ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ"

Transcript

1 ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011

2 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική Εργαςία ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΛΤΙΔΑ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ Ονοματεπώνυμο: Κυριακή Κυδωνιζωσ Επιβλζπων: Κωνςταντίνοσ Ζοπουνίδησ ΧΑΝΙΑ 2011

3 στις αδελφζς μου Κι αν είςαι ςτο ςκαλί το πρώτο, πρζπει νάςαι υπερήφανοσ κ ευτυχιςμζνοσ Εδώ που ζφταςεσ, λίγο δεν είναι τόςο που ζκαμεσ, μεγάλη δόξα. Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

4 Εκτίμηςη οικονομικήσ αποδοτικότητασ μονάδων λιανεμπορείου ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με ηο πέπαρ ηηρ παπούζαρ διπλωμαηικήρ επγαζίαρ, πος ππαγμαηοποιήθηκε ζηο Πολςηεσνείο Κπήηηρ ζηο ημήμα Μησανικών Παπαγωγήρ και Διοίκηζηρ, θα ήθελα να εςσαπιζηήζω κάποιοςρ ανθπώποςρ πος ζςνέβαλαν ζηη διεκπεπαίωζη αςηήρ. Ππώηα και κύπια θα ήθελα να εςσαπιζηήζω ηοςρ γονείρ μος, πος ππαγμαηικά ήηαν δίπλα μος ζε όλη αςηήν μος ηην ποπεία ζηιρ ζποςδέρ μος και με ζηήπιξαν ζε όηι δςζκολία και να είσα. Τοςρ εςσαπιζηώ για ηην ηθική και ηην ςλική ζςμπαπάζηαζη πος μος πποζέθεπαν και καηάθεπα να πεηύσω ηο ζηόσο μος. Στθ ςυνζχεια, κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τον κ. Κ. Ζοπουνίδθ, ο οποίοσ μου ζδωςε τθ δυνατότθτα και τισ γνϊςεισ να αςχολθκϊ με τθν οικονομικι αποδοτικότθτα των μονάδων λιανεμπορίων. Η κακοδιγθςθ, θ βοικεια και θ υπομονι του ιταν κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν εκπόνθςθ τθσ διπλωματικισ μου εργαςίασ και τθσ περάτωςθσ των ςπουδϊν μου. Επίςθσ ευχαριςτϊ τον υποψιφιο διδάκτορα κ. Νίκλθ Δ., και τθν υπεφκυνθ του Εργαςτθρίου Συςτθμάτων Χρθματοοικονομικισ Διοίκθςθσ κ. Λιαδάκθ Α., για τισ χριςιμεσ ςυμβουλζσ και όλθ τθν τεχνικι υποςτιριξθ. Όπωσ και όλουσ τουσ κακθγθτζσ του τμιματοσ, για τισ γνϊςεισ που μου μετζφεραν, κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν μου. Τζλοσ, κζλω να ευχαριςτιςω τουσ φίλουσ μου που ιταν πάντα ςτο πλευρό μου, και περάςαμε υπζροχεσ ςτιγμζσ μαηί όλα αυτά τα χρόνια.

5 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Ειςαγωγι Το πρόβλθμα του κακοριςμοφ τθσ αποδοτικότθτασ ςτον τομζα του λιανεμπορίου Μεκοδολογία και ςτόχοι τθσ μελζτθσ Ρλάνο εργαςίασ. 8 Κεφάλαιο 2: τοιχεία Ευρωπαϊκισ και Διεκνοφσ αγοράσ λιανεμπορίου τροφίμων Ρροςδιοριςτικοί παράγοντεσ αλλαγισ του λιανεμπορίου Οι 20 μεγαλφτερεσ αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ Νομοκετικό πλαίςιο ίδρυςθσ ςοφπερ μάρκετ Κφκλοσ ηωισ και τροχόσ του λιανικοφ εμπορίου Τφποι καταςτθμάτων Καταςτιματα Discount Ρροϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ Αποτελζςματα ζρευνασ τθσ Icap για το ζτοσ Θ διεκνοποίθςθ του λιανικοφ εμπορίου ςτθν Ευρϊπθ Χριςθ τθσ μεκόδου τθσ δικαιόχρθςθσ (Franchising).. 28 Κεφάλαιο 3: Μονοδιάςτατθ χρθματοοικονομικι ανάλυςθ Ειςαγωγι ςε βαςικζσ λογιςτικζσ ζννοιεσ Ανάλυςθ χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν Carrefour-ΜΑΛΝΟΡΟΥΛΟΣ Α-Β Βαςιλόπουλοσ Βερόπουλοσ 39 [1]

6 3.6 Σκλαβενίτθσ Ατλάντικ ΛΝΚΑ Χανίων Υπολογιςμόσ αρικμοδεικτϊν. 43 Α). Δείκτεσ αποδοτικότθτασ. 43 Β). Δείκτεσ φερεγγυότθτασ.. 49 Γ). Δείκτεσ επίδοςθσ τθσ διαχείριςθσ 53 Κεφάλαιο 4: Μελζτθ ανά κατάςτθμα Ρολυκριτιρια ανάλυςθ δεδομζνων Κεωρθτικι παρουςίαςθ τθσ μεκόδου PROMETHEE Βαςικζσ ζννοιεσ Τα ζξι γενικευμζνα κριτιρια Γράφθμα κατάταξθσ δραςτθριοτιτων Θ μελζτθ ανά super market ανά ζτοσ Αποτελζςματα τθσ μεκόδου PROMETHEE 72 Κεφάλαιο 5: υμπεράςματα - Προοπτικζσ 77 Βιβλιογραφία 81 Παράρτθμα Α ( Αποτελζςματα uniflows). 85 Παράρτθμα Β (Λςολογιςμοί).. 89 [2]

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 [3]

8 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ανάλυςθ των εξελίξεων του κλάδου των ςοφπερ μάρκετ ςτο Ελλθνικό λιανεμπόριο τροφίμων τυγχάνει ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ. Το ςκθνικό αλλάηει με ταχφτατουσ ρυκμοφσ και αναγκάηει τισ εταιρείεσ να παρακολουκοφν τισ εξελίξεισ και να είναι ζτοιμεσ να ανταποκρικοφν ςτισ προκλιςεισ, προκειμζνου να μθν χάςουν μερίδια αγοράσ. Θ εικόνα τθσ αγοράσ διαμορφϊνεται από παράγοντεσ οικονομικοφσ, κοινωνικοφσ και τεχνολογικοφσ με κεντρικό ςθμείο προςοχισ τον καταναλωτι (Βλ.ςχιμα 1.1). Οι παράγοντεσ αυτοί αλλάηουν με απρόβλεπτο τρόπο, γι αυτό θ επιχείρθςθ πρζπει να είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςει τυχόν προβλιματα και να εκμεταλλευτεί τισ ευκαιρίεσ που παρουςιάηονται. Οι ςυνεχείσ και ραγδαίεσ μεταβολζσ ςτο τεχνολογικό χϊρο ςε ςυνδυαςμό με τθν παγκοςμιοποίθςθ και τον ανταγωνιςμό ςτθν αγορά δθμιουργοφν τθν εικόνα τθσ επιχείρθςθσ. Με δεδομζνο το μεγάλο μζγεκοσ των αλλαγϊν και τον βακμό τθσ αβεβαιότθτασ που αναμζνεται ςτον αυριανό ανταγωνιςτικό περιβάλλον οι επιχειριςεισ που ιδθ λειτουργοφν κάτω από αυξθμζνθ πίεςθ κα πρζπει να παράγουν περιςςότερα και γρθγορότερα χρθςιμοποιϊντασ περιςςότερουσ πόρουσ. Είναι γεγονόσ ότι τα τελευταία χρόνια θ κατάςταςθ ςτο χϊρο του λιανεμπορίου ζχει αλλάξει δραματικά. Ρζρα από τθν είςοδο μεγάλων επιχειριςεων, υπάρχουν ςιμερα δφο ςθμαντικζσ εξελίξεισ που κάνουν τθ νζα πραγματικότθτα πολφ πιεςτικι και προκλθτικι. Αρχικά, θ διεφρυνςθ των εκπτωτικϊν επιχειριςεων ( Lidl ) και επίςθσ θ ςθμαντικι αφξθςθ των πωλιςεων προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ (Private Labels). Το κφριο χαρακτθριςτικό των χρθματοοικονομικϊν αποφάςεων είναι θ πολφπλοκθ φφςθ των προβλθμάτων. Οι μζκοδοι τθσ πολυκριτιριασ ανάλυςθσ των αποφάςεων είναι ζνα κατάλλθλο προςαρμοςμζνο εργαλείο ςτθν αντιμετϊπιςθ των πολφπλοκων ςθμερινϊν προβλθμάτων. [4]

9 [5]

10 1.1 ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΤ ΚΑΘΟΡΙΜΟΤ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ Θ δυςκολία ςτον προςδιοριςμό, τθ μζτρθςθ και τθν ανάλυςθ των δεδομζνων αλλά και τθσ αποδοχισ μιασ κοινισ μεκόδου εκτίμθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ ςτον τομζα του λιανεμπορίου ζχει ςτρζψει τθν επιςτθμονικι κοινότθτα ςε άλλουσ τομείσ τθσ οικονομίασ με πιο ςαφι δεδομζνα και κοινϊσ αποδεκτά αποτελζςματα. Ο λόγοσ είναι τα ελλιπι ςτοιχεία ςε επίπεδο εταιριϊν. Πςον αφορά τθν διεκνι βιβλιογραφία υπάρχει μια εκτενισ παρουςίαςθ τρόπων καταγραφισ τθσ παραγωγικότθτασ ςτο τομζα του λιανικοφ εμπορίου. Το πρόβλθμα ζγκειται ςτο ότι δεν υπάρχει μια κοινι μεκοδολογία ςτθν μζτρθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, με αποτζλεςμα να χρθςιμοποιοφνται διάφορεσ μετριςεισ, μοντζλα και μζκοδοι. Στθν γενικότερθ μεκοδολογία ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται ςαν δείκτεσ απόδοςθσ οι πωλιςεισ και ςαν παράγοντεσ κόςτουσ τα κόςτθ κεφαλαίου και εργαςίασ. Επομζνωσ θ παραγωγικότθτα εκφράηεται ωσ δείκτθσ τθσ απόδοςθσ προσ το κόςτοσ. Οι δείκτεσ μποροφν να χωριςτοφν ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: οικονομικζσ και λειτουργικζσ. Σφμφωνα με τθν μελζτθ τθσ Achabel et al (1984), θ μζτρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ δεν κα πρζπει να γίνεται με δείκτεσ όπωσ οι πωλιςεισ επειδι με αυτό τον τρόπο δεν περιζχονται ςτοιχεία από τθν τοπικι ηιτθςθ και τον υπάρχοντα ανταγωνιςμό, και προτείνει οι μετριςεισ να βαςίηονται ςτθν ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ να παράγει και όχι ςτθν παραγόμενθ ποςότθτα. Απ τθν άλλθ πλευρά ο Goodman (1985) ιςχυρίηεται ότι μόνο οι πωλιςεισ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται γιατί θ ικανότθτα παραγωγισ χωρίσ πωλιςεισ ςθμαίνει όχι επαρκι χριςθ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν. Συμπεραςματικά, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ζνα πλικοσ δεικτϊν αποδοτικότθτασ για τθν εκτίμθςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςτον τομζα του λιανεμπορίου. Το πρόβλθμα είναι θ χριςθ των διαφόρων παραμζτρων μζςα από ζνα ολοκλθρωμζνο μοντζλο το οποίο να λαμβάνει υπ όψθ του τισ διαφορετικζσ διαςτάςεισ των δεδομζνων. Τα τελευταία 30 χρόνια, ςτο πλαίςιο τθσ Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και τθσ Επιςτιμθσ [6]

11 των Αποφάςεων, αναπτφςςεται με εντυπωςιακά ταχείσ ρυκμοφσ θ περιοχι τθσ Ρολυκριτιριασ Λιψθσ ι Υποςτιριξθσ Αποφάςεων (Multi-Criteria Decision Making ι Decision Support). Θ Ρολυκριτιρια Ανάλυςθ αποτελεί μια ςυςτθματικι λογικι και μακθματικι προςζγγιςθ που βοθκάει τον αποφαςίηοντα να επιλφςει διλλιματα που προκφπτουν από τθν επιδίωξθ πολλϊν αντιμαχόμενων ςτόχων ςτθ λιψθ των αποφάςεων. 1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ Θ μελζτθ ςε πρϊτο πλάνο παρουςιάηει μια μονοδιάςτατθ χρθματοοικονομικι ανάλυςθ των παρακάτω επιχειριςεων: Carrefour Μαρινόπουλοσ, ΑΒ Βαςιλόπουλοσ, Ατλάντικ, ΛΝΚΑ Χανίων, Βερόπουλοσ και Σκλαβενίτθσ για τα ζτθ ςε βαςικοφσ δείκτεσ. Σε δεφτερο επίπεδο προχωρά ςτθν εκτίμθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των παραπάνω με τθν βοικεια τθσ πολυκριτιριασ ανάλυςθ με τθν μζκοδο PROMETHEE. Μζςω των ιςολογιςμϊν των εταιριϊν αντλοφνται τα ςτοιχεία για διάςτθμα 3 χρόνων, ϊςτε να υπολογιςτοφν 12 βαςικοί χρθματοοικονομικοί δείκτεσ και εν ςυνεχεία ειςιχκθςαν οι δείκτεσ ωσ κριτιρια κατάταξθσ τθσ αποδοτικότθτασ των ςοφπερ μάρκετ για κάκε εξεταηόμενθ περίοδο. Τα αποτελζςματα μποροφν να βοθκιςουν κακοριςτικά τισ εταιρίεσ ϊςτε να κζςουν τουσ ςτόχουσ και να αναπροςαρμόςουν τουσ ςυντελεςτζσ τουσ με ςκοπό τα χειρότερα ςε αποδοτικότθτα ςοφπερ μάρκετ να πλθςιάςουν τουσ δείκτεσ των καλφτερων. [7]

12 1.3 ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΙΑ Στο πρϊτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςε μεκοδολογίεσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί για εκτιμιςεισ αποδοτικότθτασ και παραγωγικότθτασ ςτο τομζα του λιανικοφ εμπορίου. Στο δεφτερο κεφάλαιο γίνεται μια επιςκόπθςθ ςτισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο λιανεμπόριο τροφίμων και τισ τάςεισ που διαμορφϊνονται ςτον ελλαδικό χϊρο. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια μονομεταβλθτι ανάλυςθ των επιδόςεων 6 επιχειριςεων του κλάδου ςτθν Ελλάδα για τα ζτθ θ οποία ςτθρίηεται ςτθν ανάλυςθ 12 χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν. Στο τζταρτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ μζκοδοσ PROMETHEE, θ εφαρμογι και τα αποτελζςματα τθσ μεκόδου ςτισ 6 επιχειριςεισ και τα ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ. [8]

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 [9]

14 2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΤ ΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 2.1 ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970 και μετά μία ςειρά παράγοντεσ ζρχονται να επθρεάςουν τθν δομι και χωρικι οργάνωςθ του λιανικοφ εμπορίου. Οι ςθμαντικότεροι από αυτοφσ είναι: Θ αφξθςθ του μζςου ειςοδιματοσ και τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των κατοίκων των πόλεων αλλά και τθσ υπαίκρου με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ ροπισ κατανάλωςθσ. Στθν Ευρϊπθ τα επίπεδα του μζςου ειςοδιματοσ ζχουν διαμορφωκεί ςε υψθλζσ τιμζσ ενϊ ακολουκοφν ςυνεχι αυξθτικι πορεία. Οι αλλαγζσ ςτθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά που παρατθροφνται ςτισ περιςςότερεσ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Σφμφωνα με πρόςφατεσ μελζτεσ, θ κατανάλωςθ φαγθτϊν και ποτϊν ςτο ςπίτι ζχει παρουςιάςει ςθμαντικι μείωςθ για μια ςειρά λόγων που δεν αναφζρονται μόνο ςτθν αλλαγι των διατροφικϊν ςυνθκειϊν αλλά και ςε δθμογραφικζσ αιτίεσ, όπωσ είναι τα ολιγομελι νοικοκυριά, οι ςυνεχϊσ περιςςότερεσ εργαηόμενεσ μθτζρεσ, ο μεγάλοσ χρόνοσ εργαςίασ από όλα τα μζλθ τθσ οικογζνειασ κ.τ.λ. (Ευαγγελοδιμοσ, 2002). Θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ μετάδοςθ διαφθμίςεων από διαφορετικά μζςα επικοινωνίασ όπωσ θ τθλεόραςθ, το ραδιόφωνο και τα περιοδικά, ζχει ςυμβάλλει ςτθν αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ. Οι διαφθμίςεισ επθρεάηουν άμεςα το καταναλωτικό κοινό το οποίο, ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ των ειςοδθμάτων, ςπεφδει να αγοράςει το κάκε τι καινοφργιο και διαφορετικό. [10]

15 Θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ θ οποία είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ακόμθ μεγαλφτερθ αφξθςθ του ειςοδιματοσ κάκε οικογζνειασ και τθν ανάγκθ για αγορζσ προϊόντων που προθγουμζνωσ παράγονταν εντόσ τθσ οικογζνειασ. Το ποςοςτό των εργαηομζνων γυναικϊν ςτισ χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) αυξάνεται ςτακερά. Θ μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτο ποςοςτό των εργαηόμενων γυναικϊν παρατθρείται ςτθ Δανία(73%) και ςτθ Βρετανία(67%) ενϊ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Λςπανία το αντίςτοιχο ποςοςτό δεν υπερβαίνει το 50% (Ραπακαναςίου,1997). Πλα τα παραπάνω οδιγθςαν ςτθν ανάπτυξθ νζων προτφπων αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ που με τθ ςειρά τουσ επθρζαςαν τθ ςφνκεςθ του εμπορίου (Bromley & Thomas, 1993:6). Αυτοί οι παράγοντεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ των καταναλωτϊν για εξειδικευμζνθ ςειρά αγακϊν και υπθρεςιϊν είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ μετάλλαξθ του χαρακτιρα του αςτικοφ λιανικοφ ςυςτιματοσ. [11]

16 2.2 ΟΙ 20 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΕ ΑΛΤΙΔΕ ΟΤΠΕΡ ΜΑΡΚΕΣ Στο παρακάτω πίνακα παρουςιάηετε θ εικόνα των 20 μεγαλφτερων λιανζμπορων ςτθν Ελλάδα για το ζτοσ 2009 με βάςθ των κφκλο εργαςιϊν (Ρθγι: STAT BANK) Επωνυμία Εταιρείασ Κφκλοσ Εργαςιϊν 2009 Μεταβολι 2009/2008 (%) Κζρδθ προ φόρων 2009 Μεταβολι 2009/2008 (%) CARREFOUR , ,32 ΜΑΛΝΟΡΟΥΛΟΣ Α-Β ΒΑΣΛΛΟΡΟΥΛΟΣ , ,16 ΣΚΛΑΒΕΝΛΤΘΣ Λ.& Σ , ,29 ΒΕΟΡΟΥΛΟΛ , ,13 ΑΔΕΛΦΟΛ ΜΕΤΟ , ,76 ΜΑΣΟΥΤΘΣ , ,58 ΔΛΑΜΑΝΤΘΣ ΑΤΛΑΝΤΛΚ ΣΟΥΡΕ , ,45 ΜΑΚΕΤ ΜΑΚΟ CASH & , CARRY ΧΟΝΔΕΜΡΟΛΚΘ ΡΕΝΤΕ , ,06 DIA HELLAS , ,98 ΑΒΑΝΛΤΛΔΘΣ , ΛΝΚΑ ΧΑΝΛΩΝ ΣΥΝΡΕ , ,57 ΕΝΑ , ,46 ΧΑΛΚΛΑΔΑΚΘΣ , ,93 MARKET IN BAZAAR , ,00 ΕΤΑΛΕΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΛ , ,57 [12]

17 ΕΜΡΟΛΑΣ ΤΟΦΛΜΩΝ ΜΕΡΕ&ΣΛΑ ΡΟΜΘΚΕΥΤΛΚΘ , ,90 ΤΟΦΛΜΩΝ ΑΛΑΔΝΘ , ,62 ΡΟΜΘΚΕΥΤΛΚΟΣ ΣΥΝΡΕ ΡΑΝΤ/ΛΩΝ Ν. ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΛΑΛΣΑ ΑΒΕΕ , Πίνακασ 2.1: Οι 20 μεγαλφτερεσ αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ ςτθν Ελλάδα,2009 Σφμφωνα με ζρευνα τθσ Stat Βank, οι επιχειριςεισ του δείγματοσ αφξθςαν τισ πωλιςεισ τουσ κατά 3%, για να φκάςουν τα 10,7 δις. ευρϊ (οι ίδιεσ αλυςίδεσ ζκαναν ςυνολικό τηίρο 8,2 δις. ευρϊ το 2003). Με τθν παραπάνω επίδοςθ ο τομζασ των ςουπερμάρκετ- πολυκαταςτθμάτων αποδεικνφεται θ τρίτθ ςθμαντικότερθ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (από άποψθ κφκλου εργαςιϊν) του ελλθνικοφ εμπορίου. Στισ πρϊτεσ δφο κζςεισ βρίςκονται οι αγορζσ εμπορίασ πετρελαιοειδϊν προϊόντων και αυτοκινιτου. Και οι τρεισ τομείσ δοκιμάηονται ςθμαντικά από τθν οικονομικι δυςπραγία αλλά τα πετρελαιοειδι και τα ςουπερμάρκετ δείχνουν αυξθμζνεσ αντοχζσ. Από τισ 96 επιχειριςεισ ςουπερμάρκετ του δείγματοσ, οι 78 εμφάνιςαν κζρδθ και οι 18 ηθμιζσ. Ζτςι το 81,25% του κλάδου ιταν κερδοφόρο. Ρροβλθματιςμό προκαλεί θ ςθμαντικι αφξθςθ ηθμιϊν των 18 αλυςίδων που βρζκθκαν ςτθ «ςκοτεινι πλευρά» τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Οι εν λόγω επιχειριςεισ εμφάνιςαν μείωςθ τηίρου 4% και αφξθςθ ηθμιϊν 60%. Ζτςι οι ςυνολικζσ ηθμιζσ αυξικθκαν από 27 εκατ. το 2008 ςε 43 εκατ. ευρϊ το Από το ςφνολο των εταιρειϊν του δείγματοσ 47 επιχειριςεισ εμφάνιςαν βελτίωςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων τουσ και 49 εταιρείεσ επιδείνωςθ. Ο κλάδοσ των [13]

18 ςουπερμάρκετ- πολυκαταςτθμάτων εμφανίηει μεγάλθ ςυγκζντρωςθ δυνάμεων, γεγονόσ το οποίο αποδεικνφεται και από τθν κατανομι του ςυνολικοφ τηίρου του κλάδου. Ζτςι οι 10 μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ διαχειρίηονται περίπου το 77% του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν του κλάδου. Οι ίδιεσ εταιρείεσ αποςποφν το 78% των ςυνολικϊν κακαρϊν κερδϊν του κλάδου. Ενδεικτικό τθσ ςυγκζντρωςθσ του κλάδου είναι το παρακάτω ςτοιχείο: οι δζκα πλζον κερδοφόρεσ επιχειριςεισ του κλάδου (ΑΒ Βαςιλόπουλοσ, Σκλαβενίτθσ, Ρζντε, Μαςοφτθσ, Μετρό, ΕΝΑ ΑΕ, Carrefour- Μαρινόπουλοσ, ΛΝΚΑ Χανίων ΣΥΝΡΕ, Ανδρικόπουλοσ και Χαλκιαδάκθσ) αποςποφν το 84% των ςυνολικϊν κακαρϊν κερδϊν των κερδοφόρων επιχειριςεων του κλάδου. Θ ςυγκζντρωςθ παρατθρείται ωςτόςο ςτο επίπεδο όχι μόνο των ςουπερμάρκετ αλλά και των επιχειριςεων που τα προμθκεφουν. Χαρακτθριςτικό είναι το γεγονόσ ότι περίπου το 60% των πωλιςεων των αλυςίδων ςουπερμάρκετ αντιπροςωπεφει προϊόντα περίπου 40 προμθκευτικϊν επιχειριςεων, από τισ οποίεσ λιγότερεσ από τισ 15 είναι ειςαγωγικζσ, κυγατρικζσ πολυεκνικϊν εταιρειϊν. Μεταξφ των αλυςίδων ςουπερμάρκετ-πολυκαταςτθμάτων που εμφάνιςαν τισ μεγαλφτερεσ μειϊςεισ κερδοφορίασ είναι και οι: Carrefour-Μαρινόπουλοσ (75,32%), Αφοί Βερόπουλοι (52,13%), Μετρό (38,76%) και Χαλκιαδάκθσ (37,93%). Μεταξφ των αλυςίδων που εμφάνιςαν τισ υψθλότερεσ αυξιςεισ κερδϊν ιταν και οι: Σκλαβενίτθσ, ΕΝΑ και ΑΒ Βαςιλόπουλοσ. Λδιαίτερα θ τελευταία αλυςίδα, ενϊ μείωςε τισ τιμζσ των προϊόντων τθσ, κατόρκωςε μζςα από ςυςτθματικι βελτίωςθ τθσ διαχείριςισ τθσ να αυξιςει τθν κερδοφορία τθσ. Θ ΑΒ Βαςιλόπουλοσ αφξθςε τα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ, θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των οποίων παράγεται ςτθν Ελλάδα, από 17% το 2009 ςε 19% το [14]

19 2.3 ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΙΔΡΤΗ ΟΤΠΕΡ ΜΑΡΚΕΣ Τα τελευταία δζκα πζντε ζτθ δεν ζχει αλλάξει κάτι ςχετικά με το νομοκετικό πλαίςιο για τθν ίδρυςθ και λειτουργία των ςοφπερ μάρκετ. Ο νόμοσ 2323/1995, ςτο άρκρο 10 αναφζρεται ςτθν ίδρυςθ «υπεραγορϊν λιανικοφ εμπορίου» προβλζπει τα εξισ : 1) Για τθν ίδρυςθ υπεραγορϊν λιανικοφ εμπορίου απαιτείται άδεια από το Νομαρχιακό Συμβοφλιο τθσ οικείασ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, μετά από γνϊμθ τθσ αντίςτοιχθσ οικονομικισ και κοινωνικισ επιτροπισ και του οικείου οργανιςμοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, όταν θ επιφάνεια πωλιςεων είναι: i) άνω των 600 τ..μ. ςτα νθςιά Λζςβοσ, Χίοσ, Σάμοσ, Λιμνοσ, Σφροσ, Ηάκυνκοσ, Κεφαλονιά και Λευκάδα ii) άνω των 200 τ.μ. ςτα υπόλοιπα νθςιά iii) άνω των 1000 τ.μ. ςε διμουσ με πλθκυςμό κάτω των κατοίκων, εφόςον θ υπεραγορά βρίςκεται ςε απόςταςθ μζχρι 10 χλμ. από κζντρο του διμου με το μεγαλφτερο πλθκυςμό το Πςον αφορά το πλθκυςμιακό όριο λαμβάνεται υπόψθ θ τελευταία απογραφι. Οι παραπάνω περιοριςμοί δεν ιςχφουν για τουσ νομοφσ Αττικισ και Κεςςαλονίκθσ. 2) Για τθν ζκδοςθ άδειασ λαμβάνονται υπόψθ ιδίωσ: i) Οι οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνζπειεσ για τθν περιοχι ωσ ςφνολο και κυρίωσ θ εναρμόνιςθ προσ το ςυνολικό πρόγραμμα ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ, οι επιπτϊςεισ ςτον ανταγωνιςμό και ςτθν αγροτικι οικονομία τθσ περιοχισ ii) Ο κίνδυνοσ διαρροισ ειςοδιματοσ από τθν περιοχι για τθν οποία ηθτείται άδεια, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάγκθ ςυγκράτθςθσ του πλθκυςμοφ ςε αυτιν iii) Θ εξυπθρζτθςθ των καταναλωτϊν και ιδίωσ θ επίδραςθ ςτο επίπεδο τιμϊν τθσ περιοχισ, θ διαςφάλιςθ του κανονικοφ εφοδιαςμοφ των καταναλωτϊν, θ ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ, και ςυνικειεσ των [15]

20 καταναλωτϊν, θ δυνατότθτα τθσ πρόςβαςθσ ςτθ μονάδα με διάφορα μεταφορικά μζςα και κυρίωσ με τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ iv) Ο χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ και οι επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και ιδίωσ θ εναρμόνιςθ του όγκου και του τφπου τθσ μονάδασ προσ το φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον τθσ περιοχισ, θ φπαρξθ οδικοφ δικτφου και λοιπϊν ζργων υποδομισ, θ επιβάρυνςθ του περιβάλλοντοσ από τισ μετακινιςεισ v) Οι επιπτϊςεισ ςτθν απαςχόλθςθ, θ ςυμβολι ςτθ διατιρθςθ ι αφξθςθ των κζςεων εργαςίασ ςτθν περιοχι, θ ςυμβολι ςτθ ςτακερότθτα και τθν ποιότθτα των κζςεων εργαςίασ. 2.4 ΚΤΚΛΟ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΡΟΧΟ ΣΟΤ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Τα καταςτιματα λιανικϊν πωλιςεων, όπωσ και τα προϊόντα περνοφν από διάφορεσ φάςεισ ανάπτυξθσ και παρακμισ οι οποίεσ μποροφν να χαρακτθριςτοφν ςαν κφκλοσ ηωισ των λιανικϊν πωλιςεων. Υπάρχουν τζςςερα ςτάδια ςτον κφκλο ηωισ του λιανικοφ εμπορίου (Kotler, 1980) : Θ καινοτομία όπου ζχουμε πολφ μικρό αρικμό ανταγωνιςτϊν, ζντονθ αφξθςθ του όγκου των πωλιςεων, παρουςιάηει χαμθλά κζρδθ. Ο ςτόχοσ τθσ επιχείρθςθσ ςε αυτό το ςτάδιο είναι θ αφξθςθ των πωλιςεων και θ βελτίωςθσ τθσ μορφισ, ενϊ είναι ελάχιςτοσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ και περιοριςμζνεσ οι επενδφςεισ με ανάλθψθ υψθλϊν κινδφνων. Θ ανάπτυξθ όπου αυξάνεται ο αρικμόσ ανταγωνιςτϊν και ο όγκοσ των πωλιςεων και εμφανίηονται υψθλά κζρδθ. Οι ςτόχοι τθσ επιχείρθςθσ είναι θ αφξθςθ του μεριδίου τθσ και θ κακιζρωςθ τθσ ςτθν αγορά ενϊ παρουςιάηει μζτριο διοικθτικό ζλεγχο και εκτεταμζνθ επζνδυςθ. Θ ωριμότθτα όπου πλζον υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ ανταγωνιςτϊν, θ εξζλιξθ των πωλιςεων είναι ςτάςιμθ ι οριακι, και τα κζρδθ μζτρια. Στόχοι τθσ επιχείρθςθσ είναι θ διατιρθςθσ του μεριδίου, θ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ [16]

21 και θ επιμικυνςθ του ςταδίου ενϊ από πλευρά διοικθτικοφ ελζγχου αυτόσ είναι ζντονοσ και παρουςιάηει ελεγχόμενθ επζνδυςθ Το ςτάδιο τθσ παρακμισ με μζτριο αρικμό ανταγωνιςτϊν, αρνθτικι εξζλιξθ πωλιςεων και χαμθλά κζρδθ ι ηθμίεσ. Στόχοσ είναι θ αποδοτικι ζξοδοσ από τθν αγορά, οι επενδφςεισ είναι ελάχιςτεσ ι μθδενικζσ και παρουςιάηει μζτριο διοικθτικό ζλεγχο. Ζνασ λόγοσ για τον οποίο εμφανίηονται νζα είδθ καταςτθμάτων για να αντικαταςτιςουν τα παλιοφ τφπου καταςτιματα δίνεται με τθν υπόκεςθ του τροχοφ του λιανεμπορίου. Τα ςυμβατικά καταςτιματα προςφζρουν πολλζσ υπθρεςίεσ ςτουσ πελάτεσ τουσ και τιμολογοφν το προϊόν τουσ ζτςι ϊςτε να καλφπτεται το κόςτοσ. Αυτό δίνει τθ δυνατότθτα να εμφανιςτοφν νζα είδθ καταςτθμάτων. Πςον αφορά τουσ τφπουσ των καταςτθμάτων λιανεμπορίου τροφίμων, ακολουκϊντασ τθν διεκνι ορολογία και περιλαμβάνοντασ όλα τα ςθμεία λιανικισ πϊλθςθσ τροφίμων, αυτά είναι (κφριο μζςο κατάταξθσ ο χϊροσ πϊλθςθσ): 2.5 ΣΤΠΟΙ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ HYPERMARKET: Υπεραγορζσ, ονομάηονται τα καταςτιματα με επιφάνεια πϊλθςθσ άνω των 5000 τετραγωνικϊν μζτρων που διακζτουν τρόφιμα και εκτεταμζνθ ποικιλία άλλων ειδϊν SUPERSTORE: Υπερκαταςτιματα ονομάηονται καταςτιματα από τετραγωνικά μζτρα με μικρότερθ ποικιλία από τα hypermarkets WAREHOUSE CLUB: Αποκικεσ χονδρικισ και λιανικισ είναι τα ςθμεία πϊλθςθσ μεγάλθσ ζκταςθσ με χονδρικι πϊλθςθ ςε καταναλωτζσ CASH AND CARRY ονομάηονται τα καταςτιματα που λειτουργοφν με τθ βαςικι δομι των αποκθκϊν χονδρικισ και λιανικισ SUPERMARKET διακζτουν επιφάνεια (μποροφν να χωριςτοφν και ςε large supermarkets και ςε supermarkets ). [17]

22 Ρωλοφν βαςικά τρόφιμα και μια περιοριςμζνθ γκάμα ειδϊν οικιακισ χριςθσ και ειδϊν υγιεινισ. Ο τφποσ αυτόσ ανάλογα τθ χϊρα επεκτείνεται ςε μικρι ι μεγάλθ κλίμακα ςε άλλεσ κατθγορίεσ ειδϊν. NEIGHBOORHOOD: Μικρά καταςτιματα γειτονιάσ που ζχουν επιφάνεια πϊλθςθσ περίπου 400 CONVENIENCE STORE: Μικρότερα καταςτιματα γειτονιάσ-ευκολίασ για κακθμερινζσ αγορζσ βαςικϊν ειδϊν που διακζτουν περιοριςμζνθ γκάμα προϊόντων και οριςμζνεσ φορζσ τμιμα fast-food. Το ωράριο λειτουργίασ είναι διευρυμζνο και ςυχνά (ιδιαίτερα ςτο εξωτερικό) βρίςκονται ςε πρατιρια καυςίμων VARIETY STORE: Καταςτιματα πολλαπλϊν τμθμάτων που λειτουργοφν με τθ βαςικι δομι των πολυκαταςτθμάτων αλλά με μικρότερθ. Μερικά(που δεν είναι καταςτιματα τροφίμων όπωσ π.χ. τα Marks & Spencer ςτθ Μ. Βρετανία), περιλαμβάνουν και τμιματα τροφίμων KIOSK: Ψιλικατηίδικα-Ρερίπτερα ονομάηονται τα μικρά ςθμεία πϊλθςθσ με επιφάνεια Τζλοσ υπάρχουν και τα DISCOUNT καταςτιματα που είναι τα λεγόμενα εκπτωτικά που ςυνικωσ πωλοφν ανϊνυμα προϊόντα ςε τιμζσ πολφ χαμθλότερεσ από τα αντίςτοιχα επϊνυμα. Στο Σχιμα 2.1 παρουςιάηονται οι διάφοροι τφποι super-market, από τουσ πιο κλαςικοφσ ωσ τουσ πιο εξειδικευμζνουσ. Θ χαρτογράφθςθ ζγινε με βάςθ τθν τιμι των προϊόντων και τθν ποικιλία ςτθν δυνατότθτα επιλογισ. Θ είςοδοσ των discounters παρατθρείται ότι κα ςυνεχιςτεί και τα επόμενα χρόνια. Το γεγονόσ αυτό οφείλεται αρκετά και ςτθν κζςθ τθσ χϊρασ μασ, που ευνοεί τθν επζκταςθ των ςυγκεκριμζνων επιχειριςεων ςτα Βαλκάνια. Μζςα ςε αυτό το κλίμα, ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των επιχειριςεων εντείνεται ακόμα περιςςότερο. Σθμειϊνεται δε ότι ο ανταγωνιςμόσ δεν διαμορφϊνεται μόνο μεταξφ των discounters, οι οποίοι ςτοχεφουν ςτο ίδιο καταναλωτικό κοινό, αλλά και ανάμεςα ςε discounters και αλυςίδεσ super market, οδθγϊντασ τον κλάδο ςε ζνα ευρφτερο [18]

23 «πόλεμο τιμϊν», με απϊτερο ςτόχο των επιχειριςεων τθν απόκτθςθ όςο το δυνατόν μεγαλφτερου μεριδίου αγοράσ. Σχιμα 2.1: Χαρτογράφθςθ των διαφόρων τφπων super market 2.6 ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ DISCOUNT Oι αλυςίδεσ discount ζκαναν τθν εμφάνιςι τουσ ςτθ Γερμανία ςτισ αρχζσ του 1960 και από το 1967 άρχιςαν να εξαπλϊνονται ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, γνωρίηοντασ ςτο πζραςμα των ετϊν ςθμαντικι ανάπτυξθ. Κφρια χαρακτθριςτικά τουσ, τα δικισ τουσ επωνυμίασ προϊόντα και κατά ςυνζπεια οι τιμζσ οι οποίεσ είναι χαμθλότερεσ ζωσ και 40%. Μζχρι πρότινοσ θ κφρια διαφοροποίθςθ ενόσ ςοφπερ μάρκετ από ζνα κατάςτθμα discount φαινόταν ςτθ ςυλλογι των προϊόντων του. Σιμερα o παράγοντασ αυτόσ ατονεί, κακϊσ οι κλαςικζσ αλυςίδεσ εμπλουτίηουν όλο και περιςςότερο τθν [19]

24 ιδιωτικι τουσ γκάμα και οι discounters αφιερϊνουν μεγαλφτερο χϊρο ςτα επϊνυμα brands. Τα διεκνι μθνφματα καταδεικνφουν ότι το κλαςικό μοντζλο ςοφπερ μάρκετ μακροπρόκεςμα κα εκλείψει, ενϊ κάτι αντίςτοιχο αναμζνεται ότι κα ςυμβεί και με τα κλαςικά καταςτιματα discount. Discount καταςτιματα ονομάηονται τα εκπτωτικά καταςτιματα που ζχουν διαφοροποιθμζνα χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα ςοφπερ μάρκετ. Τα χαρακτθριςτικά τουσ είναι: Δεν παρζχουν μεγάλθ ποικιλία προϊόντων και δίνουν ζμφαςθ ςτα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ Διακζτουν βαςικά καταναλωτικά είδθ Ζχουν ςχετικά μικρό μζςο εμβαδό ανά κατάςτθμα Χαρακτθρίηονται από μεγάλο αρικμό καταςτθμάτων και αντίςτοιχθ διαςπορά Το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα για τθν αγορά discount είναι ότι μπορεί να γνωρίςει ανάπτυξθ τόςο ςε περιόδουσ οικονομικισ ευθμερίασ όςο και ςε φφεςθσ. Από ζρευνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί τα τελευταία χρόνια προκφπτει ότι οι μεν εφρωςτοι οικονομικά καταναλωτζσ αγοράηουν από τα καταςτιματα discount επειδι κεωροφν ότι κάνουν μια ζξυπνθ αγορά ενϊ οι καταναλωτζσ με χαμθλότερεσ οικονομικά δυνατότθτεσ εξαιτίασ των χαμθλϊν τιμϊν που ςυναντοφν ςτα εν λόγω καταςτιματα. Το πρϊτο κατάςτθμα discount ςτθ χϊρα μασ ιδρφκθκε το 1995, από τθν ιςπανικι αλυςίδα Dia θ οποία ανικει ςτον όμιλο Carrefour. Αργότερα, το 1999 ζκανε τθν εμφάνιςθ τθσ θ γερμανικι εταιρία Lidl, θ οποία επεκτάκθκε με ταχφτατουσ ρυκμοφσ. Θ Lidl λόγω τθσ νομικισ μορφισ που ζχει θ δραςτθριότθτα τθσ ςτθν Ελλάδα, δεν υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ ιςολογιςμοφ. Ο αρικμόσ των υποκαταςτθμάτων Lidl ανζρχεται ςτα 214, ζχοντασ βάλει ςτόχο τθν αφξθςθ του αρικμοφ των υποκαταςτθμάτων ςτα 220 μζχρι το τζλοσ του τρζχοντοσ ζτουσ. Στο χϊρο των discount δραςτθριοποιείται και θ ελλθνικι εταιρεία Bazzar θ οποία διακζτει μικρότερο δίκτυο καταςτθμάτων. [20]

25 Θ τακτικι που ζχουν αναπτφξει οριςμζνα ςοφπερ μάρκετ ϊςτε να αντιμετωπίςουν τον ανταγωνιςμό που υφίςτανται από τουσ discounters είναι να λανςάρουν τα best price προϊόντα τα οποία διαφθμίηονται ωσ τα φκθνότερα του είδουσ. Ωσ παράδειγμα θ Carrefour ζχει δθμιουργιςει τθ ςειρά προϊόντων «Νο 1» και θ Delhaize τθν ςειρά προϊόντων «365». Θ φιλοςοφία των επιχειριςεων του χϊρου ςτθρίηεται κατά κφριο λόγο ςτα ιδιωτικισ ετικζτασ προϊόντα τα οποία ζχουν το πλεονζκτθμα τθσ εξαιρετικά χαμθλισ τιμισ (πολλζσ φορζσ ζωσ και 40%) ζναντι των επωνφμων, εκμεταλλευόμενοι τισ οικονομίεσ κλίμακασ ςε ζνα περιοριςμζνο εφροσ κωδικϊν που διακινοφν (ςυνικωσ κωδικοί), τα χαμθλά λειτουργικά κόςτθ και τισ ςυνκικεσ οικονομικισ κρίςθσ τα τελευταία χρόνια. Επίςθσ ςτθρίηονται ςτθ γεωγραφικι τουσ εγγφτθτα κακϊσ κατά κανόνα είναι μικρομεςαίου μεγζκουσ καταςτιματα και ζχουν τθν δυνατότθτα να αναπτυχκοφν ακόμα και ςε πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ. Τα discount καταςτιματα παρζχουν ςτθν πλειονότθτα τουσ προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ που προζρχονται από χϊρεσ του εξωτερικοφ με φκθνό εργατικό δυναμικό και ςυνικωσ χαμθλισ ποιότθτασ. Θ εξάπλωςθ τουσ τα τελευταία χρόνια δθλϊνει ότι ο Ζλλθνασ καταναλωτισ όχι μόνο εκτιμά το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ χαμθλισ τιμισ των προϊόντων καλφπτοντασ τθν αδυναμία αναγνϊριςθσ τθσ ποιοτικισ προζλευςθσ τουσ (κυρίωσ για τα τρόφιμα) αλλά αποδζχεται τθν εξαφάνιςθ ελλθνικισ παραγωγισ υψθλισ ποιότθτασ προϊόντων. Τα ςτοιχεία αποδεικνφουν ότι δεν αποτελεί ο Ζλλθνασ τον βαςικό πελάτθ τζτοιων καταςτθμάτων (κυρίωσ μετανάςτεσ από χϊρεσ τθσ ανατολικισ Ευρϊπθσ). Ριο πρόςφατα, το 2010 καταγράφθκε ςαν χρονιά των Lidl. Θ γερμανικι εκπτωτικι αλυςίδα, κρατοφςε τα ςκιπτρα των discount ςοφπερ μάρκετ, ακόμα και όταν βριςκόταν ςτθν Ελλάδα θ άλλθ εκπτωτικι αλυςίδα Aldi, θ οποία δεν άντεξε και αποχϊρθςε. Σε ςυνδυαςμό με τθν αποχϊρθςθ τθσ Plus από τθν ΑΒ Βαςιλόπουλοσ και τθν απορρόφθςθ τθσ Dia από τθν Carrefour Μαρινόπουλοσ, θ Lidl ζμεινε μόνθ τθσ ςτο γιπεδο των discounters. Ζτςι, κατζγραψε ανοδικι πορεία, κατζχοντασ μερίδιο περίπου 10%, το οποίο το κατατάςςει ςτθν τζταρτθ γενικι κζςθ των ςοφπερ μάρκετ, αν και δεν ςυγκρίνεται με τισ άλλεσ μθ εκπτωτικζσ αλυςίδεσ. Τα Lidl [21]

26 δεν ανακοινϊνουν αποτελζςματα, άλλα ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ SymphonyIRI ςθμείωςαν άνοδο του τηίρου το 2010 κατά 3% περίπου, αλλά τα κζρδθ ιταν μειωμζνα ςε ςχζςθ με το 2009 κακϊσ τα Lidl ιταν τα πρϊτα που απορρόφθςαν τισ διαδοχικζσ αυξιςεισ του ΦΡΑ. (πθγι ςτοιχείων:nielsen) 2.7 ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΕΣΙΚΕΣΑ Τα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ (private label ι own label) παράγονται από τρίτεσ εταιρείεσ για λογαριαςμό επιχειριςεων ςοφπερ μάρκετ και φζρουν το εμπορικό ςιμα που ανικει ςτθν αλυςίδα ι ςτον όμιλο. Τα τελευταία χρόνια εξαιτίασ τθσ ιςχυρισ παρουςίασ των καταςτθμάτων discount, οι αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ διεφρυναν τθν γκάμα των προςφερόμενων προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ. Θ παραγωγι των προϊόντων αυτϊν ςτθρίηεται ςτθ διακζςιμθ τεχνολογία των βιομθχανιϊν και ςε ίδιεσ ι παρόμοιεσ προδιαγραφζσ με αυτζσ των «επϊνυμων» προϊόντων(national brands). Μερικζσ φορζσ θ ίδια επιχείρθςθ ςοφπερ μάρκετ ςυμμετζχει ςτο κόςτοσ ςχεδιαςμοφ και ςτθν ανάπτυξθ του προϊόντοσ, μιασ και θ επωνυμία του προϊόντοσ και θ εμπιςτοςφνθ των καταναλωτϊν αποτελοφν πρόςκετο πλεονζκτθμα. 2.8 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗ ICAP ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2009 Σφμφωνα με μελζτθ τθσ Icap Group,oριακι αφξθςθ ςε αξία εκτιμάται ότι παρουςίαςε το 2010 θ ςυνολικι εγχϊρια αγορά ςοφπερ μάρκετ και cash & carry (αγορά χονδρικισ από επαγγελματίεσ) ςε ςχζςθ με το Τθν περίοδο θ ςυνολικι εγχϊρια αγορά ςοφπερ μάρκετ και cash & carry παρουςίαςε διαχρονικι άνοδο με μζςο ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ 13%. Το 2009 θ εξεταηόμενθ αγορά αυξικθκε κατά 2% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. Ο βακμόσ ςυγκζντρωςθσ ιταν ςχετικά υψθλόσ το 2009, κακϊσ τρεισ και πζντε από τισ [22]

27 μεγαλφτερεσ αλυςίδεσ του κλάδου ςυγκζντρωςαν αντίςτοιχα το 34,1% και 44,8% τθσ ςυνολικισ αγοράσ. Οι τρζχουςεσ οικονομικζσ εξελίξεισ, οι οποίεσ επθρεάηουν το διακζςιμο ειςόδθμα των καταναλωτϊν, ζχουν οδθγιςει ςτθ δραςτικι επιβράδυνςθ του ρυκμοφ μεταβολισ τθσ εγχϊριασ αγοράσ των ςοφπερ μάρκετ, ςε ςφγκριςθ με τα προθγοφμενα χρόνια. Tο καταναλωτικό κοινό ωκείται πλζον ςτθν αγορά των «απαραίτθτων» αγακϊν και ςτον περιοριςμό των δαπανϊν για τα λοιπά προϊόντα. Τα τρόφιμα και τα ποτά κατζλαβαν το 73,2% των ςυνολικϊν πωλιςεων το Ο αρικμόσ των ςυνολικϊν καταςτθμάτων ςοφπερ μάρκετ ςτθν εγχϊρια αγορά αυξικθκε κατά 3,9% το διάςτθμα 2008/07, με το μεγαλφτερο ποςοςτό αυτϊν (60,6% το 2008) να αντιςτοιχεί ςε καταςτιματα που ανικουν ςε αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ. Επιπλζον, παρατθρείται ότι ενϊ το πλικοσ των αλυςίδων παρουςιάηει ςχετικι υποχϊρθςθ τθν περίοδο , ο αρικμόσ των καταςτθμάτων τουσ αυξάνεται ςυνεχϊσ με μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ 3,1%. Το γεγονόσ αυτό είναι ενδεικτικό τθσ τάςθσ ςυγκζντρωςθσ που επικρατεί (με εξαγορζσ - απορροφιςεισ). Στο πλαίςιο τθσ μελζτθσ ζγινε και χρθματοοικονομικι ανάλυςθ των επιχειριςεων του κλάδου βάςει επιλεγμζνων αρικμοδεικτϊν. Από τθν ανάλυςθ του ομαδοποιθμζνου ιςολογιςμοφ, ο οποίοσ ςυντάχκθκε με βάςθ αντιπροςωπευτικό δείγμα 78 εταιρειϊν για τισ οποίεσ υπάρχουν διακζςιμα δθμοςιευμζνα οικονομικά ςτοιχεία τόςο για το 2009 όςο και για το 2008, προκφπτουν τα εξισ: Το ςφνολο του ενεργθτικοφ των επιχειριςεων του δείγματοσ αυξικθκε κατά 3,28% το 2009 ςε ςχζςθ με το Οι ςυνολικζσ πωλιςεισ των επιχειριςεων του δείγματοσ παρουςίαςαν μικρι αφξθςθ (1,16%) το 2009/08 ενϊ το μικτό κζρδοσ αυξικθκε με ελαφρϊσ υψθλότερο ρυκμό (2,1%). Ωςτόςο, θ αφξθςθ των λοιπϊν λειτουργικϊν εξόδων (κατά 5,82%) οδιγθςε ςτθν επιδείνωςθ του ςυνολικοφ λειτουργικοφ αποτελζςματοσ. Τελικά, τα κζρδθ προ φόρου των ςυγκεκριμζνων εταιρειϊν μειϊκθκαν κατά 27,35% το 2009 ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ, ενϊ και τα κζρδθ EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) μειϊκθκαν κατά 7,71%. [23]

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ»

Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Κλαδικϊν Μελετϊν Ιοφλιοσ 2014 Ειςαγωγή Η ελλθνικι οικονομία δζχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ 2015 Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ C. Politis GEL UK Marketing/PR LTD 1/1/2015 Το e-greece UK club είναι μια ολοκλθρωμζνθ εμπορικι πλατφόρμα πϊλθςθσ Ελλθνικϊν προϊόντων (B2C B2B), εδρεφει ςτο Leeds

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj Ανϊλυςη των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Νομού Αιτωλοακαρνανύασ (Δεύγμα του Κλϊδου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη -

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη - ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ Φεβρουάριοσ 2014 Παρακαλοφμε ςε περίπτωςθ αναδθμοςίευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion.

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion. Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα Ζλα ςτο πιο εξειδικευμζνο δίκτυο ποδθλατικϊν καταςτθμάτων με προϊόντα αιχμισ με το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυνεργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα