ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Α',Γ' ΚΑΙ Ε' ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Α',Γ' ΚΑΙ Ε' ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Α',Γ' ΚΑΙ Ε' ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στη σελίδα 35 της ιακήρυξης (στις 2 τελευταίες γραµµές) αναφέρεται ότι : «Η εγγύηση που θα πρέπει να προσφέρει ο ιαχειριστής είναι ίση µε όλη τη διάρκεια του έργου µετά την οριστική παραλαβή ήτοι 60 µήνες.» Αυτό σηµαίνει ότι η ελάχιστα ζητούµενη περίοδος εγγύησης και καλής λειτουργίας και κατά συνέπεια η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας που θα πρέπει να κατατεθεί µε την ολοκλήρωση του έργου και την οριστική παραλαβή του (δηλαδή µετά το πέρας των 60 µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης) είναι 60 µήνες? AΠΑΝΤΗΣΗ 1 Όσον αφορά το πρώτο σκέλος που παραθέτετε, σύµφωνα µε τη ιακήρυξη στην παραγρ.2.5.3, στη σελίδα 99 υπάρχει η απάντηση (Π..118/2007, Φ.Ε.Κ.150/ ,άρθρο 25, παρ.5). EΡΩΤΗΣΗ 2 Σε κανένα σηµείο της ιακήρυξης δεν αναφέρεται το ποσοστό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Σχετικά µε τα αναγραφόµενα στο δεύτερο σκέλος του εγγράφου σας,δεν γίνεται κάποια αναφορά στο ποσοστό της εγγυητικής επιστολής,γιατί στη σελ. 35,παραγρ. 13 παραθέτονται οι ''ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ'',όπου αναλυτικά αναφέρεται τί θα περιλαµβάνουν οι εν λόγω Εγγυήσεις. EΡΩΤΗΣΗ 3 Aπό την ενότητα 13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ «ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ σελίδα 35 της ιακήρυξης δεν ξεκαθαρίζεται αν κατά την περίοδο εγγύησης και καλής λειτουργίας του έργου αν παραµένουν στην ευθύνη του ιαχειριστή τα παρακάτω : α) Συντήρηση της Οριζόντιας και Κάθετης Σήµανσης ανά εξάµηνο και αποκατάσταση σε έκτακτες περιπτώσεις φθοράς ή καταστροφής (όπως δηλαδή ισχύει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και µέχρι την οριστική παραλαβή του). β) Επιβάρυνση του τηλεπικοινωνιακού κόστους, τηλεφωνικής επικοινωνίας των χρηστών του συστήµατος µε τον συγκεκριµένο αριθµό που θα εξυπηρετεί τη λειτουργία του συστήµατος. γ) Επιβάρυνση του κόστους ασύρµατης σύνδεσης των συσκευών PDA των ελεγκτικών οργάνων µε το κεντρικό σύστηµα κατά τη διενέργεια των ελέγχων. δ) Επιβάρυνση για την παραγωγή των ειδικών σηµάτων µόνιµων κατοίκων. ε) Επιβάρυνση για την παραγωγή του υλικού πληρωµής του τέλους στάθµευσης (προπληρωµένες κάρτες τηλεφωνικού χρόνου στάθµευσης και ξυστές κάρτες για όσο καιρό χρησιµοποιηθούν) και διανοµή τους.

2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Όσον αφορά το ερώτηµά σας, κατά πόσο παραµένουν στην ευθύνη του ιαχειριστή του έργου (κατά την περίοδο εγγύησης) κάποιες συµβατικές υποχρεώσεις σας αναφέρουµε ότι στη σελ.35,παραγρ. 13 στις ''ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ'' αναφέρεται συγκεκριµένα η '' ιασφάλιση καλής λειτουργίας του συνολικού συστήµατος'' και στα αντίστοιχα υποερωτήµατα που θέσατε υπάρχουν οι αναφορές στα παρακάτω: α)σελίδα 22 παράγρ. 7.3 & σελίδα 26 παράγρ. 7.6 της ιακήρυξης. β)σελίδα 15 παραγρ. 5, γ)σελίδα 15 παραγρ. 5, δ)σελίδα 23 παραγρ. 7.3, ε)σελίδα 22 παραγρ ΕΡΩΤΗΣΗ 4 Σε αρκετά σηµεία της ιακήρυξης γίνεται παραποµπή στην µελέτη που περιγράφεται στην ενότητα 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ της ιακήρυξης και αναφέρεται σαφώς ότι η µελέτη αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ιακήρυξη, αλλά ωστόσο δεν έχει δηµοσιευθεί και δεν βοηθάει στην ορθή σύνταξη προσφορών. Σας αναφέρω τα αντίστοιχα σηµεία : Σελίδα 9 : Την υπ αρ. 1004/2012 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικά µε την έγκριση της µελέτης οργάνωσης ελεγχόµενης στάθµευσης σε περιοχές του ήµου Θεσσαλονίκης. AΠΑΝΤΗΣΗ 4 Σελίδα 9 : Την υπ αρ. 1024/2013 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τη παραλαβή της µελέτης. Σελίδα 11 : 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 11 : όπως προκύπτει από τη σχετική ανάλυση που παρουσιάζεται στην Προκαταρκτική Μελέτη Εφαρµογής που συνοδεύει το παρόν τεύχος Σελίδα 18 : Πιο συγκεκριµένα οι άξονες εφαρµογής της ελεγχόµενης στάθµευσης καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτών παρουσιάζονται αναλυτικά στη µελέτη εφαρµογής που επισυνάπτεται. Σελίδα 56 : όπως προκύπτει από τη σχετική µελέτη οργάνωσης ελεγχόµενης στάθµευσης στο ήµο Θεσσαλονίκης, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αρ. 1024/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης. Σε απάντηση των ανωτέρω θέλαµε να σας επισηµάνουµε ό,τι η µελέτη του έργου θα δηµοσιευθεί τις προσεχείς µέρες (έχει ήδη δηµοσιευθεί στις 31/7/2014) στην ηλεκτρονική σελίδα του ήµου Θεσσαλονίκης, καθώς και οι υπ'άριθµ. 1004/2012 και 1024/2013 Αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου που αναφέρονται στην εν λόγω µελέτη. ΕΡΩΤΗΣΗ 5 Η παραλαβή της Προκήρυξης από τον ήµο σας και η συµπλήρωση των σχετικών εντύπων όπως αναφέρεται στην παράγραφο ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ είναι δεσµευτική απαίτηση και επί ποινή αποκλεισµού. AΠΑΝΤΗΣΗ 5 Όσον αφορά τη συµπλήρωση εντύπων της παρ σελ.57 δεν έχει τεθεί στη ιακήρυξη επί ποινή αποκλεισµού. Επίσης η επικοινωνία σας µε το Τµήµα Τελών Ελεγχόµενης Στάθµευσης, η αποστολή ερωτηµάτων σας διασφαλίζει και παράλληλα παρέχει και σε εµάς τη δυνατότητα επικοινωνίας για την αποστολή πρόσθετων εγγράφων, µεταβολών ή διευκρινήσεων.

3 EΡΩΤΗΣΗ 6 Πέραν των αναφεροµένων στα τεύχη της Προκήρυξης του διαγωνισµού χρήσης προπληρωµένων καρτών για την αποστολή και λήψη SMS από τους πολίτες υπάρχει η δυνατότητα στον ιαχειριστή να έλθει σε συµφωνία µε τους Έλληνες παρόχους κινητής τηλεφωνίας,ώστε η αποστολή και λήψη των SMS να γίνεται και από αυτούς; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 Μπορείτε να ανατρέξετε στη σελ.15 παράγρ.5 όπου αναφέρονται οι υποχρεώσεις του διαχειριστή. EΡΩΤΗΣΗ 7 Μπορεί να προτείνει ο ιαχειριστής την διατήρηση των υφιστάµενων τρόπων πληρωµών µε παρκόµετρα ή ξυστές κάρτες; AΠΑΝΤΗΣΗ 7 Ως προς το ερώτηµά αυτό,υπάρχει απάντηση στην παράγρ.7.7. σελ.27,όπου αναφέρεται η παρακολούθηση πωλήσεων ωρών στάθµευσης (εφόσον ξεκινήσει η διανοµή των καρτών),καθώς και σελίδα 15 παράγρ.5. ΕΡΩΤΗΣΗ 8 Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν στο ποσοστό πληρωµής του ιαχειριστή θα συνυπολογίζονται στα έσοδα και τα έσοδα από κλήσεις παράνοµης εκπρόθεσµης στάθµευσης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 ιευκρινήσεις υπάρχουν στις υποχρεώσεις του διαχειριστή στη σελ.15 παρ.5, καθώς και στη σελ.13 παρ.3 (βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος-φυσικό αντικείµενο του έργου). ΕΡΩΤΗΣΗ 9 Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν η συµµετοχή του ιαχειριστή στα έσοδα θα αρχίσει από τον πρώτο µήνα της υπογραφής της σύµβασης µε τον ήµο σας,ή εάν θα αρχίσει µετά την ολοκλήρωση εγκατάστασης του συστήµατος ιαχείρισης ελεγχόµενης στάθµευσης,το οποίο µε βάση το χρονοδιάγραµµα της Προκήρυξης προσδιορίζεται σε οκτώ µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9 Σχετικά µε τη διευκρίνηση για τη συµµετοχή του διαχειριστή στα έσοδα,υπάρχει στη σελ. 38 παρ.16 το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου (διάρκεια σύµβασης, υποχρεώσεις υποψηφίων αναδόχων του έργου). ΕΡΩΤΗΣΗ 10 Η απαίτηση της Προκήρυξης τα απεσταλµένα µηνύµατα SMS των πολιτών να γίνονται χωρίς χρέωση είναι δεσµευτική; Τούτο διότι υπάρχει ο κίνδυνος κατάχρησης της δωρεάν αυτής υπηρεσίας από κακόβουλους χρήστες στους οποίους θα δίνεται η δυνατότητα να αποστέλλουν πολλαπλά ψευδή µηνύµατα SMS και να δηµιουργούν τεχνικό φόρτο και χρεώσεις στον ιαχειριστή παρεµποδίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10 Στην επισήµανση σας για τον κίνδυνο παρέκκλισης από την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος µε τη κατάχρηση των µηνυµάτων (sms) ή της ψευδούς αποστολής στοιχείων, σας αναφέρουµε ότι στην παρ.7.3, σελίδες 20,21 αναλύονται οι τρόποι χρήσης του εν λόγω συστήµατος µε τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

4 ΕΡΩΤΗΣΗ 11 Στην παράγραφο η 1η παράγραφος στην σελίδα 66 της Προκήρυξης αναφέρει << Η Προσφορά του Υποψήφιου ιαχειριστή πρέπει,υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής,της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ( ) ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης του Έργου,συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ>>. Παρακαλώ να µας διευκρινίσετε την έννοια της προϋπολογισθείσης δαπάνης του Εργου. ηλαδή η εγγυητική συµµετοχής θα καλύπτει το 5% του ποσού του προϋπολογισµού εσόδων της Προκήρυξης ( ,00 ) ή το ποσό που θα προκύπτει µετά την εφαρµογή του προσφερόµενου ποσοστού του ιαχειριστή ή τέλος επειδή αναφέρεσθε σε δαπάνη κάτι άλλο; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11 Απάντηση στο εν λόγω ερώτηµα σας δίνεται στη σελίδα 66,παρ (Π..118/2007 ΦΕΚ 150/ άρθρο 25 παρ.4) ΕΡΩΤΗΣΗ 12 Είναι δυνατή η επίκληση δάνειας εµπειρίας για την κάλυψη των απαιτήσεων της Προκήρυξης επαγγελµατικής επάρκειας και εµπειρίας, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο Β2 σελ.95 της Προκήρυξης; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12 Iσχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο Β2 σελ.95 της ιακήρυξης. ΕΡΩΤΗΣΗ 13 Στην παράγραφο 3 σελ. 13 αναφέρεται «Πολυγλωσσικό σύστηµα που θα υποστηρίζει...τηλεφώνου». Παρακαλούµε διευκρινίστε πόσες και ποιες γλώσσες θα πρέπει να υποστηρίζει το σύστηµα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13 Οι επίσηµες γλώσσες της Ε.Ε. είναι έντεκα, οι γλώσσες εργασίας των θεσµικών Οργάνων της είναι επισήµως τρεις (αγγλική, γαλλική, γερµανική) και ουσιαστικά δύο (αγγλική, γαλλική) Η µεν γαλλική χρησιµοποιείται για ιστορικούς λόγους,η δε αγγλική επειδή τείνει να καταστεί η lingua franca της Ένωσης. ΕΡΩΤΗΣΗ 14 Στην παράγραφο 3 σελ. 13 αναφέρεται «Σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήµατος µόνιµων κατοίκων». Παρακαλούµε διευκρινίστε, πώς διασφαλίζεται ότι κάποιος είναι µόνιµος κάτοικος και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση του ειδικού σήµατος των κατοίκων. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14 ικαιούχοι του ειδικού σήµατος µονίµου κατοίκου είναι της όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις των µε αριθµ. 1101/ , 1734/ και 540/ Αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις βασικά να είναι κάτοχοι Ε.Ι.Χ µε Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας, η δε άδεια κυκλοφορίας να είναι στο όνοµα του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατοικίας που βρίσκεται εντός της περιοχής που περιγράφεται στις προαναφερόµενες αποφάσεις από τις οδούς Εθν. Αµύνης-Νικ. Γερµανού - Αγγελάκη Εγνατία (ζυγοί οικοδοµικοί αριθµοί) και Φιλίππου Ι. ραγούµη Εγνατίας (µονοί οικοδοµικοί αριθµοί) - Εθ. Αµύνης (τµήµα από πλ. Συντριβανίου εως οδό Αρµενοπούλου) ή στο όνοµα προστατευόµενου µέλους αυτών, εφόσον συνοικεί και βαρύνει τους ανωτέρω κατά το τρέχον ή κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος..

5 Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσουν οι αιτούντες προκειµένου να εκδοθεί το Σήµα Στάθµευσης Μονίµου κατοίκου είναι τα εξής : - Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος εφορίας - Αντίγραφο εντύπου Ε1, Ε2 & Ε9 - Απόδειξη ΕΗ ή ΟΤΕ - Σε περίπτωση µισθώσεως, µισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από τη.ο.υ. - Αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας - Υπεύθυνη δήλωση Ν στην οποία θα αναφέρεται ότι Το δηλούµενο διαµέρισµα / κατοικία αποτελεί µόνιµη κατοικία και κανένα άλλο µέλος που συγκατοικεί στο ίδιο διαµέρισµα δεν έχει λάβει σήµα Μονίµου Κατοίκου για άλλο αυτοκίνητο. ΕΡΩΤΗΣΗ 15 Στην παράγραφο 5 σελ.15 αναφέρεται «...και ξυστές κάρτες για όσο καιρό χρησιµοποιηθούν» Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε, αν θα υπάρχουν ξυστές κάρτες (δεδοµένου ότι στην παρ.7.3 Τρόποι Πληρωµής δεν αναφέρονται) και για πόσο καιρό θα χρησιµοποιηθούν. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15 Η ιακήρυξη προβλέπει στη σελ. 27 στην παράγραφο 7.7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ...Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθµός ξυστών καρτών ανά είδος που διατέθηκαν σε διανεµητές (εφόσον ξεκινήσει η διανοµή των καρτών) και από το προσωπικό της και τα αντίστοιχα ποσά, ο αριθµός καρτών προαγοράς χρόνου στάθµευσης για εξυπηρέτηση µέσω τηλεφώνου και το αντίστοιχο ποσό και τέλος, υπόλοιπα καρτών στα χέρια της ανά είδος και υπόλοιπο ποσό από προαγορές χρόνου για εξυπηρέτηση µέσω τηλεφώνου... καθώς και στη σελ 49 παράγραφο 17.6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. ΕΡΩΤΗΣΗ 16 Στην παράγραφο 7.3 σελ. 20 αναφέρεται «Να προµηθευτεί κάρτα τηλεφωνικού χρόνου στάθµευσης και χρησιµοποιώντας κινητό τηλέφωνο να επικοινωνήσει φωνητικά ή να αποστείλει SMS στο κέντρο διαχείρισης του συστήµατος.» Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε αν θα χρεώνεται το µήνυµα κειµένου ο χρήστης του συστήµατος ή ο ανάδοχος. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 16 Στην παράγραφο 7.3 σελ. 22 αναγράφεται Η δαπάνη επικοινωνίας από τον χρήστη προς το τηλεπικοινωνιακό κέντρο θα βαρύνει το ιαχειριστή, εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα από τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. ΕΡΩΤΗΣΗ 17 Στην παράγραφο 7.3 σελ. 21 αναφέρεται «Ο ιαχειριστής έχει την δυνατότητα να εγκαταστήσει ή χρησιµοποιήσει µηχανήµατα πώλησης... σε περίπτερα ή άλλους τριτοπωλητές». Σε περίπτωση που ο ιαχειριστής έχει αυτή την δυνατότητα, επιτρέπεται το ίδιο µηχάνηµα να εκδίδει (µε την πληκτρολόγηση του αριθµού κυκλοφορίας του οχήµατος) και ταυτόχρονη ενηµέρωση online του συστήµατος για την πληρωµή αυτή και απλή άδεια στάθµευσης µιας, δύο κτλ ωρών; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 17 Σύµφωνα µε την ιακήρυξη ισχύει αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 7.3 σελ. 21 «Ο ιαχειριστής έχει την δυνατότητα να εγκαταστήσει ή χρησιµοποιήσει µηχανήµατα πώλησης... σε περίπτερα ή άλλους τριτοπωλητές» καθώς και στη σελ. 49 παράγραφο 17.6 Παρακολούθηση ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.

6 ΕΡΩΤΗΣΗ 18 Στην παράγραφο 7.3 σελ. 22 αναφέρεται «Επίσης, ο ιαχειριστής οφείλει µετά από σχετική απαίτηση του ήµου να προσαρµόσει ανάλογα το σύστηµα του, πριν από την έναρξη, προκειµένου να ληφθούν υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες που θα προκύψουν κατά το σχεδιασµό και τη λειτουργία, χωρίς να εγείρει καµία απαίτηση για πρόσθετη οικονοµική αποζηµίωση». Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε αν υπάρχει οικονοµικό όριο στις πιθανά απαιτούµενες µεταβολές, το οποίο µπορεί να επηρεάσει τους όποιους οικονοµικούς υπολογισµούς του αναδόχου. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 18 ΕΡΩΤΗΣΗ 19 Όχι, δεν υπάρχει οικονοµικό όριο στις πιθανά απαιτούµενες µεταβολές. Στην παράγραφο 7.3 σελ. 23 αναφέρεται «Οι κάρτες προαγοράς χρόνου στάθµευσης µέσω τηλεφώνου θα παράγονται από το ιαχειριστή, θα παραδίδεται στο ήµο κατάσταση για αυθεντικοποίηση αυτών, και θα διατίθενται από το ιαχειριστή σε ποσότητες που θα επαρκούν για την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος». Παρακαλούµε περιγράψτε την διαδικασία αυθεντικοποίησης για τα µηχανήµατα πώλησης σε περίπτερα ή τριτοπωλητές. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 19 Παρακαλούµε ανατρέξτε στις ακόλουθες παραγράφους: 7.3 σελ.20 ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ...Κατά την παραγωγή των καρτών, θα παραδίδεται λίστα µε τους έγκυρους αριθµούς και αντίστοιχες αξίες, τόσο στο ιαχειριστή όσο και στο ήµο. Οι αριθµοί αυτοί θα παραβάλλονται στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο διαχείρισης, µε τους δηλούµενους κατά την ενεργοποίηση των καρτών και θα ενηµερώνεται αυτόµατα και ο ήµος καθώς και στην σελ.27, παράγραφο 7.7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. Το συγκεκριµένο υποσύστηµα θα διαχειρίζεται την παρακολούθηση των πωλήσεων ωρών στάθµευσης. Ο ιαχειριστής θα πρέπει να υποβάλλει στο ήµο εντός του πρώτου δεκαηµέρου του επόµενου µηνός αναλυτικά στοιχεία διάθεσης ωρών στάθµευσης, κατά είδος διάθεσης, κατά τον προηγούµενο µήνα. Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθµός ξυστών καρτών ανά είδος που διατέθηκαν σε διανεµητές (εφόσον ξεκινήσει η διανοµή των καρτών) και από το προσωπικό της και τα αντίστοιχα ποσά, ο αριθµός καρτών προαγοράς χρόνου στάθµευσης για εξυπηρέτηση µέσω τηλεφώνου και το αντίστοιχο ποσό και τέλος, υπόλοιπα καρτών στα χέρια της ανά είδος και υπόλοιπο ποσό από προαγορές χρόνου για εξυπηρέτηση µέσω τηλεφώνου. Η υποβολή θα πρέπει να γίνεται τόσο έντυπα (στη µορφή πινάκων κ.α.) όσο και ηλεκτρονικά. Επίσης θα πρέπει να παραδίδονται στο ήµο γραφήµατα (π.χ. ιστόγραµµα, bar chart, pie chart κ.α.) στα οποία θα παρουσιάζεται τόσο η εξέλιξη διαφόρων στοιχείων χρονικά, όσο και συγκριτικά στοιχεία... ΕΡΩΤΗΣΗ 20 Στην παράγραφο 7.6 σελ. 25 αναφέρεται «. τις οποίες θα προµηθεύσει ο ιαχειριστής 1 PDA (ή άλλης συσκευής ελέγχου) ανά απαιτούµενο Υπεύθυνο βάρδιας των ελεγκτικών οργάνων προσαυξηµένες κατά 20%, ήτοι 60 περίπου συσκευές». Αναφέρετε, ότι ο ιαχειριστής οφείλει να παραδώσει στον ήµο 60 συσκευές ελέγχου PDAs ενώ στον αντίστοιχο πίνακα συµµόρφωσης ( παρ σελ 47) 130 συσκευές. Παρακαλούµε, να µας διευκρινίσετε ποιό νούµερο είναι το ορθό.

7 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 20 Στη σελ. 25, παράγραφος Με βάση τις ως άνω εκτιµήσεις θα απαιτούνται 130 ελεγκτικά όργανα καλύπτοντας και τις δύο βάρδιες, άδειες, ρεπό, απουσίες κλπ. Τα ελεγκτικά όργανα θα ελέγχουν στις θέσεις επισκεπτών τα οχήµατα που θα έχουν χρησιµοποιήσει κάρτες τηλεφωνικού χρόνου µε τη χρήση PDA ή παρόµοιων συσκευών µε τις οποίες θα είναι εφοδιασµένοι και τις οποίες θα προµηθεύσει ο ιαχειριστής 1 PDA (ή άλλης συσκευής ελέγχου) ανά απαιτούµενο Υπεύθυνο βάρδιας των ελεγκτικών οργάνων προσαυξηµένες κατά 20%, ήτοι 60 περίπου συσκευές, το οποίο αναφέρεται ανά βάρδια. Στη σελ. 47 παρ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ αναφέρεται το σύνολο των συσκευών καθώς και ο χρόνος αυτονοµίας και ο χρόνος επαναφόρτισης τους. ΕΡΩΤΗΣΗ 21 Στην παράγραφο 7.6 σελ.26 αναφέρεται «Η συντήρηση και η καλή λειτουργία του εξοπλισµού των ελεγκτικών οργάνων είναι ευθύνη και βαρύνει τον ιαχειριστή του Συστήµατος» Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε, τι έχει προβλεφθεί για τις περιπτώσεις κακής χρήσης ή και βανδαλισµού που έχουν παρατηρηθεί σε άλλους δήµους. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 21 Η ιακήρυξη προβλέπει ότι «Η συντήρηση και η καλή λειτουργία του εξοπλισµού των ελεγκτικών οργάνων είναι ευθύνη και βαρύνει τον ιαχειριστή του Συστήµατος» όπως αναγράφεται στην παράγραφο 7.6 σελ. 26. Επίσης στη σελ 22 παράγραφος 7.3 ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 22 Στην παράγραφο 7.9 σελ. 29 αναφέρεται «από την αλλαγή της κατηγορίας χώρων στάθµευσης από χώρο στάθµευσης επισκεπτών ή από µικτό χώρο σε χώρο στάθµευσης κατοίκων», αλλά και στην σελ. 69 παρ «ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων των θέσεων στάθµευσης των επισκεπτών και των µικτών θέσεων, για τις οποίες θα πληρώνονται τέλη στάθµευσης». Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε τι εννοείτε µε τον όρο µικτές θέσεις. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22 Στην παράγραφο 5 σελ 16 αναφέρεται Η τελική χωροθέτηση των θέσεων ελεγχόµενης στάθµευσης και η κατάταξη τους σε κατηγορίες (επισκεπτών, κατοίκων κ.λπ.) έχει αποφασιστεί µε : - µε την υπ αριθµ. 1894/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και οι ηµέρες και ώρες που εφαρµόζεται το σύστηµα και θα υποδειχθούν στο ιαχειριστή... ΕΡΩΤΗΣΗ 23 Στην παράγραφο 13 σελ.35 αναφέρεται «Η εγγύηση που θα πρέπει να προσφέρει ο ιαχειριστής είναι ίση µε όλη την διάρκεια του έργου µετά την οριστική παραλαβή ήτοι 60 µήνες». Παρακαλούµε να µας αποσαφηνίσετε, αν το έργο διαρκεί 60 µήνες µετά την οριστική παραλαβή του ή 60 µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης, όπως αναφέρεται στους Γενικούς Όρους της προκήρυξης. Η αποσαφήνιση αυτή είναι σηµαντικότατη, διότι αν το έργο διαρκεί 60 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, ο υπολογισµός των εσόδων είναι λανθασµένος εφόσον «χάνονται» 8 µήνες εισπράξεων. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 23 Η ιακήρυξη προβλέπει στη σελ 38 παράγραφος 16 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η διάρκεια της Σύµβασης του ιαχειριστή θα είναι πενταετής (60 µήνες). Ο ιαχειριστής του συστήµατος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες και ενέργειες προκειµένου να λειτουργήσει το σύστηµα στάθµευσης επισκεπτών, το σύστηµα στάθµευσης µονίµων κατοίκων και το σύστηµα αστυνόµευσης µε χρήση φορητών συσκευών αστυνόµευσης όπως το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εντός 8 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης καθώς και στην παράγραφο ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η διάρκεια υλοποίησης του συνόλου του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα εξήντα (60) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης, µε την υποχρέωση του ιαχειριστή να παρέχει στη συνέχεια δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας..

8 ΕΡΩΤΗΣΗ 24 Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής (5%) (όρος της διακήρυξης), υπολογίζεται α) συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του Έργου, ήτοι επί των προϋπολογισµένων δαπανών του ιαχειριστή κατά τη διάρκεια των 60 µηνών η β) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου (ποσού ευρώ); AΠΑΝΤΗΣΗ 24 'Oσον αφορά τις εγγυήσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό στη σελ.66 σας επισηµαίνουµε ότι αυτές ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 25,παρ.4α του µε αριθµ. 118 Προεδρ. ιατάγµατος, Αρ.Φύλ. 150/2007 ''..η εγγύηση εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχείσε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ..'' και σύµφωνα µε το άρθρο σελ.66 της διακήρυξης όπου ορίζεται η µορφή και ισχύς των εγγυήσεων. ΕΡΩΤΗΣΗ 25 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (10%) (όρος της διακήρυξης), υπολογίζεται στη Συνολική Συµβατική Αξία, ήτοι επί του ποσοστού επί των ακαθάριστων εισπράξεων των θέσεων στάθµευσης κατά τον όρο ή επί άλλης αξίας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 25 Σας αναφέρουµε ό,τι στην παράγραφο σελ.99 της ιακήρυξης, αναφέρονται οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των όρων σύµβασης (Π..118/2007,άρθρο 25 παράγρ.5). ΕΡΩΤΗΣΗ 26 Ο Τραπεζικός λογαριασµός των εσόδων escrow account θα τηρείται σε τράπεζα επιλογής του ήµου Θεσαλονίκης. Η εν λόγω τράπεζα θα υποστηρίζει και τις χρεώσεις των πιστωτικών καρτών; AΠΑΝΤΗΣΗ 26 Σχετικά µε την πληρωµή των Τελών Στάθµευσης υπάρχει αναφορά στην παράγραφο 7.2., σελ.20,21 της ιακήρυξης καθώς και στη σελ.12 παράγρ.3. ΕΡΩΤΗΣΗ 27 Στην παράγραφο σελ. 74 αναφέρεται «Χαρακτηριστικά προτεινόµενου συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης µε τη χρήση συσκευών αυτόµατης πληρωµής τελών στάθµευσης (PAY & DISPLAY)». Στα κριτήρια αξιολόγησης στην περίπτωση Α.2 αναφέρονται συσκευές Pay & Display. Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε, αν αναφέρεστε στα POS που πιθανόν να ευρίσκονται στα περίπτερα και τους τριτοπωλητές ή αν πρόκειται περί λάθους και ως εκ τούτου πρέπει να αφαιρεθεί και να διορθωθεί όλος ο πίνακας. Το αυτό αναφέρεται στην περίπτωση Β.4: ηλαδή «Συσκευές αυτόµατης πληρωµής τελών στάθµευσης (PAY & DISPLAY)». Αναφέρεστε πάλι εκ λάθους σε συσκευές POS ή ο πίνακας χρειάζεται και πάλι διόρθωση. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 27 Σύµφωνα µε την παράγραφο 7.3 σελ. 21 Ο ιαχειριστής έχει την δυνατότητα να εγκαταστήσει η να χρησιµοποιήσει µηχανήµατα πώλησης κωδικών ανανέωσης τηλεφωνικού χρόνου σε ηλεκτρονική µορφή, σε περίπτερα ή άλλους µεταπωλητές. Αναφερόµαστε στα POS (Position Of Sale) άρα εκ παραδροµής στην παράγραφο αναφερόµαστε στα PAY & DISPLAY.

9 ΕΡΩΤΗΣΗ 28 ΜΕΡΟΣ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Στην 2 η παράγραφο της σελ. 21 αναφέρεται «Τον αριθµό αυτό θα τον δηλώνει (µέσω τηλεφώνου ή µε αποστολή SMS), στο κέντρο στάθµευσης, συνδέοντας, τον µε έναν ή και περισσότερους αριθµούς κυκλοφορίας αυτοκινήτων, ή και χωρίς σύνδεση µε αριθµό (ή αριθµούς) αυτοκινήτου (αυτοκινήτων), ανάλογα µε το σύστηµα που θα εφαρµοστεί.» Το ανωτέρω έρχεται σε αντίθεση τόσο µε την 2 η παράγραφο της σελ. 22: «Το σύστηµα που θα προτείνουν οι ιαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λειτουργεί µε βάση τον/τους αριθµό/-ούς κυκλοφορίας του/των οχηµάτων του κάθε χρήστη του συστήµατος» όσο και µε την τελευταία παράγραφο της σελ. 25: «Συγκεκριµένα, το ελεγκτικό όργανο θα πληκτρολογεί τον Αριθµό Κυκλοφορίας του εκάστοτε οχήµατος στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική συσκευή, ο οποίος θα αποστέλλεται ασύρµατα για επιβεβαίωση στο κεντρικό µηχανογραφικό σύστηµα και θα ελέγχεται αν υπάρχει νόµιµη χρέωση για το συγκεκριµένο όχηµα µε έναν από τους παραπάνω τρόπους χρέωσης». εδοµένου ότι και κατά την αστυνόµευση είναι απαραίτητη η εισαγωγή του αριθµού κυκλοφορίας του οχήµατος για τον έλεγχο νοµιµότητας της στάθµευσης, παρακαλούµε να µας απαντήσετε στο τι ακριβώς εννοείτε στην εν λόγω παράγραφο (2 η παράγραφο της σελ. 21) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 28 Είναι σαφές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο της νοµιµότητας της στάθµευσης, όσον αφορά τα ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής, είναι η εισαγωγή του αριθµού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Αυτό που εννοείται µε την φράση "... ή και χωρίς σύνδεση µε αριθµό (ή αριθµούς) αυτοκινήτου (αυτοκινήτων), ανάλογα µε το σύστηµα που θα εφαρµοστεί.." είναι ότι ο χρήστης δεν είναι απαραίτητο να είναι προεγγεγραµµένος στο σύστηµα, αλλά έχει τη δυνατότητα µε αποστολή SMS ή τηλεφωνική κλήση να δηλώσει τη στιγµή της στάθµευσης τον/τους αριθµό/αριθµούς κυκλοφορίας των οχηµάτων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.4.6 της Διακήρυξης. Η διακήρυξη δεν προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο έσοδο.

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.4.6 της Διακήρυξης. Η διακήρυξη δεν προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο έσοδο. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Σε κανένα σημείο του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ITE/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04, Πάτρα Πληροφορίες : Σωτήρης Σιώκας Τηλέφωνο : +30 260965300 FAX : +30 260990987 Email : siokas@iceht.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) ΓΙΑ ΑµεΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 007-03

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 . ΜΕΕΜΕΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 Η ΚΕΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει : Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA)

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) Αναθέτων φορέας Επίσηµη επωνυµία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΘ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Ταχ. Κώδικας : 54012 Πόλη : Θεσσαλονίκη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ [Αρ. Πρωτ.: 454/19.1.2015] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ω ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 157.570,73

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 Μορφοποιήθηκε: Βιβλιοδεσίας: 0 εκ. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα