνθίλεηα / κεραλήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο o Διαζηηθά απηνθηλήησλ o Πσιήλεο θζνξηζκνχ θαη άιια απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν θαη ρισξνθζνξάλζξαθεο o Γπαιί o Σαξηί / ραξηφλη o Ζιεθηξηθφο / ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο o Κεηαιιηθέο θαη πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο Αζηηθά Απόβιεηα (εμαηξνπκέλωλ ηωλ αζηηθώλ ιπκάηωλ) Δπηιέμηκεο δαπάλεο Νη επηιέμηκεο δαπάλεο θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2008 (EL L 214/ ) θαη αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε πάγηα θαη άπια ζηνηρεία επέλδπζεο θαζψο θαη ζε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη άιιεο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηα νπνία εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ηηο επηιέμηκεο ελέξγεηεο. Ν Ξίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ην κέγηζην πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ αλά θαηεγνξία δαπάλεο πνπ δχλαηαη λα ζεσξεζεί επηιέμηκε δαπάλε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο. «ΞΟΑΠΗΛΖ ΞΝ-ΝΚΔΠ 2010» - Ξξνδεκνζίεπζε Ξξνγξάκκαηνο Ωο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηεο επηρείξεζεο γηα ζπκκεηνρή ζην παξόλ πξόγξακκα. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Καηεγνξία Δλέξγεηαο (Γαπάλεο) Κέγηζην επηιέμηκν πνζνζηφ ζηνλ πξνυπ/ζκφ ηνπ έξγνπ 1 Αλέγεξζε, επέθηαζε / δηακφξθσζε θηηξίσλ 25% 2 Ξξνκήζεηα κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 100% 3 Κεηαθνξηθά κέζα (πιελ επηβαηηθψλ) 20% 4 Ξξνκήζεηα ινγηζκηθνχ 10% 5 Γαπάλεο πηζηνπνίεζεο, επαιήζεπζεο, επηθχξσζεο ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Γαπάλεο δνθηκψλ θαη επαιεζεχζεσλ απφ εξγαζηήξηα 5% 6 Αγνξά ηερλνγλσζίαο (άπιεο επελδχζεηο) 5% 7 Ακνηβέο ζπκβνχισλ 10% ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 1) Αίηεζε ππνβνιήο πξφηαζεο ηεο επηρείξεζεο 2) Έληππν ππνβνιήο πξφηαζεο ζπκπιεξσκέλν 3) Άδεηα ιεηηνπξγία, φπνπ απηή απαηηείηαη, ή αληίζηνηρε απαιιαθηηθή βεβαίσζε 4) Έγθξηζε Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί 5)Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο απνβιήησλ άδεηεο ζπιινγήο, κεηαθνξάο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, δηάζεζεο ή αμηνπνίεζεο απνβιήησλ θαζψο επίζεο θαη θάζε άιιε πξφζζεηε άδεηα ή έγθξηζε πνπ απνδεηθλχεη φηη ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πινπνηήζεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηέρεη ε πξφηαζε.

6 6) γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ή θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο, πνπ νξίδεηαη σο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ θαη πνπ ππνγξάθεη ηελ αίηεζε ππνβνιήο πξφηαζεο 7) Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο θαη αληίγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (Έληππν Δ3) γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. 8) Γηα λέεο επηρεηξήζεηο, βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ή ζε άιια πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο, απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηάξηηζεο θαη ζρεηηθψλ ζπνπδψλ. 9) Γηα λέεο (ππφ ζχζηαζε) επηρεηξήζεηο ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 φισλ ησλ εηαίξσλ πνπ λα βεβαηψλεη ηνλ πεχζπλν ηνπ έξγνπ. 10) Ππκβάζεηο ή πξνζχκθσλα ή άιια ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα απνβιήησλ (ζε είδε θαη πνζφηεηα), θαζψο επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο απνβιήησλ ζε θνξείο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, εθφζνλ ε δηάζεζε δελ γίλεηαη απφ ην θνξέα ηεο πξφηαζεο 11) Ξξνζθνξέο γηα θάζε δαπάλε θαη ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα κέζα κεηαθνξάο. 12) Γήισζε πεξί ηεο ηδηφηεηαο ΚΚΔ ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Θαλνληζκνχ 800/ ) Πε πεξίπησζε δαλεηζκνχ, επηζηνιή ηξάπεδαο γηα ηελ θαηαξρήλ εμέηαζε θαη ζεηηθή εθηίκεζε ηεο πξφηαζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε. 14) Ρεθκήξηα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο απφ ηνπο κεηφρνπο (βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα θαηαζέζεηο, νκφινγα, κεηνρέο, ακνηβαία θεθάιαηα θιπ. πνπ λα δείρλνπλ ην χςνο ησλ δηαζεζίκσλ. 15) Ρίηινη θπξηφηεηαο νηθνπέδνπ ή, ζε πεξίπησζε κίζζσζεο νηθνπέδνπ, 15εηέο κηζζσηήξην ζπκβφιαην. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Α/Α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο Φχζε ησλ πξνο δηαρείξηζε απνβιήησλ ζε ζρέζε κε ηελ επηθηλδπλφηεηα, ηνπο Δζληθνχο Πηφρνπο φπσο ηζρχνπλ Ν νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Ξξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απνβιήησλ (Ππιινγή, κεηαθνξά, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, επεμεξγαζία) ηίζεληαη ζε πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ κέξνο ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ Ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ θαη παξαγσγή πξντφλησλ πξνζηηζέκελε αμία. πληειεζηήο βαξύηεηαο* 4 Δπίπεδν πξνηεηλφκελεο ηερλνινγίαο θαη ζηνηρεία θαηλνηνκίαο 20 5 Βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο 10 6 Αμηνπηζηία θνξέα πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο- σξηκφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο- Δμαζθάιηζε πινπνίεζεο έξγνπ 7 Δγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε ΒΔΞΔ

7 ΔΝΑΡΞΗ ΔΡΓΑΙΩΝ Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο απφθαζεο έληαμεο ζην Ξξφγξακκα. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΩΝ Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε: 24 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πνγξαθήο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο θαη ηεο επηρείξεζεο, κε δπλαηφηεηα 6κελεο παξάηαζεο γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ ην αίηεκα γηα ρνξήγεζε ππνβιεζεί πξηλ ηελ ηππηθή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 30 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πνγξαθήο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο θαη ηεο επηρείξεζεο, κε δπλαηφηεηα 6κελεο παξάηαζεο γηα λέεο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ ην αίηεκα γηα ρνξήγεζε ππνβιεζεί πξηλ ηελ ηππηθή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ζ θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, γηα φια ηα εληαγκέλα έξγα δχλαηαη λα γίλεη εθάπαμ, φηαλ έρεη νινθιεξσζεί ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελνπ πνπ ην θαζηζηά ιεηηνπξγηθφ είηε ζε πνζνζηφ 100% είηε ζε αλαινγία ηνπ πνζνζηνχ επηρνξήγεζεο εθφζνλ, ε πηζηνπνίεζε είλαη κηθξφηεξε ηεο νινθιήξσζεο. Ζ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ αλαινγεί ζηνπο δηθαηνχρνπο θαηαβάιιεηαη απφ ην ΞΝΗΑΛ. Α) Πξνθαηαβνιή Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο ηνπ έξγνπ ζην ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, κέρξη ην 50% ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο απφ αλαγλσξηζκέλν πξνο ηνχην ίδξπκα, ε νπνία εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ΞΝΗΑΛ κε δηάξθεηα ηζρχνο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ..β) Δλδηάκεζε Καηαβνιή Ξξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ ππνβνιή Δλδηάκεζεο Έθζεζεο Ξξνφδνπ απφ πιεπξάο δηθαηνχρνπ θαη πηζηνπνίεζε νηθνλνκηθνχ θαη αληίζηνηρνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ αξκφδην Όξγαλν Διέγρνπ, γλσκνδφηεζε ηεο Θεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Ξαξαθνινχζεζεο θαη έθδνζε πνπξγηθήο Απφθαζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί κέξνο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο. Πηνλ δηθαηνχρν θαηαβάιιεηαη είηε ην 50% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο (εθφζνλ δελ έρεη θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιή) είηε ην ππνιεηπφκελν πνζνζηφ έσο ην 50% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο (εθφζνλ έρεη θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιή). Γ) Απνπιεξωκή Ξξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ ηελ Νινθιήξσζε θαη Ξηζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ. ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ Νη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 25 Μαΐνπ 2010 έωο θαη 18 Ινπλίνπ 2010 θαη ζε έληππε κνξθή κέζα ζε επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. ΑΡΜΟΓΙΟ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ - Γηεχζπλζε Βηνκεραληθήο Σσξνζεζίαο θαη Ξεξηβάιινληνο(ΓΒΣΞ)

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Value Del A.M.S E Π Ε ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Μείωζη ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δπιβάπςνζηρ Ανάπηςξη και διάθεζη «ππάζινων» πποϊόνηων και ςπηπεζιών. ςμμόπθωζη ηων επισειπήζεων

Διαβάστε περισσότερα

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλεο Υπνδνκέο 2010» αλέξρεηαη ζε 30 εκαη. εςπώ θαη απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο θαη λενζπζηαζείζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ Achieving 15 Ε-mail:info@pl Ξεξηερφκελα Achieving Γεληθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Αληηθείκελν ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Πξνυπνινγηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα