ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 )"

Transcript

1 ΤΥΠ. ΠΗΓ. ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Δημόσιο τεχνικό έργο. Διάκριση από εργασίες ν.1881/90. Εργολαβικό όφελος καταβάλλεται μόνο σε εξόφληση λογαριασμών εκτέλεσης δημοσίου έργου. Περ/γία: Ανάθεση καθαρισμού πεύκων και θάμνων, λόφων και αλσών -υλοτομίας ξηρών δένδρων. Δεν αποτελεί δημόσιο έργο αλλά εργασίες και πρέπει να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ν.2286/95 και π.δ.394/96. Μη νόμιμη η καταβολή εργολαβικού οφέλους. Εισηγητής: Μ. Βλαχάκη, Πάρεδρος Δημοτικό έργο. Διάκριση από εργασίες ν.1881/90 (αρθρ.11 παρ.2) και ν.2286/95 (αρθρ.1 παρ.2). Καταβολή εργολαβικού οφέλους μόνο σε περίπτωση εξόφλησης λογαριασμού δημ. έργου. Περ/γία: Τοποθέτηση και εκτοποθέτηση εορταστικού στολισμού. Συγγνωστή πλάνη. Εκχώρηση απαίτησης. Συνέπειες. Η έκδοση του χρηματικού εντάλματος γίνεται στο όνομα του εκχωρητή και αρχικού δικαιούχου της απαίτησης, με απαραίτητη όμως προϋπόθεση την αναγραφή στο "σώμα" αυτού ότι υπάρχει ενεχυρίαση, ούτως ώστε να μπορεί να προβεί ο ταμίας του δήμου στις περαιτέρω ενέργειες (αρθρ.60 παρ.7 β.δ.17.5/ ). Εισηγητής: Αργυρώ Λεβέντη, Πάρεδρος Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών «Διευθέτηση φιλοξενίας συνέδρων» και κατακύρωση αυτού στη μειοδότρια εταιρεία. Μετά από αύξηση του προβλεπόμενου αριθμού των συνέδρων, μη νόμιμα ανατέθηκε απευθείας σε ξενοδοχείο η φιλοξενία των επί πλέον συνέδρων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που να αιτιολογεί τους λόγους της απευθείας ανάθεσης (αρθρ. 266 π.δ. 410/1995). Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Δέσποινα Κωνσταντάρα, Πάρεδρος Αναθέσεις(απευθείας ή με πρόχειρο διαγωνισμό) εργασιών για κατασκευή περίφραξης, τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, αντιστήριξη κερκίδων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δύο μικρών γηπέδων ποδοσφαίρου, κατά τη διαδικασία του ν.2286/95 και π.δ.394/95. Μη νόμιμες, καθόσον οι ως άνω εργασίες συνιστούν δημόσιο έργο και για την ανάθεση εκτέλεσής τους τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. Εισηγητής: Στυλιανός Λεντιδάκης, Πάρεδρος Δαπάνη αμοιβής εταιρείας για φύλαξη χώρων του δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον η εν λόγω αρμοδιότητα ανήκει μεν στο δήμο, εξακολουθεί όμως να ασκείται, κατά ρητή πρόβλεψη του νομοθέτη, από αστυνομικά όργανα, αφού δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη, από την παρ.2 του άρθρ.3 του ν. 2647/98,Κ.Υ.Α. για το χρόνο έναρξης της αρμοδιότητας αυτής από τη Δημοτική Αστυνομία. (Σχετ. Πραξ. Β Κλιμ. 442/05).

2 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ Εισηγητής: Γεώργιος Κωνσταντάς, Σύμβουλος Ανάθεση εργασιών αρμοδιότητας δήμου σε δημοτική επιχείρηση αυτού (συνδέσεις αποχέτευσης σε διάφορες περιοχές του δήμου και γενικές επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων), βάσει του αρθρ. 36 Δ.Κ.Κ. Νόμιμη, καθόσον το ανωτέρω άρθρο, δεν απαιτεί τη διενέργεια διαγωνισμού. Επιπλέον, έχουν επισυναφθεί όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (πρακτικά πιστοποίησης εργασιών, αναλυτικός επιμετρητικός πίνακας κλπ). Εισηγητής: Μιχαήλ Ζυμής, Σύμβουλος Δαπάνη αμοιβής εταιρείας για την ανάθεση της εργασίας: "Υγειονομική ταφή απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ του Δήμου Πατρέων". Μη νόμιμα περιλαμβάνονται στην εν λόγω δαπάνη, εργολαβικό όφελος, γενικά έξοδα και αμοιβή για απολογιστικές εργασίες, τα οποία καταβάλλονται μόνο στην εξόφληση λογαριασμών που αφορούν στην εκτέλεση δημοσίων έργων. Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Ελένη Νικολάου, Εισηγητής Μη νόμιμη η απευθείας ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών, όταν δεν συντρέχουν οι σωρευτικά απαιτούμενες προϋποθέσεις και όταν πρόκειται για νέες εργασίες. Εισηγητής: Αντιγόνη Στίνη, Πάρεδρος Μη νόμιμη η κατάτμηση της συνολικής δαπάνης μίσθωσης μηχανημάτων για συντήρηση έργων οδοποιίας και η απευθείας ανάθεση αυτών, προς αποφυγή διενέργειας διαγωνισμού, ενώ ήταν δυνατή η πρόβλεψη των αναγκών του Δήμου και η κάλυψη αυτών με διαγωνισμό. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ( 061 ) ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Α. Πανουτσακοπούλου, Εισηγήτρια Αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου ιδιώτη. Δεν γεννάται θέμα παραγραφής καθόσον η αναγκαστική απαλλοτρίωση δεν μπορεί να θεωρηθεί συντελεσθείσα χωρίς την προηγούμενη παρακατάθεση ή καταβολή της αποζημίωσης στο δικαιούχο, ο οποίος μέχρι να γίνει αυτή, διατηρεί όλα τα δικαιώματά του επί της ιδιοκτησίας του. Τέτοιο θέμα γεννάται μόνο αναφορικά με την είσπραξη είτε της παρακατατεθείσας αποζημίωσης είτε της διαφοράς μεταξύ της επιδικασθείσας οριστικής αποζημίωσης σε σχέση με προσωρινή. Νόμιμη καταβολή. 2

3 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ( 070 ) ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΚ Τ Σ15Β Εισηγητής: Νικόλαος Μηλιώνης, Πάρεδρος Εκκαθάριση αποδοχών ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών δήμου. Μη νόμιμη, βάσει της 2302/ Κ.Υ.Α., αλλά βάσει της 99751/8911/ Κ.Υ.Α. με την οποία μειώθηκαν οι αποδοχές των εν λόγω υπαλλήλων. Εισηγητής: Ελένη Φώτη, Σύμβουλος Αποδοχές υπαλλήλου δήμου, που καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Δεν είναι νόμιμη η επάνοδός του στην Υπηρεσία πριν από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης(άρθρ. 154 ν.1188/81), αφού οι συνέπειες από την καταδικαστική απόφαση εκλείπουν μόνο με την άρση ή την έκτιση της επιβληθείσας ποινής. Η πράξη αυτή κρίθηκε μη ανακλητέα με την 57/2005 του ιδίου Τμήματος. Εισηγητής: Α. Νικητάκης, Πάρεδρος Οι μηνιαίες αποδοχές, από , των Γενικών Γραμματέων των δήμων, οι Δήμαρχοι των οποίων δικαιούνται να λαμβάνουν έξοδα παράστασης προσαυξημένα κατά 20%, υπολογίζονται σε ποσοστό 65% επί των προσαυξημένων εξόδων παράστασης του του οικείου Δημάρχου. Εισηγητής: Σ. Λεντιδάκης, Πάρεδρος Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου με πάγια αντιμισθία. Μη νόμιμος, καθόσον υπερβαίνει τα καθοριζόμενα από τις οικείες διατάξεις ελάχιστα όρια αμοιβών (αρθρ. 21 παρ. 3 του ν. 3274/2004 και αρθρ.8 παρ. 6 του ν. 3205/2003). Σύμβαση μεταξύ δήμου και δικηγόρου για αύξηση μηνιαίων αποδοχών, που η νομιμότητά της κρίθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Έκταση δεδικασμένου. Τρόπος υπολογισμού της αμοιβής μετά την ισχύ του ν. 2470/97. Εισηγητής: Η. Αλεξανδρόπουλος, Σύμβουλος Καταβολή οφειλόμενων μισθών, τόκων και δικαστικής δαπάνης, από Δήμο, σε πρώην υπάλληλο δημοτικής επιχείρησης αυτού, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης. Μη νόμιμη, καθόσον στο στάδιο της εκκαθάρισης η επιχείρηση διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και εξακολουθεί να ευθύνεται για την εκπλήρωση των χρηματικών της οφειλών. 3

4 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ (Ο73) ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Κ. Ζώη, Πάρεδρος Απόλυση υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω σωματικής ανικανότητας. Διοικητική διαδικασία. Η πράξη της Δημαρχιακής Επιτροπής δεν συνιστά απόφαση περί απολύσεως αλλά απλή γνωμοδότηση υπέρ της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας του. Μη νόμιμη καταβολή αποζημίωσης. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ( ) ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Τεχνικός υπάλληλος Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στον οποίο δεν χορηγήθηκε, εξαιτίας έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, η κανονική ετήσια άδεια απουσίας από την εργασία, δικαιούται αποδοχών αντίστοιχων με τις ημέρες άδειας που δεν έλαβε, προσαυξημένες κατά 25%, ανεξαρτήτως της έγκαιρης η μη υποβολής σχετικής αίτησης για την χορήγησή της. Μη νόμιμη δαπάνη που υπερβαίνει τις παραπάνω οριζόμενες αποδοχές. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ( ) ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ Εισηγητής: Ε. Δημολιού, Εισηγήτρια Αποζημίωση ιδιώτη για βλάβη που υπέστη ελαστικό του αυτοκινήτου του, κατά τη διέλευσή του από οδό, στην οποία τέθηκε, από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, σιδερένιο πλαίσιο για ενίσχυση του πεζοδρομίου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν έχει προηγηθεί γνωμοδότηση του δικηγόρου του δήμου για το συμβιβασμό (αρθρ.263 Δ.Κ.Κ.). Εισηγητής: Νικόλαος Μηλιώνης, Πάρεδρος Αποζημίωση σε ιδιώτη για την αποκατάσταση ζημίας που προκλήθηκε στο Ι.Χ. αυτοκίνητο του, όταν υπέπεσε σε αυτό κάδος απορριμμάτων του δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον α) ο συμβιβασμός για κατάργηση δίκης έγινε από αναρμόδιο όργανο (Δ.Σ. αντί Δ.Ε., λόγω ποσού), β) δεν προκύπτει ύπαρξη τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή κατάργηση δίκης. Επιπλέον, η διαφορά που ανακύπτει από την αξίωση του ιδιώτη κατά του δήμου είναι αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού μη υπαγόμενη στη δικαιοδοσία του Ε.Σ. (Ε.Σ. Ολομ.961/2000,1362/ 1982,I Τμ.128/03,530/87).(Σχετ Πρ.VII Τμ. 9,10,12/2005). 4

5 ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Αποζημίωση σε ιδιώτη για ζημίες που υπέστη το κατάστημα του λόγω κακής κατάστασης του αγωγού ακαθάρτων. Μη νόμιμη, χωρίς τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή απόφαση συμβιβασμού ή κατάργηση δίκης, απαραίτητα δικαιολογητικά για αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας. Η ανωτέρω αξίωση του ιδιώτη εμπίπτει στο αρθρ.105 Εισ.Ν.Α.Κ. (αδικαιολόγητος πλουτισμός) μη υπαγόμενη στη δικαιοδοσία του Ε.Σ. (Ε.Σ. Ολομ.961/2000, 1363/1983,I Τμ. 128/03,530/ 87). Αρχή ειδικότητας πιστώσεων - Μη νόμιμη μεταφορά πίστωσης. Εισηγητής: Α. Λεβέντη, Πάρεδρος Αποζημίωση σε δημότη για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το Ι.Χ. αυτοκίνητό του από πτώση κλαδιού. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, αρμοδιότητα του δήμου να καταβάλλει με αυτεπάγγελτη ενέργεια αποζημιώσεις στους πολίτες. Επιπλέον, η εν λόγω δαπάνη δεν συντελεί στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών του δήμου (αρθρ. 24 παρ. 1 Δ.Κ.Κ.) και δεν συμβάλλει στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του. Τέλος η απαίτηση για αποζημίωση δεν έχει αναγνωριστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. (Σχετ. η 23/2005 πραξ. VII Τμ.). Εισηγητής: Σ. Πουλής, Πάρεδρος Αρμοδιότητα της Δημαρχιακής Επιτροπής να αναγνωρίζει απαιτήσεις τρίτων κατά του δήμου δια καταρτίσεως συμβάσεως εξώδικου συμβιβασμού (άρθρα 263 και 111 παρ. 2 π.δ. 410/95), αρκεί να συντρέχουν οι πραγματικοί και νομικοί όροι για τη σύναψη του συμβιβασμού (αρθρ. 914 και 922 Α.Κ.). Παρεμπίπτων έλεγχος της πράξης του συμβιβασμού, εφόσον συνεπάγεται πληρωμή δαπάνης υποκείμενης στον προληπτικό έλεγχο του Ε.Σ. από τα αρμόδια όργανα αυτού. Περ/για: Νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης από δήμο σε ιδιώτες κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού για ζημίες που υπέστησαν τα αυτοκίνητά τους, α) όταν από κουρευτική μηχανή του δήμου εκτοξεύτηκε πέτρα και β) όταν έσπασε ξερό κλαδί δέντρου που εφύετο σε κοινόχρηστο χώρο. Μη νόμιμη, όμως, η καταβολή αποζημίωσης για ζημίες που υπέστη αυτοκίνητο, όταν δένδρο, που εφύετο σε πεζόδρομο, έπεσε πάνω σ' αυτό, λόγω ισχυρών ανέμων. Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Αποζημίωση εισπρακτόρων δήμου λόγω απασχόλησής τους εκτός έδρας ή γραφείου. Προϋπόθεση νόμιμης εκκαθάρισης της ως άνω αποζημίωσης, η σύνταξη πίνακα, στον οποίο να καταγράφονται οι μετακινήσεις και το ύψος των εκτός έδρας ή γραφείου πραγματοποιηθεισών εισπράξεων, και η θεώρηση αυτού από τον οικείο ταμία. 5

6 ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Αποζημίωση ιδιωτών για ζημίες που προκλήθηκαν στα αυτοκίνητά τους από πτώση κλαδιών. Μη νόμιμη, καθόσον δεν επήλθε έγκυρος συμβιβασμός, αφού δεν προκύπτει η ύπαρξη τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή κατάργηση διαφορά που ανακύπτει από την αξίωση των ιδιωτών δίκης. Η εμπίπτει στο αρθρ.105 Εισ.Ν.Α.Κ. (Σχετ. πρ Β'Κλιμ.4,6/2004, 162/05). Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Αποζημίωση ιδιώτη για ζημίες που υπέστη το αυτοκίνητό της λόγω πρόσκρουσης σε κολωνάκι ευρισκόμενο στο οδόστρωμα. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προκύπτει η ύπαρξη τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή κατάργηση δίκης και συνεπώς δεν επήλθε έγκυρος συμβιβασμός. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ( 091 ) ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Δ. Δεδούσης, Σύμβουλος Απόσπαση υπαλλήλων από ν.π.δ.δ. σε ν.π.ι.δ. και από Ο.Τ.Α. σε ν.π.δ.δ. Δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου η δυνατότητα των αποσπάσεων αυτών. Από την έναρξη ισχύος του νέου υπαλληλικού κώδικα (ν.2683/99) έχουν καταργηθεί όλες οι διατάξεις του προϊσχύσαντος ομοίου (π.δ.611/77). Οι αποσπάσεις των υπαλλήλων ρυθμίζονται αποκλειστικά πλέον από το αρθρ.68 του ως άνω νόμου. Μη νόμιμες. ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ( 112 ) ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Εξώδικος συμβιβασμός. Δεν παράγει μεν κατά νόμο δεδικασμένο αφού δεν αποτελεί δικαστική απόφαση και ως εκ τούτου δεν δημιουργεί τελεσιδικία, πλην όμως το γεγονός αυτό και μόνο δεν μπορεί αυτοτελώς να στηρίξει λόγο άρνησης θεώρησης του χρηματικού εντάλματος, εάν δεν αμφισβητείται η κτήση και η ύπαρξη της αξίωσης και δεν αναδεικνύεται πλημμέλεια της εγκυρότητας και νομιμότητας του συμβιβασμού. Περ/γία:Εξώδικος συμβ/σμός μεταξύ δήμου και Α.Ε. για τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών που προέκυψαν από εκτέλεση από αυτήν εργολαβίας δημοτικού έργου. Μεταγενέστερη της λύσης της σύμβασης πτώχευση της εταιρείας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της πληρωμής. ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Δ. Τσακανίκας, Πάρεδρος Επίδομα παραγωγικότητας ετών , ως προϊόν συμβιβασμού. Προϋποθέσεις για την έγκυρη κατάρτιση αυτού:οι τυχόν δικαστικές αποφάσεις των υπαλλήλων να μην έχουν καταστεί τελεσίδικες και ως εκ τούτου να μην έχουν επιλύσει με οριστικό τρόπο την υφιστάμενη μεταξύ των μερών (υπαλλήλων και ν.π.δ.δ) έριδα, κατά την ισχύ του αρθρ.27 ν.3013/02.ούτε είναι δε, απαραίτητο να έχει προηγηθεί η άσκηση σχετικής αγωγής ή υποβολή αίτησης στη διοίκηση για την εξώδικη αναγνώριση 6

7 της σχετικής αξίωσης. Θέμα παραγραφής δεν τίθεται, καθόσον η αξίωση γεννήθηκε το πρώτον από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου. Υπόψη και αρθρ.25 παρ.1 ν.3156/03. Νόμιμη καταβολή. ΠΡΚ Τ Σ8Α ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Μ. Ζαγκλιβερινού, Σύμβουλος Καταβολή πριμ παραγωγικότητας ετών (1ης δόσης) σε υπαλλήλους μετά από σύναψη συμβιβασμού με το δήμο, κατ' εφαρμογή αρθρ.27 παρ.6 εδ.α' ν.3013/ 2002.Μη νόμιμη για υπαλλήλους οι οποίοι είχαν ήδη προσφύγει, πριν την ισχύ του ως άνω νόμου, κατά του οικείου Ο.Τ.Α. στη δικαιοσύνη, η οποία εξέδωσε στην προσφυγή τους αμετάκλητες απορριπτικές αποφάσεις, με συνέπεια να μην υφίσταται πλέον έριδα ή αβεβαιότητα κατά την ισχύ του ν.3013/02 που να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμβιβασμού (αρθρ.871 Α.Κ.). Εισηγητής: Νικόλαος Μηλιώνης, Πάρεδρος Εκκαθάριση αποδοχών ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών δήμου. Μη νόμιμη, βάσει της2302/ Κ.Υ.Α., αλλά βάσει της 99751/8911/ Κ.Υ.Α. με την οποία μειώθηκαν οι αποδοχές των εν λόγω υπαλλήλων. Εισηγητής: Δέσποινα Κωνσταντάρα, Πάρεδρος Εκτέλεση έργου μετά από προφορική εντολή Δημάρχου. Άκυρη η δικαιοπραξία και συνεπώς άκυρος και ο εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ δήμου και εργολάβου για την αξίωση πληρωμής αυτού. Εισηγητής: Ελένη Φώτη, Σύμβουλος Αποδοχές υπαλλήλου δήμου, που καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Δεν είναι νόμιμη η επάνοδός του στην Υπηρεσία πριν από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης(άρθρ. 154 ν.1188/81), αφού οι συνέπειες από την καταδικαστική απόφαση εκλείπουν μόνο με την άρση ή την έκτιση της επιβληθείσας ποινής. Δεν ανακλήθηκε από την 57/2005 πράξη του ιδίου Τμήματος. Εισηγητής: Σ. Πουλής, Πάρεδρος Αρμοδιότητα της Δημαρχιακής Επιτροπής να αναγνωρίζει απαιτήσεις τρίτων κατά του δήμου δια καταρτίσεως συμβάσεως εξώδικου συμβιβασμού (άρθρα 263 και 111 παρ. 2 π.δ. 410/95), αρκεί να συντρέχουν οι πραγματικοί και νομικοί όροι για τη σύναψη του συμβιβασμού (αρθρ. 914 και 922 Α.Κ.). Παρεμπίπτων έλεγχος της πράξης του συμβιβασμού, εφόσον συνεπάγεται πληρωμή δαπάνης υποκείμενης στον προληπτικό έλεγχο του Ε.Σ. από τα αρμόδια όργανα αυτού. Περ/για: Νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης από δήμο σε ιδιώτες κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού για ζημίες που υπέστησαν τα αυτοκίνητά τους, α) όταν από κουρευτική μηχανή του δήμου εκτοξεύτηκε πέτρα και β) όταν έσπασε ξερό κλαδί δέντρου που εφύετο σε κοινόχρηστο χώρο. Μη νόμιμη, όμως, η καταβολή αποζημίωσης για ζημίες που υπέστη αυτοκίνητο, όταν δένδρο, που εφύετο σε πεζόδρομο, έπεσε πάνω σ' αυτό, λόγω ισχυρών ανέμων. 7

8 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ Εισηγητής:Β. Σοφιανού, Πάρεδρος Σύναψη δανείου με Τράπεζα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών δήμου που προέκυψαν από την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και για την καταβολή αποζημιώσεων από έργα πολεοδομικού σχεδιασμού. Μη νόμιμη, καθόσον: α)στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. δεν αναφέρονται τα συγκεκριμένα έργα που εκτελέστηκαν με αυτεπιστασία, ούτε προσδιορίζονται ειδικότερα τα έργα πολεοδομικού σχεδιασμού και β) εγκρίθηκαν μόνο ορισμένοι από τους περιεχόμενους στη σύμβαση δανείου όρους. Εισηγητής: Αντιγόνη Στίνη, Πάρεδρος Αναδρομική καταβολή επιδόματος πληροφορικής σε υπαλλήλους δήμου, κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού. Μη νόμιμη, καθόσον: α) δεν υπήρχε νόμιμη αξίωση, αφού οι υπάλληλοι δεν υπηρετούσαν σε οργανικές θέσεις υπηρεσιών ή κέντρων πληροφορικής και β)είχε προηγηθεί αρνητική γνωμοδότηση του δικηγόρου του δήμου, καθισταμένου άκυρου του συμβιβασμού(αρθρ.263 π.δ.410/95).εξάλλου σύμφωνα με το ίδιο άρθρο δεν επιτρέπεται συμβιβασμός για μισθολογικές απαιτήσεις. ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ( 382 ) ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Σ. Λεντιδάκης, Πάρεδρος Καταβολή εφημεριών σε ιατρό, ο οποίος κατέχει θέση Δημάρχου. Μη νόμιμη, καθόσον κατά τη διάρκεια της θητείας του τελεί σε υποχρεωτική άδεια απουσίας από το Νοσοκομείο, ανεξάρτητα από την υποβολή ή μη σχετικής αίτησής του (άρθρ. 298 παρ.7 π.δ/τος 410/95 και 28 του ν.2539/97). ΔΑΝΕΙΑ ( 157 ) ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Προϋποθέσεις λήψης δανείου για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η χρησιμοποίηση του δανείου για σκοπό άλλο από αυτό για τον οποίο συνήφθη μη νόμιμη. Τακτοποίηση του δημιουργηθέντος ελλείμματος από τη μη νόμιμη διάθεση του προϊόντος του δανείου με κάλυψη αυτού από τα έσοδα του δήμου. Εισηγητής:Β. Σοφιανού, Πάρεδρος Σύναψη δανείου με Τράπεζα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών δήμου που προέκυψαν από την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και για την καταβολή αποζημιώσεων από έργα πολεοδομικού σχεδιασμού. Μη νόμιμη, καθόσον: α)στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. δεν αναφέρονται τα συγκεκριμένα έργα που εκτελέστηκαν με αυτεπιστασία, ούτε προσδιορίζονται ειδικότερα τα έργα πολεοδομικού σχεδιασμού και β) εγκρίθηκαν μόνο ορισμένοι από τους περιεχόμενους στη σύμβαση δανείου όρους. 8

9 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ( ) ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ Εισηγητής: Αντιγόνη Στίνη, Εισηγήτρια Δαπάνη που διενεργείται από τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των δήμων (μεταφορά πόσιμου ύδατος). Νόμιμη, εφόσον υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση, χωρίς να εξετάζεται αν τα εισπραχθέντα από ανταποδοτικά τέλη έσοδα επαρκούν για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών. (Όμοια η 515/03 Πραξ. του Β Κλιμακίου). Εισηγητής: Κ. Σταμούλη, Πάρεδρος Δαπάνη διενέργειας προληπτικών ιατρικών εξετάσεων ορισμένων κατηγοριών προσωπικού Ο.Τ.Α. Μη νόμιμη, καθόσον η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τον οικείο φορέα υγειονομικής περίθαλψης των υπαλλήλων και όχι το δήμο. Συγγνωστή πλάνη, διότι η αρμόδια υπηρεσία στηρίχθηκε σε σχετικό έγγραφο του Γ.Γ. Υπουργείου Εμπορίου, σύμφωνα με το οποίο η ανάληψη της εν λόγω δαπάνης ανάγεται στην αρμοδιότητα του εργοδότη και όχι του Ταμείου. Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Δαπάνη για εκδηλώσεις μορφωτικού και αθλητικού χαρακτήρα. Νόμιμες, σύμφωνα με το αρθρ.218 παρ.4 π.δ.410/95 και 25 ν.3202/2003. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΚΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ - ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (16003 ή ή 16012) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Δ. Πέππας, Πάρεδρος Δαπάνη διανυκτέρευσης συγγραφέα που κλήθηκε να παραστεί σε πολιτιστική εκδήλωση δήμου για να ομιλήσει. Θεωρείται δαπάνη φιλοξενίας, που ναι μεν δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, αλλά συμβάλλει έμμεσα στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του δήμου. Εισηγητής: Σ. Πουλής, Πάρεδρος Προμήθεια 400 καρφιτσών με την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίες διατέθηκαν σε μαθητές δημοτικού διαμερίσματος, που πέτυχαν σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Δαπάνη μη νόμιμη. Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Δ. Λασκαράτος, Πάρεδρος Έξοδα φιλοξενίας (διαμονή με πλήρη διατροφή) ατόμων, που συμμετείχαν σε αγώνα ποδοσφαίρου των ομάδων εργαζομένων σε δήμους. Μη λειτουργική. Εισηγητής: Α. Σαντοριναίου, Πάρεδρος Παράθεση γεύματος σε εστιατόριο προς τιμήν αποχωρήσαντος διευθυντή δήμου. Δαπάνη που δεν προβλέπεται από το νόμο, δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες ή τους σκοπούς του δήμου. 9

10 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Ε. Κραμποβίτη, Πάρεδρος Οι ομάδες εργασίας σε δήμους και κοινότητες για εκκαθάριση δημοτολογίων και σύνταξη νέων εκλογικών καταλόγων με αμιγή υπηρεσιακή σύνθεση(αποκλειστικά και μόνο από υπαλλήλους του οικείου δήμου) δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής πλην των αποδοχών τους. Δαπάνη, η πραγματοποίηση της οποίας ρητά απαγορεύεται από διάταξη νόμου, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως λειτουργική. Εισηγητής: Ε. Κουλουμπίνη, πάρεδρος Αγορά αντιτύπων βιβλίου από δήμο. Μη νόμιμη, κατ'αρθρ.218 παρ.4 π.δ.410/95.λειτουργική, όμως η σχετική δαπάνη υπερβαίνει το προσήκον μέτρο για τη θεραπεία του σκοπού που επιδιώκεται. Εισηγητής: Ε. Λυκεσά, Πάρεδρος Συνδιοργάνωση εκδήλωσης δήμου με αστική εταιρεία. Έννοια πολιτιστικής εκδήλωσης κατ'αρθρ.218 π.δ.410/95. Μη νόμιμη. Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Δαπάνες για διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης σε πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου από δήμο. Δεν ευρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου ούτε εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες ή τους σκοπούς του δήμου κατ'αρθρ.24 π.δ.410/95. Εισηγητής: Μ. Αθανασοπούλου, Πάρεδρος Παράθεση δεξίωσης από δήμο σε συνέδρους Ετήσιου Πανελληνίου Συνεδρίου που διοργάνωσε Ιατρική Εταιρεία Δαπάνη που δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου ούτε εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες ή τους σκοπούς του δήμου. Εισηγητής: Α. Σαντοριναίου, Πάρεδρος Προμήθεια πλακετών, εδεσμάτων και ποτών για βράβευση συνταξιούχων υπαλλήλων δήμου και παράθεση δεξίωσης. Απαιτείται τα πρόσωπα αυτά ή να είναι προσωπικότητες ή να αποδεικνύεται η ιδιαίτερη συμβολή τους στην πολιτιστική ανάπτυξη του δήμου (αρθρ.218 παρ.4 περ. γ', δ') ή να προβλέπεται η δαπάνη από άλλη διάταξη του π.δ.410/95 ή να εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες ή τους σκοπούς του δήμου. Μη νόμιμη. Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Οικονομική ενίσχυση ομάδας ποδοσφαίρου Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου και του Συλλόγου εργαζομένων του ως άνω Οργανισμού για έξοδα Χριστουγεννιάτικης γιορτής των παιδιών τους. Δαπάνες που δεν προβλέπονται από διάταξη νόμου, δεν καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού ούτε συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του. Μη εφαρμογή των αρθρ.262 παρ.3, 200 παρ.1 και 203 παρ.5 του π.δ.410/95. Ο Σύλλογος εργαζομένων είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και όχι αθλητικός ή πολιτιστικός σύλλογος. Εισηγητής: Ε. Καραθανασόπουλος, Πάρεδρος Ασφάλιση σε ιδιωτική εταιρεία των παιδιών των βρεφονηπιακών σταθμών δήμου. Δαπάνη που δεν προβλέπεται από διάταξη του δημοτικού ή κοινοτικού κώδικα ή άλλου νόμου ισχύοντος κατά το χρόνο συνάψεως 10

11 της σχετικής συμβάσεως, δεν καλύπτει λειτουργικές ανάγκες του δήμου, ούτε συμβάλλει έστω και έμμεσα, στην εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί διαγράφονται στο αρθρ.24 π.δ.410/95. (Σχετ. Πράξη IV Τμ. 119/2004). ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Προμήθεια αθλητικών ειδών για την ομάδα μπάσκετ των εργαζομένων σε δήμο. Μη νόμιμη. Συγγνωστή πλάνη, λόγω αναγκαιότητας ως προς την ομοιόμορφη παρουσία των αθλητών-μελών της στους αγωνιστικούς χώρους. Εισηγητής: Ε. Παπαθεοδώρου, Πάρεδρος Προμήθεια παιχνιδιών για παιδιά σεισμοπλήκτων άλλου δήμου. Δαπάνη μη νόμιμη. Εισηγητής: Α. Λεβέντη, Πάρεδρος Προμήθεια ασημένιων κομπολογιών για δώρο σε προσωπικότητες στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων δήμου. Δαπάνη που ναι μεν δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου, πλην όμως η πραγματοποίησή της συντελεί στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει ο δήμος (σύσφιξη διεθνών σχέσεων) και συντελείται προς ένδειξη τιμής και αναγνώρισης προς τους καλεσμένους επίσημους παράγοντες. Εισηγητής: Δέσποινα Κωνσταντάρα, Πάρεδρος Παράθεση γευμάτων σε δημοτικούς και νομαρχιακούς Συμβούλους, πανεπιστημιακούς καθηγητές, αθλητική ομάδα και σχολικές αντιπροσωπείες που επισκέφθηκαν το δήμο. Νόμιμες, καθόσον συντελούν έστω και έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του δήμου και δεν υπερβαίνουν το επιβαλλόμενο μέτρο(βλ Πρ. IV Τμ. 10, 52,74/ 1993, 88/95). Εισηγητής: Σ. Λεντιδάκης, Πάρεδρος Συμβάσεις ανάθεσης έργου για κάλυψη αναγκών Δημοτικής Υπηρεσίας (Συμβουλευτικό Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής) Δεν προβλέπονται μεν από γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμου, πλην όμως εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της εν λόγω Υπηρεσίας και συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του δήμου(αρθρ.24 παρ.1 περ. η' π.δ.410/95). Εισηγητής: Ε. Παπαθεοδώρου, Πάρεδρος Αμοιβή σε εταιρεία για συγγραφή κειμένων ομιλιών Δημάρχου. Δαπάνη μη νόμιμη. Υπέρβαση προσήκοντος μέτρου. Εισηγητής: Α. Πανουτσακοπούλου, Πάρεδρος Δαπάνες για προμήθεια εδεσμάτων και αναψυκτικών για εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου, για υπηρεσίες φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης και για προμήθεια φωτογραφιών και βιντεοκασέτας. Νόμιμες κατ'αρθρ.218 π.δ.410/95, αφενός γιατί εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο σε βάρος εγγεγραμμένης στον οικείο προϋπολογισμό πίστωσης και αφετέρου γιατί σχετίζονται με τον εορτασμό εντός της εδαφικής περιφέρειας του δήμου της εθνικής επετείου. Μη υπέρβαση του προσήκοντος μέτρου. 11

12 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Γ. Κωνσταντάς, Σύμβουλος Σύναψη σύμβασης μεταξύ δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης αυτού με αντικείμενο την οργάνωση Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Νόμιμη, αφού αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του δήμου και συνακόλουθα των δημοτών του, οι οποίες δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν από το προβλεπόμενο από τον Οργανισμό του Δήμου Γραφείο Τύπου, λόγω αδυναμίας στελέχωσης αυτού. Εισηγητής: Νικόλαος Μηλιώνης, Πάρεδρος Απονομή χρηματικών βραβείων σε πρωτεύσαντες μαθητές Λυκείου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου ούτε εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες ούτε συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του δήμου. Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Προμήθεια τριών κινητών τηλεφώνων και αντιστοίχων καρτών σύνδεσης, για Αντιδήμαρχο και ασκούντα χρέη κλητήρα υπάλληλο δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ούτε μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου και επομένως λειτουργική. (Σχετ. πρ. IV Τμ. 71/95 και 128/96). Εισηγητής: Α. Λεβέντη, Πάρεδρος Καταβολή αμοιβής από δήμο σε γραφίστα- σχεδιαστή για την "Οργάνωση εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε μείζονα κοινωνικά ζητήματα". Μη νόμιμη, καθόσον τα προβλήματα αυτά αποτελούν αντικείμενο κρατικής μέριμνας. Εισηγητής: Α. Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Δαπάνη προμήθειας εδεσμάτων για την εκδήλωση του συλλόγου υπαλλήλων δήμου. Μη νόμιμη. Εισηγητής: Β. Σκεύη, Πάρεδρος Δαπάνη τηλεοπτικής κάλυψης εκδήλωσης, με σκοπό την παρουσίασή της στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης. Μη νόμιμη, καθόσον δεν στηρίζεται σε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ούτε είναι λειτουργική. Περ/γία: Παράδοση του Ναυτικού Οχυρού από το Γ.Ε.Ν. στο Δήμο Βριλησσίων. Συγγνωστή Πλάνη. Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Παράθεση γεύματος Δήμου σε παράγοντες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά τη διάρκεια επισκέψεως δημοτικών συμβούλων του Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρ. 218 παρ. 4 γ και δ του π.δ. 410/1995, ενώ δεν καλύπτει ούτε λειτουργικές ανάγκες του δήμου και δεν συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται στο αρθ. 24 του π.δ. 410/

13 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Δαπάνη αμοιβής ιδιώτη για την απομαγνητοφώνηση κασετών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου και δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του δήμου, δεδομένου ότι αφορά σε εργασία εντός του πλαισίου των καθηκόντων των υπαλλήλων αυτού (Διοικ. Γραμματέων). Εισηγητής: Α. Μποκώρου, Εισηγήτρια Προμήθεια αντιτύπων βιβλίου και προσφορά ως αναμνηστικών δώρων σε επισκέπτες και προσκεκλημένους δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον το εν λόγω βιβλίο έχει γενικό περιεχόμενο που δεν παραπέμπει στον δήμο που το προσφέρει και επομένως δεν εμπίπτει στην έννοια του αναμνηστικού δώρου (αρθ. 218 παρ. 4 εδ. γ και δ Δ.Κ.Κ.). Επιπλέον η εν λόγω δαπάνη δεν συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του δήμου και δεν είναι λειτουργική. Εισηγητής: Κ. Σταμούλη, Πάρεδρος Δαπάνη ετήσιας συνδρομής σε περιοδικό. Μη νόμιμη, διότι το εν λόγο περιοδικό περιέχει θέματα όχι μόνο τοπικού αλλά και γενικότερου πολιτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα για την ενημέρωση του συνόλου του αναγνωστικού κοινού και όχι μόνο των οργάνων του δήμου. Εισηγητής: Κ. Σταμούλη, Πάρεδρος Δαπάνες δήμου για την ηχητική κάλυψη επετειακής εκδήλωσης, την παράθεση γεύματος στους καλεσμένους της χορωδίας και της εκδήλωσης και για τη φιλοξενία των μελών της χορωδίας. Νόμιμη, αφού οι δαπάνες αυτές βρίσκουν νόμιμο έρεισμα στο αρθρ. 218 παρ. 4β του π.δ. 410/95 καθόσον αφενός εγκρίθηκαν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Δ.Σ.) σε βάρος εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό πίστωσης και αφετέρου σχετίζονται με τη διοργάνωση της εκδήλωσης συμβάλλοντας στην εορταστική ατμόσφαιρα και στην επίδειξη πνεύματος φιλοξενίας εκ μέρους του δήμου, χωρίς να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο. Εισηγητής: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Παράθεση γεύματος και προμήθεια πανό, στα πλαίσια τιμητικής εκδήλωσης για τους αιμοδότες της πρώτης και δεύτερης αιμοδοσίας έτους Μη νόμιμη. Εισηγητής: Α. Μποκώρου, Εισηγήτρια Επιχορήγηση από δήμο Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείων αυτού για τη γιορτή των Χριστουγέννων και την αποφοίτηση των μαθητών των νηπιαγωγείων. Μη νόμιμη, καθόσον οι παραπάνω δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της Σχολικής Επιτροπής, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρ. 8 παρ. 9 του ν. 1894/1990. Εξάλλου, η παραπάνω δαπάνη δεν συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του δήμου, ούτε είναι λειτουργική. Εισηγητής: Κ. Σταμούλη, Πάρεδρος Δαπάνη για την απομαγνητοφώνηση και κατάρτιση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. Μη νόμιμη, διότι αφενός δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου και αφετέρου δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, 13

14 δεδομένου ότι αφορά σε εργασία που βρίσκεται εντός του πλαισίου των καθηκόντων των υπαλλήλων του δήμου, ο αριθμός των οποίων κρίνεται επαρκής για τη συγκεκριμένη εργασία.(σχετ. πράξη VII Τμημ. 50/2005). ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Γ. Μαραγκού, Σύμβουλος Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση και την αποστολή των σκοπών του δήμου. Επιπλέον, η εν λόγω δαπάνη δεν είναι λειτουργική διότι οι προβαλλόμενοι, περί ακαταλληλότητας του νερού, ισχυρισμοί δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα (εξέταση από Γ.Χ.Κ.). Εισηγητής: Γ. Μαραγκού, Σύμβουλος Δαπάνη τηλεοπτικής κάλυψης και προβολής των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση και την αποστολή των σκοπών του Δήμου. Εξάλλου από τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (π.δ. 410/95) προβλέπεται ο τρόπος ενημέρωσης των δημοτών για τις δραστηριότητες του Δ.Σ. Εισηγητής: Κ. Σταμούλη, Πάρεδρος Προμήθεια δύο στεφανιών, που κατατέθηκαν στην κηδεία Δημοτικού Συμβούλου. Δαπάνη νόμιμη, καθόσον καλύπτει λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, αφού ο αποβιώσας ήταν, κατά το χρόνο του θανάτου του, δημοτικός σύμβουλος και δεν υπερβαίνει τα λογικά πλαίσια. Εισηγητής: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Προμήθεια βιβλίων από Δήμο, τα οποία διατέθηκαν σε μαθητές Λυκείου αυτού, ως βράβευση για την επιτυχία τους στις εξετάσεις εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του δήμου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών αυτού. Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Γ. Κωνσταντάς, Σύμβουλος Δαπάνη καταχώρησης διαφήμισης δήμου σε εφημερίδα, με σκοπό την τουριστική του προβολή. Μη νόμιμη, καθόσον η τουριστική πολιτική αποτελεί αντικείμενο κρατικής μέριμνας και ανατίθεται σε όργανα της Κεντρικής Διοίκησης. Μη λειτουργική, ούτε συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του δήμου. Εισηγητής: Α. Μποκώρου, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για την καταχώρηση δήμου σε "Επαγγελματικό Ευρετήριο 2005" του οικείου νομού. Δαπάνη μη νόμιμη, αφού δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του δήμου (άρθρ. 24 παρ. 1 π.δ. 410/95), ούτε εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες αυτού. Εξάλλου ούτε στην τουριστική προβολή αυτού σκοπεί, καθόσον αυτή ανάγεται σε ζήτημα γενικότερης σημασίας, το οποίο εκπονείται από την Περιφέρεια των δήμων. 14

15 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Προμήθεια φαγητού από δήμο, για ανάλωση στα πλαίσια εορτασμού των προστάτιδων Αγίων των υπαλλήλων αυτού. Δαπάνη μη νόμιμη. Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Δαπάνες φιλοξενίας, παράθεσης γευμάτων και προμήθειας ειδών ως δώρων για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων δήμου. Μη νόμιμες, διότι δε βρίσκουν έρεισμα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 218 του Δ.Κ.Κ., καθόσον ούτε από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ., ούτε από άλλο στοιχείο του φακέλου προκύπτει η ταυτότητα των φιλοξενούμενων και τιμώμενων προσώπων και η συμβολή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή του δήμου. Εισηγητής: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για την παραγωγή οπτικοαουστικού υλικού, με σκοπό την προβολή του έργου δημοτικής αρχής. Δαπάνη μη νόμιμη. Εισηγητής: Κ. Σταμούλη, Πάρεδρος Προμήθεια χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών ευχετηρίων καρτών από δήμο. Δαπάνη μη νόμιμη. Εισηγητής: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Προμήθεια βεγγαλικών για τον εορτασμό του Πάσχα και του νέου έτους. Δαπάνη νόμιμη, διότι ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του δήμου και συντελεί στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του, αφού συμβάλλει στην ψυχαγωγία και στην προαγωγή των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών, χωρίς να υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Εισηγητής: Α. Μποκώρου, Πάρεδρος Προμήθεια πυροτεχνημάτων από δήμο για τον εορτασμό της Ανάστασης. Δαπάνη η οποία ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του δήμου και συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του, καθόσον συμβάλλει στην ψυχαγωγία αλλά και στην προαγωγή των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών του, ενώ δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Προμήθεια λουλουδιών, στεφανιών και συνθέσεων από δήμο προς τιμήν επωνύμων. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις του αρθρ. 218 παρ. 4 του π.δ. 410/95, αφού από κανένα στοιχείο του εντάλματος δεν προκύπτει η ταυτότητα των τιμωμένων προσώπων και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και προβολή του δήμου. Μη λειτουργική, ενώ δεν συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών αυτού. Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου και διάθεση αυτών στους υπαλλήλους του δήμου στα πλαίσια του εορτασμού του Πάσχα Μη νόμιμη. 15

16 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ α ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνη αμοιβής διαφημιστικής εταιρείας, ως συνδρομή του δήμου, για δημοσίευση διαφημιστικού κειμένου με σκοπό την τουριστική προβολή του. Μη νόμιμη, καθόσον η τουριστική προβολή δεν συνιστά τοπική αλλά κρατική υπόθεση. Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Αμοιβή δικηγόρου για κατάθεση αγωγής, εργαζομένων του δήμου για διεκδίκηση οικογενειακού επιδόματος. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου, ούτε προκύπτει ότι ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του δήμου, αφού αφορά προσωπική υπόθεση των εργαζομένων. (Σχετ. πρ. Β Κλιμ. 3436/2003). Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος α)μη νόμιμη δαπάνη βράβευσης πρωτευσάντων μαθητών Λυκείου (Σχετ. πρξ IV Τμ. 17,85,97/2000, Β Κλ. 246, 338/2005). β)νόμιμη δαπάνη προμήθειας ειδών δεξίωσης για επίσκεψη Υπουργού (αρθρ.218 παρ.4 του Δ.Κ.Κ.). Προσήκον μέτρο. Εισηγητής: Αντιγόνη Στίνη, Πάρεδρος Δαπάνη κατασκευής ταφικού μνημείου αποθανόντος Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (αρθρ.175 παρ.4 π.δ.410/95). Μη νόμιμη, καθόσον η ανωτέρω διάταξη αναφέρεται περιοριστικά, σε έξοδα κηδείας και μόνον, Δημάρχων ή Προέδρων κοινότητας. Μη λειτουργική. Εισηγητής: Κων/νος Παραθύρας, Πάρεδρος Δαπάνη για εκτελεσθείσες εργασίες επισκευής και διαμόρφωσης στον αύλειο χώρο Ιερού Ναού. Μη λειτουργική. Εισηγητής: Ελένη Νικολάου, Δόκιμος Εισηγητής Δαπάνη για την μελέτη κατασκευής κωδωνοστασίου Ιερού Ναού. Δεν αποτελεί επιχορήγηση. Μη νόμιμη, καθόσον δεν διατέθηκε όπως θα έπρεπε από τα έσοδα του κληροδοτήματος αλλά από τον προϋπολογισμό του δήμου. Εισηγητής: Βασιλική Προβίδη, Πάρεδρος Παράθεση γεύματος Δήμου στο γηροκομείο Σερρών προς τιμήν των αρχών της πόλης, ενόψει της γιορτής των πολιούχων Ταξιαρχών, στο οποίο παρακάθησαν και οι γέροντες τρόφιμοι. Δαπάνη εντός σκοπού. Δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Νόμιμη. Εισηγητής: Αντιγόνη Στίνη, Πάρεδρος Δαπάνη ταμειακής διευκόλυνσης δημοτικής επιχείρησης δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του δήμου ούτε εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες αυτού. Επιπλέον συνιστά μη επιτρεπόμενη, κατά το νόμο, μορφή επιχορήγησης της δημοτικής επιχείρησης. Εισηγητής: Αντιγόνη Στίνη, Πάρεδρος Έξοδα δημοσίευσης σε τοπικές εφημερίδες ευχών του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου για τις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα. Μη νόμιμη η καταβολή τους, καθόσον δεν προβλέπονται από διάταξη νόμου, δεν καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες του δήμου, ούτε συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του. 16

17 ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Βασιλική Προβίδη, Πάρεδρος Παράθεση γεύματος, από δήμο, προς τιμήν των αρχών της πόλης στα πλαίσια τοπικής γιορτής (εορτασμός Πολιούχων Αγίων).Νόμιμη, καθόσον εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρ.218 παρ.4 Δ.Κ.Κ. Επιπλέον, η εν λόγω δαπάνη συνέβαλε στην προώθηση των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων του δήμου και δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Εισηγητής: Κων/νος Παραθύρας, Πάρεδρος Δαπάνη αεροπορικών εισιτηρίων για ταξίδι αναψυχής υπαλλήλων του δήμου. Μη νόμιμη και μη λειτουργική δεδομένου ότι δεν μπορεί να υπαχθεί στο ευρύτερο πλέγμα των αρμοδιοτήτων του δήμου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρ.24 Δ.Κ.Κ. Εισηγητής: Β. Προβίδη, Πάρεδρος Έξοδα κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης δύο Αντιδημάρχων και ενός δημοτικού συμβούλου για την εκτός έδρας μετακίνησή τους για παρακολούθηση των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου Εκλεγμένων Γυναικών στους Ο.Τ.Α. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς του δήμου, ούτε είναι λειτουργική. ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ( 167 ) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Πάρεδρος Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση εκτελεστού τίτλου διαταγής πληρωμής. Δεδικασμένο διαταγής πληρωμής. Προϋποθέσεις δημιουργίας του. Πότε δεν μπορεί να στηρίξει αυτοτελή αιτία μη νομιμότητας εντελλόμενης με Χ.Ε. δαπάνης. Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Εξώδικος συμβιβασμός. Δεν παράγει μεν κατά νόμο Δεδικασμένο, αφού δεν αποτελεί δικαστική απόφαση και ως εκ τούτου δεν δημιουργεί τελεσιδικία, πλην όμως το γεγονός αυτό και μόνο δεν μπορεί αυτοτελώς να στηρίξει λόγο άρνησης θεώρησης του χρηματικού εντάλματος, εάν δεν αμφισβητείται η κτήση και η ύπαρξη της αξίωσης και δεν αναδεικνύεται πλημμέλεια της εγκυρότητας και νομιμότητας του συμβιβασμού. Περ/γία:Εξώδικος συμβ/σμός μεταξύ δήμου και Α.Ε. για τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση από αυτήν εργολαβίας δημοτικού έργου. Μεταγενέστερη της λύσης της σύμβασης πτώχευση της εταιρείας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της πληρωμής. Εισηγητής: Ε. Καραθανασόπουλος, Πάρεδρος Πριμ παραγωγικότητας για τα έτη κατ' εφαρμογή αρθρ.27 παρ.6α ν.3013/02, σε υπαλλήλους δήμου. Νόμιμη η αξίωση για την καταβολή, καθόσον δεν έχει παραγραφεί, δεδομένου ότι γεννήθηκε το πρώτον από την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων. Λοιπές προϋποθέσεις: α) Η έγκυρη κατάρτιση συμβιβασμού, και β) να μην έχει επιλυθεί με οριστικό τρόπο (ήτοι με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις) η υφιστάμενη κατά 17

18 την ισχύ του ν.3013/02 σχετική έριδα μεταξύ των μερών. Εν μέρει μη νόμιμη δαπάνη. Έγινε νομοθετική ρύθμιση με το άρθρο 25 παρ.1 ν.3156/03. (Σχετ. Πράξη I Τμήματος 89/2003). ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Ε. Κουλουμπίνη, Πάρεδρος Επίδομα παραγωγικότητας ετών , ως προϊόν συμβιβασμού (αρθρ.27 παρ.6α ν.3013/02), σε υπαλλήλους δήμου. Νόμιμη καταβολή, παρά το γεγονός ότι ήδη είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη πριν την ισχύ της ως άνω διάταξης και είχαν εκδοθεί απορριπτικές αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις(αρθρ.25 παρ.1 ν.3156/03). Αιτιολογία. Για τη δημιουργία δεδικασμένου απαιτείται ταυτότητα δικαιώματος και νομικής αιτίας. Ανάκληση εν μέρει της 103/2003 πράξης Ι Τμ.Ελ.Συν. Εισηγητής: Κ. Ζώη, Πάρεδρος Οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο, ανεξάρτητα από την ορθότητά τους ή μη. Περ/γία:Καταβολή αποδοχών σε υπαλλήλους με μίσθωση έργου, βάσει αυτών που καθορίζονται με τη Συλλογική Σύμβαση εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ και που αφορούν τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου, βάσει απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Ειρηνοδικείου, στο οποίο προσέφυγαν μετά από μη ανανέωση των συμβάσεών τους. Νόμιμη. Εισηγητής: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Αποδοχές εργατριών καθαριότητας Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Μη νόμιμη. Η προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο και δεν δεσμεύει το Ε.Σ. Εισηγητής: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Αποδοχές και έξοδα κίνησης εργαζομένων δήμου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που είχαν λήξει. Μη νόμιμη. Επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων η προσωρινή διαταγή Πρωτοδικείου Αθηνών δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο(αρθρ.20 ν.3301/04) και δεν δεσμεύει το Ε.Σ. Εισηγητής: Ε. Λυκεσά, Πάρεδρος Χορήγηση ανώτερων Μ.Κ. σε υπαλλήλους δήμου, μετά από αναγνώριση προϋπηρεσίας τους, σε ν.π.ι.δ. του δήμου. Νόμιμη, καθόσον με αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου κρίθηκε, ότι οι εν λόγω υπάλληλοι αν και προσλήφθηκαν σε ν.π.ι.δ. του δήμου, στην πραγματικότητα παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο δήμο, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες και συνεπώς συνδέονταν με το δήμο με ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Δεδικασμένο που δεσμεύει το Ε.Σ. τόσο για τη σχέση εργασίας όσο και για τον εργοδότη. 18

19 ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Σ. Λεντιδάκης, Πάρεδρος Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου με πάγια αντιμισθία. Μη νόμιμος, καθόσον υπερβαίνει τα καθοριζόμενα από τις οικείες διατάξεις ελάχιστα όρια αμοιβών (αρθρ. 21 παρ. 3 του ν. 3274/2004 και αρθρ.8 παρ. 6 του ν. 3205/2003). Σύμβαση μεταξύ δήμου και δικηγόρου για αύξηση μηνιαίων αποδοχών, που η νομιμότητά της κρίθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Έκταση δεδικασμένου. Τρόπος υπολογισμού της αμοιβής μετά την ισχύ του ν. 2470/97. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ( 187 ) ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Δαπάνες πληρωμής διαφόρων δημοσιεύσεων σε τοπικές εφημερίδες, που αναφέρονται σε καθαρά υπηρεσιακούς λόγους. Υπολογισμός αυτών. Εισηγητής: Δέσποινα Κωνσταντάρα, Πάρεδρος Δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα ανακοίνωσης - πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη μελέτης δημόσιου έργου. Καθορισμός της τιμής αυτής (Κ.Υ.Α. 2/69382/0020/1999, φ Β ). Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Δαπάνη για την παραγωγή και εκτύπωση περιοδικού. Νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται μεν από ρητή διάταξη νόμου, ωστόσο, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του συγκεκριμένου περιοδικού, συμβάλλει στην λειτουργική δραστηριότητα του δήμου και στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του (αρθρ. 24 π. δ/τος 410/95), συντελώντας στην ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών καθώς και στην ανάπτυξη της συμμετοχής και της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του δήμου. Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνες δημοσιευμάτων, με τα οποία το Δ.Σ. κάλεσε τους δημότες να συμμετάσχουν σε συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την οικονομική πολιτική. Μη νόμιμες καθόσον το περιεχόμενό τους δεν σχετίζεται με ζητήματα που εντάσσονται στον κύκλο των τοπικών υποθέσεων αλλά ανάγονται σε γενικότερα ζητήματα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής του Κράτους. Εισηγητής: Κων/νος Παραθύρας, Πάρεδρος Έξοδα δημοσίευσης ανακοινώσεων πρόσληψης. Μη νόμιμη όταν δημοσιεύεται ολόκληρη, ενώ από τη σχετική διάταξη προβλέπεται δημοσίευση της περίληψης. 19

20 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( 184 ) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Επιχορήγηση, κατόπιν συστάσεως από δήμο και με τη συμμετοχή δημοτικής επιχείρησης, αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας. Μη νόμιμη η σύσταση της εταιρίας αυτής. Οι δήμοι δεν έχουν κατά νόμο τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση των σκοπών τους, να συστήνουν είτε αμιγώς είτε με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τέτοιου είδους εταιρίες. Εισηγητής: Ε. Παπαθεοδώρου Επιχορηγήσεις από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. δημοτικών επιχειρήσεων και δημοτικών εταιρειών, στα πλαίσια προγράμματος. Προϋποθέσεις (αρθρ.3 παρ.10 ν.2242/94 και 28 παρ.3 ν.2508/97).επιβάρυνση πιστώσεων τακτικού προυπ/σμού ΕΤΕΡΠΣ και όχι του Προγ/τος Δημοσίων Επενδύσεων. Αρμόδια διεύθυνση και όργανο. Ανάκληση λόγω συγγνωστής πλάνης της 204/2003 πράξης IV Τμήμ. Ελ. Συν. Εισηγητής: Σ. Λεντιδάκης, Σύμβουλος Σύμβαση με Δημοτική Επιχείρηση (Μηχανογράφησης) για παροχή εργασιών, κατ'αρθρ.291 Δ.Κ.Κ. Νόμιμη, χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι για το ίδιο αντικείμενο της σύμβασης, ο δήμος είχε ήδη συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με 40 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, κατ'αρθρ.6 ν.2527/97. Εισηγητής: Νεκταρία Δουλιανάκη, Εισηγητής Ανάθεση εκτέλεσης έργων Ο.Τ.Α. σε δημοτική επιχείρηση (π.δ.171/1987 και π.δ.28/1980). Μη νόμιμη, καθόσον η δημοτική επιχείρηση δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.Ε.Π. Επί πλέον για τη νόμιμη ανάθεση και εκτέλεση έργων, εργασιών και παροχή υπηρεσιών απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη μελέτης από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία. Για την εκκαθάριση και καταβολή των δαπανών εκτέλεσης των εργασιών απαιτείται πιστοποίηση και πρωτόκολλο παραλαβής αυτών. Εισηγητής: Νεκταρία Δουλιανάκη, Εισηγητής Εκχώρηση από δήμο ή κοινότητα της άσκησης ορισμένης αρμοδιότητας σε δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση. Για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής αυτής, προκειμένου να μη θεωρηθεί ότι αποτελεί επιχορήγηση απαγορευμένη από το αρθρ.277 παρ.8 του π.δ.410/95, απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη οικονομικής μελέτης. Περιπτώσεις που δεν απαιτείται η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας. Εισηγητής: Δ. Τσακανίκας, Πάρεδρος Κωλύεται η υπογραφή σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δήμου και ν.π.δ.δ. και δημοτικών επιχειρήσεων αυτού, καθόσον οι τελευταίες συμμετείχαν στην παραπάνω σύμβαση ως μοναδικοί αντισυμβαλλόμενοι του δήμου και των ν.π.δ.δ. αυτού, κατά παράβαση του αρθρ. 35 παρ. 1 του π.δ. 410/95, ενώ δεν εξειδικεύεται το αντικείμενο πολλών υποχρεώσεων της ανωτέρω επιχείρησης που περιγράφονται και ανατίθενται με την σύμβαση αυτή Δεν ανακαλείται η 15/2005 πράξη του Ζ Κλιμακίου. 20

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0359 Αριθµ. Συν/σεως34 η /9.11.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούµενο από την Άννα Λιγωµένου, Προεδρεύουσα Σύµβουλο, που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Τµήµατος, τα µιέλη Βασιλική Ανδρεοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΞ Τ7 2006 14 ΠΡΞ Τ7 2006 15 ΠΡΞ Τ7 2006 33 ΠΡΞ Τ7 2006 94 Εισηγητής: Γρ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου οικοπέδου από Δήμο για κατασκευή πλατείας.

Διαβάστε περισσότερα

Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη και Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Αντιπρόεδροι, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Ευάγγελος Νταής, Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος

Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη και Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Αντιπρόεδροι, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Ευάγγελος Νταής, Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 1 ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 20 ής ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -----ο----- Μ Ε Λ Η : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Γεώργιος Κωνσταντάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Eυαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη. (εισηγήτρια) και Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Ευφροσύνη

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Eυαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη. (εισηγήτρια) και Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Eυαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη (εισηγήτρια) και Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα 18/6/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: 44221 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας, Ελένη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας, Ελένη ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 14ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009 Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Χρίστο Ντάκουρη, Αντιπρόεδρο, τα μέλη Άννα Λιγωμένου και Κωνσταντίνα Ζώη, Συμβούλους, Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.16009 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΕΔΡΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙ Τ.Κ.33053 Λιδωρίκι Πληρ. Θ. Δούκα Τηλ.2266031100 εσωτ. 3 Προκήρυξη για

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ Αποζημίωση, λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας, σε Γενικό Γραμματέα Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον η καταβολή της δεν προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις, που κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοθετικό πλαίσιο α) 11389/8-3-1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Β 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ελένη Σκορδά (εισηγήτρια), που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΗΟ-5ΑΣ. Β. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΗΟ-5ΑΣ. Β. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2. Με τα με ΑΠ 11155 & 11154/15.04.2014 έγγραφα του Δήμου μας προς την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ υποβάλαμε τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να επιχορηγηθούμε για α. την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Κερατσίνι 25/2/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΗΡ. ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.170,20 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με αριθμό 403/ Το Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α 114/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με αριθμό 403/ Το Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α 114/ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 1/12/2016 Μελίνας Μερκούρη 11 213 00 Κρανίδι Τηλ. Γραφ. Δημάρχου: 2754.360.0028 e-mail : kranidi1@otenet.gr, karanikolasous@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ: ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ Δ/ΓΕΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΣΚΕΔΠ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 18/9/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 71337 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

Α... Β. Ακολούθως, ο Σύμβουλος Αντώνιος Κατσαρόλης, που ορίστηκε από. Συνέδριο με το υπ αριθ. πρωτ /0092/ έγγραφο του Υπουργού

Α... Β. Ακολούθως, ο Σύμβουλος Αντώνιος Κατσαρόλης, που ορίστηκε από. Συνέδριο με το υπ αριθ. πρωτ /0092/ έγγραφο του Υπουργού ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 2 ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 -----ο----- Μ Ε Λ Η : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Φλωρεντία Καλδή, Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία: 15-09-2015 Αρμόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213.1314576 www.inedivim.gr Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Αρ.πρωτ.: 620/80/15-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου Ν.3316/05) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 35/2013 Α.Π.: 41041 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα