ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μάιος 11

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 I. BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΠOYΔE TAΔIOΔPOMIA BΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ EΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ... 5 II. ΔIΔAKTIKO EPΓO ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ - EΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ EΠΙΠΕΔΟ... 7 ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΙ... 7 ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ ΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ Η ΚΑΙ Θ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ - EΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε MΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ EΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΚΕΚΛΗΜΕΝΕ OΜΙΛΙΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙ Σε Ελληνικζσ Επιςτημονικζσ Συναντήςεισ... 8 III. KΛINIKO EPΓO...11 IV. EPEYNHTIKO ΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ (25) Ξενόγλωςςεσ Δημοςιεφςεισ ςε περιοδικά με αναφορά ςτο Index Medicus-Pub Med (8) Λοιπζσ Ξενόγλωςςεσ Δημοςιεφςεισ (3) Περιλήψεισ Δημοςιευμζνεσ ςε Περιοδικά Καταχωρημζνα ςτο Index Medicus (14) EΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ AΝΑΚΟΙΝΩΕΙ (37) V. ΠAPAKOΛOYΘHH YNEΔPIΩN EMINAPIΩN

3 I. BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΠOYΔE TAΔIOΔPOMIA Oλνκαηεπώλπκν: Μηράιεο Μαληαηδήο ηνπ Μόζρνπ Tόπνο θαη έηνο γέλλεζεο: Γεξκαλία, Υέξηελ, Oηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Άγακνο Γηεύζπλζε εξγαζίαο: 492 Γεληθό ηξαηησηηθό Ννζνθνκείν Αιεμ/πνιεο, Γληεο Αθηηλνινγηθνύ ηκήκαηνο Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Οςηθίνπ 1 Παξνύζα εξγαζηαθή θαηάζηαζε Λέθηνξαο Αθηηλνινγίαο - Νεπξναθηηλνινγίαο Αθηηλνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο (Γληεο Καζεγεηήο θ. Πξαζόπνπινο) 1.1. BΑΗΚΔ ΠΟΤΓΔ Πξόηππε Εαξίθεηνο Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Αιεμαλδξνύπνιεο ν Γπκλάζην Αιεμαλδξνύπνιεο Δληαίν Πνιπθιαδηθό Λύθεην Αιεμαλδξνύπνιεο 1.2. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ Παλεπηζηήκην: Eηζαγσγή: Πηπρίν: ηξαηησηηθή ρνιή Αμησκαηηθώλ σκάησλ - Iαηξηθή ρνιή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζ/λίθεο. 9/1990, κεηά από εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. 7/1996, βαζκόο Λίαλ Καιώο. Η-Βηνγξαθηθό εκείσκα πνπδέο - ηαδηνδξνκία 3

4 1.3. ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ 9/ / Γεληθό ηξαηησηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ - ρνιή Δθαξκνγήο Τγεηνλνκηθνύ Απνθνίηεζε από ΔΤ ρνιή Ραδηνινγηθνύ Βηνινγηθνύ Υεκηθνύ πνιέκνπ 11/1997-1/2000 Γθηεο Λόρνπ Τγεηνλνκηθνύ - 23 ΔΤΠ/ΥΥΗΗΗ ΣΘΣ Γληεο ηαζκνύ Δπαλαθηεζίκσλ (ΣΔΠ) ΦΡΟΤΡΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Ηαηξόο Φξνπξαξρείνπ Φξνπξάο Αιεμαλδξνύπνιεο Βνεζόο ΥΥΗΗΗ ΣΘΣ/4 νπ ΔΓ/1δ (ζέκαηα Τγεηνλνκηθνύ) 9/2005 8/2007 Γληεο Αθηηλνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ 492 Γεληθνύ ηξαηησηηθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμ/πνιεο 8/2008-2/2009 Γληεο Αθηηλνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ 492 Γεληθνύ ηξαηησηηθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο 2/2009 7/2010 Γληεο Αθηηλνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ 492 Γεληθνύ ηξαηησηηθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο - Λέθηνξαο Αθηηλνινγίαο - Νεπξναθηηλνινγίαο Δξγαζηεξίνπ Αθηηλνινγίαο Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο 8/2010 Παξόλ Γηνξηζκέλνο Λέθηνξαο Αθηηλνινγίαο - Νεπξναθηηλνινγίαο Δξγαζηεξίνπ Αθηηλνινγίαο Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο κε πιήξε θιηληθά θαη εξεπλεηηθά θαζήθνληα 1.4. EΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Η-Βηνγξαθηθό εκείσκα πνπδέο - ηαδηνδξνκία 4

5 1/2000-7/2001 Aθηηλνινγηθό Eξγαζηήξην 424 ΓΝΔ Θεζζαινλίθεο Γηεπζπληήο: Αξρίαηξνο Μ. Καξπδάο. 7/ /2003 Αθηηλνινγηθό Δξγαζηήξην Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ Γηεπζπληήο: Καζ Ν. Γθνπξηζνγηάλλεο 11/2003-9/2005 Αθηηλνινγηθό Δξγαζηήξην Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο Γηεπζπληήο: Καζ Π. Πξαζόπνπινο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο κε ζέκα «πγθξηηηθή Αμηνιόγεζε Σερληθώλ Πνζνηηθήο Δθηίκεζεο Γεπηεξνπαζώλ Δληνπίζεσλ ην Ήπαξ Με Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία ε Αζζελείο Με πκπαγείο Όγθνπο Αιεμαλδξνύπνιε 21/01/ ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ 8/2007-8/2008: Σκήκα Νεπξναθηηλνινγίαο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Cerrahpasa, Ηαηξηθή ρνιή Κσλζηαληηλνύπνιεο Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Civan Islak. Τπεύζπλνη Σκήκαηνο: Καζεγεηήο θ.civan Islak - Καζεγεηήο θ.naci Kocer 1.7. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΤΝΔΓΡΗΩΝ Η-Βηνγξαθηθό εκείσκα πνπδέο - ηαδηνδξνκία 5

6 Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή πλεδξίνπ: «16ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο», επηεκβξίνπ 2006, Αιεμαλδξνύπνιε Organizing Committee Stroke Therapeutics 2008, Alexandroupolis, 6-7 December 2008 Σνπηθή Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ΒΑΛΚΑΝΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1.8. ΚΡΗΣΖ ΓΗΔΘΝΩΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΩΝ ΠΔΡΗΟΓΗΚΩΝ Κξηηήο άξζξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Νεπξναθηηλνινγίαο πξνο δεκνζίεπζε γηα ην πεξηνδηθό «European Radiology» - επίζεκν όξγαλν ηεο European Association of Radiology από ην 2008 εώο ζήκεξα Αγγιηθά 1.9. ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ TOEFL Test of English as a Foreign Language. December 1998 Η-Βηνγξαθηθό εκείσκα πνπδέο - ηαδηνδξνκία 6

7 II. ΔIΔAKTIKO EPΓO 2.1. ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ - EΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ EΠΗΠΔΓΟ πκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Αθηηλνινγία Η θαη Αθηηλνινγία ΗΗ ζηνπο θνηηεηέο ησλ εμακήλσλ Ζ θαη Θ ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο από ην αθαδεκατθό έηνο κέρξη ζήκεξα ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ - EΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ EΠΗΠΔΓΟ πκκεηνρή ζην πξόγξακκα κεηεθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Tνκέα Aθηηλνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Αθηηλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Κξήηεο πνπ απεπζύλεηαη ζε εηδηθεπόκελνπο θαη εηδηθεπκέλνπο Aθηηλνιόγνπο αιιά θαη ζε θιηληθνύο ζπλαδέιθνπο πνπ πεξηιάκβαλε: α. Παξνπζίαζε ελδηαθεξόλησλ πεξηζηαηηθώλ θαη νιηγόιεπηε αλάπηπμε ζέκαηνο (Tutorial - 8:30-09:00), από β. Παξνπζίαζε ελδηαθεξόλησλ πεξηζηαηηθώλ, θάζε εβδνκάδα (Tεηάξηε, 16:30-18:30) από γ. Bηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε, κία θνξά ηνλ κήλα (Tεηάξηε, 16:30-18:30), από Σν πξόγξακκα κεηεθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηιακβάλεηαη θάζε ρξόλν ζε εηδηθή έθδνζε πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο ηαηξνύο ηεο Κξήηεο πκκεηνρή ζην πξόγξακκα κεηεθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Tνκέα Aθηηλνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Αθηηλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο πνπ απεπζύλεηαη ζε εηδηθεπόκελνπο θαη εηδηθεπκέλνπο Aθηηλνιόγνπο αιιά θαη ζε θιηληθνύο ζπλαδέιθνπο πνπ πεξηιάκβαλε: ΗΗ. Γηδαθηηθό Έξγν 7

8 α. Παξνπζίαζε ελδηαθεξόλησλ πεξηζηαηηθώλ θαη νιηγόιεπηε αλάπηπμε ζέκαηνο (Tutorial - 8:30-09:00), από β. Βνεζόο Τπεπζύλνπ (θαζ. Π. Πξαζόπνπινο) θιηληθνεξγαζηεξηαθήο πλάληεζεο Αθηηλνινγίαο - Αηκαηνινγίαο από γ. Παξνπζίαζε ελδηαθεξόλησλ πεξηζηαηηθώλ ζηνπο εηδηθεύνκελνπο ηνπ ηκήκαηνο θαηά ηα αθαδεκατθά έηε θαη Σν πξόγξακκα κεηεθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηιακβάλεηαη θάζε ρξόλν ζε εηδηθή έθδνζε πνπ δηαλέκεηαη ζηα ηκήκαηα θαη ηνπο ηαηξνύο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο θαη ηα αθηηλνινγηθά ηκήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ ηεο αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο Μεηεθπαηδεπηηθά καζήκαηα θαη παξνπζίαζε ελδηαθεξόλησλ πεξηζηαηηθώλ ζηνπο Ηαηξνύο ηνπ ηκήκαηνο Νεπξναθηηλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Cerahpassa ηεο Κσλ/πνιεο ζε Αγγιηθή γιώζζα ΠΡΟΚΔΚΛΖΜΔΝΔ OΜΗΛΗΔ ΓΗΑΛΔΞΔΗ ε Διιεληθέο Δπηζηεκνληθέο πλαληήζεηο 1. ηξνγγπιή Tξάπεδα: Δθπαίδεπζε ζηελ Αθηηλνινγία. πληνληζηήο: Π. Πξαζόπνπινο. Eηζεγεηέο: Μ.Πνκώλε,. Υξηζηόπνπινο, Θ.Πέηζαο, Μ. Μαντατζής 14 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Ζξάθιεην, Δηζήγεζε: «Αμηνιόγεζε ηεο απεηθόληζεο ζηηο θιηληθέο κειέηεο.» Π.Πξαζόπνπινο Μ.Μαντατζής Μεηεθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην θιηληθώλ κειεηώλ. Αζήλα, Ηαλνπαξίνπ Οκηιία: «Δηζαγσγή ζηελ κνξηαθή απεηθόληζε» ΗΗ. Γηδαθηηθό Έξγν 8

9 Μ.Μαντατζής Μεηεθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα Αθηηλνινγίαο Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Οκηιία: «Δλδνθξάληα αλεπξύζκαηα. Απεηθόληζε θαη ελδαγγεηαθή αληηκεηώπηζε» Μ. Μαντατζής Μεηεθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα Αθηηλνινγίαο Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Οκηιία: «Απεηθόληζε θαη ζεξαπεία ελδνθξάλησλ αγγεηαθώλ αλσκαιηώλ» Μ. Μαντατζής Μεηεθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα Αθηηλνινγίαο Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Οκηιία: «Υξόληα Φιεβηθή Αλεπάξθεηα. Ο ξόινο ησλ ππεξήρσλ ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία» Μ. Μαντατζής Μεηεθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα Αθηηλνινγίαο Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Δηζήγεζε: «Υξόληα Φιεβηθή Αλεπάξθεηα. Ο ξόινο ησλ ππεξήρσλ ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία» 7. Δξεπλεηηθή πλεδξία: " Αληαπόθξηζε επαηηθώλ µεηαζηάζεσλ ζηε ρεµεηνζεξαπεία: είλαη αθξηβήο ε θαηεγνξηνπνίεζε µε βάζε ηα RECIST θξηηήξηα;" πληνληζηήο: θαζ. Ν. Γθνπξηζνγηάλλεο Μαντατζής Μ, Παλεπηζηήµην Θξάθεο 18ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Ησάλληλα Δηζήγεζε: " Μαθξνπξόζεζµα απνηειέζµαηα Αγγεηνπιαζηηθήο θαξσηίδσλ ζε αζζελείο µεγάινπ εγρεηξεηηθνύ θηλδύλνπ" πληνληζηήο: Γ. Κηζθίλεο, Μ. Λαδαξίδεο Β. νπθηάο, Μ. Μαντατζής 4ν Παλειήλην πλέδξην Αγγεηαθώλ Δγθεθαιηθώλ Νόζσλ, Αιεμαλδξνύπνιε Οθη 2009 ΗΗ. Γηδαθηηθό Έξγν 9

10 9. ηξνγγπιή Σξάπεδα: "Οη θπζηηθέο βιάβεο δελ είλαη πάληνηε αζώεο" πληνληζηήο: Π. Πξαζόπνπινο Δηζεγεηέο: Αλ.Οηθνλόκνπ, Ν. Κνπξθνπηζάθεο, Μ.Μαντατζής,. Γεπηεξαίνο 20ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Θεζζαιηλίθε Ννε ΠΗ ε Ξέλεο Δπηζηεκνληθέο πλαληήζεηο 1. BCR ΗΗ. Γηδαθηηθό Έξγν 10

11 III. KΛINIKO EPΓO ηελ δηάξθεηα ηεο εηδίθεπζήο κνπ ( ) είρα θαζεκεξηλή ζπκκεηνρή ζην θιηληθό έξγν ζην επίπεδν απαηηήζεσλ γηα εηδηθεπόκελν ηαηξό, πνπ πεξηειάκβαλε ηελ δηελέξγεηα δηαγλσζηηθώλ ή επεκβαηηθώλ αθηηλνινγηθώλ πξάμεσλ, ηνλ αξρηθό ζρνιηαζκό ηνπο θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο γλσκάηεπζεο. ην 424 ΓΝΔ, ην θιηληθό έξγν αθνξνύζε θπξίσο ηελ Κιαζζηθή Αθηηλνδηαγλσζηηθή, ηελ Τπεξερνηνκνγξαθία θαη ηηο εηδθέο αθηηλνδηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο (πεπηηθό νπξνπνηεηηθό), ζην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ ηελ Τπεξερνηνκνγξαθία, ηελ Τπνινγηζηηθή Σνκνγξαθία, ηελ Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία θαη ηελ Δπεκβαηηθή Αθηηλνινγία ελώ ζην ζην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηελ Δπεκβαηηθή Αθηηλνινγία ηελ Τπνινγηζηηθή θαη Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία θαη ηελ Τπεξερνηνκνγξαθία δίλνληαο ζην ηειεπηαίν έηνο ηεο εηδηθόηεηαο ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Νεπξναθηηλνινγία όπσο triplex θαξσηίδσλ θαη ζπνλδπιηθώλ αξηεξηώλ ζηελ Τπεξερνηνκνγξαθία, αγγεηνγξαθίεο θαξσηίδσλ θαη παλαγγεηνγξαθίεο εγθεθάινπ ζηελ Δπεκβαηηθή Αθηηλνινγία θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο εγθεθάινπ θαη ζπνλδπιηθήο ζηήιεο λσηηίνπ κπεινύ ζηηο απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο (ΤΣ ΜΣ). Πέξαλ ηνπ θιηληθνύ έξγνπ, ζε όια ηα παξαπάλσ λνζνθνκεία βνήζεζα ζηελ κεραλνξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξεζε ησλ αζζελώλ ελώ ηδηαίηεξα ζην λνζνθνκείν ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο ζπλεξγάζηεθα γηα ηελ δεκηνπξγία εηδηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ελζσκάησζε ζε ζπζηήκαηα αξρεηνζέηεζεο εηθόλσλ (PACS) ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αξρεηνζέηεζε ησλ εμεηάζεσλ θαη ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ αξρείσλ (teaching files). Δξγάζηεθα κε πιήξε λνζνθνκεηαθά θαζήθνληα σο εηδηθόο αθηηλνιόγνο ζην 492 Γεληθό ηξαηησηηθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο γηα δύν έηε (9/2005 8/2007, 8/2008-ζήκεξα) σο δηεπζπληήο ηνπ Αθηηλνινγηθνύ ηκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ ελαζρόιεζή κνπ ήηαλ θαζεκεξηλή θαη κε πιήξεο σξάξην θαη πεξηειάκβαλε δηαγλσζηηθό έξγν απιέο αθηηλνγξαθίεο, εηδηθέο εμεηάζεηο ππό αθηηλνζθόπεζε όπσο ππεινγξαθίεο, βαξηνύρα γεύκαηα, Τπεξερνηνκνγξαθηθέο εμεηάζεηο ζηελ εκβέιεηα ηεο δηαγλσζηηθήο ΗΗΗ. Κιηληθό Έξγν 11

12 Αθηηλνινγίαο όπσο ππεξερνηνκνγξαθίεο θνηιηαθήο ρώξαο, αιιά θαη έγρξσκσλ ππεξερνηνκνγξαθεκάησλ (triplex) αγγείσλ θαζώο θαη εμεηάζεηο καιαθώλ κνξίσλ. ην παξαπάλσ δηάζηεκα απέθηεζα ζεκαληηθή θιηληθή εκπεηξία ζε κεγάιν αξηζκό πεξηζηαηηθώλ. Σελ ίδηα πεξίνδν ππήξμα επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Αθηηλνινγηθνύ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο κε ηδηαίηεξε ζπκκεηνρή ζην ηκήκα επεκβαηηθήο αθηηλνινγίαο κε θύξην αληηθέηκελν αγγεηνγξαθίεο πνιιέο από ηηο νπνίεο αθνξνύζαλ ηα αγγεία ηνπ ανξηηθνύ ηόμνπ θαη ηα ελδνεγθεθαιηθά αγγεία. ηελ δηάξθεηα ηεο κεηεθπαίδεπζήο κνπ (8/2007-8/2008) ζηελ Κσλ/πνιε (Cerahpasa Tip Facultesi, University of istanbul), ε δξαζηεξηόηεηά κνπ κε λνζνθνκεηαθά θαζήθνληα αθνξνύζε ην θαζεκεξηλό θιηληθό έξγν ηόζν ηεο δηαγλσζηηθήο λεπξναθηηλνινγίαο όζν θαη θπξίσο ηεο επεκβαηηθήο λεπξναθηηλνινγίαο κε ζπκκεηνρή ζηελ εθηέιεζε επεκβαηηθώλ ηαηξηθώλ πξάμεσλ πνπ αθνξνύλ δηάγλσζε ή ζεξαπεία παζήζεσλ ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο όπσο είλαη ηα ελδνθξάληα αλεπξύζκαηα, νη αξηεξηνθιεβώδεηο δπζπιαζίεο θαη αξηεξηνθιεβώδεηο επηθνηλσλίεο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο (ελδνθξάληα ή ελδνκπειηθά), εκβνιηζκνί όγθσλ ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, αληηκεηώπηζε κε ηνπνζεηήζεηο ελδναπιηθώλ κεηαιιηθώλ λαξζήθσλ (stent) ζε ζηελώζεηο ησλ θαξσηίδσλ θαη ησλ ζπνλδπιηθώλ αξηεξηώλ ηόζν ζην εμσθξάλην όζν θαη ζην ελδνθξάλην ηκήκα ηνπο. Παξάιιεια ζπκκεηείρα ζην εβδνκαδηαίν εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην ηνπ ηκήκαηνο κε παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε πεξηζηαηηθώλ θαη ζηηο θιηληθνεξγαζηεξηαθέο ζπλαληήζεηο κε ηελ λεπξνινγηθή θαη λεπξνρεηξνπξγηθή θιηληθή. Από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009 έρσ εθιεγεί Λέθηνξαο Αθηηλνινγίαο κε εμεηδίθεπζε ζηελ Νεπξναθηηλνινγία ζην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. ΗΗΗ. Κιηληθό Έξγν 12

13 IV. EPEYNHTIKO ΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 4.1. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ (25) Ξελόγισζζεο Γεκνζηεύζεηο ζε πεξηνδηθά κε αλαθνξά ζην Index Medicus-Pub Med (8) 1. Mazonakis M, Damilakis J, Mantatzis M, Prassopoulos P, Maris T, Varveris H, Gourtsoyiannis N. Stereology versus planimetry to estimate the volume of malignant liver lesions on MR imaging. Magn Reson Imaging 2004; 22(7): (ISSN: X, IF: 1.580) 2. Oikonomou A, Mantatzis M, Ritis K, Kartalis G, Prassopoulos P. Multiple splenic macronodular tuberculomas: MRI characteristics under treatment. Int J Tuberc Lung Dis. 2006; 10(2):233-4 (ISSN: , IF: 2.035) 3. Kazakos K, Chatzipapas C, Xarchas KC, Mantatzis M, Tilkeridis K, Galanis V, Verettas DA. Knee osteonecrosis due to lead poisoning: case report and review of the literature. Med Sci Monit. 2006; 12(9):CS85-9. (ISSN: , IF: 1.595) 4. Hatzidakis A, Petrakis I, Mantatzis M, Chamalakis C, Chalkiadakis G, Gourtsoyiannis N. Bilio-cutaneous fistula formation after percutaneous liver mass biopsy: embolization of the tract with a gelatin matrix. Int Surg. 2006; 91(6):341-4 (ISSN: , IF: 0.273) IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 13

14 5. Mantatzis M, Prassopoulos P. Total body fat, visceral fat, subcutaneous fat, bone marrow fat? What is important to measure? AJR Am J Roentgenol. 2007; 189 (6): W386 (ISSN: X, IF: 2.117) 6. M.Mantatzis, O. Kizilkilic, S. Albayram, B. Kara, N. Kocer, C. Islak Endovascular Treatment of Aneurysms Associated with Fenestrated A1 Segment of Anterior Cerebral Artery: Report of Two Cases. J Neuroimaging Aug 14 (PMID: ) 7. Prassopoulos P, Mantatzis M. Metastatic disease response to treatment: how many lesions to measure? J Clin Oncol ;28(5):e81 8. V. D. Souftas, A. Kozadinos, M. Mantatzis, P. Prassopoulos. CT or MR images assist planning of one-stage stent placement for biliary obstruction Diagnostic and Interventional Radiology, submitted (ISSN: ) 9. Mantatzis M, Kakolyris S, Amarantidis K, Karayiannakis A, Prassopoulos P. Treatment Response Classification of Liver Metastatic Disease evaluated on imaging. Are RECIST unidimensional measurements accurate?" Eur Radiol Jul;19(7): Λνηπέο Ξελόγισζζεο Γεκνζηεύζεηο (3) 10. A. Delistamatis 1, G. Delovski 1, M. Mantatzis 2, N. Tapus 1 1 University POLITEHNICA of Bucharest, 2 School of Medicine-Democritus University of Thrace Authoring environment system for creating teaching files from PACS CSCS-15 15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL SYSTEMS AND COMPUTER SCIENCE May 25-27, Bucharest, 2005 IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 14

15 11. M. Mantatzis, P.Prassopoulos University Hospital of Alexandroupolis, Medical School of Thrace (2008, Jan 8). Lumbar Facet Synovial Cyst: A potential cause of sciatica, {Online}. URL: 12. M.Mantatzis, P.Prassopoulos University Hospital of Alexandroupolis, Medical School of Thrace Astrocytoma of cervical spine Eurorad case Case 6298 (submitted) Πεξηιήςεηο Γεκνζηεπκέλεο ζε Πεξηνδηθά Καηαρσξεκέλα ζην Index Medicus (14) 13. Volume measurement of malignant liver lesions from MR images. Comperative evaluation of two techniques M.Mazonakis, M. Mantatzis, P. Prassopoulos, J. Damilakis, T. Maris, N. Gourtsogiannis European Congress of Radiology 2003, March 2003, Vienna European Radiology, supplement 1 to volume 13, February 2003: B279 (IF:2,554) 14. Web based system for handling DICOM structured report documents from PACS for educational and research purposes A. Delistamatis, M. Mantatzis, E. Kaldoudi, D. Ouzounis, P. Prassopoulos; Alexandroupolis/GR European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna European Radiology, supplement 1 to volume 15, February 2005: S183 (IF:2,554) 15. Does core lung biopsy with large needle ( 18 G) increase pneumothorax incidence? Oikonomou A, Patlakas G, Mantatzis M, Panagiotidou L, Bouros D, Prassopoulos P. IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 15

16 European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna European Radiology, supplement 1 to volume 15, February 2005: S 325 (IF:2,554) 16. Terminal stage pelvic malignancy with bilateral obstructive uropathy: Is there a role for percutaneous intervention? V.D. Souftas, M. Mantatzis, P. Prassopoulos; Alexandroupolis/GR European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna, Austria European Radiology, supplement 1 to volume 15, February 2005: S330 (IF:2, Assessment of metastatic liver tumor burden on MR imaging: Validity of unidimensional and bi-dimensional measurements M. Mazonakis 1, P. Prassopoulos 2, M. Mantatzis 2, J. Damilakis 1, N. Gourtsoyiannis 1 ; 1Iraklion/GR, 2Alexandroupolis/GR European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna, Austria European Radiology, supplement 1 to volume 15, February 2005: S360 (IF:2,554) 18. Hydatid disease revisited Oikonomou A, Deftereos S, Mantatzis M, Fotiadou V, Sourailidis P, Prassopoulos P. European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna European Radiology, supplement 1 to volume 15, February 2005: S369 (IF:2,554) 19. Taking advantage of PACS/structured reports resources to generate teaching files A. Delistamatis 1, M. Mantatzis 1, N. Tapus 2, P. Prassopoulos 1 1 Alexandroupolis/GR, 2 Bucharest/RO European Congress of Radiology 2006, March 2006, Vienna European Radiology, supplement 1 to volume 16, February 2006: S167 (IF:2,554) IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 16

17 20. High-resolution CT of the chest in cystic fibrosis: Is simplification of scoring systems reliable? Oikonomou A, Hatziagorou E, Mantatzis M, Tsanakas J, Prassopoulos P. European Congress of Radiology 2006, March 2006, Vienna European Radiology, supplement 1 to volume 16, February 2006: S170 (IF:2,554) 21. Progression of lung disease on pulmonary function tests (PFT) and highresolution computed tomography (HRCT) in children and adolescents with cystic fibrosis. Hatziagorou E, Oikonomou A, Kirvassilis F, Mantatzis M, Prassopoulos P, Tsanakas J. 29th European Cystic Fibrosis Conference, June 15-18, 2006, Copenhagen, supplement 1 to volume 5, 2006: S48 (IF:ζα αλαθνηλσζεί ην 2008) 22. MRI assessment of body fat distribution M. Mantatzis, A. Milousis, A. Delistamatis, S. Katergari, D. Papachristou, E. Maltezos, P. Prassopoulos; Alexandroupolis/GR European Radiology,: Supplement 3 to Volume 16/ June, 2006 C59 (IF:2,554) 23. CT-enteroclysis in patients with Crohn's disease: a pictorial essay N.A. Courcoutsakis, N. Pantazis, M. Mantatzis, S. Deftereos, P. Prassopoulos; Alexandroupolis/GR European Radiology,: Supplement 3 to Volume 16/ June, 2006 C75 (IF:2,554) 24. Comparison of progression in lung structure and lung function in children and adolescents with cystic fibrosis Hatziagorou E, Oikonomou A, Kirvassilis F, Mantatzis M, Prassopoulos P, Tsanakas J. IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 17

18 16th European Respiratory Society Annual Congress, September 2-6, 2006, Munich European Respiratory Journal, supplement 50, volume 28, September 2006: 714s (IF:2,275) 25. Unidimensional versus volumetric measurements of liver metastatic lesions, are measurements proposed by Response Evaluation Criteria in Solid Tumors sufficient for patient surveillance?: preliminary results M. Mantatzis, K. Amarantidis, A. Kozadinos, S. Kakolyris, P. Prassopoulos; Alexandroupolis/GR European Radiology,: Supplement 3 to Volume 17/ June, 2007 C77 (IF:2,554) 26. Multiple anthropometric parameters associated to b-cell function in normal and diabetic men A. Milousis, D. Papachristou, S. Katergari, M. Mantatzis, B. Asimakopoulos, G.Chalikias, T.Gioka, I.Bounias, D.Christakidis, E.Maltezos, S.Veletza, P.Prassopoulos, N.Nikolettos, Alexandroupolis, Greece 67 th Scientific Sessions of American Diabetes Association, June 2007, Chicago,IL Diabetes, Supplement 1 to volume 56/ June 2007 (IF: 7.955) 4.2. EΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ AΝΑΚΟΗΝΩΔΗ (37) Ξελόγισζζεο Αλαθνηλώζεηο (18) 1. M.Mazonakis, M.Mantatzis, P.Prassopoulos, J.Damilakis, T.G.Maris, N.Gourtsoyiannis. Volume measurement of malignant liver lesions from MR images: Comparative evaluation of two techniques. European Congress of Radiology 2003, March 2003, Vienna, Austria 2. A. Delistamatis, M. Mantatzis, E. Kaldoudi, D. Ouzounis, P. Prassopoulos; Alexandroupolis/GR Web based system for handling DICOM structured report documents from IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 18

19 PACS for educational and research purposes European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna, Austria 3. Oikonomou A, Deftereos S, Mantatzis M, Fotiadou V, Sourailidis P, Prassopoulos P. Hydatid disease revisited European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna, Austria 4. Oikonomou A, Patlakas G, Mantatzis M, Panagiotidou L, Bouros D, Prassopoulos P. Does core lung biopsy with large needle ( 18 G) increase pneumothorax incidence? European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna, Austria 5. V.D. Souftas, M. Mantatzis, P. Prassopoulos; Alexandroupolis/GR Terminal stage pelvic malignancy with bilateral obstructive uropathy: Is there a role for percutaneous intervention? European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna, Austria 6. M. Mazonakis 1, P. Prassopoulos 2, M. Mantatzis 2, J. Damilakis 1, N. Gourtsoyiannis 1 ; 1Iraklion/GR, 2Alexandroupolis/GR Assessment of metastatic liver tumor burden on MR imaging: Validity of unidimensional and bi-dimensional measurements European Congress of Radiology 2005, March 2005, Vienna, Austria 7. A. Delistamatis 1, M. Mantatzis 1, N. Tapus 2, P. Prassopoulos 1 Taking advantage of PACS/structured reports resources to generate teaching files 1 Alexandroupolis/GR, 2 Bucharest/RO European Congress of Radiology 2006, March 2006, Vienna 8. Oikonomou A, Hatziagorou E, Mantatzis M, Tsanakas J, Prassopoulos P. High-resolution CT of the chest in cystic fibrosis: Is simplification of scoring systems reliable? IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 19

20 European Congress of Radiology 2006, March 2006, Vienna 9. Hatziagorou E, Oikonomou A, Kirvassilis F, Mantatzis M, Prassopoulos P, Tsanakas J. Progression of lung disease on pulmonary function tests (PFT) and highresolution computed tomography (HRCT) in children and adolescents with cystic fibrosis. 29th European Cystic Fibrosis Conference, June 15-18, 2006, Copenhagen 10. Hatziagorou E, Oikonomou A, Kirvassilis F, Mantatzis M, Prassopoulos P, Tsanakas J. Comparison of progression in lung structure and lung function in children and adolescents with cystic fibrosis. 16th European Respiratory Society Annual Congress, September 2-6, 2006, Munich 11. M. Mantatzis, A. Milousis, A. Delistamatis, S. Katergari, D papachristou, E. Maltezos, P. Prassopoulos MRI assessment of body fat distribution. ESGAR 2006, Crete, Ηνπλ NA Courcoutsakis, N.Pantazis, M. Mantatzis, S deftereos, P. Prassopoulos CT enteroclysis in patients with Crohn s disease, a pictorial essay ESGAR 2006, Crete, Ηνπλ Souftas V. D., A. Kozadinos, M. Mantatzis, V. Fotiadou, N. Pantazis, P. Prassopoulos Greece Ct or Mr Images Assist Planning of Primary Stent Placement for Biliary Obstruction 5th BCR 2007, Nov 2007, Zlatibor, Serbia IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 20

21 14. Souftas V. D., A. Kozadinos, M. Mantatzis, S.A. Panagoutsos, P.S. Passadakis, V.A. Vargemezis, P. Prassopoulos Greece The Effectiveness of Percutaneous Intraluminal Restoration of Stenosed or Occluded Subclavian or Anonymous Veins in Haemodialysed Patients with Fistulas and Arm Swelling 5th BCR 2007, Nov 2007, Zlatibor, Serbia 15. Souftas VD, Kozadinos A, Mantatzis M, Pappas TT, Georgiadis GS, Lazarides MK, Prassopoulos P Greece Late Post-Traumatic Giant Pseudoaneurysm and Arteriovenous Fistula of the Inferior Epigastric Artery: Treatment with Transcatheter Coil Embolization 5th BCR 2007, Nov 2007, Zlatibor, Serbia 16. I. Mokali, M. Mantatzis, K. Amarantidis, D. Theodorakis, S. Voulgaridou, S. Kakolyris, P.Prasopoulos Measuring metastaic liver lesions on MRI examinations: What the radiographer should know " European Congress of Radiology 2008, March 2008, Vienna (accepted) 17. A.Milousis, D. Papachristou, S. Katergari, M. Mantatzis, B. Asimakopoulos, G. Chalikias, T. Gioka, I. Bounias, D. Christakidis, E. Maltezos, S. Veletza, P. Prassopoulos, N. Nikolettos, Alexandroupolis, Greece Multiple Anthropometric Parameters Associated to [beta]-cell Function in Normal and Diabetic Men 67 th Scientific Sessions of American Diabetes Association, June 2007, Chicago,IL 18. A. Milousis, S. Katergari, B. Asimakopoulos, S. Veletza, E. Maltezos, M. Mantatzis, D. Papachristou Leptin and Resistine levels in relation to body fat distribution in diabetic patients and normal individuals. Endocrine society s 89 th annual meeting ENDO 2007, June 2-5, Taronto, Canada IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 21

22 19. M. Mantatzis, S. Kakolyris, K. Amarantidis, G. Daskalogiannakis, I. Mokali, A. Karagiannakis, P. Prassopoulos Classification of response to treatment in liver metastatic disease: Comparison between volume and unidimensional measurements on MRI European Congress of Radiology 2009, March 2009, Vienna, Austria (accepted for oral presentation) Eιιεληθέο Αλαθνηλώζεηο (20) 20. Μ.Μαντατζής, Ο.Παπαθσλζηαληίλνπ, Ε.ππξηδάθε,.Καξακπέθηνο, Ν.Γθνπξηζνγηάλλεο «Νόζνο Osgood-Schlatter: Απεηθνληζηηθά επξήκαηα ζηελ Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία Γόλαηνο.» 12ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Ννε 2002, Λάξηζζα 21. Μ.Μαντατζής, Κ.Γ.Υιαπνπηάθεο,.Καξακπέθηνο, Ν.Γθνπξηζνγηάλλεο «Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ αξρείνπ κε ηελ βνήζεηα επξείαο ρξήζεο ινγηζκηθνύ.» 12ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Ννε 2002, Λάξηζζα 22. Δ.Μαγθαλάο, Θ.Υνπξδάθε, Α.Βνινπδάθε, Μ.Γαζθαινγηαλλάθε, Η.Σδνπαλάθεο, Δ.Αζαξηώηε, Μ.Μαντατζής, Ν.Γθνπξηζνγηάλλεο «Ο ξόινο ηνπ λνζειεπηηθνύ ηζηνξηθνύ ζηελ πξόιεςε ησλ αλεπηζύκεησλ αληηδξάζεσλ από ηελ ρνξήγεζε ελδνθιέβησλ ζθηαγξαθηθώλ.» ΥΗΗΗ Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην, Γεθεκβξίνπ 2002, Αζήλα 23. Π.θνξδίιεο, Φ. Γεκνπιηόο, Γ.ακσλάθεο, E.De Bree, Μ.Μαντατζής, Μ.Σδαξδή, Η.Μνπδάο, Ζ.Κνπξνύκαιεο Γηαθνξνδηαγλσζηηθά ελδνερνγξαθηθά (EUS) θξηηήξηα ιεηνκπώκαηνο - ιεηνκπνζαξθώκαηνο 22ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο, Ννε 2002, Αζήλα IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 22

23 24. Π.θνξδίιεο, Φ. Γεκνπιηόο,. παλνπδάθεο, Γ.ακσλάθεο, Μ.Μαντατζής, Γ.Γξακκαηηθάθεο,.αληδάο, Μ.Σδαξδή «Ζ εληεξνζθόπεζε ζε ζπάληεο, αδηεπθξίληζηεο αηκνξξαγίεο πεπηηθνύ.» 22ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο, Ννε 2002, Αζήλα 25. Μ.Μαντατζής, Ο.Παπαθσλζηαληίλνπ, B.Υαηδεκαλώιε Ν.Γθνπξηζνγηάλλεο «Απεηθόληζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ ηνπ γόλαηνο κε Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία. ύγθξηζε ηξηώλ αθνινπζηώλ.» 13ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην, Θεζζαινλίθε 9-11 Ννε Οηθνλόκνπ Α, Γεπηεξαίνο, Μαντατζής Μ, Παλαγησηνπνύινπ Γ, Φσηηάδνπ Β, νπξατιίδεο Π, Πξαζόπνπινο Π. «Τδαηηδηθή λόζνο ιηγόηεξν ζπρλέο εληνπίζεηο θαη άηππεο εθδειώζεηο». 14ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Ννεκβξίνπ 2004, Ζξάθιεην Κξήηεο. Έπαηλνο 2εο θαιύηεξεο αλαξηεκέλεο εξγαζίαο 27. Οηθνλόκνπ Α, Παηιάθαο Γ, Μαντατζής Μ, Παλαγησηίδνπ Λ, Φσηηάδνπ Β, Μπνύξνο Γ, Πξαζόπνπινο Π. «Γηαδεξκηθή βηνςία πλεύκνλα: ε ρξήζε κεγάιεο δηακέηξνπ βειόλαο (18G) απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα πλεπκνζώξαθα;» 14ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Ννεκβξίνπ 2004, Ζξάθιεην Κξήηεο. 28. Υαηδεαγόξνπ Δ, Οηθνλόκνπ Α, Κπξβαζίιεο Φ, Μαντατζής Μ, Πξαζόπνπινο Π, Σζαλάθαο Η. «Δμέιημε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ αθηηλνινγηθώλ επξεκάησλ ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο πςειήο επθξίλεηαο ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε θπζηηθή ίλσζε». 44ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδηαηξηθήο, 9-11 Ηνπλίνπ 2006, Ρόδνο 29. Μ.Μαντατζής, Α. Μεινύζεο, Α. Γειεζηακάηεο, Καηεξγάξε, Γ. Μπνύληαο, Γ. Παπαρξήζηνπ, Δ. Μαιηέδνο, Π. Πξαζόπνπινο «Πξνζέγγηζε ηεο ζσκαηηθήο θαηαλνκήο ιίπνπο κέζσ ηεο MRI» IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 23

24 32 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα, 9-13 Ματ Α. Μεινύζεο, Β. Γάθε, Σ. Γεώξγα,. Καηεξγάξε, Μ. Μαντατζής, Ν. Νηθνιέηηνο, Π. Πξαζόπνπινο, Γ. Παπαρξήζηνπ «Δπίπεδα ξεδηζηίλεο νξνύ θαη ζπζρέηηζήο ηνπο κε δείθηεο ιίπνπο ζε αζζελείο κε ζαθραξώδε Γηαβήηε ηύπνπ ΗΗ» 13 ν επηζηεκνληθό ζπλέδξην θνηηεηώλ ηαηξηθήο Διιάδνο, Απξ 2007, Αζήλα (Έπαηλνο θαιύηεξεο αλαθνίλσζεο κε αληηθέηκελν πεξί ηνπ ζαθραξώδνπο δηαβήηε «εηο κλήκελ θνηηεηνύ ηαηξηθήο Αλδξέα Κνξηζηάλνπ») 31. Β. νπθηάο, Α. Κνδαδίλνο,, Π. Πξαζόπνπινο Γηαδεξκηθή αθαίξεζε ελδναπιηθώλ μέλσλ ζσκάησλ». 16 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό ζπλέδξην αθηηλνινγίαο, Αιεμ/πνιε επ Π.Αξγπξνπνύινπ, Κ. Βαδηθόιηαο, Β. Φσηηάδνπ, Μ.Μαντατζής, Δ. Μαπξίδνπ, Υ. Πηπεξίδνπ, Π. Πξαζόπνπινο. «Νεπξναπεηθόληζε ζε αζπλήζε αίηηα κπειηθήο ζπλδξνκήο 16 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό ζπλέδξην αθηηλνινγίαο, Αιεμ/πνιε επ Β. νπθηάο, Μ.Μαντατζής, Α. Κνδαδίλνο, Β. Φσηηάδνπ,. Γεπηεξαίνο, Π. Πξαζόπνπινο «Γηαδεξκηθή ζπνλδπινπιαζηηθή (ΓΠ) κε δηπιή απεηθνληζηηθή θαζνδήγεζε (CT θνξεηήο αθηηλνζθόπεζεο) 16 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό ζπλέδξην αθηηλνινγίαο, Αιεμ/πνιε επ Β. νπθηάο, Μ.Μαντατζής, F. Fanelli, Α. Κνδαδίλνο, Θ. Παπάο, Μ. Λαδαξίδεο, Π.Πξαζόπνπινο «Γηαδεξκηθή ελδναγγεηαθή αληηκεηώπηζε (CAS) ησλ ζηελώζεσλ ησλ θαξσηίδσλ κε ρξήζε θίιηξνπ πξνζηαζίαο 16 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό ζπλέδξην αθηηλνινγίαο, Αιεμ/πνιε επ Β. νπθηάο, Α. Κνδαδίλνο, Μ.Μαντατζής, Π. νπξατιίδεο, Π. Παζαδάθεο, Β. Βαξγεκέδεο, Π. Πξαζόπνπινο IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 24

25 «Γηαδεξκηθή ελδναπιηθή απνθαηάζηαζε απνθξάμεσλ θεληξηθώλ θιεβώλ ζε αηκνθαζαηξόκελνπο αζζελείο. 16 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό ζπλέδξην αθηηλνινγίαο, Αιεμ/πνιε επ Α. παλνπδάθε, Ν. Κνπξθνπηζάθεο, Μ. Μαντατζής, Γ. Γαζθαινγηαλλάθεο, Π. Πξαζόπνπινο «Πεξηηνλατθέο ζπιινγέο θαη αλαηνκηθνί ρώξνη θαη δνκέο ζηελ πεξηηνλατθή θνηιόηεηα. Απεηθνληζηηθή ζεκεηνινγία ζηελ Τπνινγηζηηθή Σνκνγξαθία. 17 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό ζπλέδξην αθηηλνινγίαο, Πάηξα 9-11 Ννε Β. νπθηάο, Α. Κνδαδίλνο, Μ. Μαντατζής, Π. Πξαζόπνπιόο «CT θαη MRI ζηνλ πξνεγρεηξεηηθό ζρεδηαζκό δηαδεξκηθήο δηεπαηηθήο ηνπνζέηεζεο stent ρνιεθόξσλ» 17 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό ζπλέδξην αθηηλνινγίαο, Πάηξα 9-11 Ννε Η. Μόθαιε,. Βνπιγαξίδνπ, Γ. Θενδσξάθεο, Μ. Μαντατζής, Π.Πξαζόπνπινο «Απεηθόληζε δεπηεξνπαζώλ εληνπίζεσλ ζην ήπαξ κε ρξήζε δηπινύ ζθηαγξαθηθνύ (Gd SPIO) 4o Παλειιήλην ζπλέδξην ηερλνιόγσλ αθηηλνιόγσλ, Πάηξα 2-5 Ννε Βνπιγαξίδνπ, Η. Μόθαιε,. Μσξατηεο, Π. Γθόηζεο, Γ. ηάκνπ, Μ. Γθαηίδνπ, Μ. Μαντατζής, Α. Κνδαδίλνο, Ν. Παληαδήο, F. Fanelli, Β. νπθηάο, Π.Πξαζόπνπινο «Γηαδεξκηθή αληηκεηώπηζε ζηέλσζεο θαξσηίδσλ ζηνλ αγγεηνγξάθν. Ζ ζεκαζία ηεο ζπλνρήο ηεο επεκβαηηθήο νκάδαο». 4o Παλειιήλην ζπλέδξην ηερλνιόγσλ αθηηλνιόγσλ, Πάηξα 2-5 Ννε Μόθαιε Η., Βνπιγαξίδνπ., Θενδσξάθεο Γ., Φνπηδηηδή Σ., Μαληαηδήο Μ. νπθηάο Β., Πξαζόπνπινο Π. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΗΑΚΑΘΔΣΖΡΗΟΤ ΔΜΒΟΛΗΜΟΤ ΜΤΩΜΑΣΩΝ ΜΖΣΡΑ ΜΔ ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ (ΜΣ) 18ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Nνεκβξίνπ 2009, Ησάλληλα IV. Δξεπλεηηθό ζπγγξαθηθό έξγν 25

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Η. ΚΑΦΡΗΣΑ Παιδίαηπορ - Παιδογαζηπενηεπολόγορ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σόπορ γέννηζηρ: Σόπορ καηαγωγήρ: Γιεύθςνζη ιαηπείος: Αζήλα Λακία Φζηώηηδαο Φαλεξσκέλεο 5, Υνιαξγόο 15561,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΝΛΝΚΑ: Κξπζηαιιέληα Αιεμαλδξάθε ΓΗΔΘΛΠΖ: Πεξηθιένπο 11, Μαξνύζη ΡΖΙΔΦΩΛΝ: 2108024440 (θηλ.) 6977616161 E-mail: alexandrakik@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ονομαηεπώνυμο Βαθμίδα Γνωζηικό ανηικείμενο Δργαζηήριο Γραθείο ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ Λέθηνξαο Παζνινγηθή Αλαηνκηθή Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá 4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá ΟΡΓΑΝΩΖ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξωζεο Μαηάλδξνπ 9, 115 28 Αζήλα Σει. / Φαμ: 210 7210055 E-mail: info@atherosclerosis-gr.org

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Γιεύθςνζη καηοικ. : Μ. Αιεμάλδξνπ 77, 13676 Θξαθνκαθεδόλεο Αζήλα, ηει. 2432-688, e-mail korp@gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Με θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Με ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο

Με θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Με ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 1 o Πεξηερόκελα 1.1. ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ... 1 1.1.1. ΟΡΙΜΟ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 2 1.1.2. ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ... 3 1.1.3. ΣΟΥΟΙ ΤΓΥΡΟΝΗ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ... 5 1.2. ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) Υποέργο: 3 «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τίτλοσ: «Σχεδιαςμόσ, Ανάπτυξη και Αξιολόγηςη Σεναρίων Μικτήσ Μάθηςησ

Διαβάστε περισσότερα