ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μάιος 11

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 I. BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΠOYΔE TAΔIOΔPOMIA BΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ EΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ... 5 II. ΔIΔAKTIKO EPΓO ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ - EΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ EΠΙΠΕΔΟ... 7 ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΙ... 7 ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ ΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ Η ΚΑΙ Θ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ - EΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε MΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ EΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΚΕΚΛΗΜΕΝΕ OΜΙΛΙΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙ Σε Ελληνικζσ Επιςτημονικζσ Συναντήςεισ... 8 III. KΛINIKO EPΓO...11 IV. EPEYNHTIKO ΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ (25) Ξενόγλωςςεσ Δημοςιεφςεισ ςε περιοδικά με αναφορά ςτο Index Medicus-Pub Med (8) Λοιπζσ Ξενόγλωςςεσ Δημοςιεφςεισ (3) Περιλήψεισ Δημοςιευμζνεσ ςε Περιοδικά Καταχωρημζνα ςτο Index Medicus (14) EΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ AΝΑΚΟΙΝΩΕΙ (37) V. ΠAPAKOΛOYΘHH YNEΔPIΩN EMINAPIΩN

3 I. BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΠOYΔE TAΔIOΔPOMIA Oλνκαηεπώλπκν: Μηράιεο Μαληαηδήο ηνπ Μόζρνπ Tόπνο θαη έηνο γέλλεζεο: Γεξκαλία, Υέξηελ, Oηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Άγακνο Γηεύζπλζε εξγαζίαο: 492 Γεληθό ηξαηησηηθό Ννζνθνκείν Αιεμ/πνιεο, Γληεο Αθηηλνινγηθνύ ηκήκαηνο Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Οςηθίνπ 1 Παξνύζα εξγαζηαθή θαηάζηαζε Λέθηνξαο Αθηηλνινγίαο - Νεπξναθηηλνινγίαο Αθηηλνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο (Γληεο Καζεγεηήο θ. Πξαζόπνπινο) 1.1. BΑΗΚΔ ΠΟΤΓΔ Πξόηππε Εαξίθεηνο Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Αιεμαλδξνύπνιεο ν Γπκλάζην Αιεμαλδξνύπνιεο Δληαίν Πνιπθιαδηθό Λύθεην Αιεμαλδξνύπνιεο 1.2. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ Παλεπηζηήκην: Eηζαγσγή: Πηπρίν: ηξαηησηηθή ρνιή Αμησκαηηθώλ σκάησλ - Iαηξηθή ρνιή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζ/λίθεο. 9/1990, κεηά από εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. 7/1996, βαζκόο Λίαλ Καιώο. Η-Βηνγξαθηθό εκείσκα πνπδέο - ηαδηνδξνκία 3

4 1.3. ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ 9/ / Γεληθό ηξαηησηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ - ρνιή Δθαξκνγήο Τγεηνλνκηθνύ Απνθνίηεζε από ΔΤ ρνιή Ραδηνινγηθνύ Βηνινγηθνύ Υεκηθνύ πνιέκνπ 11/1997-1/2000 Γθηεο Λόρνπ Τγεηνλνκηθνύ - 23 ΔΤΠ/ΥΥΗΗΗ ΣΘΣ Γληεο ηαζκνύ Δπαλαθηεζίκσλ (ΣΔΠ) ΦΡΟΤΡΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Ηαηξόο Φξνπξαξρείνπ Φξνπξάο Αιεμαλδξνύπνιεο Βνεζόο ΥΥΗΗΗ ΣΘΣ/4 νπ ΔΓ/1δ (ζέκαηα Τγεηνλνκηθνύ) 9/2005 8/2007 Γληεο Αθηηλνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ 492 Γεληθνύ ηξαηησηηθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμ/πνιεο 8/2008-2/2009 Γληεο Αθηηλνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ 492 Γεληθνύ ηξαηησηηθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο 2/2009 7/2010 Γληεο Αθηηλνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ 492 Γεληθνύ ηξαηησηηθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο - Λέθηνξαο Αθηηλνινγίαο - Νεπξναθηηλνινγίαο Δξγαζηεξίνπ Αθηηλνινγίαο Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο 8/2010 Παξόλ Γηνξηζκέλνο Λέθηνξαο Αθηηλνινγίαο - Νεπξναθηηλνινγίαο Δξγαζηεξίνπ Αθηηλνινγίαο Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο κε πιήξε θιηληθά θαη εξεπλεηηθά θαζήθνληα 1.4. EΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Η-Βηνγξαθηθό εκείσκα πνπδέο - ηαδηνδξνκία 4

5 1/2000-7/2001 Aθηηλνινγηθό Eξγαζηήξην 424 ΓΝΔ Θεζζαινλίθεο Γηεπζπληήο: Αξρίαηξνο Μ. Καξπδάο. 7/ /2003 Αθηηλνινγηθό Δξγαζηήξην Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ Γηεπζπληήο: Καζ Ν. Γθνπξηζνγηάλλεο 11/2003-9/2005 Αθηηλνινγηθό Δξγαζηήξην Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο Γηεπζπληήο: Καζ Π. Πξαζόπνπινο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο κε ζέκα «πγθξηηηθή Αμηνιόγεζε Σερληθώλ Πνζνηηθήο Δθηίκεζεο Γεπηεξνπαζώλ Δληνπίζεσλ ην Ήπαξ Με Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία ε Αζζελείο Με πκπαγείο Όγθνπο Αιεμαλδξνύπνιε 21/01/ ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ 8/2007-8/2008: Σκήκα Νεπξναθηηλνινγίαο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Cerrahpasa, Ηαηξηθή ρνιή Κσλζηαληηλνύπνιεο Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Civan Islak. Τπεύζπλνη Σκήκαηνο: Καζεγεηήο θ.civan Islak - Καζεγεηήο θ.naci Kocer 1.7. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΤΝΔΓΡΗΩΝ Η-Βηνγξαθηθό εκείσκα πνπδέο - ηαδηνδξνκία 5

6 Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή πλεδξίνπ: «16ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο», επηεκβξίνπ 2006, Αιεμαλδξνύπνιε Organizing Committee Stroke Therapeutics 2008, Alexandroupolis, 6-7 December 2008 Σνπηθή Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ΒΑΛΚΑΝΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1.8. ΚΡΗΣΖ ΓΗΔΘΝΩΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΩΝ ΠΔΡΗΟΓΗΚΩΝ Κξηηήο άξζξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Νεπξναθηηλνινγίαο πξνο δεκνζίεπζε γηα ην πεξηνδηθό «European Radiology» - επίζεκν όξγαλν ηεο European Association of Radiology από ην 2008 εώο ζήκεξα Αγγιηθά 1.9. ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ TOEFL Test of English as a Foreign Language. December 1998 Η-Βηνγξαθηθό εκείσκα πνπδέο - ηαδηνδξνκία 6

7 II. ΔIΔAKTIKO EPΓO 2.1. ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ - EΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ EΠΗΠΔΓΟ πκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Αθηηλνινγία Η θαη Αθηηλνινγία ΗΗ ζηνπο θνηηεηέο ησλ εμακήλσλ Ζ θαη Θ ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο από ην αθαδεκατθό έηνο κέρξη ζήκεξα ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ - EΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ EΠΗΠΔΓΟ πκκεηνρή ζην πξόγξακκα κεηεθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Tνκέα Aθηηλνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Αθηηλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Κξήηεο πνπ απεπζύλεηαη ζε εηδηθεπόκελνπο θαη εηδηθεπκέλνπο Aθηηλνιόγνπο αιιά θαη ζε θιηληθνύο ζπλαδέιθνπο πνπ πεξηιάκβαλε: α. Παξνπζίαζε ελδηαθεξόλησλ πεξηζηαηηθώλ θαη νιηγόιεπηε αλάπηπμε ζέκαηνο (Tutorial - 8:30-09:00), από β. Παξνπζίαζε ελδηαθεξόλησλ πεξηζηαηηθώλ, θάζε εβδνκάδα (Tεηάξηε, 16:30-18:30) από γ. Bηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε, κία θνξά ηνλ κήλα (Tεηάξηε, 16:30-18:30), από Σν πξόγξακκα κεηεθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηιακβάλεηαη θάζε ρξόλν ζε εηδηθή έθδνζε πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο ηαηξνύο ηεο Κξήηεο πκκεηνρή ζην πξόγξακκα κεηεθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Tνκέα Aθηηλνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Αθηηλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο πνπ απεπζύλεηαη ζε εηδηθεπόκελνπο θαη εηδηθεπκέλνπο Aθηηλνιόγνπο αιιά θαη ζε θιηληθνύο ζπλαδέιθνπο πνπ πεξηιάκβαλε: ΗΗ. Γηδαθηηθό Έξγν 7

8 α. Παξνπζίαζε ελδηαθεξόλησλ πεξηζηαηηθώλ θαη νιηγόιεπηε αλάπηπμε ζέκαηνο (Tutorial - 8:30-09:00), από β. Βνεζόο Τπεπζύλνπ (θαζ. Π. Πξαζόπνπινο) θιηληθνεξγαζηεξηαθήο πλάληεζεο Αθηηλνινγίαο - Αηκαηνινγίαο από γ. Παξνπζίαζε ελδηαθεξόλησλ πεξηζηαηηθώλ ζηνπο εηδηθεύνκελνπο ηνπ ηκήκαηνο θαηά ηα αθαδεκατθά έηε θαη Σν πξόγξακκα κεηεθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηιακβάλεηαη θάζε ρξόλν ζε εηδηθή έθδνζε πνπ δηαλέκεηαη ζηα ηκήκαηα θαη ηνπο ηαηξνύο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο θαη ηα αθηηλνινγηθά ηκήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ ηεο αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο Μεηεθπαηδεπηηθά καζήκαηα θαη παξνπζίαζε ελδηαθεξόλησλ πεξηζηαηηθώλ ζηνπο Ηαηξνύο ηνπ ηκήκαηνο Νεπξναθηηλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Cerahpassa ηεο Κσλ/πνιεο ζε Αγγιηθή γιώζζα ΠΡΟΚΔΚΛΖΜΔΝΔ OΜΗΛΗΔ ΓΗΑΛΔΞΔΗ ε Διιεληθέο Δπηζηεκνληθέο πλαληήζεηο 1. ηξνγγπιή Tξάπεδα: Δθπαίδεπζε ζηελ Αθηηλνινγία. πληνληζηήο: Π. Πξαζόπνπινο. Eηζεγεηέο: Μ.Πνκώλε,. Υξηζηόπνπινο, Θ.Πέηζαο, Μ. Μαντατζής 14 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Ζξάθιεην, Δηζήγεζε: «Αμηνιόγεζε ηεο απεηθόληζεο ζηηο θιηληθέο κειέηεο.» Π.Πξαζόπνπινο Μ.Μαντατζής Μεηεθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην θιηληθώλ κειεηώλ. Αζήλα, Ηαλνπαξίνπ Οκηιία: «Δηζαγσγή ζηελ κνξηαθή απεηθόληζε» ΗΗ. Γηδαθηηθό Έξγν 8

9 Μ.Μαντατζής Μεηεθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα Αθηηλνινγίαο Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Οκηιία: «Δλδνθξάληα αλεπξύζκαηα. Απεηθόληζε θαη ελδαγγεηαθή αληηκεηώπηζε» Μ. Μαντατζής Μεηεθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα Αθηηλνινγίαο Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Οκηιία: «Απεηθόληζε θαη ζεξαπεία ελδνθξάλησλ αγγεηαθώλ αλσκαιηώλ» Μ. Μαντατζής Μεηεθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα Αθηηλνινγίαο Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Οκηιία: «Υξόληα Φιεβηθή Αλεπάξθεηα. Ο ξόινο ησλ ππεξήρσλ ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία» Μ. Μαντατζής Μεηεθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα Αθηηλνινγίαο Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Δηζήγεζε: «Υξόληα Φιεβηθή Αλεπάξθεηα. Ο ξόινο ησλ ππεξήρσλ ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία» 7. Δξεπλεηηθή πλεδξία: " Αληαπόθξηζε επαηηθώλ µεηαζηάζεσλ ζηε ρεµεηνζεξαπεία: είλαη αθξηβήο ε θαηεγνξηνπνίεζε µε βάζε ηα RECIST θξηηήξηα;" πληνληζηήο: θαζ. Ν. Γθνπξηζνγηάλλεο Μαντατζής Μ, Παλεπηζηήµην Θξάθεο 18ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Ησάλληλα Δηζήγεζε: " Μαθξνπξόζεζµα απνηειέζµαηα Αγγεηνπιαζηηθήο θαξσηίδσλ ζε αζζελείο µεγάινπ εγρεηξεηηθνύ θηλδύλνπ" πληνληζηήο: Γ. Κηζθίλεο, Μ. Λαδαξίδεο Β. νπθηάο, Μ. Μαντατζής 4ν Παλειήλην πλέδξην Αγγεηαθώλ Δγθεθαιηθώλ Νόζσλ, Αιεμαλδξνύπνιε Οθη 2009 ΗΗ. Γηδαθηηθό Έξγν 9

10 9. ηξνγγπιή Σξάπεδα: "Οη θπζηηθέο βιάβεο δελ είλαη πάληνηε αζώεο" πληνληζηήο: Π. Πξαζόπνπινο Δηζεγεηέο: Αλ.Οηθνλόκνπ, Ν. Κνπξθνπηζάθεο, Μ.Μαντατζής,. Γεπηεξαίνο 20ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Θεζζαιηλίθε Ννε ΠΗ ε Ξέλεο Δπηζηεκνληθέο πλαληήζεηο 1. BCR ΗΗ. Γηδαθηηθό Έξγν 10

11 III. KΛINIKO EPΓO ηελ δηάξθεηα ηεο εηδίθεπζήο κνπ ( ) είρα θαζεκεξηλή ζπκκεηνρή ζην θιηληθό έξγν ζην επίπεδν απαηηήζεσλ γηα εηδηθεπόκελν ηαηξό, πνπ πεξηειάκβαλε ηελ δηελέξγεηα δηαγλσζηηθώλ ή επεκβαηηθώλ αθηηλνινγηθώλ πξάμεσλ, ηνλ αξρηθό ζρνιηαζκό ηνπο θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο γλσκάηεπζεο. ην 424 ΓΝΔ, ην θιηληθό έξγν αθνξνύζε θπξίσο ηελ Κιαζζηθή Αθηηλνδηαγλσζηηθή, ηελ Τπεξερνηνκνγξαθία θαη ηηο εηδθέο αθηηλνδηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο (πεπηηθό νπξνπνηεηηθό), ζην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ ηελ Τπεξερνηνκνγξαθία, ηελ Τπνινγηζηηθή Σνκνγξαθία, ηελ Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία θαη ηελ Δπεκβαηηθή Αθηηλνινγία ελώ ζην ζην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηελ Δπεκβαηηθή Αθηηλνινγία ηελ Τπνινγηζηηθή θαη Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία θαη ηελ Τπεξερνηνκνγξαθία δίλνληαο ζην ηειεπηαίν έηνο ηεο εηδηθόηεηαο ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Νεπξναθηηλνινγία όπσο triplex θαξσηίδσλ θαη ζπνλδπιηθώλ αξηεξηώλ ζηελ Τπεξερνηνκνγξαθία, αγγεηνγξαθίεο θαξσηίδσλ θαη παλαγγεηνγξαθίεο εγθεθάινπ ζηελ Δπεκβαηηθή Αθηηλνινγία θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο εγθεθάινπ θαη ζπνλδπιηθήο ζηήιεο λσηηίνπ κπεινύ ζηηο απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο (ΤΣ ΜΣ). Πέξαλ ηνπ θιηληθνύ έξγνπ, ζε όια ηα παξαπάλσ λνζνθνκεία βνήζεζα ζηελ κεραλνξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξεζε ησλ αζζελώλ ελώ ηδηαίηεξα ζην λνζνθνκείν ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο ζπλεξγάζηεθα γηα ηελ δεκηνπξγία εηδηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ελζσκάησζε ζε ζπζηήκαηα αξρεηνζέηεζεο εηθόλσλ (PACS) ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αξρεηνζέηεζε ησλ εμεηάζεσλ θαη ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ αξρείσλ (teaching files). Δξγάζηεθα κε πιήξε λνζνθνκεηαθά θαζήθνληα σο εηδηθόο αθηηλνιόγνο ζην 492 Γεληθό ηξαηησηηθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο γηα δύν έηε (9/2005 8/2007, 8/2008-ζήκεξα) σο δηεπζπληήο ηνπ Αθηηλνινγηθνύ ηκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ ελαζρόιεζή κνπ ήηαλ θαζεκεξηλή θαη κε πιήξεο σξάξην θαη πεξηειάκβαλε δηαγλσζηηθό έξγν απιέο αθηηλνγξαθίεο, εηδηθέο εμεηάζεηο ππό αθηηλνζθόπεζε όπσο ππεινγξαθίεο, βαξηνύρα γεύκαηα, Τπεξερνηνκνγξαθηθέο εμεηάζεηο ζηελ εκβέιεηα ηεο δηαγλσζηηθήο ΗΗΗ. Κιηληθό Έξγν 11

12 Αθηηλνινγίαο όπσο ππεξερνηνκνγξαθίεο θνηιηαθήο ρώξαο, αιιά θαη έγρξσκσλ ππεξερνηνκνγξαθεκάησλ (triplex) αγγείσλ θαζώο θαη εμεηάζεηο καιαθώλ κνξίσλ. ην παξαπάλσ δηάζηεκα απέθηεζα ζεκαληηθή θιηληθή εκπεηξία ζε κεγάιν αξηζκό πεξηζηαηηθώλ. Σελ ίδηα πεξίνδν ππήξμα επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Αθηηλνινγηθνύ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο κε ηδηαίηεξε ζπκκεηνρή ζην ηκήκα επεκβαηηθήο αθηηλνινγίαο κε θύξην αληηθέηκελν αγγεηνγξαθίεο πνιιέο από ηηο νπνίεο αθνξνύζαλ ηα αγγεία ηνπ ανξηηθνύ ηόμνπ θαη ηα ελδνεγθεθαιηθά αγγεία. ηελ δηάξθεηα ηεο κεηεθπαίδεπζήο κνπ (8/2007-8/2008) ζηελ Κσλ/πνιε (Cerahpasa Tip Facultesi, University of istanbul), ε δξαζηεξηόηεηά κνπ κε λνζνθνκεηαθά θαζήθνληα αθνξνύζε ην θαζεκεξηλό θιηληθό έξγν ηόζν ηεο δηαγλσζηηθήο λεπξναθηηλνινγίαο όζν θαη θπξίσο ηεο επεκβαηηθήο λεπξναθηηλνινγίαο κε ζπκκεηνρή ζηελ εθηέιεζε επεκβαηηθώλ ηαηξηθώλ πξάμεσλ πνπ αθνξνύλ δηάγλσζε ή ζεξαπεία παζήζεσλ ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο όπσο είλαη ηα ελδνθξάληα αλεπξύζκαηα, νη αξηεξηνθιεβώδεηο δπζπιαζίεο θαη αξηεξηνθιεβώδεηο επηθνηλσλίεο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο (ελδνθξάληα ή ελδνκπειηθά), εκβνιηζκνί όγθσλ ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, αληηκεηώπηζε κε ηνπνζεηήζεηο ελδναπιηθώλ κεηαιιηθώλ λαξζήθσλ (stent) ζε ζηελώζεηο ησλ θαξσηίδσλ θαη ησλ ζπνλδπιηθώλ αξηεξηώλ ηόζν ζην εμσθξάλην όζν θαη ζην ελδνθξάλην ηκήκα ηνπο. Παξάιιεια ζπκκεηείρα ζην εβδνκαδηαίν εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην ηνπ ηκήκαηνο κε παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε πεξηζηαηηθώλ θαη ζηηο θιηληθνεξγαζηεξηαθέο ζπλαληήζεηο κε ηελ λεπξνινγηθή θαη λεπξνρεηξνπξγηθή θιηληθή. Από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009 έρσ εθιεγεί Λέθηνξαο Αθηηλνινγίαο κε εμεηδίθεπζε ζηελ Νεπξναθηηλνινγία ζην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. ΗΗΗ. Κιηληθό Έξγν 12

13 IV. EPEYNHTIKO ΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 4.1. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ (25) Ξελόγισζζεο Γεκνζηεύζεηο ζε πεξηνδηθά κε αλαθνξά ζην Index Medicus-Pub Med (8) 1. Mazonakis M, Damilakis J, Mantatzis M, Prassopoulos P, Maris T, Varveris H, Gourtsoyiannis N. Stereology versus planimetry to estimate the volume of malignant liver lesions on MR imaging. Magn Reson Imaging 2004; 22(7): (ISSN: X, IF: 1.580) 2. Oikonomou A, Mantatzis M, Ritis K, Kartalis G, Prassopoulos P. Multiple splenic macronodular tuberculomas: MRI characteristics under treatment. Int J Tuberc Lung Dis. 2006; 10(2):233-4 (ISSN: , IF: 2.035) 3. Kazakos K, Chatzipapas C, Xarchas KC, Mantatzis M, Tilkeridis K, Galanis V, Verettas DA. Knee osteonecrosis due to lead poisoning: case report and review of the literature. Med Sci Monit. 2006; 12(9):CS85-9. (ISSN: , IF: 1.595) 4. Hatzidakis A, Petrakis I, Mantatzis M, Chamalakis C, Chalkiadakis G, Gourtsoyiannis N. Bilio-cutaneous fistula formation after percutaneous liver mass biopsy: embolization of the tract with a gelatin matrix. Int Surg. 2006; 91(6):341-4 (ISSN: , IF: 0.273) IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 13

14 5. Mantatzis M, Prassopoulos P. Total body fat, visceral fat, subcutaneous fat, bone marrow fat? What is important to measure? AJR Am J Roentgenol. 2007; 189 (6): W386 (ISSN: X, IF: 2.117) 6. M.Mantatzis, O. Kizilkilic, S. Albayram, B. Kara, N. Kocer, C. Islak Endovascular Treatment of Aneurysms Associated with Fenestrated A1 Segment of Anterior Cerebral Artery: Report of Two Cases. J Neuroimaging Aug 14 (PMID: ) 7. Prassopoulos P, Mantatzis M. Metastatic disease response to treatment: how many lesions to measure? J Clin Oncol ;28(5):e81 8. V. D. Souftas, A. Kozadinos, M. Mantatzis, P. Prassopoulos. CT or MR images assist planning of one-stage stent placement for biliary obstruction Diagnostic and Interventional Radiology, submitted (ISSN: ) 9. Mantatzis M, Kakolyris S, Amarantidis K, Karayiannakis A, Prassopoulos P. Treatment Response Classification of Liver Metastatic Disease evaluated on imaging. Are RECIST unidimensional measurements accurate?" Eur Radiol Jul;19(7): Λνηπέο Ξελόγισζζεο Γεκνζηεύζεηο (3) 10. A. Delistamatis 1, G. Delovski 1, M. Mantatzis 2, N. Tapus 1 1 University POLITEHNICA of Bucharest, 2 School of Medicine-Democritus University of Thrace Authoring environment system for creating teaching files from PACS CSCS-15 15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL SYSTEMS AND COMPUTER SCIENCE May 25-27, Bucharest, 2005 IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 14

15 11. M. Mantatzis, P.Prassopoulos University Hospital of Alexandroupolis, Medical School of Thrace (2008, Jan 8). Lumbar Facet Synovial Cyst: A potential cause of sciatica, {Online}. URL: 12. M.Mantatzis, P.Prassopoulos University Hospital of Alexandroupolis, Medical School of Thrace Astrocytoma of cervical spine Eurorad case Case 6298 (submitted) Πεξηιήςεηο Γεκνζηεπκέλεο ζε Πεξηνδηθά Καηαρσξεκέλα ζην Index Medicus (14) 13. Volume measurement of malignant liver lesions from MR images. Comperative evaluation of two techniques M.Mazonakis, M. Mantatzis, P. Prassopoulos, J. Damilakis, T. Maris, N. Gourtsogiannis European Congress of Radiology 2003, March 2003, Vienna European Radiology, supplement 1 to volume 13, February 2003: B279 (IF:2,554) 14. Web based system for handling DICOM structured report documents from PACS for educational and research purposes A. Delistamatis, M. Mantatzis, E. Kaldoudi, D. Ouzounis, P. Prassopoulos; Alexandroupolis/GR European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna European Radiology, supplement 1 to volume 15, February 2005: S183 (IF:2,554) 15. Does core lung biopsy with large needle ( 18 G) increase pneumothorax incidence? Oikonomou A, Patlakas G, Mantatzis M, Panagiotidou L, Bouros D, Prassopoulos P. IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 15

16 European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna European Radiology, supplement 1 to volume 15, February 2005: S 325 (IF:2,554) 16. Terminal stage pelvic malignancy with bilateral obstructive uropathy: Is there a role for percutaneous intervention? V.D. Souftas, M. Mantatzis, P. Prassopoulos; Alexandroupolis/GR European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna, Austria European Radiology, supplement 1 to volume 15, February 2005: S330 (IF:2, Assessment of metastatic liver tumor burden on MR imaging: Validity of unidimensional and bi-dimensional measurements M. Mazonakis 1, P. Prassopoulos 2, M. Mantatzis 2, J. Damilakis 1, N. Gourtsoyiannis 1 ; 1Iraklion/GR, 2Alexandroupolis/GR European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna, Austria European Radiology, supplement 1 to volume 15, February 2005: S360 (IF:2,554) 18. Hydatid disease revisited Oikonomou A, Deftereos S, Mantatzis M, Fotiadou V, Sourailidis P, Prassopoulos P. European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna European Radiology, supplement 1 to volume 15, February 2005: S369 (IF:2,554) 19. Taking advantage of PACS/structured reports resources to generate teaching files A. Delistamatis 1, M. Mantatzis 1, N. Tapus 2, P. Prassopoulos 1 1 Alexandroupolis/GR, 2 Bucharest/RO European Congress of Radiology 2006, March 2006, Vienna European Radiology, supplement 1 to volume 16, February 2006: S167 (IF:2,554) IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 16

17 20. High-resolution CT of the chest in cystic fibrosis: Is simplification of scoring systems reliable? Oikonomou A, Hatziagorou E, Mantatzis M, Tsanakas J, Prassopoulos P. European Congress of Radiology 2006, March 2006, Vienna European Radiology, supplement 1 to volume 16, February 2006: S170 (IF:2,554) 21. Progression of lung disease on pulmonary function tests (PFT) and highresolution computed tomography (HRCT) in children and adolescents with cystic fibrosis. Hatziagorou E, Oikonomou A, Kirvassilis F, Mantatzis M, Prassopoulos P, Tsanakas J. 29th European Cystic Fibrosis Conference, June 15-18, 2006, Copenhagen, supplement 1 to volume 5, 2006: S48 (IF:ζα αλαθνηλσζεί ην 2008) 22. MRI assessment of body fat distribution M. Mantatzis, A. Milousis, A. Delistamatis, S. Katergari, D. Papachristou, E. Maltezos, P. Prassopoulos; Alexandroupolis/GR European Radiology,: Supplement 3 to Volume 16/ June, 2006 C59 (IF:2,554) 23. CT-enteroclysis in patients with Crohn's disease: a pictorial essay N.A. Courcoutsakis, N. Pantazis, M. Mantatzis, S. Deftereos, P. Prassopoulos; Alexandroupolis/GR European Radiology,: Supplement 3 to Volume 16/ June, 2006 C75 (IF:2,554) 24. Comparison of progression in lung structure and lung function in children and adolescents with cystic fibrosis Hatziagorou E, Oikonomou A, Kirvassilis F, Mantatzis M, Prassopoulos P, Tsanakas J. IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 17

18 16th European Respiratory Society Annual Congress, September 2-6, 2006, Munich European Respiratory Journal, supplement 50, volume 28, September 2006: 714s (IF:2,275) 25. Unidimensional versus volumetric measurements of liver metastatic lesions, are measurements proposed by Response Evaluation Criteria in Solid Tumors sufficient for patient surveillance?: preliminary results M. Mantatzis, K. Amarantidis, A. Kozadinos, S. Kakolyris, P. Prassopoulos; Alexandroupolis/GR European Radiology,: Supplement 3 to Volume 17/ June, 2007 C77 (IF:2,554) 26. Multiple anthropometric parameters associated to b-cell function in normal and diabetic men A. Milousis, D. Papachristou, S. Katergari, M. Mantatzis, B. Asimakopoulos, G.Chalikias, T.Gioka, I.Bounias, D.Christakidis, E.Maltezos, S.Veletza, P.Prassopoulos, N.Nikolettos, Alexandroupolis, Greece 67 th Scientific Sessions of American Diabetes Association, June 2007, Chicago,IL Diabetes, Supplement 1 to volume 56/ June 2007 (IF: 7.955) 4.2. EΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ AΝΑΚΟΗΝΩΔΗ (37) Ξελόγισζζεο Αλαθνηλώζεηο (18) 1. M.Mazonakis, M.Mantatzis, P.Prassopoulos, J.Damilakis, T.G.Maris, N.Gourtsoyiannis. Volume measurement of malignant liver lesions from MR images: Comparative evaluation of two techniques. European Congress of Radiology 2003, March 2003, Vienna, Austria 2. A. Delistamatis, M. Mantatzis, E. Kaldoudi, D. Ouzounis, P. Prassopoulos; Alexandroupolis/GR Web based system for handling DICOM structured report documents from IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 18

19 PACS for educational and research purposes European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna, Austria 3. Oikonomou A, Deftereos S, Mantatzis M, Fotiadou V, Sourailidis P, Prassopoulos P. Hydatid disease revisited European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna, Austria 4. Oikonomou A, Patlakas G, Mantatzis M, Panagiotidou L, Bouros D, Prassopoulos P. Does core lung biopsy with large needle ( 18 G) increase pneumothorax incidence? European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna, Austria 5. V.D. Souftas, M. Mantatzis, P. Prassopoulos; Alexandroupolis/GR Terminal stage pelvic malignancy with bilateral obstructive uropathy: Is there a role for percutaneous intervention? European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna, Austria 6. M. Mazonakis 1, P. Prassopoulos 2, M. Mantatzis 2, J. Damilakis 1, N. Gourtsoyiannis 1 ; 1Iraklion/GR, 2Alexandroupolis/GR Assessment of metastatic liver tumor burden on MR imaging: Validity of unidimensional and bi-dimensional measurements European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna, Austria 7. A. Delistamatis 1, M. Mantatzis 1, N. Tapus 2, P. Prassopoulos 1 Taking advantage of PACS/structured reports resources to generate teaching files 1 Alexandroupolis/GR, 2 Bucharest/RO European Congress of Radiology 2006, March 2006, Vienna 8. Oikonomou A, Hatziagorou E, Mantatzis M, Tsanakas J, Prassopoulos P. High-resolution CT of the chest in cystic fibrosis: Is simplification of scoring systems reliable? IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 19

20 European Congress of Radiology 2006, March 2006, Vienna 9. Hatziagorou E, Oikonomou A, Kirvassilis F, Mantatzis M, Prassopoulos P, Tsanakas J. Progression of lung disease on pulmonary function tests (PFT) and highresolution computed tomography (HRCT) in children and adolescents with cystic fibrosis. 29th European Cystic Fibrosis Conference, June 15-18, 2006, Copenhagen 10. Hatziagorou E, Oikonomou A, Kirvassilis F, Mantatzis M, Prassopoulos P, Tsanakas J. Comparison of progression in lung structure and lung function in children and adolescents with cystic fibrosis. 16th European Respiratory Society Annual Congress, September 2-6, 2006, Munich 11. M. Mantatzis, A. Milousis, A. Delistamatis, S. Katergari, D papachristou, E. Maltezos, P. Prassopoulos MRI assessment of body fat distribution. ESGAR 2006, Crete, Ηνπλ NA Courcoutsakis, N.Pantazis, M. Mantatzis, S deftereos, P. Prassopoulos CT enteroclysis in patients with Crohn s disease, a pictorial essay ESGAR 2006, Crete, Ηνπλ Souftas V. D., A. Kozadinos, M. Mantatzis, V. Fotiadou, N. Pantazis, P. Prassopoulos Greece Ct or Mr Images Assist Planning of Primary Stent Placement for Biliary Obstruction 5th BCR 2007, Nov 2007, Zlatibor, Serbia IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 20

21 14. Souftas V. D., A. Kozadinos, M. Mantatzis, S.A. Panagoutsos, P.S. Passadakis, V.A. Vargemezis, P. Prassopoulos Greece The Effectiveness of Percutaneous Intraluminal Restoration of Stenosed or Occluded Subclavian or Anonymous Veins in Haemodialysed Patients with Fistulas and Arm Swelling 5th BCR 2007, Nov 2007, Zlatibor, Serbia 15. Souftas VD, Kozadinos A, Mantatzis M, Pappas TT, Georgiadis GS, Lazarides MK, Prassopoulos P Greece Late Post-Traumatic Giant Pseudoaneurysm and Arteriovenous Fistula of the Inferior Epigastric Artery: Treatment with Transcatheter Coil Embolization 5th BCR 2007, Nov 2007, Zlatibor, Serbia 16. I. Mokali, M. Mantatzis, K. Amarantidis, D. Theodorakis, S. Voulgaridou, S. Kakolyris, P.Prasopoulos Measuring metastaic liver lesions on MRI examinations: What the radiographer should know " European Congress of Radiology 2008, March 2008, Vienna (accepted) 17. A.Milousis, D. Papachristou, S. Katergari, M. Mantatzis, B. Asimakopoulos, G. Chalikias, T. Gioka, I. Bounias, D. Christakidis, E. Maltezos, S. Veletza, P. Prassopoulos, N. Nikolettos, Alexandroupolis, Greece Multiple Anthropometric Parameters Associated to [beta]-cell Function in Normal and Diabetic Men 67 th Scientific Sessions of American Diabetes Association, June 2007, Chicago,IL 18. A. Milousis, S. Katergari, B. Asimakopoulos, S. Veletza, E. Maltezos, M. Mantatzis, D. Papachristou Leptin and Resistine levels in relation to body fat distribution in diabetic patients and normal individuals. Endocrine society s 89 th annual meeting ENDO 2007, June 2-5, Taronto, Canada IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 21

22 19. M. Mantatzis, S. Kakolyris, K. Amarantidis, G. Daskalogiannakis, I. Mokali, A. Karagiannakis, P. Prassopoulos Classification of response to treatment in liver metastatic disease: Comparison between volume and unidimensional measurements on MRI European Congress of Radiology 2009, March 2009, Vienna, Austria (accepted for oral presentation) Eιιεληθέο Αλαθνηλώζεηο (20) 20. Μ.Μαντατζής, Ο.Παπαθσλζηαληίλνπ, Ε.ππξηδάθε,.Καξακπέθηνο, Ν.Γθνπξηζνγηάλλεο «Νόζνο Osgood-Schlatter: Απεηθνληζηηθά επξήκαηα ζηελ Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία Γόλαηνο.» 12ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Ννε 2002, Λάξηζζα 21. Μ.Μαντατζής, Κ.Γ.Υιαπνπηάθεο,.Καξακπέθηνο, Ν.Γθνπξηζνγηάλλεο «Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ αξρείνπ κε ηελ βνήζεηα επξείαο ρξήζεο ινγηζκηθνύ.» 12ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Ννε 2002, Λάξηζζα 22. Δ.Μαγθαλάο, Θ.Υνπξδάθε, Α.Βνινπδάθε, Μ.Γαζθαινγηαλλάθε, Η.Σδνπαλάθεο, Δ.Αζαξηώηε, Μ.Μαντατζής, Ν.Γθνπξηζνγηάλλεο «Ο ξόινο ηνπ λνζειεπηηθνύ ηζηνξηθνύ ζηελ πξόιεςε ησλ αλεπηζύκεησλ αληηδξάζεσλ από ηελ ρνξήγεζε ελδνθιέβησλ ζθηαγξαθηθώλ.» ΥΗΗΗ Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην, Γεθεκβξίνπ 2002, Αζήλα 23. Π.θνξδίιεο, Φ. Γεκνπιηόο, Γ.ακσλάθεο, E.De Bree, Μ.Μαντατζής, Μ.Σδαξδή, Η.Μνπδάο, Ζ.Κνπξνύκαιεο Γηαθνξνδηαγλσζηηθά ελδνερνγξαθηθά (EUS) θξηηήξηα ιεηνκπώκαηνο - ιεηνκπνζαξθώκαηνο 22ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο, Ννε 2002, Αζήλα IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 22

23 24. Π.θνξδίιεο, Φ. Γεκνπιηόο,. παλνπδάθεο, Γ.ακσλάθεο, Μ.Μαντατζής, Γ.Γξακκαηηθάθεο,.αληδάο, Μ.Σδαξδή «Ζ εληεξνζθόπεζε ζε ζπάληεο, αδηεπθξίληζηεο αηκνξξαγίεο πεπηηθνύ.» 22ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο, Ννε 2002, Αζήλα 25. Μ.Μαντατζής, Ο.Παπαθσλζηαληίλνπ, B.Υαηδεκαλώιε Ν.Γθνπξηζνγηάλλεο «Απεηθόληζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ ηνπ γόλαηνο κε Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία. ύγθξηζε ηξηώλ αθνινπζηώλ.» 13ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην, Θεζζαινλίθε 9-11 Ννε Οηθνλόκνπ Α, Γεπηεξαίνο, Μαντατζής Μ, Παλαγησηνπνύινπ Γ, Φσηηάδνπ Β, νπξατιίδεο Π, Πξαζόπνπινο Π. «Τδαηηδηθή λόζνο ιηγόηεξν ζπρλέο εληνπίζεηο θαη άηππεο εθδειώζεηο». 14ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Ννεκβξίνπ 2004, Ζξάθιεην Κξήηεο. Έπαηλνο 2εο θαιύηεξεο αλαξηεκέλεο εξγαζίαο 27. Οηθνλόκνπ Α, Παηιάθαο Γ, Μαντατζής Μ, Παλαγησηίδνπ Λ, Φσηηάδνπ Β, Μπνύξνο Γ, Πξαζόπνπινο Π. «Γηαδεξκηθή βηνςία πλεύκνλα: ε ρξήζε κεγάιεο δηακέηξνπ βειόλαο (18G) απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα πλεπκνζώξαθα;» 14ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Ννεκβξίνπ 2004, Ζξάθιεην Κξήηεο. 28. Υαηδεαγόξνπ Δ, Οηθνλόκνπ Α, Κπξβαζίιεο Φ, Μαντατζής Μ, Πξαζόπνπινο Π, Σζαλάθαο Η. «Δμέιημε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ αθηηλνινγηθώλ επξεκάησλ ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο πςειήο επθξίλεηαο ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε θπζηηθή ίλσζε». 44ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδηαηξηθήο, 9-11 Ηνπλίνπ 2006, Ρόδνο 29. Μ.Μαντατζής, Α. Μεινύζεο, Α. Γειεζηακάηεο, Καηεξγάξε, Γ. Μπνύληαο, Γ. Παπαρξήζηνπ, Δ. Μαιηέδνο, Π. Πξαζόπνπινο «Πξνζέγγηζε ηεο ζσκαηηθήο θαηαλνκήο ιίπνπο κέζσ ηεο MRI» IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 23

24 32 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα, 9-13 Ματ Α. Μεινύζεο, Β. Γάθε, Σ. Γεώξγα,. Καηεξγάξε, Μ. Μαντατζής, Ν. Νηθνιέηηνο, Π. Πξαζόπνπινο, Γ. Παπαρξήζηνπ «Δπίπεδα ξεδηζηίλεο νξνύ θαη ζπζρέηηζήο ηνπο κε δείθηεο ιίπνπο ζε αζζελείο κε ζαθραξώδε Γηαβήηε ηύπνπ ΗΗ» 13 ν επηζηεκνληθό ζπλέδξην θνηηεηώλ ηαηξηθήο Διιάδνο, Απξ 2007, Αζήλα (Έπαηλνο θαιύηεξεο αλαθνίλσζεο κε αληηθέηκελν πεξί ηνπ ζαθραξώδνπο δηαβήηε «εηο κλήκελ θνηηεηνύ ηαηξηθήο Αλδξέα Κνξηζηάλνπ») 31. Β. νπθηάο, Α. Κνδαδίλνο,, Π. Πξαζόπνπινο Γηαδεξκηθή αθαίξεζε ελδναπιηθώλ μέλσλ ζσκάησλ». 16 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό ζπλέδξην αθηηλνινγίαο, Αιεμ/πνιε επ Π.Αξγπξνπνύινπ, Κ. Βαδηθόιηαο, Β. Φσηηάδνπ, Μ.Μαντατζής, Δ. Μαπξίδνπ, Υ. Πηπεξίδνπ, Π. Πξαζόπνπινο. «Νεπξναπεηθόληζε ζε αζπλήζε αίηηα κπειηθήο ζπλδξνκήο 16 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό ζπλέδξην αθηηλνινγίαο, Αιεμ/πνιε επ Β. νπθηάο, Μ.Μαντατζής, Α. Κνδαδίλνο, Β. Φσηηάδνπ,. Γεπηεξαίνο, Π. Πξαζόπνπινο «Γηαδεξκηθή ζπνλδπινπιαζηηθή (ΓΠ) κε δηπιή απεηθνληζηηθή θαζνδήγεζε (CT θνξεηήο αθηηλνζθόπεζεο) 16 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό ζπλέδξην αθηηλνινγίαο, Αιεμ/πνιε επ Β. νπθηάο, Μ.Μαντατζής, F. Fanelli, Α. Κνδαδίλνο, Θ. Παπάο, Μ. Λαδαξίδεο, Π.Πξαζόπνπινο «Γηαδεξκηθή ελδναγγεηαθή αληηκεηώπηζε (CAS) ησλ ζηελώζεσλ ησλ θαξσηίδσλ κε ρξήζε θίιηξνπ πξνζηαζίαο 16 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό ζπλέδξην αθηηλνινγίαο, Αιεμ/πνιε επ Β. νπθηάο, Α. Κνδαδίλνο, Μ.Μαντατζής, Π. νπξατιίδεο, Π. Παζαδάθεο, Β. Βαξγεκέδεο, Π. Πξαζόπνπινο IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 24

25 «Γηαδεξκηθή ελδναπιηθή απνθαηάζηαζε απνθξάμεσλ θεληξηθώλ θιεβώλ ζε αηκνθαζαηξόκελνπο αζζελείο. 16 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό ζπλέδξην αθηηλνινγίαο, Αιεμ/πνιε επ Α. παλνπδάθε, Ν. Κνπξθνπηζάθεο, Μ. Μαντατζής, Γ. Γαζθαινγηαλλάθεο, Π. Πξαζόπνπινο «Πεξηηνλατθέο ζπιινγέο θαη αλαηνκηθνί ρώξνη θαη δνκέο ζηελ πεξηηνλατθή θνηιόηεηα. Απεηθνληζηηθή ζεκεηνινγία ζηελ Τπνινγηζηηθή Σνκνγξαθία. 17 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό ζπλέδξην αθηηλνινγίαο, Πάηξα 9-11 Ννε Β. νπθηάο, Α. Κνδαδίλνο, Μ. Μαντατζής, Π. Πξαζόπνπιόο «CT θαη MRI ζηνλ πξνεγρεηξεηηθό ζρεδηαζκό δηαδεξκηθήο δηεπαηηθήο ηνπνζέηεζεο stent ρνιεθόξσλ» 17 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό ζπλέδξην αθηηλνινγίαο, Πάηξα 9-11 Ννε Η. Μόθαιε,. Βνπιγαξίδνπ, Γ. Θενδσξάθεο, Μ. Μαντατζής, Π.Πξαζόπνπινο «Απεηθόληζε δεπηεξνπαζώλ εληνπίζεσλ ζην ήπαξ κε ρξήζε δηπινύ ζθηαγξαθηθνύ (Gd SPIO) 4o Παλειιήλην ζπλέδξην ηερλνιόγσλ αθηηλνιόγσλ, Πάηξα 2-5 Ννε Βνπιγαξίδνπ, Η. Μόθαιε,. Μσξατηεο, Π. Γθόηζεο, Γ. ηάκνπ, Μ. Γθαηίδνπ, Μ. Μαντατζής, Α. Κνδαδίλνο, Ν. Παληαδήο, F. Fanelli, Β. νπθηάο, Π.Πξαζόπνπινο «Γηαδεξκηθή αληηκεηώπηζε ζηέλσζεο θαξσηίδσλ ζηνλ αγγεηνγξάθν. Ζ ζεκαζία ηεο ζπλνρήο ηεο επεκβαηηθήο νκάδαο». 4o Παλειιήλην ζπλέδξην ηερλνιόγσλ αθηηλνιόγσλ, Πάηξα 2-5 Ννε Μόθαιε Η., Βνπιγαξίδνπ., Θενδσξάθεο Γ., Φνπηδηηδή Σ., Μαληαηδήο Μ. νπθηάο Β., Πξαζόπνπινο Π. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΗΑΚΑΘΔΣΖΡΗΟΤ ΔΜΒΟΛΗΜΟΤ ΜΤΩΜΑΣΩΝ ΜΖΣΡΑ ΜΔ ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ (ΜΣ) 18ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Nνεκβξίνπ 2009, Ησάλληλα IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 25

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 1.1 Πξνζσπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν: Αναζηαζία Σ. Οικονόμος Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 19 Απγνύζηνπ 1971 Σόπνο θαηαγσγήο: Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών (ΕΛ.Ο.Ε.) Hellenic Stroke Organization Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων Divani Caravel, Αθήνα 2015-2016 19 Δεκέμβριου 2015 16 Ιανουαρίου 2016 20 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Βηνγξαθηθό εκείσκα & Τπόκλεκα Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΜΑΪΟ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 1 Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 2 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Νοσ. ΑΧΕΠΑ, 3 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ e-mail: pan_argyriou@yahoo.gr Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Μεταπτυχιακοί τίτλοι- Διατριβές

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΑΛΑΕΙΟ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή θιηληθή-ιαηξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Dr. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΥΑΡΓΑΛΟΤΜΠΑ

Βιογραφικό Dr. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΥΑΡΓΑΛΟΤΜΠΑ Βιογραφικό Dr. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΥΑΡΓΑΛΟΤΜΠΑ Πποζυπικά ηοισεία: Διεύθςνζη: Φξήζηνπ Καξαβαζίιε 14, Νέα Μάθξε Αζήλα Σηλέθωνο: 22940 999 94 (ηαηξείν) 6945 913 495 (mobile) E-mail: chardaloumpas@yahoo.gr Ημεπομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ 1. D.O.L.I.S ζύζηεκα ιηζνηξηςίαο.ζ εκπεηξία από ζε κνλήξε ιηζίαζε ηνπ νπξνπνηεηηθνύ.η.υαηξέηεο,β.αδακόπνπινο,γ.γειαθάο,γ.γαζθαιόπνπι νο,γ.αγγειηδάθεο,φ.νθξάο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Tη κα πενημέκμομε από ηεκ ΕΟΕ. Γ. Μμοηδμύνεξ

Tη κα πενημέκμομε από ηεκ ΕΟΕ. Γ. Μμοηδμύνεξ Tη κα πενημέκμομε από ηεκ ΕΟΕ Γ. Μμοηδμύνεξ Conflict of interest μοδέκ Σθμπμί ηεξ ΕΟΕ Η πνμαγςγή ηεξ ηαηνηθήξ επηζηήμεξ θαη ένεοκαξ θαη εηδηθόηενα ηεξ εηδηθόηεηαξ ηεξ μονμιμγίαξ Η μένημκα γηα ηε δηαηήνεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

27! "# www.haoms2013.org

27! # www.haoms2013.org Τελικό Πρόγραμμα 27 Hilton Cyprus - - 3 27 - - - - - - - --, - - - - - Nic Jung Jung Nic - 4 27 Fiehrs Gerhard Anastassov Youri - Anastassov George 19:00 BALLROOM C OTHELLO BALLROOM B 08:00-09:00 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π. Πρασόπουλος ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα