Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο"

Transcript

1 Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο θόζκνο, ε νξαηή θαη αόξαηε δεκηνπξγία, ε αλζξώπηλε θαη ε ζεία πξαγκαηηθόηεηα ελνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηεο Δθθιεζίαο (Παηξώλνο, 2002, ζ.250). Ζ Δθθιεζία κπνξεί λα βξίζθεηαη κέζα ζηνλ θόζκν, αιιά δελ είλαη από απηόλ ηνλ θόζκν. Δίλαη ην κέγα κπζηήξην πνπ απνθαιύπηεη ηνλ ηειηθό πξννξηζκό ηνπ θόζκνπ. Γηόηη ν θόζκνο, κόλν αλ γίλεη Δθθιεζία, κπνξεί ηειηθά λα ζσζεί (Εεδηνύιαο, 2003, ζ.174). Ζ Δθθιεζία "ζεκαίλεηαη", νξίδεηαη ζηελ Δπραξηζηία. Ζ θξάζε "ελ ηνηο κπζηεξίνηο" δελ ζεκαίλεη γηα ηνλ Καβάζηια ζηα επηά κπζηήξηα, αιιά κόλνλ ζηελ Δπραξηζηία ε νπνία ζηελ αξραία ιεηηνπξγηθή γιώζζα θαιείηαη "ηα θξηθηά θαη δωνπνηά κπζηήξηα". Μεηαμύ Δπραξηζηίαο θαη Δθθιεζίαο δελ πθίζηαηαη "αλαινγία νκνηόηεηνο" αιιά "πξάγκαηνο ηαπηόηεο"(εεδηνύιαο, 2004, ζ.31). Γηα ηελ νξζνδνμία ε Δθθιεζία δεη ελ ηε Δπραξηζηία θαη δηα ηεο Δπραξηζηίαο. Ζ αξραία αληίιεςε πεξί Δπραξηζηίαο ηελ αληηκεησπίδεη όρη κόλν, νύηε θπξίσο, ζαλ πξάγκα αιιά σο πξάμε, σο ιεηηνπξγία, θαη κάιηζηα σο πξάμε ζπλάμεσο, σο θνηλή θαζνιηθή εθδήισζε ηεο όιεο Δθθιεζίαο (Εεδηνύιαο, 1998, ζ.17-20). Γηα ηνλ ιόγν απηό εμαξρήο ε Θεία Δπραξηζηία ηαπηίζζεθε κε ην γεγνλόο ηεο Δθθιεζίαο σο ν θαηεμνρήλ ηξόπνο θαη ηόπνο πξαγκάησζήο ηνπ (Γηαγθάδνγινπ, 2009, ζ. 4). Γηαηί ε Δθθιεζία είλαη ε ζύλαμε ζην Γείπλν ηεο Δπραξηζηίαο, είλαη ε απνδνρή ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, δειαδή ε πξάμε ηεο "θιάζεωο ηνπ άξηνπ θαη ε επινγία ηνπ πνηεξίνπ". ην Γείπλν ηεο Δπραξηζηίαο ε Δθθιεζία πξαγκαηνπνηεί κηα πξόζβαζε ζηε δσή ξηδηθά αληίζεηε από απηή ησλ πξσηνπιάζησλ. Πξνζιακβάλεη ηελ ηξνθή όρη ζην πιαίζην ηεο αηνκηθήο δηεθδίθεζεο ηεο δσήο, αιιά γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε δσή σο αλαθνξά ζηνλ Θεό θαη θνηλσλία καδί ηνπ. Ζ κεηνρή ηνπ αλζξώπνπ ζην Γείπλν ηεο Δπραξηζηίαο είλαη θνηλσλία κε ηνλ ζπλάλζξσπό ηνπ θαη κε ηνλ Θεό, θνηλσλεί ηε δσή θαη δέρεηαη λα ππάξρεη κόλν αγαπώληαο θαη αγαπόκελνο. Γηα απηό θαη ε Δθθιεζία απνδείρλεηαη εηθόλα θαη θαλέξσζε ηνπ Σξηαδηθνύ ηξόπνπ ππάξμεσο, απνθάιπςε ηεο όλησο δσήο ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ (Γηαλλαξάο, 1999, ζ ). 1

2 Ζ Δπραξηζηία είλαη εηθόλα ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ, εηθόλα ησλ εζράησλ. Ο Μπζηηθόο Γείπλνο ήηαλ έλα εζραηνινγηθό γεγνλόο ζπλδεδεκέλν αδηάξξεθηα κε ηε Βαζηιεία ηνπ Θενύ. ην πιαίζην απηό, ηνπ έληνλα εζραηνινγηθνύ ραξαθηήξα πνπ έρεη ν Μπζηηθόο Γείπλνο, ε εληνιή ηνπ Χξηζηνύ πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ "ηνύην πνηείηε εηο ηελ εκήλ αλάκλεζηλ" δελ κπνξεί λα είλαη άζρεηε κε ηε Βαζηιεία. Ζ επραξηζηηαθή αλάκλεζε, είλαη νπζηαζηηθά κηα αλάκλεζε, κηα πξνηύπσζε, πξόγεπζε θαη "πξνδωξεά" ηεο κειινληηθήο Βαζηιείαο ηνπ Χξηζηνύ, πξάγκα πνπ ηειείηαη ζηελ Δθθιεζία. Ζ αλάκλεζε ηνπ Μπζηηθνύ Γείπλνπ θαη θαη επέθηαζε ηεο Δπραξηζηίαο είλαη αλάκλεζε, όρη κόλν ησλ παξειζόλησλ γεγνλόησλ, αιιά θαη ησλ κειινληηθώλ γεγνλόησλ, δειαδή ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ σο ηνπ απνθνξπθώκαηνο θαη ηνπ πιεξώκαηνο ηεο όιεο ηζηνξίαο ηεο ζσηεξίαο (Εεδηνύιαο, 1994 α ζ.7-9). Όηαλ ν Ηεζνύο ιέγεη θαηά ην Μπζηηθό Γείπλν "ηνύην εζηί ην ζώκα κνπ" θαη "ηνύην εζηί ην αίκα κνπ" αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηό ηνπ σο ηνλ παζράιην ακλό. Ζ ζπζία ηνπ Ηεζνύ σο ηνλ παζράιην ακλό απνηειεί ηελ εθπιήξσζε ηνπ εζραηνινγηθνύ ζθνπνύ ηεο ζπζίαο, ηόζν ηνπ αξρηθνύ παζράιηνπ ακλνύ ηεο Δμόδνπ, όζν θαη όισλ ησλ κεηέπεηηα ζπζηώλ, ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνύζαλ νη Ηνπδαίνη θαη απνκίκεζε ηεο ζπζίαο ηνπ ακλνύ απηνύ. Όηαλ ε Δθθιεζία επαλαιακβάλεη ηηο παξαπάλσ θξάζεηο ηνπ Ηεζνύ θαηά ηελ ηέιεζε ηεο Δπραξηζηίαο, ε ζθέςε ηεο θαηεπζύλεηαη πξνο ηελ έιεπζε θαη εγθαζίδξπζε ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ θαη όρη απιώο πξνο έλα γεγνλόο πνπ ζπλέβε θαηά ην παξειζόλ. Ζ ζηαπξηθή ζπζία ηνπ Χξηζηνύ δελ κπνξεί λα απνκνλσζεί από ηελ εζραηνινγηθή ζεκαζία. Γηα απηόλ ην ιόγν ε Δπραξηζηία είλαη ζπζία. Γηόηη ηειώληαο ηελ Δπραξηζηία ε ζηαπξηθή ζπζία ηνπ Χξηζηνύ, πνπ παίξλεη ην λόεκά ηεο από ηελ Αλάζηαζε, είλαη ε πξώηε πξαγκάησζε ηεο κειινύζεο Βαζηιείαο κέζα ζηελ ηζηνξία (Εεδηνύιαο, 1994β, ζ ). ηελ Δπραξηζηία ε Δθθιεζία γίλεηαη απηό πνπ είλαη, θαλεξώλεηαη θαη πιεξώλεηαη σο ζώκα Χξηζηνύ θαη λαόο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, σο πξαγκαηνπνίεζε ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ ζε απηόλ ηνλ θόζκν (κέκαλ, 1990, ζ.165). Παξόια απηά ε Δπραξηζηία δελ είλαη κόλν εηθόλα ηεο Βαζηιείαο, αιιά θαη θαλέξσζε ηεο ίδηαο ηεο Δθθιεζίαο θαη ηνύην δηόηη ε Δθθιεζία δελ εμαληιείηαη ζηελ πεξίνδν ηεο επίγεηαο δσήο ηνπ Χξηζηνύ θαη ηεο Γεπηέξαο Παξνπζίαο, αιιά πξνϋπήξρε ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξναηώληα βνπιή ηνπ Θενύ γηα ηελ πνξεία θαη ηελ έθβαζε ηεο ζείαο νηθνλνκίαο θαη ζα πξνεθηαζεί ζηνπο αηώλεο ησλ αηώλσλ. Ζ Δθθιεζία κεηαβάιιεηαη ζε Δπραξηζηία θαη ε Δπραξηζηία πξαγκαηνπνηεί ηελ Δθθιεζία θαη ηελ απνθαιύπηεη σο θνηλσλία θαη θνηλόηεηα ησλ εζράησλ (Εεδηνύιαο, 1994γ ζ ). Γηόηη ν ηειηθόο ζηόρνο, ε ππέξηαηε θιήζε ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ 2

3 αλζξώπνπ, είλαη ε ελόηεηα ηνπ θαζελόο θαη ηνπ θαζεηί κε ηνλ Θεό. Απηή ε νκόλνηα, ε θνηλσλία, είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε Βαζηιεία ηνπ Θενύ θαη αθξηβώο απηή ηελ θαηλνύξγηα πξαγκαηηθόηεηα, θαιείηαη ε Δθθιεζία λα θαλεξώζεη, λα ππεξεηήζεη θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζε θάζε ηόπν θαη ρξόλν (κέκαλ, 1998, ζ.144). Ζ θνηλσλία απηή ησλ εζράησλ, ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ, βαζίδεηαη ζηε ζρέζε κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη ηνπ Θενύ. Καη ζρέζε ρσξίο αγάπε δελ λνείηαη. ηελ Δπραξηζηία πξαγκαηώλεηαη ε αγάπε, δηόηη ε Δπραξηζηία είλαη κπζηήξην αγάπεο (Α Κνξ. 13, 8-13). Δίλαη αδηαλόεηε ε πξαγκάησζε ηεο Δπραξηζηίαο ρσξίο ηελ αγάπε. Ζ αγάπε ηεο Δπραξηζηίαο, δελ είλαη απιώο κηα αξεηή θαη εζηθή θαηεγνξία, αιιά είλαη νληνινγία. Ζ αγάπε είλαη ε πξνζθνξά αίκαηνο ησλ αλζξώπσλ ζηελ Δπραξηζηία γηα ηνλ ζπλάλζξσπό ηνπο, πξνζθέξνληαο έζησ θαη ειάρηζηα, ζηελ αδηάθνπε αηκνδνζία ηνπ Χξηζηνύ πξνο ηνπο αλζξώπνπο. Χσξίο ηελ αγάπε, ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ζρεηηζζεί νύηε κε ηνπο αλζξώπνπο αιιά νύηε θαη κε ηνλ Θεό. Θα απνκνλσζεί ζηε κνλαμηά ηνπ, ηελ πξνζσξηλή εδώ ζηε γε, θαη ηελ αηώληα ζηε κέιινπζα δσή. Ζ Δπραξηζηία σο εηθόλα ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ, θάλεη ηνλ άλζξσπν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη βαζύηεξα ηελ αληίζεζε κεηαμύ ηνπ θόζκνπ όπσο είλαη θαη ηνπ θόζκνπ όπσο ζα είλαη ζηα έζραηα. Γηόηη απνθαιύπηεη ζηνλ άλζξσπν, όηη νιόθιεξε ε θηίζε είλαη πξννξηζκέλε από ηελ αγάπε ηνπ Θενύ λα απαιιαγεί από ηε θζνξά θαη ην ζάλαην θαη λα δήζεη αηώληα έρνληαο σο θεθαιή ηνλ Χξηζηό, ηνλ έζραην Αδάκ. Απηόο πνπ έθαλε πξαγκαηηθόηεηα ό,ηη αξλήζεθε θαη απέηπρε λα θάλεη ν πξώηνο Αδάκ: ηελ θνηλσλία ηνπ θηηζηνύ κε ηνλ Θεό (Εεδηνύιαο, 1994γ, ζ ). Ζ Δθθιεζία πξαγκαηώλεη ζην κπζηήξην ηεο Δπραξηζηίαο ηε Βαζηιεία ηνπ Θενύ. Πξαγκαηώλεη ην αηώλην γεγνλόο ηνπ κέιινληνο, ζην παξνδηθό παξόλ. Σν παξόλ θαζαγηάδεηαη θαη ελώλεηαη κε ην κέιινλ ζε ηέηνην βαζκό πνπ δελ δηαθξίλνληαη νύηε ζρηζκέο νύηε απνζηάζεηο. Ζ Βαζηιεία ηνπ Θενύ θαζίζηαηαη παξόλ ζηελ ηέιεζε ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο θαη ην παξόλ θαζίζηαηαη αηώλην ζην πνηήξηνλ ηεο Δπραξηζηίαο. Ζ Δθθιεζία είλαη ην κπζηήξην ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ ζηνλ παξόληα ρξόλν, ζηελ θηηζηή θαη θζαξηή θύζε ηνπ θόζκνπ, έρνληαο κνλαδηθό ζθνπό ηνλ αγηαζκό, ηε ζέσζε θαη ηε δόμα ηνπ αλζξώπνπ. Σα έζραηα γίλνληαη παξόληα θαη ηα παξόληα έζραηα. Ο άλζξσπνο γεύεηαη απηό πνπ ζα δεη ζην αηώλην κέιινλ, σο κέινο ηεο θνηλσλίαο ησλ εζράησλ. Απηό δηόηη ε Γεπηέξα Παξνπζία δελ είλαη απιώο έλα γεγνλόο ηνπ κέιινληνο, επεηδή ζηε δσή ηεο Δθθιεζίαο ν κέιινληαο αηώλαο έρεη ήδε πξνβάιιεη κέζα ζηνλ παξόληα αηώλα. Οη έζραηνη ρξόλνη έρνπλ ήδε ηεζεί ζε ελέξγεηα, 3

4 θαζόηη εδώ θαη ηώξα απνιακβάλνπλ ηνπο πξώηνπο θαξπνύο ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ. "Ναη έξρνπ Κύξηε Ιεζνύ" (Απνθ. 22, 20). Έρεη ήδε έξζεη, ζην κπζηήξην ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο (Ware, 1998, ζ.417). Ανδρέας Φαρζάρης Θεολόγος Βιβλιογραυία 1. Γηαλλαξά, Χ. Αιθαβεηάξη ηεο πίζηεο (Αζήλα: Δθδόζεηο Γόκνο, 1999). 2. Γηαγθάδνγινπ, η. «Δθθιεζία, Δπραξηζηία θαη Βαζηιεία», Εθεκέξηνο 5 (2009) Εεδηνύια, Η. «Δπραξηζηία θαη Βαζηιεία Α», Σύλαμε 49 (1994α) Εεδηνύια, Η. «Δπραξηζηία θαη Βαζηιεία Β», Σύλαμε 51 (1994β) Εεδηνύια, Η. «Δπραξηζηία θαη Βαζηιεία Γ», Σύλαμε 52 (1994γ) Εεδηνύια, Η. Η θηίζε ωο Επραξηζηία. Θενινγηθή πξνζέγγηζε ζην πξόβιεκα ηεο νηθνινγίαο (Αζήλα: Δθδόζεηο Αθξίηαο, 1998). 7. Εεδηνύια, Η. «Πλεπκαηνινγία θαη Δθθιεζηνινγία. Δθθιεζηνινγηθέο ζπλέπεηεο δύν ηύπσλ Πλεπκαηνινγίαο», ειι. κηθ. η. Γηαγθάδνγινπ, ζην ζπιι. ηόκν Σύλαμηο Επραξηζηίαο, Χαξηζηήξηα εηο ηηκήλ ηνπ Γέξνληνο Αηκηιηαλνύ (Αζήλα: Δθδόζεηο Ίλδηθηνο, 2003) Εεδηνύια, Η. «Θεία Δπραξηζηία θαη Δθθιεζία», ζην Τν κπζηήξην ηεο Θείαο Επραξηζηίαο, Πξαθηηθά Γ Παλειιήληνπ Λεηηνπξγηθνύ πκπνζίνπ (Αζήλα: Δθδόζεηο ηεο Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, 2004) Παηξώλνπ, Γ. Ιζηνξία θαη εζραηνινγία ζηε Βαζηιεία ηνπ Θενύ (Αζήλα: Δθδόζεηο Γόκνο, 2002). 10. κέκαλ, Αι. Εμ ύδαηνο θαη Πλεύκαηνο, ειι. κηθ. Η. Ρνειίδεο, (Αζήλα: Δθδόζεηο Γόκνο, 1990). 11. κέκαλ, Αι. Πηζηεύω. Η βίωζε ηεο πίζηεο, ειι. κηθ. η. Κνκλελόο, (Αζήλα: Δθδόζεηο Αθξίηαο, 1998). 4

5 12. Ware, K. Η Οξζόδνμε Εθθιεζία, ειι. κηθ. Η. Ρνειίδεο, (Αζήλα: Δθδόζεηο Αθξίηαο, 1998). 5

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ Σν Βάπηηζκα είλαη ην Ηεξφ Μπζηήξην ζην νπνίν ν άλζξσπνο δηά ηξηψλ θαηαδχζεσλ θαη αλαδχζεσλ κέζα θαη έμσ απφ αγηαζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. ΜΑΚΟΝΤΟ Εαιηζκέλνη από ηηο πνιιέο ζαπκαζηέο εθεπξέζεηο, νη άλζξσπνη ηνπ Μαθόλην δελ ήμεξαλ πηα από πνύ άξρηδε ε θαηάπιεμή ηνπο. Έκεηλαλ μύπληνη όιε ηε λύθηα θνηηάδνληαο ηνπο ρισκνύο ειεθηξηθνύο γιόκπνπο

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Προσεστή εις το "ταμείον"

Προσεστή εις το ταμείον Προσεστή εις το "ταμείον" Προςευχή: Η δίοδοσ επικοινωνίασ με το Θεό Ζ πξνζεπρή είλαη ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο καο κε ην Θεό, ην θαλάιη κέζα από ην νπνίν απνζηέινπκε ζην Θεό Παηέξα καο ηελ αγάπε καο, ηνλ πξνβιεκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Θεόδωρος Γ. Σιδηρόποσλος Δικηγόρος, LLM 1. Υπερημερία δανειζηή Ο όξνο «ππεξεκεξία ηνπ δαλεηζηή» δειώλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ν δαλεηζηήο όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ»

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Δπραξηζηώ γηα ηελ ηηκεηηθή πξόζθιεζε λα ζπκπεξηιεθζώ ζηνπο εηζεγεηέο ηεο ζεκεξηλήο ζύλαμεο. Κιήζεθα όρη ωο ν εηδηθόο -ππάξρνπλ εηδηθόηεξνη από κέλααιιά ωο ηζηνξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ Α. Σηε ζπγθεθξηκέλε νκηιία ν Γ. Σθαιθέαο αλαθέξεηαη ζην ζπζρεηηζκό επηζηήκεο θαη αλζξσπηζκνύ. Αξρηθώο, αθνύ νξίδεη ηελ επηζηήκε σο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα