Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1"

Transcript

1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη κε εκβξίζεηα έλα ζέκα ζρεηηθό κε ην έξγν ησλ θνξπθαίσλ απηώλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο ειιελνξζόδνμεο παηδείαο. Δληειώο όκσο αλνξζόδνμα έρεηε απέλαληί ζαο έλαλ νκηιεηή κε βαζηά ζπλείδεζε ηεο ζενινγηθήο ηνπ αλεπάξθεηαο. Καη θπζηθά ε αλεπάξθεηα απηή δελ είλαη δπλαηόλ λα θαιπθζεί κε ηερλάζκαηα θαη κάιηζηα ελώπηνλ ζενιόγσλ θαη θιεξηθώλ. Ούηε άιισζηε ζα είρα πνηέ πξόζεζε λα δηεθδηθήζσ δάθλεο θαη κάιηζηα ζενινγηθέο, πνπ πξέπεη λα είλαη θαη νη πην πηθξέο. θέθηεθα ινηπόλ λα ρξεζηκνπνηήζσ απηήλ ηελ ίδηα ηελ αδπλακία κνπ, γηα λα κηιήζσ ελώπηόλ ζαο. Γελ ζα ζαο κηιήζσ ινηπόλ σο ζενιόγνο, νύηε σο ζπζηεκαηηθόο θηιόζνθνο, αιιά σο ειεύζεξνο ζηνραζηήο. Με αθνξκή ηελ αίζζεζε πνπ κνπ πξνθάιεζε ε πξνζσπηθόηεηα θαη ην έξγν ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα αλαπηύμσ έλαλ πξνζσπηθό πξνβιεκαηηζκό ζρεηηθά κε ηελ παηδεία. Από παηδί ζπκάκαη όηη νη Σξεηο Ιεξάξρεο ραξαθηεξίδνληαλ σο «Φάξνη ηεο Οξζνδνμίαο». Μνπ άξεζε απηόο ν ραξαθηεξηζκόο. ρη γηαηί θαηαιάβαηλα από δνγκαηηθή άπνςε ηη ζεκαίλεη Οξζνδνμία, αιιά γηαηί κνπ άξεζαλ νη θάξνη. Ιδηαίηεξα νη θάξνη πνπ αλαβνζβήλνπλ. Καη κάιηζηα νη δηαιείπνληεο. Δθείλνη, δειαδή πνπ παξνπζηάδνπλ πεξηνδηθό ζηαζεξό θσο δηάξθεηαο κεγαιύηεξεο ή ίζεο ηνπ ζθόηνπο. Απηή ε ελαιιαγή θσηόο θαη ζθόηνπο κε γνήηεπε. Γελ ήμεξα γηαηί. 1 Σν θείκελν απνηειεί εηζήγεζή κνπ ζε εθδήισζε ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Ξάλζεο θαη Πεξηζεσξίνπ γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ. Δθηελή απνζπάζκαηα δεκνζηεύηεθαλ ζην πεξηνδηθό ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Ξάλζεο θαη Πεξηζεσξίνπ, «Γηαθνλία», (ηεύρνο ΝΓ ).

2 2 O Μέγαο Βαζίιεηνο, ν Ισάλλεο ν Χξπζόζηνκνο θαη ν Γξεγόξηνο ν Θενιόγνο κνπ ήηαλ ζπκπαζείο ζηα καζεηηθά κνπ ρξόληα όρη κόλν σο Φάξνη, αιιά θαη σο γελλαηόδσξνη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο. Κάζε ρξόλν ζηηο 30 Ιαλνπαξίνπ πξόζθεξαλ ζε καο ηνπο καζεηέο ηε ραξά ηεο αξγίαο. Από ην 1842 πνπ θαζηεξώζεθε γηα ηε λεόηεξε Διιάδα ε εκέξα ηεο κλήκεο ηνπο σο γηνξηή ησλ γξακκάησλ θαη ηεο ειιελνρξηζηηαληθήο παηδείαο πόζνη καζεηέο δελ πεξίκελαλ θάζε Γελάξε ην δώξν ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ; ινη καο ππήξμακε καζεηέο θαη μέξνπκε ηελ αμία απηώλ ησλ δώξσλ. Πξνεγείηαη ε ζπκπάζεηα, έπεηαη ε θαηαλόεζε. Μάιινλ ε ζπκπάζεηα είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηαλόεζε. Απηόο ν πλεπκαηηθόο λόκνο ιεηηνύξγεζε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Οη Σξεηο Ιεξάξρεο σο Φάξνη θαη Γσξεηέο δελ κνπ είλαη μέλνη αιιά νηθείνη. Καη ε νηθεηόηεηα απηή είλαη απαξαίηεηε γηα λα γεθπξώζνπκε ην ράζκα πνπ ρσξίδεη ηελ επνρή καο από ηνλ 4 ν κεηαρξηζηηαληθό αηώλα. Ολνκάδσ ηε γεθύξσζε ηνπ ράζκαηνο ηόζν καθξηλώλ κεηαμύ ηνπο επνρώλ «θαηαλόεζε». Οη ίδηνη άιισζηε νη Σξεηο Ιεξάξρεο ππήξμαλ κε ην έξγν ηνπο θαη ηε δσή ηνπο «γεθπξνπνηνί». Σν κεγαιύηεξν επίηεπγκά ηνπο: ε γεθύξσζε Διιεληζκνύ θαη Χξηζηηαληζκνύ, αλζξώπηλεο θηινζνθίαο θαη ππεξθπζηθήο απνθάιπςεο. Γελ πξόθεηηαη γηα ζπκβηβαζκό. Η γέθπξα πνπ νηθνδόκεζαλ δελ είλαη κηα κεραληθή ζύλδεζε εηεξόθιεησλ ζηνηρείσλ, αιιά έλαο θαηλνύξγηνο δξόκνο πάλσ από ην ράζκα. Αθόκε θαη αλ δελ είλαη γηα όινπο βαηόο απηόο ν δξόκνο, σζηόζν γηα πνιινύο από απηνύο πνπ ηνλ πεξπάηεζαλ ζησπειά θαη ηαπεηλά απνδείρηεθε δξόκνο δσήο. Με αθνξκή ηε κλήκε ηνπο, ζπιινγίδνκαη ηνπο Σξεηο Ιεξάξρεο πξηλ γίλνπλ νη Σξεηο Μεγάινη Ιεξάξρεο, νη ηξεηο θνξπθαίνη άγηνη ηεο Δθθιεζίαο. Σνπο ζπιινγίδνκαη ζηα ρξόληα ηεο ληόηεο ηνπο, ζηα ρξόληα ησλ θηινζνθηθώλ θαη ξεηνξηθώλ ζπνπδώλ ηνπο, ζηα ρξόληα ηνπ αγώλα θαη ηεο αγσλίαο. Πξηλ ηνπο ηηκήζεη ε Δθθιεζία κε ηα πξνζσλύκηα ν

3 3 Μέγαο, ν Θενιόγνο θαη ν Χξπζόζηνκνο ηνπο ζπιινγίδνκαη κε ηα νλόκαηά ηνπο : ν Βαζίιεηνο, ν Γξεγόξηνο θαη ν Ισάλλεο. Δίπακε ε νηθεηόηεηα σο πξνϋπόζεζε θαηαλόεζεο, «γεθύξσζεο» Αξρίδσ ινηπόλ ηελ θαηαζθεπή ηεο δηθήο κνπ γέθπξαο από κηα παξαηήξεζε ηνπ Γηώξγνπ εθέξε. Γξάθεη ζην Ηκεξνιόγηό ηνπ [Μέξεο Δ, 31-1 Γελάξε 1947]: «Με δηαζθεδάδεη αθάληαζηα ν Ναδηαλδελόο πνπ δηαβάδσ ηώξα. πήξα ηνπο ηόκνπο ηνπ Μigne. Ση κπξίν. Πξνζπαζώ λα ηνπο θαληαζηώ απηνύο ηνπο ηξεηο: ηνλ Γξεγόξην, ηνλ Βαζίιεην, ηνλ Ινπιηαλό θνηηεηέο ζηελ Αζήλα. Σξνκεξέο ηδηνζπγθξαζίεο, αληίκαρεο θαη όκσο ζην ίδην θαιάζη εθείλσλ ησλ θαηξώλ.» «ην ίδην θαιάζη εθείλσλ ησλ θαηξώλ». Ση θαηξνί θαη απηνί ηόηε; Ο 4 ν αηώλαο κ. Χ δελ ήηαλ νπσζδήπνηε αηώλαο γαιήλεο. Σαξαγκέλνη θαηξνί, θαηξνί πνιέκνπ. Έλαο θαηλνύξγηνο θόζκνο γελληέηαη, ηεο νξζόδνμεο ρξηζηηαλνζύλεο, όρη από ηε κηα κέξα ζηελ άιιε θαη όρη ρσξίο σδίλεο. Η λέα πίζηε καζηίδεηαη από αηξέζεηο, δελ έρεη απνθξπζηαιισζεί δνγκαηηθά, όια βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε κάγκαηνο. Ρεπζηά θαη ππξαθησκέλα. Καη ν παγαληζηηθόο θόζκνο είλαη αθόκε εθεί, έζησ σο έλα ζλήζθνλ ζώκα. Μπνξεί λα κελ έρεη ην ζθξίγνο θαη ηε ζέξκε ηεο λέαο πίζηεο ν παιαηόο απηόο θόζκνο, όκσο δηαζέηεη ηε ιάκςε θαη ηε γνεηεία ηεο ειιεληθήο παηδείαο, ηνπ ειιεληθνύ πλεύκαηνο. Ο ειιεληθόο ιόγνο πνηεηηθόο, ξεηνξηθόο θαη θηινζνθηθόο- είλαη δσληαλόο σο σξαία κνξθή, ελώ ην ζώκα πνπ θάπνηε ηνλ βάζηαδε πλέεη ηα ινίζζηα. Δμάληιεζε σο ζώκα ηνλ ηζηνξηθό ηνπ ρξόλν. Η παγαληζηηθή ζξεζθεία, ζλήζθνπζα πιένλ, πξνζπαζεί λα θξαηεζεί ζηε δσή από ηελ σξαία κνξθή ηεο ειιεληθήο παηδείαο. Διιελνιάηξεο ρξηζηηαλνί ρξεζηκνπνηνύζαλ αλεπηθύιαθηα ηελ ειιεληθή θηινζνθία θαη εμειιελίδνληαο ηνλ ρξηζηηαληζκό έθηαλαλ έηζη κέρξη ηελ αίξεζε (Γλσζηηθνί, Αξεηαληζηέο, Απνιιηλαξηζηέο). Από ηελ άιιε κεξηά νη Διιελνκάρνη ρξηζηηαλνί απέξξηπηαλ ζην ζύλνιό ηεο ηελ

4 4 ειιεληθή παηδεία, ύςσλαλ ηείρε γηα λα απνθόςνπλ ηελ αλζξώπηλε θηινζνθία από ηε ζεία ζνθία, ηνλ αλζξώπηλν ιόγν από ηνλ εμ απνθαιύςεσο Λόγν. Οη ηειεπηαίνη απηνί θαηαδηθάδνπλ ηελ ειιεληθή παηδεία δηεξσηώκελνη : «Τί κοινόν μεηαξύ Ἀθηνῶν και Ἱεποζολύμων, μεηαξύ Πνύκαρ καί Γολγοθά;». Καη θνληά ζ απηνύο νη λνζηαιγνί ηεο αλαβίσζεο ηεο αξραίαο ζξεζθείαο θαη ηνπ ζλήζθνληνο παγαληζηηθνύ θόζκνπ δηεθδηθνύλ γηα ινγαξηαζκό ηνπο ηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο. Ο θαιύηεξνο αλάκεζά ηνπο ν ξνκαληηθόο Ινπιηαλόο, ν ζπκθνηηεηήο ηνπ Βαζηιείνπ θαη ηνπ Γξεγνξίνπ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ησλ Αζελώλ, δηαπνηηζκέλνο από ηελ θιαζηθή παηδεία θαη ηελ ειιεληθή θηινζνθία, ζεσξνύζε αγεθύξσην ην ράζκα Διιεληζκνύ θαη Χξηζηηαληζκνύ θαη δηαθήξπηηε: «ε καο [ηνπο εζληθνύο] αλήθνπλ ε επγισηηία θαη νη ηέρλεο ηεο Διιάδνο θαη ε ιαηξεία ησλ ζεώλ ηεο, ε δηθή ζαο θιεξνλνκηά [ησλ ρξηζηηαλώλ] είλαη ε ακάζεηα θαη ε αγξνηθία θαη ηίπνηε πεξηζζόηεξν. Απηή είλαη ε δηθή ζαο ζνθία». [Ἡμῖν ἀνήκοςζιν ἡ εὐγλωηηία καί αἱ ηέσναι ηῆρ Ἑλλάδορ καί ἡ ηαῶν θεῶν αὐηῆρ λαηπεία, ὑμέηεπορ δε κλῆπορ ἐζηί ἡ ἀμάθεια καί ἡ ἀγποικία καί οὐδέν πλέον. Αὔηη ἐζηίν ἡ ζοθία ὑμῶν.]. «Τπομεπέρ ιδιοζςγκπαζίερ, ανηίμασερ, και όμωρ ζην ίδην θαιάζη εθείλσλ ησλ θαηξώλ». Πξόθεηηαη γηα θαηξνύο πνπ πεξίζζεπε ν θαλαηηζκόο από όιεο ηηο κεξηέο, γηαηί πεξίζζεπε θαη ην πάζνο, γηαηί πεξίζζεπε θαη ε αγσλία. απηνύο ηνπο ηαξαγκέλνπο θαηξνύο ινηπόλ αλδξώλνληαη ν Βαζίιεηνο, ν Γξεγόξηνο θαη ν Ισάλλεο. Αγαπνύλ ηα ειιεληθά γξάκκαηα, ηα ζπνπδάδνπλ ζε θεκηζκέλα θέληξα ειιεληθήο παηδείαο θαη ηα κειεηνύλ κε πάζνο. Γελ ηα απνξξίπηνπλ πξηλ ηα γλσξίζνπλ. Γελ ηπθιώλνληαη όκσο θαη απ απηά, ώζηε λα μεζηξαηίζνπλ. Γελ ηνπο ηξνκάδεη ην ράζκα αλάκεζα ζηελ ειιεληθή παηδεία θαη ηε ρξηζηηαληθή απνθάιπςε, γηαηί

5 5 παηνύλ ζηαζεξά θαη ζηηο δύν όρζεο. ηε κηα κε ην λνπ θαη ζηελ άιιε κε ηελ θαξδηά. Δίλαη θηηαγκέλνη γεθπξνπνηνί. Ξέξνπλ λα ρηίδνπλ γέθπξεο, γηαηί μέξνπλ λα δηαθξίλνπλ ην δσληαλό από ην ζλεζηκαίν. Ο Γξεγόξηνο ν Ναδηαλδελόο, ζηέθεηαη πάλσ από ην ράζκα ησλ δύν θόζκσλ, θαη ζρεδηάδεη κε ζηαζεξό ρέξη ηε γέθπξά ηνπ κε ηα εμήο ιόγηα από ηνλ επηηάθην πξνο ην ζπκθνηηεηή θαη θίιν ηνπ Βαζίιεην: «Έρσ ηε γλώκε πσο έρεη γίλεη παξαδεθηό από όινπο ηνπο ινγηθνύο αλζξώπνπο όηη ε παηδεία θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε αλάκεζα ζηα αλζξώπηλα αγαζά θαη όρη κόλν ε Χξηζηηαληθή παηδεία αιιά θαη ε θιαζζηθή, ηελ νπνία πνιινί Χξηζηηαλνί «θαθώο εἰδόηεο» απνξξίπηνπλ ιέγνληαο πσο είλαη επηθίλδπλε θαη βιαβεξή θαη πσο απνκαθξύλεη από ην Θεό. Καη θαηαιήγεη «Γελ πξέπεη λα θαηαδηθάδνπκε ηελ θιαζηθή παηδεία επεηδή αξέζεη απηό ζε κεξηθνύο, αιιά νθείινπκε λα ζεσξνύκε αλόεηνπο θαη αγξάκκαηνπο όζνπο ζθέπηνληαη κε ηνλ ηξόπν απηό». ηελ ίδηα γξακκή κε ηνλ Γξεγόξην ηνλ Θενιόγν θηλνύληαη θαη ν Μέγαο Βαζίιεηνο θαη ν Ισάλλεο ν Χξπζόζηνκνο. Η γεθύξσζε ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηνλ Διιεληθό ιόγν θαη ηε Χξηζηηαληθή πίζηε ζπλίζηαηαη ζηελ αθνκνίσζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο θαη ζηελ εθιεθηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ σθέιηκσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπηεί θαη λα δηαηππσζεί ζσζηά ην ρξηζηηαληθό κήλπκα. Πξόθεηηαη γηα κηα θαηλνύξγηα ζύλζεζε, όρη κηα κεραληθή θαηαζθεπή, αιιά γηα έλα δσληαλό νξγαληζκό πνπ έλσζε ηα πξηλ δηεζηώηα θαη δεκηνύξγεζε έλα λέν παξάδεηγκα βίνπ, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηνπ «ζνθνύ θαη αγίνπ» ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηόηεξνπ θιαζηθνύ ειιεληθνύ ηνπ «θαινύ θαη αγαζνύ». Ο Βαζίιεηνο, ν Γξεγόξηνο θαη ν Ισάλλεο δελ ππήξμαλ θηιόζνθνη ζηνραζηέο κε ηε ζεκεξηλή έλλνηα ηνπ όξνπ, αιιά πξαγκαηηθνί ζενιόγνη. Αγάπεζαλ ηνλ ειιεληθό ιόγν, έδεημαλ όκσο θαη ηα όξηα ηνπ. Η ζενινγία ηνπο δελ ηαπηίδεηαη κε ηε κεηαθπζηθή Οη θηιόζνθνη θηινζνθνύλ κε ην

6 6 ζηνραζκό θαη έρνληαο σο θέληξν ηε ινγηθή. Με απηή κπνξεί λα κηιήζεη θάπνηνο γηα ην ζεό σο ηελ πιαησληθή ηδέα ηνπ αγαζνύ ή σο ην πξώην θηλνύλ αθίλεηνλ ηνπ Αξηζηνηέιε. Γηα ηνλ πξνζσπηθό όκσο ζεό ηεο Οξζνδνμίαο νη Παηέξεο έδεημαλ κε ην ιόγν θαη ηνλ αζθεηηθό βίν ηνπο έλαλ δηαθνξεηηθό δξόκν. Δίλαη ν δξόκνο ηεο ζησπήο θαη ηνπ εζπραζκνύ. πιινγίδνκαη ην Βαζίιεην, ην Γξεγόξην θαη ηνλ Ισάλλε, πξνθεηκέλνπ λα ληώζσ κέζα από ηε δσή ηνπο θαη έξγν ηνπο ηη ζήκαηλε παηδεία γη απηνύο. Πξώηα λα ληώζσ, έπεηηα λα θαηαλνήζσ, γηα λα κπνξέζσ ζην ηέινο λα ην εθθξάζσ. Καηαλόεζε δηα ηεο αηζζήζεσο ινηπόλ Άξηζηνη γλώζηεο ηεο ζύξαζελ παηδείαο, κε πεξγακελέο ζπνπδώλ ζηα πην θεκηζκέλα πλεπκαηηθά θέληξα ηεο επνρήο, ηζρπξέο πξνζσπηθόηεηεο κε μερσξηζηέο ηθαλόηεηεο, είραλ εμαζθαιηζκέλε ηελ πξννπηηθή λα ζηαδηνδξνκήζνπλ σο ηζρπξνί άλδξεο ηεο εμνπζίαο, ηνπ πινύηνπ θαη ησλ γξακκάησλ. Αξλήζεθαλ θαη ηα ηξία. Ο Μέγαο Βαζίιεηνο σο Ιεξάξρεο ήηαλ ν πην θησρόο πινύζηνο ηεο επνρήο ηνπ. Μόλε πεξηνπζία ηνπ ηα παιηόξνπρά ηνπ θαη κεξηθά βηβιία. Καη όκσο ζηε Βαζηιεηάδα ηνπ πξόζθεξε θξνληίδα ζε ρηιηάδεο θησρνύο, αξξώζηνπο θαη μέλνπο. ε Δζληθνύο, Χξηζηηαλνύο θαη Ινπδαίνπο, ρσξίο δηαθξίζεηο, αιιά κε ιεπηόηαηε «δηάθξηζε». Ο Γξεγόξηνο ν Ναδηαλδελόο εγθαηέιεηςε ηηο θηινζνθηθέο ζρνιέο ηεο Αζήλαο, όπνπ δηαθξίζεθε, θαη αδηαθνξώληαο γηα κηα ιακπξή παλεπηζηεκηαθή θαξηέξα, όπσο ζα ιέγακε ζήκεξα, πξώηα αζθήηεςε θαη έπεηηα αθνζηώζεθε ζην πνηκαληηθό ηνπ έξγν, αλαθνπθίδνληαο έηζη ηνλ αλζξώπηλν πόλν θαη ειέγρνληαο ακείιηθηα ηνλ πινύην θαη ηελ αδηθία, όπνπ ηα ζπλαληνύζε. Πξνηξέπεη ηνπο ζπγρξόλνπο ηνπ: «Γίλε ζην γείηνλά ζνπ πην πνιύηηκνο κε ηελ αγάπε, γίλε ζην δπζηπρηζκέλν Θεόο κε ην λα κηκείζαη ηελ αγάπε ηνπ Θενύ. ηνλ Χξηζηό λα επηζθεθηνύκε, ηνλ Χξηζηό

7 7 λα ππεξεηήζνπκε, ηνλ Χξηζηό λα ζξέςνπκε, ηνλ Χξηζηό λα ληύζνπκε, ηνλ Χξηζηό λα πεξηκαδέςνπκε, ηνλ Χξηζηό λα ηηκήζνπκε». Πόζν ςειά έβιεπε ζηα αιήζεηα, γηα λα αλαγλσξίζεη ην Χξηζηό ηόζν ρακειά κέζα ζηνλ αλζξώπηλν πόλν; πσο θαη νη άιινη Παηέξεο έηζη θαη ν Ισάλλεο ν Χξπζόζηνκνο ζενινγεί κε ιόγν θαη έξγν. Με άξηζηεο ζπνπδέο ζηε ξεηνξηθή θαη ηε θηινζνθία απνζύξεηαη πξώηα ζηελ έξεκν γηα έμη ρξόληα, πξνο κεγάιε ιύπε ηνπ δαζθάινπ ηνπ, ηνπ εζληθνύ ζνθηζηή Ληβάληνπ, πνπ πξνόξηδε ηνλ Ισάλλε γηα δηάδνρό ηνπ ζηε ζρνιή ηνπ, «αλ», όπσο έιεγε, «δελ ηνπ ηνλ έθιεβαλ νη Χξηζηηαλνί» [εἰ μή οἱ Χπιζηιανοί ἐζύλοςν αὐηόν.]. Αθηεξώζεθε ζηε ζπλέρεηα ζην πνηκαληηθό ηνπ έξγν, ζπγθξνύζηεθε κε ηνπο δπλαηνύο γηα λα αλαθνπθίζεη ηνπο αδύλαηνπο θαη λα πεζάλεη ηέινο ζην δξόκν ηεο εμνξίαο. Γελ ζα κπνξνύζε λα γίλεη θαη αιιηώο, αθνύ ηνικνύζε λα ειέγρεη αθόκε θαη ηελ απηνθξάηεηξα Δπδνμία κε ιόγηα όπσο: «Σελ εμνπζία ηελ έρεηο, γηα λα απνλέκεηο παληνύ δηθαηνζύλε. ζν ηζρπξή θη αλ είζαη, είζαη θαπλόο θαη όλεηξν. Γη απηό δώζε ηέινο ζηε δπζηπρία. Ούηε ηα ρξήκαηα, νύηε ε δόμα ηεο εμνπζίαο ζα θαηέβνπλ καδί ζνπ ζηνλ ηάθν». Γε ραξίδνληαη ζε θαλέλαλ είηε πινύζηνο είλαη απηόο πνπ θξύβεηαη πίζσ από ηνλ πινύην ηνπ, είηε θησρόο πνπ θξύβεηαη πίζσ από ηε θηώρεηα ηνπ. Γελ ζέινπλ απιώο λα ρνξηάζνπλ ηνπο πεηλαζκέλνπο ζέινπλ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ πλεπκαηηθή δσή. Ο Ισάλλεο ν Χξπζόζηνκνο δελ δείρλεη θαζόινπ θαηαλόεζε ζην ηεξό ζήκεξα δηθαίσκα ηνπ θαηαλαισηή λα απνιαύζεη ηε ραξά ηεο θαηαλάισζεο ησλ πξνζθεξόκελσλ πιηθώλ αγαζώλ: «Ο Χξηζηόο ηα γνπλ άπεηξα πιήζε εζηηάζαο επί ηεο εξήκνπ, νπθ επί θιίλελ θαη ύπλνλ απηνίο έπεκςελ, αιι επί ζείσλ αθξόαζηλ εθάιεζελ ιόγσλ. Οπ γαξ δηέξξεμελ απηώλ ηαο γαζηέξαο, νπδέ εηο κέζελ εμέβαιελ, αιιά πιεξώζαο απηώλ ηελ ρξείαλ, πξνο ηελ πλεπκαηηθήλ ήγε ηξνθήλ». Ο ζθνπόο, δειαδή ηνπ Χξηζηνύ, δελ ήηαλ λα ηαΐζεη ηνπο

8 8 πεληαθηζρίιηνπο θαη λα ηνπο ζηείιεη θαηόπηλ γηα ύπλν, δηόηη δελ ηνπο έπξεμε ζην θαΐ θαη δελ ηνπο έπλημε ζην πηνηό, αιιά αθνύ θάιπςε ηε βαζηθή ηνπο αλάγθε, ηνπο νδήγεζε έπεηηα ζηελ πλεπκαηηθή ηξνθή, δειαδή ζηελ αθξόαζε ηνπ ζείνπ ιόγνπ. Οπσζδήπνηε παηδεία γηα ηνπο Σξεηο Ιεξάξρεο δελ ζήκαηλε εύθνιε δσή. Ούηε ήηαλ ηίηινη ζπνπδώλ πνπ ζα ηνπο εμαζθάιηδαλ ηνλ επίγεην παξάδεηζν ηνπ πινύηνπ, ηεο εμνπζίαο θαη ηεο δόμαο. Η παηδεία γηα ηνπο Σξεηο Ιεξάξρεο δελ εμαληιείηαη ζηελ πεξίηερλε θξαζηηθή δηαηύπσζε ηνπ νξζόδνμνπ δόγκαηνο θαη ζε θαηερεηηθνύο ιόγνπο. Αλ θαη δελ πζηεξνύζαλ βέβαηα ζ απηό, έδεημαλ κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπο σο Ιεξάξρεο όηη παηδεία ζεκαίλεη έκπξαθηε, εθαξκνζκέλε ζενινγία. Δπαγξύπλεζε, κέξηκλα, αγσλία, ζησπή, απηό είλαη ην έδαθνο όπνπ ξηδώλεη ην δέληξν ηεο παηδείαο, γηα λα δώζεη θάπνηε ηνπο θαξπνύο ηνπ σο ιόγν θαη πξάμε. Γίδαμαλ ηη ζεκαίλεη παηδεία κέζσ ηεο θαλεξήο ηνπο δσήο. Η ζσξηά ηνπο, ε ζηάζε ηνπο, ε ελδπκαζία ηνπο, ε ηξνθή ηνπο, ην ήζνο ηνπο, όρη κόλν ν ιόγνο ηνπο θαη ε γξαθή ηνπο, δίλνπλ ηνλ πην νινθιεξσκέλν νξηζκό ηεο πξαγκαηηθήο παηδείαο. Λύπεζαλ πνιινύο ζηα ρξόληα ηνπο, ειέγρνληαο απζηεξά ηνλ πινύην, ηελ αδηθία θαη ηε δηαθζνξά. Λππήζεθαλ θαη νη ίδηνη πνιύ. ηηο κέξεο καο πνπ ε παηδεία σο αληηθείκελν θξαηηθήο ή ηδησηηθήο κέξηκλαο έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ ςεπηνκόξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο ή ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε κε ηελ πνιπκάζεηα θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο «σξαίαο κνξθήο» θαη ηε ζπλαθόινπζε νηθνλνκηθή επηηπρία, έξρνληαη νη Σξεηο Ιεξάξρεο θαη αλαζύξνπλ από ηε ιήζε ηελ αιεζηλή ζεκαζία ηεο ιέμεο «παηδεία». Η παηδεία σο αιεζηλή κόξθσζε είλαη ε γέθπξα πάλσ ζηελ νπνία ζπληειείηαη ε κεηακόξθσζε ηνπ αλζξώπνπ σο πξνζώπνπ. Απηόο είλαη ν νξηζκόο ηεο παηδείαο ζύκθσλα κε ην παξάδεηγκα ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ησλ θαηεμνρήλ γεθπξνπνηώλ. Γηόηη ην δεηνύκελν γηα ηνλ άλζξσπν ήηαλ

9 9 θαη είλαη ε κεηακόξθσζή ηνπ. Καη ε κεηακόξθσζή ηνπ ζπληειείηαη ζην θσο θαη πάλσ ζηε γέθπξα. Μίιεζα γηα ηελ παηδεία σο γέθπξα πάλσ ζηελ νπνία ζπληειείηαη ε κεηακόξθσζε ηνπ αλζξώπνπ. Η γέθπξα σο αλζξώπηλε θαηαζθεπή απνηειεί ηόπν πνπ δίλεη λόεκα ζην ρώξν. Χσξίο ηε γέθπξα ην πνηάκη, νη όρζεο, ε γύξσ ρισξίδα θαη παλίδα είλαη απιά θαη κόλνλ ρώξνο αδηαθνξνπνίεηνο ρσξίο έλα ζηαζεξό ζεκείν αλαθνξάο, ρσξίο θέληξν. Με ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο ν ρώξνο απνθηά θέληξν, απνθηά ζεκείν αλαθνξάο, απνθηά λόεκα γηα ηνλ άλζξσπν. Γίλεηαη ηόπνο αλζξώπηλνο. Η γέθπξα σο ηόπνο δίλεη λόεκα ζην ρώξν. Η γέθπξα είλαη ν ηδηάδσλ ηόπνο πνπ θείηαη κεηαμύ νπξαλνύ θαη γεο, αλ θαη ζηεξίδεηαη ζηε γε, σζηόζν είλαη ηαπηόρξνλα κεηέσξε. Η παηδεία ινηπόλ σο γέθπξα, ζύκθσλα κε ην παξάδεηγκα ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, γίλεηαη ν θαηεμνρήλ ηόπνο ζπλάληεζεο ηεο γεο θαη ηνπ νπξαλνύ, ησλ ζλεηώλ αλζξώπσλ θαη ηνπ ζενύ. Μίιεζα γηα ηελ παηδεία σο δέληξν. Σελ ίδηα εηθόλα ρξεζηκνπνηεί θαη ν Martin Heidegger πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ην δέληξν ηεο θηινζνθίαο θαη λα ζηξέςεη ην βιέκκα καο από ην δέληξν ζην έδαθνο. Σν έδαθνο ην νπνίν έρεη πεξηέιζεη ζε ιήζε. Καη ην ηξαγηθό γηα κηαο ζήκεξα, επηζεκαίλεη ν θηιόζνθνο, είλαη όηη θαη ε ίδηα ε ιήζε έρεη πεξηέιζεη ζε ιήζε. Καη Heidegger δαλείδεηαη ηε γλσζηή εηθόλα ηνπ δέληξνπ ησλ επηζηεκώλ από ηνλ Descartes. Αληηγξάθσ ινηπόλ ηα παξαθάησ από ηελ Δηζαγσγή ηνπ 1949 ζην έξγν ηνπ Heidegger «Τι είναι Μεηαθυζική;» : «Ο Descartes γξάθεη πξνο ηνλ Picot, πνπ κεηέθξαδε ηηο Αξρέο ηεο Φηινζνθίαο ζηε γαιιηθή: Οιόθιεξε ε θηινζνθία κνηάδεη επνκέλσο κε δέληξν, ηνπ νπνίνπ νη ξίδεο είλαη ε κεηαθπζηθή, ν θνξκόο ε θπζηθή, θαη ηα θιαδηά πνπ βγαίλνπλ από απηόλ ηνλ θνξκό είλαη όιεο νη ππόινηπεο επηζηήκεο

10 10 Μέλνληαο ζε απηήλ ηελ εηθόλα, εξσηνύκε: ε πνην έδαθνο βξίζθνπλ έξεηζκα νη ξίδεο ηνπ δέληξνπ ηεο θηινζνθίαο; Από πνην ζεκέιην ιακβάλνπλ ηνπο ζξεπηηθνύο ρπκνύο θαη ηηο δπλάκεηο νη ξίδεο, θαη κέζσ απηώλ νιόθιεξν ην δέληξν; Πνύ εζπράδεη θαη πνύ θηλείηαη ε νπζία ηεο κεηαθπζηθήο; Ση είλαη ε κεηαθπζηθή, ηδσκέλε κέζα από ην ζεκέιηό ηεο; Ση είλαη ελ γέλεη ε κεηαθπζηθή ζην ζεκέιηό ηεο;» Καη εγώ ινηπόλ ζήκεξα εκέξα γηνξηήο γηα ηελ παηδεία, δηεξσηώκαη θαη απεπζύλσ θαη ζε ζαο ην εξώηεκα : «ε πνην έδαθνο βξίζθνπλ έξεηζκα νη ξίδεο ηνπ δέληξνπ ηεο παηδείαο ; Από πνην ζεκέιην ιακβάλνπλ ηνπο ζξεπηηθνύο ρπκνύο θαη ηηο δπλάκεηο νη ξίδεο, θαη κέζσ απηώλ νιόθιεξν ην δέληξν; Πνύ εζπράδεη θαη πνύ θηλείηαη ε νπζία ηεο παηδείαο ; Ση είλαη ε παηδεία, ηδσκέλε κέζα από ην ζεκέιηό ηεο; Ση είλαη ελ γέλεη ε παηδεία ζην ζεκέιηό ηεο;» Γελ έρσ έηνηκε κηα ινγηθή θαη ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθά απάληεζε θαζνιηθήο απνδνρήο. Ίζσο θαη λα κελ ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο απάληεζε, ζήκεξα κάιηζηα. Θέισ όκσο λα ζαο κεηαθέξσ κηα πξώηε αίζζεζε πνπ δνθίκαζα, όηαλ ζηνράζηεθα απηό ην εξώηεκα, κε αθνξκή ηε κλήκε ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ σο ησλ Φάξσλ ηεο Οξζνδνμίαο. Πάιη ν δξόκνο πνπ παίξλσ γηα ηελ θαηαλόεζε πεξλά κέζα από ηελ αίζζεζε. πγρσξέζηε κνπ απηή ηελ εκκνλή. Αλ ε θηινζνθία έρεη ρξένο λα καο ηνπνζεηεί πάληα κπξνζηά ζην αλνίθεην θαη ην μέλν, ε πνίεζε κε ηηο κεηαθνξηθέο ηεο αλαινγίεο καο κεηαθέξεη ζην ηόπν ηεο νηθεηόηεηαο. Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε ινηπόλ ηε κεηαθνξηθή γιώζζα ηεο πνίεζεο γηα λα ληώζνπκε ηε θηινζνθία, πνπ ζεκαίλεη λα ζηνραζηνύκε ζε βάζνο αιιά κε ηξόπν νηθείν. πιινγίδνκαη ινηπόλ όηη ην έδαθνο όπνπ ξηδώλεη ην δέληξν ηεο παηδείαο σο νπζίαο δελ κπνξεί λα είλαη άιιν από ηελ αιήζεηα. Καη αλ ν όξνο Οξζνδνμία πεξηγξάθεη ζενινγηθά ηελ εκπεηξία ηεο αιήζεηαο, ηόηε θαη ε πνηεηηθή

11 11 θξάζε «Φάξνο ηεο Οξζνδνμίαο» ηαπηίδεηαη λνεκαηηθά κε ηε θξάζε «Φάξνο ηεο αιήζεηαο», δειαδή «Φσο ηεο αιήζεηαο». Ση ζεκαίλεη όκσο θσο ηεο αιήζεηαο; Το θως που ανήκει ζηην αλήθεια; Το θως δηλαδή που είναι κηήμα ηης αλήθειας; Ή κήπσο ε θξάζε «Φάξνο ηεο αιήζεηαο» κπνξεί λα ζεκαίλεη ηο θως που θωηίζει ηην αλήθεια, έηζη ώζηε λα ηελ απνθαιύπηεη κπξνζηά ζηα κάηηα καο σο α-ιήζεηα, σο απηό δειαδή πνπ αλαζύξεηαη από ηε ιήζε θαη καο απν-θαιύπηεηαη. Αθνινπζώληαο ηε δεύηεξε εξκελεία, ηόηε ζην εξώηεκα «ε πνην έδαθνο βξίζθνπλ έξεηζκα νη ξίδεο ηνπ δέληξνπ ηεο παηδείαο», ζα απαληνύζα: ζε εθείλν ην έδαθνο πνπ θσηίδεηαη πεξηνδηθά από ην θσο ηνπ δηαιείπνληνο θάξνπ ηεο αιήζεηαο. Απηόο ν δηαιείπσλ θάξνο, αλαβνζβήλεη πεξηνδηθά θαη άιινηε σο παξνπζία θσηίδεη, άιινηε πάιη σο απνπζία θσηόο βπζίδεη ζην ζθνηάδη θαη ζηελ αγσλία ην ζεκέιην ηεο παηδείαο, πνπ δελ είλαη άιιν από ην ζεκέιην ηεο ίδηαο καο ηεο ύπαξμεο. Γηαηί ε αιήζεηα σο ην ζεκέιην ηεο ύπαξμήο καο είλαη ην δηθό καο ζπίηη. Ο θάξνο ηεο αιήζεηαο, όηαλ θσηίδεη απνθαιύπηεη ην άξξεην ζεκέιην θαη, όηαλ πάιη ζβήλεη, ην θαιύπηεη κε ην ζθνηάδη. Ωζηόζν, δελ ην αθήλεη λα πεξηπέζεη πνηέ ζηε ιήζε. Απηή είλαη άιισζηε θαη ε απνζηνιή ηνπ θάξνπ. Έρσ ηελ αίζζεζε όηη ν Μέγαο Βαζίιεηνο, ν Γξεγόξηνο ν Θενιόγνο θαη ν Ισάλλεο ν Χξπζόζηνκνο κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπο καο έδεημαλ, σο Φάξνο ηεο Οξζνδνμίαο, σο Φάξνο ηεο αιήζεηαο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ θσηόο ζηε δσή καο. Καη ην θσο δελ ην εμεγείο, ην βιέπεηο.. Γεκήηξεο Βιάρνο, Ξάλζε 18/01/2009

12 12

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα