ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Γιοίκησης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιστικής. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Γιοίκησης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιστικής. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Δ - ΒΑΝΚΗΝG ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΣΟ Δ - BANKING ΖΜΔΡΑ. ΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ. Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηπια Αζλάνη οθία Από ηην ζποςδάζηπια ΣΟΓΗΑΝΣΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ-ΗΗΓΩΡΑ Έναπξη: Παπάδοζη: Καβάλα 2009

2 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δ - ΒΑΝΚΗΝG ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ. ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΣΟ Δ - BANKING ΖΜΔΡΑ. ΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ. Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Αζιάλε νθία Απφ ηελ ζπνπδάζηξηα ΣΟΓΗΑΝΣΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ-ΗΗΓΧΡΑ Έλαξμε: Παξάδνζε: Καβάια 2009

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΗΓΔ Δηζαγωγή 4-5 Κεθάιαην Ηζηνξηθή αλαδξνκή Οξηζκόο Γπλαηόηεηα ηνπ e-banking θαη ηα νθέιε ηνπ Σα νθέιε γηα ηνλ πειάηε Σα νθέιε γηα ηελ ηξάπεδα Μνξθέο ηνπ e-banking Internet banking Phone banking Mobile banking Tv banking Σξαπεδηθέο εξγαζίεο κέζω εθαξκνγώλ ηνπ e-banking Οη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ γίλνληαη όζνλ αθνξά 17 πιεξωκέο ζην δεκόζην ηνκέα Σξαπεδηθέο εξγαζίεο ζε ζρέζε κε ηηο πηζηωηηθέο θάξηεο Σξαπεδηθέο εξγαζίεο ζε ζρέζε κε ηα εκβάζκαηα ηωλ 18 ηξαπεδώλ Σξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ κπνξνύκε λα δηεθπεξαηώζνπκε ζε ηξάπεδεο ηνπ εζωηεξηθνύ Σξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζε ζρέζε κε ηηο επελδύζεηο καο Σξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινύκε γηα ρξεκαηνδνηήζεηο θαη δάλεηα Σξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ ππάξρνπλ αλ ζέινπκε λα θάλνπκε αηηήζεηο Σξαπεδηθέο εξγαζίεο κπνξνύκε λα επεμεξγαζηνύκε θαη πάγηεο εληνιέο Σξαπεδηθέο εξγαζίεο γηα λνκηθά πξόζωπα γηα καδηθέο 21 ρξεώζεηο Κεθάιαην Γεληθέο αξρέο ηξαπεδηθνύ marketing Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ e-marketing 24 1

4 2.3.ηξαηεγηθέο ηνπ e-marketing Δλαιιαθηηθά ζελάξηα ζηξαηεγηθήο Ακπληηθή ζηξαηεγηθή Δπηζεηηθή ζηξαηεγηθή ηξαηεγηθε άκεζεο επέθηαζεο ζε λέεο αγνξέο Ζ ζηξαηεγηθή marketing ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα Σν κίγκα ηνπ ηξαπεδηθνύ marketing Αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπ marketing ζηελ εμέιημε 31 ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα 2.6.Σν ηξαπεδηθό marketing ζηελ Διιάδα Οη εμειίμεηο ζηνλ ειιεληθό ηξαπεδηθό ηνκέα. Σν e- 33 banking ζήκεξα 2.7.Σν marketing ζηνλ δηεζλέο ηξαπεδηθό ρώξν Οη ηάζεηο ζηελ δηεζλή ηξαπεδηθή αγνξά Κεθάιαην Οη θίλδπλνη Ζ αζθάιεηα ζην ειιεληθό e-banking Πεξηπηώζεηο ειεθηξνληθώλ επηζέζεωλ Οη ειεθηξνληθέο απάηεο ζήκεξα ζπκβνπιέο αζθαινύο ρξήζεο ηνπ e-banking Σν λνκηθό πιαίζην γηα ην ειιεληθό e-banking Ζιεθηξνληθέο κεηαθνξέο θεθαιαίωλ Πηζηωηηθέο θάξηεο Ζιεθηξνληθό ρξήκα Κεθάιαην Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη ην e-banking Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Eurobank Alphabank Δκπνξηθή Σξάπεδα Millennium bank Δγλαηία Σξάπεδα City bank Αγξνηηθή Σξάπεδα Σξάπεδα Πεηξαηώο πκπεξάζκαηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

5 ΠΡΟΛΟΓΟ θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο, είλαη ε παξνπζίαζε κε φζνλ ην δπλαηφ πην απιφ ηξφπν, ηεο ρξήζεο ηνπ e-banking απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. ην πξψην θεθάιαην ζα γίλεη ε πξψηε γλσξηκία κε ην e-banking. Θα παξνπζηάζνπκε ηνλ νξηζκφ φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα θαη ηα νθέιε ηνπ e-banking γηα ηνλ πειάηε αιιά θαη γηα ηελ ηξάπεδα. Θα αλαιχζνπκε ηεο κνξθέο e-banking πνπ ππάξρνπλ θαη ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ παξέρνληαη. ην δεχηεξν θεθάιαην ζα δνχκε ηελ εμέιημε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ζηελ ρξήζε ηνπ Marketing απφ ηηο ηξάπεδεο, ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ ηκεκάησλ ηνπ Marketing. Δπίζεο ζα παξνπζηάζνπκε πσο είλαη ην e-banking ζήκεξα. ην ηξίην θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηνπο θηλδχλνπο αιιά θαη ηελ αζθάιεηα πνπ ππάξρεη ζην ειιεληθφ e-banking θαη ζα παξνπζηάζνπκε ην Ννκηθφ Πιαίζην. Σέινο ζην ηέηαξην θεθάιαην, γίλεηαη παξνπζίαζε ηζηνζειίδσλ ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ρψξα καο θαη παξέρνπλ ην e- banking. 3

6 ΔΗΑΓΩΓΖ Μέρξη ζήκεξα νη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ζήκαηλαλ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ εκάο αλακνλή ζε νπξέο, εθλεπξηζκφ θαη ράζηκν ρξφλνπ. Έλαο λένο ηξφπνο δηεμαγσγήο ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, κέζσ Γηαδηθηχνπ, ην ιεγφκελν Internet Banking, ππφζρεηαη λα αιιάμεη απηήλ ηελ εηθφλα. Μέρξη ζήκεξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ζπλαιιαγέο κέζσ Internet ζηνλ ρψξν ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο. Απφ ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ηνπ online banking δελ είλαη ελζνπζηψδε αιιά νχηε θαη απνθαξδησηηθά. Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ παίδεη κεγάιν ξφιν ζην internet banking είλαη απηφ ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ δείρλνπλ νη πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ πξνο απηέο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αθνχ αθξηβψο εδψ ζα πξέπεη λα βαζηζηνχλ νη ηξάπεδεο γηα λα αλαπηχμνπλ ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ζπλαιιαγψλ κέζσ Internet, πξνζέρνληαο θπζηθά λα κελ πξνδψζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε απηή. Βέβαηα ηα πξάγκαηα ζηνλ επξχηεξν ηξαπεδηθφ ηνκέα είλαη γεληθψο ξεπζηά. Ζ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ παξαηεξείηαη κηα κεγάιε θηλεηηθφηεηα ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο ηεο ππνδνκήο ησλ ηξαπεδψλ. Απηή ηε ζηηγκή θαλείο δελ κπνξεί λα ζεσξήζεη φηη νη ειεθηξνληθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ ζηάδην. Αξθεηέο ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα βαζηθψλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη ππεξεζίεο κέζσ Internet, φπσο παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, θαηάζεζε αίηεζεο γηα πηζησηηθή θάξηα ή δάλεην, αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ θαη θ.α. αιιά απέρνπκε πνιχ αθφκε απφ ηελ πιήξε κεηαθνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε ειεθηξνληθφ επίπεδν. Πάλησο, θαη παξά ηα ζεηηθά βήκαηα, γεγνλφο είλαη πσο ε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθψλ ηξαπεδψλ ζηε ρψξα καο θαζπζηεξεί ζεκαληηθά θαη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ελφο κνληέξλνπ θαη θαηάιιεινπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ online banking. 4

7 Ζ πεξίνδνο πνπ δηαλχνπκε είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε φζνλ αθνξά ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Ζ απαζρφιεζε ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ θαζψο θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ζηνλ επξχηεξν ηξαπεδηθφ ηνκέα ζα καο απαζρνινχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα. Σνχην δηφηη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη απηφ πνπ ζα ζεθψζεη ην κεγαιχηεξν βάξνο θαη ζα απνηειέζεη ηνλ θηλεηήξην κνριφ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο λα γίλεη αληαγσληζηηθή. Έλαο απφ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ κεγάιεο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο είλαη απηφο ηεο Πιεξνθνξηθήο. Ζ ρξήζε ηνπ Internet απμάλεη πηα κε ηαρχ ξπζκφ θαη ζηε ρψξα καο θαη είλαη ζεκαληηθφ πσο νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ κφλν ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, αιιά επηθνηλσλνχλ κε αλζξψπνπο απ φιν ηνλ θφζκν, αγνξάδνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο θιπ. Έηζη, θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, νη ρξήζηεο αλαδεηνχλ λένπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηξάπεδά ηνπο γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλαιιαγέο. Σν e-banking δεκηνπξγήζεθε γηα λα πξνζθέξεηαη απηφ αθξηβψο ην ελαιιαθηηθφ θαλάιη επηθνηλσλίαο ζηνπο πειάηεο ηνπο. Ζ επνρή φπνπ νη ζπλαιιαζζφκελνη κε ηηο ηξάπεδεο ζα κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη γηα ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ φιν ην 24σξν έξρεηαη φιν θαη πην θνληά. Ήδε νη πεξηζζφηεξεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα βαζηθψλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Internet. Σν κέιινλ αλακέλεηαη πνιχ ελδηαθέξνλ... 5

8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ Ξεθηλψληαο ε εμέιημε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο έρεη αθνινπζήζεη παξφκνηα πνξεία ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ πνπ έρεη εθαξκνζηεί. Ζ πνξεία απηή δελ ζπλέπεζε ρξνληθά γηα φιεο ηηο ρψξεο. Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιχςεη ηελ απμαλνκέλε αλάγθε ησλ πειαηψλ γηα ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο φηαλ θαη απφ φπνπ απηνί ην επηζπκνχλ, 24 ψξεο ην 24σξν. Σν πξψην βήκα είρε γίλεη πξηλ απφ θάπνηα ρξφληα, µε ηελ ηνπνζέηεζε ΑΣΜ, φπνπ ν πειάηεο πάιη πήγαηλε ζηελ ηξάπεδα, αιιά πιένλ κπνξνχζε λα δηεθπεξαηψζεη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ ζπλαιιαγέο φιν ην 24σξν. Με ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, ε ηξάπεδα κπνξεί λα βξίζθεηαη φπνπ θαη ν πειάηεο, δηεπθνιχλνληαο ηνλ. Ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο, φπνπ ε κεηαθίλεζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο µήλεο ηνπ ρξφλνπ είλαη πνιχ δχζθνιε, ε πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ππήξμε άµεζε. Όζνλ αθνξά ηηο ηξάπεδεο, ζε αξρηθφ ζηάδην, ε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο απνηέιεζε έλαλ επηπιένλ ηξφπν λα απμήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο, αθνχ ζα πξνζέθεξαλ έλα αθφκε ελαιιαθηηθφ θαλάιη επηθνηλσλίαο, ην νπνίν ζπληειεί ζηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. Δπίζεο, βειηησλφηαλ θαη ε εηθφλα ηεο ηξάπεδαο, αθνχ ε πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ εθιακβάλεηαη σο έλα δπλακηθφ θαη πξσηνπφξν βήκα απφ ηνπο πειάηεο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηνί δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο απηέο ζην άκεζν κέιινλ. ηηο ΖΠΑ, νη ηξεηο πξψηεο ζε επηζθεςεκφηεηα ηξάπεδεο ζην Internet είλαη νη κεγαιχηεξεο θαη νη πην γλσζηέο ζην θνηλφ. Μέζα ζην 2000 κε 2003 νη ηξάπεδεο πνπ έρνπλ ήδε επελδχζεη ζε µία ππνδνκή ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πεξλάλε ζην ζηάδην φπνπ ε επέλδπζε ηνπο ηα επφκελα ρξφληα ζα εζηηάζεη ζηε βειηίσζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο. 1 Όζν νη πειάηεο ζα εμνηθεηψλνληαη µε ηελ εθαξκνγή, ζα απμάλνληαη νη απαηηήζεηο ηνπο ζε ζρέζε µε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ζα επηδεηνχλ ππεξεζίεο πξνζηηζεκέλεο αμίαο, θάηη ην νπνίν ήδε πξνζθέξνπλ νη ηξάπεδεο ζηηο ΖΠΑ. Ζ παξνρή φισλ ησλ θαζεκεξηλψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ζα ζεσξείηαη δεδνκέλε θαη δελ ζα ηειεί πιένλ αληηθείκελν αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ. Σα ζεκεία ζηα νπνία νη ηξάπεδεο πξέπεη λα εζηηάζνπλ είλαη ηα εμήο: 1 Γθαξγθάλαο, Νίθνο, (2003), «Ζ εμέιημε ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία», Εθεκεξίδα ΕΞΠΡΕ, Ννέκβξηνο

9 Δλνπνίεζε Καλαιηψλ. (Καηαζηήκαηα, Σειεθσληθφ θέληξν, ΑΣΜ, Ζ/Τ, Κηλεηά ηειέθσλα, δνξπθνξηθή ηειεφξαζε). Ζ εληαία δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο µέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ ζα βνεζήζεη ηηο ηξάπεδεο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο θαη λα ηνπο πξνζθέξνπλ πιήξεηο ππεξεζίεο γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο. Οη δηαθνξεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, πνπ ζπληεξνχλ πνιιέο ηξάπεδεο γηα δηαθνξεηηθά πξντφληα, κεηψλεη ηνλ βαζκφ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. Ζ δεκηνπξγία πειαηνθεληξηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζα δηαηεξνχλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζε βάζε δεδνκέλσλ απφ ηελ νπνία ζα εμππεξεηνχληαη φια ηα θαλάιηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, είλαη µνλφδξνµνο, θαη ζα πξέπεη λα ηνλ αθνινπζήζνπλ φιεο νη ηξάπεδεο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα ζπληειέζεη θαη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ πειαηψλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε µηαο ζπλαιιαγήο, ή γηα λα απνθαζίζνπλ µηα αγνξά ελφο πξντφληνο (π.ρ. Ζ ρξήζε ηνπ Internet µε ηε βνήζεηα ελφο ελεκεξσκέλνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ). Σελ ηειεπηαία πεληαεηία έρεη γίλεη εθηθηή ε ζχλδεζε εθαηνκκπξίσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ θαη βξίζθνληαη, κέζσ θνηλψλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ, ζε έλα ηεξάζηην δίθηπν δεκνζηάο ρξήζεο επξχηεξα γλσζηφ σο ηληεξλέη. Ζ αλάπηπμε ηνπ e-banking ζηε ρψξα καο ππήξμε αικαηψδεο, παξά ην γεγνλφο φηη ε ρξνληθή παξνπζία ηνπ ζηελ Διιάδα είλαη αξθεηά κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ πξψηε ηξάπεδα πνπ αμηνπνίεζε ην δηαδίθηπν ήηαλ ε Δγλαηία ηξάπεδα ην 1997, θαη φπσο είλαη ινγηθφ ζηελ αξρή θάζε ηξάπεδα αληηκεηψπηζε δπζθνιίεο. Πιένλ φκσο θαη εδψ νη ππεξεζίεο ηνπ e-banking είλαη εθάκηιιεο κε απηέο ηνπ εμσηεξηθνχ, αζθαιείο θαη αμηφπηζηεο. Ήδε φιν θαη πεξηζζφηεξνη πειάηεο ηξαπεδψλ εκπηζηεχνληαη ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, απνιακβάλνληαο πιήζνο επθνιηψλ θαη εμνηθνλνκψληαο πνιχηηκν ρξφλν. 1.2 ΟΡΗΜΟ Με ηνλ φξν e-banking ή ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ελλννχκε φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη ηξάπεδεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ρσξίο δειαδή ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε ζην ππνθαηάζηεκα κηαο ηξάπεδαο. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή σο ηελ απηνκαηνπνηεκέλε παξνρή λέσλ θαη παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο, απεπζείαο ζηνπο πειάηεο κέζσ ειεθηξνληθψλ, αιιειεπηδξαζηηθψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη online ζηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 7

10 αθνξνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ινγαξηαζκνχο, θηλήζεηο ινγαξηαζκψλ, ππφινηπα θαη θηλήζεηο πηζησηηθψλ θαξηψλ, πιεξσκέο δφζεσλ δαλείσλ, εμνθιήζεηο θάζε είδνπο ινγαξηαζκψλ θαη πάγησλ εληνιψλ πιεξσκήο πξνο ΓΔΚΟ. Δπηπιένλ, δηαηίζεληαη θαη πην εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο φπσο real-time ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ κεηνρψλ ηνπ πειάηε θαζψο επίζεο θαη πξνζσπηθέο ππεξεζίεο πειάηε φπσο γηα παξάδεηγκα πξνζσπηθά κελχκαηα απφ ηελ ηξάπεδα, εθηχπσζε απνδείμεσλ ζπλαιιαγψλ θαη πξνζσπηθέο πξνζθνξέο. πλαιιαγέο γίλνληαη πιένλ εχθνια, γξήγνξα θαη, πξνπαληφο απφ παληνχ. Ζ δπλαηφηεηα γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο επί 24ψξνπ βάζεσο, είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, αθνχ ηα αηηήκαηά ηνπο πινπνηνχληαη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα. Παξάιιεια, ε ηξάπεδα απνθηά ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε λέεο αγνξέο. Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δηαθξίλεηαη ζε ιηαληθή ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ζε ρνλδξηθή ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κε γλψκνλα ηηο παξεξρφκελεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο αλ απεπζχλνληαη ζε ηδηψηεο κηιάκε γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία, ελψ αλ απεπζχλνληαη ζε επηρεηξήζεηο γηα ηε δεχηεξε ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ E-BANKING KAI ΣΑ ΟΦΔΛΖ ΣΟΤ Oη ειιεληθέο ηξάπεδεο αξρίδνπλ πιένλ λα αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα e- banking κε κεγαιχηεξε πξνζνρή. Καζψο έρεη γίλεη ζπλείδεζε πηα φηη νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο δελ πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζνπλ πιήξσο ηα θπζηθά θαηαζηήκαηα, ε πξνζπάζεηα έγθεηηαη ζηελ αλεχξεζε θαη αλάδεημε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ θξχβεη ην e-banking, ηα νπνία είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά ηφζν γηα ηε ηξάπεδα φζν θαη γηα ηνπο πειάηεο είηε απηά είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. ην άκεζν κέιινλ νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζα γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξνζσπνπνηεκέλεο, γηα λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Δπίζεο νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα πξντφληα ζα παξνπζηάζνπλ έληνλε δηαθνξνπνίεζε απφ ηξάπεδα ζε ηξάπεδα. ηηο εμειηγκέλεο αγνξέο φπνπ ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο πεξλάεη απφ ηελ θάζε ηεο ηξαπεδνθεληξηθφηεηαο ζε απηή ηεο δηαηξαπεδηθφηεηαο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο κεηαθνξάο κεηαμχ ινγαξηαζκψλ ζε δηαθνξεηηθέο ηξάπεδεο. 8

11 1.3.1.TA ΟΦΔΛΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ Ο πειάηεο αλαδεηθλχεηαη σο ν θαηεμνρήλ θεξδηζκέλνο απφ ην e-banking. ήκεξα νη άλζξσπνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε πνιιέο πξνθιήζεηο θαη ε δσή ηνπο είλαη απαηηεηηθή. Ο ρξφλνο πνπ δηαζέηνπλ γηα λα ρεηξηζηνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ππνζέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλνο. Σφζν νη γπλαίθεο φζν θαη νη άληξεο αθηεξψλνπλ πνιιέο ψξεο ζηελ εξγαζία ηνπο. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ελφο ηξαπεδηθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη ψξεο θαηά ηηο νπνίεο ε πιεηνλφηεηα ησλ πειαηψλ κηαο ηξάπεδαο εξγάδεηαη. Με ην e-banking νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη αλά πάζα ζηηγκή, ελψ παξάιιεια ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα θάζε πξντφλ ή ππεξεζία, αλέμνδα θαη ρσξίο ρξφλνπο αλακνλήο. πρλφ είλαη ην θαηλφκελν ησλ πξνζθνξψλ ή ηεο εθαξκνγήο επλντθφηεξσλ φξσλ ζηελ παξνρή πξντφλησλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, γεγνλφο πνπ απφ κφλν ηνπ είλαη ηθαλφ λα πξνζειθχζεη ζεκαληηθή κεξίδα θαηαλαισηψλ πνπ αλαδεηνχλ ηελ επθαηξία. Σν e-banking παξέρεη ζηνλ πειάηε δπλαηφηεηεο κέζσ spreadsheets (ινγηζηηθψλ θχιισλ) θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνζνκνηψζεσλ, λα απμήζεη ην θέξδνο ηνπ, λα ππνινγίζεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπ θαη λα ζρεδηάζεη ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ ζέζεο. ε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, φπνπ ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ είλαη πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλα θαη ηππνπνηεκέλα, ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ηξαπεδψλ ζηξέθεηαη ζηαδηαθά ζηελ παξνρή πξνζζέζεσλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, πεδίν ζην νπνίν ε γθάκα ησλ επηινγψλ είλαη ηδηαίηεξα δηεπξπκέλε. Μεξηθέο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ζήκεξα πξνζθέξνληαη online είλαη ε πιεξσκή ινγαξηαζκψλ, ε κεηαθνξά ρξεκάησλ κεηαμχ ινγαξηαζκψλ, ε παξαθνινχζεζε ησλ αληηγξάθσλ θίλεζεο ινγαξηαζκψλ, ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα δάλεηα ή κπινθ επηηαγψλ, ε παξαγγειία πξφζζεησλ ππεξεζηψλ, πρ. (αζθαιηζηηθψλ θαη άιισλ), ε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα πξντφληα, ινγαξηαζκνχο, επηηφθηα θαη πξνζθνξέο. Σαπηφρξνλα πξνζθέξνληαη ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο γηα επελδχζεηο, φπσο ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ ζε ηξαπεδηθά πξντφληα, ακνηβαία θεθάιαηα, αζθάιεηεο δσήο, πξφζζεηα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε πηζησηηθέο θάξηεο. Πάλησο, φπσο επηζεκαίλνπλ παξάγνληεο ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο, ζην κέιινλ νη ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζα είλαη πεξηζζφηεξν πξνζσπνπνηεκέλεο, γηα λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Δπίζεο νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζα παξνπζηάζνπλ έληνλε δηαθνξνπνίεζε απφ ηξάπεδα ζε ηξάπεδα. Πεγή: Αξρνληάθεο, Παπαδηάο θαη Σζαληίιαο,1995 9

12 1.3.2 ΣΑ ΟΦΔΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ Με ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κηα ηξάπεδα κπνξεί λα πεηχρεη δηεχξπλζε ηεο παξνπζίαο ηεο θαη λα πξνζειθχζεη λένπο πειάηεο. Τπνςήθηνη πειάηεο ηεο δελ είλαη κφλν νη θπζηθνί γείηνλεο ηνπ θαηαζηήκαηνο αιιά φινο ν θφζκνο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ηξαπεδηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ 24 ψξεο ηελ εκέξα, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη 365 κέξεο ηνλ ρξφλν είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Σα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ ηθαλνπνηνχληαη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα. Οη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο θάζε κνξθήο είλαη απμεκέλεο. Παξάιιεια ε ηξάπεδα απνθηάεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε λέεο αγνξέο. Οη ειεθηξνληθέο ηξάπεδεο έθηνο απφ ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη online ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξάμεσλ πξνζθέξνπλ θαη ζα πξνζθέξνπλ κέζσ ησλ site ηνπο ζην ίληεξλεη ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Έρεη ππνινγηζηεί φηη κηα ηξαπεδηθή ζπλαιιαγή θνζηίδεη ζηηο ηξάπεδεο αξθεηέο θνξέο αθξηβφηεξα φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ παξαδνζηαθνχ δηθηχνπ απνηη κέζσ ηνπ ίληεξλεη. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα κηαο ειεθηξνληθήο ηξάπεδαο πεξηνξίδνληαη ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα κηαο ζπκβαηηθήο ηξάπεδαο. Σν γεγνλφο απηφ ηνπο δίλεη ην πεξηζψξην λα απνδίδνπλ πςειφηεξν ηφθν ζηηο θαηαζέζεηο θαη λα ρνξεγνχλ δάλεηα κε ρακειφηεξν επηηφθην. Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δηεπθνιχλεη ηελ πιήξε δηαθάλεηα ησλ φξσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ πιεπξάο ηνκήο θαη θφζηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηβάιιεη θαη εληείλεη ηνλ αλνηρηφ αληαγσληζκφ ζε φιν ην εχξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, φρη κφλν κέζα ζηα ζχλνξα κηαο ρψξαο, αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ επεξεάδεηε εμίζνπ ζεηηθά. Έρεη απνδεηρηεί φηη ην ηειεκάξθεηηλγθ, ζηειερσκέλν θαιχηεξα θαη επαξθέζηεξα απνηη έλα ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα ππνζηεξηγκέλν απφ ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ πειαηψλ, κπνξεί λα γίλεη απνηειεζκαηηθφ. Ζ ηξαπεδηθή κέζσ ίληεξλεη θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο πην θαινχο πειάηεο ηεο ηξάπεδαο. Οη πειάηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο θάλνπλ ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη αθήλνπλ κεγαιχηεξν θέξδνο ζηελ ηξάπεδα απφ ηνλ κέζν πειάηε. Οη ηξάπεδεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θνζηνινγήζνπλ, ιεηηνπξγήζνπλ θαη δηαηεξήζνπλ ηα θαλάιηα εμ απνζηάζεσο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ γηα ηνλ πειάηε θαη ηνπο ίδηνπο ζα είλαη εγέηεο απηνχ ηνπ αηψλα. Πεγή: Αξρνληάθεο, Παπαδηάο θαη Σζαληίιαο,

13 1.4. ΜΟΡΦΔ ΣΟΤ E-BANKING ήκεξα ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο δηαζέηεη ε πιεηνςεθία ησλ εγρψξησλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ρξεζηκνπνηείηαη ιίγα ρξφληα ζηε ρψξα καο, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κεγάιε πξφνδν. Σα πεξηζζφηεξα sites ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ζηελ Διιάδα, κπνξνχλ επάμηα λα αληαγσληζηνχλ sites ηνπ εμσηεξηθνχ, ηφζν σο πξνο ην πιήζνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, φζν θαη σο πξνο ην θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπο. Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε έλαο δηαθεθξηκέλνο αλαιπηήο ηνπ ρώξνπ ηεο πιεξνθνξηθήο, ν Paul Saffo, ζηα πιαίζηα ηνπ πξώηνπ ζπλεδξίνπ ηερλνινγίαο θαη πιεξνθνξηθήο πνπ δηεμήρζε ζηε ρώξα καο, παξαηήξεζε, αθνύ άθνπζε δηάθνξα case studies πινπνίεζεο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ ζηελ Ειιάδα, όηη είκαζηε ειαθξώο κπξνζηά ζε ζρέζε κε αληίζηνηρεο εηαηξίεο θαη επηρεηξήζεηο ζηελ Ακεξηθή. 2 Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε εθαξκνγέο ηξαπεδηθήο κέζσ δηαδηθηχνπ (internet banking). Δθαξκνγέο ηεο ζπλαληάκε αθφκα θαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e- Commerce) θαη ησλ ειεθηξνληθψλ επελδχζεσλ (einvestment). Δπίζεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο δηεθπεξαηψλνληαη θαη απφ άιια θαλάιηα, φπσο ην ζηαζεξφ (Phone Banking) θαη ην θηλεηφ ηειέθσλν (Mobile banking). Σν e-banking, θαηά βάζε ρσξίδεηαη ζε ηξία είδε, αλάινγα κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σα είδε απηά είλαη: Internet banking (Σξαπεδηθή κέζσ δηαδηθηχνπ) Phone banking (Σξαπεδηθή κέζσ ηειεθψλνπ) Mobile banking (Σξαπεδηθή κέζσ θηλεηνχ) Tv banking (ηξαπεδηθή κέζσ ηειεφξαζεο) Pc banking (ηξαπεδηθή κέζσ Ζ/Τ) 2 Αγγέλης,

14 Αλάινγα κε ην θαλάιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ, εληνπίδνληαο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα ην θάζε έλα απφ απηά Internet Banking Σν Internet banking, ην νπνίν κεξηθέο θνξέο νλνκάδεηαη θαη online banking, ρξεζηκνπνηεί ην Internet σο κέζν δηεμαγσγήο ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα λα κπνξέζεη έλαο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο, ην e- banking πξέπεη λα δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη λα έρεη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Χζηφζν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο αζθαιείαο φπσο εγθαηάζηαζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ αζθαιείαο ή ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ. Ο πειάηεο κίαο ηξάπεδαο, κέζσ ηνπ Internet banking, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεί, ζρεδφλ φιεο ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη λα ιακβάλεη ηελ πιεξνθφξεζε πνπ επηζπκεί. Οη ηξάπεδεο έρνπλ πιένλ ηελ ηερλνγλωζία θαη ηηο δπλαηόηεηεο λα πξνζωπνπνηνύλ ηηο ειεθηξνληθέο ηνπο ππεξεζίεο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πειαηώλ πνπ αληηπξνζωπεύεη ν ρξήζηεο θαη κε ηνλ ηξόπν απηό ππάξρνπλ γηα παξάδεηγκα επηπξόζζεηεο δπλαηόηεηεο γηα εηαηξηθνύο ρξήζηεο ζε ζρέζε κε ηδηώηεο. 3 Σα κνληέια ηξαπεδψλ πνπ παξέρνπλ internet banking είλαη δχν. ην έλα είλαη ε ηξάπεδα, νπνία πξνζθέξεη ππεξεζίεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο θαη ε άιιε ε εηθνληθή ηξάπεδα ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν ζην δηαδίθηπν. Τπάξρνπλ ηξείο βαζηθέο κνξθέο ηνπ internet banking: Ζ πιεξνθνξηαθή: εδψ ε ηξάπεδα δελ πξνζθέξεη θακηά ππεξεζία online, απιά παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ ηεο. Ζ επηθνηλσληαθή: ζηελ κνξθή απηή ππάξρεη αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη ηελ ηξάπεδα. Δδψ ε ηξάπεδα παξέρεη ππεξεζίεο φπσο ηελ επηθνηλσλία 3 Αγγέλης,

15 ηνπ πειάηε κε ηελ ηξάπεδα θαη ην αληίζεην, ελεκέξσζε γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ θ.α. Ζ ζπλαιιαθηηθή: ε απηή ηε κνξθή νη πειάηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ζπλαιιαγέο ή λα κεηαθέξνπλ ην θεθάιαην ηνπο Phone Banking Μέζσ ηνπ Phone Banking, ε Σξάπεδα, γίλεηαη πιένλ πξνζηηή απφ ην ζπίηη, ην γξαθείν, ην απηνθίλεην, ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξείηαη σο έλα βαζκφ θαη ε παξαδνζηαθή ηξαπεδηθή ζρέζε κεηαμχ ππαιιήινπ θαη πειάηε. πζθεπέο φπσο ηα θηλεηά ηειέθσλα ή ηα PDAs πνπ είλαη εθνδηαζκέλεο κε ηελ ηερλνινγία WAP θαη κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζην Internet κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο ηε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ phone banking ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: Απηέο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη απφ πξάθηνξεο (agents) ηειεθσληθνχ θέληξνπ. Απηέο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη απηφκαηα κέζσ ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο θσλήο (IVRs). ηελ πξψηε πεξίπησζε, o πειάηεο επηθνηλσλεί θσλεηηθά κε ηνλ πξάθηνξα ηεο ηξάπεδαο θαη κεηαβηβάδεη ηα αηηήκαηά ηνπ. Οη πξάθηνξεο, πξέπεη λα ηαπηνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αθεξαηφηεηα, αιιά θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη αηηεκάησλ ηνπ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν πειάηεο ιακβάλεη ερνγξαθεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη. Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο, έηζη θαη ηψξα, αθνινπζνχληαη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη ηαπηνπνίεζεο ηνπ πειάηε 13

16 πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ. Σν phone banking, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε κίαο ηξάπεδαο, λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ, ζρεδφλ φιεο ηηο ζπλαιιαγέο είηε νηθνλνκηθέο είηε πιεξνθνξηαθέο πνπ έρεη θαη κέζσ Internet banking. Πεγή: Αξρνληάθεο, Παπαδηάο θαη Σζαληίιαο, Mobile Banking Μηα λέα ππεξεζία πνπ θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ζην ειιεληθφ e-banking είλαη θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Με ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηξαπεδηθέο αιιά θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, απφ φπνπ θη αλ βξίζθεηαη ν πειάηεο. Οη ηξάπεδεο πνπ πξνζθέξνπλ ηελ ελ ιφγν ππεξεζία ζπλεξγάδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο παξνρεηο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. Ζ ππεξεζία δελ πξνζθέξεηαη δσξεάλ, θαζψο ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ γηα θάζε ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. Όιεο νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ (SMS). Ζ απνδεηθηηθή αμία ησλ ειεθηξνληθψλ εληνιψλ είλαη ίδηα κε απηήλ ησλ εγγξαθψλ θαη νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη κφλν απφ ην πξνζσπηθφ θηλεηφ ηνπ ρξήζηε. Ζ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο mbanking εμαζθαιίδεηαη ράξε ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη θξππηνγξάθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ νξγαληζκφ θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο. Οη ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε νη πειάηεο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ είλαη: Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ Τπφινηπα θα κεηαθνξέο ρξεκάησλ κεηαμχ ινγαξηαζκψλ ηεο ίδηαο ηξάπεδαο 14

17 Παξαγγειία γηα πιήξε statements Αλαθνξά γηα απψιεηα θάξηαο Αγνξά θαη πψιεζε κεηνρψλ Δλεκέξσζε εληφο νιίγσλ ιεπηψλ γηα εθηέιεζε εληνιήο Δλεκέξσζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο πξνο αγνξά ή πψιεζε Παξαθνινχζεζε θαη απνηίκεζε ραξηνθπιαθίνπ Αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε γηα παξειζνχζεο θηλήζεηο ζην ραξηνθπιάθην Πιεξνθνξίεο θαη δηαθεκηζηηθά κελχκαηα γηα ππεξεζίεο, πξντφληα θαη πξνζθνξέο ηεο ηξάπεδαο Αιιαγή ηνπ απφξξεηνπ θσδηθνχ PIN Πξνζσπηθά κελχκαηα 15

18 Παξά ηα πιενλεθηήκαηα, ηηο επθνιίεο θαη ηελ επρξεζηία ηνπ, δελ έρεη θαηαθέξεη αθφκε λα πείζεη ην ειιεληθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη ζπλεπψο δελ έρεη εδξαησζεί αθφκα ζε ζρέζε κε ην internet θαη ην phone banking. Αλ ιάβνπκε ππφςε φκσο ηελ αλάπηπμε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ εγρψξηα αγνξά, ηφηε ην Mobile banking έρεη φιεο ηηο πξννπηηθέο λα απνηειέζεη ζην άκεζν κέιινλ έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν θαλάιη πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ TV Banking ε απηή ηελ πεξίπησζε ηνπ πνιπκέζνπ έρνπκε ην ζπλδπαζκφ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο κε ζπζθεπή ηειεφξαζεο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφ κεράλεκα, ην νπνίν νη πειάηεο έρνπλ ζην ζπίηη ηνπο θαη ζην νπνίν ηνπνζεηνχλ ηελ πηζησηηθή ηνπο θάξηα. Γηα νξηζκέλεο ππεξεζίεο επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην θνληξφι ηεο ηειεφξαζεο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη ην θηλεηφ ηειέθσλν. ηελ Δπξψπε νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα πξνζθέξνπλ ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ ςεθηαθήο ηειεφξαζεο. Απφ εηδηθνχο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο πηζηεχεηαη φηη ην TV banking ζα απνηειέζεη επαλαζηαηηθή θαηλνηνκία ζην παγθφζκην εκπφξην, εθφζνλ επηιπζνχλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία. Απηή ε εθηίκεζε ζηεξίδεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ζρεδφλ φια ηα λνηθνθπξηά δηαζέηνπλ ζπζθεπέο ηειεφξαζεο. Οη πειάηεο απφ ηελ επαλάζηαζε απηή πξνζδνθνχλ πην απιέο δηαδηθαζίεο αγνξάο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ην internet banking ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΩΔΗ ΚΑΝΔΗ ΜΔΩ ΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΟΤ E-BANKING Οη ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ( θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ηνλ πην εμειηγκέλν ηξφπν επηθνηλσλίαο καδί ηνπο, ηελ ππεξεζία ηνπ e- banking δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη λα δηελεξγνχλ ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ην ζπίηη ή ην γξαθείν, κε ηαρχηεηα θαη αζθάιεηα, εμνηθνλνκψληαο πνιχηηκν πξνζσπηθφ ρξφλν φπσο είπακε θαη πην πάλσ. Υξήζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Internet banking κπνξεί λα γίλεη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ 24 ψξεο ην 24σξφ. 16

19 Σν Internet Banking καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσλφκαζηε γηα ην ππφινηπν ησλ ινγαξηαζκψλ καο πνπ έρνπκε ζπλδέζεη ζην Internet Banking. Δπίζεο ελεκεξσλφκαζηε γηα ηελ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ (εκεξήζηα θαη κεληαία αλάιπζε) θαη κεηαθέξνπκε ρξήκαηα απφ έλα ινγαξηαζκφ καο ζε άιινλ. Έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδένπκε ή λα απνζπλδένπκε ινγαξηαζκνχο κέζσ ηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο πιεξνθνξνχκαζηε αλαιπηηθά γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα Οη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ γίλνληαη όζνλ αθνξά πιεξωκέο ζην δεκόζην ηνκέα είλαη: Πιεξψλνπκε ηνλ Φ.Π.Α., εθφζνλ έρνπκε ππνβάιιεη ζρεηηθή δήισζε κέζσ ηνπ TAXISnet θαη έρνπκε θαη δπλαηφηεηα αθχξσζεο. Πιεξψλνπκε ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηνχ Η.Κ.Α. θαη έρνπκε θαη δπλαηφηεηα αθχξσζεο. Πιεξψλνπκε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνχ Ο.Α.Δ.Δ. (πξψελ Σ.Δ.Β.Δ.) θαη έρνπκε θαη δπλαηφηεηα αθχξσζεο. Πιεξψλνπκε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη έρνπκε θαη δπλαηφηεηα αθχξσζεο. Δμνθινχκε ηνλ νθεηιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ ή πιεξψλνπκε ηε δφζε ζχκθσλα κε ην «ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟ ΔΗΠΡΑΞΖ Φ.Δ.» πνπ βξίζθεηαη ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θαη έρνπκε θαη δπλαηφηεηα αθχξσζεο Όζνλ αθνξά ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ζε ζρέζε κε ηηο πηζηωηηθέο θάξηεο κπνξνύκε λα: Πιεξψλνπκε ηηο δφζεηο φισλ ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Πιεξψλνπκε ηηο πηζησηηθέο θάξηεο εθδφζεσο άιισλ Σξαπεδψλ εζσηεξηθνχ θαη έρνπκε δπλαηφηεηα αθχξσζεο. 17

20 Με ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα πιεξψλνπκε ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ εηαηξεηψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο φπσο επίζεο θαη δπλαηφηεηα αθχξσζεο. Μπνξνχκε επίζεο λα πιεξψλνπκε ινγαξηαζκνχο ζπλδξνκψλ internet φπσο θαη λα εμνθινχκε αζθάιηζηξα Οη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ζε ζρέζε κε ηα εκβάζκαηα ηωλ ηξαπεδώλ είλαη: κεηαθέξνπκε ρξήκαηα απφ ην ινγαξηαζκφ καο ζε ινγαξηαζκνχο ηξίησλ Οη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ κπνξνύκε λα δηεθπεξαηώζνπκε ζε ηξάπεδεο ηνπ εζωηεξηθνύ είλαη: Απνζηέιινπκε έκβαζκα ζε άιιε Σξάπεδα εζσηεξηθνχ Μαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ηξφπνπ θαηαβνιήο ηεο πξνκήζεηαο είηε κε επηβάξπλζε κφλν ηνπ εληνιέα (OUR) είηε κφλν ηνπ απνδέθηε (BEN)είηε θαη ησλ δχν (SHA). Πξαγκαηνπνηνχκε πηζηψζεηο ινγαξηαζκψλ ζε άιιεο Σξάπεδεο εζσηεξηθνχ θαη ελεκεξσλφκαζηε γηα ηελ ηχρε ηνπ εκβάζκαηνο πνπ ζηείιακε. Αθπξψλνπκε έκβαζκα ζε άιιε Σξάπεδα εζσηεξηθνχ. ε Σξάπεδεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ππεξάθηησλ θηήζεσλ ρσξψλ ηεο. Απνζηέιινπκε έκβαζκα ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζε Σξάπεδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ππεξάθηησλ θηήζεσλ ρσξψλ ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε: Αξκελία(AM), Απζηξία (ΑΣ), Βέιγην (ΒΔ), εξβία θαη Μαπξνβνχλην (CS), Σζερία (CZ), Γεξκαλία (DE), Γαλία (DK), Δζζνλία (EE), Ηζπαλία (ES), Φηλιαλδία (FI), Γαιιία (FR), Ζλσκέλν Βαζίιεην (GB), Ηξιαλδία (IE), Ηζιαλδία (IS), Ηηαιία (ΗΣ), Ληρηελζηάτλ (LI), Ληζνπαλία (LT), Λνπμεκβνχξγν (LU), Λεηνλία (LV), Μάιηα (MT), Οιιαλδία (NL), Πνισλία (PL), Πνξηνγαιία (PT), 18

21 νπεδία (SE), Ννξβεγία (NO), Κχπξν (CY), ινβελία (SI), ινβαθία (SK), Γαιιηθή Γνπηλέα (GF), Γνπαδεινχπε (GP), Μαξηηλίθα (MQ), Réunion (RE). Πξαγκαηνπνηνχκε εκβάζκαηα ζε ινγαξηαζκνχο Σξαπεδψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ππεξάθηησλ θηήζεσλ ρσξψλ ηεο. Οη πηζηψζεηο γίλνληαη κέζα απφ ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ δεκηνπξγεί ν πειάηεο ζπκπιεξσκέλν κε ηα ππνρξεσηηθά πεδία (νλνκαηεπψλπκν εληνιέα, BIC πιεξψηξηαο Σξάπεδαο, ινγαξηαζκφο IBAN δηθαηνχρνπ, πνζφ, λφκηζκα, νλνκαηεπψλπκν δηθαηνχρνπ, αηηηνινγία). Αθπξψλνπκε έκβαζκα πνπ δηελεξγήζακε ζηηο δχν πξνεγνχκελεο ζπλαιιαγέο (Σξάπεδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ππεξάθηησλ θηήζεσλ ρσξψλ ηεο) Οη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζε ζρέζε κε ηηο επελδύζεηο καο: Δλεκεξσλφκαζηε γηα ην ραξηνθπιάθην κεηνρψλ πνπ ηεξνχκε ζηελ Σξάπεδα. Γηεθπεξαηψλνπκε αγνξαπσιεζία κεηνρψλ θαη ελεκεξσλφκαζηε γηα ηελ ηχρε ηεο εληνιήο πνπ έρνπκε δψζεη ή αθφκε θαη λα αθπξψλνπκε εληνιέο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Δλεκεξσλφκαζηε ζρεηηθά κε ην ραξηνθπιάθην ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ καο. Τπνβάιινπκε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε δεκφζηεο εγγξαθέο ζην Υ.Α. θαη έρνπκε θαη δπλαηφηεηα αθχξσζεο. Δλεκεξσλφκαζηε γηα ηα δεδνκέλα ηεο ζπλεδξίαζεο Υ.Α. θαη Υ.Π.Α., γηα ηελ εηθφλα ηεο αγνξάο, ηνπο θιάδνπο θαη ηνπο δείθηεο Υ.Α., έρνπκε πιεξνθφξεζε γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία εηαηξηψλ, ηηο ηερληθέο αλαιχζεηο θαη ηηο δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο. Δπίζεο, δεκηνπξγνχκε θαη παξαθνινπζνχκε ηα δηθά καο εηθνληθά ραξηνθπιάθηα. πλδένπκε ή απνζπλδένπκε θσδηθνχο ζπζηήκαηνο. 19

22 1.5.6 Οη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινύκε γηα ρξεκαηνδνηήζεηο θαη δάλεηα: Πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ καο πνπ αθνξνχλ επηρεηξεκαηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο θαζψο θαη γηα ηελ θίλεζε, ην δαζνιφγην θαη ηελ επεηεηαθή επηβάξπλζε ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ. Πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηηο θηλήζεηο, ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία θαη ην δαζνιφγην ησλ ηεγαζηηθψλ & Καηαλαισηηθψλ Γαλείσλ Πιεξνθνξνχκαζηε ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία ησλ Αλνηθηψλ Δζλνδαλείσλ Οη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ ππάξρνπλ αλ ζέινπκε λα θάλνπκε αηηήζεηο: Μπνξνχκε λα δψζνπκε παξαγγειία γηα κπινθ επηηαγψλ. Να αθπξψζνπκε παξαγγειία γηα κπινθ επηηαγψλ. Να ελεκεξσλφκαζηε γηα ηελ ηχρε ηεο παξαγγειίαο ηνπ κπινθ επηηαγψλ. Να πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο κπινθ επηηαγψλ πνπ θάλακε, θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ επηηαγψλ πνπ καο ρνξεγήζεθαλ. Να ππνβάιινπκε αίηεζε γηα έθδνζε πηζησηηθήο θάξηαο Να αηηεζνχκε γηα ρνξήγεζε Κσδηθνχ Phone Banking Με ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο κπνξνύκε λα επεμεξγαζηνύκε θαη πάγηεο εληνιέο: 20

23 Πξνγξακκαηίδνπκε ηηο κειινληηθέο πιεξσκέο καο κε ηελ εηζαγσγή Πάγησλ Δληνιψλ θαη κπνξνχκε λα ελεκεξσλφκαζηε γηα ηελ ηχρε ησλ εληνιψλ, λα ιακβάλνπκε πιεξνθνξηαθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία φισλ ησλ εληνιψλ καο ή λα δηαγξάθνπλε θάπνηα Πάγηα Δληνιή. Δλεκεξσλφκαζηε άκεζα γηα ηηο πάγηεο εληνιέο ρξέσζεο ινγαξηαζκψλ καο απφ ζπλεξγαδφκελε κε εκάο εηαηξεία. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο πάγηαο εληνιήο ή ε αλάθιεζή ηεο γίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκά Οη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο γηα ηα λνκηθά πξόζωπα όηαλ ζέινπλ λα θάλνπλ καδηθέο ρξεώζεηο είλαη: Γηεθπεξαηψλνπκε ηηο νθεηιέο ησλ ζπλεξγαηψλ καο πξνο ηελ εηαηξεία ηνπο, κε ηε δπλαηφηεηα άκεζεο ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο. Δλεκεξψλνπκε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πάγησλ εληνιψλ νθεηιεηψλ ηεο εηαηξείαο καο. Πεγή: Γνχξνο Η.Αζαλάζηνο. Ζ εγθπθινπαίδεηα ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ MARKETING. Όπσο θάζε νξγαληζκφο επηρείξεζε, έρεη αλάγθε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ Marketing, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηα πξντφληα ηνπ, θαη λα έρεη ηε βέιηηζηε απφδνζε, έηζη θαη νη ηξάπεδεο πιένλ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο αξρέο απηέο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηα κέγηζηα δπλαηά ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα απηέο. Σξαπεδηθφ Marketing είλαη ην ζχλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθεί κηα ηξάπεδα κε βάζε ηελ ηξαπεδηθή δενληνινγία, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηφζν ηηο πθηζηάκελεο φζν θαη ηηο πξνβιεπφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο πνπ απεπζχλεηαη. 21

24 Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ην marketing ζην ρψξν ησλ ηξαπεδψλ είλαη ην γεγνλφο φηη απηφ ζηεξίδεηαη ζην φηη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο είλαη απιέο, δελ απνζεθεχνληαη, είλαη αδηαρψξηζηεο, νκνηνγελείο, πνιπάξηζκεο θαη παξνπζηάδνπλ κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά. Ζ πνηνηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε είλαη ζθνπφο, αθνχ ζηφρνο ηεο ηξάπεδαο είλαη ε καθξνρξφληα ζρέζε κε ην πειάηε πνπ ζα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε θήκε ηεο ηξάπεδαο. Ζ ζεκαζία ηνπ marketing ζην ρψξν ησλ ηξαπεδψλ ζπλερψο αλαβαζκίδεηαη θαη ζ απηφ ζπλέηεηλαλ ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ν ζπλερήο απμαλφκελνο αληαγσληζκφο, ε εκθάληζε ησλ ηξαπεδναζθαιεηψλ, ε εηζαγσγή λέσλ ηξφπσλ ζπλαιιαγήο κε ηνπο πειάηεο (ηειεμππεξέηεζε, απηφκαηεο ηακεηαθέο κεραλέο, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θ.η.ι.), ε θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ησλ πειαηψλ θαη πνιιέο άιιεο αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ ζην ρψξν ησλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο έρνπλ αιιάμεη ην ξφιν ηνπο θαηά πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα. H αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ marketing ζηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ρψξν είλαη πξνθαλήο φρη κφλν γηαηί ην ηξαπεδηθφ marketing εθαξκφδεηαη εδψ θαη δεθαεηίεο ζην εμσηεξηθφ φπνπ νη πην εμειηγκέλεο δνκέο ελεξγνχλ ζαλ πξφδξνκνη ησλ κειινληηθψλ νξγαλσηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ ρψξα καο αιιά θαη γηαηί: Ζ ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηηο ξπζκίζεηο θαη παξεκβάζεηο πνπ άξρηζε πξηλ κεξηθά ρξφληα έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε εκπνξηθή ηξάπεδα λα αζθεί πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Ο αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ έρεη νμπλζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιχ, λέεο ηξάπεδεο έρνπλ κπεη ζηελ αγνξά, ηα θαηαζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ πιεζχλνληαη θάζε ρξφλν κε γνξγφ ξπζκφ θαη ηα θνλδχιηα πνπ δηαζέηνπλ νη ηξάπεδεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο θαη ηελ δηαθήκηζε απμάλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Ο αληαγσληζκφο απηφο πξνβιέπεη φηη ζα είλαη αθφκα κεγαιχηεξνο ζην κέιινλ κε ηελ είζνδν λέσλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ δηεζλψο ηνλ αληαγσληζκφ απφ ην ρξεκαηηζηήξην, ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, εμεηδηθεπκέλεο ηξάπεδεο, πνπ ηείλνπλ λα γίλνπλ θαη απηέο ρξεκαηνπηζησηηθά πνιπθαηαζηήκαηα, πνπ ηηο αληαγσλίδνληαη ζε έλα ε πεξηζζφηεξνπο ηνκείο πξνζθνξάο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Αιιά θαη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο, ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, ησλ ΑΣΜ S, ηνπ internet banking, ησλ θαηαζέζεσλ. Ζ ηξάπεδα δελ ζεσξεί κνλαδηθνχο ππεχζπλνπο γηα ηελ επηηπρία ηεο ζηελ αγνξά ηνπο αλζξψπνπο ηεο δηεχζπλζεο marketing. Απηνί είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 22

25 πινπνίεζε ησλ απνθαζηζκέλσλ πξνγξακκάησλ marketing, γηα ηε δηακφξθσζε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη ζαλ αθεηεξία ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αγνξάο θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ελεξγεηψλ ησλ άιισλ δηεπζχλζεσλ, πνπ έρνπλ θνηλφ αληίθηππν ηνλ πειάηε. Όζνλ αθνξά ην ηκήκα έξεπλαο αγνξάο. Σν ξαγδαία κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί κηα ζπλερή απεηιή αιιά ηαπηφρξνλα κηα κφληκε πξφθιεζε γηα ηνλ manager. Οη ζπλερείο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα πξνβιεθηνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηνπο πάλσ ζε κηα ζεηξά άιινπο παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπιινγηθή ιεηηνπξγηά ηεο ηξάπεδαο. Ο manager ρξεηάδεηαη κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα πάξεη ηε ζσζηή απφθαζε θαη ρξεηάδεηαη φρη κφλν αξθεηά ζηνηρεία πνζνηηθήο πιεπξάο αιιά θαη ζσζηά-αθξηβή ζηνηρεία απφ πνηνηηθήο πιεπξάο. Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα ζπιιέγνπλ λα αλαιπζνχλ θαη λα εθηηκεζνχλ. Απηή αθξηβψο ηε δηαδηθαζία αλαιακβάλεη ην ηκήκα ηεο έξεπλαο αγνξάο. ηφρνο είλαη λα κπνξέζεη κέζα απφ ηελ εξεπλά λα θαηαλνήζεη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ψζηε ε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο λα πηπρή ην ηεζέληα ζηφρν. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα έρεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο ηξάπεδαο, αιιά θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε νη άλζξσπνη πνπ ην ζηειερψλνπλ, αθνχ θάζε έλαο ππάιιεινο ζα έρεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα βάζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. Θα κπνξνχζακε λα ρσξίζνπκε ην ηκήκα αγνξάο σο εμήο: ην ηκήκα πνπ αζρνιείηαη κε ην πξντφλ. Πξντφληα γηα ηηο ηξάπεδεο είλαη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Γεληθά σο πξντφλ κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην ζχκπιεγκα πιηθψλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ πνπ αγνξάδεηαη ιφγσ ηεο αλακελφκελεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λα πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ή ηνπο θέξδνπο. Πξντφλ κπνξεί λα είλαη έλα αγαζφ, κηα ππεξεζία,κηα ηδέα ή έλαο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ, πνπ πξνζθέξεηαη ζηελ αγνξά. Πεγή: Μάξθεηηλγθ ζην Γηαδίθηπν, Εέξβα Μ., εθδφζεηο Anubis,

26 2.2. Ζ ΣΡΑΣΖΓΖΚΖ ΣΟΤ E-MARKETING Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ιέμεο «ζηξαηεγηθή», έρεη γίλεη επξχηαηα δεθηή θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηφζν ζηελ πξάμε φζν θαη ζηελ επηζηήκε. 4 Ζ ιέμε απηή είλαη δαλεηζκέλε απφ ην ιεμηιφγην ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηέρλε θαη ζηελ επηζηήκε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο κηαο έλνπιεο δχλακεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζηφρσλ ελφο πνιέκνπ. Έηζη, θαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ Marketing, θαη γεληθά ηεο επηρείξεζεο, απνβιέπεη ζε κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε καθξνρξφλησλ ζηφρσλ. Οη ζηξαηεγηθέο αλαθέξνληαη ζηηο γεληθέο γξακκέο. Οη ιεπηνκέξεηεο, φκσο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ εθθξάδνληαη κε ηηο ηαθηηθέο. Οη ηαθηηθέο, παξάδεηγκα, ηνπ Μarketing πνιιέο θνξέο είλαη νξηζκέλεο εηδηθέο θηλήζεηο θαη αληηδξάζεηο ζην ρψξν ηεο αγνξάο, νη νπνίεο θαζνδεγνχληαη απφ ηε γεληθή ζηξαηεγηθή ηνπ Μarketing. Δπνκέλσο, ε ζηξαηεγηθή ηνπ Μarketing ζρεηίδεηαη κε ην γεληθφ πξνγξακκαηηζκφ πνπ απνβιέπεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Μarketing, ελψ νη ηαθηηθέο ηνπ Μarketing είλαη νξηζκέλεο εηδηθέο θηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Μarketing. Οη ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε επίπεδν γεληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, νπφηε πξφθεηηαη γηα ηε γεληθή ζηξαηεγηθή ηεο ηξάπεδαο, θαηά ηελ νπνία δίλνληαη νη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη. ηξαηεγηθέο αλαπηχζζνληαη επίζεο θαη ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Έηζη, θάζε δηεχζπλζε ή ηκήκα ηεο δηεχζπλζεο κπνξεί λα θαηαζηξψλεη ηε δηθή ηνπ ζηξαηεγηθή. Ζ επηηπρία ηεο ζα εμαξηεζεί απφ ην θαηά πφζν απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί. Γηα λα πινπνηεζεί κηα ζηξαηεγηθή, ζα πξέπεη λα πιεξεί ηξεηο φξνπο: Να ππάξρεη ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δηεπζχλζεσλ θαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ δηεπζχλζεσλ απηψλ. Ο θαηακεξηζκφο ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ε δηεχζπλζε Μarketing πξέπεη λα είλαη νξζνινγηθφο θαη μεθάζαξνο. Ζ ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη κε ζαθήλεηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ Μarketing. 4 Σδσξηδάθε Κ., 1993, ζει.:

27 2.3. ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΣΟΤ E-MARKETING ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΔΝΑΡΗΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Οη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ή ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθήο γεληθφηεξα, απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη θπξίσο δχν. Ζ πξψηε πεξίπησζε αθνξά ηηο ηξάπεδεο πνπ αθφινπζνπ ακπληηθή ζηξαηεγηθή (Defenders) θαη θαηά ζπλέπεηα αθνινπζνχλ ην κνληέιν ηεο δηεχξπλζεο ησλ ππαξρφλησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο ηεο ηξάπεδαο. Ζ δεχηεξε ζηξαηεγηθή αθνξά ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ αθνινπζνχλ επηζεηηθή ζηξαηεγηθή (Attackers) θαη ζηελ νπζία αλαπηχζζνπλ έλα λέν κνληέιν ιεηηνπξγίαο. Καη νη δχν ζηξαηεγηθέο ηνπνζεηήζεηο δηαθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ αξηζκφ ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αιιά θαη ζηα θαλάιηα δηαλνκήο ησλ ηειεπηαίσλ. Παξαθάησ αλαιχνληαη πην αλαιπηηθά νη παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο Ακπληηθή ζηξαηεγηθή (Defenders) Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία αθνινπζνχλ ηε ιεγφκελε ακπληηθή ζηξαηεγηθή (Defenders) ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, πξνζπαζνχλ λα δηεπξχλνπλ ηα θαλάιηα δηαλνκήο πνπ ήδε δηαζέηνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην δηαδίθηπν θπξίσο γηα ηελ παξνρή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πξνο ηνπο πειάηεο. Σα ππφινηπα ελαιιαθηηθά θαλάιηα (ηειέθσλν, θηλεηφ ηειέθσλν, ΑΡΜ s) ππνζηεξίδνπλ ζηελ νπζία ην θχξην θαλάιη ( δηαδίθηπν ) θαη ζπκπιεξψλνπλ ηα παξαδνζηαθά θαλάιηα ηνπ νξγαληζκνχ (ππνθαηαζηήκαηα ). πλήζσο, νη ηξάπεδεο πνπ αθνινπζνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, δηαηεξνχλ ηελ ίδηα εκπνξηθή επσλπκία ( brand name ), πνπ ήδε γλσξίδνπλ νη πειάηεο ηεο θαη έρνπλ αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε ζε απηή. Δπίζεο, ζηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, νη ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ έλαλ πεξηνξηζκέλν 25

28 εχξνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ ζηνπο πειάηεο ηνπο, δηεπξχλνληαο θαη εκπινπηίδνληαο ηε γθάκα απηψλ κεηέπεηηα. πλνπηηθά κέζσ απηήο ηεο ηαθηηθήο επηδηψθεηαη ε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο πειαηεηαθήο βάζεο θαη φρη ε πξνζέιθπζε λέαο Δπηζεηηθή ζηξαηεγηθή ( Attackers ) Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία αθνινπζνχλ ηε ιεγφκελε επηζεηηθή ζηξαηεγηθή ( Attackers ) ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν σο ην θχξην θαλάιη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη απφ ηα δεπηεξεχνληα ελαιιαθηηθά θαλάιηα ( ζηαζεξφ ηειέθσλν, θηλεηφ ηειέθσλν, ATM s ). ηελ νπζία, νη ηξάπεδεο απηέο, ηείλνπλ λα πηνζεηήζνπλ ή θαη λα δεκηνπξγήζνπλ απφ ηελ αξρή, έλα θαηλνχξην κνληέιν ιεηηνπξγίαο, αξθεηά δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ζηεξηδφηαλ ζηα παξαδνζηαθά θαλάιηα ( ππνθαηαζηήκαηα ). Δπεηδή, ζηφρνο απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη ε πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ ( νη νπνίνη είλαη ηαθηηθνί ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ), νη ηξάπεδεο ζπλήζσο δεκηνπξγνχλ κηα θαηλνχξηα εκπνξηθή επσλπκία ( brad name ). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζηνλ Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ρψξν, είλαη ε εκπνξηθή επσλπκία Winbank πνπ αθνξά ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο. Οη ηξάπεδεο πνπ αθνινπζνχλ επηζεηηθή πνιηηηθή, πξνζθέξνπλ έλα νινθιεξσκέλν εχξνο πξντφλησλ είηε αξρηθά, είηε ζηε ζπλέρεηα ηεο πνξείαο ηνπο ηξαηεγηθή άκεζεο επέθηαζεο ζε λέεο αγνξέο Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή αθνξά ηξάπεδεο πνπ επηζπκνχλ λα αμηνπνηήζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη λα επεθηαζνχλ ζε λέεο αγνξέο, παίδνληαο πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζε απηέο. Φπζηθά, ζε θάζε πεξίπησζε ηα θπζηθά θαλάιηα πξνψζεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (ππνθαηαζηήκαηα) ζα δηαηεξεζνχλ, ελψ ζα δεκηνπξγεζνχλ λέα 26

29 θαλάιηα πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, ηα ιεγφκελα ελαιιαθηηθά θαλάιηα ( δηαδίθηπν, ζηαζεξφ ηειέθσλν, θηλεηφ ηειέθσλν). Απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ, ε ηξάπεδα ζηνρεχεη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, ζηε δηεξεχλεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο αιιά θαη ζην ζρεκαηηζκφ κηο λέαο εηθφλαο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. πγθεθξηκέλα, απνζθνπεί ζηελ νξηδφληηα δηείζδπζε ζε λέα ηκήκαηα ηεο αγνξάο φπσο ε ιηαληθή ηξάπεδα νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, νη λένη επηρεηξεκαηίεο θνθ. ηελ νπζία επηζπκεί λα γίλεη ε ίδηα πξσηαγσληζηήο ζην αληαγσληζηηθφ ηνπίν ηεο λέαο ςεθηαθήο επνρήο κέζα απφ κηα εληαία παξνρή ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (θπζηθά δίθηπα θαη ελαιιαθηηθά δίθηπα)αιιά θαη κηα κεγάιε πνηθηιία πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο. Σν πιαίζην ηεο παξαπάλσ ζηξαηεγηθήο εζηηάδεηαη θπξίσο ζηα εμήο ζεκεία: Πξνψζεζε ηφζν ησλ παξαδνζηαθψλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, φζν θαη λέσλ πην εηδηθεπκέλσλ, πνπ πηζαλφλ λα απεπζχλνληαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο πειαηψλ. Πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ, δηαηήξεζε ησλ ππαξρφλησλ θαη γεληθά αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο αλά πειάηε, δεκηνπξγψληαο κηα θξίζηκε κάδα πηζηψλ πειαηψλ. Οινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε ηνπ ηκήκαηνο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Μείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο ηξάπεδαο θαη ηδηαίηεξα ζηα ελαιιαθηηθά δίθηπα. Πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ παξνρή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ ηειεπηαίσλ, κέζα απφ ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα ηεο ηξάπεδαο. πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ε ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή έρεη κέηξην πξνο κεγάιν βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο θαη απαηηεί κεγάιεο επελδχζεηο. Σέινο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζα γίλεη εκθαλήο καθξνπξφζεζκα κε ηελ αχμεζε ησλ 27

30 εζφδσλ ηεο νξηδφληηαο δηεχξπλζεο ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ Ζ ζηξαηεγηθή marketing ζην ηξαπεδηθό ηνκέα Ζ ζηξαηεγηθή Μarketing αλαθέξεηαη ζηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ην ηξφπν κε ηνλ φπνην κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζηφρνη ηνπ Μarketing δειαδή ε δηείζδπζε ζηελ αγνξά θαη ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο. Ζ αλάπηπμε ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο επηηπγράλεηαη: Με ηε γεσγξαθηθή επέθηαζε, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη νρπξψλεη ηελ ηξάπεδα κέζσ δηαξθνχο κεηαηφπηζεο ησλ ζπλφξσλ ηεο, κε ηελ ίδξπζε λέσλ θαηαζηεκάησλ, ηελ ειεθηξνληθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ ζηα ζεκεία πσιήζεσλ.( E.F.T.P.O.S) θαη ηελ εγθαηάζηαζε απηφκαησλ κεραλψλ (ATM) ζε ζεκεία εθηφο θαηαζηεκάησλ (παλεπηζηήκηα, αεξνδξφκηα, εκπνξηθά θέληξα θ.η.ι.) Με ηελ επέθηαζε ζε ηκήκαηα ηεο αγνξάο πνπ δελ θαιχπηνληαη πρ. Δπέθηαζε ζε δάλεηα ζε ζπλάιιαγκα, ζε ζηεγαζηηθά δάλεηα θ.α. Βειηίσζε ησλ πξντφλησλ. Ζ επηρείξεζε επηδηψθεη ζπλερψο λα βειηηψζεη ηα ππάξρνληα πξντφληα ηεο, πνιιέο θνξέο δηαθνξνπνηψληαο ηα ΣΟ ΜΗΓΜΑ ΣΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΜARKETING (MARKETING MIX) Tα εξγαιεία ηνπ Μarketing είλαη νη απφ ηελ ηξάπεδα ειεγρφκελεο κεηαβιεηέο πνπ ζπλδπάδνληαη θάζε θνξά κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε, λα εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε ηξάπεδα. Απηφο ν 28

31 ζπλδπαζκφο ησλ εξγαιείσλ ηνπ Μarketing, ή φπσο αιιηψο κπνξνχκε λα πνχκε ηνπ κίγκαηνο Μarketing ζε κηα ηξάπεδα πεξηιακβάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο ηξάπεδαο πνιηηηθή, ζε ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, κε ην δίθηπν, ηελ πξνβνιή θαη ηελ επηθνηλσλία. ΠΖΓΖ: Άγγεινο Σζαγθαιάλνο, (1992) Σν κίγκα ηνπ ηξαπεδηθνύ κarketing απνηειείηαη από: Τπεξεζίεο: Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη ηξάπεδεο αζρνινχληαη κε ηελ εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, εθπαηδεχνληαο ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη πξνζιακβάλνληαο ηθαλά ζηειέρε κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηεο πειαηείαο έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο ηξαπεδηθήο εμππεξέηεζεο, ηελ έληαμε φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ ζην ζχζηεκα on line θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο εμππεξέηεζεο (ATM s) πνπ πξνζθέξνπλ νηθνλνκία ρξφλνπ θαη άλεζε γηα ηνλ πειάηε, ζηελ πξνζθνξά αζθάιεηαο θαη ηφθνπ γηα ηα κεηξεηά, ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ζηηο δηακεζνιαβεηηθέο εξγαζίεο θαη ζηε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη θαη φρη ζε κηα κειινληηθή ζηηγκή φηαλ ζα έρεη ζπγθεληξψζεη απνηακηεχνληαο ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα. Σηκνινγηαθή πνιηηηθή: Κάζε ηξάπεδα γηα λα κπνξεί λα ζπλαγσληζηεί ηηο άιιεο ηξάπεδεο ζην ρψξν ηεο θαζνξίδεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο. ηεξίδεηαη ηφζν ζηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο (πνηφηεηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη εμνπιηζκνχ), φζν θαη ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε ππεξεζία ηνπ marketing θαη είλαη: ε δηεχξπλζε 29

32 ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ζε νξηζκέλεο αγνξέο, ζηαζεξνπνίεζή ηνπ ζε άιιεο, είζνδνο ζε λέεο αγνξέο θαη ινηπά. Σν δίθηπν: Σν ηξαπεδηθφ Μarketing νινέλα θαη εκπινπηίδεη ην δίθηπφ ηεο κε λέα πξντφληα ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ άκεζε θαη γξήγνξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Απηά είλαη: ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ θαη ζπξίδσλ, ΑΣΜ s (απηνκαηνπνηεκέλσλ κεραλψλ), εθηφο ηξάπεδαο, E.F.T.P.O.S. (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale) ΓΗΑ, νη κηθξνυπνινγηζηέο ζην ζπίηη ή ζην γξαθείν ηνπ πειάηε (home banking), νη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο απφ ην ηειέθσλν (phone banking) θαη ην e- banking (ε ειεθηξνληθή ηξάπεδα πνπ αθνξά ηξαπεδηθέο εξγαζίεο κέζσ Γηθηχνπ). Πξνβνιή θαη επηθνηλωλία: Σα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ηξάπεδεο εηδηθέο ππεξεζίεο εμσηεξηθψλ πσιήζεσλ ζε επηιεγκέλε πειαηεία (ηδηψηεο κε πςειά εηζνδήκαηα θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο). Με ηηο εμσηεξηθέο πσιήζεηο ε ηξάπεδα επηδηψθεη λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε επηιεγκέλνπ πειάηε θαη λα ηνλ πιεξνθνξήζεη γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη. Ζ κέζνδνο ηεο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ κε εμεηδηθεπκέλνπο θαηά ηκήκα αγνξάο πσιεηέο, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο πνιχπινθσλ κελπκάησλ θαη πξνζαξκνγήο ηεο γθάκαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ηξάπεδα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε. Κάζε ηξάπεδα κέζσ ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο (ε νπνία παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα απμεκέλε ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ) πξνβάιιεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο κε ηνπο πην ειθπζηηθνχο φξνπο ηεο κε ζθνπφ λα ηξαβήμεη ηνλ πειάηε ζηελ ηξάπεδα. Καη απηφ ηνλ ηξφπν απνζθνπεί, ε θάζε ηξάπεδα, ζηελ επξχηεξε δπλαηή γλσξηκία ηεο ηξάπεδαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη κε ην θνηλφ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θνηλσληθνχ ηεο ξφινπ θαη ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο ζηελ αγνξά. 30

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)»

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» Υοιτήτρια: Κατσαμάγκα Αλεξάνδρα Α.Μ. 2441 Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΓΤΡΩ ΓΚΑΣΟΤ ΜΟΕ / 0808 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. ΜΤΡΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΒΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΑΠΔΣΖ ΕΧΖ (Α.Μ.: 166) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΑΗΓΩΝ ΘΔΟΦΑΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο ΑΝΑΣΑΗΑ Κ. ΠΑΡΑΗΓΟΤ AEM: 1131 ΔΗΖΓΖΣΖ: θ. Α. ΠΟΜΠΟΡΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Ζ Ζιεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ. Τπνβεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας :

τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας : τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας : e - Banking Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Παζταλήδης Παζτάλης Από ηην ποσδάζηρια ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ Καβάλα 2007 Πεξηερόκελα ΔΙΑΓΧΓΗ... 6 Κεθάιαην

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Πενηεπόμεκα 1. Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζηαζεξφ δίθηπν απφ ηα WiFi Hotspots Απφ ην δίθηπν Κηλεηήο Σειεθσλίαο 2. Φηινμελία Ιζηνζειίδσλ 3. Φηινμελία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σμήμα Λογιστικής) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΔΙΡΗΝΗ Ι. ΠΑΠΟΤΣΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ

ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΟ ΕΜΠΟΡΘΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ 1. ΝΘΚΟΛΑΟ ΚΟΤΣΟΒΘΣΗ 2. ΥΡΗΣΟ ΖΑΜΠΘΝΑ 3. ΑΜΑΡΣΖΗ ΝΘΚΟΛΑΟ 4. ΝΘΚΗ ΣΡΘΑΝΣΑΦΤΛΛΗ 5. ΥΑΡΑΚΑ ΘΩΑΝΝΗ 6. ΑΝΣΡΕΑ ΛΑΜΠΡΘΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΟΗΣΖΣΔ Κ. ΒΛΑΥΑΚΖ ΩΣΖΡΖ ΛΑΠΗΠ ΜΑΡΗΝΑ ΥΟΝΓΡΟΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α Θέμα πτστιακής εργασίας: Tv banking ππεξεζίεο θαη πξννπηηθέο ππνβιεζείζα ζηνλ θ. Καδαλίδε Ισάλλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Μεζνιαβεηηθέο Δξγαζίεο ησλ Σξαπεδώλ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή:

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.

Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 9 Ινπιίνπ 2015 Α.Π.: 01266 Αμηφηηκν Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Δπθιείδε Τζαθαιψην Νίθεο 5-7 101 80 Αζήλα Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα