Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα."

Transcript

1 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή ηνπ παξειζφληνο, ή κάιινλ ε θαηαζηξνθή ησλ θνηλσληθψλ κεραληζκψλ πνπ ζπλδένπλ ηε ζχγρξνλε εκπεηξία καο κε ηελ εκπεηξία ησλ πξνεγνχκελσλ γεληψλ απνηειεί έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά θαη αιιφθνηα θαηλφκελα ζηα ηέιε ηνπ αηψλα καο. Οη πεξηζζφηεξνη λένη ζήκεξα κεγαιψλνπλ ζ έλα θιίκα δηαξθνχο παξφληνο, ρσξίο θακία νξγαληθή ζρέζε κε ην παξειζφλ ηεο επνρήο πνπ δνπλ. Ο θφζκνο πνπ ζξπκκαηίζηεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 ήηαλ ν θφζκνο πνπ δηακνξθψζεθε θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο Ρσζηθήο επαλάζηαζεο ηνπ εκάδεςε ηνπο αλζξψπνπο ζην βαζκνχ, γηα παξάδεηγκα, πνπ ηνπο έζηζε λα ζθέθηνληαη γηα ηε ζχγρξνλε βηνκεραληθή θνηλσλία κε ην ζρήκα δχν αληηζεηηθψλ πφισλ, ηνπ «θαπηηαιηζκνχ» θαη ηνπ «ζνζηαιηζκνχ», δχν ακνηβαία απνθιεηφκελεο ιχζεηο, ε κηα πξνζδηνξίδνληαο ηηο νηθνλνκίεο πνπ νξγαλψζεθαλ θαηά ην πξφηππν ηεο Δ...Γ., ε άιιε φιεο ηηο ππφινηπεο νηθνλνκίεο. ήκεξα ζα πξέπεη λα έρεη θαηαζηεί ζαθέο φηη επξφθεηην γηα κηα απζαίξεηε θαη ζ έλα βαζκφ ηερλεηή θαηαζθεπή, ηελ νπνία κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε κφλν αλ ηε ζέζνπκε ζ έλα ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην. Κη φκσο δελ είλαη εχθνιν λα θαληαζηεί θαλείο έζησ θαη αλαδξνκηθά, άιιεο αξρέο ηαμηλφκεζεο πνπ ίζσο λα ήηαλ πην ξεαιηζηηθέο απ απηέο πνπ έζεηαλ ηηο ΖΠΑ, ηελ Ηαπσλία, ηε νπεδία, ηε Βξαδηιία, ηελ Ο.Γ.Γ. θαη ηε Νφηηα Κνξέα ζηελ ίδηα θαηεγνξία, θαη ηηο θξαηηθέο νηθνλνκίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ηεο ζνβηεηηθήο πεξηνρήο πνπ θαηέξξεπζαλ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 80 ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε εθείλεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο πνπ εκθαλψο δελ θαηέξξεπζαλ.

2 2 Απηφ είλαη ην απνηέιεζκα ελφο αηψλα ηδενινγηθψλ πνιέκσλ πνπ πήξαλ ηε ζέζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ πνιέκσλ ηνπ παξειζφληνο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε έιιεηςε αλεθηηθφηεηαο. Θξεζθεπηηθέο ή ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο ζαλ θη απηέο απφ ηηο νπνίεο είλαη γεκάηνο ν αηψλαο, νξζψλνπλ νδνθξάγκαηα ζην δξφκν ηνπ ηζηνξηθνχ, πνπ ην θπξηφηεξν θαζήθνλ ηνπ δελ είλαη λα θξίλεη αιιά λα θαηαιάβεη αθφκα θη απηά πνπ ειάρηζηα θαηαιαβαίλνπκε. Κη φκσο, απηφ πνπ εκπνδίδεη ηελ θαηαλφεζε δελ είλαη κφλν νη εκπαζείο πεπνηζήζεηο καο αιιά ε ηζηνξηθή εκπεηξία πνπ ηηο δηακφξθσζε. Γηα παξάδεηγκα, ην λα θαηαλνήζνπκε ηε λαδηζηηθή επνρή ζηε γεξκαληθή ηζηνξία θαη λα ηε ζέζνπκε ζην ηζηνξηθφ ηεο πιαίζην δελ ζεκαίλεη φηη ζπγρσξνχκε ηε γελνθηνλία. ε ηειεπηαία αλάιπζε φζνη δήζακε ζηνλ 20 ν αηψλα δχζθνια ζα απνθχγνπκε ηε δηαηχπσζε αμηνινγηθψλ θξίζεσλ. Σν δπζθνιφηεξν θαη ην πην επίπνλν φκσο είλαη ε θαηαλφεζε. 2. Ζ πεξίνδνο πνπ ζα εμεηάζνπκε, ν χληνκνο 20 νο Αηψλαο, αξρίδεη κε ην μέζπαζκα ηνπ Α παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη θηάλεη κέρξη ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ δνκή ηνπ χληνκνπ Δηθνζηνχ Αηψλα κνηάδεη ζαλ έλα ηξίπηπρν ή ζαλ έλα ηζηνξηθφ ζάληνπηηο. Σελ Δπνρή ηεο Καηαζηξνθήο απφ ην 1914 κέρξη ηελ επνκέλε ηνπ δεπηέξνπ πνιέκνπ αθνινχζεζαλ 25 κε 30 ρξφληα εθπιεθηηθήο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ πηζαλφηαηα κεηέβαιαλ ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία πνιχ πην βαζηά απφ φ,ηη θάζε άιιε ρξνληθή πεξίνδνο ζπγθξίζηκεο ρξνληθήο δηάξθεηαο. Μπνξνχκε λα δνχκε ηελ πεξίνδν απηή ζαλ κηα ρξπζή επνρή, θαη έηζη ζεσξήζεθε ζρεδφλ ακέζσο κε ηελ ιήμε ηεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70. Σν ηειεπηαίν κέξνο ηνπ αηψλα ήηαλ κηα πεξίνδνο απνζχλζεζεο, αβεβαηφηεηαο θαη θξίζεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δε θαηαζηξνθήο γηα επξχηεξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ φπσο γηα ηελ Αθξηθή, ηελ πξψελ ΔΓ θαη ηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ν χληνκνο Δηθνζηφο Αηψλαο δηάλπζε κηα ζχληνκε ρξπζή επνρή ελ κέζν δχν πεξηφδσλ θξίζεσλ νδεχνληαο πξνο έλα άγλσζην θαη πξνβιεκαηηθφ αιιά φρη αλαγθαζηηθά δπζνίσλν κέιινλ. Καη απαληψληαο ζε

3 3 φζνπο κεηαθπζηθά κηινχλ γηα ην «Σέινο ηεο Ηζηνξίαο» είλαη φηη κέιινλ ζα ππάξμεη. Γηφηη φζν ππάξρεη αλζξψπηλε θπιή, ε ηζηνξία ζα ζπλερίδεηαη. Ο πξψηνο παγθφζκηνο πφιεκνο ζεκαηνδφηεζε ηε δηάιπζε ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ ηνπ 19 νπ αηψλα. Απφ άπνςε νηθνλνκίαο, ν πνιηηηζκφο απηφο ήηαλ θαπηηαιηζηηθόο, θηιειεύζεξνο ζηε λνκηθή θαη ζπληαγκαηηθή ηνπ δνκή, αζηηθόο απφ άπνςε εηθφλαο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο εγεκνληθήο ηνπ θνηλσληθήο ηάμεο. Ήηαλ επίζεο ζεκαληηθφο απφ ηε ζθνπηά ηεο επηζηεκνληθήο πξνφδνπ, ηεο γλψζεο θαη ηεο παηδείαο. Έηξεθε επίζεο βαζηά ηελ πεπνίζεζε γηα ηελ θεληξηθή ζεκαζία πνπ είρε ε Δπξψπε, ην ιίθλν ησλ επαλαζηάζεσλ ζηηο επηζηήκεο, ηηο ηέρλεο, ηελ πνιηηηθή θαη ηε βηνκεραλία. Μηα Δπξψπε πνπ ε νηθνλνκία ηεο είρε δηεηζδχζεη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφζκνπ πνπ νη ζηξαηηψηεο ηεο είραλ θαηαθηήζεη θαη θαζππνηάμεη πνπ ν πιεζπζκφο είρε απμεζεί κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα απνηειεί ην έλα ηξίην ηεο αλζξψπηλεο θπιήο θαη ηέινο πνπ ηα κεγαιχηεξα θξάηε ηεο απνηεινχζαλ ην ζχζηεκα ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο. Οη δεθαεηίεο πνπ πέξαζαλ απφ ην μέζπαζκα ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ κέρξη ηελ επνκέλε ηνπ δεπηέξνπ, ήηαλ γηα ηελ θνηλσλία κηα Δπνρή Καηαζηξνθήο. Ζ θνηλσλία απηή ζπγθινλίζζεθε απφ δχν παγθνζκίνπο πνιέκνπο πνπ ηνπο δηαδέρηεθαλ δχν θχκαηα παγθφζκηαο εμέγεξζεο θαη επαλάζηαζεο, ηα νπνία έθεξαλ ζηελ εμνπζία έλα ζχζηεκα πνπ ηζρπξίζηεθε φηη απνηεινχζε ηελ ηζηνξηθά πξνθαζνξηζκέλε ελαιιαθηηθή ιχζε απέλαληη ζηελ αζηηθή θαη θαπηηαιηζηηθή εμνπζία, πξψηα ζην έλα έθην ηνπ πιαλήηε θαη κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν ζην έλα ηξίην ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. Οη ηεξάζηηεο απνηθηνθξαηηθέο απηνθξαηνξίεο πνπ ρηίζηεθαλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπνρήο ησλ Απηνθξαηνξηψλ, ζπγθινλίζηεθαλ ζπζέκεια θαη θνληνξηνπνηήζεθαλ. Δπηπιένλ κηα παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, άλεπ πξνεγνπκέλνπ βαζηά, γνλάηηζε αθφκα θαη ηηο πην ηζρπξέο θαπηηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο θαη θάλεθε λα αλαζηξέθεη ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο θαζνιηθήο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ε νπνία απνηέιεζε κηα αμηνζαχκαζηε επίηεπμε ηνπ θηιειεχζεξνπ θαπηηαιηζκνχ ηνπ 19 νπ αηψλα. Δλψ ε νηθνλνκία παξαπαίεη, νη ζεζκνί ηεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο νπζηαζηηθά εμαθαλίζηεθαλ κεηαμχ νπζηαζηηθά εμαθαλίζηεθαλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ κε εμαίξεζε θάπνηα κέξε ηεο Δπξψπεο, ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο θαη ηεο Απζηξαιίαο θαζψο επηθξάηεζαλ ν θαζηζκφο θαη ηα δνξπθνξηθά απηαξρηθά θηλήκαηα θαη θαζεζηψηα ηνπ.

4 4 Μφλν ε πξφζθαηξε θαη παξάμελε ζπκκαρία θηιειεχζεξνπ θαπηηαιηζκνχ θαη θνκκνπληζκνχ, έζσζαλ ηε δεκνθξαηία, δηφηη ε λίθε ελαληίνλ ηεο Γεξκαλίαο ηνπ Υίηιεξ επηηεχρζεθε νπζηαζηηθά απφ ηνλ Κφθθηλν ηξαηφ. Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο εηξσλείεο ηνπ αηψλα, φηη δειαδή ηα πην δηαξθή απνηειέζκαηα ηεο Οθησβξηαλήο επαλάζηαζεο, επηδίσμε ηεο νπνίαο ήηαλ ε αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ζπλίζηαηαη ζηε δηάζσζε ηνπ αληαγσληζηή ηεο ηφζν ζηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ φζν θαη ζηε πεξίνδν ηεο εηξήλεο. Με άιια ιφγηα, ε Οθησβξηαλή επαλάζηαζε πξνκήζεπζε ηνλ αληαγσληζηή ηεο κε ην θίλεηξν γηα λα απηνκεηαξπζκηζηεί κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν. Δπίζεο θάλνληαο δεκνθηιή ηνλ νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ έδσζε επίζεο νξηζκέλεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο γηα λα κεηαξξπζκηζηεί.. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30 ήηαλ εθείλε πνπ έθαλε ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο λα κνηάδεη σο κηα ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε απέλαληη ζηε θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία. ηνλ ίδην βαζκφ ε πξφθιεζε ηνπ θαζηζκνχ ήηαλ πνπ έθαλε ηελ ΔΓ αλαληηθαηάζηαην εξγαιείν ηεο ήηηαο ηνπ Υίηιεξ θαη θαηά ζπλέπεηα κία απφ ηηο δχν ππεξδπλάκεηο πνπ ε αληηπαξάζεζε ηνπο θπξηάξρεζε θαη έζπεηξε ηξφκν ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ χληνκνπ Δηθνζηνχ Αηψλα ελψ παξάιιεια ζηαζεξνπνηνχζε απφ πνιιέο πιεπξέο ηελ πνιηηηθή ηεο δνκή. Ζ ΔΓ δελ ζα κπνξνχζε δηαθνξεηηθά λα βξεζεί, επηθεθαιήο ηνπ «ζνζηαιηζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ», πεξηιακβάλνληαο ην έλα ηξίην ηεο αλζξψπηλεο θπιήο θαη έρνληαο κηα νηθνλνκία ε νπνία γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θάλεθε πσο ζα κπνξνχζε ίζσο λα μεπεξάζεη ηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Ζ πεξίνδνο , «ε ρξπζή επνρή» ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ εθπιεθηηθφηεξεο θιίκαθαο νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηελ ηζηνξία. Απηή αθξηβψο ε πεξίνδνο άζθεζε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ ηζηνξία εηθνζηνχ αηψλα, δηφηη νη αιιαγέο πνπ επέθεξε ζηελ αλζξψπηλε δσή ζ νινθιεξε ηελ πθήιην ήηαλ ηφζν βαζηέο φζν θαη ακεηάζηξεπηεο. Δπηπιένλ, νη αιιαγέο απηέο ζπλερίδνληαη. Οη δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ ρξπζή επνρή ραξαθηεξίζηεθαλ απφ θαζνιηθή ε παγθφζκηα θξίζε. Ζ θξίζε επεξέαζε ηα δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ, επεξέαζε φκσο φιεο ηηο ρψξεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνιηηηθή,

5 5 θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θπζηνγλσκία ηνπο, δηφηη γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία «ε ρξπζή επνρή» δεκηνχξγεζε κηα εληαία θαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ελζσκαησκέλε θαζνιηθή παγθφζκηα νηθνλνκία πνπ ιεηηνπξγνχζε ζε κεγάιν βαζκφ δηαζπλνξηαθά («δηεζληθά») θαη θαηά ζπλέπεηα φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαπεξλνχζε ηα ζχλνξα ηεο θξαηηθήο ηδενινγίαο. Αξρηθά, ηα δεηλά ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ζεσξήζεθαλ κφλν σο ειπηδνθφξα θαη πξνζσξηλή αλάπαπια ζην Μεγάιν Άικα πξνο ηα Δκπξφο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη νη ρψξεο, αλεμάξηεηα απφ ην νηθνλνκηθφ ηνπο ζχζηεκα θαη ην πνιηηηθφ ηνπο θαζεζηψο απέβιεπαλ ζηελ εμεχξεζε πξνζσξηλψλ ιχζεσλ. Όκσο, φιν θαη πεξηζζφηεξν γηλφηαλ ζαθέο φηη επξφθεηην γηα κηα επνρή κε καθξνρξφληεο δπζθνιίεο, γηα ηηο νπνίεο νη θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο επηδίσμαλ λα εμεχξνπλ ξηδνζπαζηηθέο ιχζεηο, ζπρλά αθνινπζψληαο ηνπο θνζκηθνχο ζενιφγνπο ηεο μέθξαγεο ειεχζεξεο αγνξάο πνπ απέξξηπηαλ ηελ πνιηηηθή εθείλε ε νπνία ηφζν θαιά είρε εμππεξεηήζεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζηε ρξπζή επνρή θαη ε νπνία ηψξα θαηλφηαλ λα απνηπγράλεη. Οη αθξαίνη νπαδνί ηνπ laissez-faire δελ πέηπραλ πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε άιινπο. ηε δεθαεηία ηνπ 80 θαη ζηε δεθαεηία ηνπ 90, ν θαπηηαιηζηηθφο θφζκνο άξρηζε θαη πάιη λα παξαπαίεη ππφ ην βάξνο ηεο καδηθήο αλεξγίαο, θαη ησλ θπθιηθψλ πθεζηαθψλ θξίζεσλ. Δκθαλίδεηαη ε πην ζεακαηηθή παξά πνηέ αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζε άζηεγνπο δεηηάλνπο θαη δηάγνληεο πνιπηειή βίν. Οη ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο, κε ηηο δηθέο ηνπο παξαπαίνπζεο θαη επάισηεο νηθνλνκίεο, νδεγήζεθαλ πξνο εμίζνπ ή αθφκα θαη πην ξηδηθέο ξήμεηο κε ην παξειζφλ ηνπο θαη πξνο ηε δηάιπζε. Όκσο ήηαλ πξνθαλέο φηη ε παγθφζκηα θξίζε δελ ήηαλ κφλν γεληθή κε ηελ νηθνλνκηθή έλλνηα, αιιά εμίζνπ γεληθή θαη ζηελ πνιηηηθή ζθαίξα. Ζ θαηάξξεπζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ δεκηνχξγεζε φρη κφλν κηα ηεξάζηηα δψλε πνιηηηθήο αβεβαηφηεηαο, αζηάζεηαο, ράνπο θαη εκθπιίνπ πνιέκνπ, αιιά θαηέζηξεςε επίζεο ην δηεζλέο ζχζηεκα πνπ είρε ζηαζεξνπνηήζεη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο γηα ζαξάληα πεξίπνπ ρξφληα. Οη βαζηθέο κνλάδεο ηεο ίδηαο ηεο πνιηηηθήο ηα εδαθηθά θπξίαξρα θαη αλεμάξηεηα «εζληθά θξάηε» ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πην παιαηψλ θαη ζηαζεξψλ, άξρηζαλ λα απνδηαξζξψλνληαη θάησ απφ ηε πίεζε ησλ δπλάκεσλ ηεο ππεξεζληθήο θαη δηεζληθήο νηθνλνκίαο θαη απφ ηηο ελδνεζληθέο δπλάκεηο απνζρηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη εζλνηηθψλ νκάδσλ. Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο νκάδεο απαίηεζαλ ην

6 6 μεπεξαζκέλν θαη κε ξεαιηζηηθφ status κηθξνζθνπηθψλ θπξίαξρσλ «εζλψλθξαηψλ». 3. Πσο ζπγθξίλεηαη ν θφζκνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 κε ηνλ θφζκν ηνπ Τπήξραλ 5 ή 6 δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπσλ, πιεζπζκφο ηξηπιάζηνο ζε ζχγθξηζε κε απηφλ πνπ ππήξρε ζηηο παξακνλέο ηνπ Α παγθνζκίνπ πνιέκνπ, θη απηφ παξά ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζχληνκνπ 20 νπ αηψλα ζθνηψζεθαλ πεξηζζφηεξεο αλζξψπηλεο ππάξμεηο, ή αθέζεθαλ λα πεζάλνπλ απφ αλζξψπηλεο απνθάζεηο φζν πνηέ άιινηε ζηελ ηζηνξία. Έλαο πξφζθαηνο ππνινγηζκφο αλεβάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζαλάησλ ζε 187 εθαη. Πάλσ απφ ην 1/10 ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ην Δπίπεδν δσήο Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ήηαλ ςειφηεξνη θαη βαξχηεξνη απφ ηνπο γνλείο ηνπο, ηξέθνληαλ θαιχηεξα θαη δνχζαλ πεξηζζφηεξν, πξάγκα πνπ δχζθνια γίλεηαη πηζηεπηφ αλ πάξνπκε ππφςε καο ηηο θαηαζηξνθέο ζηηο δεθαεηίεο ην 80 θαη ηνπ 90 ζηελ Αθξηθή, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ πξψελ ΔΓ. Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 80 νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δνχζαλ θαιχηεξα απφ ηνπο γνλείο ηνπο, ελψ ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο δνχζαλ θαιχηεξα απ φζν ζα πεξίκελαλ πνηέ λα δήζνπλ ή αθφκα λα θαληαζηνχλ φηη ζα ήηαλ δπλαηφλ λα δήζνπλ. Γηα νξηζκέλεο δεθαεηίεο ζηα κέζα ηνπ αηψλα, ζαλ λα θάλεθε φηη είραλ εμεπξεζεί ηξφπνη γηα ηε δηαλνκή ελφο ηνπιάρηζηνλ κέξνπο απφ απηφλ ην ηεξάζηην πινχην θαη κε θάπνην βαζκφ δηθαηνζχλεο ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ πινπζηφηεξσλ ρσξψλ, αιιά πξνο ηα ηέιε ηνπ αηψλα ε αληζφηεηα πήξε ην πάλσ ρέξη. Ζ αληζφηεηα έθαλε επίζεο ηελ εκθάληζε ηεο ζηηο πξψελ «ζνζηαιηζηηθέο» ρψξεο, φπνπ πξνεγνπκέλσο βαζίιεπε κηα θάπνηα ηζφηεηα θηψρεηαο. Δθπαηδεπηηθό επίπεδν Απφ εθπαηδεπηηθή άπνςε ε αλζξσπφηεηα ήηαλ ζε πνιχ θαιχηεξν επίπεδν ζε ζρέζε κε ην Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο εγγξάκκαηνη, αλ θαη ε ζεκαζία απηνχ ηνπ επηηεχγκαηνο ήηαλ πνιχ ιηγφηεξν ζαθήο πξνο ηα ηέιε ηνπ αηψλα ζε ζχγθξηζε κε ην 1914 δεδνκέλνπ ηνπ ηεξάζηηνπ θαη πηζαλφηαηα απμαλφκελνπ ράζκαηνο κεηαμχ ηνπ ειάρηζηνπ επηπέδνπ πνπ επηζήκσο γίλεηαη απνδεθηφ σο εγγξακαησζχλε απφ

7 7 ηε κηα κεξηά, επίπεδν φκσο πνπ ζπρλά κεηαπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ηεο «ιεηηνπξγηθήο αγξακκαηνζχλεο», θαη ηεο βαζκίδαο αλάγλσζεο θαη γξαθήο πνπ αθφκα ζπλαληάηαη ζε επίπεδα ειίη. Δπαλάζηαζε ζηηο Μεηαθνξέο θαη ηηο Δπηθνηλσλίεο. ηνλ θφζκν θπξηαξρνχζε ε επαλαζηαηηθή θαη δηαξθψο εμειηζζφκελε ηερλνινγία, βαζηδφκελε ζηνπο ζξηάκβνπο ηεο θπζηθήο επηζηήκεο. Ζ πην δξακαηηθή ίζσο πξαθηηθή ζπλέπεηα ήηαλ ε επαλάζηαζε ζηηο κεηαθνξέο θαη ηηο επηθνηλσλίεο πνπ νπζηαζηηθά εθκεδέληδε ρξφλν θαη απφζηαζε. Ήηαλ έλαο θφζκνο πνπ κπνξνχζε λα κεηαδψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ςπραγσγία ζε ζχγθξηζε κε απηέο πνπ ήηαλ δηαζέζηκεο ζηνπο απηνθξάηνξεο ην 1914, θάζε κέξα θάζε ψξα, ζε θάζε λνηθνθπξηφ. Με ην άγγηγκα ιίγσλ θνπκπηψλ ε ηερλνινγία επέηξεςε ζηνπο αλζξψπνπο λα ζπλνκηινχλ δηαζρίδνληαο σθεαλνχο θαη επείξνπο θαη θαηήξγεζε ηα πνιηηηζκηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πφιεο έλαληη ηεο ππαίζξνπ. Ο θνληθόο αηώλαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν ζχληνκνο 20 νο αηψλαο ήηαλ ν πην θνληθφο αηψλαο πνπ έρεη θαηαγξάςεη ε ηζηνξία ηφζν απφ άπνςε θιίκαθαο φζν θαη απφ άπνςε ζπρλφηεηαο θαη δηάξθεηαο πνιέκσλ πνπ ειάρηζηα ζηακάηεζαλ γηα θάπνηα ζηηγκή ζηε δεθαεηία ηνπ 20 αιιά επίζεο γηα ηηο άλεπ πξνεγνπκέλνπ αλζξψπηλεο θαηαζηξνθέο πνπ επέθεξε απφ ηνπο πην κεγάινπο ινηκνχο ηεο ηζηνξίαο κέρξη ηε ζπζηεκαηηθή γελνθηνλία. ε αληίζεζε κε ηνλ καθξχ 19 ν αηψλα πνπ θάλεθε λα είλαη κηα πεξίνδνο ζρεδφλ αδηάθνπεο πιηθήο, πλεπκαηηθήο θαη εζηθήο πξνφδνπ κε άιια ιφγηα βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ ηεο πνιηηηζκέλεο δσήο, απφ ην 1914 θαη κεηά ππήξμε κηα νινθάλεξε νπηζζνδξφκεζε απφ ηνπο θαλφλεο πνπ ηφηε ζεσξνχλην θπζηνινγηθνί ζηηο αλεπηπγκέλεο θπζηνινγηθά ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ζ απηφ πνπ νη πξνγνλνί καο ηνπ 19 νπ αηψλα ζα απνθαινχζαλ επίπεδα βαξβαξφηεηαο. Ξερλάκε φηη ν επαλαζηάηεο Φξ. Δλγθειο εμέθξαζε ηε θξίθε ηνπ γηα ηελ έθξεμε βφκβαο ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ δηφηη σο πίζηεπε φηη ν πφιεκνο δηεμάγεηαη ελαληίσλ ελφπισλ θαη φρη ελαληίσλ ακάρσλ. Ξερλάκε φηη ηα πνγθξφκ ζηελ Σζαξηθή Ρσζία πνπ εμεδίσμαλ εθαηνκκχξηα Ρψζσλ Δβξαίσλ ήηαλ κηθξά ζρεδφλ ακειεηέα ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζεκεξηλέο ζθαγέο.

8 8 ηελ πνξεία ηνπ 20 νπ αηψλα, νη πφιεκνη φιν θαη πεξηζζφηεξν δηεμήρζεζαλ θαη δηεμάγνληαη θαηά ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ππνδνκήο ησλ θξαηψλ θαη θαηά ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ. (Υηξνζίκα). Ζ αλαβίσζε ησλ βαζαληζηεξίσλ ή αθφκε θαη ηεο δνινθνλίαο ζαλ θπζηνινγηθφ κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο ζηα ζχγρξνλα θξάηε. Οη πνηνηηθέο αιιαγέο Ο θφζκνο ηνπ ηέινπο ηνπ 90 είλαη έλαο θφζκνο πνηνηηθά δηαθνξεηηθφο απφ απηφο ησλ αξρψλ ηνπ 20 νπ αηψλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηξεηο απφςεηο: Πξώηνλ δελ είλαη πιένλ επξσθεληξηθφο. Έθεξε ηελ παξαθκή θαη ηε πηψζε ηεο Δπξψπεο πνπ ζηελ αξρή ηνπ αηψλα ήηαλ αθφκα ην αλακθηζβήηεην θέληξν ηζρχνο, πινχηνπ, θαη πνιηηηζκνχ. Οη «Μεγάιεο Γπλάκεηο» ηνπ 1914 φιεο επξσπατθέο εμαθαλίζηεθαλ ή πεξηνξίζηεθαλ ζην ξφιν πεξηθεξεηαθήο ή επαξρηαθήο δχλακεο κε εμαίξεζε ηε Γεξκαλία. Ζ πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί κηα εληαία ππεξεζληθή «Δπξσπατθή Κνηλφηεηα» θαη λα αλαθαιπθζεί θάπνηα έλλνηα Δπξσπατθήο ηαπηφηεηαο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζ απηήλ, αληηθαζηζηψληαο ηηο παιηέο πξνζδέζεηο ζηα ηζηνξηθά έζλε θαη θξάηε δείρλεη ην βάζνο απηήο ηεο παξαθκήο. Απφ ην 1914 νη ΖΠΑ ήηαλ ε κεγαιχηεξε βηνκεραληθή νηθνλνκία πξφηππν θαη πξνσζεηηθή δχλακε ηεο καδηθήο παξαγσγήο θαη ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο πνπ θαηέθηεζε ηνλ πιαλήηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζχληνκνπ 20 νπ αηψλα. Ζ Δπξψπε, ν ηξαπεδίηεο ηνπ θφζκνπ γηα έλαλ αηψλα ζρεδφλ, έραζε βαζκηαία απηή ηε ζέζε ηεο, ελψ νη ΖΠΑ εκθαλίζηεθαλ σο ζεκαληηθή ρψξα δαλεηζηήο κεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν. Ο Γεχηεξνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο νδήγεζε ζε κηα ξηδηθή κεηαβνιή: ζην πιαίζην ηνπ πνιεκηθνχ πξνγξάκκαηνο δαλεηζκνχεθκίζζσζεο ( Lend-Lease program) νη ΖΠΑ έζηεηιαλ ζρεδφλ 44 δηο δνιάξηα ζε αγαζά, ζε πιηθά θαη ζε ππεξεζίεο ζηνπο ζπκκάρνπο ηνπο. Ακέζσο κεηά ηνλ πφιεκν, αθνινχζεζε έλα παθέην πξψησλ βνεζεηψλ χςνπο 3 δηο δνιαξίσλ. Απφ ην 1948, ην ρέδην Μάξζαι πξφζζεζε άιια 13 δηο δνιάξηα. Ζ Δπξψπε, πνπ ζπγθινλίζηεθε θαη πνπ απνδπλακψζεθε ζνβαξά, είρε απσιέζεη ηνλ εγεηηθφ ξφιν ηεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία.

9 9 Γεύηεξνλ, κεηαμχ ηνπ 1914 θαη ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ν πιαλήηεο έγηλε ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ κηα εληαία επηρεηξεζηαθή κνλάδα, πξάγκα πνπ δελ ήηαλ θαη δελ κπνξνχζε λα είλαη ην Πξάγκαηη ζην πεδίν ησλ νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ, νιφθιεξνο ν πιαλήηεο απνηειεί ηψξα ηελ πξσηαξρηθή επηρεηξεζηαθή κνλάδα, ελψ παιαηφηεξεο κνλάδεο φπσο νη «εζληθέο νηθνλνκίεο», πνπ πξνζδηνξίδνληαλ απφ ηελ πνιηηηθή ησλ εδαθηθψλ θξαηψλ, πθίζηαληαη ζήκεξα ηηο πεξηπινθέο δηεζληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ νηθνδφκεζε ηνπ «παγθφζκηνπ ρσξηνχ» έρεη κεηακνξθψζεη φρη κφλν νξηζκέλεο νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο ηδησηηθήο δσήο, θπξίσο κε ηελ αθάληαζηε επηηάρπλζε ησλ επηθνηλσληψλ θαη ησλ κεηαθνξψλ. Σν πην εληππσζηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ζηα ηέιε ηνπ 20 νπ αηψλα είλαη ίζσο ε έληαζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζ απηή ηελ επηηαρπλφκελε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο αληθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ ζεζκψλ θαη ηεο ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ λα ζπκθηιησζνχλ κε απηήλ. Ο ηξίηνο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη ε απνζχλζεζε ησλ παιαηψλ πξνηχπσλ αλζξψπηλσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ έθεξε καδί ηεο ε απφηνκε ξήμε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ γελεψλ κε άιια ιφγηα ε ξήμε ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο. Κη απηφ έγηλε ηδηαίηεξα αηζζεηφ ζηηο πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο δπηηθήο εθδνρήο ηνπ θαπηηαιηζκνχ (φρη Ηαπσλία, θαη αζηαηηθέο ρψξεο), ζηηο νπνίεο νη αμίεο ηνπ απφιπηνπ α-θνηλσληθνχ αηνκηθηζκνχ ήηαλ θπξίαξρεο. Μηα ηέηνηα θνηλσλία πνπ απνηειείηαη απφ κηα αζχλδεηε ζπλάζξνηζε εγσθεληξηθψλ αηφκσλ ηα νπνία επηδηψθνπλ κφλν ηελ δηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε (π.ρ. θέξδνο) ππήξρε πάληα σο ππφζεζε ζηε ζεσξία ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο. Ήδε απφ ηελ επνρή ησλ επαλαζηάζεσλ πνιηηηθνί παξαηεξεηέο φισλ ησλ πνιηηηθψλ απνρξψζεσλ πξνέβιεςαλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνδηάξζξσζεο ησλ παιαηψλ θνηλσληθψλ δεζκψλ. ην Κνκκνπληζηηθφ Μαληθέζην πεξηγξάθεηαη ν επαλαζηαηηθφο ξφινο ηνπ θαπηηαιηζκνχ σο εμήο: «Ζ αζηηθή ηάμε δηέξξεμε ηνπο εηεξφθιεηνπο θενπδαξρηθνχο δεζκνχο πνπ πξφζδελαλ ηνλ άλζξσπν κε ηνπο «θπζηθά αλψηεξνπο» ηνπ θαη δελ άθεζε θαλέλα δεζκφ κεηαμχ αλζξψπνπ κε άλζξσπν παξά ην γπκλφ αηνκηθφ ζπκθέξνλ».

10 10 ηελ πξάμε ε λέα θνηλσλία ιεηηνχξγεζε φρη κε ηελ νινζρεξή θαηαζηξνθή φισλ φζσλ θιεξνλφκεζε απφ ηελ παιαηά θνηλσλία, αιιά πξνζαξκφδνληαο επηιεθηηθά ηελ θιεξνλνκηά ηνπ παξειζφληνο πξνο ίδηα ρξήζε. Ο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο βαζηζκέλεο ζηελ ηδησηηθή επηρείξεζε ήηαλ λα ζπλδπαζηεί κε θίλεηξα πνπ δελ είραλ θακηά ζρέζε κε ηε ινγηθή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο φπσο ε απνρή απφ ηελ άκεζε απφιαπζε, ε εζηθή ηεο ζθιεξήο εξγαζίαο, ην νηθνγελεηαθφ θαζήθνλ θαη νη νηθνγελεηαθνί δεζκνί εκπηζηνζχλεο. Κη φκσο ν Μαξμ θαζψο θαη φζνη άιινη πξνθήηεπζαλ ηελ απνζχλζεζε ησλ παιαηψλ αμηψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ είραλ δίθαην. Απηφ ζπλέβαηλε απφ ηα κέζα ηνπ αηψλα θαη κεηά, θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο εθπιεθηηθήο νηθνλνκηθήο έθξεμεο ηεο ρξπζήο επνρήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλαθφινπζεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο. Οη ηάζεηο απηέο εληνπίδνληαη θαη αιινχ εληζρπκέλεο απφ ηε δηάβξσζε ησλ παξαδνζηαθψλ θνηλσληψλ θαη ζξεζθεηψλ θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ θαηάξξεπζε ησλ θνηλσληψλ ηνπ «ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ».

11 11 Ι. Οι παγκόζμιοι πόλεμοι και οι οικονομικές ηοσς επιπηώζεις. Μέρξη ην 1914 είρε πεξάζεη έλαο ζρεδφλ αηψλαο ζρεδφλ ρσξίο λα μεζπάζεη θάπνηνο κεγάινο πφιεκνο, κε άιια ιφγηα θάπνηνο πφιεκνο ζηνλ νπνίν λα αλακηρζνχλ φιεο νη κεγάιεο δπλάκεηο. (Οη θπξηφηεξνη παίθηεο ζην δηεζλέο παηρλίδη ηελ επνρή εθείλε ήηαλ ε Βξεηαλία, ε Γαιιία, ε Ρσζία, ε Απζηξννπγγαξία, ε Πξσζία κεηά ην 1871 φηαλ ελψζεθε κε ηε Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία κεηά ηελ ελνπνίεζή ηεο, νη ΖΠΑ θαη ε Ηαπσλία). Τπήξμε κφλν έλαο κεγάινο πφιεκνο ζηνλ νπνίν ήξζαλ αληηκέησπεο 3 απφ ηηο κεγάιεο δπλάκεηο, ν πφιεκνο ηεο Κξηκαίαο Δπηπιένλ νη πεξηζζφηεξνη πφιεκνη ήηαλ ζρεηηθά ζχληνκνη. Ο πιένλ καθξνρξφληνο είρε ραξαθηήξα εκθπιίνπ πνιέκνπ (ΖΠΑ ). ηελ πεξίνδν δελ ππήξμαλ θαζφινπ πφιεκνη ζηελ Δπξψπε. Όια απηά άιιαμαλ ην ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν ελεπιάθεζαλ φιεο νη κεγάιεο δπλάκεηο θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φια ηα επξσπατθά θξάηε κε εμαίξεζε ηελ Ηζπαλία ηελ Οιιαλδία ηηο ηξεηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ηελ Διβεηία. Δπηπιένλ ζπκκεηείραλ ζηξαηεχκαηα απφ ππεξπφληηεο ρψξεο, Καλαδνί Απζηξαινί Νέν-Εειαλδνί, Ακεξηθάλνη (ΖΠΑ), Ηλδνί, Αθξηθαλνί, αθφκε θαη Κηλέδνη. Δάλ έλαο απφ ηνπο κεγάινπο πνιηηηθνχο ηνπ παξειζφληνο ζεθσλφηαλ απφ ηνλ ηάθν ηνπ γηα λα παξαηεξήζεη ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν ζίγνπξα ζα δηεξσηάην γηαηί ινγηθνί πνιηηηθνί δελ απνθάζηζαλ λα δηεπζεηήζνπλ λα πξάγκαηα εξρφκελνη ζε θάπνην ζπκβηβαζκφ πξηλ θαηαζηξέςνπλ ηνλ θφζκν ηνπ Οη πεξηζζφηεξνη κε επαλαζηαηηθνί πφιεκνη θαη κε ηδενινγηθνί ηνπ παξειζφληνο δε δηεμήρζεζαλ κέρξη ζαλάηνπ ή νινθιεξσηηθήο εμάληιεζεο. Σν 1914 δελ ήηαλ ε ηδενινγία πνπ ρψξηδε ηνπο εκπνιέκνπο, παξά κφλν ζην βαζκφ πνπ ν πφιεκνο έπξεπε λα δηεμαρζεί θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο, δειαδή φηη ππήξρε θάπνηα βαζηά πξφθιεζε απέλαληη ζηηο παξαδεγκέλεο εζληθέο αμίεο, φπσο ε ξσζηθή βαξβαξφηεηα ελαληίνλ ηεο γεξκαληθήο θνπιηνχξαο, ε γαιιηθή θαη βξεηαληθή δεκνθξαηία ελαληίνλ ηνπ γεξκαληθνχ απνιπηαξρηζκνχ θαη ηα παξφκνηα.

12 12 Σφηε γηαηί νη εγεηηθέο δπλάκεηο θαη ησλ δχν πιεπξψλ δηεμήγαγαλ ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν ζαλ έλα πφιεκν πνπ κφλν νινθιεξσηηθά κπνξνχζε λα ράζεη θαλείο ή λα θεξδίζεη. Ο ιφγνο ήηαλ φηη ν πφιεκνο απηφο, ζε αληίζεζε κε πξνεγνχκελνπο πνιέκνπο πνπ είραλ δηεμαρζεί γηα πεξηνξηζκέλνπο θαη ζπγθεθξηκέλνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο, δηεμήρζε γηα απεξηφξηζηνπο ζθνπνχο. ηελ Δπξψπε ηεο Απηνθξαηνξίαο, πνιηηηθή θαη νηθνλνκία ζπγρσλεχζεθαλ. Ζ δηεζλήο πνιηηηθή αληηπαιφηεηα αθνινχζεζε ηα ίρλε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ, αιιά ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ήηαλ αθξηβψο ην γεγνλφο φηη δελ είρε θαλέλα φξην. Σα θπζηθά φξηα ηεο Standard oil ή ηεο Deutshe Bank έθζαλαλ κέρξη ηα φξηα ηεο νηθνπκέλεο ή κάιινλ κέρξη ηα φξηα ηνπο γηα επέθηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο δχν κεγάινπο αληαγσληζηέο ηε Γεξκαλία θαη ηε Βξεηαλία κφλν ν νπξαλφο ήηαλ ην φξην εθφζνλ ε Γεξκαλία ήζειε λα θαηαθηήζεη ηε παγθφζκηα πνιηηηθή θαη λαπηηθή ζέζε πνπ θαηείρε ηφηε ε Βξεηαλία, ζέηνληαο απηφκαηα ηε Βξεηαλία πνπ ήδε βξηζθφηαλ ζε παξαθκή, ζε ππνδεέζηεξε ζέζε. Ήηαλ κηα θαηάζηαζε φπνπ ζα ζπλέβαηλε είηε ην έλα είηε ην άιιν. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζέζεη φηη ε ίδηα ε Γεξκαλία Θα κπνξνχζε λα πεξηκέλεη κέρξηο φηνπ ην απμαλφκελν κέγεζνο θαη ε αλσηεξφηεηά ηεο θαηαθηήζνπλ ηε ζέζε πνπ νη γεξκαληθέο θπβεξλήζεηο έλησζαλ φηη άμηδε ζηε ρψξα ηνπο, πξάγκα ην νπνίν ζα ζπλέβαηλε αξγά ή γξήγνξα. Πξάγκαηη ε θπξίαξρε ζέζε ηεο Γεξκαλία πνπ είρε εηηεζεί δχν θνξέο, ήηαλ, ρσξίο λα δηεθδηθεί αλεμάξηεηε ζηξαηησηηθή ηζρχ, πνιχ πην ηζρπξή ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ζε ζρέζε κε ηηο κηιηηαξηζηηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο πξηλ ην Όκσο ν ιφγνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη Γαιιία θαη Βξεηαλία αλαγθάζηεθαλ κεηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν λα απνδερζνχλ ηελ ππνβάζκηζή ηνπο ζε δεχηεξεο θαηεγνξίαο θξάηε, φπσο ε Ο.Γ.Γ. αλαγθάζηεθε παξάιιεια λα απνδερζεί, παξ φιε ηελ νηθνλνκηθή ηεο ηζρχ, φηη ε αλάδεημε ηεο ζηε κεηαπνιεκηθή επνρή ζε κνλαδηθή παγθφζκηα αλψηαηε δχλακε παξέκελε πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο. ηηοο αξρέο ηνπ αηψλα, ζην απνθνξχθσκα ηεο απηνθξαηνξηθήο θαη ηκπεξηαιηζηηθήο επνρήο, ηφζν ε δηεθδίθεζε ηεο Γεξκαλίαο γηα κηα κνλαδηθή παγθφζκηα ζέζε φζν θαη ε αληίζηαζε ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο πνπ

13 13 αλακθηζβήηεηα παξέκελαλ κεγάιεο δπλάκεηο, ζ έλαλ επξσθεληξηθφ θφζκν, ήηαλ αθφκε αλέπαθεο. Έηζη ζηελ πξάμε, ν κφλνο ζθνπφο ηνπ πνιέκνπ ήηαλ ε νινθιεξσηηθή λίθε: απηφ πνπ ζηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν έθηαζε λα απνθαιείηαη «παξάδνζε άλεπ φξσλ». Δπξφθεηην γηα έλα παξάινγν θαη απηνθαηαζηξνθηθφ ζθνπφ πνπ πξάγκαηη θαηάζηξεςε ληθεηέο θαη εηηεκέλνπο. Ζ Βξεηαλία κεηά ην 1918, δελ ζα ήηαλ πνηέ πηα ε ίδηα, επεηδή ε ρψξα είρε θαηαζηξέςεη ηελ νηθνλνκία ηεο δηεμάγνληαο έλα πφιεκν ν νπνίνο νπζηαζηηθά ππεξέβαηλε ηηο δπλάκεηο ηεο. Δπηπιένλ ε νινθιεξσηηθή λίθε πνπ επηθπξψζεθε απφ κηα ηηκσξφ εηξήλε, εθκεδέληζε νπνηεζδήπνηε κηθξέο πηζαλφηεηεο ππήξραλ γηα απνθαηάζηαζε αθφκα θαη θάπνηαο ακπδξήο ζηαζεξήο θηιειεχζεξεο θαη ζηαζεξήο Δπξψπεο. Δάλ ε Γεξκαλία δελ ελζσκαησλφηαλ εθ λένπ ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία, εάλ δειαδή δελ αλαγλσξηδφηαλ θαη γηλφηαλ απνδεθηφ ην νηθνλνκηθφ ηεο εθηφπηζκα ζηε Δπξψπε, ζηαζεξφηεηα δελ κπνξνχζε λα ππάξμεη. Ο επφκελνο πφιεκνο ζα κπνξνχζε ίζσο λα είρε απνθεπρζεί ή ηνπιάρηζην λα αλαβιεζεί εάλ ε πξνπνιεκηθή νηθνλνκία θαηάθεξλε λα απνθαηαζηαζεί θαη πάιη ζαλ έλα παγθφζκην ζχζηεκα επεκεξνχζαλ αλάπηπμεο θαη επέθηαζεο. Χζηφζν, κεηά απφ ιίγα ρξφληα, πεξί ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20 φηαλ θάλεθε λα έρνπλ μεπεξαζηεί ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζηνλ πφιεκν θαη ηε κεηαπνιεκηθή επνρή, ε παγθφζκηα νηθνλνκία βπζίζηεθε ζηελ πην δξακαηηθή θξίζε πνπ είρε λα γλσξίζεη απφ ηελ επνρή ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. Ζ θξίζε απηή έθεξε ζηελ εμνπζία ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ Ηαπσλία ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ κηιηηαξηζκνχ θαη ηεο άθξαο δεμηάο πνπ επεδίσμαλ ζθφπηκα ηελ θαηάξγεζε ηνπ status quo κε ζχγθξνπζε. Έηζη, έλαο λένο παγθφζκηνο πφιεκνο δελ ήηαλ κφλν πξνβιέςηκνο αιιά ε πξφβιεςή ηνπ έγηλε ζέκα ξνπηίλαο. Πόιεκνο θαη Οηθνλνκία Ο ζχγρξνλνο πφιεκνο δηεμάγεηαη κε φπια πνπ απαηηνχλ ηε δηαθνξνπνίεζε νιφθιεξεο ηεο παξαγσγηθήο δνκήο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ππέξνγθεο πνζφηεηεο θαη φηη επίζεο ν πφιεκνο πξνμελεί ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο θαη ηειηθά θπξηαξρεί θαη κεηαζρεκαηίδεη ηε δσή ησλ ρσξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζ απηφλ.

14 14 Όια απηά ηα θαηλφκελα αλήθνπλ ζηνπο πνιέκνπο ηνπ 20 νπ αηψλα. Βέβαηα ππήξραλ θαη ζην παξειζφλ πφιεκνη πξνπνκπνί ησλ ζπγρξφλσλ νινθιεξσηηθψλ πνιέκσλ φπσο ε πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο ζηελ πεξίνδν ηεο επαλάζηαζεο ή ν ακεξηθάληθνο εκθχιηνο, , ζηνλ νπνίν ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ αληηζηνηρεί κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ λεθξψλ φισλ ησλ κεηέπεηηα πνιέκσλ ζηνπο νπνίνπο ελεπιάθεζαλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δχν παγθνζκίσλ πνιέκσλ, ηεο Κνξέαο θαη ηνπ Βηεηλάκ. Χζηφζν απφ ην 1914 θαη κεηά δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη νη πφιεκνη ήηαλ καδηθνί. ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν ε Βξεηαλία επηζηξάηεπζε ην 12,5 % ησλ αλδξψλ ηεο ε Γεξκαλία ην 14,4% θαη ε Γαιιία ην 17%. ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν ην πνζνζηφ αλήιζε ζην 20%. Έλα ηέηνην επίπεδν καδηθήο επηζηξάηεπζεο πνπ δηαξθεί γηα πνιιά ρξφληα δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί παξά κφλν απφ κηα ζχγρξνλε βηνκεραλνπνηεκέλε νηθνλνκία πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη ελαιιαθηηθά απφ κηα νηθνλνκία ε νπνία βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ κε καρίκσλ ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ. Παξαδνζηαθέο αγξνηηθέο νηθνλνκίεο δελ κπνξνχλ ζπλήζσο λα επηζηξαηεχζνπλ κηα ηφζν πςειή αλαινγία ηνπ εξγαηηθνχ ηνπο δπλακηθνχ παξά κφλν επνρηαθά δηφηη ππάξρνπλ επνρέο ζην γεσξγηθφ έηνο φπνπ ρξεηάδνληαη φια ηα ρέξηα, (επνρή ζνδεηάο). Όκσο αθφκε θαη ζηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο κηα ηέηνηα κεγάιε επηζηξάηεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δεκηνπξγεί ηξνκεξέο πηέζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πξάγκα πνπ εμεγεί ην γηαηί νη καδηθνί πφιεκνη ελίζρπζαλ θαη ηελ ηζρχ ηεο ζπλδηθαιηζκέλεο εξγαζίαο θαη πξνθάιεζαλ επαλάζηαζε ζηελ απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ έμσ απφ ην λνηθνθπξηφ ηνπο πξνζσξηλά ζηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν, κφληκα ζην δεχηεξν. Δπίζεο νη πφιεκνη ηνπ 20 νπ αηψλα ήηαλ καδηθνί κε ηελ έλλνηα φηη ρξεζηκνπνίεζαλ θαη θαηέζηξεςαλ αδηαλφεηεο κέρξη ηφηε πνζφηεηεο ζηα πεδία ησλ καρψλ εμ νπ θαη ε γεξκαληθή θξάζε Materialschlacht δειαδή κάρεο πιηθψλ. Γηα λα έρνπκε έλα κέηξν ζχγθξηζεο κε ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα αλαθέξνπκε φηη ν Ναπνιέσλ παξά ην εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν βηνκεραληθφ δπλακηθφ ηεο Γαιιίαο, ζηάζεθε ηπρεξφο δηφηη κπφξεζε λα θεξδίζεη ηε κάρε ηεο Ηέλα ην 1806 θαη λα θαηαζηξέςεη ηηο δπλάκεηο ηεο Πξσζίαο ξίρλνληαο πεξίπνπ 1500 βνιέο ππξνβνιηθνχ.

15 15 ηελ δηάξθεηα ηνπ Α παγθνζκίνπ πνιέκνπ ε Γαιιία έπξεπε λα παξάγεη νβίδεο ηελ εκέξα. Απνηέιεζκα ησλ αλαγθψλ ζε ζηξαηησηηθφ πιηθφ ήηαλ ε επαλάζηαζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ εθκεράληζε ησλ εξγνζηαζίσλ. Βέβαηα ππήξραλ θαη ε ιηγφηεξν θαηαζηξνθηθή θαηαλάισζε. Έηζη ζηε δηάξθεηα ηνπ Β παγθνζκίνπ πνιέκνπ ν ζηξαηφο ησλ ΖΠΑ παξήγγεηιε πάλσ απφ 519 εθαηνκκχξηα δεπγάξηα θάιηζεο θαη πάλσ απφ 219 εθαη. παληειφληα, ελψ νη γεξκαληθέο δπλάκεηο πηζηέο ζηε γξαθεηνθξαηηθή παξάδνζε παξήγγεηιαλ 4,4 εθαη. ςαιίδηα θαη 6,2 εθαη. ζθξαγίδεο. Με άιια ιφγηα ν καδηθφο πφιεκνο απαίηεζε θαη καδηθή παξαγσγή. Αιιά ε καδηθή παξαγσγή απαηηνχζε επίζεο νξγάλσζε θαη management. Απφ απηή ηελ άπνςε ν νινθιεξσηηθφο πφιεκνο ήηαλ ε κεγαιχηεξε επηρείξεζε πνπ είρε γλσξίζεη κέρξη ηφηε ν άλζξσπνο ε νπνία έπξεπε ζπλεηδεηά λα νξγαλσζεί θαη λα δηνηθεζεί. Ήδε απφ ηνλ 17 ν αηψλα φηαλ νη θπβεξλήζεηο αλέιαβαλ ηε ζπληήξεζε κνλίκσλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ αληηθαζηζηψληαο ηνπο ηδηψηεο επηρεηξεκαηίεο, ζηξαηφο θαη πφιεκνο έγηλαλ ζπκπιέγκαηα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνιχ κεγαιχηεξα ζε ζρέζε κε ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Σν γεγνλφο απηφ εμεγεί ην γηαηί απφ ην ηνκέα απηφλ πξνέξρνληαλ νη εηδηθφηεηεο θαη νη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάζηεθαλ νη κεγάιεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ ζηε βηνκεραληθή επνρή φπσο νη ζηδεξφδξνκνη. Δπηπιένλ, φιεο ζρεδφλ νη θπβεξλήζεηο θαηαζθεχαδαλ φπια θαη πνιεκηθφ πιηθφ, κνινλφηη ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα αλαπηχρζεθε θάπνην είδνο ζπκβησηηθήο ζρέζεο κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξηψλ παξαγσγήο εμνπιηζκψλ ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο-φπσο ην ππξνβνιηθφ θαη ην λαπηηθφπξάγκα πνπ απνηέιεζε θαη ηνλ πξνπνκπφ ησλ «ζηξαηησηηθν-βηνκεραληθψλ ζπκπιεγκάησλ». Χζηφζν ε βαζηθή παξαδνρή ζην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο θαη ηνπ Α παγθνζκίνπ πνιέκνπ ήηαλ φηη ε νηθνλνκία ζα ζπλέρηδε λα ιεηηνπξγεί ζηελ πεξίνδν πνιέκνπ φπσο είρε ιεηηνπξγήζεη ζηελ εηξεληθή πεξίνδν (δειαδή ρσξίο αιιαγή) αλ θαη νξηζκέλεο βηνκεραλίεο φπσο ε βηνκεραλία ελδπκάησλ ζα επεξεάδνληαλ απφ ηνλ πφιεκν. Έλα απφ ηα θχξηα πξφβιεκα ησλ θπβεξλήζεσλ ήηαλ δεκνζηνλνκηθφ, δειαδή πσο ζα ρξεκαηνδνηνχζαλ ηνλ πφιεκν. Θα έπξεπε λα γίλεη κε ζχλαςε δαλείσλ θαη κε επηβνιή θνξνινγίαο (θπθινθνξία πιεζσξηζηηθνχ ρξήκαηνο) Παξάδεηγκα

16 16 αλαγθαζηηθνχ δαλεηζκνχ απνηειεί θαη ε δηρνηφκεζε ηεο δξαρκήο ηνλ Μάξηην ηνπ Καηά ζπλέπεηα δηεπζχλνληεο ηεο πνιεκηθήο νηθνλνκίαο ζεσξήζεθαλ ηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ. Όκσο ε δηεμαγσγή πνιέκνπ ζε ζχγρξνλε θιίκαθα ζεκαίλεη φρη κφλν ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο αιιά θαη ηθαλφηεηα δηεχζπλζεο, δηαρείξηζεο θαη ζρεδηαζκνχ ηεο παξαγσγήο θαη ηειηθά νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκίαο. Οη θπβεξλήζεηο ζα έπξεπε λα αλαιάβνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ (δηαθνξεηηθφ απφ ηελ θαηαλνκή κέζσ ησλ ζπλεζηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ κεραληζκψλ). Γελ είλαη ηπραίν φηη νη ζνβηεηηθέο ηδέεο πεξί ζρεδηαζκνχ άληιεζαλ ηελ αξρηθή ηνπο έκπλεπζε θαη ζε θάπνην βαζκφ βαζίζηεθαλ ζε φζα νη κπνιζεβίθνη γλψξηδαλ γηα ηε γεξκαληθή ζρεδηαζκέλε πνιεκηθή νηθνλνκία ηεο πεξηφδνπ Σα γεξκαληθά πεηξάκαηα ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ ηεο πνιεκηθήο νηθνλνκίαο έγηλαλ έλα είδνο πξνηχπνπ γηα φιεο ηηο εκπφιεκεο ρψξεο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηηο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Οη θξαηηθέο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο είραλ ζεκαληηθή πξντζηνξία απφ ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηψλα, έπαημαλ δηαδνρηθά έλαλ νινέλα πην ζεκαληηθφ ξφιν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο Ύθεζεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιεκηθψλ πξνπαξαζθεπψλ ζην δεχηεξν κηζφ ηεο ίδηαο δεθαεηίαο θαη, ηέινο θαηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ πνιεκηθή νηθνλνκία αλέδεημε θαζαξά κηα λέα δπλαηφηεηα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ηεξάζηησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ κε ηηο ρψξεο λα πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο 1. Πόιεκνο θαη Τερλνινγία Έλα άιιν δήηεκα είλαη ην θαηά πφζν ν νινθιεξσηηθφο πφιεκνο πξνψζεζε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ παξαγσγή. Ή γηα λα ζέζνπκε ηελ εξψηεζε δηαθνξεηηθά πξνψζεζε ή επηβξάδπλε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Καηαξράο είλαη ζαθέο φηη πξνψζεζε ηελ ηερλνινγία εθφζνλ ε ζχγθξνπζε ησλ εκπνιέκσλ πξνεγκέλσλ θξαηψλ δελ ήηαλ κφλν κηα ζχγθξνπζε θξαηψλ αιιά θαη κηα ζχγθξνπζε αληαγσληδφκελσλ ηερλνινγηψλ ζηελ πξνζπάζεηα εμνπιηζκνχ ησλ ζηξαηψλ κε απνηειεζκαηηθά φπια θαη άιιεο νπζηαζηηθέο ππεξεζίεο. 1 Γηαβάζηε απφ ηνλ Berend ην ππνθεθάιαην «Ζ θξίζηκε θακπή: ε πνιεκηθή νηθνλνκία, , ην κεηαπνιεκηθφ ράνο θαη ε αγσλία ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο,ζ.84-95

17 17 Έηζη ν πφιεκνο απνηέιεζε κεραληζκφ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο ηερληθήο πξνφδνπ επσκηδφκελνο ην θφζηνο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο ην νπνίν είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη νπδείο ζα αλαιάκβαλε ζηε βάζε νπνηνπδήπνηε θφζηνποσθέιεηαο ελ θαηξψ εηξήλεο ή ην νπνίν ζα αλαιακβαλφηαλ κε βξαδχηεξνπο ξπζκνχο θαη πεξηζζφηεξε δηζηαθηηθφηεηα. Απφ ηελ άιιε ν πφιεκνο πξνψζεζε ηελ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ; αθψο φρη. Οη απψιεηεο παξαγσγηθψλ πφξσλ ήηαλ βαξηέο, εθηφο απφ ηε κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ό,ηη απέκεηλε ζην ηέινο δελ ήηαλ παξά κηα ηεξάζηηα θαη κε πξνζαξκφζηκε βηνκεραλία εμνπιηζκψλ. Οη θάηνηθνη ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο πνπ επέδεζαλ ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ήηαλ πην πγηείο αλ θαη θησρφηεξνη ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηνλ πφιεκν ελψ απμήζεθε ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ εξγαηψλ. Οη Γεξκαλνί ήηαλ πην πεηλαζκέλνη, ελψ νη πξαγκαηηθνί κηζζνί ησλ εξγαηψλ έπεζαλ. ηνλ Πξψην παγθφζκην Πφιεκν ν θφξνο αίκαηνο ησλ ζηξαηησηψλ θαη ησλ πνιηηψλ, πνπ ζπλδπάζηεθε κε κηα κείσζε ηνπ ξπζκνχ γελλήζεσλ, άθεζε ηελ Δπξψπε (ρσξίο ηε Ρσζία) κε έλα πιεζπζκηαθφ έιιεηκκα ησλ εθαη. Άιια 7 εθαηνκκχξηα έγηλαλ κφληκα αλάπεξνη. Ζ Ρσζία έραζε ζρεδφλ 16 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ηεο επαλάζηαζεο θαη ηνπ εκθπιίνπ, θαη ππέζηε έλα έιιεηκκα γελλήζεσλ πεξίπνπ 10 εθαη. Μεηαμχ 1914 θαη 1921 εμαηηίαο ηεο πηψζεο ηνπ ξπζκνχ ησλ γελλήζεσλ θαη ηεο επηδεκίαο ηεο «ηζπαληθήο» γξίπεο 2 ε Δπξψπε έραζε εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά θαη νη δπν πφιεκνη ήηαλ εμαηξεηηθά επσθειείο γηα ηελ νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ. Οη ξπζκνί αλάπηπμεο πνπ πέηπραλ θαη ζηνπο δχν πνιέκνπο ήηαλ εθπιεθηηθνί. Οη ΖΠΑ επσθειήζεθαλ απφ ην γεγνλφο φηη γεσγξαθηθά ήηαλ καθξηά απφ ηα ζέαηξα ηνπ πνιέκνπ, φληαο ηαπηφρξνλα θαη ην θπξηφηεξν νπινζηάζην ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, θαζψο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκίαο ηνπο είρε ηελ ηθαλφηεηα λα νξγαλψλεη ηελ επέθηαζε ηεο παξαγσγήο πην απνηειεζκαηηθά ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε άιιε. Ζ πην δηαξθήο φκσο επίπησζε θαη ησλ δχν παγθνζκίσλ πνιέκσλ ήηαλ φηη έδσζε ζηελ νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ κηα παγθφζκηα πξσηνθαζεδξία θαζ φιε ηε δηάξθεηα 2 Ζ παλδεκία ηζπαληθήο γξίπεο ηνπ ζεσξείηαη φηη ήηαλ ε ρεηξφηεξε ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία. Δίρε ζθνηψζεη πεξίπνπ 21 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο θαη είρε πξνζβάιεη πεξίπνπ ην 40% ηνπ πιαλήηε.

18 18 ηνπ χληνκνπ Δηθνζηνχ Αηψλα. Ήδε ην 1914 νη ΖΠΑ ήηαλ ε κεγαιχηεξε βηνκεραληθή νηθνλνκία, φρη φκσο αθφκα ε θπξίαξρε. Οη πφιεκνη κεηέβαιαλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε εληζρχνληαο ηνπο ελψ παξάιιεια εμαζζέλεζαλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο. Οη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη νη αιιαγέο ζηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ηζνξξνπίεο. Ζ βαζηθή νηθνλνκηθή ζπλέπεηα ηνπ Α Παγθνζκίνπ πνιέκνπ είλαη νη αιιαγέο πνπ επέθεξε ζηηο θαπηηαιηζηηθέο ηζνξξνπίεο, αιιαγέο πνπ γίλνπλ αθφκε πην νξαηέο κε ηνλ Β Παγθφζκην πφιεκν. Ήδε απφ ην 1919 δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα κηα Γ. Δπξψπε πνπ θπξηαξρεί νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Σν θαηλνχξγην ζηνηρείν είλαη ε επηβεβαίσζε ηεο ππεξνρήο ηεο ακεξηθάληθεο νηθνλνκίαο. Οη ΖΠΑ απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθνχο πξνκεζεπηέο ηεο Δπξψπεο ζηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Οη ζπγθξνχζεηο δελ άγγημαλ ην έδαθφο ηεο. Οη παξαγσγηθέο ηεο δπλαηφηεηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ απμήζεθαλ ζεκαληηθά. Κπξίσο φκσο αλαδείρζεθαλ ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πηζησηέο ηεο Δπξψπεο θαη θαηά ζπλέπεηα νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ. Ζ θπβέξλεζε θαη νη ηξάπεδεο ησλ ΖΠΑ δάλεηζαλ ρξήκαηα ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη ζπκκάρνπο θαη ηνπο βνήζεζαλ έηζη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δαπάλεο ηνπ πνιέκνπ. Οη ρξεκαηηθέο ξνέο απφ ηηο ΖΠΑ ζπλερίζηεθαλ θαη κεηά ηνλ πφιεκν θαη βνήζεζαλ ηελ Δπξψπε λα αλνηθνδνκεζεί κεηά ηηο θαηαζηξνθέο ηνπ πνιέκνπ. Έηζη νη ΖΠΑ απφ νθεηιέηεο ηεο Δπξψπεο κεηαβιήζεθαλ ζε πηζησηέο ηεο. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Γάιινο νηθνλνκνιφγνο A. Siegfried «Οη ηξαπεδίηεο ηεο Νέαο Τφξθεο έρνπλ πιένλ ζπκθέξνληα ζε φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ. Παληνχ ειέγρνπλ ηηο επηρεηξήζεηο θξαηνχλ ζην έιενο ηνπο ηηο θπβεξλήζεηο ηηο νπνίεο κε κηα ηνπο θίλεζε κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ ρξενθνπία. Απέλαληη ζηελ γεξαηά ήπεηξν ν Ακεξηθάλνο ηξαπεδίηεο βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ πινχζηνπ πνπ βνεζάεη έλα θησρφ. Ο θίλδπλνο έγθεηηαη ζην φηη φια επηηξέπνληαη ζηελ Ακεξηθή. Ζ Ακεξηθή αλ ζέιεη κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο θπβεξλήζεηο κε ηνπο φξνπο πνπ απηή ππαγνξεχεη λα ηηο ειέγμεη θαη ηέινο λα ηηο θξίλεη απφ κηα αλψηεξε εζηθή ζθνπηά... Έηζη γελληέηαη έλαο ηκπεξηαιηζκφο θαηλνθαλήο θαη δηαθξηηηθφο (εθιεπηπζκέλνο)».

19 19 ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ακεξηθάληθνο επεθηαηηζκφο φπσο αλαπηχρζεθε ηελ πεξίνδν θαη απφ ην 1945 θαη κεηά δελ έρεη ηίπνηα ην θαηλνχξγην νχηε ην εθιεπηπζκέλν εθηφο ίζσο απφ ην φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ «δπλακηθέο παξεκβάζεηο» γηα ηελ δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Ο ακεξηθαληθφο επεθηαηηζκφο ηελ πεξίνδν απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ «δηπισκαηία ηνπ δνιαξίνπ». Χζηφζν ε νηθνλνκηθή ζέζε ησλ ΖΠΑ ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θάηη ην κνλαδηθφ γηα ηα ρξνληθά ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο. Ζ ρψξα απηή ζπλερίδεη λα έρεη έλα πιενλαζκαηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην ελψ ζην εμήο έρεη έλα ζεηηθφ ηζνδχγην αδήισλ πφξσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ ηφθσλ πνπ απνδίδνπλ νη ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη απφ ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο. Καηά ζπλέπεηα ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ είλαη πιενλαζκαηηθφ. Όκσο νη ρξεψζηεο ησλ ΖΠΑ θαη ηδηαίηεξα ε Δπξψπε αδπλαηνχλ λα πιεξψλνπλ θαλνληθά ηα νθεηιφκελα ηνθνρξενιχζηα. Ζ αηηία νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηνπο λα πξνκεζεπηνχλ δνιάξηα κέζν ηνπ εκπνξίνπ αθ ελφο ζηνπο πςεινχο πξνζηαηεπηηθνχο δαζκνχο πνπ ηζρχνπλ ζηηο ΖΠΑ θαη αθ εηέξνπ ζην γεγνλφο φηη ζε γεληθέο γξακκέο ε Δπξψπε αγνξάδεη απφ ηελ Ακεξηθή πεξηζζφηεξα απφ φηη ηεο πνπιάεη. Απηή είλαη ε βάζε ηεο πεξίθεκεο έλδεηαο δνιαξίσλ (dollar-gap) πνπ εκθαλίζηεθε ζηηο παγθφζκηεο αληαιιαγέο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ Τπάξρεη έιιεηςε δνιαξίσλ απφ ηνπο ρξεψζηεο ησλ ΖΠΑ άξα αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ ρξεψλ. Ζ κφλε δηέμνδνο είλαη νη ΖΠΑ λα εμαθνινπζήζνπλ λα εμάγνπλ θεθάιαηα θαη λα δαλείδνπλ δνιάξηα ηνλ Κφζκν γηα λα κπνξεί ν Κφζκνο λα μεπιεξψλεη λα ρξέε ηνπ πξνο ηηο ΖΠΑ. Απηή είλαη αθξηβψο ε θαηάζηαζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 αιιά θαη ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνινχζεζε ηνλ Β Παγθφζκην πφιεκν. (ρέδην Marshall ). Δδψ αθξηβψο θαίλεηαη ε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο θπξίαξρεο ζέζεο πνπ είραλ νη ΖΠΑ κεηά ηνλ πφιεκν ηνπ θαη ηεο θπξίαξρεο ζέζεο πνπ είρε ε Αγγιία απφ ηα κηζά ηνπ 19 νπ αηψλα. Ζ Αγγιία κέζσ ηνπ δφγκαηνο ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ είρε έλα ειιεηκκαηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην. Άξα επέηξεπε ζηνπο ρξεψζηεο ηεο ηνπ εμσηεξηθνχ (ζηνπο νπνίνπο ήηαλ θαη ν ηξαπεδίηεο) λα πξνκεζεχνληαη κέζσ ηνπ εκπνξίνπ ηηο

20 20 απαξαίηεηεο, γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ ηνπο, ιίξεο ζηεξιίλεο. Έηζη ε αλακθηζβήηεηε βξεηαληθή θπξηαξρία ζπλππήξρε κε θάπνηα δηεζλή νηθνλνκηθή ηζνξξνπία. ηελ πεξίπησζε ηεο ακεξηθάληθεο θπξηαξρίαο ηνπ 20 νπ αηψλα δελ ππάξρεη ηζνξξνπία. Οη ΖΠΑ πνπιάλε ηα πάληα αθφκε θαη ην ρξήκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ηηο πιεξψζνπλ. Ζ νηθνλνκηθή θπξηαξρία ησλ ΖΠΑ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1920 πξννησλίδεη θαη ηελ θπξίαξρε ζέζε πνπ ζα απνθηνχζε ζην λνκηζκαηηθφ επίπεδν κεηά ην Σν δνιάξην απφ ην 1914 κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 1933 παξακέλεη ην κνλαδηθφ λφκηζκα πνπ παξακέλεη ζπλερψο κεηαηξέςηκν ζε ρξπζφ. (Ζ ιίξα ζηεξιίλα δελ ζα επηζηξέςεη ζην θαζεζηψο ηεο κεηαηξεςηκφηεηαο παξά ηνλ Μάην ηνπ 1925). Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ην δνιάξην αληαγσλίδεηαη ηελ Λίξα σο «παγθφζκην λφκηζκα», «δηεζλέο λνκηζκαηηθφ δηαζέζηκν» ζην πιαίζην ηνπ «θαλφλα ζπλαιιάγκαηνο ρξπζνχ» πνπ ίζρπζε κεηαμχ 1922 θαη Έηζη ην δνιάξην φπσο θαη ε ιίξα απνθηά ιεηηνπξγίεο ηφζν «εζσηεξηθνχ» φζν θαη «εμσηεξηθνχ» λνκίζκαηνο.

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων

Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων 1 Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων ηελ εηζήγεζε απηή ζα ππνζηεξίμσ φηη ηα αίηηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ήηαλ πξψηηζηα ζηξαηεγηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΜΗΑ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ

ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΜΗΑ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΜΗΑ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηε ζεκαζία, ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, αιιά θαη λα ζπλάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζεκεξηλή θάζε θαη ην είδνο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΔΝΓΔΚΑΣΟ: ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ

ΜΑΘΖΜΑ ΔΝΓΔΚΑΣΟ: ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΜΑ ΔΝΓΔΚΑΣΟ: ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ Σν απνηέιεζκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο είλαη ηα εθαηνκκχξηα ησλ εμαζιησκέλσλ εξγαδνκέλσλ. Ζ αληζφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950

O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950 Λπθνχξγνο Κνπξθνπβέιαο O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950 Ο ραξαθηήξαο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ σο νινθιεξσηηθνχ πνιέκνπ θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ κεζνπνιεκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΟΓΓΟΟ: Ζ ΦΤΖ ΣΧΝ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ

ΜΑΘΖΜΑ ΟΓΓΟΟ: Ζ ΦΤΖ ΣΧΝ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΜΑ ΟΓΓΟΟ: Ζ ΦΤΖ ΣΧΝ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ην ξφιν ησλ πνιπεζληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα