Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ"

Transcript

1 ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο Υξίζηνπ, PhD Δύαλδξνο Βόηζεο, PhD πληνληζηήο Μεηξήζεσλ: Πξαγκαηνπνίεζε Μεηξήζεσλ: Μαξίλνο Πειαγίαο, MSc Θέκεο Ρσηόο, MSc Κπξηαθή Μαθξή, MSc Μαξία Ηξνδόηνπ, MSc Μάξηνο Αξγπξνύ, MSc Άγγεινο Παπαδόπνπινο, MSc Λεπθσζία Απξίιηνο 2012

2 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ.. 3 ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΟΠΟ... 5 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ. 5 ΜΔΣΡΖΔΗ Αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά.. 7 Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο... 7 σκαηηθό ιίπνο.. 7 Αξηεξηαθή πίεζε Γιπθόδε αίκαηνο. 10 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ. 11 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ..... Καπληζηέο / Με θαπληζηέο Έιεγρνο δηαηξνθήο 12 Έιεγρνο ζσκαηηθνύ βάξνπο. 13 πκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Βάξνο θαη ύςνο.. 14 Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο 14 σκαηηθό ιίπνο.. 17 Αξηεξηαθή πίεζε Γιπθόδε αίκαηνο ΤΕΖΣΖΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ.. 24 ΔΗΖΓΖΔΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ.. 26 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ.. 27

3 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σν πκβνύιην Αζιεηηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ζηα πιαίζηα επηκνξθσηηθήο αζιεηηθήο εκεξίδαο, πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα γηα ηελ αμηνιόγεζε θπζηνινγηθώλ παξακέηξσλ πγείαο. θνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη κε κία ζπγθεθξηκέλε δέζκε κεηξήζεσλ, δηάθνξεο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηελ εθδήισζε ρξόλησλ παζήζεσλ (π.ρ ππέξηαζε, δηαβήηεο). ηηο κεηξήζεηο πξνζήιζαλ εζεινληηθά 68 άηνκα ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο, εθ ησλ νπνίσλ 21 άλδξεο θαη 47 γπλαίθεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά κε ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο (π.ρ έιεγρνο δηαηξνθήο, έιεγρνο αξηεξηαθήο πίεζεο, ζπρλόηεηα άζθεζεο ηελ εβδνκάδα, θαπληζηέο ή κε θαπληζηέο) θαη αθνινύζσο εμεηάζηεθαλ ζηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο: α) Αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, β) σκαηηθό ιίπνο, γ) Αξηεξηαθή πίεζε θαη δ) Γιπθόδε αίκαηνο. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο βξέζεθε όηη, νη ζπκκεηέρνληεο δελ ήηαλ απόιπηα ζπλεηδεηνπνηεκέλνη όζνλ αθνξά παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπο (π,ρ έιεγρνο δηαηξνθήο, άζθεζε) θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, πηζαλό λα βξίζθνληαη έλα ζηάδην πξηλ από κία ρξόληα πάζεζε (ππέξηαζε). ρεηηθά κε ην ζσκαηηθό ιίπνο, νη άλδξεο κε πνζνζηό 27,8% θαη νη γπλαίθεο κε πνζνζηό 41,4% είραλ ηηκέο πςειόηεξεο ηνπ θπζηνινγηθνύ. Οη ηηκέο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθόδεο ζην αίκα, γηα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ, ήηαλ κέζα ζηα θπζηνινγηθά όξηα. Σν ζεκαληηθόηεξν εύξεκα ηεο έξεπλαο ήηαλ όηη κεγάιν πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ βξίζθνληαλ ζην ζηάδην ηεο πηζαλήο πξν-ππέξηαζεο (πςειόηεξεο πίεζεο από ην θπζηνινγηθό θαη ήηαλ έλα ζηάδην πξηλ ηελ ππέξηαζε). Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηηκέο από mmhg κεηξήζεθε ην 61,9% ησλ αλδξώλ θαη ην 44,7% ησλ γπλαηθώλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη νη πιείζηνη ζπκκεηέρνληεο δελ γλώξηδαλ όηη βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πξν-ππέξηαζεο. Με βάζε ηα πην πάλσ, θαίλεηαη όηη κεγάιν πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ δελ είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπο θαη πηζαλά δελ ιακβάλνπλ ηα όπνηα κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ή/θαη ηελ πξνζηαζία ηεο. εκεία θιεηδηά: άζθεζε, πγεία, ρξόληεο παζήζεηο, παρπζαξθία, ππέξηαζε, δηαβήηεο.

4 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 4 ΔΗΑΓΧΓΖ Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πιεζώξα εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ έρεη επηβεβαηώζεη θαη αλαδείμεη ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή πνπ έρεη ε ζπζηεκαηηθή άζθεζε ζηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο, κεηώλνληαο ζεκαληηθά ηε λνζεξόηεηα θαη ηε ζλεζηκόηεηα όισλ ζρεδόλ ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ (Pate et al., 1995; Khan et al., 2011; Swedish Professional Associations for Physical Activity, 2011). Παξόια απηά, πνιύ κηθξό πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ γπκλάδεηαη ζπζηεκαηηθά θαη νη εηδηθνί θάλνπλ ιόγν γηα κηα λέα «αζζέλεηα», απηή ηεο ππνθηλεηηθόηεηαο, ε νπνία ηείλεη λα ιάβεη επηδεκηθέο δηαζηάζεηο. ήκεξα, είλαη πιένλ πνιύ θαιά ηεθκεξησκέλε ε άκεζε ζπζρέηηζε ηεο ππνθηλεηηθόηεηαο κε ηελ εθδήισζε ρξόλησλ παζήζεσλ ζηνλ άλζξσπν (Booth and Hargreaves 2011; WHO 2010). Γηα παξάδεηγκα, ε ππνθηλεηηθόηεηα κπνξεί λα επηθέξεη αύμεζε, πέξαλ ηνπ θπζηνινγηθνύ, ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη ιίπνπο, ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα θαη απμεκέλε πίεζε (ππέξηαζε) ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ, δηαβήηε, θαξθίλνπ θ.α. Βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (WHO 2009), ε ππνθηλεηηθόηεηα απνηειεί έλαλ από ηνπο θπξηόηεξνπο θηλδύλνπο πγείαο ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία (κεηά ην θάπληζκα, ηελ ππέξηαζε θαη ην δηαβήηε) θαη επζύλεηαη πεξίπνπ γηα 3,2 εθαηνκκύξηα ζαλάηνπο (5%) εηεζίσο ζηηο ρώξεο κε πςειό βηνηηθό επίπεδν. ηηο ΗΠΑ, θάζε ρξόλν, ζάλαηνη θαηά κέζν όξν, απνδίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ θαζηζηηθό ηξόπν δσήο θαη ζηελ έιιεηςε άζθεζεο ή/θαη θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Η αύμεζε ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ σο πξνο ηελ πγεία, πηζαλά είλαη ζπλέπεηα θαη ηεο άγλνηαο ησλ αλζξώπσλ πνπ πάζρνπλ από θάπνηα ρξόληα πάζεζε (π.ρ 33% ησλ δηαβεηηθώλ θαη 40% ησλ ππεξηαζηθώλ, δελ γλσξίδνπλ όηη είλαη πάζρνληεο). Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνξξόθεζε ηνπ % ησλ ζπλνιηθώλ δαπαλώλ γηα ηελ πγεία. ηελ Κύπξν, ε ππνθηλεηηθόηεηα πιεζηάδεη ην 60%, ελώ αληίζεηα κόλν ην 16-25% ηνπ πιεζπζκνύ αζθείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθή ζπρλόηεηα (EUROBAROMETER, 2010). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη όζνλ αθνξά ηελ ππνθηλεηηθόηεηα ζηα άηνκα αλαπηπμηαθήο ειηθίαο (παηδηά θαη έθεβνη) ηεο Κύπξνπ, απηά θαηαηάζζνληαη ζηηο πξώηεο ζέζεηο ζε επξσπατθό επίπεδν. Βάζε ησλ πην πάλσ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη πέξαλ ηνπ 40% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Κύπξνπ έρεη απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα λνζήζεη από θάπνηα ρξόληα πάζεζε, γίλεηαη αληηιεπηή ε ηεξάζηηα ζεκαζία ηεο ελεκέξσζεο γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ππνθηλεηηθόηεηαο ζηελ αλζξώπηλε πγεία, ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ θαη ηε ζεκαζία ηεο άζθεζεο γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ.

5 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 5 Σν πκβνύιην Αζιεηηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ επηκνξθσηηθνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ελεκέξσζεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο «Γηά Βίνπ Άζθεζεο», γηα ηελ πξόιεςε ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο δηνξγάλσζε Ηκεξίδα κε ζέκα «Άζθεζε & Τγεία». Η εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο θαη πεξηιάκβαλε επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην «Άζθεζε & Τγεία: Σα νθέιε ηεο άζθεζεο σο πξνο ηελ πξόιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ» θαη έξεπλα γηα ηελ αμηνιόγεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ πγείαο. ΚΟΠΟ θνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη κε κία ζπγθεθξηκέλε δέζκε κεηξήζεσλ, δηάθνξεο παξακέηξνπο πγείαο όπσο ζρέζε ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη ύςνπο, ζπγθέληξσζε ζσκαηηθνύ ιίπνπο, αξηεξηαθή πίεζε θαη γιπθόδε αίκαηνο ζε κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ηηο κεηξήζεηο πξνζήιζαλ εζεινληηθά 68 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 21 άλδξεο θαη 47 γπλαίθεο, κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 31% θαη 69%, αληίζηνηρα. Από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 6 πξνέξρνληαλ από ην αθαδεκατθό πξνζσπηθό, 30 από ην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό θαη 32 ήηαλ θνηηεηέο/ηξίεο, κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 8,8%, 44,1% θαη 47,1%, αληίζηνηρα (Γξάθεκα 1). Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιόγην γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θαζεκεξηλώλ ηνπο ζπλεζεηώλ όπσο, αλ θάπληδαλ ή όρη, αλ έιεγραλ ηε δηαηξνθή ηνπο θαη ζσκαηηθνύ ηνπο βάξνπο, ηε ζπρλόηεηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θιπ (Παξάξηεκα 1). Αθνινύζσο, εμεηάζηεθαλ ζηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο: α) Αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (βάξνο, ύςνο), β) σκαηηθό Λίπνο, γ) Αξηεξηαθή πίεζε θαη δ) Γιπθόδε αίκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ ελππόγξαθα ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο γηα ηελ αλώλπκε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο.

6 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 6 Οδηγίερ ππορ άηομα πος ήθελαν να λάβοςν μέπορ ζηιρ μεηπήζειρ: Γηα ηε κεγαιύηεξε δπλαηή εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ δόζεθαλ πξηλ ηηο κεηξήζεηο νη πην θάησ νδεγίεο: 1) Να θνξάηε άλεηα ξνύρα, 2) Μελ θάηε 3 ώξεο πξηλ ηε κέηξεζε, 3) Μελ θαπλίζεηε 3 ώξεο πξηλ ηε κέηξεζε, 4) Μελ πηείηε δηάθνξα πγξά (π.ρ ρπκνύο, ηζνηνληθά, power drinks) 3 ώξεο πξηλ ηε κέηξεζε, 5) Μελ πηείηε κεγάιε πνζόηεηα λεξνύ 1 ώξα πξηλ ηε κέηξεζε (<1-2 πνηήξηα), 6) Μελ αζθεζείηε ζθιεξά κία εκέξα πξηλ ηε κέηξεζε θαη 7) Μελ αζθεζείηε θαζόινπ 12 ώξεο πξηλ ηε κέηξεζε. Αξιολόγηζη αποηελεζμάηων: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηξήζεσλ, γηλόηαλ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα μερσξηζηά. Αθνινύζσο, δηλόηαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο «αηνκηθό έληππν απνηειεζκάησλ» θαη παξέρνληαλ νη θαηάιιειεο νδεγίεο θαη επεμεγήζεηο (Παξάξηεκα 2). ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην έγηλαλ αλαιύζεηο θαη αμηνινγήζεηο ησλ ζπλνιηθώλ απνηειεζκάησλ. 6 (8,8%) Αθαδεκαϊθό προζωπηθό Γηοηθεηηθό προζωπηθό Φοηηεηές/ηρηες 32 (47,1%) 30 (44,1%) Γξάθεκα 1. πκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ΜΔΣΡΖΔΗ Αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά Γηα ηε κέηξεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη ύςνπο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπγαξηά θαη αλαζηεκόκεηξν Detetco (Webb city Mo, USA, Model: 2391) κε αθξίβεηα 0,1 kg θαη 0,1 cm αληίζηνηρα.

7 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 7 Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο (ΓΜ) Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ΓΜ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμίζσζε «Βάξνο (kg) Ύςνο 2 (m)». Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε θαηάηαμε ησλ ζπκκεηερόλησλ έγηλε κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ πξνηείλνληαη από ην National Heart and Blood Institute, 2011 (Πίλαθαο 1). Πίλαθαο 1. Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο Σαμηλόκεζε ΓΜ Κίλδπλνο* Ληπνβαξήο: <18,5 Τςειόο 1 Φπζηνινγηθή ηηκή: 18,5-24,9 Διάρηζηνο Τπέξβαξνο/ε: 25,0-29,9 Μέηξηνο Τςειόο Παρπζαξθία: 30,0 Τςειόο Πεγή: National Heart, Lung and Blood Institute, *Πηζαλόο θίλδπλνο γηα ρξόληεο παζήζεηο: νζηενπόξσζε 1, θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, κεηαβνιηθό ζύλδξνκν, ππέξηαζε, δηαβήηε θιπ. σκαηηθό ιίπνο Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζσκαηηθνύ ιίπνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο βηνειεθηξηθήο επαγσγήο. Γηα ηε κέηξεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ειεθηξηθόο ιηπνκεηξεηήο (Biodynamics-Body composition Analyser, Model: 310e, USA) κε αθξίβεηα κέηξεζεο ±3 θαη δείθηε ζπζρέηηζεο =0,97 (correlation coefficient). Γηα ηε κέηξεζε ηνπ ζσκαηηθνύ ιίπνπο νη δνθηκαδόκελνη μάπισλαλ ραιαξά ζε κε αγώγηκν ζηξώκα, αθνύ πξώηα είραλ αθαηξέζεη ην δεμί παπνύηζη θαη ηελ θάιηζα ηνπο. Αθνινύζσο, ηνπο ηνπνζεηνύληαλ 2 ειεθηξόδηα ζην δεμί ρέξη θαη πόδη θαη αθνύ ηνπο δίλνληαλ νη ζρεηηθέο νδεγίεο, ηα ρέξηα λα κελ αθνπκπάλε ζηνλ θνξκό ηνπο θαη ηα πόδηα λα κελ είλαη ελσκέλα κεηαμύ ηνπο, δηεμαγόηαλ ε κέηξεζε (Δηθόλα 1). Γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη Πίλαθεο 2 θαη 3. Δηθόλα 1. Μέηξεζε ηνπ ζσκαηηθνύ ιίπνπο κε ηε κέζνδν ηεο βηνειεθηξηθήο επαγσγήο.

8 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 8 ΖΛΗΚΗΑ (έηε) Πίλαθαο 2. Δλδεηθηηθέο ηηκέο ζσκαηηθνύ ιίπνπο (%) γηα ηνπο άλδξεο ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΟ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟ ΤΦΖΛΟΣΔΡΟ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟΤ* ΠΑΥΤΑΡΚΗΑ* ,2 6,3 12,5 12,6 17,5 17,6 20,9 21, ,3 7,4 15,0 15,1 18,6 18,7 21,2 21, ,4 8,5 16,4 16,5 19,6 19,7 22,3 22, ,4 9,5 17,5 17,6 22,0 22,1 24,4 24, ,0 12,1 20,0 20,1 23,2 23,3 25,5 25, ,0 13,1 21,2 21,3 24,7 24,8 26,6 26, ,8 14,9 22,4 22,5 25,3 25,4 28,6 28, ,0 16,1 23,4 23,5 26,4 26,5 29,6 29, ,0 17,1 25,5 25,6 28,7 28,7 30,4 30,5 Πεγή: Biodynamics Corporation, USA, 2011 *Πηζαλόο θίλδπλνο γηα ρξόληεο παζήζεηο: κεηαβνιηθό ζύλδξνκν, θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, ππέξηαζε, δηαβήηε θιπ ΖΛΗΚΗΑ (έηε) Πίλαθαο 3. Δλδεηθηηθέο ηηκέο ζσκαηηθνύ ιίπνπο (%) γηα ηηο γπλαίθεο ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΟ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟ ΤΦΖΛΟΣΔΡΟ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟΤ* ΠΑΥΤΑΡΚΗΑ* ,0 18,0 23,2 23,3 26,3 26,7 30,1 30, ,0 20,1 24,0 24,1 27,0 27,1 30,7 30, ,2 20,3 26,0 26,1 29,0 29,1 31,4 31, ,5 20,6 26,5 26,6 29,6 29,7 33,0 33, ,0 22,1 27,0 27,1 30,2 30,3 33,5 33, ,5 23,6 28,9 29,0 32,1 32,2 33,9 34, ,0 25,1 28,6 28,7 32,8 32,9 34,9 35, ,5 25,6 30,0 30,1 33,4 33,5 35,9 36, ,0 26,1 31,0 31,1 34,0 34,0 36,9 37,0 Πεγή: Biodynamics Corporation, USA, 2011 *Πηζαλόο θίλδπλνο γηα ρξόληεο παζήζεηο: κεηαβνιηθό ζύλδξνκν, θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, ππέξηαζε, δηαβήηε θιπ

9 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 9 Αξηεξηαθή πίεζε Η κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο (ζπζηνιηθήο θαη δηαζηνιηθήο) έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνύ πηεζόκεηξνπ Omron [(Model: HEM-7200-E(V)]. Γηα ηε κέηξεζε ηεο πίεζεο νη ζπκκεηέρνληεο θάζνληαλ άλεηα, κε ηε ξάρε ζηεξηγκέλε ζην θάζηζκα θαη ηα πόδηα λα αθνπκπάλε ην έδαθνο θαη πξνζπαζνύζαλ λα ραιαξώζνπλ. Αθνινύζσο, ηνπνζεηνύζαλ ην αξηζηεξό ηνπο ρέξη ζε έλα ηξαπέδη πνπ βξηζθόηαλ πεξίπνπ ζην ύςνο ηεο θαξδηάο. Με ραιαξό ην αξηζηεξό ρέξη γηλόηαλ ηνπνζέηεζε ηνπ πηεζόκεηξνπ ζην ύςνο ηνπ δηθέθαινπ βξαρηόληνπ θαη γηλόηαλ ε κέηξεζε (Δηθόλα 2). ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη ηηκέο ήηαλ πςειόηεξεο ηνπ θπζηνινγηθνύ (ζπζηνιηθή >120 θαη δηαζηνιηθή >80 mmhg), επαλαιακβαλόηαλ ε κέηξεζε, κε ην ζπκκεηέρνληα λα πξνζπαζεί λα ραιαξώζεη αθόκε πεξηζζόηεξν. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο πνπ πξνηείλνληαη από ην National Heart and Blood Institute, 2011 (Πίλαθαο 4). Δηθόλα 2. Μέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο Πίλαθαο 4. Αξηεξηαθή πίεζε Αξηεξηαθή πίεζε (mmhg) Καηεγνξία πζηνιηθή Γηαζηνιηθή Φπζηνινγηθή: <120 <80 Πηζαλή Πξν-Τπέξηαζε: Τςειή αξηεξηαθή πίεζε (Τπέξηαζε): ηάδην 1: ηάδην 2: >160 >100 Πεγή: National Heart, Lung and Blood Institute, 2011.

10 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 10 Γιπθόδε ζην αίκα Γηα ηε κέηξεζε ηεο γιπθόδεο ζην αίκα ρξεζηκνπνηήζεθε ν αλαιπηήο On-Call- Plus (Model: REF G ). Η δηαδηθαζία κέηξεζεο ήηαλ ε αθόινπζε: Ο ζπκκεηέρνληαο θαζόηαλ άλεηα θαη ηνπνζεηνύζε ην ρέξη ηνπ ζην ηξαπέδη. ηε ζπλέρεηα, θαζαξηδόηαλ κε νηλόπλεπκα ην δάθηπιν από ην νπνίν ζα γηλόηαλ ε αηκνιεςία. Αθνινύζσο, γηλόηαλ αηκνιεςία γηα ηε ιήςε κίαο ζηαγόλαο αίκαηνο (ηεο 2 εο ζηαγόλαο αίκαηνο γηαηί ε πξώηε δελ ρξεζηκνπνηείην) θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζε εηδηθή ηαηλία, ε νπνία βξηζθόηαλ ζηνλ αλαιπηή (Δηθόλεο 3-4). Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ πξνηείλνληαη από ην American Diabetes Association, 2011 (Πίλαθαο 5). Δηθόλεο 3-4. Μέηξεζε γιπθόδεο ζην αίκα Πίλαθαο 5. Γιπθόδε (ζάθραξν) ζην αίκα Καηεγνξία πγθέληξσζε γιπθόδεο ζην αίκα (mg/dl -1 ) Φπζηνινγηθή 1 : 110 Καθή αλνρή ζηε γιπθόδε (πηζαλόο πξν-δηαβήηεο) 1 : Πηζαλόο θίλδπλνο γηα δηαβήηε 1 : 126 Φπζηνινγηθή: Γύν ώξεο κεηά από θαγεηό: 140 Πεγή: American Diabetes Association, : Μέηξεζε κεηά από νινλύθηηα λεζηεία

11 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 11 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS (v.19). Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη αλάιπζεο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εύξεζε ησλ πνζνζηώλ (%) θαη ησλ κέζσλ όξσλ (Means±SD) ησλ κεηαβιεηώλ, αληίζηνηρα. Δπίζεο, γηα ηελ εύξεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ έγηλε αλάιπζε ζπζρέηηζεο (Bivariate Analysis) δηπιήο θαηεύζπλζεο (2- tailed) θαη δείθηεο ζπζρέηηζεο νξίζηεθε ην Pearson correlation (r). Σν επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο νξίζηεθε ζην p 0.05 θαη p Γηα ηελ εύξεζε ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ έγηλε αλάιπζε independent samples t-test. Η νκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο. αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, αμηνινγήζεθε κε ην Levene s test. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα απνηειέζκαηα δελ είραλ νκαιή θαηαλνκή θαη δηαθύκαλζε (p>0.05), ηόηε ιακβάλνληαλ ππόςε ηα απνηειέζκαηα από ηελ παξάκεηξν equal variances not assumed. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Καπληζηέο / Με θαπληζηέο Από ην ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ (αλδξώλ θαη γπλαηθώλ) ην 85,6% δήισζαλ όηη δελ θάπληδαλ, ελώ αληίζεηα νη θαπληζηέο αλέξρνληαλ ζην 14,4%. (Γξάθεκα 2). Σα απνηειέζκαηα κε βάζε ην θύιν παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. Αλ θαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ θύινπ δελ είλαη ζεκαληηθή, θαίλεηαη όηη, νη άλδξεο θαπλίδνπλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό (p=0.06) ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (Πίλαθαο 13). 14,4% Καπληζηές Με Καπληζηές 85,6% Γξάθεκα 2. Πνζνζηό θαπληζηώλ θαη κε θαπληζηώλ ζην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο

12 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 12 Πίλαθαο 6. Καπληζηέο θαη κε θαπληζηέο κε βάζε ην θύιν Γπλαίθεο (%) Άλδξεο (%) Καπληζηέο: 4,3 23,8 Με θαπληζηέο: 95,7 76,2 Έιεγρνο δηαηξνθήο Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο δηαηξνθήο, ζην ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ, ζεηηθά απάληεζαλ ην 64,7%, ελώ αξλεηηθά ην 35,3% (Γξάθεκα 3). ηνλ Πίλαθα 7 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ην θύιν. Αλ θαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ θύινπ δελ είλαη ζεκαληηθή, θαίλεηαη όηη ππάξρεη ε ηάζε νη άλδξεο λα ειέγρνπλ ηε δηαηξνθή ηνπο ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό (p=0.06) ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (Πίλαθαο 13). 35,3 Έιεγταλ ηε Γηαηροθή ηοσς Γελ Έιεγταλ ηε Γηαηροθή ηοσς 64,7 Γξάθεκα 3. Έιεγρνο δηαηξνθήο ζην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο Πίλαθαο 7. Έιεγρνο δηαηξνθήο κε βάζε ην θύιν Έιεγρνο δηαηξνθήο Γπλαίθεο (%) Άλδξεο (%) Ναη: 53,2 76,2 Όρη: 46,8 23,8

13 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 13 Έιεγρνο ζσκαηηθνύ βάξνπο Από ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ βξέζεθε όηη ην 52,3% έιεγραλ ηαθηηθά ην ζσκαηηθό ηνπο βάξνο, ελώ αληίζεηα ην 47,7% δελ ην έιεγρε (Γξάθεκα 4). Σα απνηειέζκαηα κε βάζε ην θύιν παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8. 47,7 52,3 Έιεγταλ ηo Σωκαηηθό ηοσς Βάρος Γελ Έιεγταλ ηο Σωκαηηθό ηοσς Βάρος ηοσς Γξάθεκα 4. Έιεγρνο ζσκαηηθνύ βάξνπο ζην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο Πίλαθαο 8. Έιεγρνο ζσκαηηθνύ βάξνπο κε βάζε ην θύιν Έιεγρνο ζσκαηηθνύ βάξνπο Γπλαίθεο (%) Άλδξεο (%) Ναη: 45,6 61,9 Όρη: 54,4 38,1 πκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Από ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ βξέζεθε όηη: α) ην 21,1% δελ γπκλάδνληαλ θαζόινπ, β) ην 14,2% γπκλάδνληαλ κόλν κία θνξά ηελ εβδνκάδα, γ) ην 48,2% δύν κε ηξεηο θνξέο θαη δ) ην 16,6% ηέζζεξηο κε πέληε θνξέο ηελ εβδνκάδα (Γξάθεκα 5). Σα απνηειέζκαηα κε βάζε ην θύιν παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.

14 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 14 16,6% 21,1% Γελ Αζιούληαλ 48,2% 14,2% Άζθεζε 1 θορά/εβδ. Άζθεζε 2-3 θορές/εβδ. Άζθεζε 4-5 θορές/εβδ. Γξάθεκα 5. πκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο Πίλαθαο 9. πκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πρλόηεηα / εβδνκάδα Γπλαίθεο (%) Άλδξεο (%) Καζόινπ: 27,9 14,3 1 θνξά: 9,3 19,0 2-3 θνξέο: 53,5 42,9 4-5 θνξέο: 9,3 23,8 Βάξνο θαη ύςνο Από ηε κέηξεζε βξέζεθε όηη ην βάξνο ησλ γπλαηθώλ ήηαλ 57,9 ± 6,9 kg θαη ην ύςνο 162,0 ± 6,3 cm, ελώ ην αληίζηνηρν ησλ αλδξώλ 75,1 ± 8,9 kg θαη 175,8 ± 5,0 cm. Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο [Βάξνο (kg) Ύςνο 2 (m)] Βάζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ βάξνπο θαη ηνπο ύςνπο ν Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο (ΓΜ) ζην ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ (αλδξώλ θαη γπλαηθώλ) ήηαλ 22,9±3,4, ηηκή πνπ ζεσξείηαη θπζηνινγηθή (Πίλαθαο 1). Αλαιπηηθόηεξα, ε θαηάηαμε κε βάζε ησλ ΓΜ ζην ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ ε αθόινπζε: α) 6,2% ιηπνβαξήο (ΓΜ: <18,5), β) 75,5% ήηαλ κέζα ζε θπζηνινγηθά όξηα (ΓΜ: 18,5-24,9), γ) 17,2% είραλ πςειόηεξν βάξνο ηνπ θπζηνινγηθνύ (Τπέξβαξεο/νη κε ΓΜ: 25,0-29,9) θαη δ) 2,3% θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Παρύζαξθνη (ΓΜ: 30,0). Γξάθεκα 8.

15 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 15 Γςναίκερ: Ο κέζνο όξνο ηνπ ΓΜ ησλ γπλαηθώλ ήηαλ 22,2±2,8, ηηκή πνπ βξίζθεηαη ζηα θπζηνινγηθά όξηα. Από ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ βξέζεθαλ ηα εμήο: α) Ληπνβαξήο: 2,3% (1 γπλαίθα), β) Φπζηνινγηθή ηηκή: 86,0% (37 γπλαίθεο), γ) Τπέξβαξεο: 9,3% (4 γπλαίθεο) θαη δ) Παρύζαξθε: 2,3% (1 γπλαίθα). Γξάθεκα 9. Άνδπερ: Οη ηηκέο ησλ αλδξώλ θπκάλζεθαλ κέζα ζηα θπζηνινγηθά όξηα κε κέζν όξν ΓΜ 23,6±3,9. Πην αλαιπηηθά: α) Ληπνβαξείο: 10,0% (2 άλδξεο), β) Φπζηνινγηθή ηηκή: 65,0% (13 άλδξεο), γ) Τπέξβαξνη: 25,0% (5 άλδξεο) θαη δ) Παρύζαξθνη: 0% (θαλέλαο). Γξάθεκα ,2% 2,3% 6,2% Ληποβαρής Φσζηοιογηθή ηηκή Υπέρβαροη 75,5% Πατύζαρθοη Γξάθεκα 8. Καηάηαμε ζπκκεηερόλησλ (%) κε βάζε ην Γείθηε Μάδαο ώκαηνο

16 (%) (%) Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ ,0 9,3 2,3 2,3 Ληποβαρείς Φσζηοιογηθή ηηκή Υπέρβαρες Πατύζαρθες Γξάθεκα 9. Καηάηαμε γπλαηθώλ (%) κε βάζε ην ΓΜ 70 65, ,0 10,0 0,0 Ληποβαρείς Φσζηοιογηθή ηηκή Υπέρβαροη Πατύζαρθοη Γξάθεκα 10. Καηάηαμε αλδξώλ (%) κε βάζε ην ΓΜ

17 (%) (%) Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 17 σκαηηθό ιίπνο Από ηελ κέηξεζε ηνπ ζσκαηηθνύ ιίπνπο βξέζεθε όηη ε κέζε ηηκή ησλ γπλαηθώλ ήηαλ 26,3±4,7% θαη ησλ αλδξώλ ήηαλ 17,0±5,7%. Γηα ηελ πην αθξηβή επεμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε πεξεηαίξσ αλάιπζε όπνπ ιακβαλόηαλ ππόςε ην θύιν θαη ε ειηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ (Πίλαθεο 2-3): Γςναίκερ: α) Ληπνβαξείο: 9,8% (4 γπλαίθεο), β) Ιδαληθό: 41,5% (17 γπλαίθεο), γ) Φπζηνινγηθό: 17,1% (7 γπλαίθεο), δ) Τςειόηεξν ηνπ θπζηνινγηθνύ-τπέξβαξεο: 17,1% (7 γπλαίθεο) θαη ε) Παρύζαξθεο: 14,6% (6 γπλαίθεο). Γξάθεκα 6. Άνδπερ: α) Ληπνβαξήο: 11,1% (2 άλδξεο), β) Ιδαληθό: 44,4% (8 άλδξεο), γ) Φπζηνινγηθό: 27,8% (5 άλδξεο), δ) Τςειόηεξν ηνπ θπζηνινγηθνύ-τπέξβαξνη: 11,1% (2 άλδξεο) θαη Παρπζαξθία: 4,8% (1 άλδξαο). Γξάθεκα 7. Δπίζεο, βξέζεθε όηη νη γπλαίθεο είραλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ιίπνπο (t 57 =-6.536, p=0.000), ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (Πίλαθαο 13) ,5 17,1 17,1 14,6 9,8 Ληποβαρείς Ιδαληθό Φσζηοιογηθό Υπέρβαρες Πατύζαρθες Γξάθεκα 6. Καηάηαμε γπλαηθώλ (%) κε βάζε ην πνζνζηό ηνπ ζσκαηηθνύ ιίπνπο ,4 27,8 11,1 11,1 4,8 Ληποβαρείς Ιδαληθό Φσζηοιογηθό Υπέρβαροη Πατύζαρθοη Γξάθεκα 7. Καηάηαμε αλδξώλ (%) κε βάζε ην πνζνζηό ηνπ ζσκαηηθνύ ιίπνπο

18 (%) Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 18 Αξηεξηαθή πίεζε Σςζηολική πίεζη: Η κέζε ηηκή όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, ήηαλ 120,7±11,4 mmhg, πνπ ζεσξείηε ειαθξόο πςειόηεξε από ην θπζηνινγηθό (Πίλαθαο 4). Με ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ βξέζεθε όηη έλα πνιύ πςειό πνζνζηό ηνπ δείγκαηνο βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο πξνππέξηαζεο (Πίλαθαο 10 Γξάθεκα 8). Δπίζεο, βξέζεθε όηη νη άλδξεο έρνπλ ζεκαληηθά πςειόηεξε ζπζηνιηθή πίεζε (t 65 =2.964, p=0.004), ζε ζρέζε κε ηηε γπλαίθεο (Πίλαθαο 13). Πίλαθαο 10. πζηνιηθή πίεζε Γπλαίθεο (%) Άλδξεο (%) Φπζηνινγηθή ηηκή ( 120 mmhg): 54,3 28,6 Πηζαλή Πξν-Τπέξηαζε ( mmhg): 44,7 61,9* Τπέξηαζε ( 140 mmhg): 0 9,5* *p<0,01 Διαζηολική πίεζη: ην ζύλνιν ηνπο όινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ κέζε ηηκή 72,1±10,1mmHg, πνπ βξίζθεηαη κέζα ην θπζηνινγηθό εύξνο (Πίλαθαο 4) ,3 * 61,9 Γσλαίθες Αλδρές 50 44, ,6 9,5 0 Φσζηοιογηθή ηηκή Πηζαλή Προ-Υπέρηαζε Υπέρηαζε ( 120 mmhg) ( mmhg) ( 140 mmhg) Γξάθεκα 8. Καηάηαμε (%) αλδξώλ θαη γπλαηθώλ κε βάζε ηελ αξηεξηαθή ηνπο πίεζε *p<0,01

19 (%) Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 19 Γιπθόδε αίκαηνο Από ηηο κεηξήζεηο βξέζεθε όηη ε κέζε ηηκή ζηε γιπθόδε αίκαηνο ησλ ζπκκεηερόλησλ, αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, ήηαλ θπζηνινγηθή (93,4 ± 27,3 mg/dl -1 ). Από ηελ πεξεηαίξσ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ βξέζεθαλ ηα αθόινπζα: Γςναίκερ: α) Φπζηνινγηθή ( 110 mg/dl -1 ): 95,6% (43 γπλαίθεο) θαη β) Καθή αλνρή ζηε γιπθόδε-πηζαλόο πξν-δηαβήηεο ( mg/dl -1 ): 4,4% (2 γπλαίθεο). Πίλαθαο 11. Άνδπερ: α) Φπζηνινγηθή ( 110 mg/dl -1 ): 90,0% (18 άλδξεο), β) Καθή αλνρή ζηε γιπθόδε-πηζαλόο πξν-δηαβήηεο ( mg/dl -1 ): 4,8% (1 άλδξαο) θαη γ) Φπζηνινγηθή 2 ώξεο κεηά ην θαγεηό ( 140 mg/dl -1 ): 4,8% (1 άλδξαο). Πίλαθαο 11- Γξάθεκα 9. Πίλαθαο 11. πγθέληξσζε γιπθόδεο-ζαθράξνπ ζην αίκα Γπλαίθεο (%) Άλδξεο (%) Φπζηνινγηθή ηηκή ( 110 mg/dl -1 ): 95,6 90,0 Καθή αλνρή ζηε γιπθόδε ( mg/dl -1 ): 4,4 5,0 (πηζαλόο πξν-δηαβήηεο) Πηζαλόο θίλδπλνο γηα δηαβήηε ( 126 mg/dl -1 ): 0 0 Φπζηνινγηθή ( 140 mg/dl -1 ): (Γύν ώξεο κεηά ην θαγεηό) 0 5, ,6 90,0 Γσλαίθες Αλδρές ,4 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Φσζηοιογηθή ηηκή ( 110mg/dL-1) Καθή αλοτή ζηε γισθόδε-πηζαλός προδηαβήηες ( mg/dL-1) Πηζαλός θίλδσλος γηα δηαβήηε ( 126mg/dL-1) Φσζηοιογηθή-2 ώρες κεηά ηο θαγεηό ( 140mg/dL-1) Γξάθεκα 9. πγθέληξσζε γιπθόδεο-ζαθράξνπ ζην αίκα

20 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 20 Αλαιύζεηο πζρέηηζεο ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ «Έιεγρνο δηαηξνθήο - Γείθηε κάδαο ζώκαηνο», «Έιεγρνο δηαηξνθήο Γπκλαζηηθή εβδνκάδα», θαη «Γείθηε κάδαο ζώκαηνο σκαηηθό ιίπνο» (Πίλαθαο 12). Πην αλαιπηηθά, ηα άηνκα πνπ ειέγρνπλ ζπζηεκαηηθά ηε δηαηξνθή ηνπο έρνπλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ην δείθηε κάδαο ζώκαηνο (r=-.285, p=.024), δει. έρνπλ θαιύηεξε ζρέζε βάξνπο θαη ύςνπο. Δπίζεο, βξέζεθε όηη ηα άηνκα πνπ γπκλάδνληαλ πεξηζζόηεξεο θνξέο ηελ εβδνκάδα έιεγραλ ζε πςειόηεξν πνζνζηό ηε δηαηξνθή ηνπο (r=-.251, p=.045), ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ γπκλάδνληαλ ζπζηεκαηηθά. Όζνλ αθνξά ην Γείθηε κάδαο ζώκαηνο βξέζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ην πνζνζηό ζσκαηηθνύ ιίπνπο (r=.265, p=.042), δειαδή ήηαλ αληίζηνηρνο κε ην πνζνζηό απηό. Πίλαθαο 12. πλνπηηθόο πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο ζπζρέηηζεο Έιεγρνο σκαηηθνύ Βάξνπο Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο Καπληζηήο Έιεγρνο Γηαηξνθήο Γπκλ./ εβδνκ. Λίπνο (%) πζηνι. Πίεζε Καπληζηήο Corr. 1 -,022,058 -,008,054,103 -,134 Sig.,860,636,953,676,439,279 N Έιεγρνο Γηαηξνθήο Έιεγρνο σκαηηθνύ Βάξνπο Γπκλ./ εβδνκ. Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο Λίπνο (%) πζηνι. Πίεζε Corr. -,022 1,187 -,251 * -,285 *,095 -,074 Sig.,860,128,045,024,473,553 N Corr.,058,187 1,000,003,141 -,254 * Sig.,636,128 1,000,980,288,038 N Corr. -,008 -,251 *,000 1,215 -,179 -,021 Sig.,953,045 1,000,102,191,868 N Corr.,054 -,285 *,003,215 1,265 *,186 Sig.,676,024,980,102,042,147 N Corr.,103,095,141 -,179,265 * 1 -,137 Sig.,439,473,288,191,042,306 N Corr. -,134 -,074 -,254 * -,021,186 -,137 1 Sig.,279,553,038,868,147,306 N * Η ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζην επίπεδν 0.05 (2-tailed).

21 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 21 Πίλαθαο 13. Γηαθνξέο κεηαμύ θύινπ Φύιν Ν Mean t df Sig. Mean Dif. Καπληζηήο Άλδξεο 21 1,76 Έιεγρνο Γηαηξνθήο Έιεγρνο σκαηηθνύ Βάξνπο Γπκλαζηηθή ηελ εβδνκάδα Γείθηεο ζώκαηνο κάδαο Γπλαίθεο 47 1,96 Άλδξεο 21 1,24 Γπλαίθεο 47 1,47 Άλδξεο 21 1,38 Γπλαίθεο 47 1,57 Άλδξεο 21 3,24 Γπλαίθεο 43 2,84 Άλδξεο 20 23,60 Γπλαίθεο 43 22,15 Πνζνζηό ιίπνπο Άλδξεο 18 16,97 Γπλαίθεο 41 26,25 πζηνιηθή πίεζε Άλδξεο ,10 Γπλαίθεο ,35-1,960 23,9 0,62-0,196-1,911 44,1 0,62-0,230-1, ,144-0,194 1, ,305 0,401 1, ,098 1,444-6, ,000** -9,273 2, ,004** 8,747 ** Οη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ είλαη ζεκαληηθέο ζην επίπεδν 0.01 (2-tailed). ΤΕΖΣΖΖ Βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ θαίλεηαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δελ είλαη απόιπηα ζπλεηδεηνπνηεκέλνη όζνλ αθνξά παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο πηζαλά λα βξίζθνληαη έλα ζηάδην πξηλ από κία ρξόληα πάζεζε (ππέξηαζε). Δπίζεο, θαίλεηαη όηη ηα άηνκα πνπ αζινύληαη ζπζηεκαηηθά, αθνινπζνύλ έλα πην πγηεηλό ηξόπν δσήο. Αξρηθά, όζνλ αθνξά ην θάπληζκα βξέζεθε όηη ην 14,4% ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ θαπληζηέο, εθ ησλ νπνίσλ 23,8% άλδξεο θαη 4,3% γπλαίθεο. Σν πνζνζηό ησλ θαπληζηώλ ηεο έξεπλαο καο είλαη ζρεηηθά κηθξόηεξν ζε ζρέζε κε δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Κππξηαθό πιεζπζκό. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Αληηθαξθηληθνύ πλδέζκνπ Κύπξνπ (2009), ε Κύπξνο βξίζθεηαη ζηελ πξώηε ζέζε ζε Δπξσπατθό επίπεδν, όπνπ 21,0% θαπλίδεη εθ ησλ νπνίσλ ην 33.1% λα είλαη άλδξεο θαη ην 10.0% γπλαίθεο ελώ άιια απνηειέζκαηα αλεβάδνπλ ην ζπλνιηθό πνζνζηό ησλ θαπληζηώλ ζην 29,8% (ύλδεζκνο Γηαηηνιόγσλ Κύπξνπ, 2009).

22 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 22 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απάληεζαλ ζε πνζνζηό 64,7% όηη ειέγρνπλ ηε δηαηξνθή ηνπο, ελώ αληίζεηα έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηό, ηεο ηάμεο ηνπ 35,3%, δελ ηελ ειέγρνπλ, κε ηηο όπνηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηό κπνξεί λα έρεη γηα ηελ πγεία ηνπο. Αλ θαη αλακελόηαλ όηη νη γπλαίθεο ζα έιεγραλ ηε δηαηξνθή ηνπο ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό, εληνύηνηο κόλν ην 53,2% απάληεζαλ ζεηηθά (46,8% αξλεηηθά), ζε αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζε πνζνζηό 76,2% (23,8% αξλεηηθά). Αξλεηηθά απνηειέζκαηα είρακε ζηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο, όπνπ έλαο ζηνπο δύν δελ πξνέβαηλε ζπζηεκαηηθά ζε απηόλ ηνλ έιεγρν (47,7% δελ ην ειέγρνπλ θαη 52,3% ην ειέγρνπλ). Αληίζηνηρα κε ηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαηξνθήο, βξέζεθε όηη νη άλδξεο έιεγραλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό ην ζσκαηηθό ηνπο βάξνπο (61,9%) ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (45,6%). Αληίζεηα, πην ζεηηθά απνηειέζκαηα είρακε ζηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Βξέζεθε όηη ην 78,9% ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο γπκλάδεηαη από 1-5 θνξέο ηελ εβδνκάδα, πνζνζηό πςειόηεξν από δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη γηα ηνλ Δπξσπατθό θαη Κππξηαθό πιεζπζκό. ύκθσλα κε ην ΔΤΡΩΒΑΡΟΜΔΣΡΟ (2010) νη Κύπξηνη πνπ γπκλάδνληαη από 1-5 θνξέο ηελ εβδνκάδα αλέξρνληαη ζην 41,0% ελώ ζηελ Δπξώπε ην πνζνζηό αλέξρεηαη ζε 40,0%. Σα απνηειέζκαηα απηά πξέπεη όκσο λα ιεθζνύλ ππόςε κε πξνζνρή, ιόγσ ηνπ κηθξνύ δείγκαηνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο. Όζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ θύινπ, βξέζεθε θαη πάιη όηη νη άλδξεο γπκλάδνληαη ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (85,7% έλαληη 72,1%, p>0,05). Από ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα κπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη, από ην δείγκα ηεο έξεπλαο καο θαίλεηαη όηη νη άλδξεο είλαη πην ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο δηαηξνθήο, ηνπ ζσκαηηθνύ ηνπο βάξνπο θαη ηελ άζιεζε, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πγεία. Ο Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο (ΓΜ) ησλ ζπκκεηερόλησλ (αλδξώλ θαη γπλαηθώλ) ζε πνζνζηό 75,5% ήηαλ κέζα ζε θπζηνινγηθά πιαίζηα, ελώ κόλν ην 19,5% είραλ πςειόηεξν βάξνο ηνπ θπζηνινγηθνύ. Οη γπλαίθεο ήηαλ κέζα ζε θπζηνινγηθά όξηα ζε πνζνζηό πνπ έθηαλε ην 86% θαη κόλν ην 12% ήηαλ πςειόηεξν ηνπ θπζηνινγηθνύ, ελώ νη άλδξεο είραλ 65% θαη 25%, αληίζηνηρα.

23 Έπεςνα για Αξιολόγηζη Παπαμέηπων Υγείαρ 23 Ο ΓΜ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο καο είλαη θαηά πνιύ ρακειόηεξνο ζε ζρέζε κε ζηνηρεία έξεπλαο πνπ έγηλε ζε παγθύπξηα θιίκαθα. ύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ πλδέζκνπ Γηαηηνιόγσλ Κύπξνπ (2009) κόλν ην 30% ηνπ ελήιηθνπ Κππξηαθνύ πιεζπζκνύ είλαη κέζα ζε θπζηνινγηθά πιαίζηα, ελώ πεξίπνπ ην 70% έρεη πςειόηεξν βάξνο από ην θπζηνινγηθό. Όκσο, αληίζεηα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ από ηε κέηξεζε κε βάζε ην ζσκαηηθό ιίπνο, ην νπνίν κεηξήζεθε κε πην έγθπξν θαη αμηόπηζην ηξόπν (κέζνδνο βηνειεθηξηθήο επαγσγήο). Με ηε κέζνδν απηή γίλεηαη άκεζε κέηξεζε ηνπ ζσκαηηθνύ ιίπνπο, αληίζεηα κε ην ΓΜ πνπ είλαη έλαο ππνθεηκεληθόο ηξόπνο αμηνιόγεζεο θαη δελ ιακβάλεη ππόςε ηελ πξνπνλεηηθή θαηάζηαζε ησλ εμεηαδνκέλσλ (π.ρ πςειόηεξν πνζνζηό κπτθήο κάδαο). Βξέζεθε όηη νη άλδξεο έρνπλ θαιύηεξε ζύζηαζε ζώκαηνο (ρακειόηεξε ζπγθέληξσζε ιίπνπο) από όηη νη γπλαίθεο. Οη άλδξεο ζε πνζνζηό 72,2% είηε έρνπλ ηδαληθό ή θπζηνινγηθό ζσκαηηθό ιίπνο θαη κόλν 15,9% πςειόηεξν ηνπ θπζηνινγηθνύ, ζε αληίζεζε κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ γπλαηθώλ πνπ αλέξρνληαη ζην 58,6% θαη 31,7%. Οη δηαθνξέο απηέο πηζαλά λα εμεγνύληαη από ηε κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ησλ αλδξώλ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηνλ θαιύηεξν έιεγρν ηεο δηαηξνθήο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Σν ζεκαληηθόηεξν εύξεκα ηεο έξεπλαο καο ήηαλ ην πνιύ πςειό πνζνζηό ηνπ δείγκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο πξν-ππέξηαζεο (53,3%). Σόζν νη γπλαίθεο (44,7%) αιιά θπξίσο νη άλδξεο (61,9%) βξίζθνληαη έλα ζηάδην πξηλ ηελ ππέξηαζε. Δπίζεο, έλα επηπξόζζεην πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 9,5% ησλ αλδξώλ θαηαηάζζνληαη ζηνπο ππεξηαζηθνύο (έρνπλ πςειή αξηεξηαθή πίεζε). Η ππέξηαζε είλαη κηα ζνβαξή ρξόληα πάζεζε θαη επεηδή δελ πξνθαιεί ζπκπηώκαηα 40% ησλ ππεξηαζηθώλ δελ γλσξίδνπλ όηη πάζρνπλ. Η ππέξηαζε, όηαλ δελ ξπζκίδεηαη, απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα εγθεθαιηθό επεηζόδην, έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, θαξδηαθή αλεπάξθεηα, λεθξηθή βιάβε, αξηεξηνπάζεηα, κέρξη θαη μαθληθό ζάλαην (Σνθκαθίδεο,. 2003). Σα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πξν-ππέξηαζεο έρνπλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα γίλνπλ ηειηθά ππεξηαζηθνί, κε απηέο λα απμάλνληαη όηαλ δελ αθνινπζνύλ πγηεηλέο ζπλήζεηεο όπσο γηα παξάδεηγκα ζσζηή δηαηξνθή κε πεξηνξηζκό θαηαλάισζεο αιαηηνύ, άζθεζε θαη απνρή από ην θάπληζκα. ηελ Κύπξν 25% ηνπ πιεζπζκνύ πάζρεη από ππέξηαζε, κε ην πνζνζηό απηό λα δηπιαζηάδεηαη ζηα άηνκα άλσ ησλ 60 εηώλ (Αλησληάδεο, Λ. Καξδηνινγηθή Δηαηξία Κύπξνπ, 2009).

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΟΦΤΑΛΓΙΑ Ε ΑΘΛΗΣΕ ΜΕ ΔΤΟ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΤ (MCKENZIE - SHIATSU) ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ MSC ΔΡΓΑΣ. ΤΝΔΡΓ.

Η ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΟΦΤΑΛΓΙΑ Ε ΑΘΛΗΣΕ ΜΕ ΔΤΟ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΤ (MCKENZIE - SHIATSU) ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ MSC ΔΡΓΑΣ. ΤΝΔΡΓ. Η ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΟΦΤΑΛΓΙΑ Ε ΑΘΛΗΣΕ ΜΕ ΔΤΟ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΤ (MCKENZIE - SHIATSU) ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ MSC ΔΡΓΑΣ. ΤΝΔΡΓ. ΑΣΔΗ-Θ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ I Ζ ζπρλόηεηα εκθάληζεο πξνβιεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα