Ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς δεξιᾶς κοιλίας. Μέρος I: ἐκτίμηση καὶ ἀντιμετώπιση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς δεξιᾶς κοιλίας. Μέρος I: ἐκτίμηση καὶ ἀντιμετώπιση."

Transcript

1 Ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς δεξιᾶς κοιλίας. Μέρος I: ἐκτίμηση καὶ ἀντιμετώπιση. Αἰκατερίνη Θ. Φουντουλάκη Καρδιολόγος- Ἐντατικολόγος, Ἐπιμελήτρια Α ΕΣΥ, Ὑπεύθυνη Μονάδας Ἐμφραγμάτων Καρδιολογικοῦ Τμήματος, Γ.Ν. Ἐλευσίνας "Θριάσιο" Πέγκυ Μ. Κωστάκου Καρδιολόγος, Ἐπιστημονικὴ Συνεργάτις, Γ.Ν. Ἐλευσίνας "Θριάσιο" Ἰωάννης Ε. Ρόδης Ἐπιμελητὴς Αἱμοδυναμικοῦ Ἐργαστηρίου Καρδιολογικοῦ Τμήματος, Γ.Ν. Ἐλευσῖνας "Θριάσιο" Νικόλαος Θ. Κουρῆς Καρδιολόγος, Διευθυντὴς ΕΣΥ, Ὑπεύθυνος Ἐργαστηρίου Κλασικῆς καὶ Δυναμικῆς Ὑπερηχογραφίας Καρδιολογικοῦ Τμήματος, Γ.Ν. Ἐλευσίνας "Θριάσιο" Χριστόφορος Δ. Ὀλύμπιος Συντονιστὴς Διευθυντὴς Καρδιολογικοῦ Τμήματος Γ.Ν. Ἐλευσίνας "Θριάσιο" Εἰσαγωγὴ Η ἀνεπάρκεια τῆς δεξιᾶς κοιλίας (ΔΚ) παρέμεινε γιὰ πολλὰ χρόνια λιγότερο μελετημένη ἀπὸ ἐκείνη τῆς ἀριστερῆς κοιλίας (ΑΚ), καθὼς ἀποτελεῖ ἕνα ἑτερογενὲς κλινικὸ σύνδρομο ἀποδιδόμενο σὲ ποικίλες αἰτιολογίες, ποὺ χρήζουν ἐξατομικευμένης ἀντιμετώπισης. Ὁ ἐπιπολασμὸς τῆς ὀξείας ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ εἶναι δύσκολο νὰ ἐκτιμηθεῖ, ὡστόσο οἱ κύριες αἰτίες της (ἀνεπάρκεια τῆς ΑΚ, ὀξεῖα πνευμονικὴ ἐμβολή, ὀξεῖα μυοκαρδιακὴ ἰσχαιμία) εἶναι συχνές. 1 Ἀνευρίσκεται σὲ ποσοστὸ 3-9% τῶν εἰσαγωγῶν στὸ νοσοκομεῖο μὲ ὀξεῖα καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἐνῶ ἡ ἐνδονοσοκομειακὴ θνητότητα τῶν ἀσθενῶν μὲ ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ κυμαίνεται ἀπὸ 5 17%. 2-4 Ἡ παροῦσα ἀνασκόπηση συνοψίζει τὰ σύγχρονα δεδομένα σχετικὰ μὲ τὴν παθοφυσιολογία, τὴν κλινικὴ ἐκτίμηση καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ. Φυσιολογικὴ ἀνατομία καὶ φυσιολογία τῆς δεξιᾶς κοιλίας Ἡ ἀνατομία τῆς ΔΚ εἶναι μοναδικὴ καὶ περίπλοκη. Χωρίζεται σὲ τρεῖς περιοχὲς μὲ διαφο- ρετικὰ δομικὰ καὶ λειτουργικὰ χαρακτηριστικά: τὸν χῶρο εἰσόδου (sinus), τὸ σῶμα μὲ τὸ δοκιδῶδες μυοκάρδιο καὶ τὸν χῶρο ἐξόδου (conus/ infundibulum) μὲ τὸ λεῖο τοίχωμα. Ἡ ἀπεικόνιση τῆς ΔΚ μὲ ἕνα σχῆμα εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολη, γεγονὸς ποὺ περιπλέκεται περισσότερο ἀπὸ τὴν, συχνὰ ἀπρόβλεπτη, γεωμετρικὴ καὶ λειτουργικὴ ἀναδιαμόρφωση τῆς ΔΚ σὲ δεδομένες παθολογικὲς καταστάσεις. 5 Ἡ διάταξη τῶν μυϊκῶν δεσμίδων τῆς ΔΚ διαφέρει ἀπὸ ἐκείνη τῆς ΑΚ. Ἡ ΔΚ διαθέτει δύο ἐπίπεδα ἰνῶν, ἕνα κυρίαρχο ἐπίμηκες καὶ ἕνα λιγότερο σημαντικὸ ἁκτινικὸ καὶ στερεῖται σπειροειδῶν/ἑλικοειδῶν ἰνῶν. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα, ἡ σύσπασή της νὰ γίνεται διαδοχικὰ ἀπὸ τὴ βάση πρὸς τὴν κορυφή, μὲ διαφορὰ περὶ τὰ ms. Ὁ ὄγκος τῆς ΔΚ εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ ἐκεῖνον τῆς ΑΚ καί ὡς ἐκ τούτου, τὸ κλάσμα ἐξώθησης τῆς ΔΚ (45-60%) εἶναι μικρότερο ἀπὸ τὸ κλάσμα ἐξώθησης τῆς ΑΚ. Ἐπιπλέον, στὸν φυσιολογικὸ ἐνήλικα ἡ μᾶζα τῆς ΔΚ εἶναι περίπου μόνο τὸ 1/6 τῆς μάζας τῆς ΑΚ, μὲ λεπτὰ τοιχώματα πάχους 2-5 mm. Ἡ ΔΚ φυσιολογικὰ συνδέεται σὲ σειρὰ μὲ τὴν ἀριστερή. Ἐπὶ ἀπουσίας shunt ἢ σημαντικῆς

2 92 Πίνακας 1. Αἴτια ἀνεπάρκειας ΔΚ Τύπος ἀνεπάρκειας Αὕξηση προφόρτιου Αὕξηση μεταφόρτιου Μείωση συσταλτικότητας Ἄλλα/ Μεικτὰ Αἴτια Ἀνεπάρκεια τριγλώχινας Μεσοκολπική ἐπικοινωνία Ἀνεπάρκεια πνευμονικῆς Ἀνώμαλη πνευμονικὴ φλεβικὴ ἐπιστροφὴ Πνευμονική ὑπέρταση Ὀξεία πνευμονικὴ ἐμβολὴ Ἀπόφραξη χώρου ἐξόδου τῆς ΔΚ Στένωση πνευμονικῆς βαλβίδας Ἔμφραγμα ΔΚ Ἀρρυθμία Μυοκαρδιοπάθεια Σήψη Συγγενεῖς καρδιοπάθειες βαλβιδικῆς ἀνεπάρκειας, ὁ ὄγκος παλμοῦ τῆς ΔΚ εἶναι ἴδιος μὲ ἐκεῖνον τῆς ΑΚ, ἀλλὰ μὲ περίπου τὸ 25% τοῦ ἔργου, λόγῳ τῆς χαμηλῆς ἀντίστασης τοῦ πνευμονικοῦ ἀγγειακοῦ δικτύου. 5,6 Ἡ συστολικὴ ἐλαστικότητα τῆς ΔΚ εἶναι μικρότερη ἀπὸ ἐκείνη τῆς ΑΚ καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ ΔΚ εἶναι πολὺ πιὸ εὐαίσθητη στὶς αὐξήσεις τοῦ μεταφορτίου. Ἡ ΔΚ προσαρμόζεται καλύτερα ἀπὸ τὴν ΑΚ σὲ καταστάσεις ὑπερφόρτωσης ὄγκου χάρη στὴ μεγαλύτερη ἐνδοτικότητά της. Ὡστόσο, ἡ ἐνδοτικότητα αὐτὴ τὴν καθιστᾶ πιὸ ἐπιρρεπή στὴ συμπίεση, μὲ ἀποτέλεσμα σημαντικὴ μείωση τῆς διαστολικῆς πλήρωσης ὅταν αὐξάνονται οἱ ἐνδοθωρακικὲς πιέσεις. 7 Ἡ ΔΚ εἶναι πιὸ ἀνθεκτικὴ ἀπὸ τὴν ΑΚ στὴν ἰσχαιμία, καθὼς ἔχει μικρότερη μυοκαρδιακὴ μᾶζα, χαμηλότερες συνθῆκες φόρτισης καὶ ἡ αἱματικὴ ροὴ στὴν δεξιὰ στεφανιαία ἀρτηρία λαμβάνει χώρα τόσο στὴ συστολὴ ὅσο καὶ στὴ διαστολὴ. 5 Ἡ ἀλληλοεξάρτηση τῶν δύο κοιλιῶν εἶναι στενὴ σὲ συστολὴ καὶ διαστολὴ καὶ ἀνατομικά καθορίζεται ἀπὸ τὸ μεσοκοιλιακὸ διάφραγμα (ΜΚΔ), τὸ περικάρδιο καὶ τὴν συνέχεια τῶν μυοκαρδιακῶν ἰνῶν μεταξὺ ἀριστερῆς καὶ δεξιᾶς κοιλίας. Οἱ ὑψηλότερες πιέσεις τῆς ΑΚ μεταδίδονται στὴ ΔΚ μέσῳ τοῦ ΜΚΔ. Αὐτὴ ἡ διαφορὰ πίεσης ἢ διαδιαφραγματικὴ κλίση (transseptal gradient, TSG), εἶναι παροῦσα σὲ συστολὴ καὶ διαστολὴ καὶ εὐθύνεται γιὰ τὴ φυσιολογικὴ κύρτωση (bulge) τοῦ ΜΚΔ ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιὰ. 8 Μέσῳ τῶν μηχανισμῶν ἀλληλεξάρτησης 4 10% τῆς συστολικῆς λειτουργίας τῆς ΑΚ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ ΔΚ, ἐνῶ πολὺ μεγαλύτερο ποσοστὸ (20-40%) τῆς συστολικῆς λειτουργίας τῆς ΔΚ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ΑΚ αὐξημένων πιέσεων. 9,10 Παθοφυσιολογία τῆς ὀξείας ἀνεπάρκειας τῆς δεξιᾶς κοιλίας Ἡ ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ ἀποτελεῖ ἕνα ταχέως ἐξελισσόμενο σύνδρομο μὲ συστηματικὴ συμφόρηση, ὡς ἀποτέλεσμα διαταραχῆς τῆς πλήρωσης τῆς ΔΚ ἢ/καὶ ἐλάττωσης τῆς παροχῆς της. Συνήθως σχετίζεται μὲ αὐξημένο μεταφόρτιο ἢ προφόρτιο καὶ ἐπακόλουθη διάταση τῆς κοιλότητας καὶ ἀνεπάρκεια τῆς τριγλώχινας βαλβίδας. 8 Τὰ αἴτια ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ συνοψίζονται στὸν Πίνακα 1.

3 93 Ἡ ΔΚ διαθέτει, ὅπως καὶ ἡ ΑΚ, τὴν ἱκανότητα νὰ προσαρμόζει τὴ συστολική της λειτουργία γιὰ τὴ διατήρηση τῆς κοιλιοαρτηριακῆς σύζευξης. Κατὰ τὴν ὀξεῖα ἀπόκριση στὴν αὔξηση τῆς πνευμονικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, ἡ ΔΚ ἐφαρμόζει τὸν νόμο τοῦ Anrep γιὰ νὰ αὐξήσει τὴ συσταλτικότητά της, ἐνῶ χρονίως ἐφαρμόζει τὸν νόμο τοῦ Starling γιὰ τὴν προσαρμογὴ τῶν διαστάσεών της καὶ τὴ διατήρηση τῆς παροχῆς της. 1 Ἡ ἀνεπαρκὴς συστολικὴ λειτουργικὴ προσαρμογὴ περιορίζει τὴν καρδιακὴ παροχή καὶ καταλήγει σὲ συστηματικὴ ὑπόταση ἕως καρδιογενῆ καταπληξία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ διάταση καὶ ἡ διαστολικὴ δυσλειτουργία ὁδηγοῦν σὲ συστηματικὴ συμφόρηση. Ὅταν ἡ ΔΚ διατείνεται καὶ τὸ ΜΚΔ παρεκτοπίζεται πρὸς τὰ ἀριστερά, ἐμφανίζεται ἀσυγχρονισμὸς μεταξὺ τῶν δύο κοιλιῶν, δηλαδή ἡ ΔΚ ἐξωθεῖ ἀκόμη αἷμα, ἐνῶ ἡ ΑΚ πληροῦται ἤδη μὲ αἷμα. Σὲ αὐτὴ τὴ φάση, ἡ πλήρωση τῆς ΑΚ εἶναι ἐλλιπὴς μὲ ἐπακόλουθη ὑπόταση καὶ μεταβολὴ τῶν συστολικῶν κοιλιακῶν ἀλληλεπιδράσεων. Ἐπιπλέον, ἡ ὀξεῖα διάταση τῆς ΔΚ ὁδηγεῖ σὲ αὔξηση τοῦ περικαρδιακοῦ περιορισμοῦ, ποὺ μὲ τὴ σειρά του ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴ μείωση τῆς διάτασης καὶ τοῦ προφόρτιου τῆς ΑΚ καὶ τὴν ἐλάττωση τοῦ ὄγκου παλμοῦ. 11,12 Ἡ φλεβικὴ συμφόρηση καὶ ἡ αὐξημένη κεντρικὴ φλεβικὴ πίεση ὁδηγοῦν σὲ ἔκπτωση τῆς νεφρικῆς, ἡπατικῆς καὶ ἐντερικῆς λειτουργίας, γεγονότα ποὺ ἀποτελοῦν σημαντικοὺς δεῖκτες πτωχῆς πρόγνωσης σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ. 13,14 Κλινικὴ ἐμφάνιση καὶ ἐκτίμηση Ἡ κλινικὴ ἐμφάνιση τῆς ὀξείας ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο αἴτιο καὶ τὴν παρουσία συννοσηροτήτων καὶ μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει ὑποξυγοναιμία, σημεῖα συστηματικῆς συμφόρησης (διάταση σφαγιτίδων, θετικὸ ἡπατοσφαγιτιδικὸ σημεῖο, περιφερικὰ οἰδήματα, πλευριτικὴ συλλογή, ἀσκίτης), σημεῖα δυσλειτουργίας τῆς ΔΚ (τρίτος καρδιακὸς τόνος, συστολικὸ φύσημα ἀνεπάρκειας τῆς τριγλώχινας, παράδοξος σφυγμός), σημεῖα συνυπάρχουσας δυσλειτουργίας τῆς ΑΚ καὶ σημεῖα χαμηλῆς καρδιακῆς παροχῆς (ὑπόταση, ταχυκαρδία, ψυχρὰ ἄκρα, ὁλιγουρία, σύγχυση). 8 Ἡ κλινικὴ ἐκτίμηση ἐπικεντρώνεται στὴν ἐκτίμηση τῆς ὀξύτητας τῆς κλινικῆς κατάστασης καὶ τὴν ἀναγνώριση τῆς αἰτιολογίας. Ἰδιαίτερα ἀναζητοῦνται αἴτια, ποὺ χρειάζονται εἰδικὴ ἐπείγουσα θεραπεία, ὅπως λ.χ ἡ πνευμονικὴ ἐμβολή. Ἡ λήψη ἱστορικοῦ καὶ ἡ κλινικὴ ἐξέταση συμπληρώνονται ἀπὸ τὰ ἑξῆς: Ἠλεκτροκαρδιογράφημα. Οἱ ἠλεκτροκαρδιογραφικὲς μεταβολὲς ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν αἰτία τῆς ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ καὶ μπορεῖ νὰ περιλαμβάνουν σημεῖα χρόνιας διάτασης ἢ strain τῆς ΔΚ, πνευμονικὰ P, δεξιὸ ἄξονα ἢ σημεῖα ὀξέος ἐμφράγματος τῆς ΔΚ. 6 Ἀκτινογραφία θώρακος. Μπορεῖ νὰ ἀπεικονίζονται διάταση τοῦ δεξιοῦ κόλπου, διάταση τῆς ΔΚ καὶ αὔξηση τοῦ καρδιοθωρακικοῦ δείκτη, ἐνῶ ἀναζητοῦνται καὶ πιθανὰ αἴτια ὀξείας ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ (ἀτελεκτασία, ἐνδοβρογχικὴ διασωλήνωση, πνευμοθώρακας, πλευριτικὴ συλλογή, ARDS κ.ἄ). Τυπικά, στὴν ὀξεῖα δεξιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια τὰ πνευμονικὰ πεδία φαίνονται καθαρά. 8 Ἐργαστηριακὰ εὑρήματα. Ὁ τυπικὸς ἔλεγχος περιλαμβάνει γενικὴ αἵματος, οὐρία, κρεατινίνη, ἠλεκτρολύτες, σάκχαρο, ἡπατικὰ ἔνζυμα, γαλακτικὸ ὀξύ, D-dimers ἐπὶ ὑποψίας πνευμονικῆς ἐμβολῆς, τροπονίνη καὶ ΒΝΡ. Δὲν ὑπάρχουν βιοδεῖκτες εἰδικοὶ γιὰ τὴν ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ κλινικὴ χρησιμότητα τῆς μέτρησης τῆς τροπονίνης καὶ τοῦ ΒΝΡ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ κλινικὸ πλαίσιο ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐμφανίζεται ἡ ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ. Στὴν ἐπιβεβαιωμένη ὀξεῖα πνευμονικὴ ἐμβολὴ ἡ τροπονίνη καὶ τὸ ΒΝΡ παρουσιάζουν ὑψηλὴ εὐαισθησία γιὰ τὴν πρώιμη ἀνίχνευση μυοκαρδιακῆς βλάβης καὶ ἀνεπάρκειας, ἀντίστοιχα, ἐνῶ στὴν δεξιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἀπὸ πνευμονικὴ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση ἀποτελοῦν δεῖκτες πτωχῆς πρόγνωσης. 1 Ἠχωκαρδιογράφημα. Ἡ στοχευμένη παρακλίνια ἠχωκαρδιογραφικὴ μελέτη στὸ τμῆμα ἐπειγόντων περιστατικῶν ἢ στὴν μονάδα ἐντατικῆς θεραπείας ἀποτελεῖ ἐξέταση πρώτης γραμμῆς γιὰ τὸν ἀποκλεισμὸ ἐξωτερικῶν αἰτίων ὁξείας ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ καὶ ἰδιαίτερα ἐκείνων ποὺ χρειά ζονται ἐπείγουσα θεραπεία (π.χ. ἐπιπωματισμὸς), καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἐκτίμηση τοῦ μεγέθους, τῆς λειτουργικότητας καὶ τοῦ φορτίου τῆς ΔΚ. Ἡ ἠχωκαρδιογραφικὴ ἐκτίμηση τῆς ΔΚ ἀποτελεῖ

4 94 ἀντικείμενο τοῦ δεύτερου μέρους τῆς ἀνασκόπησης. Αἱμοδυναμικὴ παρακολούθηση. Ἂν καὶ ἡ ἠχωκαρδιογραφία τὰ τελευταῖα χρόνια τείνει νὰ ἀντικαταστήσει τὸν καθετηριασμὸ τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας, ἡ αἱμοδυναμικὴ παρακολούθηση ἔχει θέση σὲ κλινικὲς περιπτώσεις διαγνωστικά δυσερμήνευτες ἢ θεραπευτικὰ ἀνθεκτικές, καθὼς παρέχει συνεχῆ καὶ ἀκριβῆ πληροφόρηση γιὰ τὶς πιέσεις τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ κόλπου, τὴν καρδιακὴ παροχὴ καὶ τὶς πνευμονικὲς ἀγγειακὲς ἀντιστάσεις. 1 Χαμηλὴ κεντρικὴ φλεβικὴ πίεση (ΚΦΠ) καθιστᾶ ἀπίθανη τὴν καρδιογενῆ καταπληξία ἀπὸ ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ. Ὑψηλὴ ΚΦΠ ὑποδηλώνει φλεβικὴ συμφόρηση καὶ συμμετέχει στὴ μείωση τῆς παροχῆς στὰ ζωτικὰ ὄργανα. Αὔξηση τῆς πίεσης τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας καὶ μείωση τῆς ΚΦΠ μπορεῖ νὰ δηλώνει βελτίωση τῆς καρδιακῆς παροχῆς, ἐνῶ μείωση τῆς πίεσης τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας καὶ αὔξηση τῆς ΚΦΠ εἶναι ἐνδεικτικὰ πολὺ χαμηλῆς καρδιακῆς παροχῆς. 8 Ἡ κυματομορφὴ τῶν πιέσεων τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας καὶ τῆς ΔΚ δίνει πολύτιμες πληροφορίες σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ καὶ μπορεῖ νὰ ἐκτιμηθεῖ ἀπὸ τὸ monitor παρακολούθησης. 15 Φυσιολογικά ἡ τελοδιαστολικὴ πίεση τῆς ΔΚ εἶναι χαμηλὴ καὶ ἀναγνωρίζεται ἡ διαφορὰ μὲ τὴν πνευμονικὴ ἀρτηρία. Στὴ σοβαρὴ δυσλειτουργία τῆς ΔΚ, οἱ διαστολικὲς πιέσεις ΔΚ καὶ πνευμονικῆς ἀρτηρίας ἐξισώνονται καὶ ἡ κυματομορφὴ τῆς πίεσης γίνεται ἡμιτονοειδής. Ὁ καθετῆρας τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας θὰ πρέπει νὰ παραμένει στὴ θέση του τὸ ἐλάχιστο ἀπαραίτητο χρονικὸ διάστημα. Θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση Βελτιστοποίηση τῆς πλήρωσης τῆς ΔΚ Ἡ παραδοσιακὰ διαδεδομένη ἄποψη ὅτι ἡ ἀνεπαρκοῦσα ΔΚ χρειάζεται ἐπιθετικὴ φόρτιση ὄγκου δὲν εἶναι ἀκριβής. Ἡ ὑπερπλήρωση διατείνει τὸν τριγλωχινικὸ δακτύλιο, αὐξάνει τὴν ἀνεπάρκεια τῆς τριγλώχινας, ἐπιδεινώνει τὴν συμφόρηση τῶν ὀργάνων, ἐπηρεάζει τὴν πλήρωση τῆς ΑΚ καὶ τελικὰ μειώνει τὴν καρδιακὴ παροχή. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ ὑποπλήρωση τοποθετεῖ τὴν ΔΚ σὲ δυσμενῆ θέση στὴν καμπύλη Frank- Starling. Ἡ ἐκτίμηση τῆς κατάστασης ὄγκου τῆς ΔΚ περιπλέκεται περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀνεύρεση ἱκανοποιητικῶν τιμῶν ΚΦΠ (>10 mmhg) μὲ ἠχωκαρδιογραφικὴ εἰκόνα διάτασης τῆς ΔΚ. Μία τεχνική, ποὺ βοηθᾶ στὴν πρόβλεψη τῆς ἀνταπόκρισης τῆς δυσλειτουργοῦσας ΔΚ στὸν ὄγκο, εἶναι ἡ χορήγηση ml κρυσταλλοειδοῦς διαλύματος ὑπὸ στενὴ παρακολούθηση. Συνέχιση τῆς χορήγησης ὂγκου ἐνδείκνυται, ἐὰν ὑπάρχει μέτρια αὔξηση τῆς ΚΦΠ (κατὰ 2-5 mmhg μὲ διατήρηση <20 mmhg) μὲ σημαντικὴ βελτίωση τῆς συστηματικῆς παροχῆς (καρδιακὴ παροχή, μέση ἀρτηριακὴ πίεση, κλινικὰ σημεῖα). Ὅταν αὐξάνεται ἡ ΚΦΠ, χωρὶς βελτίωση τῆς παροχῆς, τότε ἡ χορήγηση ἐπιπλέον ὄγκου εἶναι ἐπιβλαβής. Ἡ παθητικὴ ἀνύψωση τῶν κάτω ἄκρων ἀποτελεῖ μία ἐναλλακτικὴ μέθοδο ἐκτίμησης τῆς κατάστασης ὄγκου τῆς ΔΚ. 8,16,17 Σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ, σημεῖα συμφόρησης καὶ διατηρημένη ἀρτηριακὴ πίεση, ἡ χορήγηση διουρητικῶν εἶναι συχνὰ ἡ πρώτη θεραπευτικὴ ἐπιλογή, ἡ ὁποία, μέσῳ ἀνακατανομῆς τοῦ ὄγκου στὸ φλεβικὸ σύστημα, ὁδηγεῖ σὲ ταχεῖα κλινικὴ βελτίωση. 1 Αἱμοδυναμικὴ σταθεροποίηση Ἡ ἐπείγουσα αἱμοδυναμικὴ σταθεροποίηση ἀπαιτεῖ ταχεῖα διόρθωση τῆς συστηματικῆς ὑπότασης μὲ ἀγγειοσυσπαστικὰ ἢ/καὶ ἰνότροπα, πρὸς βελτίωση τῆς κλίσης πίεσης διὰ τοῦ ΜΚΔ καὶ τῆς αἱμάτωσης τῆς ΔΚ. Κατὰ κύριο λόγο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης χρησιμοποιεῖται ἡ νοραδρεναλίνη, ἡ ὁποία βελτιώνει τὴν συστολικὴ κοιλιακὴ ἀλληλεπίδραση καὶ τὴν στεφανιαία αἱμάτωση, χωρὶς νὰ μεταβάλει τὶς πνευμονικὲς ἀγγειακὲς ἀντιστάσεις. Τὰ διαθέσιμα δεδομένα γιὰ τὴν βαζοπρεσίνη στὴν ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ εἶναι ἀνεπαρκῆ. Ἡ δοβουταμίνη, ἡ λεβοσιμενδάνη καὶ οἱ ἀναστολεῖς τῆς φωσφοδιεστεράσης ΙΙΙ βελτιώνουν τὴ συσταλτικότητα καὶ αὐξάνουν τὴν καρδιακὴ παροχή. Καθὼς τὸ πνευμονικὸ ἀγγειακὸ δίκτυο στερεῖται ὑποδοχέων τῆς φωσφοδιεστεράσης ΙΙΙ, οἱ ἀναστολεῖς τῆς φωσφοδιεστεράσης ΙΙΙ ἀσκοῦν τὴ θετικὴ ἰνότροπη δράση τους στὴ ΔΚ χωρὶς τὶς δυσμενεῖς ἐπιδράσεις στὶς πνευμονικὲς ἀγγειακὲς ἀντιστάσεις. Ὅπως ἡ δοβουταμίνη, ἔτσι καὶ οἱ ἀναστολεῖς τῆς φωσφοδιεστεράσης ΙΙΙ μπορεῖ νὰ ἐπιδεινώσουν τὴν ἀρτηριακὴ ὑπόταση, ὁπότε θὰ πρέπει νὰ συνδυάζονται μὲ νοραδρεναλίνη. Ἡ λεβοσιμενδάνη

5 95 ἢ οἱ ἀναστολεῖς τῆς φωσφοδιεστεράσης ΙΙΙ προτιμοῦνται ἔναντι τῆς δοβουταμίνης σὲ ἀσθενεῖς μὲ πνευμονικὴ ὑπέρταση ὀφειλόμενη σὲ νόσο τῆς ἀριστερῆς καρδιᾶς. 1,8,16 Παράλληλα μὲ τὴν ἰνότροπη ὑποστήριξη, οἱ ἐνέργειες αἱμοδυναμικῆς σταθεροποίησης πρέπει νὰ κινοῦνται καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση διόρθωσης τῶν μεταβολικῶν διαταραχῶν, ποὺ συμβάλλουν στὴ μείωση τῆς συσπαστικότητας (ὀξέωση, ὑποξία, ὑποθερμία, σήψη καὶ ὑπασβεστιαιμία). 8 Μείωση τῶν πνευμονικῶν ἀγγειακῶν ἀντιστάσεων Ὅταν ἡ ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα αὐξημένων πνευμονικῶν ἀγγειακῶν ἀντιστάσεων, κεντρικὸ ρόλο στὴ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση ἔχει ἡ προσπάθεια μείωσής τους. Ἀρχικὰ αὐτὸ ἐπιχειρεῖται μὲ μὴ φαρμακολογικὰ μέσα (ρυθμίσεις ἀερισμοῦ πρὸς ἀποφυγὴ ὑπερδιά τασης τῶν πνευμόνων ἢ ἀτελεκτασίας, ἀποφυγὴ ὑποξυγοναιμίας, παροχέτευση πλευριτικῶν συλλογῶν) καί, ἐὰν αὐτὰ δὲν ἐπαρκοῦν, χρησιμοποιοῦνται ἐκλεκτικὰ ἀγγειοδιασταλτικὰ τῆς πνευμονικῆς κυκλοφορίας. 8 Τὰ ἰσχυρὰ ἐνδοφλέβια ἀγγειοδιασταλτικά, ὅπως τὰ προστανοειδῆ, ἡ νιτρογλυκερίνη καὶ οἱ ἀνταγωνιστὲς ἀσβεστίου δὲν ἔχουν θέση στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὀξείας ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ, ἐξαιτίας τῆς συστηματικῆς ὑπότασης ποὺ προκαλοῦν. Ἀντίθετα, τὰ εἰσπνεόμενα ἀγγειοδιασταλτικὰ (ΝΟ, προστανοειδῆ, μιλρινόνη) ἐπιφέρουν ἄμεση μείωση τῶν πνευμονικῶν ἀγγειακῶν ἀντιστάσεων, βελτιώνουν τὴ σχέση αἱμάτωσης/ ἀερισμοῦ, ἐνῶ ἡ βελτίωση τῆς ὀξυγόνωσης μειώνει περαιτέρω τὶς πνευμονικὲς ἀγγειακὲς ἀντιστάσεις. 15 Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ εἰσπνεόμενου παράγοντα γίνεται κυρίως μὲ βάση τὴν ἐμπειρία τοῦ κέντρου, καθὼς δὲν ὑπάρχουν σαφεῖς ἐνδείξεις ὑπὲρ κάποιου. Ἐπιπρόσθετα, στὴ χορήγηση εἰσπνεόμενων ἀγγειοδιασταλτικῶν, ἡ βραχυχρόνια χρήση σιλδεναφίλης στὴν μονάδα ἐντατικῆς θεραπείας μπορεῖ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικὴ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὀξείας ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ, ποὺ ὀφείλεται σὲ πνευμονικὴ ὑπέρταση. 8,16 Βελτιστοποίηση καρδιακῆς συχνότητας καὶ ρυθμοῦ Ἡ δυσλειτουργοῦσα ΔΚ δὲν ἀνέχεται καλὰ οὔτε τὴν κολπικὴ μαρμαρυγὴ οὔτε τὶς διαταραχὲς τῆς κολποκοιλιακῆς ἀγωγῆς καὶ πρέπει νὰ διατηρεῖται σὲ φλεβοκομβικὸ ρυθμό. Ὡς ἐκ τούτου, πρώιμη καρδιοανάταξη ἢ ἀποκατάσταση διαταραχῶν ἀγωγῆς ἒχουν ἔνδειξη ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση. Καθὼς ἡ ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ σχετίζεται μὲ ἀνεπάρκεια τῆς τριγλώχινας, ὑψηλότερες καρδιακὲς συχνότητες (ἄνω τῶν 80 παλμῶν ἀνὰ λεπτὸ) προτιμῶνται πρὸς μείωση τῆς διάτασης τῆς ΔΚ, τῆς ἀνεπάρκειας τῆς τριγλώχινας καὶ αὔξηση τῆς καρδιακῆς παροχῆς. 11,16 Μηχανικὴ ὑποστήριξη τῆς κυκλοφορίας Ἐπείγουσα μηχανικὴ ὑποστήριξη τῆς ΔΚ μπορεῖ νὰ χρειαστεῖ σὲ περιπτώσεις ὀξείας ἀνεπάρκειας μετὰ ἀπὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, πνευμονικὴ ἐμβολή, ἐμφύτευση συσκευῆς ὑποβοήθησης τῆς ΑΚ ἢ καρδιακὴ μεταμόσχευση. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ, ἐξαιτίας πνευμονικῆς ὑπέρτασης, οἱ συσκευὲς ὑποστήριξης τῆς ΔΚ δὲν εἶναι ἀποτελεσματικές, ἐνῶ ἐπιπρόσθετα ἡ ἀπότομη αὔξηση τῆς καρδιακῆς παροχῆς πρὸς ἕνα σύστημα ὑψηλῶν πιέσεων μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ πνευμονικὴ αἱμορραγία. 1,8 Ὁ σημαντικότερος παράγοντας, ποὺ καθορίζει τὴν ἐπιτυχία αὐτῆς τῆς θεραπευτικῆς ἐπιλογῆς, εἶναι ὁ σωστὸς χρόνος ἐμφύτευσης, πρὸς ἀποφυγὴ δυνητικὰ μὴ ἀναστρέψιμων βλαβῶν τῶν τελικῶν ὀργάνων. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς συσκευῆς (ECMO, RVADs) ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐκτιμώμενη χρονικὴ διάρκεια μηχανικῆς ὑποστήριξης. Ἀναδρομικὲς μελέτες ἔχουν δείξει ἱκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα ὡς πρὸς τὴν βελτίωση τῆς αἱμοδυναμικῆς κατάστασης, ποὺ ἐπέτρεψε τὴν ἀφαίρεση τῆς συσκευ- ῆς ὑποβοήθησης τῆς ΔΚ σὲ ποσοστὸ 42-75% τῶν ἀσθενῶν. 17,18 Ἡ ἔκπτωση τῆς λειτουργικότητας τῆς ΑΚ εἶναι κακὸς προγνωστικὸς παράγοντας, καθὼς σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἡ μηχανικὴ ὑποστήριξη μόνο τῆς ΔΚ δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ νὰ ἀποκαταστήσει τὴ συστηματικὴ ἄρδευση. 17 Σὲ ὑποτροπιάζουσα, ἀνθεκτικὴ στὴ θεραπεία ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ, ἡ τελικὴ ἀντιμετώπιση εἶναι ἡ μεταμόσχευση καρδιᾶς. 1 Θεραπεία εἰδικῶν κλινικῶν περιπτώσεων Κεντρικὴ θέση στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὀξείας ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ εἶναι ἡ ἀνεύρεση τῆς ὑποκείμενης αἰτιολογίας (πνευμονικὴ ἐμβολή, ἔμφραγμα τῆς ΔΚ, ἐπιπωματισμός, ARDS, ὀξεῖα πνευμονικὴ ὑπέρταση) καὶ ἡ εἰδικὴ ἀντιμετώπιση αὐτῆς σύμφωνα μὲ τὶς ὑπάρχουσες ἐνδείξεις. 1,8,16

6 96 Συμπεράσματα Ἡ ὀξεῖα ἀνεπάρκεια τῆς ΔΚ ἀποτελεῖ διαγνωστικὴ καὶ θεραπευτικὴ πρόκληση. Ἡ πρώιμη διάγνωση καὶ ἔγκαιρη ἀντιμετώπιση εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ταχείας ἐξέλιξης σὲ πολυοργανικὴ ἀνεπάρκεια. Καθὼς ἀρκετὰ ζητήματα παραμένουν ἀδιευκρίνιστα, ὑπάρχει σαφὴς ἀνάγκη τυχαιοποιημένων μελετῶν γιὰ τὴν ἐκτίμηση τῆς ἀσφάλειας καὶ τῆς ἀποτελεσματικότητας φαρμακολογικῶν καὶ μηχανικῶν παρεμβάσεων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὀξείας ἀνεπάρκειας τῆς ΔΚ. Βιβλιογραφία 1. Harjola VP, Mebazaa A, Čelutkienė J, et al. Contemporary management of acute right ventricular failure: a statement from the Heart Failure Association and the Working Group on Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail. 2016;18: Logeart D, Isnard R, Resche-Rigon M, et al; Heart Failure of the French Society of Cardiology. Current aspects of the spectrum of acute heart failure syndromes in a real-life setting: the OFICA study. Eur J Heart Fail. 2013;15: Maggioni AP, Dahlström U, Filippatos G, et al; Heart Failure Association of ESC (HFA). EURObservational Research Programme: the Heart Failure Pilot Survey (ESC-HF Pilot). Eur J Heart Fail. 2010;12: Nieminen MS, Brutsaert D, Dickstein K, et al; Heart Failure Association, European Society of Cardiology. EuroHeart Failure Survey II (EHFS II): a survey on hospitalized acute heart failure patients: description of population. Eur Heart J. 2006;27: Haddad F, Hunt Α, Rosenthal DN, et al. Right ventricular function in cardiovascular disease, part I: Anatomy, physiology, aging, and functional assessment of the right ventricle. Circulation. 2008;117: : Dell Italia LJ. The right ventricle: anatomy, physiology, and clinical importance. Curr Probl Cardiol. 1991;16: Harrison A, Hatton N, Ryan JJ. The right ventricle under pressure: evaluating the adaptive and maladaptive changes in the right ventricle in pulmonary arterial hypertension using echocardiography (2013 Grover Conference series). Pulm Circ.2015;5: Hrymak C, Strumpher J, Jacobsohn E. Acute Right Ventricle Failure in the Intensive Care Unit: Assessment and Management. Can J Cardiol. 2017;33: Damiano RJ Jr, La Follette P Jr, Cox JL, et al. Significant left ventricular contribution to right ventricular systolic function. Am J Physiol. 1991;261(5 Pt 2):H Santamore WP, Dell Italia LJ. Ventricular interdependence: significant left ventricular contributions to right ventricular systolic function. Prog Cardiovasc Dis. 1998;40: Haddad F, Doyle R, Murphy DJ, Hunt Α. Right ventricular function in cardiovascular disease, part II: pathophysiology, clinical importance, and management of right ventricular failure. Circulation. 2008;117: Naeije R, Brimioulle S, Dewachter L. Biomechanics of the right ventricle in health and disease (2013 Grover Conference series). Pulm Circ. 2014;4: Haddad F, Peterson T, Fuh E, et al. Characteristics and outcome after hospitalization for acute right heart failure in patients with pulmonary arterial hypertension. Circ Heart Fail. 2011;4: Verbrugge FH, Dupont M, Steels P, et al. Abdominal contributions to cardiorenal dysfunction in congestive heart failure. J Am Coll Cardiol. 2013;62: Denault AY, Haddad F, Jacobsohn E, et al. Perioperative right ventricular dysfunction. Curr Opin Anaesthesiol. 2013;26: Green EM, Givertz MM. Management of acute right ventricular failure in the intensive care unit. Curr Heart Fail Rep. 2012;9: Kapur NK, Paruchuri V, Jagannathan A, et al. Mechanical circulatory support for right ventricular failure. JACC Heart Fail. 2013;1: Cheung AW, White CW, Davis MK, et al. Short-term mechanical circulatory support for recovery from acute right ventricular failure: clinical outcomes. J Heart Lung Transplant. 2014;33:794-9.

Κοιλιοαρτηριακή σύζευξη στην πνευμονική υπέρταση

Κοιλιοαρτηριακή σύζευξη στην πνευμονική υπέρταση Κοιλιοαρτηριακή σύζευξη στην πνευμονική υπέρταση Αικατερίνη Αυγεροπούλου, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗ Εισαγωγή Οι δύο πιο ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού μας, η αναπνευστική και η κυκλοφορική, αλληλοσυνδέονται και επιδρούν η μία πάνω στην άλλη κατά τρόπο αρμονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Π. Κωστάκου, Ν. Κουρής, Ε. Τρύφου, Β. Κωστόπουλος, Λ. Μάρκος, Χ. Ολύμπιος Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ

Π. Κωστάκου, Ν. Κουρής, Ε. Τρύφου, Β. Κωστόπουλος, Λ. Μάρκος, Χ. Ολύμπιος Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Ανίχνευση υποκλινικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας με την Speckle Tracking υπερηχοκαρδιογραφία σε ασθενείς με οξεία μυοκαρδίτιδα χωρίς εμφανείς διαταραχές τοιχωματικής κινητικότητας Π. Κωστάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, MD, PhD Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας Γ Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Αυγεροπούλου ιευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Αικατερίνη Αυγεροπούλου ιευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αικατερίνη Αυγεροπούλου ιευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Το σύνδροµο της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας είναι πολυπαραγοντικό και σχετίζεται µε σηµαντική µεσοπρόσθεσµη θνητότητα και νοσηρότητα Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

WORKING GROUP OF ECHOCARDIOGRAPHY F.PARTHENAKIS

WORKING GROUP OF ECHOCARDIOGRAPHY F.PARTHENAKIS WORKING GROUP OF ECHOCARDIOGRAPHY F.PARTHENAKIS Η μελέτη της δεξιάς κοιλίας παραμένει μια πρόκληση με οποιοδήποτε απεικονιστικό μέσο. Η υπερηχογραφική μελέτη της ΔΕ κοιλίας πρέπει να γίνεται στην καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίµηση της δεξιάς κοιλίας

Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίµηση της δεξιάς κοιλίας Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίµηση της δεξιάς κοιλίας Γιάννης Α. Ευθυµιάδης Καρδιολόγος Διδάκτωρ ΑΠΘ Υπεύθυνος Ιατρείου Αθηροσκλήρωσης Β Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ Μετεκπαιδευτείς στο νοσοκοµείο Hammersmith,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΠΑ

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΠΑ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΠΑ Ανδρέας Πιτταράς Καρδιολόγος - Hypertension Specialist ESH Ass. Prof. George Washington University USA Ασκληπιείο Βούλας Metropolitan General

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ισχαιμική - λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδος. Χαράλαμπος Ι. Καρβούνης.

Ισχαιμική - λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδος. Χαράλαμπος Ι. Καρβούνης. Ισχαιμική - λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδος. Χαράλαμπος Ι. Καρβούνης. Η ισχαιμική ανεπάρκεια της μιτροειδούς αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα της σημερινής καρδιολογίας, τόσο από πλευράς κατανόησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Σωτήρης Αθ. Μητσιάδης Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Καρδιολογική Κλινική Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας ΓΝΠ Τζάνειο Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 Γυναίκα ασθενής 73 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Σ.Υ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.

ΚΑΡΔΙΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Σ.Υ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Σ.Υ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Το καρδιονεφρικό σύνδρομο (CRS) αναφέρεται σε παθοφυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Ταξινόµηση Επιδηµιολογία Παθογένεια Κλινική εικόνα. Επιπλοκές Πρόγνωση Προσέγγιση Θεραπεία Πρόληψη

Ορισµός Ταξινόµηση Επιδηµιολογία Παθογένεια Κλινική εικόνα. Επιπλοκές Πρόγνωση Προσέγγιση Θεραπεία Πρόληψη Καρδιακή Ανεπάρκεια Ορισµός Ταξινόµηση Επιδηµιολογία Παθογένεια Κλινική εικόνα Διαγνωστικά κριτήρια Επιπλοκές Πρόγνωση Προσέγγιση Θεραπεία Πρόληψη Η ικανότητα της καρδιάς να ανταποκρίνεται άµεσα στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙ ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΥΓΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ ΚΑΡΩΤΙ ΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΟΞΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ειδικός Καρδιολόγος Επιμελητής Β, Γ.Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΟΞΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ειδικός Καρδιολόγος Επιμελητής Β, Γ.Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΟΞΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ειδικός Καρδιολόγος Επιμελητής Β, Γ.Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο Get to the point It s 2:30 a.m. You re paged to the ED to see this

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια

Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια Άγγελος Γ. Ρηγόπουλος, MD, FESC Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt, Germany Πανελλήνια Σεµινάρια Οµάδων Εργασίας 2014, Θεσσαλονίκη 22.02.2014 No+conflict+of+interest.!! Disclosures Μυοκαρδιοπάθειες Davies'MJ.'Heart'2000;83:4697474

Διαβάστε περισσότερα

Η δομή και λειτουργία της φυσιολογικής καρδιάς και των αγγείων

Η δομή και λειτουργία της φυσιολογικής καρδιάς και των αγγείων Η δομή και λειτουργία της φυσιολογικής καρδιάς και των αγγείων Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των αχρήστων γίνεται από το κυκλοφορικό σύστημα, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχοκαρδιογραφικά νέα Μαΐου 2019

Υπερηχοκαρδιογραφικά νέα Μαΐου 2019 Υπερηχοκαρδιογραφικά νέα Μαΐου 2019 Συσχέτιση του αριστερού κόλπου με τη διαστολική δυσλειτουργία Η λειτουργία του αριστερού κόλπου (left atrium, LA) εκτιμώμενη ως παραμόρφωση (strain LA) είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Καρδιολογική Κλινική Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας ΓΝΠ Τζάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρύθμιση Της Λειτουργίας Της Καρδιάς. Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας

Η Ρύθμιση Της Λειτουργίας Της Καρδιάς. Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας Η Ρύθμιση Της Λειτουργίας Της Καρδιάς Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας 1.Συσταλτικές ιδιότητες του μυοκαρδίου 1.1. Καμπύλη μήκουςτάσεως Schmidt RF, Thews G: Human Physiology, 2nd ed. Springer, 1989 Bray

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικό Φροντιστήριο Βαλβιδοπάθειες. Τσούνος Ιωάννης Συν/της Διευθυντής Καρδιολογική κλινική Γ.Ν.Θ. ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ

Κλινικό Φροντιστήριο Βαλβιδοπάθειες. Τσούνος Ιωάννης Συν/της Διευθυντής Καρδιολογική κλινική Γ.Ν.Θ. ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ Κλινικό Φροντιστήριο Βαλβιδοπάθειες Τσούνος Ιωάννης Συν/της Διευθυντής Καρδιολογική κλινική Γ.Ν.Θ. ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ Εκτίμηση Βαλβιδοπάθειας Ατομικό ιστορικό Κλινική εξέταση: Ακρόαση, σημεία Κ.Α. Καρδιακός καθετηριασμός:

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Κεραμιδά, Ν. Κουρής, Γ. Μακαβός, Π. Κωστάκου, Β. Κωστόπουλος, Γ. Ψαρρού, Χ.Δ. Ολύμπιος Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Κ. Κεραμιδά, Ν. Κουρής, Γ. Μακαβός, Π. Κωστάκου, Β. Κωστόπουλος, Γ. Ψαρρού, Χ.Δ. Ολύμπιος Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Κ. Κεραμιδά, Ν. Κουρής, Γ. Μακαβός, Π. Κωστάκου, Β. Κωστόπουλος, Γ. Ψαρρού, Χ.Δ. Ολύμπιος Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Η ΛΕΒΟΣΙΜΕΝΤΑΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑ Iνότροπος παράγοντας που δρα μέσω αύξησης της ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η επιδείνωση λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας επηρεάζει τη λειτουργία της αριστερής

Πώς η επιδείνωση λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας επηρεάζει τη λειτουργία της αριστερής Πώς η επιδείνωση λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας επηρεάζει τη λειτουργία της αριστερής Α.Παπαθανασίου Καρδιολόγος Εντατικολόγος ΕΑ ΕΣΥ ΜΕΘ ΠΓΝ Ιωαννίνων thanasis.papathanasiou@gmail.com Δήλωση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ «ΕΛΛΕΙΜΜΑ» ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ «ΕΛΛΕΙΜΜΑ» ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ «ΕΛΛΕΙΜΜΑ» ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Σιαμά Αικατερίνη Καρδιολόγος Τσούκας Αθανάσιος Διευθυντής Εργαστήριο Hχωκαρδιογραφίας Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπίειο Βούλας No conflict

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΣ. Κώστας Παπαδόπουλος Επιμελητής Β Καρδιολογίας Νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΣ. Κώστας Παπαδόπουλος Επιμελητής Β Καρδιολογίας Νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΣ Κώστας Παπαδόπουλος Επιμελητής Β Καρδιολογίας Νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ NO CONFLICT OF INTEREST ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πνευµονική υπέρταση είναι µια νοσολογική οντότητα που περιλαµβάνει µια ετερογενή οµάδα παθήσεων που χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική κλινική Γ.Ν Παπανικολάου. Μιχαήλ Σιάρκος Ειδικός καρδιολόγος Υποψήφιος Διδάκτωρας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Καρδιολογική κλινική Γ.Ν Παπανικολάου. Μιχαήλ Σιάρκος Ειδικός καρδιολόγος Υποψήφιος Διδάκτωρας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ Καρδιολογική κλινική Γ.Ν Παπανικολάου Μιχαήλ Σιάρκος Ειδικός καρδιολόγος Υποψήφιος Διδάκτωρας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ Διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των αιμοδυναμικών, υπερηχογραφικών και βιοχημικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 8 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ 8/12/2018 ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Κων/νος Κ. Θωμαϊδης Γ.Ν. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Σκοπός της διόρθωσης μίας συγγενούς καρδιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ Καρδιακή Ανεπάρκεια δεν είναι νόσος είναι σύνδρομο που προκαλείται από πολλές αιτίες συγκλίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Heart failure: Therapy in 2012 ΓΕΏΡΓΙΟΣ Κ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Heart failure: Therapy in 2012 ΓΕΏΡΓΙΟΣ Κ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Heart failure: Therapy in 2012 ΓΕΏΡΓΙΟΣ Κ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Καρδιακή Ανεπάρκεια Σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από Δοµική ή λειτουργική διαταραχή της καρδιάς Αδυναµία επαρκούς παροχής στους ιστούς Παρά

Διαβάστε περισσότερα

γιατί είναι τόσο μπερδεμένο? Α.Παπαθανασίου Καρδιολόγος Εντατικολόγος Ε Α ΜΕΘ ΠΓΝ Ιωαννίνων

γιατί είναι τόσο μπερδεμένο? Α.Παπαθανασίου Καρδιολόγος Εντατικολόγος Ε Α ΜΕΘ ΠΓΝ Ιωαννίνων γιατί είναι τόσο μπερδεμένο? Α.Παπαθανασίου Καρδιολόγος Εντατικολόγος Ε Α ΜΕΘ ΠΓΝ Ιωαννίνων thanasis.papathanasiou@gmail.com Δήλωση συμφερόντων nothing to declare ιστορικό Ασθενής 42 ετών στην 38 η εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες. Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC. Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ.

Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες. Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC. Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ. Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ. ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Πρώιμες κοιλιακές συστολές Μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία

Διαβάστε περισσότερα

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1.ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 2.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ 3.ΑΟΡΤΙΚΗ/ΜΙΤΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ 1.ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Σ.Υ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Σ.Υ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Σ.Υ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ! Συνυπάρχει στο 30% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.!

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ηχωκαρδιογραφίας στην Πνευµονική Εµβολή

Ο ρόλος της Ηχωκαρδιογραφίας στην Πνευµονική Εµβολή EΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 20-22/10/2016 Ο ρόλος της Ηχωκαρδιογραφίας στην Πνευµονική Εµβολή Αγάθη-Ρόζα Βρεττού Επιµελήτρια Β Καρδιολογίας Β Πανεπιστηµιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ.

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. Η ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

MID-RANGE EJECTION FRACTION. Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο

MID-RANGE EJECTION FRACTION. Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο MID-RANGE EJECTION FRACTION Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις πρόσφατες οδηγίες της ESC διατυπώθηκε η άποψη ότι η διαφοροποίηση του κλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία MD, PhD Medical School, King s College University of London Νεφραγγειακή νόσος Safian RD,NEJM,2001 Αιτίες στένωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Διαστρωµάτωση κινδύνου στην Καρδιακή Ανεπάρκεια µε διατηρηµένο κλάσµα εξώθησης» Αναστασία Δαµέλου Καρδιολόγος Εντατικολόγος Γεν. Νοσ.

«Διαστρωµάτωση κινδύνου στην Καρδιακή Ανεπάρκεια µε διατηρηµένο κλάσµα εξώθησης» Αναστασία Δαµέλου Καρδιολόγος Εντατικολόγος Γεν. Νοσ. 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο «Διαστρωµάτωση κινδύνου στην Καρδιακή Ανεπάρκεια µε διατηρηµένο κλάσµα εξώθησης» Αναστασία Δαµέλου Καρδιολόγος Εντατικολόγος Γεν. Νοσ. Κορίνθου Δήλωση σύγκρουσης συµφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Συσταλτικές ιδιότητες του μυοκαρδίου. Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας

Συσταλτικές ιδιότητες του μυοκαρδίου. Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας Συσταλτικές ιδιότητες του μυοκαρδίου Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας 1. Καμπύλη μήκους-τάσεως Schmidt RF, Thews G: Human Physiology, 2nd ed. Springer, 1989 Bray JJ, Cragg PA, Macknight ADC, Mills RG,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Η καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 2010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 14 22-11-2010 Συνοπτικὴ περιγραφή Πρόταση τῆς έσµης Εὐθειῶν. Εστω ὅτι τὰ σηµεῖα, καὶ, εἶναι τέτοια ὥστε οἱ εὐθεῖες και εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Επαναιμάτωση σε Ισχαιμική Μυοκαρδιοπάθεια

Επαναιμάτωση σε Ισχαιμική Μυοκαρδιοπάθεια 3η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ / ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 11-12 ΜΑΪΟΥ 2018, ΖΑΠΠΕΙΟ Επαναιμάτωση σε Ισχαιμική Μυοκαρδιοπάθεια Ι. Κανακάκης MD, PhD Διευθυντής Αιμοδυναμικού Τμήματος Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Αλέξανδρος Στεφανίδης Καρδιολόγος Α Καρδιολογικό τμήμα, Γ.Ν.Νίκαιας Παρουσίαση περιστατικού Ανδρας 60 ετών, εισάγεται λόγω ΟΠΟ. Ιστορικό ΑΥ, υπερλιπιδαιμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΠΕΔΑ BNP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΠΕΔΑ BNP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΠΕΔΑ BNP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Δ. Τσούνης 1, Α. Ιωαννίδης 2, Α. Χαμαϊδή 1, Ν. Μαγκούτης 3, Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Ταξινόµηση Επιδηµιολογία Παθογένεια Κλινική εικόνα ιαγνωστικά κριτήρια Επιπλοκές Πρόγνωση Προσέγγιση Θεραπεία Πρόληψη

Ορισµός Ταξινόµηση Επιδηµιολογία Παθογένεια Κλινική εικόνα ιαγνωστικά κριτήρια Επιπλοκές Πρόγνωση Προσέγγιση Θεραπεία Πρόληψη Καρδιακή Ανεπάρκεια Ορισµός Ταξινόµηση Επιδηµιολογία Παθογένεια Κλινική εικόνα ιαγνωστικά κριτήρια Επιπλοκές Πρόγνωση Προσέγγιση Θεραπεία Πρόληψη Η ικανότητα της καρδιάς να ανταποκρίνεται άµεσα στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Α. ΑΡΡΕΝ,73 ΕΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΑ ΤΕΠ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ,ΚΑΤΑΒΟΛΗ,ΖΑΛΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ PAH Νεότερες γνώσεις

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ PAH Νεότερες γνώσεις ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ PAH 2015 Νεότερες γνώσεις ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ- ΟΡΙΣΜΟΣ Ως πνευμονική αρτηριακή υπέρταση θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής

Διαβάστε περισσότερα

Η Μαγνητική Τομογραφία της καρδιάς στην διάγνωση της αμυλοείδωσης

Η Μαγνητική Τομογραφία της καρδιάς στην διάγνωση της αμυλοείδωσης Η Μαγνητική Τομογραφία της καρδιάς στην διάγνωση της αμυλοείδωσης Νικόλαος Λ. Κελέκης Καθηγητής Ακτινοδιαγνωστικής Β Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Ρόλος της ΜΤ στις μυοκαρδιοπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική υπέρταση στη θρομβοεμβολική νόσο. Π.Α. Κυριάκου Καρδιολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ Διδάκτωρ ΑΠΘ Γ Καρδιολογική κλινική, ΙΓΠΝΘ

Πνευμονική υπέρταση στη θρομβοεμβολική νόσο. Π.Α. Κυριάκου Καρδιολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ Διδάκτωρ ΑΠΘ Γ Καρδιολογική κλινική, ΙΓΠΝΘ Πνευμονική υπέρταση στη θρομβοεμβολική νόσο Π.Α. Κυριάκου Καρδιολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ Διδάκτωρ ΑΠΘ Γ Καρδιολογική κλινική, ΙΓΠΝΘ σύνδρομο μετά από ΡΕ 50% μετά ΡΕ: υπολοιπόμενα ελλείμματα πλήρωσης δύσπνοια

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική Υπέρταση - Απεικόνιση ΙΙ: Περιστατικά πνευμονικής υπέρτασης με απεικονιστικό ενδιαφέρον

Πνευμονική Υπέρταση - Απεικόνιση ΙΙ: Περιστατικά πνευμονικής υπέρτασης με απεικονιστικό ενδιαφέρον Πνευμονική Υπέρταση - Απεικόνιση ΙΙ: Περιστατικά πνευμονικής υπέρτασης με απεικονιστικό ενδιαφέρον Παππάς Κωνσταντίνος Καρδιολόγος- Δντής ΕΣΥ Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων ΔΙΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Οξέα αορτικά σύνδρομα: Οξύς διαχωρισμός Διατιτραίνον έλκος Ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω Διαγνωστική προσπέλαση, διαστρωμάτωση κινδύνου και παρακολούθηση

Η ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω Διαγνωστική προσπέλαση, διαστρωμάτωση κινδύνου και παρακολούθηση Η ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω Διαγνωστική προσπέλαση, διαστρωμάτωση κινδύνου και παρακολούθηση Τι να προσέξω στην κλασική ηχωκαρδιογραφική εξέταση? ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Καρδιολόγος Επιμελήτρια Β, «ΓΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Ελάττωση θνησιμότητας κατά 33% 1. Αυξημένη υπόνοια 2. Αυξημένος αριθμός εξετάσεων 3. Προφύλαξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος. Κλειώ Μαυραγάνη

Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος. Κλειώ Μαυραγάνη Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος Κλειώ Μαυραγάνη Σύνοψη I. Γενικές αρχές καρδιαγγειακού συστήματος- Δομή και ρόλος II. III. IV. Προέλευση του καρδιακού ρυθμού και της ηλεκτρικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες. Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες. Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Βασικές αρχές αιμοδυναμικού monitoring Δεν υπάρχει τεχνική που να βελτιώνει την κλινική έκβαση από

Διαβάστε περισσότερα

George D. Athanassopoulos, MD, FESC Director Noninvasive Diagnostics Department Cardiology Section Onassis Cardiac Surgery Center Athens

George D. Athanassopoulos, MD, FESC Director Noninvasive Diagnostics Department Cardiology Section Onassis Cardiac Surgery Center Athens George D. Athanassopoulos, MD, FESC Director Noninvasive Diagnostics Department Cardiology Section Onassis Cardiac Surgery Center Athens Sonosite, Vivid i ΥΠΟΔΟΜΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. i) Ακτινογραφία Θώρακος

1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. i) Ακτινογραφία Θώρακος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY CORE SYLLABUS Πρόκειται για το πρόγραμμα εκπαίδευσης που προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων. Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»

Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων. Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Τίτλος της εφημαρίδας St. Louis Post-Dispatch, 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της Άσκησης

Φυσιολογία της Άσκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Φυσιολογία της Άσκησης Λειτουργία καρδιαγγειακού συστήματος Καρδιαγγειακός έλεγχος κατά τη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας Κ. Κυπαρρίση Χ. Μαλλιάρα Μ. ΓΝ Κατερίνης, Καρδιολογική κλινική.

Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας Κ. Κυπαρρίση Χ. Μαλλιάρα Μ. ΓΝ Κατερίνης, Καρδιολογική κλινική. Η χρησιμότητα του TDI TEI INDEX στην εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστεράς κοιλίας σε χρόνια αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Συγκριτική μελέτη πριν και μετά την αιμοκάθαρση. Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, είναι οι ατέλειες στη δομή της καρδιάς, που είναι παρούσες κατά τη γέννηση. Μια από αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ Πασχάλης Στειρόπουλος Β Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Δομή Θέσεις και αντιθέσεις 1. Θρομβόλυση 2. Θεραπεία ΠΕ στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Φυσιολογικη αρτηριακή πίεση: ΣΑΠ < 120 mm Hg, ΔΑΠ < 80 mm Hg Προ-υπέρταση: ΣΑΠ 120-139 mm Hg, ΔΑΠ 80-89 mm Hg Στάδιο 1: ΣΑΠ 140-159 mm Hg, ΔΑΠ 90-99

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 1. Ιστορικό 2. Κλινική εξέταση 3. Εργαστηριακός έλεγχος Αιματολογικός Απεικονιστικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Σ.Υ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Σ.Υ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ C ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Σ.Υ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόκειται για γυναίκα 59 ετών που παραπέμφθηκε από το Ρευματολογικό Ιατρείο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Φλεβική Πνευµονική Υπέρταση! Ορισµοί.! Επιδηµιολογία-πρόγνωση.!

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Δημήτριος Καρατζάς

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Δημήτριος Καρατζάς ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Δημήτριος Καρατζάς Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας (2018-2020) Αν Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν Το 2016 εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Lecture Fees : Disclosures ASTRA-ZENECA, ACTELION, SERVIER Travel Grants : ASTRA-ZENECA, MENARINI, PFIZER, BAYER, GALENIKA, WINMEDICA, SERVIER, MSD, A

Lecture Fees : Disclosures ASTRA-ZENECA, ACTELION, SERVIER Travel Grants : ASTRA-ZENECA, MENARINI, PFIZER, BAYER, GALENIKA, WINMEDICA, SERVIER, MSD, A Ενδιαφέροντα Περιστατικά Καρδιακή Ανεπάρκεια µε χαµηλή παροχή Χαλικιάς Γεώργιος MD, PhD Λέκτορας Καρδιολογίας, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Lecture Fees : Disclosures ASTRA-ZENECA, ACTELION, SERVIER

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Εργοφυσιολογία ΜΚ1119 Διάλεξη : Ιατρικός Έλεγχος Αθλουμένων. Α. Καλτσάτου ΤΕΦΑΑ, ΠΘ

Κλινική Εργοφυσιολογία ΜΚ1119 Διάλεξη : Ιατρικός Έλεγχος Αθλουμένων. Α. Καλτσάτου ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Κλινική Εργοφυσιολογία ΜΚ1119 Διάλεξη : Ιατρικός Έλεγχος Αθλουμένων Α. Καλτσάτου ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Ιατρικός Έλεγχος Αθλουμένων Περιλαμβάνει: Λήψη ατομικού ιστορικού Κλινική Εξέταση Ηλεκτροκαρδιογράφημα Υπερηχογράφημα

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους Βαλβιδοπάθειες Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. ΠΡΠ 13/11/2013 Κυριότερες βαλβιδοπάθειες Στένωση αορτής Ανεπάρκεια αορτής Οξεία Χρόνια Στένωση μιτροειδούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος τῶν Συγκερασµῶν ὅλων τῶν Βυζαντινῶν ιατονικῶν Κλιµάκων µέχρι καὶ σὲ 1200 µουσικὰ διαστήµατα (κόµµατα)

Κατάλογος τῶν Συγκερασµῶν ὅλων τῶν Βυζαντινῶν ιατονικῶν Κλιµάκων µέχρι καὶ σὲ 1200 µουσικὰ διαστήµατα (κόµµατα) Κατάλογος τῶν Συγκερασµῶν ὅλων τῶν Βυζαντινῶν ιατονικῶν Κλιµάκων µέχρι καὶ σὲ 1200 µουσικὰ διαστήµατα (κόµµατα) τοῦ Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου ρ. Ἠλεκτρ. Μηχανικοῦ, Φυσικοῦ Περιεχόµενα 1. Εἰσαγωγή...1 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με στεφανιαία νόσο και ηλεκτρική θυέλλα - επικαρδιακη προσπέλαση

Ασθενής με στεφανιαία νόσο και ηλεκτρική θυέλλα - επικαρδιακη προσπέλαση Ασθενής με στεφανιαία νόσο και ηλεκτρική θυέλλα - επικαρδιακη προσπέλαση Κωνσταντίνος Π. Λέτσας, MD, FEHRA Β Καρδιολογική Κλινική Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός Παρουσίαση περιστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΟΒΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ Αραγιάννης Δημήτριος Μονάδα Υπέρτασης Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. Καρδιά & παιδί. Αρχίζοντας από τη βρεφική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Ο. Καρδακάρη, Νοσηλεύτρια M sc,κ/δ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Ο. Καρδακάρη, Νοσηλεύτρια M sc,κ/δ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ο. Καρδακάρη, Νοσηλεύτρια M sc,κ/δ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ Καρδιακή ανεπάρκεια & Κατάθλιψη θέμα μεγάλου ενδιαφέροντος: λόγω του υψηλού επιπολασμού τους & της τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Τρανταλής. Επιμελητής Καρδιολογίας Κ. Υ. Καπανδριτίου Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική

Γεώργιος Τρανταλής. Επιμελητής Καρδιολογίας Κ. Υ. Καπανδριτίου Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Γεώργιος Τρανταλής Επιμελητής Καρδιολογίας Κ. Υ. Καπανδριτίου Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Γενικά. Βαλβιδοπλαστική σε επείγουσες καταστάσεις. TAVI σε επείγουσες καταστάσεις. Συμπεράσματα Γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχωκαρδιογραφική διαχρονική παρακολούθηση εμφραγματία. Που εστιάζεται; Δημήτρης Ζ Μυτάς Επιμ. Α Καρδιολογίας Σισμανόγλειο ΓΝ Αττικής

Ηχωκαρδιογραφική διαχρονική παρακολούθηση εμφραγματία. Που εστιάζεται; Δημήτρης Ζ Μυτάς Επιμ. Α Καρδιολογίας Σισμανόγλειο ΓΝ Αττικής Ηχωκαρδιογραφική διαχρονική παρακολούθηση εμφραγματία. Που εστιάζεται; Δημήτρης Ζ Μυτάς Επιμ. Α Καρδιολογίας Σισμανόγλειο ΓΝ Αττικής ,? Ηχωκαρδιογραφική αξιολόγηση μετά το έμφραγμα 1. Εκτίμηση της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

της µιτροειδούς βαλβίδος

της µιτροειδούς βαλβίδος Πότε και πως θα αντιµετωπίσω επεµβατικά τον ασθενή µε ασυµπτωµατική ανεπάρκεια της µιτροειδούς βαλβίδος Αθανάσιος Τσούκας,, MD, FESC ιευθυντής Γ. Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» ΜΙΤΡΟΕΙ ΗΣ ΒΑΛΒΙ Α Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβιδοπάθειες. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική & Β Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Βαλβιδοπάθειες. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική & Β Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βαλβιδοπάθειες Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική & Β Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ Τύποι βαλβίδων Μηνοειδείς 3 πτυχές Αορτική, πνευμονική Κολποκοιλιακές 2 ή 3 γλωχίνες Μιτροειδής, τριγλώχινα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ Πρόλογος 23 Α. Συμπτωματολογία καὶ ψυχοπαθολογικὰ χαρακτηριστικά 33 Ι. Σημειολογία τῶν νευρώσεων 33 Τὸ ἄγχος καὶ οἱ μορφές του 34 Σωματικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων. Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό

Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων. Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό Περιφερική αγγειοπάθεια και σακχαρώδης διαβήτης Μια από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία SOO-YEON JUNG, Department of cardiology, St. Vincent s Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

Ένας ασθενής ήρθε απόψε από τα παλιά

Ένας ασθενής ήρθε απόψε από τα παλιά Ένας ασθενής ήρθε απόψε από τα παλιά Α.Παπαθανασίου Καρδιολόγος Εντατικολόγος EA ΜΕΘ ΠΓΝ Ιωαννίνων thanasis.papathanasiou@gmail.com Δήλωση συμφερόντων Honoraria: Actelion Συμμετοχή σε συνέδρια, κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα