Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008"

Transcript

1 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας 1 ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 2 Σελίδα Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3-5 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης 6-16 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 17 & 18 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 19 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 20 Ενοποιηµένος ισολογισµός 21 Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 22 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 23 Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 24 Ισολογισµός 25 Κατάσταση ταµειακών ροών 26 Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις 27 69

2 1 ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 9, εδάφια 3(γ) και (7) του περί Προϋποθέσεων ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007 (Ν 190(Ι)/(2007) εµείς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Α. Ζορπάς & Υιοί ηµόσια Λτδ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008, επιβεβαιώνουµε εξ όσων γνωρίζουµε ότι: (α) οι ετήσιες ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 19 µέχρι 69: (i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 9, και εδάφιο (4) του Νόµου, και (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονοµικής κατάστασης και των επιδόσεων της Α. Ζορπάς & Υιοί ηµόσια Λτδ, και των θυγατρικών που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο ( το Συγκρότηµα ) και (β) η έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης καθώς και της θέσης της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος, µαζί µε περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. Τα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου Εκτελεστικοί Κώστας Ζορπάς Ανδρέας Ζορπάς Αναστάσιος Ζορπάς Εκτελεστικός Πρόεδρος Εκτελεστικός Σύµβουλος Εκτελεστικός Σύµβουλος ηµήτρης Ζορπάς Εκτελεστικός Σύµβουλος Μη εκτελεστικοί Παναγιώτης Αθηαινίτης Χρίστος Βάκης Μιχάλης Παπαδόπουλος Μέλος Μέλος Μέλος Τάσος Αναστασίου Μέλος Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων Μιχάλης Μιχαήλ ιευθυντής Χρηµατοοικονοµικών και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Θεοδόσης Χατζηγεωργίου Οικονοµικός ιευθυντής Α. Ζορπάς & Υιοί ηµόσια Λτδ Λευκωσία, 27 Απριλίου 2009

3 2 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ιοικητικό Συµβούλιο Κώστας Ζορπάς Εκτελεστικός Πρόεδρος Ανδρέας Ζορπάς Εκτελεστικός Σύµβουλος ηµήτρης Ζορπάς Εκτελεστικός Σύµβουλος Αναστάσιος Ζορπάς Εκτελεστικός Σύµβουλος Παναγιώτης Αθηαινίτης Χρίστος Βάκης Τάσος Αναστασίου Μιχάλης Παπαδόπουλος Ηλίας Κούτουλας (παραιτήθηκε στις 26 Μαρτίου 2008) Γραµµατέας Τζούλια Ανδρέου Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG Νοµικοί Σύµβουλοι Λουκής Παπαφιλίππου & Σία Παπαχαραλάµπους & Αγγελίδης Αντρέας Χατζησέργης Τραπεζίτες Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Marfin Popular Bank Public Company Ltd Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λίµιτεδ Eurobank EFG Cyprus Ltd Εγγεγραµµένο Γραφείο Αρµενίας 51, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία

4 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεση του και τις ελεγµένες Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές Οικονοµικές Καταστάσεις της Α. Ζορπάς & Υιοί ηµόσια Λτδ (η Εταιρεία ) και των θυγατρικών της (το Συγκρότηµα ) για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος κατά το έτος 2008 ήταν η παραγωγή και εµπορία ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, η εγκατάσταση και συντήρηση συστηµάτων ψύξης, η ενοικίαση ακινήτων για επένδυση και η λειτουργία καταστηµάτων στον τοµέα των εξειδικευµένων φαγητών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας παρουσιάζονται στις καταστάσεις λογαριασµών αποτελεσµάτων στις σελίδες 19 και 23 αντίστοιχα. Το καθαρό κέρδος του Συγκροτήµατος ανέρχεται σε (2007: ) και της Εταιρείας σε (2007: ). Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει όπως το κέρδος για το έτος µεταφερθεί στο αποθεµατικό προσόδου. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Σύµφωνα µε τα Άρθρα 78 και 79 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι κύριοι Κώστας Ζορπάς, ηµήτρης Ζορπάς και Χρίστος Βάκης αποχωρούν κεχωρισµένα και προσφέρονται για επανεκλογή. Στις 26 Μαρτίου 2008, ο κύριος Ηλίας Κούτουλας υπέβαλε την παραίτηση του από µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου. εν υπήρξαν άλλες ουσιώδεις αλλαγές στη σύνθεση, την κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή την αποζηµίωση του ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια του έτους. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Το ιοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τα οικονοµικά αποτελέσµατα του έτους, αποφάσισε όπως εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την παραχώρηση µερίσµατος για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 ύψους 4,5 σεντ ανά µετοχή (2007: 10,5 σεντ).

5 4 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Για τη µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η ισοτιµία που καθορίστηκε 1= 0,585274, καθώς και οι πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόµου του 2007, Νόµος 33(Ι)/2007. Στις 2 Νοεµβρίου 2007, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, ψηφίστηκε η µετατροπή και µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας µετά τη στρογγυλοποίηση από 0,20 σε 0,34. Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ενέκρινε όπως το εγκεκριµένο και εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί σε Ευρώ και µειωθεί σε και αντίστοιχα. Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη µετατροπή από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ, ύψους , έχει πιστωθεί στο αποθεµατικό ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Η οικονοµική κατάσταση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας όπως παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις θεωρείται ικανοποιητική. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται το Συγκρότηµα και η Εταιρεία αναφέρονται και αναλύονται στη σηµείωση 34 των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Το ιοικητικό Συµβούλιο δεν αναµένει σηµαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το προβλεπτό µέλλον. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια του έτους, το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν λειτουργούσαν υποκαταστήµατα. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις αρχές και διατάξεις του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης όπως αναφέρεται στην Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν δραστηριοποιούνται άµεσα στην Έρευνα και Ανάπτυξη. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού που να επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις στις 31 εκεµβρίου 2008.

6 5 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, κ. KPMG, εκδήλωσαν επιθυµία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα για τον επαναδιορισµό τους και τον καθορισµό της αµοιβής τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου, Τζούλια Ανδρέου Γραµµατέας Λευκωσία, 27 Απριλίου 2009

7 6 Μέρος Α ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Α. Ζορπάς & Υιοί ηµόσια Λτδ (η «Εταιρεία»), αναγνωρίζοντας τη σηµασία του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ο «Κώδικας») στο διαχωρισµό των ευθυνών, των ρόλων και των σχέσεων των µερών που αποτελούν την Εταιρεία (δηλαδή τους Μετόχους, τη ιοίκηση και τη ιεύθυνση) και έχοντας πάντα ως γνώµονα τη διασφάλιση και προάσπιση των συµφερόντων των Μετόχων, στις 23 Ιουλίου 2004 αποφάσισε την πλήρη εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης που καταρτίστηκε από το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. Ως εκ τούτου συγκρότησε τις Επιτροπές και διόρισε τoυς υπευθύνους που προβλέπονται από αυτόν και δεσµεύεται για τη συνεχή και πλήρη εφαρµογή των Αρχών και ιατάξεων του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης. Μέρος B Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας βεβαιώνει ότι τηρεί όλες τις διατάξεις του Κώδικα. Αναφορικά µε τη διάταξη αρ. Α.2.4 που αφορά το διαχωρισµό των θέσεων του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου και του Γενικού /Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή, θα θέλαµε να διευκρινίσουµε ότι δεν υπάρχει σαφής διαχωρισµός. Την θέση του Εκτελεστικού Προέδρου κατέχει ο κος Κώστας Ζορπάς, και την θέση του Γενικού ιευθυντή κατέχει ο κ. ηµήτρης Ζορπάς. Οι εν λόγω θέσεις κατέχονται από τα πιο πάνω πρόσωπα ενόψει του ότι θεωρούνται ότι είναι οι καταλληλότεροι για να κατέχουν τα εν λόγω αξιώµατα και επίσης θεωρούνται ότι είναι τα άτοµα τα οποία είναι σε θέση να προσφέρουν τα περισσότερα στην Εταιρεία. O κος Κώστας Ζορπάς ως Εκτελεστικός Πρόεδρος έχει αναλάβει την εκτέλεση του στρατηγικού και επιχειρηµατικού πλάνου ενώ ο κος ηµήτρης Ζορπάς ως Εκτελεστικός Γενικός ιευθυντής έχει αναλάβει την καθηµερινή διαχείριση της Εταιρείας. ιοικητικό Συµβούλιο Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη: - Κώστας Ζορπάς Εκτελεστικός Πρόεδρος - ηµήτρης Ζορπάς Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής - Αναστάσιος Ζορπάς Εκτελεστικός - Ανδρέας Ζορπάς Εκτελεστικός - Παναγιώτης Αθηαινίτης Μη-εκτελεστικός / Ανεξάρτητος - Χρίστος Βάκης Μη-εκτελεστικός / Ανεξάρτητος - Τάσος Αναστασίου Μη-εκτελεστικός / Ανεξάρτητος - Ηλίας Κούτουλας Μη-εκτελεστικός / Ανεξάρτητος (παραιτήθηκε την 26/03/2008) - Μιχάλης Παπαδόπουλος Μη-εκτελεστικός / Ανεξάρτητος Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου συνάδει µε τις πρόνοιες του Κώδικα που καθορίζουν την αναλογία των µη-εκτελεστικών συµβούλων, τις ικανότητες, γνώσεις και εµπειρίες τους, την ανεξαρτησία τους από τη διεύθυνση, καθώς και την απουσία οποιασδήποτε επιχειρηµατικής ή συγγενικής σχέσης που θα µπορούσε να επηρεάσει την αµεροληψία της κρίσης τους.

8 7 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σύντοµα Βιογραφικά Σηµειώµατα - Κώστας Ζορπάς - Εκτελεστικός Πρόεδρος Εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρείας και ιευθύνων Σύµβουλος αυτής από την 1η Φεβρουαρίου, Γεννήθηκε στην Αθηένου στις 26 εκεµβρίου Περάτωσε τις γυµνασιακές και λυκειακές του σπουδές στην Λευκωσία το Το 1986 ολοκλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Από πολύ µικρός παρακολουθούσε την εξέλιξη των εργασιών του πατέρα του συµµετέχοντας ενεργά, µε αποτέλεσµα να αγαπήσει την αρτοποιία. Αυτό τον ώθησε να συνεχίσει τις σπουδές του στον τοµέα της αρτοποιίας παρακολουθώντας προγράµµατα στις καλύτερες µονάδες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στον Ελλαδικό χώρο, αποκτώντας εις βάθος την γνώση πίσω από την τέχνη παρασκευής ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Από το 1985 παρακολουθεί πολλά σεµινάρια ιοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ από το Κυπριακό Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο (ΚΕΒΕ), και άλλα πιο εξειδικευµένα στην Κύπρο, Παρίσι, Μιλάνο, Αθήνα και Φρανκφούρτη µε κορυφαίους ακαδηµαϊκούς. Την περίοδο παρακολούθησε µε επιτυχία το διετές πρόγραµµα που προσφέρει το Ε.Π.Α.Ε. (Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων) υπό την αιγίδα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού. Την περίοδο που παρακολούθησε πολλά σεµινάρια και προγράµµατα µε θέµατα: ιοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, ιοίκηση Προσωπικού, πρόγραµµα στον κλάδο της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Αρκετές φορές έχει παρουσιάσει µελέτες του σε πολλές ηµερίδες και δίδαξε κατά καιρούς επαγγελµατίες του τοµέα ως προσκεκληµένος εισηγητής του κλάδου. Με όραµα και στρατηγική σκέψη και κατόπιν έρευνας της αγοράς διέκρινε τις προκλήσεις και ευκαιρίες του τοµέα της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Πιστεύοντας στην άµεση προσαρµογή των συστηµάτων της Εταιρείας µε την πιο σύγχρονη τεχνολογία διατηρεί τον εξοπλισµό του βιοµηχανικού συγκροτήµατος και των άλλων µονάδων της αλυσίδας «Ζορπάς» σύµφωνα µε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτό επιτυγχάνεται µε συχνές επισκέψεις σε µονάδες ή και σεµινάρια στην Ευρώπη και Αµερική. - ηµήτρης Ζορπάς - Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Γενικός ιευθυντής της Εταιρείας και εκτελεστικός ιοικητικός Σύµβουλος αυτής από τον εκέµβριο του Γεννήθηκε στην Αθηένου στις 27 Οκτωβρίου Είναι απόφοιτος της Αµερικάνικης Ακαδηµίας Λάρνακας. Είναι διπλωµατούχος πιλότος Commercial Pilot s Licence U.K. (FROZEN A.T.P.L.). Έχει παρακολουθήσει µεταξύ των ετών σειρές σεµιναρίων ιοίκησης, Επιχειρήσεων και Στρατηγικές Μάρκετινγκ στο Κ.Ε.Β.Ε. και σε κολλέγια. Έχει επισκεφθεί και παρακολουθήσει εκθέσεις και εξειδικευµένα σεµινάρια αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα, Ιταλία, Γερµανία, Γαλλία και Αγγλία, αποκτώντας διάφορα πιστοποιητικά, διεύθυνσης και οργάνωσης βιοµηχανικών παρόµοιων µε την Εταιρεία µονάδων. Για την δηµιουργία της βιοµηχανικής µονάδας της Εταιρείας έχει καθοδηγήσει και συνεισφέρει σηµαντικά.

9 8 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - Αναστάσιος Ζορπάς - Εκτελεστικός Εκτελεστικός ιοικητικός Σύµβουλος της Εταιρείας από την 1η Μαίου Γεννήθηκε στην Αθηένου το Είναι απόφοιτος της Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας του έτους Μετά από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ασχολήθηκε αποκλειστικά µε την αρτοποιία και ζαχαροπλαστική. Εκπαιδεύτηκε σε φηµισµένες σχολές στον τοµέα της αρτοποιίας στην Ελλάδα, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία και Γερµανία. Σαν αποτέλεσµα µπορεί σήµερα και διευθύνει µε απόλυτη ικανότητα την παραγωγή της πλέον σύγχρονης, στην Κύπρο, βιοµηχανικής µονάδας αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, στην βιοµηχανική περιοχή της Λάρνακος. Τον Ιούλιο του 1990 απόκτησε το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Ινστιτούτου Hotel & Catering, τον Μάιο του 1993 ολοκλήρωσε το πρόγραµµα ιεύθυνσης Μ.Μ. Επιχειρήσεων που προσέφερε το Κυπριακό Εµπορικό Επιµελητήριο (ΚΕΒΕ) ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε διάφορα άλλα σεµινάρια όπως, το MeisterMarken-Werke West Germany, Χειριστές Τροφίµων, σεµινάριο που προσέφερε το Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Αρχές ιοίκησης και Αποτελεσµατική Επικοινωνία, ιεύθυνση Μάρκετινγκ Μ.Μ. Επιχειρήσεων. Τον Σεπτέµβριο του 1999 απέκτησε το πιστοποιητικό Foodech Certificate on Principles and Techniques of HACCP. - Ανδρέας Ζορπάς - Εκτελεστικός Ιδρυτής της Εταιρείας Α. Ζορπάς & Υιοί ηµόσια Λτδ. Γεννήθηκε στην Αθηένου το Επιχειρηµατίας από πολύ νωρίς εµπορεύτηκε το πλούσιο σε παραγωγή προϊόν της περιοχής Αθηένου, το γάλα, αναλαµβάνοντας τη διανοµή του στην επαρχία Λευκωσίας. Το 1975 και ύστερα από ολοκληρωτική καταστροφή των επιχειρήσεων του από την εισβολή, ασχολήθηκε µε την παρασκευή του παραδοσιακού αθηενίτικου ψωµιού και δικτύωσης της διανοµής του. Ειδικεύτηκε στην παραγωγή ψωµιού µε παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής όλων των αρτοποιητικών προϊόντων, ψωµιών, παξιµαδιών, σλάϊς και σνακς στην Ελλάδα, Ιταλία και Γερµανία. Νωρίς, οργανώθηκε σε βιοτεχνική ιδιόκτητη µονάδα, άρτια τεχνολογικά εξοπλισµένη για την εποχή, διευρύνοντας την ποικιλία παραγωγής. Το 1988 µε την βοήθεια του πρωτότοκου του υιού Κώστα, και ύστερα από επιµόρφωση του σε σχολές στην Κύπρο και Ευρώπη, άνοιξε το πρώτο κατάστηµα πώλησης ειδών αρτοποιίας στη Λευκωσία, ενέργεια η οποία αποτέλεσε το λάκτισµα για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Ανήσυχος επαγγελµατίας, γνώστης της τεχνολογίας και µεθόδων παραγωγής ειδών αρτοποιίας και αποκτώντας την αίσθηση της αγοράς για τα είδη αυτά, ίδρυσε την Εταιρεία Α. Ζορπάς & Υιοί ηµόσια Λίµιτεδ. - Παναγιώτης Αθηαινίτης - Μη-εκτελεστικός/ Ανεξάρτητος Γεννήθηκε στην Αθηένου στις 24 Ιανουαρίου Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας και µετά τη στρατιωτική του θητεία φοίτησε στο Πανεπιστήµιο New Brunswick, στον Καναδά αποκτώντας πτυχίο στην Πολιτική Μηχανική (Βsc. Civ. Eng.) από την οποία αποφοίτησε το 1983 µε βαθµό άριστα αποσπώντας το πρώτο βραβείο στη διατριβή του. Εργάστηκε στον Αραβικό κόλπο µέχρι το 1984 οπότε επέστρεψε και ίδρυσε µαζί µε τον πατέρα του και τον αδελφό του την K. Athienitis Contractors Developers Public Ltd. Από το 1985 µέχρι το 1989 διετέλεσε παράλληλα µε την διοίκηση της Εταιρείας και καθηγητής της σχολής πολιτικών µηχανικών του Frederick Polytechnic. To 1989 και πάλι παράλληλα µε τη διοίκηση της Εταιρείας του εργάστηκε ως πολιτικός µηχανικός στις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας όπου εργοδοτήθηκε µέχρι και το Παρακολούθησε κατά διαστήµατα διάφορα σεµινάρια στην Κύπρο και Καναδά σε Τοµείς όπως Contract Management, Business Strategies and Marketing. Είναι επίσης µέλος διοικητικών συµβουλίων άλλων ιδιωτικών εταιρειών.

10 9 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - Χρίστος Βάκης - Μη-εκτελεστικός / Ανεξάρτητος Ο κ. Χρίστος Βάκης γεννήθηκε στη Λευκωσία το Το 1978 αποφοίτησε από το East Barnet Senior High School στο Λονδίνο. Σπούδασε Οικονοµικές και Κοινωνικές Επιστήµες (ΒΑ Εcon.) στο Πανεπιστήµιο του Manchester. Ακολούθως εργάστηκε στον οίκο Touche Ross & Co. στο Λονδίνο (Σεπτέµβριος ). Το 1984, έγινε µέλος του Institute of Chartered Accountants in England Wales (ICAEW) και το 1994 έγινε Fellow του Ινστιτούτου αυτού. Το 1984 επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο Μεταξάς Λοϊζίδης Συρίµης. Το 1989, έγινε δεκτός ως συνέταιρος στον ελεγκτικό οίκο Μεταξάς Λοϊζίδης Συρίµης KPMG όπου παρέµεινε µέχρι το Κατά την περίοδο , εργάστηκε ως ιευθύνων Σύµβουλος σε κυπριακή βιοµηχανία µε δραστηριότητες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Ελλάδα, Ρουµανία). Το 1999, ίδρυσε την δική του συµβουλευτική εταιρεία CYMIVA Management Consultants Ltd. Είναι ιοικητικός σύµβουλος σε αριθµό δηµόσιων εταιρειών. Είναι επίσης ιοικητικός Σύµβουλος σε µικρό αριθµό ιδιωτικών εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. - Ηλίας Κούτουλας - Μη-εκτελεστικός / Ανεξάρτητος (Παραιτήθηκε την 26/03/2008) Γεννήθηκε στις 23/05/1963. Έλαβε πτυχίο Χηµικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών και Μasters Οικονοµικών και ιοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεµιναρίων στον τοµέα του Μanagement. Από το 1984 έως το 1986 εργάστηκε στον Όµιλο εταιρειών Motor Oil ως Μηχανικός Παραγωγής, ενώ από το 1988 µέχρι το 1993 εργάστηκε στην εταιρεία ΜΕΓΑ ΑΕ ως ιευθυντής Εργοστασίου. Παράλληλα από το 1990 και για 3 χρόνια εργάστηκε στην εταιρεία INFA AE ως Τεχνικός ιευθυντής. Από το 1993 µέχρι σήµερα εργάζεται στην εταιρεία ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΒΕΕ, όπου αρχικά διατέλεσε ιευθυντής Εργοστασίου και σήµερα κατέχει τη θέση του Γενικού ιευθυντή. Είναι επίσης Γενικός ιευθυντής του ΠΣΑΜ. - Τάσος Αναστασίου - Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος Αποφοίτησε µε άριστα (first class honours) από το London School of Economics & Political Science (LSE) όπου σπούδασε Οικονοµικά (BSc (Econ) Accounting & Finance). Σε κάθε έτος των σπουδών του στο LSE, του απονεµήθηκαν βραβεία για την εξαιρετική ακαδηµαϊκή του απόδοση. Ακολούθως εργάστηκε στον οίκο PricewaterhouseCoopers και το 1999 έγινε µέλος του Institute of Chartered Accountants in England & Wales, (ICAEW), καθώς και του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου. Το 1998 του απονεµήθηκε το βραβείο της PwC Κύπρου για την καλύτερη απόδοση και στα δύο στάδια των επαγγελµατικών εξετάσεων του ICAEW. Κατέχει επίσης το Advanced Corporate Finance Qualification (CF) του ICAEW. Για περίοδο περίπου τριών χρόνων εργάστηκε στον τοµέα του Investment Banking, όπου απέκτησε σε βάθος εµπειρίες σε θέµατα αποτίµησης εταιρειών, χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, συγχωνεύσεων και εξαγορών, και αναδιάρθρωσης εταιρειών. Για περίοδο τεσσάρων ετών εργάστηκε ως Οικονοµικός ιευθυντής σε ιδιωτικό συγκρότηµα εταιρειών, µε κύρια καθήκοντα τον οικονοµικό προγραµµατισµό και διαχείριση, και τη µελέτη θεµάτων στρατηγικής. Είναι Γενικός ιευθυντής του Οµίλου Γαλαταριώτη και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου των Εταιρειών του Οµίλου Γαλαταριώτη.

11 10 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - Μιχάλης Παπαδόπουλος - Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος (διορίστηκε την 23/11/2007) Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος είναι ο ιευθυντής Επιχειρηµατικών Πελατών της CYTA. Με σπουδές στην Ηλεκτρονική Μηχανική, τις Τηλεπικοινωνίες και τη ιοίκηση Επιχειρήσεων, εργάστηκε αρχικά στην Αµερική σε ερευνητικό κέντρο, διδάσκοντας παράλληλα στο Πανεπιστήµιο. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, απασχολήθηκε για δύο χρόνια σε υπεράκτια εταιρεία τηλεπικοινωνιών και από το 1988 εργάζεται στη CYTA. Ο Μιχάλης είναι ειδικός σε θέµατα επανασχεδιασµού επιχειρήσεων µε δίπλωµα από το Center of Reengineering Leadership των ΗΠΑ. Είναι επίσης µέλος του Σ του ΡΙΚ. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο για να ενηµερωθεί, εξετάσει και λάβει αποφάσεις για όλα τα θέµατα που είναι στη δικαιοδοσία του σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ.113 και τους Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς. Κατά το 2008 το ιοικητικό Συµβούλιο συνήλθε δέκα φορές. Σε συνεδρίασή του το ιοικητικό Συµβούλιο διόρισε τον κ. Τάσο Αναστασίου ως ανώτερο ανεξάρτητο ιοικητικό Σύµβουλο ο οποίος θα είναι διαθέσιµος να ακούει τις ανησυχίες των µετόχων των οποίων το πρόβληµά τους δεν έχει λυθεί διαµέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας. Αποχώρηση και επανεκλογή ιοικητικών Συµβούλων Βάσει του καταστατικού της Εταιρείας σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση το ένα τρίτο των εκάστοτε συµβούλων της Εταιρείας, ή εάν ο αριθµός τους δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιος των τριών, τότε ο αριθµός που είναι πλησιέστερος προς το ένα τρίτο θα αποχωρούν από το αξίωµα. Οι σύµβουλοι που αποχωρούν κάθε χρόνο είναι εκείνοι που έχουν τη µακρύτερη θητεία από την ηµεροµηνία της τελευταίας εκλογής τους. Μεταξύ προσώπων οι οποίοι κατέστησαν σύµβουλοι κατά την ίδια ηµεροµηνία εκείνοι που θα αποχωρήσουν θα καθορίζονται µε κλήρο, εκτός εάν άλλως πως συµφωνήσουν διαφορετικά µεταξύ τους. Σύµβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να είναι υποψήφιος για επανεκλογή. Τα ονόµατα των ιοικητικών Συµβούλων που υποβάλλονται για εκλογή ή για επανεκλογή θα συνοδεύονται από επαρκείς βιογραφικές λεπτοµέρειες, προκειµένου οι µέτοχοι να είναι σε θέση να λαµβάνουν ενηµερωµένη απόφαση για την εκλογή τους. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή, 26/06/2009 στις 3:00 µ.µ. θα αποχωρήσουν και προσφέρονται για επανεκλογή οι κύριοι Αντρέας Ζορπάς, Αναστάσιος Ζορπάς και Τάσος Αναστασίου. Σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των ιοικητικών Συµβούλων αναφέρονται πιο πάνω. Επιτροπές του ιοικητικού Συµβουλίου Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, εφαρµόζοντας τις Αρχές του Κώδικα, κατά το έτος 2008 λειτούργησε τις ακόλουθες τρείς επιτροπές:επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αµοιβών και Επιτροπή ιορισµών. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται αποκλειστικά από µη εκτελεστικούς - ανεξάρτητους συµβούλους: Χρίστος Βάκης (Πρόεδρος), Τάσος Αναστασίου, Παναγιώτης Αθηαινίτης.

12 11 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Επιτροπή Αµοιβών επίσης αποτελείται αποκλειστικά από µη εκτελεστικούς ανεξάρτητους συµβούλους : Ηλίας Κούτουλας (Πρόεδρος) (παραιτήθηκε την 26/03/2008 και την θέση του ανέλαβε ο Μιχάλης Παπαδόπουλος), Χρίστος Βάκης, Τάσος Αναστασίου. H Επιτροπή ιορισµών αποτελείται από εκτελεστικούς και µη εκτελεστικούς συµβούλους µε πλειοψηφία µη εκτελεστικών διοικητικών συµβούλων: Τάσος Αναστασίου (Πρόεδρος), Τάσος Ζορπάς, Ηλίας Κούτουλας (παραιτήθηκε την 26/03/2008 και την θέση του ανέλαβε ο Μιχάλης Παπαδόπουλος), ηµήτρης Ζορπάς, Παναγιώτης Αθηαινίτης. Κατά το 2008 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε τέσσερις φορές. Στις συνεδριάσεις παρέστη και ο εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας. Η Επιτροπή υποβάλλει εισηγήσεις προς το ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε το διορισµό ή τερµατισµό των υπηρεσιών των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και για την αµοιβή τους και παρακολουθεί τη σχέση τους µε την εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένης της ισορροπίας µεταξύ ελεγκτικών και παρεµφερών µη ελεγκτικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή λαµβάνει γνώση και µελετά τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας πριν αυτές υποβληθούν στο ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση. Επίσης, η Επιτροπή επιβλέπει τις εισηγήσεις της Οικονοµικής ιεύθυνσης στο ιοικητικό Συµβούλιο για το θέµα των ακολουθούµενων λογιστικών χειρισµών (accounting policies), επιθεωρεί τις συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα πρόσωπα και συντάσσει έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής ιακυβέρνησης η οποία θα περιέχεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. Η Επιτροπή ελέγχου διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε χορήγηση δανείου ή παροχή εγγυήσεων σε ιοικητικούς Συµβούλους της Εταρείας ή των θυγατρικών ή των συνδεδεµένων της εταιρείας είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε από θυγατρικές ή συνδεδεµένες εταιρείες καθώς επίσης και οποιαδήποτε ποσά εισπρακτέα από την Εταιρεία στην οποία είναι εµπλεκόµενος ιοικητικός Σύµβουλος ή/και συνδεδεµένο µε αυτόν πρόσωπο. Κατά το 2008 η Επιτροπή Αµοιβών συνεδρίασε µία φορά. Η Επιτροπή υποβάλει στο ιοικητικό Συµβούλιο συστάσεις για το ύψος των αµοιβών των εκτελεστικών συµβούλων. Επίσης συνδέει την αµοιβή των εκτελεστικών συµβούλων τόσο µε την απόδοση της Εταιρείας όσο και µε την προώθηση των συµφερόντων των µετόχων. Σε σχέση µε το ύψος της αµοιβής των µηεκτελεστικών συµβούλων, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη το χρόνο που θα διαθέτουν οι Σύµβουλοι για συνεδριάσεις, τον µη συσχετισµό της αµοιβής µε την κερδοφορία της Εταιρείας και τη µη συµµετοχή σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ή συνταξιοδοτικό σχέδιο. Επίσης η Επιτροπή καταθέτει στο ιοικητικό Συµβούλιο προτάσεις για καθορισµό των ετήσιων αυξήσεων και άλλων ωφεληµάτων των Συµβούλων και ετοιµάζει Ετήσια Έκθεση Αµοιβών προς το ιοικητικό Συµβούλιο για υποβολή στους µετόχους και έγκρισή της από αυτούς. Κατά το 2008 η Επιτροπή ιορισµών συνεδρίασε µία φορά. Η Επιτροπή ασχολείται αποκλειστικά µε διορισµούς µη-εκτελεστικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. Καθορίζει και επανεξετάζει κατά καιρούς τα απαιτούµενα προσόντα που πρέπει να κατέχει ένα άτοµο που υπηρετεί ως µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου και εξετάζει εισηγήσεις για διορισµό µελών του ιοικητικού Συµβουλίου στη βάση των απαιτουµένων προσόντων και παραδίδει σχετική έκθεση µε τις απόψεις της στην ολοµέλεια του ιοικητικού Συµβουλίου. Επίσης η Επιτροπή εξετάζει και άλλα θέµατα που σχετίζονται µε διορισµούς όπως αυτά θα καθορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο.

13 12 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αµοιβή ιοικητικών Συµβούλων Η αµοιβή των Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων καθορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αµοιβών. Γνωστοποίηση Αµοιβών των ιοικητικών Συµβούλων Κατά το 2008, η Επιτροπή Αµοιβών συνεδρίασε µία φορά. Κατά τη συνεδρία της, η Επιτροπή εξέτασε θέµατα που αφορούν την αµοιβή των εκτελεστικών Συµβούλων και τα Συµβόλαια Εργοδότησης αυτών. Η συνολική αµοιβή των Εκτελεστικών Συµβούλων αποτελείται από µισθό. Κατά το έτος 2008 η αµοιβή των τεσσάρων Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων ανήλθε στις Οι συνολικές αµοιβές των Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων για το έτος 2008 αναλύονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Αριθµός Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων Ύψος Συνολικών Αµοιβών ανά Σύµβουλο Tα συµβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων κ.κ. Κώστα Ζορπά, ηµήτρη Ζορπά, Αναστάσιου Ζορπά και Αντρέα Ζορπά είναι τριετή ήτοι υπογράφηκαν τον Μάρτιο του 2005 και έληξαν το τέλος Φεβρουαρίου Με τη λήξη των συµβολαίων οι Εκτελεστικοί υπέγραψαν νέα συµβόλαια εργοδότησης µε τριετή διάρκεια και µισθό ο οποίος θα αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο µε 5% αύξηση και από φιλοδώρηµα (bonus), το ύψος του οποίου καθορίζεται µε βάση το ύψος της απόδοσης της Εταιρείας ως προς την επίτευξη των στόχων της και την επικερδότητα. Επίσης οι ιοικητικοί Σύµβουλοι θα έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στο Σχέδιο ικαιώµατος Επιλογής (Share Option Scheme). Η Εταιρεία παρέχει στους Εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους το ωφέληµα του ταµείου Προνοίας, ήτοι παρέχεται ποσοστό της τάξης του 3 % επί του µηνιαίου ακαθάριστου βασικού µισθού εξαιρουµένου του δεκάτου τρίτου µισθού, και οποιωδνήποτε φιλοδωρηµάτων. Η ετήσια αµοιβή των µη Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων εγκρίνεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) της Εταιρείας. Για το οικονοµικό έτος 2008 η αµοιβή που εγκρίθηκε από την ΕΓΣ της εταιρείας που έγινε την 20/06/2008 ανέρχεται συνολικά στις 3.417,20 ( 2,000) έκαστος και επιπλέον ( 30)- για έκαστη συνεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου. εν υπήρχε οποιαδήποτε χορήγηση δανείου ή παροχή εγγυήσεων σε ιοικητικούς Συµβούλους της Εταιρείας ή των θυγατρικών ή των συνδεδεµένων της Εταιρείας είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε από θυγατρικές ή συνδεδεµένες Εταιρείες καθώς επίσης και οποιαδήποτε ποσά εισπρακτέα από την Εταιρεία στην οποία είναι εµπλεκόµενος ιοικητικός Σύµβουλος ή/και συνδεδεµένο µε αυτόν πρόσωπο.

14 13 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λεπτοµέρειες για τις αµοιβές των ιοικητικών Συµβούλων : Αµοιβή διοικητικών συµβούλων: Εκτελεστικοί ικαιώµατα ως µέλη - - Απολαβές υπό εκτελεστική ιδιότητα Μη εκτελεστικοί ικαιώµατα ως µέλη Σύνολο αµοιβών Έκθεση Πολιτικής Αµοιβών Κατά το 2008, η πολιτική αµοιβών που ακολουθήθηκε από την Εταιρεία ήταν αυτή που καθοριζόταν από τα συµβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών Συµβούλων, τα οποία ουσιαστικά καθορίζουν τον µισθό και το φιλοδώρηµα (bonus). Η πολιτική αµοιβών της εταιρείας για τα επόµενα οικονοµικά έτη θα βασίζεται στα ανανεωµένα συµβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών Συµβούλων τα οποία υπογράφηκαν τον Μάρτιο του 2008 και λήγουν τον Φεβρουάριο του Σύµφωνα µε τα εν λόγω συµβόλαια εργοδότησης, η συνολική αµοιβή των Εκτελεστικών Συµβούλων αποτελείται από µισθό και από φιλοδώρηµα (bonus), το ύψος του οποίου καθορίζεται µε βάση την επικερδότητα της εταιρείας. Σε περίπτωση πρόωρου τερµατισµού του συµβολαίου για λόγους που δεν ευθύνεται ο Σύµβουλος, η Εταιρεία θα αποζηµιώνει αυτόν µε τους αντίστοιχους µισθούς και ωφελήµατα τα οποία αναλογούν στην υπόλοιπη περίοδο εργοδότησης µέχρι τη λήξη του συµβολαίου εργοδότησης. Περαιτέρω, οι Εκτελεστικοί Σύµβουλοι θα συµµετέχουν στο ταµείο Προνοίας της Εταιρείας η οποία συνεισφέρει ποσοστό της τάξης του 3 % επί του µηνιαίου ακαθάριστου βασικού µισθού εξαιρουµένου του δεκάτου τρίτου µισθού, και οποιωδνήποτε φιλοδωρηµάτων. Επιπλέον θα παρέχεται στους Εκτελεστικούς Συµβούλους το ωφέληµα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Η πολιτική αµοιβών της Εταιρείας καθορίζεται από την Επιτροπή Αµοιβών και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. ανεισµός ιοικητικών Συµβούλων- Εξωτερικοί Ελεγκτές Βάσει της διάταξης Γ.2.2 βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει δανεισµός των ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας ούτε και των ιοικητικών Συµβούλων των θυγατρικών και των συνδεδεµένων εταιρειών της, καθώς επίσης δεν υπάρχουν και οποιαδήποτε ποσά εισπρακτέα (receivables) από Εταιρεία στην οποία είναι εµπλεκόµενοι οι ιοικητικοί Σύµβουλοι ή / και συνδεδεµένα µε αυτούς πρόσωπα.

15 14 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Oι εξωτερικοί ελεγκτές της εταιρείας δεν προσφέρουν στην Εταιρεία άλλες υπηρεσίες εκτός από τις ελεγκτικές, ούτε και υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα Βάσει της διάταξης.2.2. και τηρουµένων των συνεχών υποχρεώσεων για άµεση ανακοίνωση, «τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη, υποχρεούνται για γνωστοποίηση πληροφοριών προς το ιοικητικό Συµβούλιο και προς τους µετόχους µέσω της ετήσιας έκθεσης και των λογαριασµών της Εταιρείας, σχετικά µε οποιοδήποτε ίδιον ουσιαστικό συµφέρον που ενδέχεται να προκύψει από συναλλαγές της εταιρείας που εµπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ίδιων συµφερόντων µε αυτών της εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών που ανακύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους». Οι συναλλαγές µε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή συνδεδεµένα µε αυτά πρόσωπα κατά το έτος 2008 παρουσιάζονται στη σηµείωση 29 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος Τα συνδεδεµένα πρόσωπα περιλαµβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρείες στις οποίες ο σύµβουλος κατέχει άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον το 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση. Σχέσεις µε τους Μετόχους Όλοι οι µέτοχοι της Εταιρείας απολαµβάνουν ίσης µεταχείρισης. Το ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει τη δυνατότητα σε µετόχους που στο σύνολο τους αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 5% των µετοχών να εγγράφουν θέµατα προς συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον µέχρι 5 µήνες µετά την λήξη του οικονοµικού έτους της Εταιρείας και το αργότερο 10 ηµέρες πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέχεται η ευκαιρία στους µετόχους να υποβάλουν ερωτήσεις προς το ιοικητικό Συµβούλιο. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει την κα Τζιούλια Αντρέου ως άτοµο επικοινωνίας των µετόχων µε την εταιρεία (Investor Liaison Officer). Πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία παρέχονται στους µετόχους και πιθανούς επενδυτές δίκαια, έγκαιρα και χωρίς κόστος. Βεβαίωση του ιοικητικού Συµβουλίου Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, έχει την ευθύνη να επιθεωρεί την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές και να βεβαιώνει σχετικά στην Έκθεση περί Εταιρικής ιακυβέρνησης. Η επιθεώρηση θα καλύπτει όλα τα συστήµατα ελέγχου, περιλαµβανοµένων και λειτουργικών συστηµάτων, καθώς και των συστηµάτων συµµόρφωσης και διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο διαβεβαιώνει ότι η Εταιρεία διαθέτει Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και ότι έχει υιοθετήσει διαδικασίες για επαλήθευση της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές και δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλήρεις και ορθές. Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι βεβαιώνουν ότι επιθεώρησαν το σύστηµα και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και τις βρήκαν ικανοποιητικές.

16 15 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει ανασκοπήσει τις συγκεκριµένες διαδικασίες και τη συµµόρφωση της Εταιρείας µε αυτές και δεν έχει περιέλθει σε γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξίων Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει επίσης ορίσει την κα Τζιούλια Αντρέου ως Λειτουργό Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης. ρώσα Οικονοµική Μονάδα Τέλος, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας βεβαιώνει ότι έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται η κατά γράµµα τήρηση όλων των διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης. Το ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι είναι ικανοποιηµένο ότι η Εταιρεία κατέχει αρκετούς πόρους για να συνεχίσει τη λειτουργία της ως δρώσα οικονοµική µονάδα (going concern) για τους επόµενους 12 µήνες. Εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου της Α. Ζορπάς & Υιοί ηµόσια Λτδ Λειτουργός Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης 27 Απριλίου 2009 Λευκωσία

17 16 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ Κατά το 2008, η πολιτική αµοιβών που ακολουθήθηκε από την Εταιρεία ήταν αυτή που καθοριζόταν από τα συµβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών Συµβούλων, τα οποία ουσιαστικά καθορίζουν το µισθό και το φιλοδώρηµα (bonus). Η πολιτική αµοιβών της εταιρείας για τα επόµενα οικονοµικά έτη θα βασίζεται στα ανανεωµένα συµβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών Συµβούλων τα οποία υπογράφηκαν τον Μάρτιο του 2008 και λήγουν τον Φεβρουάριο του Σύµφωνα µε τα εν λόγω συµβόλαια εργοδότησης, η συνολική αµοιβή των Εκτελεστικών Συµβούλων αποτελείται από µισθό και από φιλοδώρηµα (bonus), το ύψος του οποίου καθορίζεται µε βάση την επικερδότητα της εταιρείας. Σε περίπτωση πρόωρου τερµατισµού του συµβολαίου για λόγους για τους οποίους δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ο Σύµβουλος, η Εταιρεία θα αποζηµιώνει αυτόν µε τους αντίστοιχους µισθούς και ωφελήµατα τα οποία αναλογούν στην υπόλοιπη περίοδο εργοδότησης µέχρι τη λήξη του συµβολαίου. Περαιτέρω οι Εκτελεστικοί Σύµβουλοι συµµετέχουν στο ταµείο Προνοίας της Εταιρείας η οποία συνεισφέρει ποσοστό της τάξης του 3 % επί του µηνιαίου ακαθάριστου βασικού µισθού εξαιρουµένου του δεκάτου τρίτου µισθού, και οποιωνδήποτε φιλοδωρηµάτων. Επιπλέον, παρέχεται στους Εκτελεστικούς Συµβούλους το ωφέληµα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Η πολιτική αµοιβών της Εταιρείας καθορίζεται από την Επιτροπή Αµοιβών η οποία απαρτίζεται από τους κ.κ. Ηλία Κούτουλα (Πρόεδρος) µέχρι την 26/03/2008 όπου στην θέση του διορίστηκε ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, Χρίστο Βάκη και Τάσο Αναστασίου και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.

18 17 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 17 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Έκθεση επί των Ενοποιηµένων και Ξεχωριστών Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Α. Ζορπάς & Υιοί ηµόσια Λίµιτεδ (η Εταιρεία ) και των θυγατρικών της (το Συγκρότηµα ) και τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 19 µέχρι 69, που αποτελούνται από τους ισολογισµούς του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων, τις καταστάσεις αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων και τις καταστάσεις ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών αρχών, και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη των Ελεγκτών Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ αυτές τις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συµµορφωνόµαστε µε δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιµήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

19 18 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 18 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει µια βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες και οι ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου 2008, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας. Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας δόθηκαν, οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 3 µέχρι 5 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Άλλο Θέµα Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα και µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό. ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Εγκεκριµένοι Λογιστές Λευκωσία, 27 Απριλίου 2009

20 19 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ. Κύκλος εργασιών 4, Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Άλλα έσοδα από εργασίες Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) Έξοδα πωλήσεων και διανοµής ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδος από εργασίες πριν τα έξοδα χρηµατοδότησης Έσοδα χρηµατοδότησης Έξοδα χρηµατοδότησης ( ) ( ) Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 8 ( ) ( ) Κέρδος από εργασίες µετά τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης Μερίδιο κέρδους από συνδεδεµένες εταιρείες Χρεόλυση αναβαλλόµενου εισοδήµατος Κέρδος από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Έλλειµµα)/πλεόνασµα από επανεκτίµηση στη δίκαιη αξία επενδύσεων ( ) Κέρδος έτους πριν τη φορολογία Φορολογία 9 ( ) ( ) Κέρδος έτους Αποδοτέα σε: Μετόχους της µητρικής εταιρείας Συµφέρον µειοψηφίας 21 (21.343) (17.874) Κέρδος έτους Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 10 9,75 22,49 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 27 µέχρι 69 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η

Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η 2009 Ε Κ Θ Ε Σ Η, Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Κ Α Ι Ξ Ε Χ Ω Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 2009 2 Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ Π Ε Ρ Ι Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD Α.Φ.Τ.: 12108699F ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόµενα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 'Εκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, και

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ελεγκτών 2 Λογαριασµός εσόδων και δαπανών 3 Ισολογισµός 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ASTRA SELF DRIVE PUBLIC COMPANY LIMITED 42 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Η Εταιρεία, ακολουθώντας την εγκύκλιο 11-2006 του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωματούχοι, επαγγελματικοί σύμβουλοι και τραπεζίτες 1 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Σελίδα Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1 η Ιουλίου 2015 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC

FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC 10 Απριλίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2011 Tο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Finikas Ammochostou PLC, σε συνεδρία του την Τρίτη 10 Απριλίου 2012, εξέτασε και ενέκρινε τα τελικά ελεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI 0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD Εγκριση των συνοπτικών μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για την εξαμηνία

Διαβάστε περισσότερα

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης MΕΡΟΣ Α Η OPTIONS CASSOULIDES PLC (πρώην Options Cassoulides Public Company Limited) πιστεύει πως η βασική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PRIMETEL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο, επαγγελματικοί σύμβουλοι και εγγεγραμμένο γραφείο 1 Δήλωση Προέδρου 2 Δήλωση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΕΟ PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΕΟ PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4578 Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 2315

Αριθμός 4578 Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 2315 Αριθμός 4578 Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 2315 Αριθμός 2952 ΛΑΦΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜίΤΕΔ Δημοσίευση σύμφωνα με τον κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων συναφών θεμάτων Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4-6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση 0050/00002752/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD ISXI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Τελικά 2012 Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωματούχοι, επαγγελματικοί σύμβουλοι και τραπεζίτες 1 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008

ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008 ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Επεξηγηματική κατάσταση 2-4 Μη ελεγμένος ενδιάμεσος ενοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 0054/00008520/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Attachment: 1. Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ελεγκτών 3 Ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

A & P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED

A & P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED A & P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας A & P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Ltd στις 15 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Διοικητικό Συμβούλιο Σπ. Ν. Φιλάρετος, Πρόεδρος Κ. Μ. Κόκκινος, Διευθύνων Σύμβουλος Γρ. Θ. Τιμπλαλέξης, Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα