Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής"

Transcript

1 Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Αζαλαζία Δαβηδνύδε 1, Πελειόπε Παπαδνπνύινπ 2 1.Γαζθάια Φπζηθφο, MSc, 2 ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεχθσλ 2.Λέθηνξαο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ΠΔΡΗΛΖΨΖ Σηελ παξνύζα εξγαζία δηεξεπλήζεθε ε θηινπεξηβαιινληηθή ζηάζε 118 καζεηώλ ηεο έθηεο ηάμεο, ηεζζάξσλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο, θαζώο θαη νη γλώζεηο ηνπο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ελόο κεηθηνύ εξσηεκαηνινγίνπ αλνηθηώλ θαη θιεηζηώλ εξσηήζεσλ θαη ελόο ηρλνγξαθήκαηνο ησλ παηδηώλ. Τα επξήκαηα ηεο κειέηεο πνπ παξνπζηάδνπκε αθνξνύλ ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σύκθσλα κε απηά ηα παηδηά γηα ην κεηξηαζκό ηνπ θαηλνκέλνπ πξνηείλνπλ θπξίσο ηνλ πεξηνξηζκό ησλ απηνθηλήησλ, ηε δεληξνθύηεπζε, ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ζθνππηδηώλ θαη εηδηθά ηελ αλαθύθισζε, ηελ εμνηθνλόκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ ελεκέξσζε. Αλαδείρζεθαλ όκσο θαη αξθεηέο ιάζνο αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αδπλακία ησλ παηδηώλ λα εληνπίζνπλ ηελ «θξπκκέλε ελέξγεηα», ην γεγνλόο όηη ζπγρένπλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε ηε κείσζε ηνπ όδνληνο, θαζώο θαη ηελ ηάζε ηνπο γηα γεληθεύζεηο. Η ζύγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ ησλ δηαθόξσλ ζρνιείσλ δελ αλέδεημε αμηνζεκείσηεο δηαθνξνπνηήζεηο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή Έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κιηκαηηθή αιιαγή, Αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ, Παξαλνήζεηο, Τξόπνη αληηκεηώπηζεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ΔΗΑΓΩΓΖ Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα κεηαβάιιεη ην πεξηβάιινλ ηνπ, επέθεξε αιιαγέο, φιν θαη πεξηζζφηεξν ξαγδαίεο, ζηελ ηζνξξνπία ηεο θχζεο (Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο, 1999). Ζ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα παγθφζκηα πξνβιήκαηα κε ηεξάζηηεο θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. Ζ παγθφζκηα θνηλφηεηα, έπεηηα απφ ηηο επηζεκάλζεηο ησλ επηζηεκφλσλ, έρεη πιένλ αληηιεθζεί ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη έρεη θηλεηνπνηεζεί ζε έλα βαζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Έηζη πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) θαη ζε δηεζλείο δηαζθέςεηο θαη ζπκθσλίεο, κε ζεκαληηθφηεξε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην (1997). Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη θαίξηνο ζηελ φιε πξνζπάζεηα. ηφρνο ηεο είλαη λα νδεγήζεη ηα άηνκα θαη ηηο θνηλσλίεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ θπζηθνχ θαη

2 αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη ζηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ, ησλ αμηψλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα ζρεδηάζνπκε φκσο θαη λα εθαξκφζνπκε απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα εληνπίζνπκε ηηο βαζηθέο παξαλνήζεηο ηνπο,. Δμάιινπ ζα ήηαλ θαιχηεξα αλ κπνξνχζακε λα απνκαθξχλνπκε απηέο ηηο παξαλνήζεηο λσξίο, πξηλ ελζσκαησζνχλ ζ έλα πιαίζην ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ. ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ χκθσλα κε ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία νη καζεηέο έρνπλ γλψζεηο αξθεηά θνληά ζηηο επηζηεκνληθά απνδεθηέο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηηο αηηίεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο. Ζ πιεηνλφηεηά ηνπο αλαγλσξίδεη ην ξφιν ησλ θαχζεσλ ζηηο κεηαθνξέο θαη ηελ παξαγσγή σο θχξηα αηηία γηα ηελ ελίζρπζή ηεο, θάπνηεο θνξέο κάιηζηα ηνπ απνδίδνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα απ φζε πξαγκαηηθά έρεη (Shepardson et al. 2009). Δπίζεο ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ζεσξνχλ φηη νη θχξηεο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ (Boyes et al. 1993, Koulaidis & Christidou, 1999, Βνπδξηζιήο 2007). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ πξνηείλνπλ ηε δεληξνθχηεπζε θαη ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απηνθηλήησλ (Boyes et al. 1993, Francis et al. 1993, Shepardson et al. 2009), ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ ηα εξγνζηάζηα (Daniel et al. 2004, Shepardson et al. 2009), ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Boyes et al. 1993, Francis et al. 1993, Daniel et al. 2004) θαη ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο (Shepardson et al. 2009, Ζν, 2009). Πέξα φκσο απφ ηηο ζσζηέο ηδέεο ηα παηδηά έρνπλ θη έλα πιήζνο απφ ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Οη πεξηζζφηεξεο απ απηέο ππνρσξνχλ κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, ππάξρνπλ φκσο θαη θάπνηεο, φπσο ε ζχλδεζε ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ ζηξαηνζθαηξηθνχ φδνληνο κε ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, πνπ εκκέλνπλ θαη ηηο ζπλαληάκε αθφκε θαη ζε ελήιηθεο. Οη πην βαζηθέο απ απηέο ηηο παξαλνήζεηο εληνπίδνληαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο: Βαζικές έννοιες Γηάθξηζε ησλ εηδψλ ηεο αθηηλνβνιίαο (Koulaidis & Christidou, 1999). Δίδε ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ εκπιέθνληαη ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Koulaidis & Christidou, 1999, Ratinen, 2011). Δίδε ησλ ζεξκνθεπηθψλ αεξίσλ (Boyes et al. 1993, Boyes & Stanisstreet, 1993, Koulaidis & Christidou, 1999, Βνπδξηζιήο, 2007, Ratinen, 2011). Θέζε θαη θαηαλνκή ησλ ζεξκνθεπηθψλ αεξίσλ ζηελ αηκφζθαηξα (Koulaidis & Christidou, 1999, Shepardson et al. 2009). ρέζε θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη θαηαζηξνθήο ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ φδνληνο (Francis et al. 1993, Koulaidis & Christidou, 1999). Γηάθξηζε κεηαμχ θιίκαηνο θαη θαηξνχ (Ho, 2009, Lombardi & Sinatra, 2010). Αιηίες

3 Σξχπα ηνπ φδνληνο (Boyes et al. 1993, Boyes & Stanisstreet, 1993, Koulaidis & Christidou, 1999, Rye et al. 1997, Ho, 2009, Ratinen, 2011 ). Δπηβιαβείο πξάμεηο γηα ην πεξηβάιινλ πνπ φκσο δε ζπλδένληαη κε ηελ ππεξζέξκαλζε, φπσο ζθνππίδηα ζηα πνηάκηα, πέηακα ζθνππηδηψλ(littering) (Boyes & Stanisstreet, 1993). Ρχπαλζε, φμηλε βξνρή, ππξεληθά απφβιεηα (Boyes et al. 1993, Boyes & Stanisstreet 1993). Χισξνθζνξάλζξαθεο (Boyes et al. 1993, Boyes & Stanisstreet, 1993, Francis et al. 1993, Βνπδξηζιήο, 2007) Μεηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο εηζεξρφκελεο αθηηλνβνιίαο (Boyes et al. 1993, Boyes & Stanisstreet, 1993). Καπλφο ηζηγάξνπ (Βνπδξηζιήο, 2007). σνέπειες Κακία επίπησζε ζηελ πξνζσπηθή δσή ησλ εξσηψκελσλ (Shepardson et al. 2009). Καξθίλνο ηνπ δέξκαηνο (Boyes et al. 1993, Ratinen, 2011). Σξχπα ηνπ φδνληνο (Βνπδξηζιήο, 2007). Λύζεις Πεξηβαιινληηθά θηιηθέο πξάμεηο, παξφιν πνπ δε ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, φπσο: i. πξνζηαζία άγξησλ δψσλ (Boyes et al. 1993, Boyes & Stanisstreet, 1993, Boyes et al. 2008) ii. κείσζε ππξεληθήο ελέξγεηαο/ππξεληθψλ φπισλ (Francis et al. 1993, Daniel et al. 2004, Βνπδξηζιήο, 2007) iii. δηαηήξεζε θαζαξψλ αθηψλ (Boyes et al. 1993, Boyes & Stanisstreet, 1993) iv. ρξήζε ακφιπβδεο βελδίλεο (Boyes et al. 1993, Boyes & Stanisstreet, 1993, Francis et al. 1993, Daniel et al. 2004) v. κείσζε θξένλ/ρισξνθζνξαλζξάθσλ (Boyes et al. 2008, Βνπδξηζιήο, 2007) Γηαθνπή θαπλίζκαηνο (Boyes et al. 2008). Πξνζηαζία ζηξψκαηνο φδνληνο (Daniel et al. 2004, Boyes et al. 2008). Δπίζεο ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ε γλψζε δελ νδεγεί απαξαίηεηα θαη ζηε δξάζε (Nolan, 2010) ή ηε θηινπεξηβαιινληηθή ζηάζε (Ratinen, 2011) θαη αθφκε ε πξνζπκία γηα αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ δελ είλαη πάληα αλάινγε κε ηελ πεπνίζεζε ησλ ππνθείκελσλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα απηψλ ησλ δξάζεσλ (Boyes et al. 2009, Μαιαλδξάθεο et al. 2009). ην πιαίζην πνπ ζθηαγξαθήζεθε πξηλ, ηα γεληθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαζνδήγεζαλ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ήηαλ: 1. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηεο Σ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ γηα ην κεραληζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηηο αηηίεο, ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαζψο θαη ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ θαηλνκέλνπ. 2. Αλ δηαθνξνπνηνχληαη νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνπκε απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πξάμεηο ε πηνζέηεζε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζην πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.

4 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Σο ερεσνηηικό εργαλείο Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην κεηθηνχ ηχπνπ, κε αλνηρηέο θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο θαη ε ζρεδίαζε ελφο ηρλνγξαθήκαηνο απφ ηα παηδηά. Σν αλνηρηφ εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε ηέζζεξηο γεληθέο εξσηήζεηο αλάπηπμεο πνπ αθνξνχζαλ ηε θχζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηηο αηηίεο, ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηεο. Καη ην θιεηζηφ εξσηεκαηνιφγην αλαπηχρζεθε γχξσ απφ παξφκνηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο: ηε θηινπεξηβαιινληηθή ζηάζε ησλ παηδηψλ(2 εξσηήζεηο), ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην κεραληζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (5 εξσηήζεηο), ηηο αηηίεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (8 εξσηήζεηο), ηηο επηπηψζεηο ηεο (7 εξσηήζεηο), ηηο πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο (18 θιεηζηέο θαη 1 αλνηρηή εξψηεζε), θαζψο θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ ππεχζπλσλ γηα ηνλ έιεγρφ ηεο (1 εξψηεζε εκηαλνηρηνχ ηχπνπ). Εεηήζεθε επίζεο απφ ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ φ,ηη ζθέθηνληαη γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κε ζηφρν νη δσγξαθηέο απηέο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ απνηχπσζε ησλ γεληθφηεξσλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο κεηξήζακε ηελ εζσηεξηθή ηνπ ζπλάθεηα ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπληειεζηή α ηνπ Cronbach. Έπεηηα απφ αθαίξεζε θάπνησλ εξσηήζεσλ ν α ηνπ Cronbach πήξε ηελ ηηκή 0,703, πξνζδίδνληαο έηζη ηελ απαηηνχκελε αμηνπηζηία ζην εξγαιείν καο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ αλνηρηνχ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο δσγξαθηάο πξνβήθακε ζε κία «θαηεγνξηνπνίεζε» ησλ απαληήζεσλ θαη αθνινχζεζε ε πνζνηηθή-ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο, ελψ γηα ην θιεηζηφ εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζακε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS (SPAW) Version 18. ηε ζπλέρεηα ζπγθεληξψζακε θαη ζπγθξίλακε ηα επξήκαηα θαη ησλ ηξηψλ ηχπνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ καο εξγαιείνπ, ελψ έγηλε θαη πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζρνιεία. Οι ζσμμεηέτονηες/οσζες ζηην έρεσνα Έπεηηα απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή θαη πξνζαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινχζεζε ε θχξηα θάζε ηεο έξεπλαο ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 118 καζεηέο (64 αγφξηα θαη 54 θνξίηζηα) ηεο Σ ηάμεο ηνπ 1 νπ θαη 3 νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Πεχθσλ, ηνπ 43 νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ 3 νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Γηαβαηψλ. Δπηιέμακε γηα ην δείγκα καο παηδηά ηεο έθηεο δεκνηηθνχ γηαηί απ απηή ηελ ειηθία (12 εηψλ πεξίπνπ) εκθαλίδνληαη νη ιεγφκελεο ηππηθέο ινγηθέο πξάμεηο (Παξαζθεπφπνπινο, 1985) θαη ηα παηδηά θαηέρνπλ γλψζεηο πνπ ηα βνεζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα/πξνβιήκαηα θαη ίζσο αθφκε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ επίιπζή ηνπο (Hungerford & Volk, 1998). Δπηπιένλ ε επηινγή ησλ ζρνιείσλ απφ δηαθνξεηηθά δηακεξίζκαηα ηεο πφιεο έγηλε γηα ηελ χπαξμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο πνηθηιίαο ζην δείγκα, ην νπνίν φκσο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ γεληθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, παξά κφλν φζσλ έρνπλ παξφκνηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά θαη εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ην κέξνο ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλάο καο πνπ αθνξνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σα ρήκαηα 1-4 πξνέθπςαλ έπεηηα απφ επεμεξγαζία ησλ εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ, ηα ρήκαηα 5 θαη 6 αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, ελψ ην ρήκα 7 παξνπζηάδεη

5 ζπλνιηθά ηηο θπξηφηεξεο ηδέεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, φπσο αλαδείρζεθαλ απφ ηα έξγα δσγξαθηθήο ηνπο. ηα πξναλαθεξφκελα ζρήκαηα ζεκεηψλνπκε (ΟΧΗ) δίπια ζε θάπνηα εξψηεζε φηαλ παξνπζηάδνπκε ηηο αξλεηηθέο απαληήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηή, ελψ φηαλ παξνπζηάδνπκε ηηο θαηαθαηηθέο απαληήζεηο δε ζεκεηψλνπκε ηίπνηε. Σχήμα 1: σζηέο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο Σχήμα 2: σζηέο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1 νη πξάμεηο πνπ πξνηείλνπλ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη ηα κηθξφηεξα (ιηγφηεξν ελεξγνβφξα) απηνθίλεηα. Απηή ε ιχζε ππνδεηθλχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλνηρηνχ εξσηεκαηνινγίνπ (ρήκα 6) θαη ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα θαη άιισλ εξεπλψλ (Boyes et al. 1993, Francis et al. 1993, Daniel et al. 2004, Shepardson et al. 2009). Σα 3/4 ησλ καζεηψλ ζπληζηνχλ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ απηνθηλήησλ κε ην πνδήιαην θαη νη κηζνί πεξίπνπ κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη ην βάδηζκα (ρήκα 5). Δίλαη άμην ζρνιηαζκνχ ην κεγάιν πνζνζηφ πνπ πξνηείλεη ην πνδήιαην,

6 θαζψο ε έξεπλα δηεμήρζε ζε πεξηνρέο φπνπ εθιείπνπλ παληειψο νη ππνδνκέο θαη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ γηα κεηαθίλεζε. Παξφια απηά ηα παηδηά είλαη εμνηθεησκέλα κε ην πνδήιαην, ζαλ παηρλίδη θπξίσο, ην αγαπάλε θαη θαίλνληαη πξφζπκα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο κεηαθηλήζεηο. Ζ δεληξνθχηεπζε πξνηείλεηαη επίζεο σο ιχζε απφ ην 89% ησλ παηδηψλ (ρήκα 1), γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Boyes et al ζε πνζνζηφ 87%, Francis et al. 1993, Shepardson et al. 2009). Όκσο φπσο θάλεθε θαηά ηε δηάξθεηα ζρεηηθήο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζην Σ 1 ηκήκα ηνπ 3 νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Πεχθσλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηθήο καο έξεπλαο, ηα παηδηά δελ θαηαλννχλ ηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ηα δάζε ζπκβάιινπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Άιιε ιχζε πνπ πξνηείλεηαη απφ πνιινχο καζεηέο είλαη ε αλαθχθισζε (83% ζηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο, ρήκα 1). Γεληθά θαίλεηαη φηη ηα παηδηά ζεσξνχλ ηα ζθνππίδηα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, αλ θαη πάιη, φπσο πξνέθπςε απφ ηε δηδαζθαιία καο, δε γλσξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο δηεξγαζίεο. Πάλησο ζηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο θαη ζηηο δσγξαθηέο ηνπο ηα πεξηζζφηεξα αλαθέξνληαη ζηα ζθνππίδηα θαη πξνηείλνπλ λα παξάγνπκε ιηγφηεξα ζθνππίδηα -θαηαγξάθεθε θαη απφ Ho (2009)- λα κελ ηα πεηάκε ζηνπο δξφκνπο ή νπνπδήπνηε αλεμέιεγθηα θαη λα ηα αλαθπθιψλνπκε. ε 66% αλέξρνληαη θαη νη καζεηέο πνπ πξνηείλνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ (ρήκα 2) θαη ζίγνπξα απαηηείηαη κεγαιχηεξε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηε ζεκαζία θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Πνιιά παηδηά επίζεο ζπληζηνχλ ηελ ελεκέξσζε σο κέζν αληηκεηψπηζεο ηεο παγθφζκηαο ζέξκαλζεο (ρήκαηα 2, 6), πηζαλφλ ιφγσ ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ γίλνληαη ζην ζρνιείν. Σχήμα 3: Λάζνο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο

7 Σχήμα 4: «Γελ μέξσ» ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο Σχήμα 5: Καηαλνκή απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Γξάςε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο λνκίδεηο φηη αλ κεηαθηλνχκαζηε ζα πεξηνξίζνπκε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή» Απφ ηελ έξεπλά καο φκσο αλαδείρζεθαλ θαη ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππεξζέξκαλζεο (ρήκα 3). Απηέο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ «θξπκκέλε ελέξγεηα», αθνχ ηα 3/4 ησλ παηδηψλ πεξίπνπ δελ αληηιακβάλνληαη φηη πξάμεηο φπσο ε θαηαλάισζε ιηγφηεξνπ θξέαηνο θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο θαηαλάισζεο (κέζσ ηεο αγνξάο ιηγφηεξσλ ξνχρσλ) κπνξνχλ λα κεηξηάζνπλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Λίγν ιηγφηεξα είλαη ηα παηδηά πνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ ηελ αμία ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ελψ νη απαληήζεηο γηα ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ πνπ δε κεηαθέξνληαη απφ πνιχ καθξηά είλαη κνηξαζκέλεο. Ζ άιιε ελαιιαθηηθή αληίιεςε ζρεηίδεηαη κε ηε ζχγρπζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κε ηελ ηξχπα ηνπ φδνληνο, θαζψο ηα 3/4 ησλ καζεηψλ πηζηεχνπλ φηη ν πεξηνξηζκφο ησλ ζπξέη, πνπ ηα ζεσξνχλ ππεχζπλα γηα ηελ ηξχπα ηνπο φδνληνο, βνεζάεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππεξζέξκαλζεο (67% θαηά Boyes et al θαη 47% πξνηείλνπλ κείσζε ησλ CFCs θαηά Βνπδξηζιή, 2007). Ζ πξνζηαζία ησλ ζπάλησλ δψσλ θαη θπηψλ ζεσξείηαη ηξφπνο πνπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ ππεξζέξκαλζε απφ πνιινχο καζεηέο (64%). Αξθεηά πςειά πνζνζηά ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ζπλαληάκε θαη ζηνπο Boyes et al (58%) θαη

8 ζηνπο Boyes et al (41%). Σέινο 60% ησλ καζεηψλ βιέπνπλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο σο ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (69% θαηά Boyes et al. 2008). Σχήμα 6: Καηαλνκή επηθξαηέζηεξσλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Πηζηεχεηο φηη ππάξρεη θάηη πνπ εζχ κπνξείο λα θάλεηο γηα λα πεξηνξίζεηο ηελ θιηκαηηθή αιιαγή; Αλ λαη, ηη λνκίδεηο φηη είλαη απηφ;» Σχήμα 7: Καηαλνκή ηδεψλ ησλ παηδηψλ πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ην ηρλνγξάθεκά ηνπο κε ζέκα «Εσγξαθίδσ φ,ηη κνπ έξρεηαη ζην κπαιφ φηαλ ζθέθηνκαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ» ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ χκθσλα κε ηελ παξνχζα εξγαζία καο γηα ην κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ηα παηδηά πξνηείλνπλ θπξίσο ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απηνθηλήησλ, ηε δεληξνθχηεπζε, ηελ αλαθχθισζε θαη γεληθά ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ζθνππηδηψλ, ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ ελεκέξσζε. Φαίλεηαη δειαδή φηη θαηέρνπλ θάπνηεο γεληθέο γλψζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, αλ θαη φπσο πξνέθπςε απφ ηελ επξχηεξε έξεπλά καο δε γλσξίδνπλ θαη δελ θαηαλννχλ ζε βάζνο ηνπο κεραληζκνχο θαη ηε θχζε ηνπ.

9 Όπσο δηαπηζηψζακε έπεηηα απφ κειέηε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ε ελεκέξσζή ησλ παηδηψλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή κέζσ ηνπ επίζεκνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε, γεγνλφο πνπ ίζσο ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε ησλ γεληθφηεξσλ γλψζεσλ. Αληίζεηα ελέξγεηεο φπσο ε δεληξνθχηεπζε, ε αλαθχθισζε θαη ε νηθνλνκία ζην ξεχκα αλαθέξνληαη ζπρλά ζηα ζρνιηθά βηβιία, είλαη θνηλσληθά απνδεθηέο θαη θάπνηεο, φπσο ε ρξήζε πνδήιαηνπ αληί γηα απηνθίλεην, πξνσζνχληαη ζεκαληηθά θαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Έηζη είλαη αλακελφκελν ηα παηδηά λα ηηο πξνηείλνπλ επξέσο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δπίζεο κέζα απφ ηελ έξεπλά καο αλαδείρζεθαλ θαη έλα πιήζνο απφ ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, πνπ αλαθέξνληαη ήδε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Boyes et al. 1993, Francis et al. 1993, Koulaidis & Christidou, 1999, Daniel et al.2004, Boyes et al. 2008), θαη νη νπνίεο πεγάδνπλ θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά κπεξδεχνπλ κεηαμχ ηνπο κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, φπσο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ φδνληνο. Οη καζεηέο ζπγρένπλ ηηο αηηίεο ησλ δχν θαηλνκέλσλ θαη ζπλδένπλ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ φδνληνο, φπσο ε ρξήζε ζπξέη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Αθφκε δπζθνιεχνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ «θξπκκέλε ελέξγεηα» θαη, κε κία ηάζε γελίθεπζεο, πξνηείλνπλ σο κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο γεληθφηεξεο «θαιέο» (πγηεηλέο ή θηινπεξηβαιινληηθέο) ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ή ε πξνζηαζία ησλ άγξησλ δψσλ, γηα ηελ νπνία επίζεο ππάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Βέβαηα πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη θαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ ζηξαηνζθαηξηθνχ φδνληνο, είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθα θαη ε παξνπζίαζή ηνπο ζε καζεηέο δεκνηηθνχ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο, θαζψο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε πςεινχ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ, πνπ πνιιέο θνξέο ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο. Απηφ ίζσο εμεγεί ηελ επηδεξκηθή πξνζέγγηζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ ζηα βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ, αλ θαη ε παγθνζκηφηεηα θαη ε έληαζε ησλ πξνβιεκάησλ είλαη πιένλ ηέηνηνπ βαζκνχ πνπ θαζηζηνχλ απνιχησο αλαγθαία ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ψζηε λα επηηεπρζεί πιεξέζηεξε θαη εγθπξφηεξε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Boyes, E., Chuckran, D. & Stanisstreet, M. (1993). How do high school students perceive global climate change: What are its manifestations? What are its origins? What corrective action can be taken? Journal of science education and technology, 2(4), Boyes, E., Skamp, Κ., & Stanisstreet, M. (2009). Australian Secondary Students Views About Global Warming: Beliefs About Actions and Willingness to Act. Science Education, 39, Boyes, E. & Stanisstreet, M. (1993). The greenhouse effect: children's perceptions of causes, consequences, and cures. International Journal of Science Education, 15, Boyes, Δ., Stanisstreet, M. & Yongling, Z. (2008). Combating global warming: the ideas of high school students in the growing economy of South East China. International Journal of Environmental Studies, 65(2),

10 Βνπδξηζιήο, Ν. (2007) Η παγθόζκηα άλνδνο ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο σο απνηέιεζκα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Μηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κέζα από ράξηεο, Γηπισκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Daniel, B., Stanisstreet, M. & Boyes, E. (2004). How can we best reduce global warming? School students ideas and misconceptions. International Journal of Environmental Studies, 61(2), Francis, C., Boyes, E., Qualter, A. & Stanisstreet, M. (1993). Ideas of Elementary Students about Reducing the Greenhouse Effect. Science Education, 77(4), Ho, E. (2009) Children s Ideas About Climate Change, (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή), University of Toronto, Department of Geography and Collaborative Program in Environmental Studies). Retrieved from Library and Archives, Canada. Koulaidis, V. & Christidou, V. (1999). Models of students thinking concerning the greenhouse effect and teaching implications, Science Education, 83(5), Lombardi, D. & Sinatra, G.M. (2010). College Students Perceptions About the Plausibility of Human-Induced Climate Change. Research in Science Education. Doi: /s z Online First. Μαιαλδξάθεο, Γ., Stanisstreet, M. & Boyes, E. (2009). Ζ παγθφζκηα ζέξκαλζε θαη νη πξνζέζεηο ειιήλσλ καζεηψλ/ηξηψλ λα αλαιάβνπλ δξάζε. ηα Πξαθηηθά ηνπ 6 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε, Οη πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Φιψξηλα: Γξάθεκα Nolan, J. (2010). ''An Inconvenient Truth'' Increases Knowledge, Concern, and Willingness to Reduce Greenhouse Gases. Environment and Behavior, 42(5), Παξαζθεπφπνπινο, Η. (1985). Εμειηθηηθή Ψπρνινγία. Ψπρνινγηθή ζεψξεζε ηεο πνξείαο ηεο δσήο απφ ηε ζχιιεςε σο ηελ ελειηθίσζε, ρνιηθή Ζιηθία, Σφκνο 3. Αζήλα. Rye, J.A., Rubba, P. A. & Wiesenmayer, R.L. (1997). An investigation of middle school students' alternative conceptions of global warming. International Journal of Science Education, 19(5), Shepardson, D.P., Niyogi. D., Choi, S. & Charusombatb, U. (2009). Seventh grade students conceptions of global warming and climate change. Environmental Education Research, 15(5),

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η κνληεινπνίεζε ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο: Δληνπηζκόο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ κεηαμύ καζεηώλ Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ. Τκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 825 Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα Α. Σοθόρ 1, Η. Αθαναζιάδηρ 2, Κ. Διάκορ 3, Α. Δούκα 4 1 Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, lsofos@rhodes.aegean.gr 2 Π.Σ.Γ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια. Μπακάλη Μαλαματή

Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια. Μπακάλη Μαλαματή Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια Μπακάλη Μαλαματή copyright 2010, Μ. Μπαθάιε, ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γ ΑΘΖΝΑ, ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Οκήξνπ 34, Ν. κύξλε Σει. 210-9310767 Δπηκέιεηα έθδνζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Tο Παρατηρητήριο τησ ΑΕΕ Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. 98/04

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα