τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας :"

Transcript

1 τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας : e - Banking Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Παζταλήδης Παζτάλης Από ηην ποσδάζηρια ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ Καβάλα 2007

2 Πεξηερόκελα ΔΙΑΓΧΓΗ... 6 Κεθάιαην 1.Γελίθα γηα ην e-banking Ιζηνξηθή αλαδξνκή Οξηζκόο θαη έλλνηα ηνπ e-banking Σα είδε ηνπ e-banking Internet Banking Phone Banking Mobile Banking Ση είλαη ην e ζην e-banking Δίλαη ην e πεξηζζόηεξν e ή πεξηζζόηεξν banking ε πνηνπο απεπζύλεηαη Φπζηθά Πξόζωπα Ννκηθά Πξόζωπα Υξήζηεο Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Πξόζβαζε θαη ρξήζε ηωλ ελαιιαθηηθώλ δηθηύωλ Πξνϋπνζέζεηο εγγξαθήο Σξόπνη πξόζβαζεο Κωδηθνί ρξεζηώλ (User Id PIN) Μπζηηθόηεηα Κωδηθώλ Μέγεζνο θαη Γνκή Κωδηθώλ πζηήκαηα Διέγρωλ Φεθηαθά Πηζηνπνηεηηθά Tokens Βηνκεηξηθή Κεθάιαην 2. Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα Οθέιε ηνπ e-banking Γηα ηελ Σξάπεδα Γηα ηνπο Πειάηεο... 22

3 Σνλ Ηδηώηεο Πειάηεο Σελ Δπηρείξεζε Πειάηεο Οη Παξεξρόκελεο Τπεξεζίεο Internet Banking Phone Banking Mobile Banking Κόζηνο ειεθηξνληθώλ πιεξωκώλ θαη πνηνο ην πθίζηαηαη Κίλδπλνη θαη ειεθηξνληθέο απάηεο Ζιεθηξνληθέο επηζέζεηο e-banking θαη Γηαδηθηπαθό έγθιεκα Αληηκεηώπηζε θαθόβνπιωλ επηζέζεωλ Οη επίδνμνη απαηεώλεο ε εγξήγνξζε νη ρξήζηεο Κεθάιαην 3. Αζθάιεηα ηωλ πλαιιαγώλ Ηιεθηξνληθό ρξήκα θαη ζπλαιιαγέο Ζιεθηξνληθή πιεξωκή Ζιεθηξνληθή κεηαθνξά θεθαιαίωλ Πηζηωηηθέο θάξηεο Ζιεθηξνληθό Υξήκα Πξόηππα αζθαιείαο γηα ην δηαδίθηπν Κξππηνγξαθία πκκεηξηθή θξππηνγξάθεζε Αζύκκεηξε θξππηνγξάθεζε Κξππηνγξαθία Γεκνζίνπ Κιεηδηνύ (Public key cryptography) Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο/ππεξεζίεο ηωλ Τπνδνκώλ Γεκόζηνπ Κιεηδηνύ Γηαηί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε ηελ θξππηνγξάθεζε Φεθηαθή Τπνγξαθή Ζ Πηζηνπνίεζε ηεο Τπνγξαθήο Σξόπνο δηαπίζηωζεο όηη έλα αξρείν θέξεη Τπνγξαθή Σν PGP Σν Υ Σν Firewall... 50

4 3.2.6 Σν S/MIME Σν IPsec Σν TLS πκπεξάζκαηα Γεληθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο δηθηύωλ Σα βαζηθόηεξα είδε επηζέζεωλ θαηά ηεο αζθάιεηαο ηωλ δηθηύωλ θαη πώο κπνξνύλ λα αληηκεηωπηζηνύλ Δπηπιένλ δηθιείδεο αζθαιείαο Γηαδηθαζίεο Ο ξόινο ηνπ Υξήζηε Κεθάιαην 4 Σν e-banking ζηελ Διιάδα Η Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα Διιεληθέο Σξάπεδεο πνπ πξνζθέξνπλ e- banking ππεξεζίεο MARFIN ΔΓΝΑΣΗΑ (ΛΑΨΚΖ) ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ ALPHA BANK ASPIS BANK MILLENNIUM BANK (NOVA BANK) CITIBANK EFG-EURO BANK ERGASIAS Ιnternet θαη e-banking Η παξνύζα θαηάζηαζε e- banking Σν e- banking Γηεζλώο Κεθάιαην 5 Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ e-banking Φεθηαθνί Πξάθηνξεο πλαιιαγέο Πξαγκαηηθνύ Υξόλνπ... 88

5 5.3 Electronic Bill & Presentment (EBPP) ύλδεζε internet banking θαη ζπζηήκαηα logistics Απηόκαην Άλνηγκα θαηαζεηηθνύ ινγαξηαζκνύ ρωξίο θπζηθή παξνπζία ηνπ Πειάηε Οινθιεξωκέλα portals ΔΠΙΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 93

6 ΔΗΑΓΧΓΖ Με ηελ αικαηψδε πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη γίλεη εθηθηή ε ζχλδεζε εθαηνκκπξίσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ θη αλ βξίζθνληαη, κέζσ θνηλψλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ,ζε έλα ηεξάζηην δίθηπν δεκφζηαο ρξήζεο, επξχηεξα γλσζηφ σο Internet (Γηαδίθηπν). Μέζσ ηνπ δηθηχνπ απηνχ νη επηρεηξήζεηο θαη νη κεκνλσκέλνη ρξήζηεο έρνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πιήζνο βάζεσλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ππεξεζηψλ, πνπ παξέρνληαη είηε απφ επηρεηξήζεηο είηε απφ θξαηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο Σξάπεδεο Παλεπηζηήκηα θ.η.ιπ. Οη Σξάπεδεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ θαη εηζέξρνληαη δπλακηθά ζηνλ ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κε ην E- BANKING. Έλα πξσηνπνξηαθφ θαη αληαγσληζηηθφ πξντφλ πνπ πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο ηελ δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο Σξαπεδηθψλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνζέιεπζή ηνπο ζηα θαηαζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ. Οη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ νμπκκέλνπ θαη παγθνζκηνπνηεκέλνπ αληαγσληζκνχ ζην νπνίν ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Σν αλζξψπηλν θεθάιαην απνηειεί ην βαζηθφ νδεγφ θφζηνπο ζε θάζε ζπλαιιαγή. ε κία ηξάπεδα, γηα παξάδεηγκα, θάζε ζπλαιιαγή πνπ δηεθπεξαηψλεηαη ζην θπζηθφ ηεο δίθηπν (δειαδή ζην ππνθαηάζηεκά ηεο ) πεξηιακβάλεη θπζηθή επαθή ηνπ πειάηε κε έλαλ ηνπιάρηζηνλ ππάιιειν, γεγνλφο πνπ απμάλεη ην θφζηνο ηεο παξεξρφκελεο ππεξεζίαο. Γηα ην ιφγσ απηφ νη ηξάπεδεο επελδχνπλ κε απμεκέλν ξπζκφ ζηελ αλάπηπμε ησλ ιεγφκελσλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ, ζηα νπνία ε πξφζβαζε ησλ πειαηψλ ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο εμαζθαιίδεηαη κε ειεθηξνληθά κέζα φπσο ηα A.T.Ms, ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηα ζηαζεξά θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα. Σα νθέιε γηα ηνπο πειάηεο είλαη πνιιά. Καηαξράο, ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα είλαη δηαζέζηκα 24 ψξεο ηελ εκέξα, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Δηδηθά κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ internet νη πειάηεο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ φπνηε ην ζειήζνπλ απφ ην ζπίηη ή ην γξαθείν ηνπο. Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη γλσξίζεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ αλάπηπμε απηή νθείιεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ Internet ζηελ Διιάδα, θαζψο έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη απαξαίηεηεο ππνδνκέο πξφζβαζεο θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο πξφζβαζεο θαη ε εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηνπ Internet ζηελ δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζψο θαη ζην επξχηεξν επαγγεικαηηθφ ηνκέα έρνπλ νδεγήζεη ζηελ δηακφξθσζε κηαο θξίζηκεο κάδαο ρξεζηψλ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη πξνζθεξφκελεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο

7 Οη εμειίμεηο ζηα ελαιιαθηηθά δίθηπα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νκίισλ αλακέλεηαη λα είλαη ξαγδαίεο ηα επφκελα ρξφληα θαη λα αιιάμνπλ δξαζηηθά ηφζν ηηο απαηηήζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ φζν θαη ηε κνξθή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νκίισλ. Μφλν φζνη απφ απηνχο ηνπο ηειεπηαίνπο έρνπλ ηελ πξνλνεηηθφηεηα θαη ηελ επειημία λα αθνινπζήζνπλ ηηο εμειίμεηο θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο ζα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ. Αο ειπίζνπκε φηη ην κέιινλ δελ επηθπιάζζεη δπζάξεζηεο εθπιήμεηο γηα ηηο Διιεληθέο Σξάπεδεο

8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ E-BANKING 1.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη ζρεηηθά λέν ελαιιαθηηθφ ηξαπεδηθφ θαλάιη. Ζ πξψηε on line ηξαπεδηθή ππεξεζία εκθαλίζηεθε ην 1990 απφ ηελ Wells Fargo Bank, πνπ είρε ηελ έδξα ηεο ζηελ Καιηθνξλία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.). Σν 1993 ε Stanford Federal Credit Union εηζάγεη λέα ειεθηξνληθή ππεξεζία ζηελ αγνξά ε νπνία ππεξείρε απηψλ ηεο Wells Fargo Bank θαη ηεο Bank of America, πνπ παξείρε θαη εγρξήκαηεο ζπλαιιαγέο. Σνλ πξψην κήλα δηάζεζεο ηνπ CU on line (φπσο νλφκαζε ην e- banking ε Stanford Federal Credit Union )πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά ηέζζεξεηο ζπλαιιαγέο, πιεξνθνξηαθέο θαη εγρξήκαηεο. Σν CU on line ήηαλ βαζηζκέλν ζην Telnet, αιιά ην 1994 εηζήρζε κε ηελ δηαδηθηπαθή ηνπ κνξθή. Χζηφζν ε πξψηε ηξάπεδα ζηνλ θφζκν πνπ παξείρε ππεξεζίεο Internet είλαη θαη πάιη ε Wells Faro Bank ηνλ Μάην ηνπ Σν πξψην απηφ ζχζηεκα internet banking επέηξεπε ζηνπο ρξήζηεο κφλν λα βιέπνπ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο. ήκεξα ε ηξάπεδα απηή είλαη απφ ηνπο εγέηεο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο e- banking, ε ηαρχηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο αγγίδνπλ ηελ ηαρχηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ. Ζ Security First Network Bank είλαη ε πξψηε ηξάπεδα πνπ παξνπζίαζε έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ internet banking ηνλ Οθηψβξην ηνπ ε ζχγθξηζε κε ηε Wells Fargo Bank νη ρξήζηεο ηεο κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο, αιιά θαη λα κεηαθέξνπλ ρξήκαηα. Σν 1999 ε Net Bank έγηλε ε πξψηε θεξδνθφξνο ηξάπεδα ηνπ δηαδηθηχνπ, θαη απνηέιεζε Σξάπεδα κε παξνπζία κφλν ζην δηαδίθηπν, δελ είρε δειαδή παξνπζία κε δίθηπν θαηαζηεκάησλ. Σελ πξψηε ηεο ρξνληά άλνημε ινγαξηαζκνχο πειαηψλ ηεο ζε Ζ.Π.Α. θαη ζε 20 άιιεο ρψξεο. ηελ Διιάδα ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη έλα ζρεηηθά λέν ελαιιαθηηθφ ηξαπεδηθφ θαλάιη. Πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1997 απφ ηελ ΔΓΝΑΣΗΑ ηξάπεδα θαη θαηφπηλ αθνινπζήζεθε απφ ηηο ππφινηπεο ηξάπεδεο ηνπ εζσηεξηθνχ. Ζ αξρηθή ηνπ κνξθή - 3 -

9 πεξηιάκβαλε πιεξνθνξηαθέο ζπλαιιαγέο, φπσο εξψηεζε ππνινίπνπ, κεηαθνξέο θεθαιαίσλ εληφο Σξάπεδαο θαη mini statement ινγαξηαζκψλ. Σν 2000 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο εηζήγαγε ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά κε ην δηθφ ηεο brand name WIN BANK. Έθηνηε ζρεδφλ φινη νη εγρψξηνη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί εηζήγαγαλ πιαηθφξκεο e- banking γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο, νη νπνίεο παξέρνπλ πιένλ φιεο ηηο ζχγρξνλεο επθνιίεο, φπσο πιεξνθνξηαθέο ζπλαιιαγέο, κεηαθνξέο θεθαιαίσλ εληφο θαη εθηφο Διιάδνο, δηαθφξσλ εηδψλ πιεξσκέο, ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο, αγνξαπσιεζίεο Α/Κ, θ.α. 1.2 ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΈΝΝΟΗΑ ΣΟΤ E- BANKING Με ηνλ φξν e-banking (ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή) ελλννχκε φιεο ηηο δπλαηέο ζπλαιιαγέο κίαο ηξάπεδαο πνπ ηεινχληαη κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ,θπξίσο κέζν δηαδηθηχνπ, αιιά θαη κέζσ V.P.Ns (Virtual Private Network), Internet, Extranet, ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη δελ απαηηνχλ ηελ θπζηθή παξνπζία ησλ πειαηψλ ζε θάπνην απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο ηξάπεδαο. Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε εθαξκνγέο ηξαπεδηθήο κέζσ δηαδηθηχνπ( internet banking), φπσο έρεη ηαπηηζηεί ζηε ζπλείδεζε ηνπ πεξηζζφηεξνπ θφζκνπ. Δθαξκνγέο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζπλαληνχκε θαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e Commerce) θαη ησλ ειεθηξνληθψλ επελδχζεσλ (e Investment). Δπίζεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο δηεθπεξαηψλνληαη θαη απφ άιια θαλάιηα, φπσο ην ζηαζεξφ(phone banking) θαη ην θηλεηφ ηειέθσλν(mobile banking). Πνιιέο ηξάπεδεο πεξηιακβάλνπλ ζην θνκκάηη ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ηα A.T.Ms. Ζ άπνςε απηή ζεσξείηαη ζσζηή εθφζνλ φιεο νη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ δελ δηεμάγνληαη κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν, (θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε ζην θαηάζηεκα), εληάζζνληαη ζηα ελαιιαθηηθά δίθηπα, ηα νπνία απνηεινχλ ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Χζηφζν επεηδή νη κεραλέο απηφκαηεο αλάιεςεο, εκθαλίζηεθαλ πξηλ δεθαεηίεο έρνπλ δηαγξάςεη ηελ δηθή ηνπο ηζηνξία θαη αληηκεησπίδνληαη σο δηαθνξεηηθφ θνκκάηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο.[2] - 4 -

10 1.2.1 ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΟΤ Δ- BANKING Σν e- banking ρσξίδεηαη ζε ηξία θχξηα είδε, ιακβάλνληαο σο θξηηήξην ην κέζν κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. Σα είδε απηά είλαη: Internet Banking (Σξαπεδηθή κέζσ Γηαδηθηχνπ) Phone Banking (Σξαπεδηθή κέζσ ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ) Mobile Banking (Σξαπεδηθή κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ) Αλάινγα κε ην θαλάιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ, εληνπίδνληαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά αλά πεξίπησζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ην πεξηβάιινλ ρξήζεο (user interface), ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο (authentication authorization). Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ΗNTERNET BANKING Σν internet banking πξαγκαηνπνηείηαη θαηά βάζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (internet). Έλαο ρξήζηεο γηα λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ e- banking ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ζχλδεζε ζην internet. πλήζσο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ν ππνινγηζηήο θαη ε ζχλδεζε αξθνχλ γηα πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Μέζσ ηνπ internet banking, ν πειάηεο κίαο ηξάπεδαο, έρεη ζρεδφλ φιε ηελ γθάκα ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ πιεξνθφξεζεο πνπ ρξεηάδεηαη, φπσο Μεηαθνξέο Κεθαιαίσλ, Πιεξσκέο Γεκνζίνπ, Πιεξσκέο Σξίησλ Οξγαληζκψλ, Πιεξσκέο Πηζησηηθψλ Καξηψλ θαη Γαλείσλ θαη άιια πνπ ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά παξαθάησ. Οη ηξάπεδεο έρνπλ πιένλ ηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο δπλαηφηεηεο λα πξνζσπνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο ηνπο ππεξεζίεο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πειαηψλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ν ρξήζηεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ππάξρνπλ γηα παξάδεηγκα επηπξφζζεηεο δπλαηφηεηεο γηα εηαηξηθνχο ρξήζηεο ζε ζρέζε κε ηδηψηεο. Μεγάιε επέλδπζε γίλεηαη θαη ζην ζέκα αζθάιεηαο πνπ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ. Άιισζηε ε αζθάιεηα - 5 -

11 είλαη ν θχξηνο ίζσο παξάγνληαο απνηξνπήο ρξήζεο ηνπ internet banking απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο πειάηεο ησλ Σξαπεδψλ. Ήδε έρνπλ γίλεη κεγάια βήκαηα απφ ηηο Σξάπεδεο ζηε δηαρείξηζε θαη εμαζθάιηζε αζθαιψλ ζπλαιιαγψλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπο PHONE BANKING Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ phone banking ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο : Απηέο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη απφ πξάθηνξεο (agents) ηειεθσληθνχ θέληξνπ (call center) θαη Απηέο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη απηφκαηα κέζσ ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο θσλήο (IVRs). ηελ πξψηε πεξίπησζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε απαηηείηαη ε ρξήζε κίαο απιήο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο. Ο πειάηεο επηθνηλσλεί θσλεηηθά κε πξάθηνξα ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηα αηηήκαηά ηνπ. Δλλνείηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε νη πξάθηνξεο αθνινπζνχλ δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο ηνπ πειάηε, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αθαηξεφηεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη αηηεκάησλ ηνπ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ν πειάηεο δηεθπεξαηψλεη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ρσξίο ηελ ελδηάκεζε παξεκβνιή πξάθηνξα. ιε ε δηαδηθαζία είλαη απηνκαηνπνηεκέλε θαη ν πειάηεο απαληά ζηα θσλεηηθά κελχκαηα πνπ αθνχεη ζην ηειέθσλφ ηνπ. πσο πξνεγνπκέλνπο, έηζη θαη ηψξα ζηα ιεγφκελα ζπζηήκαηα IVR (Interactive Voice Response), αθνινπζνχληαη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη ηαπηνπνίεζεο ηνπ πειάηε πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ. Μέζσ ηνπ Phone Banking, πειάηεο κηαο ηξάπεδαο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, ζρεδφλ φιεο ηηο ζπλαιιαγέο είηε νηθνλνκηθέο είηε πιεξνθνξηαθέο πνπ έρεη θαη κέζσ Internet Banking. Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί Μεηαθνξέο Κεθαιαίσλ, λα πιεξψζεη ινγαξηαζκνχο Γεκνζίνπ, Κηλεηήο θαη ηαζεξήο Σειεθσλίαο, Πηζησηηθψλ Καξηψλ, ΓΔΖ, ΟΣΔ, λα δψζεη εληνιή γηα αγνξά ε πψιεζε κεηνρψλ θαη ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, λα κάζεη ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, ή ηελ απνηίκεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ

12 MOBILE BANKING Σν mobile banking δελ έρεη αθφκα εδξαησζεί ζε ζρέζε κε ην internet θαη ην phone banking. Αλ φκσο ιεθζεί ππφςε ε δηείζδπζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηα ειιεληθά λνηθνθπξηά, ηφηε ην mobile banking έρεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο λα απνηειέζεη ζην θνληηλφ κέιινλ έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν θαλάιη πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Πνιιέο πιεξνθνξηαθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο γίλνληαη κέζσ mobile banking. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ην ραξηνθπιάθηφ ηνπ θαη ηα ππφινηπα ηνπ, λα κεηαθέξεη ρξήκαηα, λα πιεξψλεη ινγαξηαζκνχο θαη θάξηεο, λα αηηείηαη ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. [3] Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ mobile banking πξαγκαηνπνηείηαη είηε κέζσ ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο απφ ηξαπεδηθφ αληηπξφζσπν είηε κέζσ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο απφθξηζεο (interactive voice response), φπνπ ν ρξήζηεο θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ πιεθηξνινγψληαο ηα αληίζηνηρα λνχκεξα ζην θηλεηφ. Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε ηεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο νξίδεη ην επίπεδν ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ κπνξνχλ λα δηαηειέζνπλ νη ρξήζηεο κέζσ mobile banking, νη πιένλ πξνεγκέλεο ζπζθεπέο ιεηηνπξγνχλ ζαλ ππνινγηζηέο θαη κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ GPRS είλαη ζπλδεδεκέλεο ζπλερψο ζην internet παξέρνληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηνλ ρξήζηε γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ. Δπηπξφζζεηα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εηδνπνηήζεσλ κέζσ γξαπηψλ κπλεκάησλ γηα ιεηηνπξγίεο πνπ γίλνληαη ζε έλα ινγαξηαζκφ (ι.ρ. εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ, πίζησζε κηζζνδνζίαο θ.α) ελψ παξάιιεια ζηέιλεηε παξφκνηα εηδνπνίεζε κε κνξθή ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ E ΣΟ E BANKING Γελ ην αλαθέξακε κέρξη ζηηγκήο, αλ θαη γηα πνιινχο είλαη απηνλφεην. Σν e- πξνέξρεηαη απφ ην electronic. Ζ δηάθξηζε πνπ επηρεηξείηαη είλαη ζε ζρέζε κε ην banking in-person. ηα Διιεληθά ζα ιέγακε ε «ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή» ζε ζρέζε κε ηελ «ηξαπεδηθή δηά δψζεο». Ζ επηινγή ηνπ ραξαθηεξηζκνχ electronic δελ είλαη ηπραία, παξά ην γεγνλφο φηη ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη πξηλ αθφκε εκθαληζηεί ην internet θαη ηα άιια δίθηπα. Σν e- banking αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο εθηέιεζεο ζπλαιιαγψλ θαηά ηνπο - 7 -

13 νπνίνπο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ππνθαζίζηαηαη απφ ην ειεθηξνληθφ κέζν, ηε ζπζθεπή, ην δίθηπν. ηελ εμέιημε ηνπ e- banking νη ηξάπεδεο θηλνχληαη θπξίσο ζε ηξεηο άμνλεο: 1. Πξνζζέηνπλ λέα κέζα, λέεο ζπζθεπέο θαη λέα δίθηπα ζηελ γθάκα ησλ επηινγψλ πνπ νη πειάηεο ηεο έρνπλ γηα λα εθηεινχλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο: Ξεθηλψληαο απφ ηηο «ηδησηηθέο» ζπλδέζεηο (VPN)- ζηηο νπνίεο θάζε πειάηεο ζπλδέεηαη απεπζείαο ζηελ Σξάπεδα, ζπλέρηζαλ κε ηηο «δεκφζηεο» ζπλδέζεηο (internet), κε ηηο νπνίεο φινη νη πειάηεο ζπλδένληαη πξψηα ζην internet θαη κέζσ απηνχ ζηηο Σξάπεδεο ηνπο. Ξεθηλψληαο απφ ηα PC πνπ ε ίδηα ε ηξάπεδα ηνπο έδηλε, πξνρψξεζαλ ζηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο κέζσ ηνπ PC ηνπ ηδίνπ ηνπ πειάηε, θαη κάιηζηα ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξακηθξή εγθαηάζηαζε ηξαπεδηθνχ software ζην PC. Γλσξίδνληαο φηη ην ηειεθσληθφ δίθηπν πεξλάεη κέζα απφ θάζε ζπίηη θαη γξαθείν, έδσζαλ ηελ δπλαηφηεηα ζπλαιιαγψλ κέζσ ζπκβαηηθνχ ηειεθψλνπ. Μάιηζηα φηαλ εκθαληζηήθαλ ηα θηλεηά ηειέθσλα πνιχ ζχληνκα παξνπζίαζαλ ηξφπνπο ζπλαιιαγψλ κέζσ SMS. ήκεξα πνπ ηα θηλεηά ηειέθσλα ζπλδένληαη ζην internet, κεξηθέο ηξάπεδεο έθαλαλ θαη απηφ ην βήκα δίλνληαο ζηνπο πειάηεο ηνπο πιήξεο internet banking κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 2. Πξνζζέηνπλ επηπιένλ ηξαπεδηθά πξντφληα ψζηε νη πειάηεο ηνπο λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ φιεο ηηο ζρέζεηο ηνπο κε φιεο ηηο Σξάπεδέο ηνπο. Αξρηθά πξνζέθεξαλ πξφζβαζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσο θαζψο απηνί απνηεινχλ ηε βαζηθφηεξε ζρέζε ελψ, παξάιιεια παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή ζπλαιιαθηηθή θίλεζε. ηε ζπλέρεηα ζπκπεξηέιαβαλ ηηο πηζησηηθέο θάξηεο θαζψο ε αλάγθε παξαθνινχζεζεο ησλ πνιιψλ θηλήζεψλ ηνπο είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο πειάηεο. ηαδηαθά, εληάζζνπλ θαη άιια πξντφληα φπσο ηα πξνζσπηθά θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα, ηα επελδπηηθά πξντφληα, ηα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα θ.ν.θ 3. Πξνζζέηνπλ επηπιένλ ζπλαιιαγέο θαη δπλαηφηεηεο γηα θάζε ηξαπεδηθφ πξντφλ. ην μεθίλεκα, ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ ππνινίπσλ θαη ησλ θηλήζεσλ (ζπλαιιαγψλ) ήηαλ ην θχξην κέιεκα. Οη θπξηφηεξεο ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο ήηαλ νη κεηαθνξέο κεηαμχ ινγαξηαζκψλ. χληνκα θάλεθε φηη νη πειάηεο είρα αλάγθε απφ πνιιέο δπλαηφηεηεο πιεξσκψλ. Ξεθηλψληαο απφ ηα εκβάζκαηα ζε ειιεληθέο θαη δηεζλείο Σξάπεδεο θαη ηηο πάγηεο εληνιέο εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ, νη Σξάπεδεο πξνρψξεζαλ ζε πνηθηιία πιεξσκψλ γηα ππνρξεψζεηο πξνο ηελ Πνιηηεία (Φ.Π.Α. Η.Κ.Α.Σ.Δ.Β.Δ θ.ι.π), γηα ινγαξηαζκνχο ηειεθσλίαο (ΟΣΔ θαη ελαιιαθηηθνί), θηλεηήο ηειεθσλίαο, πηζησηηθψλ θαξηψλ, δαλείσλ, αζθαιίζηξσλ, ΓΔΖ, χδξεπζεο θιπ

14 Πξνζπαζψληαο λα ηθαλνπνηήζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηνπο πειάηεο ηνπο,νη Σξάπεδεο έρνπλ αξρίζεη λα πξνζθέξνπλ εηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο φπσο νη απηνκαηνπνηεκέλεο ηειε-εηδνπνηήζεηο κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ SMS θαη , ε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ κεηαρξνλνινγεκέλσλ ή/θαη πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ θ.ν.θ. Κάζε λέν κέζν, θάζε λέν πξντφλ θαη θάζε λέα δπλαηφηεηα πξνζζέηεη αμία ζηε ζπλνιηθή ζρέζε ηνπ πειάηε κε ηελ Σξάπεδα. Κάζε Σξάπεδα πνπ έρεη γλήζηα πειαηνθεληξηθή θηινζνθία ην γλσξίδεη απηφ. Ζ δε Σξάπεδα πνπ παξέρεη ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο κε ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν, έρεη ηνπο θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο e- customers θαη, σο εθ ηνχηνπ, ην κεγαιχηεξν δπλαηφ κεξίδην ηεο αγνξάο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ΔΗΝΑΗ TO E-BANKING ΠΔΡΗΌΣΔΡΟ E, Ή ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ BANKING ; ηαλ κία Σξάπεδα αξρίδεη λα δίλεη ζηνπο πειάηεο ηεο ηε δπλαηφηεηα λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ειεθηξνληθά κέζα, απηφ πνπ έρεη ζην κπαιφ ηεο είλαη ην banking. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη δξαζηεξηφηεηέο ζηνπο παξαπάλσ άμνλεο 2 θαη 3 απνξξνθνχλ ηελ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα. Λίγεο είλαη νη Σξάπεδεο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κέζα απφ φια ηα δηαζέζηκα δίθηπα θαη ζπζθεπέο θαη αθφκα ιηγφηεξεο απηέο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε δηθηχνπ θαη ζπζθεπήο. Χζηφζν, ην εχξνο ησλ πξντφλησλ θαη ζπλαιιαγψλ ηείλεη λα γίλεη ηέηνην πνπ λα ηθαλνπνηεί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πειαηψλ ησλ Σξαπεδψλ. πλεπψο ππάξρεη ηέικα κπξνζηά καο; Κάζε άιιν. Οη Σξάπεδεο πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ ηδηαίηεξε θαη κνλαδηθή αμία θάζε δηθηχνπ θαη θάζε ζπζθεπήο, είλαη ζε ζέζε λα ρηίζνπλ κία πξαγκαηηθά ζηελή ζρέζε κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Μηα ζρέζε πνπ νδεγεί ζηε κέγηζηε δπλαηή ηθαλνπνίεζε θαη, γηα ην ιφγν απηφ, ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή πηζηφηεηα (loyalty) ηνπ Πειάηε πξνο ηελ Σξάπεδά ηνπ. Δδψ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηελ δηαπίζησζε φηη νη e-customers είλαη νη πιένλ απνδνηηθνί γηα ηελ Σξάπεδα θαζψο θαηέρνπλ πεξηζζφηεξα πξντφληα θαη δηαηεξνχλ κεγαιχηεξα ππφινηπα. Έηζη, κπνξνχκε αθελφο λα δηαπηζηψζνπκε φηη αθφκα δελ έρνπκε δεη ηίπνηα θαη αθεηέξνπ λα εμεγήζνπκε γηαηί κεξηθέο ηξάπεδεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε κε ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε δηθηχνπ θαη ηεο εθάζηνηε ζπζθεπήο. Ζ εκπεηξία ηνπ ρξεζηή κίαο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο επηηπρίαο ηεο. Αλ κάιηζηα ζθεθηνχκε φηη ε ελ ιφγσ ππεξεζία είλαη - 9 -

15 ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλαιιαγή, κία θαηάζηαζε αδηάθνξε, βαξεηή, ή θαη δπζάξεζηε εκπεηξία, ζπλδεκέλε κε νθεηιέο, νπξέο ζε ηακεία θαη ράζηκν ρξφλνπ, ηφηε κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη θαινζηεκέλε, ιεηηνπξγηθή, εμππεξεηηθή θαη επράξηζηε ε ρξήζε ηνπ e- banking. Καη γηα λα είλαη ζεηηθή ε εκπεηξία ηνπ ρξήζηε, ην βάξνο πξέπεη πιένλ λα δίλεηαη ζην e θαη φρη ζην banking. 1.3 Δ ΠΟΗΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ ΣΟ Δ BANKING ην e Banking εληάζζνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο πειαηψλ : Φπζηθά Πξφζσπα, Ννκηθά Πξφζσπα, θαη Υξήζηεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πειάηε, νη δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνληαη, ηξνπνπνηνχληαη σο εμήο : ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ Σν Φπζηθφ Πξφζσπν δελ έρεη θαλελφο είδνπο πεξηνξηζκφ ηφζν σο πξνο ηε ζχλδεζε θαη απνζχλδεζε ινγαξηαζκψλ ηνπ θαη Κσδηθψλ Πειάηε πζηήκαηνο Σίηισλ ΔΣΔ, φζν θαη σο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο ηηο νπνίεο πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηεί ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ Σν Ννκηθφ Πξφζσπν δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη απφ κφλν ηνπ ζπλαιιαγέο ζην e- banking.πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ρξήζε ηνπ πξντφληνο απαηηείηαη λα νξίζεη λνκφηππα ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ πνπ ζα πξνβαίλνπλ ζηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Δπνκέλσο ν φξνο «Υξήζηεο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ» αλαθέξεηαη ζηνλ ππάιιειν ή ην ηέιερνο πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί λφκηκα απφ ην Ννκηθφ Πξφζσπν λα πξαγκαηνπνηεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλαιιαγέο ζην e banking. Χζηφζν, γηα λα δεισζεί θάπνηνο σο Υξήζηεο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ πξέπεη λα πξνεγεζεί ε ζχλδεζε ηνπ ηδίνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε ηα ζπζηήκαηα e banking

16 Γηα λα ζπλδεζεί έλα λνκηθφ πξφζσπν ζην ζχζηεκα απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. Σφζν νη ινγαξηαζκνί θαη νη Κσδηθνί Πειάηε πζηήκαηνο Σίηισλ ΔΠΔ, φζν θαη νη ζπλαιιαγέο πνπ ζπλδένληαη ζην e- banking, είλαη δπλαηφ λα δεισζνχλ είηε ζε επίπεδν Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, είηε ζε επίπεδν Υξήζηε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ δεισζνχλ ζε επίπεδν Ννκηθνχ Πξνζψπνπ είλαη ππνρξεσηηθά δηαζέζηκα ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Ννκηθνχ πξνζψπνπ. Σν ίδην ζα ζπκβεί θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζηεζεί εθ ησλ πζηέξσλ θάπνηνο πθηζηάκελνο ή κειινληηθφο ινγαξηαζκφο, Κσδηθφο Πειάηε πζηήκαηνο Σίηισλ ΔΣΔ, ή ζπλαιιαγή. Δθφζνλ ην Ννκηθφ Πξφζσπν επηζπκεί λα κελ είλαη δηαζέζηκα ηα παξαπάλσ ζε φινπο ηνπο Υξήζηεο ηνπ, αιιά κφλν ζε νξηζκέλνπο, ηφηε ν ινγαξηαζκφο, ν Κσδηθφο Πειάηε ή νη ζπλαιιαγέο δειψλνληαη ππνρξεσηηθά ζε επίπεδν Υξεζηψλ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, δειαδή ζηηο αληίζηνηρεο αηηήζεηο κφλν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Υξεζηψλ ΥΡΖΣΔ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ Ο Υξήζηεο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, κνινλφηη απνηειεί μερσξηζηή θαηεγνξία, ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη ε έληαμή ηνπ ζην e- banking, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ην Ννκηθφ Πξφζσπν, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ. Σν Ννκηθφ πξφζσπν νθείιεη, κε απφθαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ νξγάλνπ, λα δειψζεη εγγξάθσο ζην Καηάζηεκα Πειαηείαο ηνπ, ζην νπνίν (θαη κφλν)ζα ππνβάιιεη ηελ αίηεζε έληαμεο ηνπ ζην e-banking, ηνπο Υξήζηεο πνπ ζα ην εθπξνζσπνχλ ζην πξντφλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην Ννκηθφ Πξφζσπν πξέπεη λα ππνβάιεη ηδηαίηεξε αίηεζε εηζαγσγήο γηα θάζε Υξήζηε ηνπ. Οθείιεη επίζεο, λα ζπκπιεξψζεη ζηηο αηηήζεηο ησλ Υξεζηψλ ηνπ, ηα δηθαηψκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαζελφο άπαπηνπο, δειαδή πνηεο ζπλαιιαγέο ηνπ πξντφληνο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε θάζε Υξήζηε θαη κε πνηεο επρέξεηεο ζα κπνξεί απηφο λα πξνβαίλεη ζε εγρξήκαηεο ζπλαιιαγέο (φξην ζπλαιιαγήο, δηθαίσκα ππνγξαθήο). Σν Ννκηθφ Πξφζσπν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δειψζεη ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ επηζπκεί λα ζπλδέζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν Υξήζηε. Ζ ζχλδεζε έζησ θαη ελφο ινγαξηαζκνχ κε θάπνην Υξήζηε, δελ είλαη απαηηεηή, κεραλνγξαθηθά. Δάλ δελ ζπλδεζεί θαλέλαο ινγαξηαζκφο κε έλα ζπγθεθξηκέλν Υξήζηε, ηφηε ζε απηφλ ζα είλαη νξαηή κφλν νη ινγαξηαζκνί πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ην Ννκηθφ Πξφζσπν. Σν ίδην αθξηβψο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Κσδηθψλ Πειάηε πζηήκαηνο Σίηισλ ΔΣΔ

17 Δπίζεο, ην Ννκηθφ Πξφζσπν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δειψζεη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηεί θάζε έλαο απφ ηνπο Υξήζηεο ηνπ ζην e banking, ρσξηζηά. Οη ζπλαιιαγέο πνπ πξνζζέηεη έλα Ννκηθφ Πξφζσπν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν Υξήζηε ηνπ είλαη πξνζβάζηκεο κφλν απφ ηνλ Υξήζηε απηφλ. Έηζη, θάζε Υξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο ζπλαιιαγέο, ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ αιιά θαη ηε Ννκηκνπνίεζε ηνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην αξρείν ηνπ Καηαζηήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη εγρξήκαηεο ζπλαιιαγέο ζην e- banking δηθαηνχληαη λα πξαγκαηνπνηνχλ σο ρξήζηεο,νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, απηνί δειαδή πνπ ην δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. Χζηφζν ην Ννκηθφ Πξφζσπν κπνξεί λα δειψζεη σο Υξήζηεο θαη άιια ηειέρε ηνπ, πνπ φκσο δελ ζα πξαγκαηνπνηνχλ εγρξήκαηεο ζπλαιιαγέο. Ο ξφινο απηψλ ησλ Υξεζηψλ πεξηνξίδεηαη, γηα παξάδεηγκα, ζε ιήςε ππνινίπσλ ινγαξηαζκνχ, κεληαίσλ θαη εκεξεζίσλ θηλήζεσλ θαη γεληθά ζπλαιιαγψλ πνπ δελ απαηηνχλ θίλεζε ινγαξηαζκψλ. 1.4 ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ Ζ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ e- banking ηεο Σξάπεδαο θαη ε ρξήζε απηνχ απφ ηνλ Πειάηε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ ηνπ Πειάηε θαζψο θαη θάζε άιινπ πξφζθνξνπ κέζνπ πξφζβαζεο, ην νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ Πειάηε θαη ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ην ινγηζκηθφ, έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζα γίλεηαη κε απηφκαην ηξφπν, δειαδή κε ηελ θφξησζε ηνπ ινγηζκηθνχ απφ ηελ ηζηνζειίδα (webpage) ηεο Σξάπεδαο ζην ειεθηξνληθφ κέζν κε ηελ επηινγή απφ ηνλ Πειάηε ηνπ θαηάιιεινπ ζηνηρείνπ ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ζα απεηθνλίδεη ην ινγηζκηθφ, θαη αθνχ έρεη απνδερζεί ηνπο φξνπο πξνζσξηλήο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο πειάηε ηξάπεδαο, ζε ππεξεζίεο e banking, έρεη απινπνηεζεί πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα. πλήζσο, θαληαδφκαζηε ηε δηαδηθαζία απηή σο ρξνλνβφξα θαη γξαθεηνθξαηηθή. Ζ θαηάζηαζε φκσο είλαη πνιχ θαιχηεξε απφ απηή πνπ θαληαδφκαζηε, κάιηζηα ζε πνιιέο ηξάπεδεο ε φιε δηαδηθαζία ιακβάλεη κφλν κεξηθά ιεπηά. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ηξφπνη πξφζβαζεο ζην e- banking

18 1.4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΔΓΓΡΑΦΖ Οη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη : 1. Ο ρξήζηεο λα είλαη πειάηεο ηεο Σξάπεδαο, δειαδή λα δηαηεξεί ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζε απηή. Δμαηξέζεηο απνηεινχλ ππεξεζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ειεθηξνληθφ εκπφξην, φπσο νη ππεξεζίεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο άκεζσλ αγνξψλ ζην δηαδίθηπν egnatia Prepay θαη ε ππεξεζία πιεξσκήο θαη θξάηεζεο εηζηηεξίσλ ζεακάησλ,(ηηο νπνίεο πξνζθέξεη ε ΔΓΝΑΣΗΑ Σξάπεδα), νη ππεξεζίεο easy pay,(πνπ πξνζθέξεη ε ηξάπεδα ΠΔΗΡΑΗΧ) θαη είλαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ κε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο, ε ππεξεζίεο open 24 ηεο EUROBANK. Κνηλφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ν πειάηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ειεθηξνληθέο πιεξσκέο κε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο ε πξνπιεξσκέλεο θάξηαο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηα πειάηεο ηεο Σξάπεδαο. 2. Ο ρξήζηεο λα είλαη άλσ ησλ 18 εηψλ, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο πνπ εκθαλίδνληαη πάιη ζην ρψξν ηνπ e- Commerce. 3. Ο ρξήζηεο λα δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ λα πιεξεί ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο απαηηήζεηο ζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ,(ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε επεμεξγαζηή ηνπιάρηζηνλ Ρ ΗΗ 400MHz, αλάιπζε νζφλεο 1024 x 768 θαη Microsoft Internet Explorer 6.0 θαη άλσ), πνπ ζέηεη ε ηξάπεδα, ηελ νπνία έρεη επηιέμεη γηα λα πξαγκαηνπνηεί ειεθηξνληθά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ. 4. Καη ηέινο λα δηαζέηεη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απηέο, κπνξεί ν νπνηνζδήπνηε λα εγγξαθεί ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Ζ εγγξαθή ελφο ρξήζηε είηε απηφο ραξαθηεξίδεηαη σο ηδηψηεο είηε σο εηαηξία, γίλεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ Σξαπεδψλ δσξεάλ. ηηο Σξάπεδεο πνπ ε εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξέσζε ηνπ πειάηε, απηή δελ μεπεξλά ηα επηά (7) Δπξψ. Ο πειάηεο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη θαη λα απνζηείιεη ηελ αίηεζε εγγξαθήο κε ειεθηξνληθά κέζα, σζηφζν είλαη απαξαίηεηε ε επίζθεςή ηνπ ζε έλα θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο γηα λα ππνγξάςεη ηελ αίηεζε ηνπ αιιά θαη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε (χκβαζε παξνρήο Σξαπεδηθψλ Τπεξεζηψλ Μέζσ ησλ Δλαιιαθηηθψλ Γηθηχσλ). Μεηά απφ κεξηθέο εκέξεο ν ρξήζηεο παξαιακβάλεη ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, δειαδή ην φλνκα ρξήζηε (User ID) θαη ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ αλαγλψξηζεο (ΡΗΝ). Με ηελ ρξήζε απηψλ θαη πνιιψλ άιισλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ ιακβάλνπλ νη Σξάπεδεο, ν πειάηεο έρεη πηζηνπνηεκέλε πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο

19 1.4.2 ΣΡΟΠΟΗ ΠΡΟΒΑΖ Ζ πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα e- banking κπνξεί λα γίλεη κέζσ κίαο πνηθηιίαο ηξφπσλ. Ο ηξφπνο απηφο εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνιηηηθή αζθαιείαο πνπ αθνινπζεί ε ηξάπεδα. Ο πειάηεο ζπλήζσο δελ έρεη δπλαηφηεηα επηινγήο είδνπο πξφζβαζεο, αιιά πηνζεηεί ην είδνο πνπ ηνπ πξνζθέξεη ε ηξάπεδα ΚΧΓΗΚΟΗ ΥΡΖΣΧΝ (User Id PIN) Ζ πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο πξφζβαζεο ζε e- banking πιαηθφξκεο είλαη ε ρξήζε ελφο νλφκαηνο ρξήζηε(user name ή user id) θαη κηαο κπζηηθήο αθνινπζίαο ραξαθηήξσλ πνπ είλαη ν θσδηθφο ρξήζηε ( password ή PIN). Ο ζπλδπαζκφο user id θαη PIN είλαη ηερληθή πξφζβαζε πξψηνπ επηπέδνπ. Ζ κεγάιε απνδνρή απηνχ ηνπ είδνπο πξφζβαζεο νθείιεηαη ζηελ εχθνιε ρξήζε ηεο θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά ηεο ζηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα. USER ID : είλαη έλαο αιθαξηζκεηηθφο, κνλαδηθφο γηα θάζε πειάηε, πνπ απνηειεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ γηα ηελ είζνδφ ηνπ ζην e- banking. Απνηειείηαη απφ δέθα ραξαθηήξεο γηα ηα Φπζηθά Πξφζσπα θαη δεθαπέληε γηα ηα Ννκηθά θαη ηνπο Υξήζηεο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. ΡΗΝ : είλαη έλαο πεληαςήθηνο, κνλαδηθφο αιθαξηζκεηηθφο θσδηθφο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην User Id γηα ηελ πξφζβαζε ζηα e- banking. Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα, ν πειάηεο πξέπεη λα αιιάμεη ηνλ θσδηθφ ηνπ, θαηά ηελ πξψηε ηνπ είζνδν ζηελ εθαξκνγή, κε έλαλ ηεο αξεζθείαο ηνπ. Σξαπεδηθνί Οξγαληζκνί πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ Κσδηθνχο ρξήζεο κηθξνχ κεγέζνπο, πνπ κπνξνχλ εχθνια λα δηαγλσζζνχλ αλαιακβάλνπλ κεγάιν ξίζθν θαη εθηίζεληαη ζε θηλδχλνπο θαη απεηιέο απφ hackers αιιά θαη απφ εζσηεξηθνχο ηνπο ρξήζηεο. Μεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηελ δνκή ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο θαη χπαξμεο ζαθψλ θαλφλσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπο, ειαρηζηνπνηνχλ ην ξίζθν θαη ηνπο θηλδχλνπο. Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά ζεκεία πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αζθάιεηα ησλ θσδηθψλ ρξήζεο : κπζηηθφηεηα, κέγεζνο θαη δνκή θαη ζπζηήκαηα ειέγρσλ ησλ θσδηθψλ ρξήζεο ΜΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΧΓΗΚΧΝ ΥΡΖΣΧΝ Ζ αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη ζηα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηε πξφζβαζε κε θσδηθνχο ρξήζεο, είλαη νη θσδηθνί απηνί λα παξακέλνπλ κπζηηθνί. Αλ θάπνηνο

20 απνθηήζεη ηνπο θσδηθνχο ρξήζηε ελφο πειάηε, κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο ίδηεο ζπλαιιαγέο κε απηφλ. Σα passwords εθηίζεληαη ζε θηλδχλνπο εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ ή ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ hackers γηα λα δηαβάδνπλ φζν απηά ηαμηδεχνπλ ζην Internet. Οη επηηηζέκελνη ρξεζηκνπνηνχλ γλσζηέο αδπλακίεο ησλ ζπζηεκάησλ γηα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε απηά θαη λα αιηεχζνπλ ηα αξρεία κε ηνπο θσδηθνχο ρξήζεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη θσδηθνί ρξήζεο νθείινπλ λα είλαη θξππηνγξαθεκέλνη ηφζν κέζα ζηα αξρεία θχιαμήο ηνπο, φζν θαη φηαλ ηαμηδεχνπλ κέζσ Internet. Οη ηξάπεδεο πξέπεη λα ηνλίδνπλ ζηνπο Πειάηεο ηνπο ηελ ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ησλ θσδηθψλ ρξεζηψλ πνπ είλαη εκπηζηεπηηθνί θαη θαζαξά πξνζσπηθνί, απνηξέπνληαο ηνπο λα ηνπο θαηαγξάθνπλ ζε ραξηί θαη πξνζηαηεχνληαο ηνπο απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπο απφ ηξίηνπο. Οη πειάηεο πξέπεη λα απνζπλδένληαη θάζε θνξά πνπ νινθιεξψλνπλ ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο απφ ην εθάζηνηε δηθηπαθφ ηφπν πξνηνχ εγθαηαιείςνπλ ηνλ ππνινγηζηή απφ ηνλ νπνίν ζπλδέζεθαλ ΜΔΓΔΘΟ ΚΑΗ ΓΟΜΖ ΚΧΓΗΚΧΝ ΥΡΖΣΧΝ Σν θαηάιιειν κέγεζνο θαη δνκή εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ή ηελ επαηζζεζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο θσδηθνχο ρξήζεο. Ζ δνκή ησλ passwords πνπ απαηηεί κηα αιθαξηζκεηηθή αθνινπζία ραξαθηήξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε πεδψλ θαη θεθαιαίσλ πξνζδίδεη κηα ηζρπξή άκπλα απέλαληη ζε πξνγξάκκαηα ζπαζίκαηνο passwords. Δπηιέγνληαο γξάκκαηα πνπ δελ ζπλζέηνπλ κηα γλσζηή ιέμε αιιά αληίζεηα αλαπαξηζηνχλ ηα πξψηα γξάκκαηα θάζε ιέμεηο κηαο αγαπεκέλεο θξάζεο, πνηήκαηνο ή ηξαγνπδηνχ (θνηλψο κλεκνληθφ), κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θσδηθνί ρξήζεο εχθνινη ζηελ απνκλεκφλεπζε ηνπο, αιιά πνπ δχζθνια ζπάλε. Σξαπεδηθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε αλνηρηά δίθηπα φπσο Internet εθηίζεληαη ζε θηλδχλνπο απφ πνιινχο ππνςήθηνπο επηηηζέκελνπο πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρφ ηνπο. Οη επηηηζέκελνη πνιχ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ πξνγξάκκαηα πνπ ζπζηεκαηηθά δεκηνπξγνχλ εθαηνκκχξηα ζπλδπαζκνχο αιθαξηζκεηηθψλ ραξαθηήξσλ πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ ηα passwords ησλ πειαηψλ. Οη Σξάπεδεο γηα λα κεηψζνπλ ην ξίζθν απφ ηελ θαθφβνπιε αιηεία passwords,πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ππνδεηθλχνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο λα θάλνπλ πξνλνεηηθή επηινγή θσδηθψλ θαη λα ηνπο δίλνπλ νδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο

21 ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΧΝ ηαλ αμηνινγνχληαη e- banking ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξφζβαζε κέζσ θσδηθψλ ρξήζεο, ε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο ιακβάλεη ππφςε αλ ην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο είλαη ζπλεπέο κε ηελ πνιηηηθή αζθαιείαο ηνπ Οξγαληζκνχ. Ζ αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη πεξηνρέο φπσο νη απαηηήζεηο κεγέζνπο θαη δνκήο ησλ θσδηθψλ, ην κπινθάξηζκα εζθαικέλεο πξφζβαζεο, ηε ιήμε (expiration) ησλ θσδηθψλ, ηηο απαηηήζεηο θξππηνγξάθεζεο θαη ηνλ έιεγρν κε ρξήζε αλαθνξψλ δξαζηεξηφηεηαο θαη εμαηξέζεσλ. ηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κέηξα αζθαιείαο passwords, νη Σξάπεδεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα αθφινπζα : Δπηινγή ελφο θαηάιιεινπ κήθνπο θσδηθψλ θαη δνκήο απηνχ πνπ λα ζπλδπάδεη ηελ επθνιία απνκλεκφλεπζεο ηνπ αιιά θαη ηελ κηθξφηεξε δπλαηή έθζεζή ηνπ ζε θινπή. Οη απαηηήζεηο γηα ην κήθνο θαη ηε δνκή ησλ θσδηθψλ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε κηα αλάιπζε ησλ ξίζθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπζηήκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηα passwords θαη κε ην εάλ ε φρη ην password είλαη κέξνο ελφο απινχ ή πνιχ επίπεδνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο. ήκεξα ε ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή είλαη ε ρξήζε εμαςήθησλ θσδηθψλ κε ζπλδπαζκφ αξηζκψλ, γξακκάησλ θαη εηδηθψλ ραξαθηήξσλ γηα απιά ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο. Πεξηνξηζκφο ησλ απηνκάησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πηζηνπνίεζεο. Κιείδσκα ρξεζηψλ κεηά απφ έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ιαλζαζκέλσλ πξνζπαζεηψλ πξφζβαζεο. Καζνξηζκφο ελφο θαηάιιεινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ιήμεο ησλ θσδηθψλ γηα πξφζβαζε ζε επαίζζεηα ζπζηήκαηα. Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα απελεξγνπνίεζε θσδηθψλ κεηά απφ κεγάιε πεξίνδν αρξεζίαο ηνπο. Δθαξκνγή κίαο αζθαινχο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο θσδηθψλ. Σεξκαηηζκφο ζχλδεζεο ρξεζηψλ κεηά απφ έλα θαζνξηζκέλν δηάζηεκα κε ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα αξρηθνπνίεζε θσδηθψλ θαη δηαηήξεζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο πειάηε κε πξνηξνπή αιιαγήο θσδηθψλ ζε επφκελν logon ζηελ e-banking πιαηθφξκα. Δθαξκνγή ηζρπξήο θαη αζθαινχο πξφζβαζεο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θσδηθψλ ρξήζεο

22 Παξνρή νδεγηψλ ζε πειάηεο θαη ππαιιήινπο γηα επηινγή <<έμππλσλ>> θσδηθψλ θαη πξνζηαζία ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπο. Απνζάξξπλζε ρξήζεο επξχηεξα δηαδεδνκέλσλ αξηζκψλ ηαπηνπνίεζεο (π.ρ. Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο, Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, θ.α.) σο θσδηθψλ ρξήζεο. Δλζσκάησζε πνιιαπιψλ επηπέδσλ πηζηνπνίεζεο γηα επαίζζεηα ζπζηήκαηα.[5] ΦΖΦΗΑΚΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ Έλαο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη ζπζηήκαηα PKI (Personal Key Identification) γηα λα πηζηνπνηεί ηνπο πειάηεο ηνπ ζηε ρξήζε ησλ δηθψλ ηνπ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ. Οη ηξάπεδεο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ φιε ηελ ηερληθή ππνδνκή γηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ζε πειάηεο ηνπο πνπ επηζπκνχλ λα δηελεξγνχλ εξγαζίεο κέζσ internet κε άιιεο θπζηθέο νληφηεηεο ή γηα λα αλαγλσξίδνπλ ππαιιήινπο θαη εκπνξηθνχο ζπλεξγάηεο πνπ εηζέξρνληαη ζηα εζσηεξηθά ηεο ζπζηήκαηα. Έλα θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν θαη ζπληεξνχκελν ΡΚΗ πξέπεη λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθά κέζα γηα ηελ αλαγλσξίζεη πειαηψλ δηακέζνπ αλνηρηψλ δηθηχσλ, φπσο ην Internet. πλδπάδνληαο κηα πνηθηιία απφ εμαξηήκαηα πιηθνχ, ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ, πνιηηηθέο, πξαθηηθέο θαη standards ην PKI παξέρεη πηζηνπνίεζε, αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ, άκπλεο απέλαληη ζε χπνπηεο δηεηζδχζεηο πειαηψλ θαη εκπηζηεπηηθφηεηα. Σν ζχζηεκα βαζίδεηαη ζε θξππηνγξάθεζε ελφο δεκνζίνπ θιεηδηνχ ζηελ νπνία θάζε πειάηεο έρεη έλα δεπγάξη θιεηδηψλ κηα κνλαδηθή ειεθηξνληθή ηηκή πνπ θαιείηαη δεκφζην θιεηδί θαη έλα καζεκαηηθά ζπζρεηηδφκελα ηδησηηθφ θιεηδί. Σν δεκφζην θιεηδί ρξεηάδεηαη ζε απηνχο πνπ απαηηνχλ λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πειάηε. Σν ηδησηηθφ θιεηδί απνζεθεχεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ πειάηε ή ζε κία μερσξηζηή ζπζθεπή φπσο κηα έμππλε θάξηα (smart card). ηαλ ην δεχγνο θιεηδηψλ δεκηνπξγείηαη κε ηζρπξνχο αιγφξηζκνπο θξππηνγξάθεζεο θαη κεηαβιεηέο, ε πηζαλφηεηα λα πξνθχςεη ην ηδησηηθφ θιεηδί απφ ην δεκφζην είλαη εμαηξεηηθά απίζαλε. Σν ηδησηηθφ θιεηδί πξέπεη λα απνζεθεχεηαη σο θξππηνγξαθεκέλν θείκελν θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ έλα password ή PIN. Σν ηδησηηθφ θιεηδί ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαγλσξίζεη έλα ειεθηξνληθφ αλαγλσξηζηή πνπ θαιείηαη ςεθηαθή ππνγξαθή θαη ε νπνία ηαπηνπνηεί κνλαδηθά ηνλ θάηνρν ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ θαη κπνξεί κφλν λα πηζηνπνηεζεί κε ην αληίζηνηρν δεκφζην θιεηδί

23 Ζ αξρή πηζηνπνηεηηθνχ (certificate authority - CA), πνπ κπνξεί λα είλαη ε ίδηα ε ηξάπεδα ή ελφο αλεμάξηεηνο πάξνρνο, παίδεη ην ξφιν ηνπ θιεηδνθξάηνξα ζπλδένληαο κία ςεθηαθή ππνγξαθή κε ην ηδηαίηεξν δεκφζην θιεηδί θαη ην αληίζηνηρν ηδησηηθφ θιεηδί πνπ αλήθεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ή ζχζηεκα. Δίλαη ζεκαληηθφ φηαλ εθδίδεηαη κηα ςεθηαθή ππνγξαθή, ε δηαδηθαζία εγγξαθήο γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζε ησλ πειαηψλ, λα είλαη θαηάιιεια ειεγρφκελε. Ζ αξρή πηζηνπνηεηηθνχ εξεπλά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε, ζπλδένληαο ην πηζηνπνηεηηθφ κε ην δηθφ ηεο ηδησηηθφ θιεηδί, ην νπνίν είλαη γλσζηφ σο θιεηδί ξίδαο. Κάζε θνξά πνπ ν πειάηεο εγθαζηζηά έλα ζχλδεζκν επηθνηλσλίαο κε ηελ Σξάπεδα, κηα ςεθηαθή ππνγξαθή κεηαδίδεηαη καδί κε ην ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ. Απηά ηα ειεθηξνληθά αλαγλσξηζηηθά επηηξέπνπλ ζηνλ Οξγαληζκφ λα θξίλεη αλ ην ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ είλαη έγθπξν, λα αλαγλσξίζεη ηνλ ρξήζηε σο πειάηε ηνπ θαη λα επηβεβαηψζεη φηη νη ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα ηεο ηξάπεδαο εθηειέζηεθαλ απφ ηνλ πειάηε. Σν ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ πειάηε ππάξρεη ειεθηξνληθά θαη κπνξεί λα αληηγξάθεη κέζα απφ έλα δίθηπν ηφζν εχθνια φζν θαη νπνηνδήπνηε άιιν ειεθηξνληθφ αξρείν. Αλ απηφ ραζεί ή ππνθιαπεί ν πειάηεο δελ κπνξεί λα είλαη πιένλ ζίγνπξνο φηη ηα κελχκαηα ηνπ παξακέλνπλ ηδησηηθά ή φηη θαθφβνπιεο ή εζθαικέλεο ζπλαιιαγέο ζα εθηειεζηνχλ. Οη ζπκθσλίεο κε ηνπο πειάηεο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπο πξέπεη λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ θαη ζηελ άκεζε δήισζε ηπρφλ ππνθινπήο ηνπ. Αλ θαη ην ΡΚΗ δελ είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλα γηα ην retail e-banking, είλαη σζηφζν έλα πνιχ θαιφ εξγαιείν, εηδηθφηεξα ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα. Σν ΡΚΗ ειαρηζηνπνηεί πνιιά απφ ηα ηξσηά ζεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε θσδηθνχο ρξήζεο, γηαηί δελ βαζίδεηαη ζε θνηλά κπζηηθά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηα ειεθηξνληθά ηνπ αλαγλσξηζηηθά είλαη δχζθνιν λα ππνθιαπνχλ. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ησλ ΡΚΗ ζπζηεκάησλ είλαη ε κεγάιε πνιππινθφηεηα ηνπο θαη ε πςειή ηηκή ηνπο γηα λα πινπνηεζνχλ απφ φηη ηα νλφκαηα θαη νη θσδηθνί ρξήζεο. Αλ ε ηξάπεδα ιεηηνπξγεί σο αξρή πηζηνπνίεζεο ή βαζίδεηαη ζε ηξίην πάξνρν, πξέπεη λα πξνδηαγξάςεη θαη λα δηαζθαιίζεη πνιηηηθέο έθδνζεο θαη αλαλέσζεο πηζηνπνηεηηθψλ.[6] TOKENS πλήζσο ηα tokens είλαη ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο δχν επηπέδσλ, ζπκπιεξσκέλε απφ έλα θσδηθφ ρξήζεο (password) σο πξψην επίπεδν. Ζ ρξήζε απηψλ αληηπξνζσπεχεη ηελ πηζηνπνίεζε ρξεζηκνπνηψληαο θάηη πνπ ν ρξήζηεο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ. Ζ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί ρσξίο ε ζπζθεπή λα είλαη παξνχζα. Σα ζηαηηθά passwords ή νη βηνκεηξηθνί αλαγλσξηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ token πξνζθέξνπλ ηνπηθή πηζηνπνίεζε ζηελ ίδηα ηελ ζπζθεπή. Απηή ε δηαδηθαζία βνεζά

24 ζηελ απνθπγή κεηάδνζεο θνηλψλ κπζηηθψλ πάλσ ζε αλνηρηά δίθηπα φπσο ην Internet. Οη θπζηθέο ζπζθεπέο πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ρξήζε ζε ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο. Μεξηθέο ζρεδηάδνληαη κφλν γηα λα θξαηνχλ ηελ πιεξνθνξία πηζηνπνίεζεο, ελψ άιιεο είλαη ηθαλέο γηα πξφζβαζε πιεξνθνξίαο απφ βάζε δεδνκέλσλ. Πνιιά θπζηθά αληηθείκελα, φπσο δαρηπιίδηα, αιπζίδεο, ξνιφγηα, ηειέθσλα ή ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ ηζηπο πνπ παξάγνπλ θσδηθνχο ρξήζεο, θξαηνχλ ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πειάηε ή επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξία φηαλ έξρνληαη ζε επηθνηλσλία κε ππνινγηζηέο, αλαγλψζηεο θαξηψλ ή νπνηαδήπνηε άιιν ιήπηε. Σα tokens πνπ ελζσκαηψλνπλ ηζηπο ζε θάξηεο είλαη γλσζηέο σο έμππλεο θάξηεο. Σα tokens πνπ παξάγνπλ passwordsπξνζθέξνπλ κία απνηειεζκαηηθή άκπλα απέλαληη ζηελ αλίρλεπζε θσδηθψλ, επεηδή παξάγνπλ έλα λέν password ζε θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (One Time Passwords OTP) ή παξέρνπλ έλα κνλαδηθφ θσδηθφ ρξήζεο ζε απάληεζε ελφο κελχκαηνο απφθξηζεο απφ ηελ Σξάπεδα (Challenge Response). Δπηπιένλ ηα tokens είλαη εχθνια ζηε ρξήζε θαη ζρεηηθά θζελή ιχζε. Σν One Time Passwords tokens ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κεγάιν αξηζκφ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε θπξίσο εηαηξηθψλ πειαηψλ. Καζψο ην θφζηνο ησλ tokens κεηψλεηαη ζηαδηαθά, νη ηξάπεδεο πηζαλφλ λα επηιέμνπλ ηελ πξνκήζεηα θαη ησλ ηδησηψλ πειαηψλ κε απηέο ηηο ζπζθεπέο, ζπλδπάδνληαο ηελ κε αληαιιαγή ησλ tokensπνπ δφζεθαλ ζε εηαηξηθνχο πειάηεο, κε tokens πνιιψλ εθαξκνγψλ. πζηήκαηα ΡΚΗ κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ tokens ή έμππλεο θάξηεο πνπ πεξηέρνπλ αλαγλσξηζηηθά. Γηα επηπξφζζεηε αζθάιεηα, έλαο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο κπνξεί λα απαηηεί ην ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ πειάηε λα απνζεθεχεηαη ζε κία έμππλε θάξηα. Οη έμππλεο θάξηεο θαη άιιεο ζπζθεπέο γηα ηνλ θαηαλαισηή πνπ πεξηέρνπλ ειεθηξνληθά ηζηπο είλαη πην αθξηβέο ιχζεηο απφ ιχζεηο ινγηζκηθνχ. Δπηπιένλ απνζεθεχνληαο ηδησηηθά θιεηδηά ζε tokens αληί ζηνλ ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή απνηξέπεηαη ε πξφζβαζε κε εγθεθξηκέλσλ ρξεζηψλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ πειάηε κε ζθνπφ ηελ αληηγξαθή ησλ θξππηνγξαθεκέλσλ θιεηδηψλ, ρσξίο λα έρεη γλψζε ν ρξήζηεο.[6] Δηθόλα 1 : πζθεπή γηα Ηδηψηεο Δηθόλα 2 : πζθεπή γηα επηρεηξήζεηο

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Ζ Ζιεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ. Τπνβεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΓΤΡΩ ΓΚΑΣΟΤ ΜΟΕ / 0808 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. ΜΤΡΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)»

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» Υοιτήτρια: Κατσαμάγκα Αλεξάνδρα Α.Μ. 2441 Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Γιοίκησης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιστικής. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Γιοίκησης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιστικής. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Δ - ΒΑΝΚΗΝG ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΣΟ Δ - BANKING

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο e - banking Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Ενπκπνπιίδε Βαζίιεην Απφ ηνλ πνπδαζηή ΣΗΟΤΡΑ ΖΡΑΚΛΖ (Καξαζενδσξή

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΒΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΑΠΔΣΖ ΕΧΖ (Α.Μ.: 166) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΑΗΓΩΝ ΘΔΟΦΑΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: E-Banking θαη ε παξνπζία ηνπ ζηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ρψξν Τπεχζπλε θαζεγήηξηα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ E-BANKING

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ E-BANKING ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΕΠΙΣΗΡΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΠΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ E-BANKING ΙΩΑΝΝΑ. ΖΑΜΠΕΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο ΑΝΑΣΑΗΑ Κ. ΠΑΡΑΗΓΟΤ AEM: 1131 ΔΗΖΓΖΣΖ: θ. Α. ΠΟΜΠΟΡΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΗ ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ: ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ. Ξηπρηαθή εξγαζία. Ππγθξηηηθή Θεώξεζε Διιεληθώλ Ρξαπεδηθώλ πεξεζηώλ

ΡΔΗ ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ: ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ. Ξηπρηαθή εξγαζία. Ππγθξηηηθή Θεώξεζε Διιεληθώλ Ρξαπεδηθώλ πεξεζηώλ ΡΔΗ ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ: ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ Ξηπρηαθή εξγαζία Ππγθξηηηθή Θεώξεζε Διιεληθώλ Ρξαπεδηθώλ πεξεζηώλ Πηνπιηά Ησάλλα Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο: Θαδαλίδεο Ησάλλεο Θαβάια 2007 1 Πει.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ E-BANKING ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ E-BANKING ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ E-BANKING ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δπζπκηάδνπ Γαλάε Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γ. Θεξίνπ Καβάια,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΤΔΙ ΑΜΘ γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Θεόδσξνο Κνύηξαο (Α.Δ.Μ.: 4350) Σππξηδνύια Σθέληνπ (Α.Δ.Μ.

Απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΤΔΙ ΑΜΘ γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Θεόδσξνο Κνύηξαο (Α.Δ.Μ.: 4350) Σππξηδνύια Σθέληνπ (Α.Δ.Μ. Σ.Δ.Η. Α.Μ.Θ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΤΔΙ ΑΜΘ γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Θεόδσξνο Κνύηξαο (Α.Δ.Μ.: 4350) Σππξηδνύια Σθέληνπ (Α.Δ.Μ.: 5096)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα