Με εισήγηση του προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίζεται οµόφωνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με εισήγηση του προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίζεται οµόφωνα"

Transcript

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ ΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.ΜΑ.Ε.51821/10/Β/02/09 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ ΑΡ.76 Στο Αγρίνιο σήµερα την 10η του µήνα Ιουλίου του έτους 2015 και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθαν στα γραφεία της ανώνυµης εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ ΑΕ 4o χλµ. Εθν.Οδός Αγρινίου Αντιρρίου τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του σε τακτική συνεδρίαση µε θέµα ηµερήσιας διατάξεως : 1) Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας της 12ης εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 2) Ορισµός των προσώπων που θα υπογράψουν το ισολογισµό. 3) Ορισµός της ηµεροµηνίας συγκλήσεως της ετησίας τακτικής γενικής συνελεύσεως των µετόχων που θα εγκρίνει το ισολογισµό της εταιρικής χρήσεως 1/1/ /12/ ) Κατάρτιση πρόσκλησης Μετόχων για σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την ) Κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως πεπραγµένων του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουλίου Παρέστησαν όλα τα µέλη ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και ο Προϊστάµενος των Οικονοµικών Υπηρεσιών της εταιρείας. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύµφωνα µε το καταστατικό και το νόµο, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας διατάξεως µε την παραπάνω σειρά. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Ε γ κ ρ ι σ η ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου διαβάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως. Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ο προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει οµόφωνα τις παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις. Ε γ κ ρ ι σ η δ ι α θ έ σ ε ω ς α π ο τ ε λ ε σ µ ά τ ω ν Ειδικότερα το ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει οµόφωνα την διάθεση των αποτελεσµάτων, όπως εµφανίζονται στο σχετικό πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως 1/1/ /12/2014. ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ : Ο ρ ι σ µ ό ς π ρ ο σ ώ π ω ν π ο υ θ α υ π ο γ ρ ά ψ ο υ ν τ ο ν ι σ ο λ ο γ ι σ µ ό. Με εισήγηση του προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίζεται οµόφωνα όπως τον ισολογισµό της κλεισθείσας χρήσεως υπογράψουν : α) Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του ιοικητικού Συµβουλίου β) O αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ή ένας µέλος του.σ. και γ) Ο επί του λογιστηρίου, (λογιστής) ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ο ρ ι σ µ ό ς η µ ε ρ ο µ η ν ί α ς σ υ γ κ λ ή σ ε ω ς τ η ς Ε τ η σ ί α ς Τ α κ τ ι κ ή ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ω ς τ ων µ ε τ ό χ ω ν. Με εισήγηση του προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίζεται οµόφωνα όπως η Ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 12ης εταιρικής χρήσεως 1/1/ /12/2014, συγκληθεί τη 30η του µήνα Ιουλίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

2 2 ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Κ α τ ά ρ τ ι σ η π ρ ό σ κ λ η σ η ς Μ ε τ ό χ ω ν γ ι ά σ ύ γ κ λ η- - σ η Ε τ ή σ ι α ς Τ α κ τ ι κ ή ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς τ η ν Το ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση που έχει ως εξής : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ ΑΕ Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής ΑΓΡΙΝΙΟ,4 ο χλµ Ε.Ο Αγρινίου- Αντιρρίου την 30η του µήνα Ιουλίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων µε τα παρακάτω : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΕΩΣ 1) Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγµένων του διοικητικού συµβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισµό της κλεισθείσας χρήσεως (1/1/ /12/2014) 2) Έγκριση του ισολογισµού της και των οικονοµικών καταστάσεων που συνοδεύουν αυτόν, ήτοι: Αποτελέσµατα χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων, Προσάρτηµα και Λ/σµός Εκµετ/σης χρήσης ) Απαλλαγή των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση. 4) Εκλογή ελεγκτών µε ισάριθµους αναπληρωµατικούς για την χρήση 2015 και καθορισµός της αµοιβής αυτών. 5) ιάφορα άλλα θέµατα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συµµορφωθούν προς τις διατάξεις του Νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών και του Καταστατικού της Εταιρείας. ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Κ α τ ά ρ τ ι σ η έ κ θ ε σ η ς δ ι α χ ε ί ρ η σ ε ω ς π ε π ρ α γ µ έ - ν ω ν τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ τ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς π ρ ο ς τ η ν Τ α κ τ ι κ ή Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε τ ό χ ω ν της 3 0 ης Ι ο υ λ ί ο υ Με εισήγηση του προέδρου & διευθύνοντος συµβούλου το ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα συµφωνεί και καταρτίζει την παρακάτω έκθεση διαχειρίσεως προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει ως εξής : ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Π..409/1986, υποβάλλοµε συνηµµένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/1/ /12/2014 µε τις παρατηρήσεις µας πάνω σ αυτές και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. 1. Ε ξ έ λ ι ξ η τ ω ν ε ρ γ α σ ι ώ ν τ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς : Ο κύκλος εργασιών της κλειόµενης χρήσεως ανήλθε σε ,48 ΕΥΡΩ, έναντι ,41 ΕΥΡΩ της προηγούµενης χρήσεως

3 3 Τα καθαρά αποτελέσµατα (ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ Η) ανήλθαν σε ,15 ΕΥΡΩ. έναντι ,42 ΕΥΡΩ της χρήσης Τα έξοδα ανήλθαν σε ,18ΕΥΡΩ έναντι ,15 ΕΥΡΩ της χρήσης Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή θ έ σ η τ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς Η πραγµατική οικονοµική κατάσταση της εταιρείας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και ανταποκρίνεται στην εµφανιζόµενη εικόνα του ισολογισµού, του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως και του λογαριασµού εκµεταλλεύσεως της κλειόµενης χρήσης Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής: Στον πίνακα που ακολουθεί η εξέλιξη των βασικών οικονομικών δεικτών της εταιρείας για την περίοδο 01/1/2013 έως 31/12/ /12/ /12/2013 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,22 93,26% ,09 94,16% Σύνολο ενεργητικού , ,38 Πάγιο ενεργητικό ,34 6,73% ,26 5,84% Σύνολο ενεργητικού , ,38 Οι παραπάνω δείκτες δειχνούν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό Ίδια κεφάλαια ,21 29,40% ,76 37,46% Σύνολο υποχρεώσεων , ,36 O παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας. Σύνολο υποχρεώσεων ,17 77,00% ,36 72,47% Σύνολο παθητικού , ,38 Ίδια κεφάλαια ,21 22,64% ,76 27,15% Σύνολο παθητικού , ,38 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. Ίδια κεφάλαια ,21 336,22% ,76 464,93% Πάγιο ενεργητικό , ,26 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα ίδια κεφάλαια. Κυκλοφορούν ενεργητικό ,22 126,16% ,09 136,00%

4 4 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,36 Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο κινήσεως ,87 18% ,50 26,07% Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,09 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων ( Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ) Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 31/12/ /12/2013 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ,55-26,65% ,62-12,80% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,66 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,55-26,65% ,62-12,80% Σύνολο εσόδων , ,66 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,55-14,03% ,62-6,68% Ίδια κεφάλαια , ,76 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Μικτά αποτελέσματα ,15 35,15% ,42 51,50% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσίων , ,66 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 3. Π ρ ο β λ ε π ό µ ε ν η π ο ρ ε ί α τ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς. Όπως προκύπτει από την µέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα και ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 4. Κ α τ ε χ ό µ ε ν α α π ό τ η ν ε τ α ι ρ ε ί α χ ρ ε ό γ ρ α φ α. εν υπάρχουν. 5. ι α θ έ σ ι µ ο σ υ ν ά λ λ α γ µ α. εν υπάρχει.

5 5 6. Α κ ί ν η τ α τ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς. Υπάρχουν. Συµβ. Νο.2884/ Συµβολ/φος ΣΤΡΑΒΟ ΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 7. Σ η µ α ν τ ι κ έ ς ζ η µ ι έ ς τ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς. Οι ζηµιές της χρήσεως ανήλθαν σε ,03 ΕΥΡΩ. 8. Ά λ λ α σ η µ α ν τ ι κ ά γ ε γ ο ν ό τ α. Από τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως 2014 µέχρι την ηµέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει οµαλά. Το ιοικητικό συµβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση. Κύριοι Μέτοχοι, µε βάση και όσα αναφέρθηκαν, σας καλούµε να εγκρίνεται τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/ /12/2014. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΜΕΝΤΑΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΜΕΝΤΑ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΑΣΣΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών συνελεύσεων ΙΑ ΤΗΝ «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ Α.Ε» Ο Αντιγράψας Πρόεδρος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αθαν.. ΜΕΝΤΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013 ΤΗΛ.: 2386081100 Αρ. Πρωτ... ΦΑΞ: 2386081567 E-MAIL: xinonero@amyntaio.gr Πληροφορίες: Κουτσή Βασιλική ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 Της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 Στο ήµο Νάξου σήµερα την 01 / 09 / 2015 και ώρα 10 π.µ συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39 της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. Στην Αθήνα σήμερα, την 10 η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήμερα την 10η Μαΐου 2013 και ώρα 9:00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 Στο Λουτράκι σήμερα 13 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.μμ συνηλθαν τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας ΞΕΝ./ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου Καλαματιανου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No 343 Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. Στο Δήμο Αλικαρνασσού σήμερα 26 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού συµβουλίου που πάρθηκε στην από 23 Μαϊου 2015 συνεδρίαση του και σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Σήμερα, την 0η Μαρτίου 204, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε στα επί της Καυκάσου 63 Κυψέλη Αθήνα, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ABC KINITRON I.K.E.», ο διαχειριστής της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρών στη Γενική συνέλευση ήταν ο μοναδικός εταίρος αυτής, καθόσον πρόκειται για Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Θωμάς Γερομιχαλός.

Παρών στη Γενική συνέλευση ήταν ο μοναδικός εταίρος αυτής, καθόσον πρόκειται για Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Θωμάς Γερομιχαλός. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟN 4 ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Στο Περιστέρι σήμερα 30 Μαρτίου 2015 ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. Νο: 20 / 2014 ( 30/6/2014 )

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. Νο: 20 / 2014 ( 30/6/2014 ) ΚΟΖΑΚΟΣ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΥΤΡ. Α.Ε. 28339/91-Β-93-1 Α.Φ.Μ. 094302155.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ ΝΥ ΡΙ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Τ.Κ. 31 084 TEL. (26450) 92537

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα