Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015"

Transcript

1 Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ Ἀπιζηοηέλοςρ Πολιηικά (Θ 2, 1 4) Ὅηη κὲλ νὖλ λνκνζεηεηένλ πεξὶ παηδείαο θαὶ ηαύηελ θνηλὴλ πνηεηένλ, θαλεξόλ- ηίο δ ἔζηαη ἡ παηδεία θαὶ πῶο ρξὴ παηδεύεζζαη, δεῖ κὴ ιαλζάλεηλ. λῦλ γὰξ ἀκθηζβεηεῖηαη πεξὶ ηῶλ ἔξγσλ. νὐ γὰξ ηαὐηὰ πάληεο ὑπνιακβάλνπζη δεῖλ καλζάλεηλ ηνὺο λένπο νὔηε πξὸο ἀξεηὴλ νὔηε πξὸο ηὸλ βίνλ ηὸλ ἄξηζηνλ, νὐδὲ θαλεξὸλ πόηεξνλ πξὸο ηὴλ δηάλνηαλ πξέπεη κᾶιινλ ἢ πξὸο ηὸ ηῆο ςπρῆο ἦζνο- ἔθ ηε ηῆο ἐκπνδὼλ παηδείαο ηαξαρώδεο ἡ ζθέςηο θαὶ δῆινλ νὐδὲλ πόηεξνλ ἀζθεῖλ δεῖ ηὰ ρξήζηκα πξὸο ηὸλ βίνλ ἢ ηὰ ηείλνληα πξὸο ἀξεηὴλ ἢ ηὰ πεξηηηά (πάληα γὰξ εἴιεθε ηαῦηα θξηηάο ηηλαο) πεξί ηε ηῶλ πξὸο ἀξεηὴλ νὐζέλ ἐζηηλ ὁκνινγνύκελνλ (θαὶ γὰξ ηὴλ ἀξεηὴλ νὐ ηὴλ αὐηὴλ εὐζὺο πάληεο ηηκῶζηλ, ὥζη εὐιόγσο δηαθέξνληαη θαὶ πξὸο ηὴλ ἄζθεζηλ αὐηῆο). ὅηη κὲλ νὖλ ηὰ ἀλαγθαῖα δεῖ δηδάζθεζζαη ηῶλ ρξεζίκσλ, νὐθ ἄδεινλ- ὅηη δὲ νὐ πάληα, δηῃξεκέλσλ ηῶλ ηε ἐιεπζεξίσλ ἔξγσλ θαὶ ηῶλ ἀλειεπζεξίσλ θαλεξόλ, θαὶ ὅηη ηῶλ ηνηνύησλ δεῖ κεηέρεηλ ὅζα ηῶλ ρξεζίκσλ πνηήζεη ηὸλ κεηέρνληα κὴ βάλαπζνλ. βάλαπζνλ δ ἔξγνλ εἶλαη δεῖ ηνῦην λνκίδεηλ θαὶ ηέρλελ ηαύηελ θαὶ κάζεζηλ, ὅζαη πξὸο ηὰο ρξήζεηο θαὶ ηὰο πξάμεηο ηὰο ηῆο ἀξεηῆο ἄρξεζηνλ ἀπεξγάδνληαη ηὸ ζῶκα ηῶλ ἐιεπζέξσλ ἢ ηὴλ δηάλνηαλ. Α1. Από ην παξαπάλσ θείκελν λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηε κεηάθξαζε ηνπ απνζπάζκαηνο: «πεπί ηε ηῶν ππὸρ ἀπεηὴν ἐλεςθέπυν ἢ ηὴν διάνοιαν.». Β1. Λακβάλνληαο ππόςε ζαο ην απόζπαζκα πνπ δίλεηαη θαζώο θαη ην θείκελν πνπ πξνεγείηαη από απηό όπσο παξαηίζεηαη ζην ζρνιηθό εγρεηξίδην, λα παξνπζηάζεηε ηεθκεξησκέλα ηηο απόςεηο ηνπ ηαγεηξίηε αλαθνξηθά κε ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. Μονάδερ 15

2 Β2. ην απόζπαζκα ηνπ πξσηόηππνπ θεηκέλνπ ν Αξηζηνηέιεο εθζέηεη ηηο απόςεηο ηνπ γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ εζηθνύ ραξαθηήξα ηνπ αλζξώπνπ κέζσ ηεο παηδείαο. ην κεηαθξαζκέλν θείκελν πνπ αθνινπζεί ν Πξσηαγόξαο ζηνλ νκώλπκν δηάινγν ηνπ Πιάησλα παξνπζηάδεη ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αζήλαο. Να ζπγθξίλεηε ηελ άπνςε ηνπ Αξηζηνηέιε κε ηε ζέζε ηνπ Πξσηαγόξα αλαθνξηθά κε ηνλ εζνπιαζηηθό ραξαθηήξα ηεο παηδείαο. Ππυηαγόπαρ (324 D 326 E) ηελ πξαγκαηηθόηεηα, αξρίδνπλ από ηελ παηδηθή ειηθία λα δηδάζθνπλ θαη λα λνπζεηνύλ, ζπλερίδνληαο γηα όιε ηε δσή. Ακέζσο κόιηο αξρίζεη λα θαηαιαβαίλεη έλα παηδί ηη ηνπ ιέλε, θαη ε παξακάλα ηνπ θαη ε κεηέξα ηνπ θαη ν παηδαγσγόο ηνπ θαη ν ίδηνο ν παηέξαο ηνπ αγσλίδνληαη γη απηό ην πξάγκα, γηα ην πώο δειαδή ζα βειηησζεί ην αγόξη, δηδάζθνληάο ην γηα θάζε ηνπ πξάμε θαη γηα θάζε ηνπ ιόγν θαη εμεγώληαο ηνπ όηη απηό είλαη δίθαην θαη ην άιιν άδηθν, θαη όηη απηό είλαη θαιό θαη ην άιιν αηζρξό, θαη απηό όζην θαη εθείλν αλόζην, θαη όηη απηά πξέπεη λα ηα θάλεηο θαη απηά λα κελ ηα θάλεηο. Κη όηαλ αθνύεη κε ηε ζέιεζε ηνπ, πάεη θαιά. Εάλ όκσο δελ ππαθνύεη, ηόηε, κε ηηο απεηιέο θαη ηα ρηππήκαηα ην «ηζηώλνπλ», ζαλ δέληξν πνπ ιπγίδεη θαη γέξλεη. Κη ύζηεξα, όηαλ ην ζηέιλνπλ ζηνπο δαζθάινπο, δίλνπλ εληνιή λα επηκειεζεί ν δάζθαινο πεξηζζόηεξν ηελ εὐκοσμία ησλ παηδηώλ, παξά ηα γξάκκαηα θαη ηε κνπζηθή. Καη νη δάζθαινη άιισζηε γη απηό θξνληίδνπλ θπξίσο. Καη κόιηο ηα αγόξηα κάζνπλ ηα γξάκκαηα θαη είλαη ζε ζέζε ζην εμήο λα θαηαιάβνπλ έλα γξαπηό θείκελν, όπσο κέρξη ηώξα θαηαιάβαηλαλ ηνλ πξνθνξηθό ιόγν, ηα βάδνπλ, θαζηζκέλα ζηα ζξαλία ηνπο, λα δηαβάδνπλ δπλαηά ηα πνηήκαηα ησλ κεγάισλ πνηεηώλ θαη ηα αλαγθάδνπλ λα κάζνπλ απέμσ απηά ηα έξγα, ζηα νπνία ππάξρνπλ πνιιέο ζπκβνπιέο, αιιά θαη αλαιύζεηο γηα ηα πξάγκαηα, θαη ἔπαινοι θαη ἐγκώμια γηα ηνπο αξραίνπο ήξσεο, πξνθεηκέλνπ ην αγόξη λα ζειήζεη λα ηνπο κηκεζεί θαη λα έρεη δηάζεζε λα γίλεη παξόκνηνο. [ ] Καη όηαλ πηα θύγνπλ απηνί [δει. νη λένη άλδξεο] από ηνπο δαζθάινπο, ε πόιε, κε ηε ζεηξά ηεο, ηνπο αλαγθάδεη λα κάζνπλ ηνπο λόκνπο θαη λα δνπλ ζύκθσλα κε απηνύο, ώζηε λα κελ ελεξγνύλ από κόλνη ηνπο θαη όπσο λνκίδνπλ νη ίδηνη [ ]. Έηζη, θαη ε πόιε, ππνγξακκίδνληαο ηνπο λόκνπο, απηά ηα επηλνήκαηα ησλ θαιώλ, παλαιῶν νομοθετῶν, αλαγθάδεη θαη όζνπο αζθνύλ έλα αμίσκα θαη όζνπο άξρνληαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε απηνύο. Εθείλνο δε ν νπνίνο ηνπο παξαβαίλεη, πθίζηαηαη θπξώζεηο θαη νη θπξώζεηο απηέο νλνκάδνληαη, θαη ζε ζαο εδώ

3 [δει. ζηελ Αζήλα] θαη ζε πνιιά άιια κέξε, εὐθύνες, ιεο θαη ε δηθαηνζύλε μαλαβάδεη [ηνλ παξαβάηε] ζηελ επζεία. Ελώ ινηπόλ είλαη ηόζν κεγάιε ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ αξεηή θαη ζην ηδησηηθό θαη ζην δεκόζην επίπεδν, εζύ σθξάηε εθπιήηηεζαη θαη απνξείο αλ ε αξεηή είλαη δηδαθηή; Σν εθπιεθηηθό όκσο ζα ήηαλ κάιινλ ην λα κελ κπνξεί λα δηδαρζεί ε αξεηή. Μονάδερ 15 Β3. Ση γλσξίδεηε γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Αξηζηνηέιε ζηελ Αζήλα κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ εθεί ην 335 π.χ. θαη πνηα έξγα ζπγγξάθεη απηή ηελ πεξίνδν; Β4. Να βξείηε ζην παξαπάλσ πξσηόηππν δηδαγκέλν θείκελν κία εηπκνινγηθά ζπγγελή ιέμε, απιή ή ζύλζεηε, γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο: παιδονόμορ, πποζποιηηόρ, ένδεια, ςπόλητη, νοςθεζία, εςππεπήρ, έκηαζη, διηνεκήρ, αναθαίπεηορ, παδιούπγορ.

4 ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀλλ οὔτε τότε ᾠήθην δεῖν ἕνεκα τοῦ κινδύνου πρᾶξαι οὐδέν ἀνελεύθερον, οὔτε νῦν μοι μεταμέλει οὕτως ἀπολογησαμένῳ, ἀλλά πολύ μᾶλλον αἱροῦμαι ᾧδε ἀπολογησάμενος τεθνάναι ἤ ἐκείνως ζῆν. Οὔτε γάρ ἐν δίκῃ οὔτ ἐν πολέμῳ οὔτ ἐμέ οὔτ ἄλλον οὐδένα δεῖ τοῦτο μηχανᾶσθαι, ὅπως ἀποφεύξεται πᾶν ποιῶν θάνατον. Καί γάρ ἐν ταῖς μάχαις πολλάκις δῆλον γίγνεται ὅτι τό γε ἀποθανεῖν ῥᾷον ἄν τις ἐκφύγοι καί ὅπλα ἀφείς καί ἐφ ἱκετείαν τραπόμενος τῶν διωκόντων καί ἄλλαι μηχαναί πολλαί εἰσίν ἐν ἑκάστοις τοῖς κινδύνοις, ὥστε διαφεύγειν θάνατον, ἐάν τις τολμᾷ πᾶν ποιεῖν και λέγειν. Ἀλλά μη οὐ τοῦτ ᾖ χαλεπόν, ὦ ἄνδρες, θάνατον ἐκφυγεῖν, ἀλλά πολύ χαλεπώτερον ᾖ ἐκφυγεῖν πονηρίαν. Πλάτωνος, Ἀπολογία 38e-39b Λεξιλόγιο ἀνελεύθερον: κάτι που δεν ταιριάζει σε ελεύθερο άνθρωπο ᾧδε: (δεικτ. επιρρ.) έτσι ἐφ ἱκετείαν τρέπομαι: στρέφομαι προς παράκληση, αρχίζω να παρακαλώ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο. (Μονάδες 20) 2. Να γραφούν οι παρακάτω τύποι στις πτώσεις που ζητούνται: οὐδένα: γενική ενικού αριθμού, θηλυκού γένους. ἐμέ: αιτιατική πληθυντικού γ προσώπου. πᾶν: δοτική πληθυντικού στο γένος που ἀφείς: γενική ενικού αριθμού. πολλαί: αιτιατική ενικού, αρσενικού γένους. 3. Να συμπληρωθούν οι υπόλοιποι βαθμοί των παραθετικών. ΘΕΣΙΚΟ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΤΠΕΡΘΕΣΙΚΟ πολύ ῥᾷον (Μονάδες 2) 4. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: ᾠήθην: γ ενικό πρόσωπο υποτακτικής, στο χρόνο και στη φωνή που

5 αἱροῦμαι: απαρέμφατο αοριστου β στη φωνή που τεθνάναι: γ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής, αορίστου β στη φωνή που ἀφείς: β ενικό πρόσωπο προστακτικής, στο χρόνο και στη φωνή που λέγειν: β ενικό πρόσωπο προστακτικής παρακειμένου μέσης φωνής. 5. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι: μοι:.... ζην οὐδένα:....ζην θάνατον:.... ζην ἑκάστοις: ζην.... ἐκφυγεῖν: ζην Να χαρακτηριστεί το είδος της μετοχής «τραπόμενος» και να αναλυθεί σε αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση. (Μονάδες 3) Επιμέλεια: Βαζηιεηάδνπ Μ. - Εζθηηδή Ρ. - Επζπκηάδνπ Ν. Μπάζηνπ Α. - Παξαζράθε Ε. - εβξήο Κ. - Χαηδεληθνιάνπ Ν., Επαγγειίδνπ Π.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C Ἔνθα δή πᾶς παντί θυμοῦται καί νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καί μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων Δνδεικηικέρ απανηήζειρ Α1. Γλαύκων: Έπεηηα (κα πώο), είπε, ζα αδηθήζνπκε απηνύο θαη ζα ηνπο θάλνπκε λα δνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ»

ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ» ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΞΔΣΑΔΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΦΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΔΙΑ ΣΑΞΗ: Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΘΔΩΡΗΤΙΚΗ ΠΔΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ» 17-18 Ὁξᾶηε δὲ θαθεηλ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου H βιαθεία νδεγεί ζηελ θαθία θαη ε θαθία νδεγεί ζηελ βιαθεία. " Σν βαξύ θνξηίν ησλ ζπκθνξώλ θαη ησλ αζιηνηήησλ πνπ πξέπεη λα ππνθέξνπλ ηα αλζξώπηλα όληα,

Διαβάστε περισσότερα