ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ»"

Transcript

1 ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΞΔΣΑΔΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΦΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΔΙΑ ΣΑΞΗ: Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΘΔΩΡΗΤΙΚΗ ΠΔΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ» Ὁξᾶηε δὲ θαθεηλ ὢ ἄλδξεο Ἀζελαῖνη, ὅηη πνιινὺο ὑκεῖο πνιέκνπο πεπνιεκήθαηε θαὶ πξὸο δεκνθξαηίαο θαὶ πξὸο ὀιηγαξρίαο.θαὶ ηνῦην κὲλ ἴζηε θαὶ αὐηνί.ἀιι ὑπὲξ ὢλ πξὸο ἑθαηέξνπο Ἐζζ ὑκῖλ ὁ πόιεκνο,ηνπη ἴζσο ὑκῶλ νὐδεὶο ινγίδεηαη. Ὑπὲξ ηίλσλ νὖλ ἐζηηλ; Πξὸο κὲλ ηνὺο δήκνπο ἡ πεξὶ ηῶλ ἰδίσλ ἐγθιεκάησλ, νὐ δπλεζέλησλ δεκνζία δηαιύζαζζαη ηαῦηα, ἡ πεξὶ γῆο κέξνπο ἡ ὅξσλ ἡ θηινληθίαο ἡ ηῆο ἡγεκνλίαο. Πξὸο δὲ ηάο ὀιηγαξρίαο ὑπὲξ κὲλ ηνύησλ νὐδελόο, ὑπὲξ δὲ ηῆο πνιηηείαο θαὶ ηῆο ἐιεπζεξίαο. Ὠζη ἐγσγ νὐθ ἂλ ὀθλήζαηκ εἰπεῖλ κᾶιινλ ἡγεῖζζαη ζπκθέξεηλ δεκνθξαηνπκέλνπο ηνὺο Ἕιιελαο ἅπαληαο πνιεκεῖλ ὑκῖλ ἡ ὀιηγαξρνκέλνπο θίινπο εἶλαη. Πξὸο κὲλ γὰξ ἐιεπζέξνπο ὄληαο νὐ ραιεπῶο ἂλ εἰξήλελ ὑκᾶο πνηήζαζζαη λνκίδσ, ὁπόηε βνπιεζείεηε, πξὸο δ ὀιηγαξρνκέλνπο νὐδὲ ηὴλ θηιίαλ ἀζθαιῆ λνκίδσ. Οὐ γὰξ Ἐζζ ὅπσο ὀιίγνη πνιινῖο θαὶ δεηνῦληεο ἄξρεηλ ηνῖο κεη ἰζεγνξίαο δῆλ ἡξεκέλνηο εὖλνη γέλνηλη ἄλ Θαπκάδσ δ εἰ κεδεὶο ὑκῶλ ἡγεῖηαη Φίσλ ὀιηγαξρνπκέλσλ θαὶ Μπηηιελαίσλ, θαὶ λπλὶ Ῥνδίσλ θαὶ πάλησλ ἀλζξώπσλ ὀιίγνπ δέσ ιέγεηλ εἰο ηαύηελ ηὴλ δνπιείαλ ὑπαγνκέλσλ, ζπγθηλδπλεύεηλ ηη ηὴλ παξ ἡκῖλ πνιηηείαλ, κεδὲ ινγίδεηαη ηνπζ ὅηη νὔθ ἐζηὶλ ὅπσο, εἰ δη ὀιηγαξρίαο ἀπάληᾳ ζπζηήζεηαη, ηὸλ παξ ὑκῖλ δῆκνλ ἐάζνπζηλ. Ἴζαζη γὰξ νὐδέλαο ἄιινπο πάιηλ εἰο ἐιεπζεξίαλ ἂλ ηὰ πξάγκαη ἐμάγνληαο. Ὅζελ δὴ θαθὸλ αὐηνῖο ἂλ ηὶ γελέζζαη πξνζδνθῶζη,ηνὺη ἄλειεηλ βνπιήζνληαη. Τνὺο κὲλ νὖλ ἄιινπο ηνὺο ἀδηθνῦληαο ηίλαο αὐηῶλ ηῶλ θαθῶο πεπνλζόησλ ἐρζξνὺο ἡγεῖζζαη ρξή. Τνὺο δὲ ηάο πνιηηείαο θαηαιύνληαο θαὶ κεζηζηάληαο εἰο ὀιηγαξρίαλ θνηλνὺο ἐρζξνὺο παξαηλῶ λνκίδεηλ ἁπάλησλ ηῶλ ἐιεπζεξίαο ἐπηζπκνύλησλ.

2 ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα : «Θαπκάδσ δ εἰ..ἡγεῖζζαη ρξή.» (κνλάδεο 10) 2. Με πνην θξηηήξην ν ξήηνξαο δηαηξεί ηνπο πνιέκνπο πνπ έθαλε ε Αζήλα ελαληίνλ ησλ δηαθόξσλ πόιεσλ; Να θξίλεηε ην επηρείξεκα σο πξνο ηελ επζηνρία θαη ηελ νξζόηεηά ηνπ. (κνλάδεο 15) 3. α)πνηεο έληερλεο απνδείμεηο ρξεζηκνπνηεί ν ξήηνξαο ζηηο παξαγξάθνπο ; β)πνηεο απόςεηο γεληνύ θύξνπο εθθξάδεη ν Γεκνζζέλεο ζηηο ίδηεο παξαγξάθνπο; (κνλάδεο 15) 4. Τη γλσξίδεηε γηα ηνπο ινγνγξάθνπο; (κνλάδεο 10) 5.α)Με πνηεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ ζπγγελεύνπλ εηπκνινγηθά νη παξαθάησ ιέμεηο: ύποπηορ, εξιδανικεύω, απόλςζη, απόππηηορ, ζςμπεπιθοπά. β) Να ζρεκαηίζεηε έλα νκόξξηδν νπζηαζηηθό (απιό ή ζύλζεην) ηεο λέαο ειιεληθήο γηα θαζέλαλ από ηνπο παξαθάησ ξεκαηηθνύο ηύπνπο, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαγσγηθή θαηάιεμε πνπ ζαο δίλεηαη: ὑπαγνκέλσλ: - λαο ζπζηήζεηαη: -κα γελέζζαη: -νο ἀλειεῖλ: -ζε πεπνλζόησλ: -νο (κνλάδεο 10) Καιή Τύρε!!!

3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Και απορώ αν κανένας από σας δεν πιστεύει, ενώ έχουν ολιγαρχικό πολίτευμα οι Χίοι και οι Μυτιληναίοι και τώρα μάλιστα οι Ρόδιοι και όλοι σχεδόν οι άνθρωποι οδηγούνται σ αυτόν το ζυγό της δουλείας, ότι μαζί με αυτούς διατρέχει κάποιο κίνδυνο και το δικό μας πολίτευμα,ούτε συλλογίζεται αυτό,ότι, δηλαδή, με κανέναν τρόπο, αν όλα στις πόλεις οργανωθούν κατά το ολιγαρχικό σύστημα, δε θα αφήσουν απείραχτη τη δημοκρατία σας. Γιατί γνωρίζουν ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να αποκαταστήσει την ελευθερία. Απ όποιους, λοιπόν, ανθρώπους περιμένουν ότι μπορεί να τους συμβεί κάποιο κακό, αυτούς θα θελήσουν να τους εξαφανίσουν. Τους άλλους, λοιπόν, που αδικούν κάποιους πρέπει να τους θεωρείτε εχθρούς των ίδιων μόνο των αδικημένων. 2. O Δημοσθένης διακρίνει τους πολέμους με βάση το πολίτευμα του αντιπάλου. Τους κατατάσσει σε δύο κατηγορίες, γνωστές ήδη στους Αθηναίους: σ αυτούς που έγιναν εναντίον δημοκρατιών και σ εκείνους που διεξήχθησαν εναντίον ολιγαρχιών. Έτσι η διαίρεση είναι διχοτομική αλλά μάλλον καινοφανής, αφού οι πόλεμοι διακρίνονταν με βάση συνήθως όχι το πολίτευμα, αλλά τη φυλετική καταγωγή «προς Έλληνας και βαρβάρους». Στην ουσία οι πόλεμοι στους οποίους αναφέρεται ο ρήτορας ήταν εμφύλιες συγκρούσεις, αφού στο σύνολό τους έγιναν στον ελλαδικό χώρο και μεταξύ ομοφύλων. Στη συνέχεια επισημαίνει την ανάγκη να διευκρινιστούν και να αξιολογηθούν τα αίτια που προκαλούν τις δυο αυτές κατηγορίες των πολέμων. Όποτε πολέμησαν με άλλες δημοκρατικές πόλεις το έκαναν για τους εξής λόγους: Γιατί δεν μπόρεσαν μόνες τους να διευθετήσουν τις μεταξύ τους αντιδικίες. Γιατί ένα μέρος γης ή και συνοριακές διεκδικήσεις προκαλούσαν διαμάχες. 1

4 Γιατί υπήρχαν λόγοι ανταγωνισμού. Γιατί διεκδικούσαν τα πρωτεία και την αρχηγία. Όποτε όμως πολέμησαν εναντίον κάποιας ολιγαρχικής πόλης, ο έκαναν για σοβαρούς ιδεολογικούς λόγους, γιατί, δηλαδή κινδύνευε το δημοκρατικό τους πολίτευμα και συνεπώς και η ελευθερία τους. Τονίζει ότι είναι ιδεολογικά μόνο τα αίτια των πολέμων μεταξύ της Αθήνας και των ολιγαρχικών πόλεων και γι αυτό σοβαρότερα. Η προσπάθειά του όμως αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η μέθοδός του είναι αυθαίρετη και δημαγωγική. Γιατί:α) αποκρύπτει ότι η Αθήνα πολέμησε με την Σπάρτη για την κυριαρχία στον ελλαδικό χώρο, β)παραλείπει τελείως τον οικονομικό παράγοντα ως αιτία των συγκρούσεων,γ)δεν αναφέρει τις ιμπεριαλιστικές πιέσεις των Αθηναίων που δεν έκαναν διακρίσεις ανάμεσα σε Έλληνες και βαρβάρους, σε δημοκρατικούς και ολιγαρχικούς, σε συμμάχους και μη. Προείχε η διατήρηση της ηγεμονίας τους. Γι αυτό η διαίρεση των πολέμων δεν πείθει πολύ. Ωστόσο ο Δημοσθένης σκόπιμα υπερβάλλει και αυθαιρετεί γιατί θέλει να διεγείρει συναισθηματικά τους συμπολίτες του και έτσι να τους πείσει για την πρόταση του. 3. α) Ρητορικά ήθη Το ήθος του ρήτορα : λάτρης των δημοκρατικών και φιλελεύθερων καθεστώτων και δριμύς κατήγορος της ολιγαρχίας, ανήσυχος για τη σταδιακή επέκταση των ολιγαρχικών καθεστώτων και έκπληκτος για την αμεριμνησία των συμπολιτών του. Νιώθει φόβο για τον κίνδυνο που θα διατρέξει το πολίτευμα της πατρίδας του, αν συνενωθούν όλες οι ολιγαρχικές πόλεις εναντίον της. Υπερήφανος για τον απελευθερωτικό ρόλο της Αθήνας απέναντι σε όσους παρασύρονται στον ολιγαρχικό ζυγό. Το ήθος των ακροατών/ Αθηναίων δημοκρατικών: αδιάφοροι για την επέκταση της ολιγαρχίας και αδύναμοι να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο που απειλεί και τη δική τους δημοκρατία. 2

5 Το ήθος των άλλων δημοκρατικών Ελλήνων: θύματα που παρασύρονται και οδηγούνται στο ζυγό της ολιγαρχίας. Περιμένουν την Αθήνα να αποκαταστήσει την ελευθερία τους. Το ήθος των ολιγαρχικών Ελλήνων: παρασύρουν τους αφελείς, τους εντάσσουν στο καθεστώς τους και τους καθιστούν δούλους τους. Επιδιώκουν την επέκταση του πολιτεύματός τους και θεωρούν μοναδικό εχθρό τους τη δημοκρατική Αθήνα. Ρητορικά πάθη Ο Δημοσθένης στην συγκεκριμένη ενότητα προσπαθεί: Να εμπνεύσει στην ψυχή των ακροατών την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Να τους δημιουργήσει προβληματισμούς και ανησυχίες για τη σταδιακή επέκταση της ολιγαρχίας. Να τονώσει το δημοκρατικό τους αίσθημα και να νιώσουν περηφάνια και ενθουσιασμό, αφού παρουσιάζει την Αθήνα ως το προπύργιο κάθε δημοκρατικής πόλης και ως την απελευθερωτική δύναμη από τον ολιγαρχικό ζυγό. β)κατακλείδα του συλλογισμού του Δημοσθένη είναι το εξής διπλό φυσικό συμπέρασμα που έχει γενικό χαρακτήρα: Όσοι παραβαίνοντας τον νόμο αδικούν κάποιους συμπολίτες τους πρέπει να θεωρούνται εχθροί μόνο αυτών τους οποίους αδίκησαν. Όσοι, όμως, καταλύουν τα δημοκρατικά καθεστώτα και τα μετατρέπουν σε ολιγαρχικά, αυτοί πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κοινοί εχθροί όλων των φιλελεύθερων ανθρώπων. 4. Βλ. σχολικό βιβλίο «επειδή νόμος θεωρείται ο Λυσίας»σελ α) ύποπτος ορατε εξιδανικεύω ιστε απόλυση διαλύσασθαι 3

6 β) απόρρητος ειπειν συμπεριφορά συμφέρειν άξονας κατάστημα γόνος, άγονος,απόγονος, γόνιμος αφαίρεση,αναίρεση,εξαίρεση. Πάθος, πένθος 4

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18 sel 8-18 arxaia:sel 18-39.qxd 30/3/2007 9:57 Page 14 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ]Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Αρχαία Ελληνικά ΤΠΕΡ ΜΑΝΣΙΘΕΟΤ

Εργασία στα Αρχαία Ελληνικά ΤΠΕΡ ΜΑΝΣΙΘΕΟΤ 2 ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών Εργασία στα Αρχαία Ελληνικά ΤΠΕΡ ΜΑΝΣΙΘΕΟΤ Γεωργιάννα κανδάλου χολ. Έτος:2010-2011 1 Εάν ήσαστε Βουλευτής κριτής, θα επικυρώνατε ή όχι την εκλογή του Μαντίθεου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. Οι φορείς της αγωγής στην Αθήνα Βαθμίδες αγωγής Παιδευτικά μέσα A).. α).......

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Σ.Κ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Σ.Κ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Σ.Κ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Πώς βλέπουμε το πανεπιστήμιο εμείς Τελειώνοντας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιλέγουμε μία σχολή για να συνεχίσουμε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σύγχρονοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Θέμα : «Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. «Κριτική Σκέψη» 1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ;

ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. «Κριτική Σκέψη» 1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ; ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων «Κριτική Σκέψη» 1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ; Η νοημοσύνη και η λογική που διαθέτει ο άνθρωπος δεν είναι αρκετά για να αγωνιστεί στη ζωή, αν δεν καλλιεργήσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH Eρ ε υ ν α - Με λ ε τ η Ερευνεσ για τουσ Μεταναστεσ στην Ελλαδα Ερευνητικεσ Εμμονεσ και Εκκρεμοτητεσ Χαρα Στρατουδακη Κείμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

M. Warschawski & G. Taut. Τί είναι ο σιωνισμός. Μια μαρξιστική προσέγγιση

M. Warschawski & G. Taut. Τί είναι ο σιωνισμός. Μια μαρξιστική προσέγγιση M. Claudio Warschawski Katz Ο ιμπεριαλισμός & G.Taut Τί είναι τον ο 21ο σιωνισμός αιώνα 1 M. Warschawski & G. Taut Τί είναι ο σιωνισμός Μια μαρξιστική προσέγγιση Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη Αθήνα 2003 2 M.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Ι Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Ι Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν, Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ 43

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ 43 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ 43 1 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Ιδεολογία: χειραγώγηση ή χειραφέτηση; Τεκμηριώστε τη θέση σας σχολιάζοντας με

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com,

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πόλις: πόλη, κωμόπολη, πολιτεία, κοινοπολιτεία, πολίτης, συμπολίτης, πολιτικός, πολιτειακός, πολιτικάντης, πολιούχος, πολιτευτής,

Διαβάστε περισσότερα

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΚΙΟΙΕΙΙ ΚΟΡΟΝΤΖΗ \ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Β.Ι. ΛΕΝΙΝ - ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος

Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος Εισαγωγή Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος Κένεντι είπε: «Μη ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η χώρα σας για εσάς, να ρωτάτε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για τη χώρα σας». Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη

Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη Eισαγωγή Δεληγιάννη-Κουϊμτζή Β. ** Στις σύγχρονες κοινωνίες η ιδιότητα του πολίτη είναι ένας όρος αδιευκρίνιστος.

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ 13. ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡ. ΙΑΚ. ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 647/02-10-2006 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/01/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ - BULLYING ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ - BULLYING ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ - BULLYING ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Κα. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα