Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1"

Transcript

1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη κε εκβξίζεηα έλα ζέκα ζρεηηθό κε ην έξγν ησλ θνξπθαίσλ απηώλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο ειιελνξζόδνμεο παηδείαο. Δληειώο όκσο αλνξζόδνμα έρεηε απέλαληί ζαο έλαλ νκηιεηή κε βαζηά ζπλείδεζε ηεο ζενινγηθήο ηνπ αλεπάξθεηαο. Καη θπζηθά ε αλεπάξθεηα απηή δελ είλαη δπλαηόλ λα θαιπθζεί κε ηερλάζκαηα θαη κάιηζηα ελώπηνλ ζενιόγσλ θαη θιεξηθώλ. Ούηε άιισζηε ζα είρα πνηέ πξόζεζε λα δηεθδηθήζσ δάθλεο θαη κάιηζηα ζενινγηθέο, πνπ πξέπεη λα είλαη θαη νη πην πηθξέο. θέθηεθα ινηπόλ λα ρξεζηκνπνηήζσ απηήλ ηελ ίδηα ηελ αδπλακία κνπ, γηα λα κηιήζσ ελώπηόλ ζαο. Γελ ζα ζαο κηιήζσ ινηπόλ σο ζενιόγνο, νύηε σο ζπζηεκαηηθόο θηιόζνθνο, αιιά σο ειεύζεξνο ζηνραζηήο. Με αθνξκή ηελ αίζζεζε πνπ κνπ πξνθάιεζε ε πξνζσπηθόηεηα θαη ην έξγν ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα αλαπηύμσ έλαλ πξνζσπηθό πξνβιεκαηηζκό ζρεηηθά κε ηελ παηδεία. Από παηδί ζπκάκαη όηη νη Σξεηο Ιεξάξρεο ραξαθηεξίδνληαλ σο «Φάξνη ηεο Οξζνδνμίαο». Μνπ άξεζε απηόο ν ραξαθηεξηζκόο. ρη γηαηί θαηαιάβαηλα από δνγκαηηθή άπνςε ηη ζεκαίλεη Οξζνδνμία, αιιά γηαηί κνπ άξεζαλ νη θάξνη. Ιδηαίηεξα νη θάξνη πνπ αλαβνζβήλνπλ. Καη κάιηζηα νη δηαιείπνληεο. Δθείλνη, δειαδή πνπ παξνπζηάδνπλ πεξηνδηθό ζηαζεξό θσο δηάξθεηαο κεγαιύηεξεο ή ίζεο ηνπ ζθόηνπο. Απηή ε ελαιιαγή θσηόο θαη ζθόηνπο κε γνήηεπε. Γελ ήμεξα γηαηί. 1 Σν θείκελν απνηειεί εηζήγεζή κνπ ζε εθδήισζε ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Ξάλζεο θαη Πεξηζεσξίνπ γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ. Δθηελή απνζπάζκαηα δεκνζηεύηεθαλ ζην πεξηνδηθό ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Ξάλζεο θαη Πεξηζεσξίνπ, «Γηαθνλία», (ηεύρνο ΝΓ ).

2 2 O Μέγαο Βαζίιεηνο, ν Ισάλλεο ν Χξπζόζηνκνο θαη ν Γξεγόξηνο ν Θενιόγνο κνπ ήηαλ ζπκπαζείο ζηα καζεηηθά κνπ ρξόληα όρη κόλν σο Φάξνη, αιιά θαη σο γελλαηόδσξνη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο. Κάζε ρξόλν ζηηο 30 Ιαλνπαξίνπ πξόζθεξαλ ζε καο ηνπο καζεηέο ηε ραξά ηεο αξγίαο. Από ην 1842 πνπ θαζηεξώζεθε γηα ηε λεόηεξε Διιάδα ε εκέξα ηεο κλήκεο ηνπο σο γηνξηή ησλ γξακκάησλ θαη ηεο ειιελνρξηζηηαληθήο παηδείαο πόζνη καζεηέο δελ πεξίκελαλ θάζε Γελάξε ην δώξν ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ; ινη καο ππήξμακε καζεηέο θαη μέξνπκε ηελ αμία απηώλ ησλ δώξσλ. Πξνεγείηαη ε ζπκπάζεηα, έπεηαη ε θαηαλόεζε. Μάιινλ ε ζπκπάζεηα είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηαλόεζε. Απηόο ν πλεπκαηηθόο λόκνο ιεηηνύξγεζε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Οη Σξεηο Ιεξάξρεο σο Φάξνη θαη Γσξεηέο δελ κνπ είλαη μέλνη αιιά νηθείνη. Καη ε νηθεηόηεηα απηή είλαη απαξαίηεηε γηα λα γεθπξώζνπκε ην ράζκα πνπ ρσξίδεη ηελ επνρή καο από ηνλ 4 ν κεηαρξηζηηαληθό αηώλα. Ολνκάδσ ηε γεθύξσζε ηνπ ράζκαηνο ηόζν καθξηλώλ κεηαμύ ηνπο επνρώλ «θαηαλόεζε». Οη ίδηνη άιισζηε νη Σξεηο Ιεξάξρεο ππήξμαλ κε ην έξγν ηνπο θαη ηε δσή ηνπο «γεθπξνπνηνί». Σν κεγαιύηεξν επίηεπγκά ηνπο: ε γεθύξσζε Διιεληζκνύ θαη Χξηζηηαληζκνύ, αλζξώπηλεο θηινζνθίαο θαη ππεξθπζηθήο απνθάιπςεο. Γελ πξόθεηηαη γηα ζπκβηβαζκό. Η γέθπξα πνπ νηθνδόκεζαλ δελ είλαη κηα κεραληθή ζύλδεζε εηεξόθιεησλ ζηνηρείσλ, αιιά έλαο θαηλνύξγηνο δξόκνο πάλσ από ην ράζκα. Αθόκε θαη αλ δελ είλαη γηα όινπο βαηόο απηόο ν δξόκνο, σζηόζν γηα πνιινύο από απηνύο πνπ ηνλ πεξπάηεζαλ ζησπειά θαη ηαπεηλά απνδείρηεθε δξόκνο δσήο. Με αθνξκή ηε κλήκε ηνπο, ζπιινγίδνκαη ηνπο Σξεηο Ιεξάξρεο πξηλ γίλνπλ νη Σξεηο Μεγάινη Ιεξάξρεο, νη ηξεηο θνξπθαίνη άγηνη ηεο Δθθιεζίαο. Σνπο ζπιινγίδνκαη ζηα ρξόληα ηεο ληόηεο ηνπο, ζηα ρξόληα ησλ θηινζνθηθώλ θαη ξεηνξηθώλ ζπνπδώλ ηνπο, ζηα ρξόληα ηνπ αγώλα θαη ηεο αγσλίαο. Πξηλ ηνπο ηηκήζεη ε Δθθιεζία κε ηα πξνζσλύκηα ν

3 3 Μέγαο, ν Θενιόγνο θαη ν Χξπζόζηνκνο ηνπο ζπιινγίδνκαη κε ηα νλόκαηά ηνπο : ν Βαζίιεηνο, ν Γξεγόξηνο θαη ν Ισάλλεο. Δίπακε ε νηθεηόηεηα σο πξνϋπόζεζε θαηαλόεζεο, «γεθύξσζεο» Αξρίδσ ινηπόλ ηελ θαηαζθεπή ηεο δηθήο κνπ γέθπξαο από κηα παξαηήξεζε ηνπ Γηώξγνπ εθέξε. Γξάθεη ζην Ηκεξνιόγηό ηνπ [Μέξεο Δ, 31-1 Γελάξε 1947]: «Με δηαζθεδάδεη αθάληαζηα ν Ναδηαλδελόο πνπ δηαβάδσ ηώξα. πήξα ηνπο ηόκνπο ηνπ Μigne. Ση κπξίν. Πξνζπαζώ λα ηνπο θαληαζηώ απηνύο ηνπο ηξεηο: ηνλ Γξεγόξην, ηνλ Βαζίιεην, ηνλ Ινπιηαλό θνηηεηέο ζηελ Αζήλα. Σξνκεξέο ηδηνζπγθξαζίεο, αληίκαρεο θαη όκσο ζην ίδην θαιάζη εθείλσλ ησλ θαηξώλ.» «ην ίδην θαιάζη εθείλσλ ησλ θαηξώλ». Ση θαηξνί θαη απηνί ηόηε; Ο 4 ν αηώλαο κ. Χ δελ ήηαλ νπσζδήπνηε αηώλαο γαιήλεο. Σαξαγκέλνη θαηξνί, θαηξνί πνιέκνπ. Έλαο θαηλνύξγηνο θόζκνο γελληέηαη, ηεο νξζόδνμεο ρξηζηηαλνζύλεο, όρη από ηε κηα κέξα ζηελ άιιε θαη όρη ρσξίο σδίλεο. Η λέα πίζηε καζηίδεηαη από αηξέζεηο, δελ έρεη απνθξπζηαιισζεί δνγκαηηθά, όια βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε κάγκαηνο. Ρεπζηά θαη ππξαθησκέλα. Καη ν παγαληζηηθόο θόζκνο είλαη αθόκε εθεί, έζησ σο έλα ζλήζθνλ ζώκα. Μπνξεί λα κελ έρεη ην ζθξίγνο θαη ηε ζέξκε ηεο λέαο πίζηεο ν παιαηόο απηόο θόζκνο, όκσο δηαζέηεη ηε ιάκςε θαη ηε γνεηεία ηεο ειιεληθήο παηδείαο, ηνπ ειιεληθνύ πλεύκαηνο. Ο ειιεληθόο ιόγνο πνηεηηθόο, ξεηνξηθόο θαη θηινζνθηθόο- είλαη δσληαλόο σο σξαία κνξθή, ελώ ην ζώκα πνπ θάπνηε ηνλ βάζηαδε πλέεη ηα ινίζζηα. Δμάληιεζε σο ζώκα ηνλ ηζηνξηθό ηνπ ρξόλν. Η παγαληζηηθή ζξεζθεία, ζλήζθνπζα πιένλ, πξνζπαζεί λα θξαηεζεί ζηε δσή από ηελ σξαία κνξθή ηεο ειιεληθήο παηδείαο. Διιελνιάηξεο ρξηζηηαλνί ρξεζηκνπνηνύζαλ αλεπηθύιαθηα ηελ ειιεληθή θηινζνθία θαη εμειιελίδνληαο ηνλ ρξηζηηαληζκό έθηαλαλ έηζη κέρξη ηελ αίξεζε (Γλσζηηθνί, Αξεηαληζηέο, Απνιιηλαξηζηέο). Από ηελ άιιε κεξηά νη Διιελνκάρνη ρξηζηηαλνί απέξξηπηαλ ζην ζύλνιό ηεο ηελ

4 4 ειιεληθή παηδεία, ύςσλαλ ηείρε γηα λα απνθόςνπλ ηελ αλζξώπηλε θηινζνθία από ηε ζεία ζνθία, ηνλ αλζξώπηλν ιόγν από ηνλ εμ απνθαιύςεσο Λόγν. Οη ηειεπηαίνη απηνί θαηαδηθάδνπλ ηελ ειιεληθή παηδεία δηεξσηώκελνη : «Τί κοινόν μεηαξύ Ἀθηνῶν και Ἱεποζολύμων, μεηαξύ Πνύκαρ καί Γολγοθά;». Καη θνληά ζ απηνύο νη λνζηαιγνί ηεο αλαβίσζεο ηεο αξραίαο ζξεζθείαο θαη ηνπ ζλήζθνληνο παγαληζηηθνύ θόζκνπ δηεθδηθνύλ γηα ινγαξηαζκό ηνπο ηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο. Ο θαιύηεξνο αλάκεζά ηνπο ν ξνκαληηθόο Ινπιηαλόο, ν ζπκθνηηεηήο ηνπ Βαζηιείνπ θαη ηνπ Γξεγνξίνπ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ησλ Αζελώλ, δηαπνηηζκέλνο από ηελ θιαζηθή παηδεία θαη ηελ ειιεληθή θηινζνθία, ζεσξνύζε αγεθύξσην ην ράζκα Διιεληζκνύ θαη Χξηζηηαληζκνύ θαη δηαθήξπηηε: «ε καο [ηνπο εζληθνύο] αλήθνπλ ε επγισηηία θαη νη ηέρλεο ηεο Διιάδνο θαη ε ιαηξεία ησλ ζεώλ ηεο, ε δηθή ζαο θιεξνλνκηά [ησλ ρξηζηηαλώλ] είλαη ε ακάζεηα θαη ε αγξνηθία θαη ηίπνηε πεξηζζόηεξν. Απηή είλαη ε δηθή ζαο ζνθία». [Ἡμῖν ἀνήκοςζιν ἡ εὐγλωηηία καί αἱ ηέσναι ηῆρ Ἑλλάδορ καί ἡ ηαῶν θεῶν αὐηῆρ λαηπεία, ὑμέηεπορ δε κλῆπορ ἐζηί ἡ ἀμάθεια καί ἡ ἀγποικία καί οὐδέν πλέον. Αὔηη ἐζηίν ἡ ζοθία ὑμῶν.]. «Τπομεπέρ ιδιοζςγκπαζίερ, ανηίμασερ, και όμωρ ζην ίδην θαιάζη εθείλσλ ησλ θαηξώλ». Πξόθεηηαη γηα θαηξνύο πνπ πεξίζζεπε ν θαλαηηζκόο από όιεο ηηο κεξηέο, γηαηί πεξίζζεπε θαη ην πάζνο, γηαηί πεξίζζεπε θαη ε αγσλία. απηνύο ηνπο ηαξαγκέλνπο θαηξνύο ινηπόλ αλδξώλνληαη ν Βαζίιεηνο, ν Γξεγόξηνο θαη ν Ισάλλεο. Αγαπνύλ ηα ειιεληθά γξάκκαηα, ηα ζπνπδάδνπλ ζε θεκηζκέλα θέληξα ειιεληθήο παηδείαο θαη ηα κειεηνύλ κε πάζνο. Γελ ηα απνξξίπηνπλ πξηλ ηα γλσξίζνπλ. Γελ ηπθιώλνληαη όκσο θαη απ απηά, ώζηε λα μεζηξαηίζνπλ. Γελ ηνπο ηξνκάδεη ην ράζκα αλάκεζα ζηελ ειιεληθή παηδεία θαη ηε ρξηζηηαληθή απνθάιπςε, γηαηί

5 5 παηνύλ ζηαζεξά θαη ζηηο δύν όρζεο. ηε κηα κε ην λνπ θαη ζηελ άιιε κε ηελ θαξδηά. Δίλαη θηηαγκέλνη γεθπξνπνηνί. Ξέξνπλ λα ρηίδνπλ γέθπξεο, γηαηί μέξνπλ λα δηαθξίλνπλ ην δσληαλό από ην ζλεζηκαίν. Ο Γξεγόξηνο ν Ναδηαλδελόο, ζηέθεηαη πάλσ από ην ράζκα ησλ δύν θόζκσλ, θαη ζρεδηάδεη κε ζηαζεξό ρέξη ηε γέθπξά ηνπ κε ηα εμήο ιόγηα από ηνλ επηηάθην πξνο ην ζπκθνηηεηή θαη θίιν ηνπ Βαζίιεην: «Έρσ ηε γλώκε πσο έρεη γίλεη παξαδεθηό από όινπο ηνπο ινγηθνύο αλζξώπνπο όηη ε παηδεία θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε αλάκεζα ζηα αλζξώπηλα αγαζά θαη όρη κόλν ε Χξηζηηαληθή παηδεία αιιά θαη ε θιαζζηθή, ηελ νπνία πνιινί Χξηζηηαλνί «θαθώο εἰδόηεο» απνξξίπηνπλ ιέγνληαο πσο είλαη επηθίλδπλε θαη βιαβεξή θαη πσο απνκαθξύλεη από ην Θεό. Καη θαηαιήγεη «Γελ πξέπεη λα θαηαδηθάδνπκε ηελ θιαζηθή παηδεία επεηδή αξέζεη απηό ζε κεξηθνύο, αιιά νθείινπκε λα ζεσξνύκε αλόεηνπο θαη αγξάκκαηνπο όζνπο ζθέπηνληαη κε ηνλ ηξόπν απηό». ηελ ίδηα γξακκή κε ηνλ Γξεγόξην ηνλ Θενιόγν θηλνύληαη θαη ν Μέγαο Βαζίιεηνο θαη ν Ισάλλεο ν Χξπζόζηνκνο. Η γεθύξσζε ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηνλ Διιεληθό ιόγν θαη ηε Χξηζηηαληθή πίζηε ζπλίζηαηαη ζηελ αθνκνίσζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο θαη ζηελ εθιεθηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ σθέιηκσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπηεί θαη λα δηαηππσζεί ζσζηά ην ρξηζηηαληθό κήλπκα. Πξόθεηηαη γηα κηα θαηλνύξγηα ζύλζεζε, όρη κηα κεραληθή θαηαζθεπή, αιιά γηα έλα δσληαλό νξγαληζκό πνπ έλσζε ηα πξηλ δηεζηώηα θαη δεκηνύξγεζε έλα λέν παξάδεηγκα βίνπ, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηνπ «ζνθνύ θαη αγίνπ» ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηόηεξνπ θιαζηθνύ ειιεληθνύ ηνπ «θαινύ θαη αγαζνύ». Ο Βαζίιεηνο, ν Γξεγόξηνο θαη ν Ισάλλεο δελ ππήξμαλ θηιόζνθνη ζηνραζηέο κε ηε ζεκεξηλή έλλνηα ηνπ όξνπ, αιιά πξαγκαηηθνί ζενιόγνη. Αγάπεζαλ ηνλ ειιεληθό ιόγν, έδεημαλ όκσο θαη ηα όξηα ηνπ. Η ζενινγία ηνπο δελ ηαπηίδεηαη κε ηε κεηαθπζηθή Οη θηιόζνθνη θηινζνθνύλ κε ην

6 6 ζηνραζκό θαη έρνληαο σο θέληξν ηε ινγηθή. Με απηή κπνξεί λα κηιήζεη θάπνηνο γηα ην ζεό σο ηελ πιαησληθή ηδέα ηνπ αγαζνύ ή σο ην πξώην θηλνύλ αθίλεηνλ ηνπ Αξηζηνηέιε. Γηα ηνλ πξνζσπηθό όκσο ζεό ηεο Οξζνδνμίαο νη Παηέξεο έδεημαλ κε ην ιόγν θαη ηνλ αζθεηηθό βίν ηνπο έλαλ δηαθνξεηηθό δξόκν. Δίλαη ν δξόκνο ηεο ζησπήο θαη ηνπ εζπραζκνύ. πιινγίδνκαη ην Βαζίιεην, ην Γξεγόξην θαη ηνλ Ισάλλε, πξνθεηκέλνπ λα ληώζσ κέζα από ηε δσή ηνπο θαη έξγν ηνπο ηη ζήκαηλε παηδεία γη απηνύο. Πξώηα λα ληώζσ, έπεηηα λα θαηαλνήζσ, γηα λα κπνξέζσ ζην ηέινο λα ην εθθξάζσ. Καηαλόεζε δηα ηεο αηζζήζεσο ινηπόλ Άξηζηνη γλώζηεο ηεο ζύξαζελ παηδείαο, κε πεξγακελέο ζπνπδώλ ζηα πην θεκηζκέλα πλεπκαηηθά θέληξα ηεο επνρήο, ηζρπξέο πξνζσπηθόηεηεο κε μερσξηζηέο ηθαλόηεηεο, είραλ εμαζθαιηζκέλε ηελ πξννπηηθή λα ζηαδηνδξνκήζνπλ σο ηζρπξνί άλδξεο ηεο εμνπζίαο, ηνπ πινύηνπ θαη ησλ γξακκάησλ. Αξλήζεθαλ θαη ηα ηξία. Ο Μέγαο Βαζίιεηνο σο Ιεξάξρεο ήηαλ ν πην θησρόο πινύζηνο ηεο επνρήο ηνπ. Μόλε πεξηνπζία ηνπ ηα παιηόξνπρά ηνπ θαη κεξηθά βηβιία. Καη όκσο ζηε Βαζηιεηάδα ηνπ πξόζθεξε θξνληίδα ζε ρηιηάδεο θησρνύο, αξξώζηνπο θαη μέλνπο. ε Δζληθνύο, Χξηζηηαλνύο θαη Ινπδαίνπο, ρσξίο δηαθξίζεηο, αιιά κε ιεπηόηαηε «δηάθξηζε». Ο Γξεγόξηνο ν Ναδηαλδελόο εγθαηέιεηςε ηηο θηινζνθηθέο ζρνιέο ηεο Αζήλαο, όπνπ δηαθξίζεθε, θαη αδηαθνξώληαο γηα κηα ιακπξή παλεπηζηεκηαθή θαξηέξα, όπσο ζα ιέγακε ζήκεξα, πξώηα αζθήηεςε θαη έπεηηα αθνζηώζεθε ζην πνηκαληηθό ηνπ έξγν, αλαθνπθίδνληαο έηζη ηνλ αλζξώπηλν πόλν θαη ειέγρνληαο ακείιηθηα ηνλ πινύην θαη ηελ αδηθία, όπνπ ηα ζπλαληνύζε. Πξνηξέπεη ηνπο ζπγρξόλνπο ηνπ: «Γίλε ζην γείηνλά ζνπ πην πνιύηηκνο κε ηελ αγάπε, γίλε ζην δπζηπρηζκέλν Θεόο κε ην λα κηκείζαη ηελ αγάπε ηνπ Θενύ. ηνλ Χξηζηό λα επηζθεθηνύκε, ηνλ Χξηζηό

7 7 λα ππεξεηήζνπκε, ηνλ Χξηζηό λα ζξέςνπκε, ηνλ Χξηζηό λα ληύζνπκε, ηνλ Χξηζηό λα πεξηκαδέςνπκε, ηνλ Χξηζηό λα ηηκήζνπκε». Πόζν ςειά έβιεπε ζηα αιήζεηα, γηα λα αλαγλσξίζεη ην Χξηζηό ηόζν ρακειά κέζα ζηνλ αλζξώπηλν πόλν; πσο θαη νη άιινη Παηέξεο έηζη θαη ν Ισάλλεο ν Χξπζόζηνκνο ζενινγεί κε ιόγν θαη έξγν. Με άξηζηεο ζπνπδέο ζηε ξεηνξηθή θαη ηε θηινζνθία απνζύξεηαη πξώηα ζηελ έξεκν γηα έμη ρξόληα, πξνο κεγάιε ιύπε ηνπ δαζθάινπ ηνπ, ηνπ εζληθνύ ζνθηζηή Ληβάληνπ, πνπ πξνόξηδε ηνλ Ισάλλε γηα δηάδνρό ηνπ ζηε ζρνιή ηνπ, «αλ», όπσο έιεγε, «δελ ηνπ ηνλ έθιεβαλ νη Χξηζηηαλνί» [εἰ μή οἱ Χπιζηιανοί ἐζύλοςν αὐηόν.]. Αθηεξώζεθε ζηε ζπλέρεηα ζην πνηκαληηθό ηνπ έξγν, ζπγθξνύζηεθε κε ηνπο δπλαηνύο γηα λα αλαθνπθίζεη ηνπο αδύλαηνπο θαη λα πεζάλεη ηέινο ζην δξόκν ηεο εμνξίαο. Γελ ζα κπνξνύζε λα γίλεη θαη αιιηώο, αθνύ ηνικνύζε λα ειέγρεη αθόκε θαη ηελ απηνθξάηεηξα Δπδνμία κε ιόγηα όπσο: «Σελ εμνπζία ηελ έρεηο, γηα λα απνλέκεηο παληνύ δηθαηνζύλε. ζν ηζρπξή θη αλ είζαη, είζαη θαπλόο θαη όλεηξν. Γη απηό δώζε ηέινο ζηε δπζηπρία. Ούηε ηα ρξήκαηα, νύηε ε δόμα ηεο εμνπζίαο ζα θαηέβνπλ καδί ζνπ ζηνλ ηάθν». Γε ραξίδνληαη ζε θαλέλαλ είηε πινύζηνο είλαη απηόο πνπ θξύβεηαη πίζσ από ηνλ πινύην ηνπ, είηε θησρόο πνπ θξύβεηαη πίζσ από ηε θηώρεηα ηνπ. Γελ ζέινπλ απιώο λα ρνξηάζνπλ ηνπο πεηλαζκέλνπο ζέινπλ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ πλεπκαηηθή δσή. Ο Ισάλλεο ν Χξπζόζηνκνο δελ δείρλεη θαζόινπ θαηαλόεζε ζην ηεξό ζήκεξα δηθαίσκα ηνπ θαηαλαισηή λα απνιαύζεη ηε ραξά ηεο θαηαλάισζεο ησλ πξνζθεξόκελσλ πιηθώλ αγαζώλ: «Ο Χξηζηόο ηα γνπλ άπεηξα πιήζε εζηηάζαο επί ηεο εξήκνπ, νπθ επί θιίλελ θαη ύπλνλ απηνίο έπεκςελ, αιι επί ζείσλ αθξόαζηλ εθάιεζελ ιόγσλ. Οπ γαξ δηέξξεμελ απηώλ ηαο γαζηέξαο, νπδέ εηο κέζελ εμέβαιελ, αιιά πιεξώζαο απηώλ ηελ ρξείαλ, πξνο ηελ πλεπκαηηθήλ ήγε ηξνθήλ». Ο ζθνπόο, δειαδή ηνπ Χξηζηνύ, δελ ήηαλ λα ηαΐζεη ηνπο

8 8 πεληαθηζρίιηνπο θαη λα ηνπο ζηείιεη θαηόπηλ γηα ύπλν, δηόηη δελ ηνπο έπξεμε ζην θαΐ θαη δελ ηνπο έπλημε ζην πηνηό, αιιά αθνύ θάιπςε ηε βαζηθή ηνπο αλάγθε, ηνπο νδήγεζε έπεηηα ζηελ πλεπκαηηθή ηξνθή, δειαδή ζηελ αθξόαζε ηνπ ζείνπ ιόγνπ. Οπσζδήπνηε παηδεία γηα ηνπο Σξεηο Ιεξάξρεο δελ ζήκαηλε εύθνιε δσή. Ούηε ήηαλ ηίηινη ζπνπδώλ πνπ ζα ηνπο εμαζθάιηδαλ ηνλ επίγεην παξάδεηζν ηνπ πινύηνπ, ηεο εμνπζίαο θαη ηεο δόμαο. Η παηδεία γηα ηνπο Σξεηο Ιεξάξρεο δελ εμαληιείηαη ζηελ πεξίηερλε θξαζηηθή δηαηύπσζε ηνπ νξζόδνμνπ δόγκαηνο θαη ζε θαηερεηηθνύο ιόγνπο. Αλ θαη δελ πζηεξνύζαλ βέβαηα ζ απηό, έδεημαλ κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπο σο Ιεξάξρεο όηη παηδεία ζεκαίλεη έκπξαθηε, εθαξκνζκέλε ζενινγία. Δπαγξύπλεζε, κέξηκλα, αγσλία, ζησπή, απηό είλαη ην έδαθνο όπνπ ξηδώλεη ην δέληξν ηεο παηδείαο, γηα λα δώζεη θάπνηε ηνπο θαξπνύο ηνπ σο ιόγν θαη πξάμε. Γίδαμαλ ηη ζεκαίλεη παηδεία κέζσ ηεο θαλεξήο ηνπο δσήο. Η ζσξηά ηνπο, ε ζηάζε ηνπο, ε ελδπκαζία ηνπο, ε ηξνθή ηνπο, ην ήζνο ηνπο, όρη κόλν ν ιόγνο ηνπο θαη ε γξαθή ηνπο, δίλνπλ ηνλ πην νινθιεξσκέλν νξηζκό ηεο πξαγκαηηθήο παηδείαο. Λύπεζαλ πνιινύο ζηα ρξόληα ηνπο, ειέγρνληαο απζηεξά ηνλ πινύην, ηελ αδηθία θαη ηε δηαθζνξά. Λππήζεθαλ θαη νη ίδηνη πνιύ. ηηο κέξεο καο πνπ ε παηδεία σο αληηθείκελν θξαηηθήο ή ηδησηηθήο κέξηκλαο έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ ςεπηνκόξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο ή ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε κε ηελ πνιπκάζεηα θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο «σξαίαο κνξθήο» θαη ηε ζπλαθόινπζε νηθνλνκηθή επηηπρία, έξρνληαη νη Σξεηο Ιεξάξρεο θαη αλαζύξνπλ από ηε ιήζε ηελ αιεζηλή ζεκαζία ηεο ιέμεο «παηδεία». Η παηδεία σο αιεζηλή κόξθσζε είλαη ε γέθπξα πάλσ ζηελ νπνία ζπληειείηαη ε κεηακόξθσζε ηνπ αλζξώπνπ σο πξνζώπνπ. Απηόο είλαη ν νξηζκόο ηεο παηδείαο ζύκθσλα κε ην παξάδεηγκα ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ησλ θαηεμνρήλ γεθπξνπνηώλ. Γηόηη ην δεηνύκελν γηα ηνλ άλζξσπν ήηαλ

9 9 θαη είλαη ε κεηακόξθσζή ηνπ. Καη ε κεηακόξθσζή ηνπ ζπληειείηαη ζην θσο θαη πάλσ ζηε γέθπξα. Μίιεζα γηα ηελ παηδεία σο γέθπξα πάλσ ζηελ νπνία ζπληειείηαη ε κεηακόξθσζε ηνπ αλζξώπνπ. Η γέθπξα σο αλζξώπηλε θαηαζθεπή απνηειεί ηόπν πνπ δίλεη λόεκα ζην ρώξν. Χσξίο ηε γέθπξα ην πνηάκη, νη όρζεο, ε γύξσ ρισξίδα θαη παλίδα είλαη απιά θαη κόλνλ ρώξνο αδηαθνξνπνίεηνο ρσξίο έλα ζηαζεξό ζεκείν αλαθνξάο, ρσξίο θέληξν. Με ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο ν ρώξνο απνθηά θέληξν, απνθηά ζεκείν αλαθνξάο, απνθηά λόεκα γηα ηνλ άλζξσπν. Γίλεηαη ηόπνο αλζξώπηλνο. Η γέθπξα σο ηόπνο δίλεη λόεκα ζην ρώξν. Η γέθπξα είλαη ν ηδηάδσλ ηόπνο πνπ θείηαη κεηαμύ νπξαλνύ θαη γεο, αλ θαη ζηεξίδεηαη ζηε γε, σζηόζν είλαη ηαπηόρξνλα κεηέσξε. Η παηδεία ινηπόλ σο γέθπξα, ζύκθσλα κε ην παξάδεηγκα ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, γίλεηαη ν θαηεμνρήλ ηόπνο ζπλάληεζεο ηεο γεο θαη ηνπ νπξαλνύ, ησλ ζλεηώλ αλζξώπσλ θαη ηνπ ζενύ. Μίιεζα γηα ηελ παηδεία σο δέληξν. Σελ ίδηα εηθόλα ρξεζηκνπνηεί θαη ν Martin Heidegger πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ην δέληξν ηεο θηινζνθίαο θαη λα ζηξέςεη ην βιέκκα καο από ην δέληξν ζην έδαθνο. Σν έδαθνο ην νπνίν έρεη πεξηέιζεη ζε ιήζε. Καη ην ηξαγηθό γηα κηαο ζήκεξα, επηζεκαίλεη ν θηιόζνθνο, είλαη όηη θαη ε ίδηα ε ιήζε έρεη πεξηέιζεη ζε ιήζε. Καη Heidegger δαλείδεηαη ηε γλσζηή εηθόλα ηνπ δέληξνπ ησλ επηζηεκώλ από ηνλ Descartes. Αληηγξάθσ ινηπόλ ηα παξαθάησ από ηελ Δηζαγσγή ηνπ 1949 ζην έξγν ηνπ Heidegger «Τι είναι Μεηαθυζική;» : «Ο Descartes γξάθεη πξνο ηνλ Picot, πνπ κεηέθξαδε ηηο Αξρέο ηεο Φηινζνθίαο ζηε γαιιηθή: Οιόθιεξε ε θηινζνθία κνηάδεη επνκέλσο κε δέληξν, ηνπ νπνίνπ νη ξίδεο είλαη ε κεηαθπζηθή, ν θνξκόο ε θπζηθή, θαη ηα θιαδηά πνπ βγαίλνπλ από απηόλ ηνλ θνξκό είλαη όιεο νη ππόινηπεο επηζηήκεο

10 10 Μέλνληαο ζε απηήλ ηελ εηθόλα, εξσηνύκε: ε πνην έδαθνο βξίζθνπλ έξεηζκα νη ξίδεο ηνπ δέληξνπ ηεο θηινζνθίαο; Από πνην ζεκέιην ιακβάλνπλ ηνπο ζξεπηηθνύο ρπκνύο θαη ηηο δπλάκεηο νη ξίδεο, θαη κέζσ απηώλ νιόθιεξν ην δέληξν; Πνύ εζπράδεη θαη πνύ θηλείηαη ε νπζία ηεο κεηαθπζηθήο; Ση είλαη ε κεηαθπζηθή, ηδσκέλε κέζα από ην ζεκέιηό ηεο; Ση είλαη ελ γέλεη ε κεηαθπζηθή ζην ζεκέιηό ηεο;» Καη εγώ ινηπόλ ζήκεξα εκέξα γηνξηήο γηα ηελ παηδεία, δηεξσηώκαη θαη απεπζύλσ θαη ζε ζαο ην εξώηεκα : «ε πνην έδαθνο βξίζθνπλ έξεηζκα νη ξίδεο ηνπ δέληξνπ ηεο παηδείαο ; Από πνην ζεκέιην ιακβάλνπλ ηνπο ζξεπηηθνύο ρπκνύο θαη ηηο δπλάκεηο νη ξίδεο, θαη κέζσ απηώλ νιόθιεξν ην δέληξν; Πνύ εζπράδεη θαη πνύ θηλείηαη ε νπζία ηεο παηδείαο ; Ση είλαη ε παηδεία, ηδσκέλε κέζα από ην ζεκέιηό ηεο; Ση είλαη ελ γέλεη ε παηδεία ζην ζεκέιηό ηεο;» Γελ έρσ έηνηκε κηα ινγηθή θαη ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθά απάληεζε θαζνιηθήο απνδνρήο. Ίζσο θαη λα κελ ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο απάληεζε, ζήκεξα κάιηζηα. Θέισ όκσο λα ζαο κεηαθέξσ κηα πξώηε αίζζεζε πνπ δνθίκαζα, όηαλ ζηνράζηεθα απηό ην εξώηεκα, κε αθνξκή ηε κλήκε ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ σο ησλ Φάξσλ ηεο Οξζνδνμίαο. Πάιη ν δξόκνο πνπ παίξλσ γηα ηελ θαηαλόεζε πεξλά κέζα από ηελ αίζζεζε. πγρσξέζηε κνπ απηή ηελ εκκνλή. Αλ ε θηινζνθία έρεη ρξένο λα καο ηνπνζεηεί πάληα κπξνζηά ζην αλνίθεην θαη ην μέλν, ε πνίεζε κε ηηο κεηαθνξηθέο ηεο αλαινγίεο καο κεηαθέξεη ζην ηόπν ηεο νηθεηόηεηαο. Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε ινηπόλ ηε κεηαθνξηθή γιώζζα ηεο πνίεζεο γηα λα ληώζνπκε ηε θηινζνθία, πνπ ζεκαίλεη λα ζηνραζηνύκε ζε βάζνο αιιά κε ηξόπν νηθείν. πιινγίδνκαη ινηπόλ όηη ην έδαθνο όπνπ ξηδώλεη ην δέληξν ηεο παηδείαο σο νπζίαο δελ κπνξεί λα είλαη άιιν από ηελ αιήζεηα. Καη αλ ν όξνο Οξζνδνμία πεξηγξάθεη ζενινγηθά ηελ εκπεηξία ηεο αιήζεηαο, ηόηε θαη ε πνηεηηθή

11 11 θξάζε «Φάξνο ηεο Οξζνδνμίαο» ηαπηίδεηαη λνεκαηηθά κε ηε θξάζε «Φάξνο ηεο αιήζεηαο», δειαδή «Φσο ηεο αιήζεηαο». Ση ζεκαίλεη όκσο θσο ηεο αιήζεηαο; Το θως που ανήκει ζηην αλήθεια; Το θως δηλαδή που είναι κηήμα ηης αλήθειας; Ή κήπσο ε θξάζε «Φάξνο ηεο αιήζεηαο» κπνξεί λα ζεκαίλεη ηο θως που θωηίζει ηην αλήθεια, έηζη ώζηε λα ηελ απνθαιύπηεη κπξνζηά ζηα κάηηα καο σο α-ιήζεηα, σο απηό δειαδή πνπ αλαζύξεηαη από ηε ιήζε θαη καο απν-θαιύπηεηαη. Αθνινπζώληαο ηε δεύηεξε εξκελεία, ηόηε ζην εξώηεκα «ε πνην έδαθνο βξίζθνπλ έξεηζκα νη ξίδεο ηνπ δέληξνπ ηεο παηδείαο», ζα απαληνύζα: ζε εθείλν ην έδαθνο πνπ θσηίδεηαη πεξηνδηθά από ην θσο ηνπ δηαιείπνληνο θάξνπ ηεο αιήζεηαο. Απηόο ν δηαιείπσλ θάξνο, αλαβνζβήλεη πεξηνδηθά θαη άιινηε σο παξνπζία θσηίδεη, άιινηε πάιη σο απνπζία θσηόο βπζίδεη ζην ζθνηάδη θαη ζηελ αγσλία ην ζεκέιην ηεο παηδείαο, πνπ δελ είλαη άιιν από ην ζεκέιην ηεο ίδηαο καο ηεο ύπαξμεο. Γηαηί ε αιήζεηα σο ην ζεκέιην ηεο ύπαξμήο καο είλαη ην δηθό καο ζπίηη. Ο θάξνο ηεο αιήζεηαο, όηαλ θσηίδεη απνθαιύπηεη ην άξξεην ζεκέιην θαη, όηαλ πάιη ζβήλεη, ην θαιύπηεη κε ην ζθνηάδη. Ωζηόζν, δελ ην αθήλεη λα πεξηπέζεη πνηέ ζηε ιήζε. Απηή είλαη άιισζηε θαη ε απνζηνιή ηνπ θάξνπ. Έρσ ηελ αίζζεζε όηη ν Μέγαο Βαζίιεηνο, ν Γξεγόξηνο ν Θενιόγνο θαη ν Ισάλλεο ν Χξπζόζηνκνο κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπο καο έδεημαλ, σο Φάξνο ηεο Οξζνδνμίαο, σο Φάξνο ηεο αιήζεηαο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ θσηόο ζηε δσή καο. Καη ην θσο δελ ην εμεγείο, ην βιέπεηο.. Γεκήηξεο Βιάρνο, Ξάλζε 18/01/2009

12 12

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Ναηαιία Μσιωλάθε Αιίλα Ορθαλού Άρηεκης Νηθοιοπούιοσ Γηώργος Ρσκελίδες Πξνζεγγίδσ ην νηθόπεδν ζθεπηόκελε κηα θαηνηθία.

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. Στο πλαίσιο των Β2Β συναντήσεων για τη στήριξη του εξαγωγικού εμπορίου που διοργάνωσε στις 3 Οκτωβρίου στα Χανιά το Επιμελητήριο,πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα