Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών"

Transcript

1 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4ο εξάμηνο ΣHMΜY Ελόηεηα 0: Δηζαγσγή Δηδάζθοληες: Σηάζεο Εάρνο, Άξεο Παγνπξηδήο, Κσζηήο Σαγώλαο, Γεκήηξεο Σνύληξεο Επηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Σηάζεο Εάρνο, Άξεο Παγνπξηδήο 1

2 Επιστήμη των Υπολογιστών Ο επηζηεκνληθόο θαη ηερλνινγηθόο θιάδνο πνπ: κειεηάεη ηελ αλαπαξάζηαζε, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ κέζσ ππνινγηζηώλ θαη δηθηύσλ αλαδεηά θαη εμεηάδεη ηξόπνπο (αιγόξηζκνπο, δνκέο δεδνκέλσλ, γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, αξρηηεθηνληθέο) γηα ηελ απνδνηηθή πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ 2

3 Άλλα ονόματα Informatics (Πιεξνθνξηθή) Computing Science (Δπηζηήκε Υπνινγηζκώλ) Dijkstra: «Ζ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ έρεη σο αληηθείκελν ηνπο ππνινγηζηέο όζν θαη ε αζηξνλνκία ηα ηειεζθόπηα» 3

4 Κεντρικό ερώτημα της επιστήμης υπολογιστών Τη κπνξεί λα κεραλνπνηεζεί θαη κάιηζηα απνδνηηθά; Πνηα πξνβιήκαηα κπνξνύκε λα ιύζνπκε κε ππνινγηζηή θαη πόζν θαιά; 4

5 Όψεις επιστήμης υπολογιστών Θεσξεηηθέο ζεκειηώζεηο: ππνινγηζηκόηεηα, ινγηθή, απηόκαηα, γξάθνη Αιγόξηζκνη θαη πνιππινθόηεηα Γιώζζεο θαη κνληέια πξνγξακκαηηζκνύ: πξνζηαθηηθέο, αληηθεηκελνζηξεθείο, ζπλαξηεζηαθέο, ινγηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, γιώζζεο ζελαξίσλ Μεηαγισηηηζηέο Αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηή, assembly Χεθηαθή ζρεδίαζε, VLSI 5

6 Άλλες όψεις της επιστήμης των υπολογιστών Γίθηπα θαη δηαδίθηπν Δκπνξηθέο εθαξκνγέο (online ζπλαιιαγέο, e- commerce, e-banking, e-anything). Σύγρξνλε ηερλνινγία (AI, multimedia, ubiquitous computing) Αζθάιεηα θαη παξαθνινύζεζε (encryption, security, e-voting, digital warfare, big brother) Αιιαγέο ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο (αγνξέο, δηαζθέδαζε, θνηλσληθά δίθηπα) 6

7 Κλάδοι επιστήμης υπολογιστών (i) Υπνινγηζηκόηεηα θαη πνιππινθόηεηα Αιγόξηζκνη θαη δνκέο δεδνκέλσλ Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη κεηαγισηηηζηέο Τερλνινγία ινγηζκηθνύ Βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ Αξρηηεθηνληθή θαη νξγάλσζε ππνινγηζηώλ Λεηηνπξγηθά - παξάιιεια - θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα 7

8 Κλάδοι επιστήμης υπολογιστών (ii) Γίθηπα ππνινγηζηώλ θαη ηερλνινγίεο δηαδηθηύνπ Τερλεηή λνεκνζύλε Δπηθνηλσλία αλζξώπνπ κεραλήο, πνιπκέζα Κξππηνγξαθία Υπνινγηζηηθή βηνινγία, βηνινγηθνί ππνινγηζκνί Κβαληηθνί ππνινγηζκνί 8

9 Είπαν... Dijkstra: «Τν εξώηεκα εάλ ν σποιογηζηής ζθέθηεηαη δελ είλαη πην ελδηαθέξνλ από ην εξώηεκα εάλ ην σποβρύτηο θοισκπάεη» Tom Watson, IBM, 1945: «Ο θόζκνο δελ ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξνπο από πέληε σποιογηζηές» 9

10 Θεωρητικές θεμελιώσεις Υπνινγηζηκόηεηα: ποηά πξνβιήκαηα κπνξνύκε λα ιύζνπκε; Υπνινγηζηηθή πνιππινθόηεηα: πόζο θαιά κπνξνύκε λα ηα ιύζνπκε;... σο πξνο ην ρξόλν σο πξνο ην ρώξν/κλήκε σο πξνο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο σο πξνο bandwidth 10

11 Θεωρητικές θεμελιώσεις: υπολογιστική πολυπλοκότητα Αιγόξηζκνη: άλσ θξάγκαηα ηαμηλόκεζε (κε bubblesort): O(n 2 ) Απνδείμεηο δπζθνιίαο: θάησ θξάγκαηα ηαμηλόκεζε κε ζπγθξίζεηο: Ψ(n logn) NP-πιεξόηεηα: ηζρπξή έλδεημε απνπζίαο απνδνηηθνύ αιγνξίζκνπ million dollar question! 11

12 Θεωρητικές θεμελιώσεις: εργαλεία Μνληέια ππνινγηζκνύ: πεπεξαζκέλα απηόκαηα, κεραλέο Turing, ι-ινγηζκόο, ινγηθά θπθιώκαηα, λεπξσληθά δίθηπα,... Αλαπαξάζηαζε πξνβιεκάησλ: γξάθνη, ινγηθή, γξακκηθόο πξνγξακκαηηζκόο,... 12

13 Πρόγραμμα Αθξηβήο πεξηγξαθή ελόο αιγνξίζκνπ ζε κία ηππηθή γιώζζα πνπ νλνκάδεηαη γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Οη ελέξγεηεο εθαξκόδνληαη ζε αληηθείκελα πνπ ιέγνληαη δεδνκέλα (data) 13

14 Διατύπωση αλγορίθμου σε γλώσσα Φπζηθέο γιώζζεο Φσξίο απζηεξνύο ζπληαθηηθνύο θαλόλεο Μεγάιε ππθλόηεηα θαη ζεκαζηνινγηθή ηθαλόηεηα Τππηθέο γιώζζεο Απζηεξό ζπληαθηηθό θαη ζεκαζηνινγία Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ Τππηθέο γιώζζεο πεξηγξαθήο ππνινγηζκώλ Δληνιέο εθηειέζηκεο από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή 14

15 Οργάνωση υπολογιστών (i) 15 Αλαπαξάζηαζε θαη πξάμεηο δπαδηθώλ αξηζκώλ Καηεγνξίεο αξρηηεθηνληθώλ Αξρέο ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο εθαξκνγώλ ζε αξρηηεθηνληθέο/πιηθό Δηζαγσγή ζηελ θαηαζθεπή νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ 15

16 Οργάνωση υπολογιστών (ii) 16 Υιηθό (hardware), νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κηθξνεπεμεξγαζηώλ (ηκήκαηα θαη ιεηηνπξγία ππνινγηζηή, κνξθή εληνιήο-γιώζζα κεραλήο, ζπκβνιηθή γιώζζα (assembly), ζρεδίαζε κλήκεο-πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο-κνλάδεο απνζήθεπζεο) Δηζαγσγή ζην ινγηζκηθό ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα κεηαγισηηηζηήο 16

17 Επίλυση προβλημάτων μέσω Η/Υ Πξόβιεκα Αιγόξηζκνη Γιώζζα Αξρηηεθηνληθή Σπλόινπ Δληνιώλ Μηθξναξρηηεθηνληθή Κπθιώκαηα Σηνηρεία 17

18 Επίλυση προβλημάτων μέσω Η/Υ Μηα ζπζηεκαηηθή αθνινπζία κεηαζρεκαηηζκώλ κεηαμύ ησλ επηπέδσλ αθαίξεζεο (layers of abstraction) Πρόβιεκα Αιγόρηζκος Πρόγρακκα Αρτηηεθηοληθή Σσλόιοσ Εληοιώλ Σρεδηαζκόο Λνγηζκηθνύ: Δπηινγή αιγνξίζκσλ θαη δνκώλ δεδνκέλσλ Πξνγξακκαηηζκόο: Φξήζε γιώζζαο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ αιγνξίζκνπ Μεηάθξαζε/Γηεξκελεία: Μεηαηξνπή γιώζζαο ζε εληνιέο κεραλήο 18

19 συνέχεια Αρτηηεθηοληθή Σσλόιοσ Εληοιώλ Σρεδηαζκόο Δπεμεξγαζηή Μηθροαρτηηεθηοληθή Σρεδηαζκόο Λνγηθήο/Κπθιώκαηνο Κσθιώκαηα Circuits Γηαδηθαζία Καηαζθεπήο Σηοητεία Devices 19

20 Τρία παραδείγματα υπολογισμού Αξηζκνί Fibonacci Κύθινο Euler θύθινο Hamilton Κξππηνγξαθία δεκνζίνπ θιεηδηνύ 20

21 Αριθμοί Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,... F 0 = 0, F 1 = 1 F n = F n-1 + F n-2, n >=2 Πξόβιεκα: Γίλεηαη n, λα ππνινγηζηεί ην F n Πόζν γξήγνξν κπνξεί λα είλαη ην πξόγξακκά καο; 21

22 Το πρόβλημα του Euler Γίλεηαη γξάθνο. Υπάξρεη ηξόπνο λα πεξάζνπκε από θάζε αθκή κηα αθξηβώο θνξά; Seven Bridges of Königsberg Source: 22

23 Το πρόβλημα του Hamilton Γίλεηαη γξάθνο. Υπάξρεη ηξόπνο λα πεξάζνπκε από θάζε θνξπθή κηα αθξηβώο θνξά; Source: emat6690/essay1/gt.html 23

24 Το πρόβλημα του Hamilton Γίλεηαη γξάθνο. Υπάξρεη ηξόπνο λα πεξάζνπκε από θάζε θνξπθή κηα αθξηβώο θνξά; Source: emat6690/essay1/gt.html 24

25 P =? NP Τη είλαη πην εύθνιν; Να βξείηε ηηο ιύζεηο ησλ αζθήζεσλ ή λα ηηο αληηγξάςεηε; Πόζν πην δύζθνιν είλαη λα βξνύκε θάπνηα ιύζε από ην λα ηελ επαιεζεύζνπκε; Απηό είλαη νπζηαζηηθά ην P =? NP πξόβιεκα, πνπ απνηειεί ην πην ζεκαληηθό αλνηθηό πξόβιεκα ηεο Θεσξεηηθήο Πιεξνθνξηθήο ζήκεξα. Σην πξνζθέξνληαη 1εθ. δνιάξηα γηα ηε ιύζε ηνπ! 25

26 Κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού Σπλαξηήζεηο κνλήο θαηεύζπλζεο (one-way functions): εύθοιο λα ππνινγηζηνύλ, δύζθοιο λα αληηζηξαθνύλ Κξππηνγξαθία δεκνζίνπ θιεηδηνύ (θαηάργεζε ηελ αλάγθε αληαιιαγής θιεηδηώλ!): ζηεξίδεηαη ζηελ ύπαξμε ηέηνησλ ζπλαξηήζεσλ. Κξππηνζύζηεκα RSA [Rivest-Shamir-Adleman, 1977] ζπλάξηεζε θξππηνγξάθεζεο: c = m e mod n Αζθάιεηα RSA: δελ ππάξρεη (ειπίδοσκε, ρξεηαδόκαζηε απόδεημε!) απνδνηηθόο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ m δεδνκέλσλ ησλ c, e, θαη n, αλ n είλαη ζύλζεηνο (...εθηόο αλ γλσξίδνπκε παξαγνληνπνίεζε ηνπ n) Γειαδή ε ζσλάρηεζε θρσπηογράθεζες RSA είλαη κολής θαηεύζσλζες (κάιινλ!) 26

27 Συμπεράσματα (i) Πνιιά ελδηαθέξνληα πξνβιήκαηα δελ μέξνπκε αλ κπνξνύκε λα ηα ιύζνπκε αξθεηά γξήγνξα κε ππνινγηζηή Αθόκε θαη όηαλ είκαζηε ζίγνπξνη όηη ππάξρεη ιύζε θαη κάιηζηα κνλαδηθή (ζσλαρηήζεης κολής θαηεύζσλζες) Υπάξρνπλ θαη πξνβιήκαηα πνπ δελ ιύλνληαη θαλ! : Halting Problem 27

28 Συμπεράσματα (ii) Δίλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε ηί κπνξνύκε θαη ηί δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε κε ηνπο ππνινγηζηέο Απηό κειεηάεη ε Δπηζηήκε ησλ Υπνινγηζηώλ Ζ ππνινγηζηηθή δπζθνιία νξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ (π.ρ. παξαγνληνπνίεζε) κπνξεί λα είλαη επηζπκεηή (θξππηνγξαθία, εθινγέο) Τα καζεκαηηθά είλαη πάληα επίθαηξα! 28

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΑΣΚΖΚΑΣΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΚΔΣΑΠΣΤΥΗΑΘΩΛ ΠΟΤΓΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΔΠΗΣΖΚΩΛ ΕΩΖ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ Τπολογιζηικό Δπγαλείο για ηην απεικόνιζη ηηρ σπονικήρ ζςζσέηιζηρ ηυν εγκεθαλικών πςθμών ηος ύπνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Πηστιακή Δργαζία Ανάλσζη Κακόβοσλοσ Λογιζμικού (Malware Analysis)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα