ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΛΣ-5) ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 8:00 2:00 ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 3 ΩΡΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ [3,4 µονάδες] Θέµα Α [0,8 + 0,9 =,7 µονάδες] (α) Να ελαχιστοποιηθεί η λογική συνάρτηση F (x, y, z, w) = Σ (2, 3, 7, 8, 9, 0,, 2, 3, 5) µε χρήση χάρτη Karnaugh, σε µορφή αθροίσµατος γινοµένων. (β) Στη συνέχεια, να υλοποιηθεί η λογική συνάρτηση F (x, y, z, w) µε χρήση µόνο πέντε (5) πυλών OYTE (NOR) δύο και τριών εισόδων. εν επιτρέπεται η χρήση αντιστροφέων ή άλλων λογικών πυλών και ως είσοδοι του λογικού κυκλώµατος διατίθενται µόνο οι µεταβλητές x, y, z, w (όχι οι συµπληρωµατικές τους µορφές). Λύση: (α) Η λογική συνάρτηση F (x, y, z, w) που δίνεται στην εκφώνηση του θέµατος ως άθροισµα ελαχιστόρων µπορεί να γραφεί και ως εξής: F (x, y, z, w) = x y zw + x y zw + x yzw + xy z w + xy z w + xy zw + xy zw + xyz w + xyz w + xyzw O χάρτης Karnaugh για τη λογική συνάρτηση F (x, y, z, w) έχει ως εξής: zw xy 00 z x y w ΕΑΠ / ΠΛΣ-5 / Τελική Εξέταση Σελίδα από 2

2 Από τον παραπάνω χάρτη Karnaugh συµπεραίνουµε την ακόλουθη ελαχιστοποιηµένη συνάρτηση σε µορφή αθροίσµατος γινοµένων: F (x, y, z, w) = xz + zw + zy (β) Στη συνέχεια αφού ζητείται να υλοποιηθεί η λογική συνάρτηση µόνο µε πύλες OYTE (ΝΟR) είναι προτιµότερο να εξάγουµε την ελαχιστοποιηµένη συνάρτηση σε µορφή γινοµένου αθροισµάτων. Αυτό γίνεται εύκολα εάν αρχικά συνδυάσουµε τα µηδενικά του παραπάνω χάρτη Karnaugh που µας δίνουν την ελαχιστοποιηµένη συµπληρωµατική συνάρτηση της F (x, y, z, w) σε µορφή αθροίσµατος γινοµένων: F (x, y, z, w) = x z + yzw F (x, y, z, w) = (x + z) (y + z + w) Εφαρµόζοντας το θεώρηµα De Morgan προκύπτει η ακόλουθη έκφραση για τη λογική συνάρτηση F (x, y, z, w) που υλοποιείται άµεσα µε χρήση πέντε (5) πυλών ΟΥΤΕ (NOR): F (x, y, z, w) = ((x + z) + (y + z + w) ) Στο παρακάτω λογικό κύκλωµα, δύο πύλες ΟΥΤΕ (NOR) δύο εισόδων χρησιµοποιούνται ως αντιστροφείς, ώστε να παράγουµε τις συµπληρωµατικές µορφές των µεταβλητών εισόδου που απαιτούνται (y και z ). Θέµα Α2 [,7 µονάδες] Να σχεδιαστεί ακολουθιακό σύστηµα µε τον ελάχιστο δυνατό αριθµό T flip-flops και λογικών πυλών, για το οποίο η ακολουθία των κωδικοποιηµένων καταστάσεών του έχει ως εξής (όπου x η είσοδος του συστήµατος): Αν x = 0 τότε , και 0 Αν x = τότε 0, , 0 0 και 0 00 Λύση: Το διάγραµµα καταστάσεων, µε βάση την εκφώνηση, έχει ως εξής: ΕΑΠ / ΠΛΣ-5 / Τελική Εξέταση Σελίδα 2 από 2

3 Καταγράφοντας τον πίνακα καταστάσεων έχουµε: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ x = 0 x = a a b b c b c d c d d a e c b Παρατηρούµε εύκολα ότι η e είναι ισοδύναµη µε την b κατάσταση µε βάση το γνωστό θεώρηµα ελαχιστοποίησης καταστάσεων. Κατά συνέπεια το σύστηµά µας λαµβάνει µόνο τις καταστάσεις a,b,c,d και η αρχική κωδικοποίηση είναι πλεονασµατική. Ακολουθεί το ελαχιστοποιηµένο διάγραµµα καταστάσεων: Κατά συνέπεια ο πίνακας καταστάσεων και διεγέρσεων για το ζητούµενο ακολουθιακό σύστηµα, που περιλαµβάνει 2 T Flip/Flops (Α και Β), είναι ο ακόλουθος: ΕΑΠ / ΠΛΣ-5 / Τελική Εξέταση Σελίδα 3 από 2

4 A B x A(t+) B(t+) T A T B Λόγω απλότητας του παραπάνω πίνακα, χωρίς χάρτη Karnaugh, T A = A B x + A B x = B (A x) Όσον αφορά το T B, λόγω ιδιαίτερης µορφής του πίνακα, χωρίς χάρτη Karnaugh καταλήγουµε στην ακόλουθη συνάρτηση (δεν µπορεί να απλοποιηθεί περαιτέρω µέσω χάρτη Karnaugh η προκύπτουσα λογική συνάρτηση και ο πίνακας αλήθειας µας οδηγεί στην απλοποίηση αποκλειστικά µέσω συναρτήσεων XOR): T B = A B x + A B x + A B x + A B x = A (B x) + A (B x) = A B x Το λογικό διάγραµµα είναι κατά συνέπεια το ακόλουθο: ΕΑΠ / ΠΛΣ-5 / Τελική Εξέταση Σελίδα 4 από 2

5 Β. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ [(3,3 µονάδες] Θέµα Β [,7 µονάδες] Έστω µια λίστα από K δεδοµένα των 8-bit (0 Κ 255). Η διεύθυνση $xxyy της θέσης µνήµης στην οποία είναι αποθηκευµένος ο πρώτος ακέραιος της λίστας είναι αποθηκευµένη στις θέσεις µνήµης $000h και $00h (κατά Little Endian) και το πλήθος Κ των δεδοµένων είναι αποθηκευµένο στη θέση µνήµης $002h. Να γραφεί πρόγραµµα σε συµβολική γλώσσα (assembly) του µικροεπεξεργαστή 8085 (µε τα απαραίτητα σχόλια για κάθε εντολή) που να αντιστρέφει τη σειρά των στοιχείων της λίστας, (δηλ. το πρώτο στοιχείο να γίνει τελευταίο και το τελευταίο να γίνει πρώτο, το δεύτερο να γίνει προ-τελευταίο, κ.ο.κ.). Λύση Αρχικά παρατηρούµε ότι θα πρέπει να ανταλλάξουµε (Κ div 2) ζεύγη στοιχείων της λίστας. Προετοιµάζουµε τα ζεύγη καταχωρητών, ώστε: HL: να δείχνει στο πρώτο στοιχείο της λίστας DE: να δείχνει στο τελευταίο στοιχείο της λίστας C: αρχικά έχει το πλήθος των στοιχείων της λίστας (Κ) και στη συνέχεια, µε µία δεξιά αριθµητική ολίσθηση, αποκτά την τιµή (K div 2), που είναι και το ζητούµενο πλήθος των επαναλήψεων. Στη συνέχεια, ελέγχουµε αν C = (K div 2) = 0. Αν ναι, δεν χρειάζεται να γίνει κάτι, αλλιώς συνεχίζουµε. Τέλος, ανταλλάσσουµε τα στοιχεία της λίστας: (HL) (DE) [επανάληψη για C (= Κ div 2) φορές] Παρακάτω ακολουθεί ένα ενδεικτικό πρόγραµµα σε assembly του 8085: Πρόγραµµα ORG $0200h LDA $000h MOV L, A LDA $00h MOV H, A Σχόλια Αρχή Προγράµµατος Αρχή της λίστας = $xxyy HL Κ C ; Τέλος της λίστας = ($xxyy + K ) DE HL $xxyy (start) LDA $002h A K MOV C, A C K (µετρητής) ADD L MOV E, A MVI A, 0 ADC H MOV D, A DE start + K = end DCX D Το DE δείχνει στο τελευταίο στοιχείο της λίστας Μισό πλήθος στοιχείων (= K div 2) C ; ( rotate right C ) XRA A Carry 0 MOV A, C RAR 0 A7 (B7) ; A0 (B0) Carry ΕΑΠ / ΠΛΣ-5 / Τελική Εξέταση Σελίδα 5 από 2

6 MOV C, A C (K div 2) Έλεγχος αν Κ=0 ή Κ= (δηλ. αν C=0) ORA C (C OR C = 0) ανν (C=0) JZ END Αν C=0, τότε ΤΕΛΟΣ (καµία ανταλλαγή στοιχείων) Κύριος βρόγχος ανταλλαγής των στοιχείων της λίστας (HL) (DE) ; floor(k/2) επαναλήψεις Loop: LDAX D Α στοιχείο από το τέλος MOV C, A Αποθήκευσέ το προσωρινά στον C MOV A, M Α στοιχείο από την αρχή STAX D Πήγαινέ το στο τέλος MOV A, C Ανακάλεσε το (αποθηκευµένο) στοιχείο από το τέλος MOV M, A Πήγαινέ το στην αρχή INΧ H Αύξησε τον δείκτη start DCΧ D Ελάττωσε τον δείκτη end DCR C Ελάττωσε το πλήθος JNZ Loop Συνέχισε, εφόσον δεν τελείωσαν τα µισά στοιχεία END: HLT Τερµατισµός Θέµα Β2 [,6 µονάδες] Χρησιµοποιώντας 8-bit αναπαράσταση συµπληρώµατος ως προς 2, να υπολογισθεί το γινόµενο P = Χ Υ, για X = +37 και Y= 06 µε την τεχνική επανακωδικοποίησης κατά ζεύγη bit (bit-pair recoding) σε συνδυασµό µε την τεχνική πρόσθεσης αποθήκευσης κρατουµένου (CSA). Να δειχθούν αναλυτικά οι φάσεις υπολογισµού του γινοµένου µε χρήση σχηµάτων ανάλογων των σχηµάτων 6.8 και 6.9 του 2ου τόµου διδακτικού υλικού. Μετά από πόσα επίπεδα CSA υπολογίζεται το ζητούµενο γινόµενο. Λύση: Σε 8-bit αναπαράσταση συµπληρώµατος ως προς 2, ο πολλαπλασιαστέος X=(37) 0 και ο πολλαπλασιαστής Y=(-06) 0 αναπαρίστανται από X = 00000, Y = Στη συνέχεια κωδικοποιείται εκ νέου ο πολλαπλασιαστής σύµφωνα µε τον αλγόριθµο Booth και παίρνει την µορφή Ζευγαρώνοντας τα bit του κωδικοποιηµένου πολλαπλασιαστή σύµφωνα µε τον αλγόριθµο Booth και χρησιµοποιώντας την τεχνική επανακωδικοποίησης ανά ζεύγη bit (bit-pair recoding), o πολλαπλασιαστής παίρνει την µορφή που φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: Με την τεχνική αυτή µειώνεται το πλήθος των προσθετέων κατά το ήµισυ, δηλαδή σε 4 έναντι 8 εφαρµόζοντας την κλασσική κωδικοποίηση του αλγόριθµου Booth. Οι φάσεις εκτέλεσης του πολλαπλασιασµού έχουν ως εξής: ΕΑΠ / ΠΛΣ-5 / Τελική Εξέταση Σελίδα 6 από 2

7 A B C S C D S C Γινόµενο Το τελικό γινόµενο είναι το = (-3922) 0 και παράγεται µετά από 2 επίπεδα χρησιµοποιώντας την τεχνική CSA για την πρόσθεση των ενδιάµεσων προσθετέων όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα: ΕΑΠ / ΠΛΣ-5 / Τελική Εξέταση Σελίδα 7 από 2

8 Γ. ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ [3,3 µονάδες] Θέµα Γ [0,9 + 0,8 =,7 µονάδες] ίνεται ένα κανάλι µε ταχύτητα διάδοσης 2x0 8 m/sec, στο οποίο γίνεται µετάδοση πλαισίων σταθερού µεγέθους 52 bytes, µε ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων Mbps, χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο παύσης και αναµονής (stop and wait). Κάθε πλαίσιο δεδοµένων επιβεβαιώνεται από τον παραλήπτη µε ένα πλαίσιο επιβεβαίωσης (ACK) του οποίου το µέγεθος είναι 8 bytes. (α) Θεωρούµε ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση από επικεφαλίδες στα πλαίσια και η µετάδοση γίνεται χωρίς σφάλµατα. Αν για τη µετάδοση ενός αρχείου µεγέθους 92 KB απαιτείται χρόνος ίσος µε 5,439 sec, να υπολογίσετε την απόσταση µεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη, αν θεωρήσουµε ότι οι χρόνοι επεξεργασίας των πλαισίων δεδοµένων και επιβεβαίωσης είναι αµελητέοι. (β) Θεωρούµε ότι ο χρόνος για τη µετάδοση ενός ίδιου µεγέθους αρχείου 92 ΚΒ αυξάνεται στα 5,978 sec, εξαιτίας σφαλµάτων µετάδοσης, τα οποία υποθέτουµε ότι συµβαίνουν µόνο στα πλαίσια δεδοµένων. Να υπολογίσετε την πιθανότητα σφάλµατος κατά τη µετάδοση ενός πλαισίου κάτω από αυτές τις συνθήκες. Λύση (α) Ο αριθµός των πλαισίων Ν που απαιτούνται για τη µετάδοση του αρχείου είναι (αφού θεωρείται ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση από επικεφαλίδες στα πλαίσια): N File _ size = Frame _ length () Η µετάδοση κάθε πλαισίου µε τη λήψη της αντίστοιχης επιβεβαίωσης απαιτεί χρόνο: T + T + 2 T (2) frame ack prop Άρα, για να µεταδοθεί το σύνολο των πλαισίων και να ληφθούν οι αντίστοιχες επιβεβαιώσεις, απαιτείται χρόνος: T = N T + T + 2 T ) (3) total ( frame ack prop Επιλύοντας την παραπάνω εξίσωση ως προς T prop προκύπτει: Ttotal N ( T frame + Tack ) Tprop = (4) 2 N Υπολογίζουµε τις τιµές για το Ν, το T frame και το T ack : File _ size 92KB 96608bytes N = = = = 384 frames Frame _ length (5) 52bytes 52bytes T L frame Frame _ length 52 8bits = = = = 4, ms (6) R Bit _ rate 6 bits 0 sec frame ΕΑΠ / ΠΛΣ-5 / Τελική Εξέταση Σελίδα 8 από 2

9 T Lack ACK _ length 8 8bits = = = = 0, ms (7) R Bit _ rate 6 bits 0 sec ack 064 Αντικαθιστώντας τις τιµές που προέκυψαν από τις (5), (6), (7) στην (4), προκύπτει: (4, + 0,064) Tprop = ms Tprop = 5ms Άρα, η απόσταση µεταξύ των δύο σταθµών είναι: 3 8 m D = Tprop V = 5 0 sec 2 0 D = 000km sec (β) Ο συνολικός χρόνος για τη µετάδοση του αρχείου, T total, κάτω από την ύπαρξη σφαλµάτων, ισούται µε το γινόµενο των µεταδιδόµενων πλαισίων, Ν, (συµπεριλαµβανοµένων των επαναµεταδόσεων) επί το χρόνο για τη µετάδοση ενός πλαισίου και τη λήψη της επιβεβαίωσης: ' ' T = N ( T + T + 2 T total frame ack prop Άρα, ο αριθµός των µεταδιδόµενων πλαισίων, είναι: ) N ' ' = Ttotal 5978ms = T + T + 2 T 4,64ms N frame ack prop ' = 422 Αφού για να µεταδοθούν 384 πλαίσια, γίνονται 422 συνολικά µεταδόσεις, προκύπτει ότι ο αναµενόµενος αριθµός µεταδόσεων ενός πλαισίου, N r, ισούται µε: ' N 422 N r = = N r =, N 384 Άρα, επειδή: N r = P Η πιθανότητα να υποστεί σφάλµα ένα πλαίσιο είναι: N r, P = = P = 0,09 N, r Θέµα Γ2 [0,4 + (0, + 0,2 + 0,) + 0,8 =,6 µονάδες] Σε µια εταιρεία έχουν εκχωρηθεί για τις ανάγκες της το υποδίκτυο πραγµατικών διευθύνσεων IP /26 (δηλαδή οι διευθύνσεις IP από έως και ). Η εταιρεία διαθέτει έναν δροµολογητή (router) συνδεδεµένο στο Internet µε ζεύξη «point-to-point», στα άκρα της οποίας έχουν δοθεί διευθύνσεις IP από το σύνολο διευθύνσεων του «ISP provider». Η εταιρεία διαθέτει τρία (3) τοπικά δίκτυα τεχνολογίας Ethernet, το Α µε 5 σταθµούς εργασίας, το Β µε 4 σταθµούς εργασίας και το Γ µε 4 σταθµούς εργασίας. Ο δροµολογητής διαθέτει ξεχωριστή διεπαφή (interface) για τη σύνδεσή του σε κάθε τοπικό δίκτυο παρέχοντας έτσι πρόσβαση στο Internet στους σταθµούς του εκάστοτε τοπικού δικτύου. Η εταιρεία χρησιµοποιεί υποδικτύωση ΕΑΠ / ΠΛΣ-5 / Τελική Εξέταση Σελίδα 9 από 2

10 µεταβλητού µεγέθους (όπου δηλαδή τα µεγέθη των υποδικτύων δεν είναι απαραίτητα ίσα µεταξύ τους). (α) Κάνοντας την µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διευθύνσεων IP που διατίθενται, δώστε στον παρακάτω πίνακα τις παραµέτρους ΙΡ που πρέπει να εισαχθούν στους σταθµούς εργασίας για τη σύνδεσή τους στο Internet, δηλαδή τη διεύθυνση IP, τη µάσκα υποδικτύου και την προεπιλεγµένη πύλη. ΠΙΝΑΚΑΣ IP Σταθµός εργασίας ιεύθυνση IP Μάσκα υποδικτύου Προεπιλεγµένη πύλη Α Α2 Α3 Α4 Α5 Β Β2 Β3 Β4 Γ Γ2 Γ3 Γ4 (β) Για τον σταθµό Α3 (β) ώστε την διεύθυνση ΙΡ σε δεκαεξαδική µορφή. (β2) Σε ποια κλάση ανήκει η διεύθυνση αυτή; (β3) Ποια είναι η διεύθυνση ευρείας εκποµπής (broadcast) του υποδικτύου του; (γ) ώστε την νέα µορφή του Πίνακα IP αν η εταιρεία προσθέσει 2 σταθµούς εργασίας στο δίκτυο Α και 2 σταθµούς εργασίας στο δίκτυο Β (υποθέστε ότι επιθυµούµε τις λιγότερες δυνατές αλλαγές παραµέτρων στους υπάρχοντες σταθµούς και την µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διευθύνσεων IP που αποµένουν). ΠΙΝΑΚΑΣ IP Σταθµός εργασίας ιεύθυνση IP Μάσκα υποδικτύου Προεπιλεγµένη πύλη Α Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Β Β2 Β3 Β4 Β5 Β6 Γ Γ2 Γ3 Γ4 ΕΑΠ / ΠΛΣ-5 / Τελική Εξέταση Σελίδα 0 από 2

11 Λύση (α) Αρχικά προσδιορίζουµε τον αριθµό των bits που απαιτούνται για να ορισθούν οι σταθµοί εργασίας του τοπικού δικτύου Α. Το Α σύµφωνα µε την εκφώνηση περιλαµβάνει 5 σταθµούς εργασίας και την διεπαφή του δροµολογητή, άρα χρειαζόµαστε 6 διευθύνσεις IP. Λαµβάνοντας υπόψη ότι δύο ακόµη διευθύνσεις δεν µπορούν να εκχωρηθούν σε σταθµούς [συγκεκριµένα η διεύθυνση υποδικτύου (όλα 0 στον αριθµό υπολογιστή host-id) και η διεύθυνση ευρείας εκποµπής broadcast (όλα στον αριθµό υπολογιστή)] χρειαζόµαστε τουλάχιστον 8 host-ids, δηλαδή χρειάζονται 3 bits αφού 2 3 = 8. Άρα η µάσκα του δικτύου Α είναι /29 (32-3=29). Από τις 64 διευθύνσεις ΙP που µας εκχωρήθηκαν (µάσκα /26), δηµιουργούµε το υποδίκτυο /29, το οποίο περιλαµβάνει 8 ΙΡs ξεκινώντας από τη διεύθυνση έως και την µε µάσκα /29 ή Οµοίως για το τοπικό δίκτυο Β χρειαζόµαστε 7 διευθύνσεις ΙP (4 για τους σταθµούς, µία για τη διεπαφή του δροµολογητή, µία ως διεύθυνση υποδικτύου και µία για τη διεύθυνση εκποµπής), άρα χρειαζόµαστε 3 bits για host-id. Άρα η µάσκα υποδικτύου του Β είναι επίσης /29, και δηµιουργούµε το υποδίκτυο /29 µε 8 ΙΡs ξεκινώντας από τη διεύθυνση (πρώτη ελεύθερη) έως και την µε µάσκα /29 ή Οµοίως για το τοπικό δίκτυο Γ χρειαζόµαστε 7 διευθύνσεις IP (4 για τους σταθµούς, µία για τη διεπαφή του δροµολογητή, µία ως διεύθυνση υποδικτύου και µία για τη διεύθυνση ευρείας εκποµπής), άρα χρειαζόµαστε 3 bits για host-id. Άρα η µάσκα υποδικτύου του Γ είναι επίσης /29, και δηµιουργούµε το υποδίκτυο /29 µε 8 ΙΡs ξεκινώντας από τη διεύθυνση (πρώτη ελεύθερη) έως και την µε µάσκα /29 ή Υποθέτοντας ότι η η διεύθυνση κάθε υποδικτύου εκχωρείται στη διεπαφή του δροµολογητή, συµπληρώνουµε τον Πίνακα IP ΠΙΝΑΚΑΣ IP Σταθµός εργασίας ιεύθυνση IP Μάσκα υποδικτύου Προεπιλεγµένη πύλη Α Α Α Α Α Β Β Β Β Γ Γ Γ Γ (β) Ο σταθµός Α3 έχει ΙΡ (β) Σε δεκαεξαδική µορφή είναι: C4.FC.F0.44 (β2) Για να βρούµε την κλάση της IP διεύθυνσης χρειαζόµαστε τα πρώτα 4 bits άρα η διεύθυνση IP ανήκει στην κλάση C (σχήµα 5.7 του βιβλίου) αφού τα δύο πρώτα bits είναι και το τρίτο 0. ΕΑΠ / ΠΛΣ-5 / Τελική Εξέταση Σελίδα από 2

12 Εναλλακτικά: C 00 άρα η διεύθυνση IP ανήκει στην κλάση C (σχήµα 5.7 του βιβλίου) αφού τα δύο πρώτα bits είναι και το τρίτο 0. (β3) Η τελευταία διεύθυνση του υποδικτύου (ή διεύθυνση ευρείας εκποµπής broadcast) προκύπτει αν θέσουµε τα bits του αριθµού υπολογιστή όλα. Αφού η µάσκα υποδικτύου είναι η /29, πρέπει να θέσουµε τα 3 τελευταία bits και εύκολα προκύπτει η διεύθυνση , ως εξής: , broadcast (γ) Παρατηρούµε ότι το υποδίκτυο /29 που έχει εκχωρηθεί στο τοπικό δίκτυο Α δεν µας καλύπτει αφού δεν έχει καµία ελεύθερη ΙΡ. Αν στο τοπικό δίκτυο Α προσθέσουµε 2 επιπλέον σταθµούς εργασίας, χρειαζόµαστε 0 ΙΡ διευθύνσεις (7 για τους σταθµούς, µία για τη διεπαφή του δροµολογητή, µία για το υποδίκτυο και µία για τη διεύθυνση ευρείας εκποµπής), άρα χρειαζόµαστε 4 bits για host-id αφού 2 4 =6. Άρα η µάσκα του νέου υποδικτύου του Α είναι /28 (32-4=28). Μπορούµε (α) να τροποποιήσουµε το /29 σε /28, οπότε θα πρέπει να αλλάξουµε τα IPs και από τους σταθµούς του τοπικού δικτύου Β ή (β) να µεταφέρουµε τα ΙΡs του δικτύου Α στις ελεύθερες IPs /28 ή (γ) να µεταφέρουµε τα ΙΡs του δικτύου Α στις ελεύθερες IPs /28. Επίσης παρατηρούµε ότι το υποδίκτυο /29 που έχει εκχωρηθεί στο τοπικό δίκτυο Β δεν µας καλύπτει αφού έχει µόνο µία ελεύθερη ΙΡ (την ). Αν στο τοπικό δίκτυο Β προσθέσουµε 2 επιπλέον σταθµούς εργασίας, χρειαζόµαστε 9 διευθύνσεις IP (6 για τους σταθµούς, µία για τη διεπαφή του δροµολογητή, µία για το υποδίκτυο και µία για τη διεύθυνση ευρείας εκποµπής), άρα χρειαζόµαστε 4 bits για host-id αφού 2 4 =6. Άρα η µάσκα του νέου υποδικτύου του Β είναι /28 (32-4=28). Μπορούµε (α) να τροποποιήσουµε το /29 σε /28, οπότε θα πρέπει να αλλάξουµε τα IPs και από τους σταθµούς του τοπικού δικτύου A ή (β) να µεταφέρουµε τα ΙΡs του δικτύου B στις ελεύθερες IPs /28 ή (γ) να µεταφέρουµε τα ΙΡs του δικτύου Β στις ελεύθερες IPs /28. Επιλέγοντας την επιλογή (α) για το δίκτυο Α και (β) για το δίκτυο Β, ο Πίνακας IP γίνεται: Σταθµός εργασίας ιεύθυνση IP Μάσκα υποδικτύου Προεπιλεγµένη πύλη Α Α Α Α Α Α Α Β Β Β Β Β Β Γ Γ Γ Γ ΕΑΠ / ΠΛΣ-5 / Τελική Εξέταση Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 1 Κατηγορίες Υπολογιστικών Συστηµάτων Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr)

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Λογική Σχεδίαση Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Μέρος Ι Εισαγωγή Ψηφιακά Συστήματα και Ψηφιακοί Υπολογιστές Οι ψηφιακοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502 Η εφαρµογή EMUL6502.COM είναι γραµµένη σε γλώσσα Turbo Pascal και επιτρέπει την προσοµοίωση του µ/ε 6502 σε PC κάτω από το DOS. Με την εκτέλεση της εφαρµογής εµφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Ντελή Χασάν Μουσταφά Μουτλού ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένες µονάδες πολλαπλασιασµού / αθροίσµατος τετραγώνων για αριθµητικά συστήµατα υπολοίπων

Συνδυασµένες µονάδες πολλαπλασιασµού / αθροίσµατος τετραγώνων για αριθµητικά συστήµατα υπολοίπων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Τίτλος: Συνδυασµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩ ΙΚΕΣ» ρ. ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Συμπίεση Δεδομένων Ελέγχου Ψηφιακών Κυκλωμάτων Άγνωστης Δομής Με Χρήση Γραμμικών Αποσυμπιεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.) Γ. Χαµηλοθώρης Αθήνα, 2005 Βιβλιογραφία Ακολουθιακά και συνδυαστικά συστήµατα Bauer D., R. Bourgeois, M. Jakubowicz. Memotech

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις Δρ. Τοπάλης Ευάγγελος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών) Δρ.Κεραμίδας Γεώργιος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ι.. Αγγελόπουλος, καθηγητής ΑΘΗΝΑ 2010 Τα πνευµατικά δικαιώµατα αυτού του βιβλίου ανήκουν στον Ι.. Αγγελόπουλο. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση σε αναδιατασσόμενη λογική των πινάκων ουρανίου τόξου (rainbow tables)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 17-06-2007, 13.30-17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 17-06-2007, 13.30-17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών Θεµατική Ενότητα ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών ΕΟ Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδηµαϊκό Έτος 006-7 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 7-06-007,.0-7:00)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 14-5-2005 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 14-5-2005 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα