ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2014/68/ΕΕ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2014/68/ΕΕ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ»"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2014/68/ΕΕ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/01/ /17

2 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Ο Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ KO-PED/01/01/ /17

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Κατευθυντήρια Οδηγία του Ε.ΣΥ.. παρουσιάζει τα κύρια σηµεία της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ, µε στόχο να επισηµάνει τα κρίσιµα σηµεία στη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης και να διευκολύνει τη διαδικασία διαπίστευσης των προς κοινοποίηση φορέων. Σε κάθε περίπτωση, τα εµπλεκόµενα µέρη οφείλουν να ενηµερωθούν πλήρως µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ, των εφαρµόσιµων προτύπων, καθώς και µε τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα Κατευθυντήρια Οδηγία του Ε.ΣΥ.. δεν υποκαθιστά την Οδηγία 2014/68/ΕΕ και τα εφαρµόσιµα πρότυπα. Σηµείωση: Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης συµµετέχει στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης και στις δραστηριότητες της οµάδας συντονισµού των κοινοποιηµένων οργανισµών, η οποία έχει συσταθεί δυνάµει της σχετικής ενωσιακής νοµοθεσίας εναρµόνισης, ή εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που είναι αρµόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συµµόρφωσης ενηµερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές και εφαρµόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσµα των εργασιών της οµάδας αυτής. 2. ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2014/68/ΕΕ 2.1 Πεδίο εφαρµογής Η Οδηγία 2014/68/ΕΕ εφαρµόζεται στο σχεδιασµό, στην κατασκευή και στην αξιολόγηση εκτίµηση της συµµόρφωσης εξοπλισµού υπό πίεση και συγκροτηµάτων µε µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας (PS) άνω των 0,5 barg. Ως πίεση νοείται σε σχέση µε την ατµοσφαιρική πίεση, δηλαδή η πίεση στο µανόµετρο. Ως εκ τούτου, το κενό έχει αρνητικό πρόσηµο. Ως «εξοπλισµός υπό πίεση», νοούνται τα δοχεία, οι σωληνώσεις, τα εξαρτήµατα ασφαλείας, τα εξαρτήµατα υπό πίεση και τα συγκροτήµατα (σύνολο δοχείων, σωληνώσεων και εξαρτηµάτων που συναρµολογούνται από τον κατασκευαστή προκειµένου να αποτελέσουν ένα ολοκληρωµένο και λειτουργικό συγκρότηµα, όπως για παράδειγµα οι ατµολέβητες). Η Οδηγία δεν καλύπτει τη συναρµολόγηση εξοπλισµών υπό πίεση που πραγµατοποιείται στο χώρο του χρήστη και υπ' ευθύνη του, όπως οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Τα δοχεία και οι σωληνώσεις προορίζονται να περιέχουν ρευστά, δηλαδή αέρια, υγρά και τους ατµούς τους σε καθαρή αέρια φάση, καθώς και τα µίγµατά τους. Ένα ρευστό µπορεί να περιέχει αιώρηµα στερεών. Προϊόντα που καλύπτονται από την Οδηγία ενδεικτικά είναι: εξαµενές και δοχεία βιοµηχανικών αερίων υπό πίεση εξαµενές υγρών πάσης φύσεως Εναλλάκτες θερµότητας µε ρευστά υπό πίεση Ατµολέβητες Σωληνώσεις Φορητοί πυροσβεστήρες ΕΣΥ KO-PED/01/01/ /17

4 Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας οι αγωγοί µεταφοράς ρευστών από ή προς εγκαταστάσεις, τα δίκτυα ύδρευσης, καθώς και εξοπλισµοί που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής άλλων Οδηγιών, όπως τα απλά δοχεία πίεσης, τα αεροζόλ, οι µηχανές, οι ανελκυστήρες, το ηλεκτρολογικό υλικό, οι συσκευές αερίου κ.ά., τα ελαστικά των αυτοκινήτων, τα φουσκωτά σκάφη, οι φιάλες αεριούχων ποτών που προορίζονται για τον καταναλωτή, τα θερµαντικά σώµατα και οι σωλήνες των συστηµάτων θέρµανσης µε ζεστό νερό κ.ά. 2.2 Η τήρηση ουσιωδών βασικών απαιτήσεων ασφαλείας, σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού υπό πίεση Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του, ο εξοπλισµός υπό πίεση οφείλει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται σύµφωνα: Είτε µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας, του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας, εφόσον κάποια χαρακτηριστικά ξεπερνούν συγκεκριµένα κατά περίπτωση όρια, οπότε και ο εξοπλισµός υπό πίεση υπόκειται σε διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης και, αναλόγως, φέρει τη σήµανση CE. Είτε, όταν τα ως άνω χαρακτηριστικά δεν ξεπερνούν τα συγκεκριµένα κατά περίπτωση όρια, µε τις ορθές τεχνικές πρακτικές ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη ασφάλεια χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, ο εξοπλισµός υπό πίεση δεν υπόκειται σε διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης και δεν φέρει τη σήµανση CE, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από επαρκείς οδηγίες χρήσης και να φέρει κατάλληλα σήµατα, τα οποία επιτρέπουν την αναγνώριση του κατασκευαστή. Τα ως άνω χαρακτηριστικά για τα δοχεία και τις σωληνώσεις είναι : 1. Οι διαστάσεις : Ο όγκος V σε λίτρα, για τα δοχεία και το ονοµαστικό µέγεθος DN, για τις σωληνώσεις. Το µέγεθος DN ορίζεται τυπικά στο EN ISO Συνοπτικός πίνακας υπάρχει στο EN (2004), Annex A. 2. Η µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας (PS) σε barg. 3. Το είδος του ρευστού που προορίζονται να περιέχουν, δηλαδή : (α) αέρια, υγροποιηµένα αέρια, αέρια διαλελυµένα υπό πίεση, ατµοί και υγρά των οποίων η πίεση ατµών, στη µέγιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία λειτουργίας είναι κατά 0,5 bar µεγαλύτερη της κανονικής πίεσης (1013 mbar) ή (β) υγρά µε πίεση ατµών, στη µέγιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία λειτουργίας µικρότερη ή ίση των 0,5 bar άνω της κανονικής πίεσης (1013 mbar). 4. Η επικινδυνότητα του ρευστού : Τα ρευστά, σύµφωνα µε την Οδηγία, κατατάσσονται σε δύο οµάδες: Οµάδα 1: περιλαµβάνει επικίνδυνα ρευστά. Επικίνδυνο ρευστό είναι ουσία ή παρασκεύασµα σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP classification, labeling and packaging), ΦΕΚ Β 371/ Οµάδα 2: περιλαµβάνει όλα τα άλλα ρευστά που δεν περιλαµβάνονται στην οµάδα Κατά πόσον ο εξοπλισµός υπό πίεση προορίζεται να εκτεθεί σε φλόγα ή άλλη θερµιδική εισροή δηµιουργούσα κίνδυνο υπερθέρµανσης, προοριζόµενος για παραγωγή ατµού ή υπέρθερµου νερού σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 110 C. ΕΣΥ KO-PED/01/01/ /17

5 2.3 Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης και οι κατηγορίες του εξοπλισµού υπό πίεση Η Οδηγία 2014/68/ΕΕ περιλαµβάνει τις παρακάτω Ενότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης: ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α Τεχνική τεκµηρίωση Εσωτερικός έλεγχος της κατασκευής Α2 Τεχνική τεκµηρίωση Εσωτερικός Έλεγχος Παραγωγής και υπό Εποπτεία Έλεγχοι Εξοπλισµού υπό Πίεση κατά Τυχαία ιαστήµατα Β Εξέταση Τύπου ΕΕ - Τύπος παραγωγής - Τύπος σχεδιασµού Β1 Εξέταση «ΕΚ σχεδιασµού» Γ2 Συµµόρφωση προς τον Τύπο µε βάση τον Εσωτερικό Έλεγχο της Παραγωγής και την υπό Εποπτεία οκιµή Εξοπλισµού υπό Πίεση κατά Τυχαία ιαστήµατα Συµµόρφωση προς τον Τύπο µε βάση τη ιασφάλιση Ποιότητας της ιαδικασίας Παραγωγής 1 Τεχνική τεκµηρίωση ιασφάλιση Ποιότητας της ιαδικασίας Παραγωγής Ε Συµµόρφωση προς τον Τύπο µε βάση τη ιασφάλιση της Ποιότητας του Εξοπλισµού υπό Πίεση Ε1 Τεχνική τεκµηρίωση ιασφάλιση Ποιότητας για την Επιθεώρηση και τη οκιµή του Τελικού Εξοπλισµού υπό Πίεση ή ή ή ΕΣΥ KO-PED/01/01/ /17

6 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤ Συµµόρφωση προς τον Τύπο µε βάση την Επαλήθευση επί Εξοπλισµού υπό Πίεση ή Ζ Η Η1 Συµµόρφωση µε βάση την Επαλήθευση ανά Μονάδα Συµµόρφωση µε βάση την Επαλήθευση ανά Μονάδα Συµµόρφωση µε βάση την Πλήρη ιασφάλιση Ποιότητας Συµµόρφωση µε βάση την Πλήρη ιασφάλιση Ποιότητας συν Έλεγχο του Σχεδιασµού ή Προκειµένου να προσδιοριστεί ποια Ενότητα µπορεί να εφαρµοστεί, η Οδηγία κατατάσσει τον εξοπλισµό υπό πίεση ανάλογα µε την επικινδυνότητα, η οποία προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού, σε τέσσερις (4) Κατηγορίες Αύξοντος Κινδύνου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV Α (δεν απαιτείται η εµπλοκή κοινοποιηµένου φορέα) Α2, 1, Ε1 Β (τύπος σχεδιασµού) +, Β (τύπος σχεδιασµού) + ΣΤ, Β (τύπος παραγωγής) + Ε, Β (τύπος παραγωγής) + Γ2, Η Β (τύπος παραγωγής) + Β (τύπος παραγωγής) + ΣΤ Ζ Η1 Στο άρθρο 4 3 και στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ παρατίθενται εννέα (9) πίνακες µε διαγράµµατα, µε τη βοήθεια των οποίων εντοπίζεται κατά πόσον ένας εξοπλισµός υπό πίεση πρέπει να ικανοποιεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας ή να κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις ορθές τεχνικές πρακτικές ασφαλείας, καθώς και η Κατηγορία Αύξοντος Κινδύνου στην οποία πρέπει να ενταχθεί: ΟΧΕΙΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ Κατάσταση περιεχοµένου Αέριο Υγρό Αέριο Υγρό Οµάδα ρευστών ιάγραµµα Η κατηγοριοποίηση των εξαρτηµάτων ασφαλείας είναι η Κατηγορία IV ή αντίστοιχη µε του εξοπλισµού υπό πίεση για τον οποίο κατασκευάζονται. Για την κατηγοριοποίηση των εξαρτηµάτων υπό πίεση, ανάλογα µε τη µορφή τους, αυτά κατηγοριοποιούνται ως δοχεία, µε κριτήριο τον όγκο τους ή ως σωληνώσεις, µε κριτήριο το DN, ό,τι είναι πιο κατάλληλο. ΕΣΥ KO-PED/01/01/ /17

7 Σηµείωση: Α) Όταν ένα δοχείο ή συγκρότηµα αποτελείται από πολλούς θαλάµους, κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία καθενός από τους µεµονωµένους θαλάµους που το απαρτίζουν. Β) Για την αξιολόγηση των συγκροτηµάτων αξιολογείται κάθε επιµέρους εξοπλισµός υπό πίεση χωριστά, εφόσον δεν έχει ήδη αξιολογηθεί, και το συγκρότηµα αξιολογείται ως σύνολο. Γ) Όταν ένα δοχείο περιέχει περισσότερα ρευστά, ταξινοµείται συναρτήσει του ρευστού που απαιτεί την υψηλότερη κατηγορία κινδύνου. 2.4 Φορείς αξιολόγησης της συµµόρφωσης Κοινοποιηµένοι Οργανισµοί Οι ενότητες που εφαρµόζονται για τα προϊόντα στις κατηγορίες II, III & IV απαιτούν την εµπλοκή «κοινοποιηµένου οργανισµού» Αναγνωρισµένοι φορείς τρίτου µέρους Πέραν των κοινοποιηµένων φορέων, οι «αναγνωρισµένοι φορείς τρίτου µέρους» πραγµατοποιούν εγκρίσεις των µεθόδων εργασίας και του προσωπικού που τις εκτελεί, των κατηγοριών II, III και IV, καθώς και του προσωπικού µη καταστροφικών ελέγχων σε εξοπλισµό υπό πίεση των κατηγοριών III και IV (Παράρτηµα Ι Οδηγίας, σηµεία και 3.1.3). Σηµείωση: Η έγκριση της καταλληλότητας του προσωπικού (συγκολλητές), που εκτελεί µόνιµες συναρµολογήσεις ως τµήµα της διεργασίας πιστοποίησης / ελέγχου του εξοπλισµού υπό πίεση, σύµφωνα µε το σηµείο του Παραρτήµατος I της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ, συνδέεται άρρηκτα µε τον εξοπλισµό και δεν αποτελεί αυτόνοµη διεργασία αξιολόγησης του συγκολλητή, κατά την έννοια του Προτύπου 17024, υπό τη µορφή ανεξάρτητης πιστοποίησης. Σηµειώνεται ότι στην Οδηγία 2014/68/ΕΕ χρησιµοποιείται η λέξη «έγκριση» και όχι η λέξη «πιστοποίηση», που αποτελεί την κατεξοχήν διεργασία αξιολόγησης του επαγγελµατία, η οποία είναι αυτόνοµη διεργασία και πραγµατοποιείται από φορέα πιστοποίησης προσώπων. Στην περίπτωση που εκδίδεται βεβαίωση έγκρισης συγκολλητή από το φορέα πιστοποίησης προϊόντων / ελέγχου, δεν πρέπει αυτό να γίνεται µε χρήση λογοτύπου του Ε.ΣΥ.. Τα κριτήρια που θέτει η Οδηγία για τους Κοινοποιηµένους Οργανισµούς και τους Αναγνωρισµένους Τρίτους Οργανισµούς παρουσιάζονται στο Άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ Ελεγκτικές υπηρεσίες των χρηστών Οι Ελεγκτικές υπηρεσίες των χρηστών πραγµατοποιούν ελέγχους όπως και οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί αποκλειστικά για τον οργανισµό στον οποίο ανήκουν και µόνο για τις ενότητες A2, Γ2, ΣΤ και Ζ. Τα αντίστοιχα προϊόντα δεν επιτρέπεται να φέρουν τη σήµανση CE. 2.5 Ουσιώδεις Βασικές απαιτήσεις ασφαλείας Στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ, παρατίθενται οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας. ΕΣΥ KO-PED/01/01/ /17

8 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 3.1 Γενικά Ο κατασκευαστής, καταρχήν, οφείλει να προσδιορίζει το είδος του προϊόντος, τα αναφερόµενα στην ανωτέρω παράγραφο 2.2 χαρακτηριστικά, την Κατηγορία στην οποία ανήκει το προϊόν και να επιλέξει Ενότητα αξιολόγησης της συµµόρφωσης εντός της Κατηγορίας και να µεριµνήσει για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης του προϊόντος, σύµφωνα µε την εν λόγω Ενότητα, ειδικότερα: 3.2 Σύνταξη τεχνικού φακέλου Η σύνταξη του τεχνικού φακέλου αποτελεί από τα πλέον κρίσιµα σηµεία στη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης από τρίτο µέρος και εφαρµόζεται στις Ενότητες Α2, Β (τύπος παραγωγής, τύπος σχεδιασµού), Β1, 1, Ε1, Ζ και πρακτικά στις Η και Η1, µε την έννοια ότι το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας του κατασκευαστή πρέπει να συµπεριλαµβάνει και τις πληροφορίες του τεχνικού φακέλου. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση εκτίµηση της συµµόρφωσης του εξοπλισµού υπό πίεση προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας που έχουν εφαρµογή σ' αυτόν. Πρέπει να καλύπτει, στο βαθµό που απαιτείται για την αξιολόγηση, το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του εξοπλισµού υπό πίεση και περιέχει τουλάχιστον: γενική περιγραφή του εξοπλισµού υπό πίεση τύπου, τα σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς και διαγράµµατα συστατικών µερών, υποσυγκροτηµάτων, κυκλωµάτων κ.λπ., τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραµµάτων και της λειτουργίας του εξοπλισµού υπό πίεση, τον κατάλογο των προτύπων στα οποία παραπέµπει το άρθρο 12 5 της Οδηγίας, τα οποία εφαρµόζονται πλήρως ή εν µέρει, καθώς και περιγραφές των λύσεων που εφαρµόζει ο κατασκευαστής για να ανταποκριθεί στις ουσιώδεις απαιτήσεις, όταν δεν έχουν εφαρµοσθεί τα εναρµονισµένα πρότυπα στα οποία παραπέµπει το άρθρο 12 5 (εναρµονισµένα πρότυπα). Επιπρόσθετα, στην περίπτωση µερικώς εφαρµοζόµενων εναρµονισµένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα µέρη που έχουν εφαρµοστεί, τα αποτελέσµατα των υπολογισµών σχεδιασµού, των διενεργηθέντων ελέγχων κ.λπ., τις εκθέσεις δοκιµών, τα στοιχεία που αφορούν την τεκµηρίωση των προσόντων του προσωπικού που εκτελεί τις µόνιµες συναρµολογήσεις, καθώς και την τεκµηρίωση των εγκρίσεων των µεθόδων εργασίας για τις µόνιµες συναρµολογήσεις (για τις Κατηγορίες ΙΙ, ΙΙΙ και IV) και την τεκµηρίωση των προσόντων του προσωπικού που εκτελεί τις µη καταστρεπτικές δοκιµές (για τις Κατηγορίες ΙΙΙ και IV). και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από τις αντίστοιχες ενότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης. ΕΣΥ KO-PED/01/01/ /17

9 3.3 Τεκµηρίωση της ικανοποίησης των ουσιωδών απαιτήσεων ασφαλείας Η χρησιµοποίηση εναρµονισµένων προτύπων από τον κατασκευαστή, εξ ορισµού τεκµηριώνει την ικανοποίηση των αντίστοιχων ουσιωδών απαιτήσεων ασφαλείας. Επειδή όµως τα εναρµονισµένα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικής εφαρµογής ή όταν δεν υπάρχουν εναρµονισµένα πρότυπα, για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης των εξοπλισµών υπό πίεση, είναι επιτρεπτή η χρησιµοποίηση άλλων σχετικών προδιαγραφών ή τµηµάτων αυτών, τα οποία καλύπτουν αντίστοιχα τµήµατα των ουσιωδών απαιτήσεων ασφαλείας, µε την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προδιαγραφές δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις προβλέψεις των ουσιωδών απαιτήσεων ασφαλείας. Ο κοινοποιηµένος φορέας θα πρέπει να είναι σε θέση, στις περιπτώσεις αυτές, να επαληθεύσει, µε τη βοήθεια δικής του µεθόδου, ότι ικανοποιούνται οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας της Οδηγίας. 3.4 Ενότητες διασφάλισης της ποιότητας (στις περιπτώσεις που επιλέγονται) Το σύστηµα ποιότητας του κατασκευαστή διασφαλίζει τη συµµόρφωση του εξοπλισµού υπό πίεση προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή στο πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασµού ΕΕ και προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας που έχουν εφαρµογή σε αυτόν. Η τεκµηρίωση του συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να περιλαµβάνει: Τις τεχνικές, διαδικασίες και συστηµατικές ενέργειες που θα εφαρµόζονται για την κατασκευή, καθώς και για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας, και ιδίως των εγκεκριµένων µεθόδων µόνιµης σύνδεσης των κατασκευαστικών στοιχείων. Τις εξετάσεις και τις δοκιµές που θα διεξάγονται πριν, κατά και µετά την κατασκευή και τη συχνότητα διεξαγωγής τους. Τα αρχεία ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και δεδοµένα δοκιµών και διακρίβωσης, εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου προσωπικού και ιδίως εκθέσεις εγκρίσεων του προσωπικού του επιφορτισµένου µε τη µόνιµη συναρµολόγηση των κατασκευαστικών στοιχείων και τις µη καταστρεπτικές δοκιµές. Ο κατασκευαστής οφείλει να γνωστοποιεί το πρόγραµµα παραγωγής στον Κοινοποιηµένο Φορέα, προκειµένου ο τελευταίος να πραγµατοποιεί τις προβλεπόµενες επισκέψεις. ΕΣΥ KO-PED/01/01/ /17

10 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 4.1 ιαδικασίες ελέγχου Ο Κοινοποιηµένος Φορέας οφείλει να διαθέτει, για κάθε Ενότητα για την οποία δραστηριοποιείται, ιδιαίτερη διαδικασία ελέγχου. Οι ως άνω διαδικασίες πρέπει κατ ελάχιστο να συµπεριλαµβάνουν: Ενότητες Β (τύπος παραγωγής), B (τύπος σχεδιασµού), 1, Ε1, Ζ 1 Έλεγχο Τεχνικού Φακέλου Ο έλεγχος αφορά στην εξέταση τεχνικού φακέλου και στον προσδιορισµό των στοιχείων που έχουν σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις των προτύπων που αναφέρει το άρθρο 12 5 της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ, καθώς και των κατασκευαστικών στοιχείων που ο σχεδιασµός τους δεν βασίζεται στις διατάξεις των εν λόγω προτύπων. Ειδικότερα, ο κοινοποιηµένος οργανισµός υλοποιεί ό,τι προβλέπεται από τις εφαρµοζόµενες ενότητες του Παραρτήµατος III της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ. 2 Εξετάσεις που απαιτούνται για να εξακριβωθεί κατά πόσον, εάν δεν έχουν εφαρµοσθεί τα πρότυπα που αναφέρει το άρθρο 12 5, οι λύσεις που εφάρµοσε ο κατασκευαστής ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ. 3 Εξετάσεις που απαιτούνται για να εξακριβωθεί, στις περιπτώσεις που ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρµόσει τα σχετικά πρότυπα, κατά πόσον τα πρότυπα αυτά εφαρµόσθηκαν στο σύνολο των απαιτήσεων τους. 4 ιενέργεια ελέγχων και δοκιµών, σε συµφωνία µε τον κατασκευαστή. 5 Έλεγχο ικανοποίησης των ουσιωδών απαιτήσεων ασφαλείας. Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, ο Κοινοποιηµένος Φορέας θα πρέπει να ετοιµάζει και να συµπληρώνει κατάλληλο κατάλογο ελέγχων, ο οποίος θα έχει την κατωτέρω περιγραφόµενη διάρθρωση: Περιγραφή προϊόντος : π.χ. Κρυογενικά δοχεία Παράγραφος Παρ/τος Ι Οδηγίας 2014/68/ΕΕ Περιγραφή Απαίτησης Χρήση Εναρµονισµένου Προτύπου µε βάση το Παρ/µα ΖΑ Χρήση µη Εναρµονισµένου Προτύπου *.... π.χ β Αντοχή ΕΝ παρ. π.χ. 7.5 Χαρακτηριστικά υλικών ΕΝ παρ. Αναφορά στο Πρότυπο ή σε τµήµα του Προτύπου, όπως ενδείκνυται Εσωτερική διαδικασία του κατασκευαστή * Παρατηρήσεις ΕΣΥ KO-PED/01/01/ /17

11 *Ο Κοινοποιηµένος Φορέας θα πρέπει να ελέγχει ότι δεν υπάρχει αντίθεση µε ουσιώδη απαίτηση ασφαλείας της Οδηγίας, καθώς και την ικανοποίηση της ανωτέρω παραγράφου Ενότητα Γ2 Ο Κοινοποιηµένος Φορέας εφαρµόζει τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 της Ενότητας Γ2, του Παραρτήµατος III της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ Ενότητες διασφάλισης της ποιότητας Ο Κοινοποιηµένος Φορέας εγκρίνει και επιτηρεί το σύστηµα ποιότητας του κατασκευαστή και εφαρµόζει τις αντίστοιχες απαιτήσεις των Ενοτήτων ιασφάλισης Ποιότητας του Παραρτήµατος III της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ που αφορούν την αναληφθείσα δραστηριότητα Ενότητα ΣΤ Ο Κοινοποιηµένος Φορέας εφαρµόζει τις απαιτήσεις των παραγράφων 3 και 4 της Ενότητας ΣΤ, του Παραρτήµατος III της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ Ενότητα Ζ Ο Κοινοποιηµένος Φορέας εφαρµόζει τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 της Ενότητας Ζ, του Παραρτήµατος III της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ. 4.2 Προσωπικό Εκπαίδευση Ο Κοινοποιηµένος Φορέας πρέπει να καθορίζει τα προσόντα και να απασχολεί προσωπικό που εµπλέκεται στις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ. Ο Κοινοποιηµένος Φορέας θα αναθέτει τη διαχείριση κάθε έργου πιστοποίησης / ελέγχου εξοπλισµού υπό πίεση σε ασκούντα νοµίµως το επάγγελµα του Μηχανικού. Επιπλέον το προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη σχετική εργασιακή εµπειρία στους τοµείς του σχεδιασµού ή της κατασκευής ή του ελέγχου ή της λειτουργίας ή της συντήρησης ή της επιθεώρησης εξοπλισµών υπό πίεση, ανάλογη µε την προβλεπόµενη στην παρ. 5.2 της παρούσης οµαδοποίηση, η οποία να είναι τουλάχιστον 3ετής για τους ιπλωµατούχους Μηχανικούς (ή ισότιµου τίτλου) ή 5ετής για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς. Για τη θέση του ατόµου που λαµβάνει την απόφαση (όπου απαιτείται), θα πρέπει το αρµόδιο προσωπικό να διαθέτει τουλάχιστον αντίστοιχη εργασιακή εµπειρία µε τον επιθεωρητή / ελεγκτή. Ο Κοινοποιηµένος Φορέας πρέπει να µεριµνά για την κατάρτιση εκπαίδευση του εν λόγω προσωπικού, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει: Θέµατα σχεδιασµού, κατασκευής, ελέγχου, λειτουργίας ή συντήρησης, ελαττώµατα και σηµασία τους, των εξοπλισµών υπό πίεση. Πρότυπα σχεδιασµού, κατασκευής και ελέγχων εξοπλισµού υπό πίεση. Σχετικές νοµικές απαιτήσεις. Τεχνικές διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων ασφαλούς διενέργειας αυτών. Θέµατα τεχνολογίας συγκολλήσεων. ΕΣΥ KO-PED/01/01/ /17

12 Εάν το προσωπικό διενεργεί µη καταστρεπτικές δοκιµές ή αξιολογεί τα αποτελέσµατά τους, εγκρίνει το προσωπικό του κατασκευαστή για την επάρκειά του να τις εκτελεί, το προσωπικό αυτό του Κοινοποιηµένου Φορέα πρέπει να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό ικανότητας (Level) ανά µέθοδο και διεργασία. Αν εφαρµόζονται τα εναρµονισµένα πρότυπα, η ακριβής απαίτηση καθορίζεται στα αντίστοιχα κεφάλαια που αφορούν τους ελέγχους. Τα πιστοποιητικά ικανότητας πρέπει να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισµένο οργανισµό τρίτου µέρους. O Κοινοποιηµένος Φορέας πρέπει να διαθέτει αρχεία που να επιβεβαιώνουν την ως άνω καταλληλότητα του προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένης της αρχικής και περιοδικής αξιολόγησης του εν λόγω προσωπικού από το φορέα, καθώς και το πεδίο της αναγνωρισµένης ικανότητας, σύµφωνα µε την παρ. 4.2 της παρούσης. 4.3 Μεθοδολογία ελέγχων και οκιµές O Κοινοποιηµένος Φορέας πρέπει, µε βάση τα εφαρµοζόµενα πρότυπα, να διαθέτει µεθοδολογίες ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων δοκιµών, οι οποίες θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 7.1 του Προτύπου ISO/IEC και του αντίστοιχου Οδηγού ILAC- P15:06/2014. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τη διενέργεια των δοκιµών, πλέον των απαιτήσεων της ισχύουσας έκδοσης της ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ, πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην κατωτέρω παρ Εξοπλισµός Οι απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό των Κοινοποιηµένων Φορέων παρέχονται στο Κεφάλαιο 6.2 του Προτύπου ISO/IEC και στον αντίστοιχο Οδηγό ILAC-P15:06/ Πέραν των παραπάνω απαιτήσεων : I. Ο Φορέας πρέπει να προσδιορίσει, µε κατάλληλη εγγραφή σε επίσηµο αρχείο, τις δοκιµές και τον αντίστοιχο εξοπλισµό, ο οποίος είναι απαραίτητος για την εκτέλεση των εν λόγω δοκιµών, οι οποίες απαιτούνται για την, κατά περίπτωση, αξιολόγηση της συµµόρφωσης. II. Οι αντίστοιχοι επιθεωρητές / ελεγκτές του φορέα πρέπει τεκµηριωµένα και αποδεδειγµένα να γνωρίζουν τις λεπτοµέρειες διενέργειας των δοκιµών και τη χρήση του ως άνω εξοπλισµού. III. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται από το φορέα εξοπλισµός δοκιµών του κατασκευαστή ή εξοπλισµός τρίτων, σύµφωνα µε την παρ (NOTE) του Προτύπου ISO/IEC 17020, η ευθύνη για την καταλληλότητα και τη διακρίβωση του εξοπλισµού έγκειται αποκλειστικά στο φορέα και δεν µπορεί να εκχωρηθεί. Ο φορέας, µεταξύ άλλων, πρέπει να διαθέτει τεκµηριωµένη διαδικασία για την επαλήθευση της καταλληλότητας του εξοπλισµού και να τηρεί σχετικό αρχείο επαλήθευσης. Έτσι, σε κάθε περίπτωση αξιολόγησης της συµµόρφωσης εξοπλισµών υπό πίεση, να µπορεί να αποδειχθεί, από τα αρχεία του Κοινοποιηµένου Φορέα, ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε ικανοποιούσε τις απαιτήσεις της ανωτέρω παρ ΕΣΥ KO-PED/01/01/ /17

13 5. ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΠΕ ) 5.1 Εισαγωγή Για τη διευκόλυνση και απλούστευση της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και για τον προσδιορισµό των επιτόπου αξιολογήσεων, τα αντικείµενα, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ, οµαδοποιούνται σε οµάδες και υποοµάδες, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες Α και Β. Όπως αναλύεται στην παράγραφο 2, για αντικείµενα τα οποία ανήκουν στην ίδια υποοµάδα, ο φορέας πιστοποίησης / ελέγχου γίνεται αποδεκτό ότι καταρχήν διαθέτει την ίδια τεχνική ικανότητα. Οι αρχές που εφαρµόζονται για την απόδοση του ΕΠΕ αναλύονται στην παράγραφο Οµαδοποίηση αντικειµένων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης Πίνακας Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑ Α ΥΠΟΟΜΑ Α 1. Εξοπλισµός υπό Κρυογενικά δοχεία και πίεση σωλήνες 1.1. οχεία υπό πίεση µη εκτιθέµενα σε φλόγα ή σε άλλη θερµιδική εισροή δηµιουργούσα κίνδυνο υπερθέρµανσης 1.2. οχεία υπό πίεση εκτιθέµενα σε φλόγα ή σε άλλη θερµιδική εισροή δηµιουργούσα κίνδυνο υπερθέρµανσης, προοριζόµενα για παραγωγή ατµού ή υπερθέρµανσης νερού σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 110 ο C µε όγκο µεγαλύτερο των 2 λίτρων Μεταλλικά δοχεία µε περιεχόµενο υγρά ή αέρια ή υγροποιηµένα αέρια ή αέρια διαλελυµένα µε µέγιστη πίεση λειτουργίας πάνω από 16 bar Μεταλλικά δοχεία µε περιεχόµενο υγρά ή αέρια ή υγροποιηµένα αέρια ή αέρια διαλελυµένα, µε µέγιστη πίεση λειτουργίας µέχρι 16 bar Πλαστικά δοχεία Με µέγιστη πίεση λειτουργίας πάνω από 60bar ΕΣΥ KO-PED/01/01/ /17

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑ Α ΥΠΟΟΜΑ Α 1. Εξοπλισµός υπό πίεση (συν.) Με µέγιστη πίεση λειτουργίας µέχρι 60bar Χύτρες ταχύτητας 1.3. Σωληνώσεις Μεταλλικές σωληνώσεις µε περιεχόµενο υγρά ή αέρια ή υγροποιηµένα αέρια ή αέρια διαλελυµένα, µε µέγιστη πίεση λειτουργίας πάνω από 16 bar Μεταλλικές σωληνώσεις µε περιεχόµενο υγρά ή αέρια ή υγροποιηµένα αέρια ή αέρια διαλελυµένα µε µέγιστη πίεση λειτουργίας µέχρι 16 bar 1.4 Εξαρτήµατα ασφαλείας και εξαρτήµατα υπό πίεση Πλαστικές σωληνώσεις Μεταλλικά προοριζόµενα για Κρυογενικά οχεία Μεταλλικά προοριζόµενα για µη Κρυογενικά οχεία Από πλαστικό υλικό 2. Συγκροτήµατα υπό πίεση 3.Έγκριση µεθόδων εργασίας ή προσωπικού µονίµων συναρµολογήσεων - έγκριση προσωπικού µη καταστρεπτικών δοκιµών 4. Εγκρίσεις υλικών 2.1 Συγκροτήµατα που προορίζονται για την παραγωγή ατµού και υπέρθερµου ύδατος θερµοκρασίας άνω των 110 ο C και τα οποία περιλαµβάνουν τουλάχιστον έναν εξοπλισµό υπό πίεση που υπόκειται σε δράση φλόγας ή σε θερµαντική ενέργεια µε κίνδυνο υπερθέρµανσης. 2.2 Συγκροτήµατα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο σηµείο 2.1, όταν ο κατασκευαστής τους τα διαθέτει στην αγορά ως σύνολα και τα οποία λειτουργούν ενιαία Συνδυασµός των ανωτέρω υποοµάδων ΕΣΥ KO-PED/01/01/ /17

15 Πίνακας Β Σχέση µεταξύ της τεχνικής ικανότητας του φορέα πιστοποίησης / ελέγχου στις διάφορες υποοµάδες του Πίνακα Α Κωδικός υποοµάδας Για συγκεκριµένη Κατηγορία Αύξοντος Κινδύνου (I, II, III, IV), η τεχνική ικανότητα σε µια υποοµάδα τεκµαίρει την καταρχήν τεχνική ικανότητα σε όλες τις υποοµάδες, οι οποίες ευρίσκονται κάτω από αυτήν στην ίδια στήλη. Ειδικά για τους πυροσβεστήρες, ισχύει και το Παράρτηµα της παρούσης. 5.3 ιαδικασία αξιολόγησης Ο φορέας, στην αίτησή του, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει διαπίστευση επιλέγοντας υποοµάδα / ες, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα προϊόντα και αντίστοιχα πρότυπα εντός της υποοµάδας για τα οποία διαθέτει πελάτη Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας σε µια υποοµάδα είναι, καταρχήν, απαραίτητη η ύπαρξη τουλάχιστον ενός πελάτη και, αναλόγως, η διενέργεια επιτόπου αξιολόγησης. Ανάλογα µε τη θέση της συγκεκριµένης υποοµάδας στον πίνακα Β τεκµαίρεται η τεχνική επάρκεια του φορέα πιστοποίησης / ελέγχου στις υποκείµενες υποοµάδες της ίδιας στήλης Η επιτόπου αξιολόγηση θα επιλέγεται να διενεργείται, µεταξύ των πελατών του φορέα, σε πελάτη που αντιστοιχεί σε υποοµάδα που βρίσκεται στην υψηλότερη βαθµίδα εντός του Πίνακα Β Περιγραφή του ΕΠΕ Σύµφωνα µε την ανωτέρω οµαδοποίηση, το αντίστοιχο ΕΠΕ θα περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες: Στην 1 η στήλη αναγράφεται η οµάδα και η αντίστοιχη υποοµάδα ή οι υποοµάδες, όπως αναλύεται στον παραπάνω πίνακα Α και οµαδοποιούνται στον Πίνακα Β, της τεκµαρθείσας ικανότητας του φορέα. Κάτω από κάθε υποοµάδα, θα αναγράφονται τα αντίστοιχα προϊόντα για τα οποία υπάρχει πελάτης Στη 2 η στήλη παραµένει η ενότητα όπως καθορίζεται από την Οδηγία. ΕΣΥ KO-PED/01/01/ /17

16 5.4.3 Στην 3 η στήλη αναγράφεται η Οδηγία 2014/68/ΕΕ και τα πρότυπα για τα οποία έχουν αναγραφεί αντίστοιχα προϊόντα στη στήλη Επέκταση ΕΠΕ εντός υπάρχουσας υποοµάδας Επέκταση του ΕΠΕ φορέα πιστοποίησης / ελέγχου, προσθήκη νέου προϊόντος/προτύπου σε υπάρχουσα υποοµάδα, θα γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Ο φορέας πιστοποίησης / ελέγχου ενηµερώνει εγγράφως το Ε.ΣΥ.. για την πρόθεσή του να επεκταθεί σε νέο προϊόν ή προϊόντα, προσδιορίζοντας αντίστοιχα πρότυπα και εσωτερικές διαδικασίες, καθώς και τους αντίστοιχους πελάτες. Το Ε.ΣΥ.. εξετάζει την υποβληθείσα τεκµηρίωση και αναλόγως εισηγείται τη χορήγηση της αιτηθείσας επέκτασης. Στην επόµενη επιτήρηση ή το αργότερο εντός έτους από την υποβολή της αίτησης, ο φορέας οφείλει να παρουσιάσει ολοκληρωµένη πιστοποίηση για το πεδίο το οποίο αιτήθηκε. 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΜΑ Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. Κριτήρια αξιολόγησης της συµµόρφωσης φορέων πιστοποίησης και ελέγχου Πρότυπα διαπίστευσης (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020) ιαδικασίες, Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ε.ΣΥ.. Απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/68/EE Οδηγός εφαρµογής της Οδηγίας 2014/68/EE Εθνική νοµοθεσία Εναρµονισµένα πρότυπα Οδηγός ILAC-P15:06/2014 ΕΣΥ KO-PED/01/01/ /17

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο Ελληνικός Κανονισµός για τους «Πυροσβεστήρες» 1.1 Με την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β) και την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β) καθιερώθηκαν προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά των πυροσβεστήρων, καθώς και διαδικασίες επανελέγχου, συντήρησης και αναγόµωσης. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, καθιερώνονται : Πρότυπα σχετικά µε την ικανότητα κατάσβεσης των πυροσβεστήρων, σύµφωνα µε τα οποία θα πρέπει να κατασκευάζονται οι πυροσβεστήρες Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης των κατασκευαστών, ως προς τα ως άνω πρότυπα, από αναγνωρισµένους, ύστερα από διαπίστευση, φορείς Η διενέργεια περιοδικών ελέγχων από αναγνωρισµένες εταιρείες, οι οποίες θα λειτουργούν υπό την εποπτεία αναγνωρισµένου φορέα (Όργανο Έλεγχου), ο οποίος και θα εγκρίνει τον κανονισµό λειτουργίας της αναγνωρισµένης εταιρείας Οι λεπτοµέρειες των εργασιών που επιτελούν οι αναγνωρισµένες εταιρείες Η απαίτηση όπως το ως άνω Όργανο Ελέγχου είναι κοινοποιηµένος φορέας για την Οδηγία «Εξοπλισµός υπό Πίεση» και αναγνωρισµένος, σύµφωνα µε την ως άνω παρ φορέας Η πιστοποίηση των προσόντων του τεχνικού υπεύθυνου της αναγνωρισµένης εταιρείας από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης προσώπων. 1.2 Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τα ως άνω οριζόµενα : Τα καθήκοντα του Οργάνου Ελέγχου είναι αποκλειστικά η έγκριση και η επιτήρηση της εφαρµογής του Κανονισµού Λειτουργίας της αναγνωρισµένης εταιρείας Το Όργανο Ελέγχου δεν πιστοποιεί τη συµµόρφωση των πυροσβεστήρων ως προς τις απαιτήσεις οποιασδήποτε προδιαγραφής. 1.3 Επίσης επισηµαίνεται ότι οι πυροσβεστήρες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ και επιπλέον, µε βάση τον ως άνω Κανονισµό, πρέπει να ικανοποιούν και τα πρότυπα τα σχετικά µε την ικανότητα κατάσβεσης. 1.4 Συνεπώς, ο φορέας αξιολόγησης της συµµόρφωσης των κατασκευαστών πυροσβεστήρων πρέπει να ικανοποιεί απαιτήσεις, αντίστοιχες µε τις αναφερόµενες για την Οδηγία 2014/68/ΕΕ, µε την επιπλέον υποχρέωση να διαθέτει τεχνική ικανότητα (διαδικασίες, εργαστήρια και προσωπικό) για την αξιολόγηση ως προς τα πρότυπα τα σχετικά µε την ικανότητα κατάσβεσης. ΕΣΥ KO-PED/01/01/ /17

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 97/23/ΕΕ ΕΣΥ KO-PED/01/00/3-10-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ-ΠΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 3-10-2007 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ..

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ.. Υπ. Σύνταξης: Υπ. Έγκρισης: (Υ Π του Ε.ΣΥ..) (Προϊστάµενος Ε.ΣΥ..) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ε.ΣΥ.. ως µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ιαπίστευση (European cooperation for Accreditation EA) και του ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ! Η ικανότητα του Τεχνικού Έργου να παρέχει, για ένα επιθυµητό χρονικό διάστηµα, µε ένα επιθυµητό κόστος και κάτω από συγκεκριµένους όρους, ένα σύνολο λειτουργιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματα Πυροσβεστικά Συστήματα. Νομοθεσία και Καλή Πρακτική. Σταύρος Λάμπρου, Επιθεωρητής Εργασίας

Αυτόματα Πυροσβεστικά Συστήματα. Νομοθεσία και Καλή Πρακτική. Σταύρος Λάμπρου, Επιθεωρητής Εργασίας Ημερίδα για Πυροσβεστήρες και Πυροσβεστικά Συστήματα Νομοθεσία και Καλή Πρακτική Λευκωσία, 27.1.2010 2010 Αυτόματα Πυροσβεστικά Συστήματα Σταύρος Λάμπρου, Επιθεωρητής Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Αριθµός 314 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Αέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούµενοι µε Υγρά ή Αέρια Καύσιµα) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Αθανάσιος Μπόγδης, Μηχ.- Ηλ/γος Μηχανικός 1. Εισαγωγή Η εισήγηση επικεντρώνεται σε μία μόνο παράμετρο από τις πολλές που συνδέονται με τα Δημόσια Εργαστήρια Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

...Making our world safer

...Making our world safer TUV HELLAS ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 206 Αθήνα 28 Ιουνίου 2016...Making our world safer Αρετή Κατσούρα TUV HELLAS «Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο»(ορισμός CPR): σημαίνει τον τεκμηριωμένο,

Διαβάστε περισσότερα

721 Κ.Δ.Π. 115/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

721 Κ.Δ.Π. 115/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3963, 4.3.2005 721 Κ.Δ.Π. 115/2005 Αριθμός 115 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ A Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής A1 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμές προϊόντων υπό επίσημη εποπτεία Α2 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 665/Β/1-9-93)

(Φ.Ε.Κ. 665/Β/1-9-93) ΑΠΟΦΑΣΗ 15177/Φ.17.4/404/93 Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ. 665/Β/1-9-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ PED- Pressure Equipment Directive:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ PED- Pressure Equipment Directive: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ PED- Pressure Equipment Directive: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/68 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 97/23 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΦΟΣ - ΔΙΠΛ. ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ 1 Υ.Α. 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ESPERIA PALACE Τετάρτη, 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/05/12-11-2014 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 12-11-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α. Παπαδάκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλήσεων στις δομικές κατασκευές EN ISO 14731, EN ISO 14732, EN ISO 9606, EN ISO 9712, EN ISO 3834, EN ISO 1090

Διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλήσεων στις δομικές κατασκευές EN ISO 14731, EN ISO 14732, EN ISO 9606, EN ISO 9712, EN ISO 3834, EN ISO 1090 Διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλήσεων EN ISO 14731, EN ISO 14732, EN ISO 9606, EN ISO 9712, EN ISO 3834, EN ISO 1090 Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού 355/2011 του Ευρωπαικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 02 Μαΐου 2011 Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/00/06-06-07 1/12 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 06-06-2007 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΕΣΥ ΚΟ-HACCP/01/03/14-11-2005 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-HACCP Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 21-05-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Ασφάλεια και Υγιεινή -Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης ; Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων και σε ποια κατηγορία επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), 31993L0068 Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2014/0136(COD) 4.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 202-229 Σχέδιο έκθεσης Catherine Stihler (PE544.262v01-00) Συσκευές αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3865, 2S.5.2004 5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Αριθμός 588 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2014 COM(2014) 258 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις συσκευές αερίου {SWD(2014) 150

Διαβάστε περισσότερα

ISO Πρότυπα σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας μετρήσεων

ISO Πρότυπα σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας μετρήσεων Εσπερίδα "ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ, 1 ος όροφος, Νίκης 4, Σύνταγμα Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 ISO Πρότυπα σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 Παρακαλώ να δακτυλογραφήσετε ή να γράψετε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΣΚΟΠΟΣ. 1 2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.. 1 4. ΜΕΘΟ ΟΣ: 2 4.1 ιάγραµµα Ροής..

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2133 Κ..Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθµός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 15233/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 90/396/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις συσκευές αερίου. (ΦΕΚ 487/Β/4-7-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ/01/00/28-07-2011 1/18 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 28-07-2011 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΣΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ/02/06/21.11.2013 1/7 ΕΣΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 30-04-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 21-11-2013 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γενικές έννοιες Ποιότητα: ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών εκπληρώνει τις απαιτήσεις. Απαίτηση: ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται ρητώς, συνάγεται ως συμπέρασμα ή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ..

ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ.. ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ.. Ηπυραµίδα της ποιότητας ι α π ί σ τ ε υ σ η Επ ι β ε β α ί ω σ η τ η ς σ υ µ µ ό ρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα