Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής"

Transcript

1 Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Αζαλαζία Δαβηδνύδε 1, Πελειόπε Παπαδνπνύινπ 2 1.Γαζθάια Φπζηθφο, MSc, 2 ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεχθσλ 2.Λέθηνξαο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ΠΔΡΗΛΖΨΖ Σηελ παξνύζα εξγαζία δηεξεπλήζεθε ε θηινπεξηβαιινληηθή ζηάζε 118 καζεηώλ ηεο έθηεο ηάμεο, ηεζζάξσλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο, θαζώο θαη νη γλώζεηο ηνπο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ελόο κεηθηνύ εξσηεκαηνινγίνπ αλνηθηώλ θαη θιεηζηώλ εξσηήζεσλ θαη ελόο ηρλνγξαθήκαηνο ησλ παηδηώλ. Τα επξήκαηα ηεο κειέηεο πνπ παξνπζηάδνπκε αθνξνύλ ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σύκθσλα κε απηά ηα παηδηά γηα ην κεηξηαζκό ηνπ θαηλνκέλνπ πξνηείλνπλ θπξίσο ηνλ πεξηνξηζκό ησλ απηνθηλήησλ, ηε δεληξνθύηεπζε, ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ζθνππηδηώλ θαη εηδηθά ηελ αλαθύθισζε, ηελ εμνηθνλόκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ ελεκέξσζε. Αλαδείρζεθαλ όκσο θαη αξθεηέο ιάζνο αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αδπλακία ησλ παηδηώλ λα εληνπίζνπλ ηελ «θξπκκέλε ελέξγεηα», ην γεγνλόο όηη ζπγρένπλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε ηε κείσζε ηνπ όδνληνο, θαζώο θαη ηελ ηάζε ηνπο γηα γεληθεύζεηο. Η ζύγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ ησλ δηαθόξσλ ζρνιείσλ δελ αλέδεημε αμηνζεκείσηεο δηαθνξνπνηήζεηο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή Έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κιηκαηηθή αιιαγή, Αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ, Παξαλνήζεηο, Τξόπνη αληηκεηώπηζεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ΔΗΑΓΩΓΖ Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα κεηαβάιιεη ην πεξηβάιινλ ηνπ, επέθεξε αιιαγέο, φιν θαη πεξηζζφηεξν ξαγδαίεο, ζηελ ηζνξξνπία ηεο θχζεο (Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο, 1999). Ζ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα παγθφζκηα πξνβιήκαηα κε ηεξάζηηεο θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. Ζ παγθφζκηα θνηλφηεηα, έπεηηα απφ ηηο επηζεκάλζεηο ησλ επηζηεκφλσλ, έρεη πιένλ αληηιεθζεί ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη έρεη θηλεηνπνηεζεί ζε έλα βαζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Έηζη πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) θαη ζε δηεζλείο δηαζθέςεηο θαη ζπκθσλίεο, κε ζεκαληηθφηεξε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην (1997). Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη θαίξηνο ζηελ φιε πξνζπάζεηα. ηφρνο ηεο είλαη λα νδεγήζεη ηα άηνκα θαη ηηο θνηλσλίεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ θπζηθνχ θαη

2 αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη ζηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ, ησλ αμηψλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα ζρεδηάζνπκε φκσο θαη λα εθαξκφζνπκε απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα εληνπίζνπκε ηηο βαζηθέο παξαλνήζεηο ηνπο,. Δμάιινπ ζα ήηαλ θαιχηεξα αλ κπνξνχζακε λα απνκαθξχλνπκε απηέο ηηο παξαλνήζεηο λσξίο, πξηλ ελζσκαησζνχλ ζ έλα πιαίζην ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ. ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ χκθσλα κε ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία νη καζεηέο έρνπλ γλψζεηο αξθεηά θνληά ζηηο επηζηεκνληθά απνδεθηέο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηηο αηηίεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο. Ζ πιεηνλφηεηά ηνπο αλαγλσξίδεη ην ξφιν ησλ θαχζεσλ ζηηο κεηαθνξέο θαη ηελ παξαγσγή σο θχξηα αηηία γηα ηελ ελίζρπζή ηεο, θάπνηεο θνξέο κάιηζηα ηνπ απνδίδνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα απ φζε πξαγκαηηθά έρεη (Shepardson et al. 2009). Δπίζεο ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ζεσξνχλ φηη νη θχξηεο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ (Boyes et al. 1993, Koulaidis & Christidou, 1999, Βνπδξηζιήο 2007). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ πξνηείλνπλ ηε δεληξνθχηεπζε θαη ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απηνθηλήησλ (Boyes et al. 1993, Francis et al. 1993, Shepardson et al. 2009), ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ ηα εξγνζηάζηα (Daniel et al. 2004, Shepardson et al. 2009), ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Boyes et al. 1993, Francis et al. 1993, Daniel et al. 2004) θαη ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο (Shepardson et al. 2009, Ζν, 2009). Πέξα φκσο απφ ηηο ζσζηέο ηδέεο ηα παηδηά έρνπλ θη έλα πιήζνο απφ ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Οη πεξηζζφηεξεο απ απηέο ππνρσξνχλ κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, ππάξρνπλ φκσο θαη θάπνηεο, φπσο ε ζχλδεζε ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ ζηξαηνζθαηξηθνχ φδνληνο κε ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, πνπ εκκέλνπλ θαη ηηο ζπλαληάκε αθφκε θαη ζε ελήιηθεο. Οη πην βαζηθέο απ απηέο ηηο παξαλνήζεηο εληνπίδνληαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο: Βαζικές έννοιες Γηάθξηζε ησλ εηδψλ ηεο αθηηλνβνιίαο (Koulaidis & Christidou, 1999). Δίδε ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ εκπιέθνληαη ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Koulaidis & Christidou, 1999, Ratinen, 2011). Δίδε ησλ ζεξκνθεπηθψλ αεξίσλ (Boyes et al. 1993, Boyes & Stanisstreet, 1993, Koulaidis & Christidou, 1999, Βνπδξηζιήο, 2007, Ratinen, 2011). Θέζε θαη θαηαλνκή ησλ ζεξκνθεπηθψλ αεξίσλ ζηελ αηκφζθαηξα (Koulaidis & Christidou, 1999, Shepardson et al. 2009). ρέζε θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη θαηαζηξνθήο ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ φδνληνο (Francis et al. 1993, Koulaidis & Christidou, 1999). Γηάθξηζε κεηαμχ θιίκαηνο θαη θαηξνχ (Ho, 2009, Lombardi & Sinatra, 2010). Αιηίες

3 Σξχπα ηνπ φδνληνο (Boyes et al. 1993, Boyes & Stanisstreet, 1993, Koulaidis & Christidou, 1999, Rye et al. 1997, Ho, 2009, Ratinen, 2011 ). Δπηβιαβείο πξάμεηο γηα ην πεξηβάιινλ πνπ φκσο δε ζπλδένληαη κε ηελ ππεξζέξκαλζε, φπσο ζθνππίδηα ζηα πνηάκηα, πέηακα ζθνππηδηψλ(littering) (Boyes & Stanisstreet, 1993). Ρχπαλζε, φμηλε βξνρή, ππξεληθά απφβιεηα (Boyes et al. 1993, Boyes & Stanisstreet 1993). Χισξνθζνξάλζξαθεο (Boyes et al. 1993, Boyes & Stanisstreet, 1993, Francis et al. 1993, Βνπδξηζιήο, 2007) Μεηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο εηζεξρφκελεο αθηηλνβνιίαο (Boyes et al. 1993, Boyes & Stanisstreet, 1993). Καπλφο ηζηγάξνπ (Βνπδξηζιήο, 2007). σνέπειες Κακία επίπησζε ζηελ πξνζσπηθή δσή ησλ εξσηψκελσλ (Shepardson et al. 2009). Καξθίλνο ηνπ δέξκαηνο (Boyes et al. 1993, Ratinen, 2011). Σξχπα ηνπ φδνληνο (Βνπδξηζιήο, 2007). Λύζεις Πεξηβαιινληηθά θηιηθέο πξάμεηο, παξφιν πνπ δε ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, φπσο: i. πξνζηαζία άγξησλ δψσλ (Boyes et al. 1993, Boyes & Stanisstreet, 1993, Boyes et al. 2008) ii. κείσζε ππξεληθήο ελέξγεηαο/ππξεληθψλ φπισλ (Francis et al. 1993, Daniel et al. 2004, Βνπδξηζιήο, 2007) iii. δηαηήξεζε θαζαξψλ αθηψλ (Boyes et al. 1993, Boyes & Stanisstreet, 1993) iv. ρξήζε ακφιπβδεο βελδίλεο (Boyes et al. 1993, Boyes & Stanisstreet, 1993, Francis et al. 1993, Daniel et al. 2004) v. κείσζε θξένλ/ρισξνθζνξαλζξάθσλ (Boyes et al. 2008, Βνπδξηζιήο, 2007) Γηαθνπή θαπλίζκαηνο (Boyes et al. 2008). Πξνζηαζία ζηξψκαηνο φδνληνο (Daniel et al. 2004, Boyes et al. 2008). Δπίζεο ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ε γλψζε δελ νδεγεί απαξαίηεηα θαη ζηε δξάζε (Nolan, 2010) ή ηε θηινπεξηβαιινληηθή ζηάζε (Ratinen, 2011) θαη αθφκε ε πξνζπκία γηα αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ δελ είλαη πάληα αλάινγε κε ηελ πεπνίζεζε ησλ ππνθείκελσλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα απηψλ ησλ δξάζεσλ (Boyes et al. 2009, Μαιαλδξάθεο et al. 2009). ην πιαίζην πνπ ζθηαγξαθήζεθε πξηλ, ηα γεληθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαζνδήγεζαλ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ήηαλ: 1. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηεο Σ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ γηα ην κεραληζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηηο αηηίεο, ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαζψο θαη ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ θαηλνκέλνπ. 2. Αλ δηαθνξνπνηνχληαη νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνπκε απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πξάμεηο ε πηνζέηεζε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζην πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.

4 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Σο ερεσνηηικό εργαλείο Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην κεηθηνχ ηχπνπ, κε αλνηρηέο θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο θαη ε ζρεδίαζε ελφο ηρλνγξαθήκαηνο απφ ηα παηδηά. Σν αλνηρηφ εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε ηέζζεξηο γεληθέο εξσηήζεηο αλάπηπμεο πνπ αθνξνχζαλ ηε θχζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηηο αηηίεο, ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηεο. Καη ην θιεηζηφ εξσηεκαηνιφγην αλαπηχρζεθε γχξσ απφ παξφκνηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο: ηε θηινπεξηβαιινληηθή ζηάζε ησλ παηδηψλ(2 εξσηήζεηο), ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην κεραληζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (5 εξσηήζεηο), ηηο αηηίεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (8 εξσηήζεηο), ηηο επηπηψζεηο ηεο (7 εξσηήζεηο), ηηο πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο (18 θιεηζηέο θαη 1 αλνηρηή εξψηεζε), θαζψο θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ ππεχζπλσλ γηα ηνλ έιεγρφ ηεο (1 εξψηεζε εκηαλνηρηνχ ηχπνπ). Εεηήζεθε επίζεο απφ ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ φ,ηη ζθέθηνληαη γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κε ζηφρν νη δσγξαθηέο απηέο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ απνηχπσζε ησλ γεληθφηεξσλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο κεηξήζακε ηελ εζσηεξηθή ηνπ ζπλάθεηα ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπληειεζηή α ηνπ Cronbach. Έπεηηα απφ αθαίξεζε θάπνησλ εξσηήζεσλ ν α ηνπ Cronbach πήξε ηελ ηηκή 0,703, πξνζδίδνληαο έηζη ηελ απαηηνχκελε αμηνπηζηία ζην εξγαιείν καο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ αλνηρηνχ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο δσγξαθηάο πξνβήθακε ζε κία «θαηεγνξηνπνίεζε» ησλ απαληήζεσλ θαη αθνινχζεζε ε πνζνηηθή-ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο, ελψ γηα ην θιεηζηφ εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζακε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS (SPAW) Version 18. ηε ζπλέρεηα ζπγθεληξψζακε θαη ζπγθξίλακε ηα επξήκαηα θαη ησλ ηξηψλ ηχπνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ καο εξγαιείνπ, ελψ έγηλε θαη πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζρνιεία. Οι ζσμμεηέτονηες/οσζες ζηην έρεσνα Έπεηηα απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή θαη πξνζαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινχζεζε ε θχξηα θάζε ηεο έξεπλαο ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 118 καζεηέο (64 αγφξηα θαη 54 θνξίηζηα) ηεο Σ ηάμεο ηνπ 1 νπ θαη 3 νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Πεχθσλ, ηνπ 43 νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ 3 νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Γηαβαηψλ. Δπηιέμακε γηα ην δείγκα καο παηδηά ηεο έθηεο δεκνηηθνχ γηαηί απ απηή ηελ ειηθία (12 εηψλ πεξίπνπ) εκθαλίδνληαη νη ιεγφκελεο ηππηθέο ινγηθέο πξάμεηο (Παξαζθεπφπνπινο, 1985) θαη ηα παηδηά θαηέρνπλ γλψζεηο πνπ ηα βνεζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα/πξνβιήκαηα θαη ίζσο αθφκε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ επίιπζή ηνπο (Hungerford & Volk, 1998). Δπηπιένλ ε επηινγή ησλ ζρνιείσλ απφ δηαθνξεηηθά δηακεξίζκαηα ηεο πφιεο έγηλε γηα ηελ χπαξμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο πνηθηιίαο ζην δείγκα, ην νπνίν φκσο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ γεληθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, παξά κφλν φζσλ έρνπλ παξφκνηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά θαη εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ην κέξνο ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλάο καο πνπ αθνξνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σα ρήκαηα 1-4 πξνέθπςαλ έπεηηα απφ επεμεξγαζία ησλ εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ, ηα ρήκαηα 5 θαη 6 αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, ελψ ην ρήκα 7 παξνπζηάδεη

5 ζπλνιηθά ηηο θπξηφηεξεο ηδέεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, φπσο αλαδείρζεθαλ απφ ηα έξγα δσγξαθηθήο ηνπο. ηα πξναλαθεξφκελα ζρήκαηα ζεκεηψλνπκε (ΟΧΗ) δίπια ζε θάπνηα εξψηεζε φηαλ παξνπζηάδνπκε ηηο αξλεηηθέο απαληήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηή, ελψ φηαλ παξνπζηάδνπκε ηηο θαηαθαηηθέο απαληήζεηο δε ζεκεηψλνπκε ηίπνηε. Σχήμα 1: σζηέο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο Σχήμα 2: σζηέο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1 νη πξάμεηο πνπ πξνηείλνπλ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη ηα κηθξφηεξα (ιηγφηεξν ελεξγνβφξα) απηνθίλεηα. Απηή ε ιχζε ππνδεηθλχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλνηρηνχ εξσηεκαηνινγίνπ (ρήκα 6) θαη ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα θαη άιισλ εξεπλψλ (Boyes et al. 1993, Francis et al. 1993, Daniel et al. 2004, Shepardson et al. 2009). Σα 3/4 ησλ καζεηψλ ζπληζηνχλ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ απηνθηλήησλ κε ην πνδήιαην θαη νη κηζνί πεξίπνπ κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη ην βάδηζκα (ρήκα 5). Δίλαη άμην ζρνιηαζκνχ ην κεγάιν πνζνζηφ πνπ πξνηείλεη ην πνδήιαην,

6 θαζψο ε έξεπλα δηεμήρζε ζε πεξηνρέο φπνπ εθιείπνπλ παληειψο νη ππνδνκέο θαη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ γηα κεηαθίλεζε. Παξφια απηά ηα παηδηά είλαη εμνηθεησκέλα κε ην πνδήιαην, ζαλ παηρλίδη θπξίσο, ην αγαπάλε θαη θαίλνληαη πξφζπκα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο κεηαθηλήζεηο. Ζ δεληξνθχηεπζε πξνηείλεηαη επίζεο σο ιχζε απφ ην 89% ησλ παηδηψλ (ρήκα 1), γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Boyes et al ζε πνζνζηφ 87%, Francis et al. 1993, Shepardson et al. 2009). Όκσο φπσο θάλεθε θαηά ηε δηάξθεηα ζρεηηθήο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζην Σ 1 ηκήκα ηνπ 3 νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Πεχθσλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηθήο καο έξεπλαο, ηα παηδηά δελ θαηαλννχλ ηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ηα δάζε ζπκβάιινπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Άιιε ιχζε πνπ πξνηείλεηαη απφ πνιινχο καζεηέο είλαη ε αλαθχθισζε (83% ζηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο, ρήκα 1). Γεληθά θαίλεηαη φηη ηα παηδηά ζεσξνχλ ηα ζθνππίδηα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, αλ θαη πάιη, φπσο πξνέθπςε απφ ηε δηδαζθαιία καο, δε γλσξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο δηεξγαζίεο. Πάλησο ζηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο θαη ζηηο δσγξαθηέο ηνπο ηα πεξηζζφηεξα αλαθέξνληαη ζηα ζθνππίδηα θαη πξνηείλνπλ λα παξάγνπκε ιηγφηεξα ζθνππίδηα -θαηαγξάθεθε θαη απφ Ho (2009)- λα κελ ηα πεηάκε ζηνπο δξφκνπο ή νπνπδήπνηε αλεμέιεγθηα θαη λα ηα αλαθπθιψλνπκε. ε 66% αλέξρνληαη θαη νη καζεηέο πνπ πξνηείλνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ (ρήκα 2) θαη ζίγνπξα απαηηείηαη κεγαιχηεξε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηε ζεκαζία θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Πνιιά παηδηά επίζεο ζπληζηνχλ ηελ ελεκέξσζε σο κέζν αληηκεηψπηζεο ηεο παγθφζκηαο ζέξκαλζεο (ρήκαηα 2, 6), πηζαλφλ ιφγσ ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ γίλνληαη ζην ζρνιείν. Σχήμα 3: Λάζνο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο

7 Σχήμα 4: «Γελ μέξσ» ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο Σχήμα 5: Καηαλνκή απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Γξάςε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο λνκίδεηο φηη αλ κεηαθηλνχκαζηε ζα πεξηνξίζνπκε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή» Απφ ηελ έξεπλά καο φκσο αλαδείρζεθαλ θαη ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππεξζέξκαλζεο (ρήκα 3). Απηέο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ «θξπκκέλε ελέξγεηα», αθνχ ηα 3/4 ησλ παηδηψλ πεξίπνπ δελ αληηιακβάλνληαη φηη πξάμεηο φπσο ε θαηαλάισζε ιηγφηεξνπ θξέαηνο θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο θαηαλάισζεο (κέζσ ηεο αγνξάο ιηγφηεξσλ ξνχρσλ) κπνξνχλ λα κεηξηάζνπλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Λίγν ιηγφηεξα είλαη ηα παηδηά πνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ ηελ αμία ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ελψ νη απαληήζεηο γηα ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ πνπ δε κεηαθέξνληαη απφ πνιχ καθξηά είλαη κνηξαζκέλεο. Ζ άιιε ελαιιαθηηθή αληίιεςε ζρεηίδεηαη κε ηε ζχγρπζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κε ηελ ηξχπα ηνπ φδνληνο, θαζψο ηα 3/4 ησλ καζεηψλ πηζηεχνπλ φηη ν πεξηνξηζκφο ησλ ζπξέη, πνπ ηα ζεσξνχλ ππεχζπλα γηα ηελ ηξχπα ηνπο φδνληνο, βνεζάεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππεξζέξκαλζεο (67% θαηά Boyes et al θαη 47% πξνηείλνπλ κείσζε ησλ CFCs θαηά Βνπδξηζιή, 2007). Ζ πξνζηαζία ησλ ζπάλησλ δψσλ θαη θπηψλ ζεσξείηαη ηξφπνο πνπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ ππεξζέξκαλζε απφ πνιινχο καζεηέο (64%). Αξθεηά πςειά πνζνζηά ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ζπλαληάκε θαη ζηνπο Boyes et al (58%) θαη

8 ζηνπο Boyes et al (41%). Σέινο 60% ησλ καζεηψλ βιέπνπλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο σο ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (69% θαηά Boyes et al. 2008). Σχήμα 6: Καηαλνκή επηθξαηέζηεξσλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Πηζηεχεηο φηη ππάξρεη θάηη πνπ εζχ κπνξείο λα θάλεηο γηα λα πεξηνξίζεηο ηελ θιηκαηηθή αιιαγή; Αλ λαη, ηη λνκίδεηο φηη είλαη απηφ;» Σχήμα 7: Καηαλνκή ηδεψλ ησλ παηδηψλ πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ην ηρλνγξάθεκά ηνπο κε ζέκα «Εσγξαθίδσ φ,ηη κνπ έξρεηαη ζην κπαιφ φηαλ ζθέθηνκαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ» ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ χκθσλα κε ηελ παξνχζα εξγαζία καο γηα ην κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ηα παηδηά πξνηείλνπλ θπξίσο ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απηνθηλήησλ, ηε δεληξνθχηεπζε, ηελ αλαθχθισζε θαη γεληθά ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ζθνππηδηψλ, ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ ελεκέξσζε. Φαίλεηαη δειαδή φηη θαηέρνπλ θάπνηεο γεληθέο γλψζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, αλ θαη φπσο πξνέθπςε απφ ηελ επξχηεξε έξεπλά καο δε γλσξίδνπλ θαη δελ θαηαλννχλ ζε βάζνο ηνπο κεραληζκνχο θαη ηε θχζε ηνπ.

9 Όπσο δηαπηζηψζακε έπεηηα απφ κειέηε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ε ελεκέξσζή ησλ παηδηψλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή κέζσ ηνπ επίζεκνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε, γεγνλφο πνπ ίζσο ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε ησλ γεληθφηεξσλ γλψζεσλ. Αληίζεηα ελέξγεηεο φπσο ε δεληξνθχηεπζε, ε αλαθχθισζε θαη ε νηθνλνκία ζην ξεχκα αλαθέξνληαη ζπρλά ζηα ζρνιηθά βηβιία, είλαη θνηλσληθά απνδεθηέο θαη θάπνηεο, φπσο ε ρξήζε πνδήιαηνπ αληί γηα απηνθίλεην, πξνσζνχληαη ζεκαληηθά θαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Έηζη είλαη αλακελφκελν ηα παηδηά λα ηηο πξνηείλνπλ επξέσο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δπίζεο κέζα απφ ηελ έξεπλά καο αλαδείρζεθαλ θαη έλα πιήζνο απφ ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, πνπ αλαθέξνληαη ήδε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Boyes et al. 1993, Francis et al. 1993, Koulaidis & Christidou, 1999, Daniel et al.2004, Boyes et al. 2008), θαη νη νπνίεο πεγάδνπλ θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά κπεξδεχνπλ κεηαμχ ηνπο κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, φπσο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ φδνληνο. Οη καζεηέο ζπγρένπλ ηηο αηηίεο ησλ δχν θαηλνκέλσλ θαη ζπλδένπλ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ φδνληνο, φπσο ε ρξήζε ζπξέη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Αθφκε δπζθνιεχνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ «θξπκκέλε ελέξγεηα» θαη, κε κία ηάζε γελίθεπζεο, πξνηείλνπλ σο κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο γεληθφηεξεο «θαιέο» (πγηεηλέο ή θηινπεξηβαιινληηθέο) ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ή ε πξνζηαζία ησλ άγξησλ δψσλ, γηα ηελ νπνία επίζεο ππάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Βέβαηα πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη θαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ ζηξαηνζθαηξηθνχ φδνληνο, είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθα θαη ε παξνπζίαζή ηνπο ζε καζεηέο δεκνηηθνχ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο, θαζψο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε πςεινχ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ, πνπ πνιιέο θνξέο ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο. Απηφ ίζσο εμεγεί ηελ επηδεξκηθή πξνζέγγηζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ ζηα βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ, αλ θαη ε παγθνζκηφηεηα θαη ε έληαζε ησλ πξνβιεκάησλ είλαη πιένλ ηέηνηνπ βαζκνχ πνπ θαζηζηνχλ απνιχησο αλαγθαία ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ψζηε λα επηηεπρζεί πιεξέζηεξε θαη εγθπξφηεξε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Boyes, E., Chuckran, D. & Stanisstreet, M. (1993). How do high school students perceive global climate change: What are its manifestations? What are its origins? What corrective action can be taken? Journal of science education and technology, 2(4), Boyes, E., Skamp, Κ., & Stanisstreet, M. (2009). Australian Secondary Students Views About Global Warming: Beliefs About Actions and Willingness to Act. Science Education, 39, Boyes, E. & Stanisstreet, M. (1993). The greenhouse effect: children's perceptions of causes, consequences, and cures. International Journal of Science Education, 15, Boyes, Δ., Stanisstreet, M. & Yongling, Z. (2008). Combating global warming: the ideas of high school students in the growing economy of South East China. International Journal of Environmental Studies, 65(2),

10 Βνπδξηζιήο, Ν. (2007) Η παγθόζκηα άλνδνο ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο σο απνηέιεζκα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Μηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κέζα από ράξηεο, Γηπισκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Daniel, B., Stanisstreet, M. & Boyes, E. (2004). How can we best reduce global warming? School students ideas and misconceptions. International Journal of Environmental Studies, 61(2), Francis, C., Boyes, E., Qualter, A. & Stanisstreet, M. (1993). Ideas of Elementary Students about Reducing the Greenhouse Effect. Science Education, 77(4), Ho, E. (2009) Children s Ideas About Climate Change, (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή), University of Toronto, Department of Geography and Collaborative Program in Environmental Studies). Retrieved from Library and Archives, Canada. Koulaidis, V. & Christidou, V. (1999). Models of students thinking concerning the greenhouse effect and teaching implications, Science Education, 83(5), Lombardi, D. & Sinatra, G.M. (2010). College Students Perceptions About the Plausibility of Human-Induced Climate Change. Research in Science Education. Doi: /s z Online First. Μαιαλδξάθεο, Γ., Stanisstreet, M. & Boyes, E. (2009). Ζ παγθφζκηα ζέξκαλζε θαη νη πξνζέζεηο ειιήλσλ καζεηψλ/ηξηψλ λα αλαιάβνπλ δξάζε. ηα Πξαθηηθά ηνπ 6 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε, Οη πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Φιψξηλα: Γξάθεκα Nolan, J. (2010). ''An Inconvenient Truth'' Increases Knowledge, Concern, and Willingness to Reduce Greenhouse Gases. Environment and Behavior, 42(5), Παξαζθεπφπνπινο, Η. (1985). Εμειηθηηθή Ψπρνινγία. Ψπρνινγηθή ζεψξεζε ηεο πνξείαο ηεο δσήο απφ ηε ζχιιεςε σο ηελ ελειηθίσζε, ρνιηθή Ζιηθία, Σφκνο 3. Αζήλα. Rye, J.A., Rubba, P. A. & Wiesenmayer, R.L. (1997). An investigation of middle school students' alternative conceptions of global warming. International Journal of Science Education, 19(5), Shepardson, D.P., Niyogi. D., Choi, S. & Charusombatb, U. (2009). Seventh grade students conceptions of global warming and climate change. Environmental Education Research, 15(5),

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σο Ανθρωπογενές «Φαινόμενο Θερμοκηπίοσ»: Ηδέες Φοιηηηών ηοσ ΠΣΓΔ ηοσ ΑΠΘ τεηικά με Αιηίες, σνέπειες και Σρόποσς Ανηιμεηώπιζης

Σο Ανθρωπογενές «Φαινόμενο Θερμοκηπίοσ»: Ηδέες Φοιηηηών ηοσ ΠΣΓΔ ηοσ ΑΠΘ τεηικά με Αιηίες, σνέπειες και Σρόποσς Ανηιμεηώπιζης Σο Ανθρωπογενές «Φαινόμενο Θερμοκηπίοσ»: Ηδέες Φοιηηηών ηοσ ΠΣΓΔ ηοσ ΑΠΘ τεηικά με Αιηίες, σνέπειες και Σρόποσς Ανηιμεηώπιζης Σίκνο Οηθνλνκίδεο 1, Δεκήηξεο Παπαλαζηαζίνπ 2, Δεκήηξεο Μειάο 3, Σηαύξνο Απγνινύπεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα