ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 )"

Transcript

1 ΤΥΠ. ΠΗΓ. ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Δημόσιο τεχνικό έργο. Διάκριση από εργασίες ν.1881/90. Εργολαβικό όφελος καταβάλλεται μόνο σε εξόφληση λογαριασμών εκτέλεσης δημοσίου έργου. Περ/γία: Ανάθεση καθαρισμού πεύκων και θάμνων, λόφων και αλσών -υλοτομίας ξηρών δένδρων. Δεν αποτελεί δημόσιο έργο αλλά εργασίες και πρέπει να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ν.2286/95 και π.δ.394/96. Μη νόμιμη η καταβολή εργολαβικού οφέλους. Εισηγητής: Μ. Βλαχάκη, Πάρεδρος Δημοτικό έργο. Διάκριση από εργασίες ν.1881/90 (αρθρ.11 παρ.2) και ν.2286/95 (αρθρ.1 παρ.2). Καταβολή εργολαβικού οφέλους μόνο σε περίπτωση εξόφλησης λογαριασμού δημ. έργου. Περ/γία: Τοποθέτηση και εκτοποθέτηση εορταστικού στολισμού. Συγγνωστή πλάνη. Εκχώρηση απαίτησης. Συνέπειες. Η έκδοση του χρηματικού εντάλματος γίνεται στο όνομα του εκχωρητή και αρχικού δικαιούχου της απαίτησης, με απαραίτητη όμως προϋπόθεση την αναγραφή στο "σώμα" αυτού ότι υπάρχει ενεχυρίαση, ούτως ώστε να μπορεί να προβεί ο ταμίας του δήμου στις περαιτέρω ενέργειες (αρθρ.60 παρ.7 β.δ.17.5/ ). Εισηγητής: Αργυρώ Λεβέντη, Πάρεδρος Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών «Διευθέτηση φιλοξενίας συνέδρων» και κατακύρωση αυτού στη μειοδότρια εταιρεία. Μετά από αύξηση του προβλεπόμενου αριθμού των συνέδρων, μη νόμιμα ανατέθηκε απευθείας σε ξενοδοχείο η φιλοξενία των επί πλέον συνέδρων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που να αιτιολογεί τους λόγους της απευθείας ανάθεσης (αρθρ. 266 π.δ. 410/1995). Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Δέσποινα Κωνσταντάρα, Πάρεδρος Αναθέσεις(απευθείας ή με πρόχειρο διαγωνισμό) εργασιών για κατασκευή περίφραξης, τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, αντιστήριξη κερκίδων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δύο μικρών γηπέδων ποδοσφαίρου, κατά τη διαδικασία του ν.2286/95 και π.δ.394/95. Μη νόμιμες, καθόσον οι ως άνω εργασίες συνιστούν δημόσιο έργο και για την ανάθεση εκτέλεσής τους τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. Εισηγητής: Στυλιανός Λεντιδάκης, Πάρεδρος Δαπάνη αμοιβής εταιρείας για φύλαξη χώρων του δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον η εν λόγω αρμοδιότητα ανήκει μεν στο δήμο, εξακολουθεί όμως να ασκείται, κατά ρητή πρόβλεψη του νομοθέτη, από αστυνομικά όργανα, αφού δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη, από την παρ.2 του άρθρ.3 του ν. 2647/98,Κ.Υ.Α. για το χρόνο έναρξης της αρμοδιότητας αυτής από τη Δημοτική Αστυνομία. (Σχετ. Πραξ. Β Κλιμ. 442/05).

2 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ Εισηγητής: Γεώργιος Κωνσταντάς, Σύμβουλος Ανάθεση εργασιών αρμοδιότητας δήμου σε δημοτική επιχείρηση αυτού (συνδέσεις αποχέτευσης σε διάφορες περιοχές του δήμου και γενικές επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων), βάσει του αρθρ. 36 Δ.Κ.Κ. Νόμιμη, καθόσον το ανωτέρω άρθρο, δεν απαιτεί τη διενέργεια διαγωνισμού. Επιπλέον, έχουν επισυναφθεί όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (πρακτικά πιστοποίησης εργασιών, αναλυτικός επιμετρητικός πίνακας κλπ). Εισηγητής: Μιχαήλ Ζυμής, Σύμβουλος Δαπάνη αμοιβής εταιρείας για την ανάθεση της εργασίας: "Υγειονομική ταφή απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ του Δήμου Πατρέων". Μη νόμιμα περιλαμβάνονται στην εν λόγω δαπάνη, εργολαβικό όφελος, γενικά έξοδα και αμοιβή για απολογιστικές εργασίες, τα οποία καταβάλλονται μόνο στην εξόφληση λογαριασμών που αφορούν στην εκτέλεση δημοσίων έργων. Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Ελένη Νικολάου, Εισηγητής Μη νόμιμη η απευθείας ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών, όταν δεν συντρέχουν οι σωρευτικά απαιτούμενες προϋποθέσεις και όταν πρόκειται για νέες εργασίες. Εισηγητής: Αντιγόνη Στίνη, Πάρεδρος Μη νόμιμη η κατάτμηση της συνολικής δαπάνης μίσθωσης μηχανημάτων για συντήρηση έργων οδοποιίας και η απευθείας ανάθεση αυτών, προς αποφυγή διενέργειας διαγωνισμού, ενώ ήταν δυνατή η πρόβλεψη των αναγκών του Δήμου και η κάλυψη αυτών με διαγωνισμό. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ( 061 ) ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Α. Πανουτσακοπούλου, Εισηγήτρια Αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου ιδιώτη. Δεν γεννάται θέμα παραγραφής καθόσον η αναγκαστική απαλλοτρίωση δεν μπορεί να θεωρηθεί συντελεσθείσα χωρίς την προηγούμενη παρακατάθεση ή καταβολή της αποζημίωσης στο δικαιούχο, ο οποίος μέχρι να γίνει αυτή, διατηρεί όλα τα δικαιώματά του επί της ιδιοκτησίας του. Τέτοιο θέμα γεννάται μόνο αναφορικά με την είσπραξη είτε της παρακατατεθείσας αποζημίωσης είτε της διαφοράς μεταξύ της επιδικασθείσας οριστικής αποζημίωσης σε σχέση με προσωρινή. Νόμιμη καταβολή. 2

3 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ( 070 ) ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΚ Τ Σ15Β Εισηγητής: Νικόλαος Μηλιώνης, Πάρεδρος Εκκαθάριση αποδοχών ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών δήμου. Μη νόμιμη, βάσει της 2302/ Κ.Υ.Α., αλλά βάσει της 99751/8911/ Κ.Υ.Α. με την οποία μειώθηκαν οι αποδοχές των εν λόγω υπαλλήλων. Εισηγητής: Ελένη Φώτη, Σύμβουλος Αποδοχές υπαλλήλου δήμου, που καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Δεν είναι νόμιμη η επάνοδός του στην Υπηρεσία πριν από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης(άρθρ. 154 ν.1188/81), αφού οι συνέπειες από την καταδικαστική απόφαση εκλείπουν μόνο με την άρση ή την έκτιση της επιβληθείσας ποινής. Η πράξη αυτή κρίθηκε μη ανακλητέα με την 57/2005 του ιδίου Τμήματος. Εισηγητής: Α. Νικητάκης, Πάρεδρος Οι μηνιαίες αποδοχές, από , των Γενικών Γραμματέων των δήμων, οι Δήμαρχοι των οποίων δικαιούνται να λαμβάνουν έξοδα παράστασης προσαυξημένα κατά 20%, υπολογίζονται σε ποσοστό 65% επί των προσαυξημένων εξόδων παράστασης του του οικείου Δημάρχου. Εισηγητής: Σ. Λεντιδάκης, Πάρεδρος Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου με πάγια αντιμισθία. Μη νόμιμος, καθόσον υπερβαίνει τα καθοριζόμενα από τις οικείες διατάξεις ελάχιστα όρια αμοιβών (αρθρ. 21 παρ. 3 του ν. 3274/2004 και αρθρ.8 παρ. 6 του ν. 3205/2003). Σύμβαση μεταξύ δήμου και δικηγόρου για αύξηση μηνιαίων αποδοχών, που η νομιμότητά της κρίθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Έκταση δεδικασμένου. Τρόπος υπολογισμού της αμοιβής μετά την ισχύ του ν. 2470/97. Εισηγητής: Η. Αλεξανδρόπουλος, Σύμβουλος Καταβολή οφειλόμενων μισθών, τόκων και δικαστικής δαπάνης, από Δήμο, σε πρώην υπάλληλο δημοτικής επιχείρησης αυτού, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης. Μη νόμιμη, καθόσον στο στάδιο της εκκαθάρισης η επιχείρηση διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και εξακολουθεί να ευθύνεται για την εκπλήρωση των χρηματικών της οφειλών. 3

4 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ (Ο73) ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Κ. Ζώη, Πάρεδρος Απόλυση υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω σωματικής ανικανότητας. Διοικητική διαδικασία. Η πράξη της Δημαρχιακής Επιτροπής δεν συνιστά απόφαση περί απολύσεως αλλά απλή γνωμοδότηση υπέρ της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας του. Μη νόμιμη καταβολή αποζημίωσης. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ( ) ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Τεχνικός υπάλληλος Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στον οποίο δεν χορηγήθηκε, εξαιτίας έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, η κανονική ετήσια άδεια απουσίας από την εργασία, δικαιούται αποδοχών αντίστοιχων με τις ημέρες άδειας που δεν έλαβε, προσαυξημένες κατά 25%, ανεξαρτήτως της έγκαιρης η μη υποβολής σχετικής αίτησης για την χορήγησή της. Μη νόμιμη δαπάνη που υπερβαίνει τις παραπάνω οριζόμενες αποδοχές. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ( ) ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ Εισηγητής: Ε. Δημολιού, Εισηγήτρια Αποζημίωση ιδιώτη για βλάβη που υπέστη ελαστικό του αυτοκινήτου του, κατά τη διέλευσή του από οδό, στην οποία τέθηκε, από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, σιδερένιο πλαίσιο για ενίσχυση του πεζοδρομίου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν έχει προηγηθεί γνωμοδότηση του δικηγόρου του δήμου για το συμβιβασμό (αρθρ.263 Δ.Κ.Κ.). Εισηγητής: Νικόλαος Μηλιώνης, Πάρεδρος Αποζημίωση σε ιδιώτη για την αποκατάσταση ζημίας που προκλήθηκε στο Ι.Χ. αυτοκίνητο του, όταν υπέπεσε σε αυτό κάδος απορριμμάτων του δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον α) ο συμβιβασμός για κατάργηση δίκης έγινε από αναρμόδιο όργανο (Δ.Σ. αντί Δ.Ε., λόγω ποσού), β) δεν προκύπτει ύπαρξη τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή κατάργηση δίκης. Επιπλέον, η διαφορά που ανακύπτει από την αξίωση του ιδιώτη κατά του δήμου είναι αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού μη υπαγόμενη στη δικαιοδοσία του Ε.Σ. (Ε.Σ. Ολομ.961/2000,1362/ 1982,I Τμ.128/03,530/87).(Σχετ Πρ.VII Τμ. 9,10,12/2005). 4

5 ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Αποζημίωση σε ιδιώτη για ζημίες που υπέστη το κατάστημα του λόγω κακής κατάστασης του αγωγού ακαθάρτων. Μη νόμιμη, χωρίς τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή απόφαση συμβιβασμού ή κατάργηση δίκης, απαραίτητα δικαιολογητικά για αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας. Η ανωτέρω αξίωση του ιδιώτη εμπίπτει στο αρθρ.105 Εισ.Ν.Α.Κ. (αδικαιολόγητος πλουτισμός) μη υπαγόμενη στη δικαιοδοσία του Ε.Σ. (Ε.Σ. Ολομ.961/2000, 1363/1983,I Τμ. 128/03,530/ 87). Αρχή ειδικότητας πιστώσεων - Μη νόμιμη μεταφορά πίστωσης. Εισηγητής: Α. Λεβέντη, Πάρεδρος Αποζημίωση σε δημότη για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το Ι.Χ. αυτοκίνητό του από πτώση κλαδιού. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, αρμοδιότητα του δήμου να καταβάλλει με αυτεπάγγελτη ενέργεια αποζημιώσεις στους πολίτες. Επιπλέον, η εν λόγω δαπάνη δεν συντελεί στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών του δήμου (αρθρ. 24 παρ. 1 Δ.Κ.Κ.) και δεν συμβάλλει στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του. Τέλος η απαίτηση για αποζημίωση δεν έχει αναγνωριστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. (Σχετ. η 23/2005 πραξ. VII Τμ.). Εισηγητής: Σ. Πουλής, Πάρεδρος Αρμοδιότητα της Δημαρχιακής Επιτροπής να αναγνωρίζει απαιτήσεις τρίτων κατά του δήμου δια καταρτίσεως συμβάσεως εξώδικου συμβιβασμού (άρθρα 263 και 111 παρ. 2 π.δ. 410/95), αρκεί να συντρέχουν οι πραγματικοί και νομικοί όροι για τη σύναψη του συμβιβασμού (αρθρ. 914 και 922 Α.Κ.). Παρεμπίπτων έλεγχος της πράξης του συμβιβασμού, εφόσον συνεπάγεται πληρωμή δαπάνης υποκείμενης στον προληπτικό έλεγχο του Ε.Σ. από τα αρμόδια όργανα αυτού. Περ/για: Νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης από δήμο σε ιδιώτες κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού για ζημίες που υπέστησαν τα αυτοκίνητά τους, α) όταν από κουρευτική μηχανή του δήμου εκτοξεύτηκε πέτρα και β) όταν έσπασε ξερό κλαδί δέντρου που εφύετο σε κοινόχρηστο χώρο. Μη νόμιμη, όμως, η καταβολή αποζημίωσης για ζημίες που υπέστη αυτοκίνητο, όταν δένδρο, που εφύετο σε πεζόδρομο, έπεσε πάνω σ' αυτό, λόγω ισχυρών ανέμων. Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Αποζημίωση εισπρακτόρων δήμου λόγω απασχόλησής τους εκτός έδρας ή γραφείου. Προϋπόθεση νόμιμης εκκαθάρισης της ως άνω αποζημίωσης, η σύνταξη πίνακα, στον οποίο να καταγράφονται οι μετακινήσεις και το ύψος των εκτός έδρας ή γραφείου πραγματοποιηθεισών εισπράξεων, και η θεώρηση αυτού από τον οικείο ταμία. 5

6 ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Αποζημίωση ιδιωτών για ζημίες που προκλήθηκαν στα αυτοκίνητά τους από πτώση κλαδιών. Μη νόμιμη, καθόσον δεν επήλθε έγκυρος συμβιβασμός, αφού δεν προκύπτει η ύπαρξη τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή κατάργηση διαφορά που ανακύπτει από την αξίωση των ιδιωτών δίκης. Η εμπίπτει στο αρθρ.105 Εισ.Ν.Α.Κ. (Σχετ. πρ Β'Κλιμ.4,6/2004, 162/05). Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Αποζημίωση ιδιώτη για ζημίες που υπέστη το αυτοκίνητό της λόγω πρόσκρουσης σε κολωνάκι ευρισκόμενο στο οδόστρωμα. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προκύπτει η ύπαρξη τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή κατάργηση δίκης και συνεπώς δεν επήλθε έγκυρος συμβιβασμός. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ( 091 ) ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Δ. Δεδούσης, Σύμβουλος Απόσπαση υπαλλήλων από ν.π.δ.δ. σε ν.π.ι.δ. και από Ο.Τ.Α. σε ν.π.δ.δ. Δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου η δυνατότητα των αποσπάσεων αυτών. Από την έναρξη ισχύος του νέου υπαλληλικού κώδικα (ν.2683/99) έχουν καταργηθεί όλες οι διατάξεις του προϊσχύσαντος ομοίου (π.δ.611/77). Οι αποσπάσεις των υπαλλήλων ρυθμίζονται αποκλειστικά πλέον από το αρθρ.68 του ως άνω νόμου. Μη νόμιμες. ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ( 112 ) ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Εξώδικος συμβιβασμός. Δεν παράγει μεν κατά νόμο δεδικασμένο αφού δεν αποτελεί δικαστική απόφαση και ως εκ τούτου δεν δημιουργεί τελεσιδικία, πλην όμως το γεγονός αυτό και μόνο δεν μπορεί αυτοτελώς να στηρίξει λόγο άρνησης θεώρησης του χρηματικού εντάλματος, εάν δεν αμφισβητείται η κτήση και η ύπαρξη της αξίωσης και δεν αναδεικνύεται πλημμέλεια της εγκυρότητας και νομιμότητας του συμβιβασμού. Περ/γία:Εξώδικος συμβ/σμός μεταξύ δήμου και Α.Ε. για τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών που προέκυψαν από εκτέλεση από αυτήν εργολαβίας δημοτικού έργου. Μεταγενέστερη της λύσης της σύμβασης πτώχευση της εταιρείας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της πληρωμής. ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Δ. Τσακανίκας, Πάρεδρος Επίδομα παραγωγικότητας ετών , ως προϊόν συμβιβασμού. Προϋποθέσεις για την έγκυρη κατάρτιση αυτού:οι τυχόν δικαστικές αποφάσεις των υπαλλήλων να μην έχουν καταστεί τελεσίδικες και ως εκ τούτου να μην έχουν επιλύσει με οριστικό τρόπο την υφιστάμενη μεταξύ των μερών (υπαλλήλων και ν.π.δ.δ) έριδα, κατά την ισχύ του αρθρ.27 ν.3013/02.ούτε είναι δε, απαραίτητο να έχει προηγηθεί η άσκηση σχετικής αγωγής ή υποβολή αίτησης στη διοίκηση για την εξώδικη αναγνώριση 6

7 της σχετικής αξίωσης. Θέμα παραγραφής δεν τίθεται, καθόσον η αξίωση γεννήθηκε το πρώτον από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου. Υπόψη και αρθρ.25 παρ.1 ν.3156/03. Νόμιμη καταβολή. ΠΡΚ Τ Σ8Α ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Μ. Ζαγκλιβερινού, Σύμβουλος Καταβολή πριμ παραγωγικότητας ετών (1ης δόσης) σε υπαλλήλους μετά από σύναψη συμβιβασμού με το δήμο, κατ' εφαρμογή αρθρ.27 παρ.6 εδ.α' ν.3013/ 2002.Μη νόμιμη για υπαλλήλους οι οποίοι είχαν ήδη προσφύγει, πριν την ισχύ του ως άνω νόμου, κατά του οικείου Ο.Τ.Α. στη δικαιοσύνη, η οποία εξέδωσε στην προσφυγή τους αμετάκλητες απορριπτικές αποφάσεις, με συνέπεια να μην υφίσταται πλέον έριδα ή αβεβαιότητα κατά την ισχύ του ν.3013/02 που να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμβιβασμού (αρθρ.871 Α.Κ.). Εισηγητής: Νικόλαος Μηλιώνης, Πάρεδρος Εκκαθάριση αποδοχών ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών δήμου. Μη νόμιμη, βάσει της2302/ Κ.Υ.Α., αλλά βάσει της 99751/8911/ Κ.Υ.Α. με την οποία μειώθηκαν οι αποδοχές των εν λόγω υπαλλήλων. Εισηγητής: Δέσποινα Κωνσταντάρα, Πάρεδρος Εκτέλεση έργου μετά από προφορική εντολή Δημάρχου. Άκυρη η δικαιοπραξία και συνεπώς άκυρος και ο εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ δήμου και εργολάβου για την αξίωση πληρωμής αυτού. Εισηγητής: Ελένη Φώτη, Σύμβουλος Αποδοχές υπαλλήλου δήμου, που καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Δεν είναι νόμιμη η επάνοδός του στην Υπηρεσία πριν από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης(άρθρ. 154 ν.1188/81), αφού οι συνέπειες από την καταδικαστική απόφαση εκλείπουν μόνο με την άρση ή την έκτιση της επιβληθείσας ποινής. Δεν ανακλήθηκε από την 57/2005 πράξη του ιδίου Τμήματος. Εισηγητής: Σ. Πουλής, Πάρεδρος Αρμοδιότητα της Δημαρχιακής Επιτροπής να αναγνωρίζει απαιτήσεις τρίτων κατά του δήμου δια καταρτίσεως συμβάσεως εξώδικου συμβιβασμού (άρθρα 263 και 111 παρ. 2 π.δ. 410/95), αρκεί να συντρέχουν οι πραγματικοί και νομικοί όροι για τη σύναψη του συμβιβασμού (αρθρ. 914 και 922 Α.Κ.). Παρεμπίπτων έλεγχος της πράξης του συμβιβασμού, εφόσον συνεπάγεται πληρωμή δαπάνης υποκείμενης στον προληπτικό έλεγχο του Ε.Σ. από τα αρμόδια όργανα αυτού. Περ/για: Νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης από δήμο σε ιδιώτες κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού για ζημίες που υπέστησαν τα αυτοκίνητά τους, α) όταν από κουρευτική μηχανή του δήμου εκτοξεύτηκε πέτρα και β) όταν έσπασε ξερό κλαδί δέντρου που εφύετο σε κοινόχρηστο χώρο. Μη νόμιμη, όμως, η καταβολή αποζημίωσης για ζημίες που υπέστη αυτοκίνητο, όταν δένδρο, που εφύετο σε πεζόδρομο, έπεσε πάνω σ' αυτό, λόγω ισχυρών ανέμων. 7

8 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ Εισηγητής:Β. Σοφιανού, Πάρεδρος Σύναψη δανείου με Τράπεζα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών δήμου που προέκυψαν από την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και για την καταβολή αποζημιώσεων από έργα πολεοδομικού σχεδιασμού. Μη νόμιμη, καθόσον: α)στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. δεν αναφέρονται τα συγκεκριμένα έργα που εκτελέστηκαν με αυτεπιστασία, ούτε προσδιορίζονται ειδικότερα τα έργα πολεοδομικού σχεδιασμού και β) εγκρίθηκαν μόνο ορισμένοι από τους περιεχόμενους στη σύμβαση δανείου όρους. Εισηγητής: Αντιγόνη Στίνη, Πάρεδρος Αναδρομική καταβολή επιδόματος πληροφορικής σε υπαλλήλους δήμου, κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού. Μη νόμιμη, καθόσον: α) δεν υπήρχε νόμιμη αξίωση, αφού οι υπάλληλοι δεν υπηρετούσαν σε οργανικές θέσεις υπηρεσιών ή κέντρων πληροφορικής και β)είχε προηγηθεί αρνητική γνωμοδότηση του δικηγόρου του δήμου, καθισταμένου άκυρου του συμβιβασμού(αρθρ.263 π.δ.410/95).εξάλλου σύμφωνα με το ίδιο άρθρο δεν επιτρέπεται συμβιβασμός για μισθολογικές απαιτήσεις. ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ( 382 ) ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Σ. Λεντιδάκης, Πάρεδρος Καταβολή εφημεριών σε ιατρό, ο οποίος κατέχει θέση Δημάρχου. Μη νόμιμη, καθόσον κατά τη διάρκεια της θητείας του τελεί σε υποχρεωτική άδεια απουσίας από το Νοσοκομείο, ανεξάρτητα από την υποβολή ή μη σχετικής αίτησής του (άρθρ. 298 παρ.7 π.δ/τος 410/95 και 28 του ν.2539/97). ΔΑΝΕΙΑ ( 157 ) ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Προϋποθέσεις λήψης δανείου για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η χρησιμοποίηση του δανείου για σκοπό άλλο από αυτό για τον οποίο συνήφθη μη νόμιμη. Τακτοποίηση του δημιουργηθέντος ελλείμματος από τη μη νόμιμη διάθεση του προϊόντος του δανείου με κάλυψη αυτού από τα έσοδα του δήμου. Εισηγητής:Β. Σοφιανού, Πάρεδρος Σύναψη δανείου με Τράπεζα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών δήμου που προέκυψαν από την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και για την καταβολή αποζημιώσεων από έργα πολεοδομικού σχεδιασμού. Μη νόμιμη, καθόσον: α)στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. δεν αναφέρονται τα συγκεκριμένα έργα που εκτελέστηκαν με αυτεπιστασία, ούτε προσδιορίζονται ειδικότερα τα έργα πολεοδομικού σχεδιασμού και β) εγκρίθηκαν μόνο ορισμένοι από τους περιεχόμενους στη σύμβαση δανείου όρους. 8

9 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ( ) ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ Εισηγητής: Αντιγόνη Στίνη, Εισηγήτρια Δαπάνη που διενεργείται από τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των δήμων (μεταφορά πόσιμου ύδατος). Νόμιμη, εφόσον υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση, χωρίς να εξετάζεται αν τα εισπραχθέντα από ανταποδοτικά τέλη έσοδα επαρκούν για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών. (Όμοια η 515/03 Πραξ. του Β Κλιμακίου). Εισηγητής: Κ. Σταμούλη, Πάρεδρος Δαπάνη διενέργειας προληπτικών ιατρικών εξετάσεων ορισμένων κατηγοριών προσωπικού Ο.Τ.Α. Μη νόμιμη, καθόσον η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τον οικείο φορέα υγειονομικής περίθαλψης των υπαλλήλων και όχι το δήμο. Συγγνωστή πλάνη, διότι η αρμόδια υπηρεσία στηρίχθηκε σε σχετικό έγγραφο του Γ.Γ. Υπουργείου Εμπορίου, σύμφωνα με το οποίο η ανάληψη της εν λόγω δαπάνης ανάγεται στην αρμοδιότητα του εργοδότη και όχι του Ταμείου. Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Δαπάνη για εκδηλώσεις μορφωτικού και αθλητικού χαρακτήρα. Νόμιμες, σύμφωνα με το αρθρ.218 παρ.4 π.δ.410/95 και 25 ν.3202/2003. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΚΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ - ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (16003 ή ή 16012) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Δ. Πέππας, Πάρεδρος Δαπάνη διανυκτέρευσης συγγραφέα που κλήθηκε να παραστεί σε πολιτιστική εκδήλωση δήμου για να ομιλήσει. Θεωρείται δαπάνη φιλοξενίας, που ναι μεν δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, αλλά συμβάλλει έμμεσα στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του δήμου. Εισηγητής: Σ. Πουλής, Πάρεδρος Προμήθεια 400 καρφιτσών με την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίες διατέθηκαν σε μαθητές δημοτικού διαμερίσματος, που πέτυχαν σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Δαπάνη μη νόμιμη. Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Δ. Λασκαράτος, Πάρεδρος Έξοδα φιλοξενίας (διαμονή με πλήρη διατροφή) ατόμων, που συμμετείχαν σε αγώνα ποδοσφαίρου των ομάδων εργαζομένων σε δήμους. Μη λειτουργική. Εισηγητής: Α. Σαντοριναίου, Πάρεδρος Παράθεση γεύματος σε εστιατόριο προς τιμήν αποχωρήσαντος διευθυντή δήμου. Δαπάνη που δεν προβλέπεται από το νόμο, δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες ή τους σκοπούς του δήμου. 9

10 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Ε. Κραμποβίτη, Πάρεδρος Οι ομάδες εργασίας σε δήμους και κοινότητες για εκκαθάριση δημοτολογίων και σύνταξη νέων εκλογικών καταλόγων με αμιγή υπηρεσιακή σύνθεση(αποκλειστικά και μόνο από υπαλλήλους του οικείου δήμου) δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής πλην των αποδοχών τους. Δαπάνη, η πραγματοποίηση της οποίας ρητά απαγορεύεται από διάταξη νόμου, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως λειτουργική. Εισηγητής: Ε. Κουλουμπίνη, πάρεδρος Αγορά αντιτύπων βιβλίου από δήμο. Μη νόμιμη, κατ'αρθρ.218 παρ.4 π.δ.410/95.λειτουργική, όμως η σχετική δαπάνη υπερβαίνει το προσήκον μέτρο για τη θεραπεία του σκοπού που επιδιώκεται. Εισηγητής: Ε. Λυκεσά, Πάρεδρος Συνδιοργάνωση εκδήλωσης δήμου με αστική εταιρεία. Έννοια πολιτιστικής εκδήλωσης κατ'αρθρ.218 π.δ.410/95. Μη νόμιμη. Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Δαπάνες για διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης σε πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου από δήμο. Δεν ευρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου ούτε εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες ή τους σκοπούς του δήμου κατ'αρθρ.24 π.δ.410/95. Εισηγητής: Μ. Αθανασοπούλου, Πάρεδρος Παράθεση δεξίωσης από δήμο σε συνέδρους Ετήσιου Πανελληνίου Συνεδρίου που διοργάνωσε Ιατρική Εταιρεία Δαπάνη που δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου ούτε εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες ή τους σκοπούς του δήμου. Εισηγητής: Α. Σαντοριναίου, Πάρεδρος Προμήθεια πλακετών, εδεσμάτων και ποτών για βράβευση συνταξιούχων υπαλλήλων δήμου και παράθεση δεξίωσης. Απαιτείται τα πρόσωπα αυτά ή να είναι προσωπικότητες ή να αποδεικνύεται η ιδιαίτερη συμβολή τους στην πολιτιστική ανάπτυξη του δήμου (αρθρ.218 παρ.4 περ. γ', δ') ή να προβλέπεται η δαπάνη από άλλη διάταξη του π.δ.410/95 ή να εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες ή τους σκοπούς του δήμου. Μη νόμιμη. Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Οικονομική ενίσχυση ομάδας ποδοσφαίρου Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου και του Συλλόγου εργαζομένων του ως άνω Οργανισμού για έξοδα Χριστουγεννιάτικης γιορτής των παιδιών τους. Δαπάνες που δεν προβλέπονται από διάταξη νόμου, δεν καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού ούτε συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του. Μη εφαρμογή των αρθρ.262 παρ.3, 200 παρ.1 και 203 παρ.5 του π.δ.410/95. Ο Σύλλογος εργαζομένων είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και όχι αθλητικός ή πολιτιστικός σύλλογος. Εισηγητής: Ε. Καραθανασόπουλος, Πάρεδρος Ασφάλιση σε ιδιωτική εταιρεία των παιδιών των βρεφονηπιακών σταθμών δήμου. Δαπάνη που δεν προβλέπεται από διάταξη του δημοτικού ή κοινοτικού κώδικα ή άλλου νόμου ισχύοντος κατά το χρόνο συνάψεως 10

11 της σχετικής συμβάσεως, δεν καλύπτει λειτουργικές ανάγκες του δήμου, ούτε συμβάλλει έστω και έμμεσα, στην εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί διαγράφονται στο αρθρ.24 π.δ.410/95. (Σχετ. Πράξη IV Τμ. 119/2004). ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Προμήθεια αθλητικών ειδών για την ομάδα μπάσκετ των εργαζομένων σε δήμο. Μη νόμιμη. Συγγνωστή πλάνη, λόγω αναγκαιότητας ως προς την ομοιόμορφη παρουσία των αθλητών-μελών της στους αγωνιστικούς χώρους. Εισηγητής: Ε. Παπαθεοδώρου, Πάρεδρος Προμήθεια παιχνιδιών για παιδιά σεισμοπλήκτων άλλου δήμου. Δαπάνη μη νόμιμη. Εισηγητής: Α. Λεβέντη, Πάρεδρος Προμήθεια ασημένιων κομπολογιών για δώρο σε προσωπικότητες στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων δήμου. Δαπάνη που ναι μεν δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου, πλην όμως η πραγματοποίησή της συντελεί στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει ο δήμος (σύσφιξη διεθνών σχέσεων) και συντελείται προς ένδειξη τιμής και αναγνώρισης προς τους καλεσμένους επίσημους παράγοντες. Εισηγητής: Δέσποινα Κωνσταντάρα, Πάρεδρος Παράθεση γευμάτων σε δημοτικούς και νομαρχιακούς Συμβούλους, πανεπιστημιακούς καθηγητές, αθλητική ομάδα και σχολικές αντιπροσωπείες που επισκέφθηκαν το δήμο. Νόμιμες, καθόσον συντελούν έστω και έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του δήμου και δεν υπερβαίνουν το επιβαλλόμενο μέτρο(βλ Πρ. IV Τμ. 10, 52,74/ 1993, 88/95). Εισηγητής: Σ. Λεντιδάκης, Πάρεδρος Συμβάσεις ανάθεσης έργου για κάλυψη αναγκών Δημοτικής Υπηρεσίας (Συμβουλευτικό Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής) Δεν προβλέπονται μεν από γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμου, πλην όμως εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της εν λόγω Υπηρεσίας και συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του δήμου(αρθρ.24 παρ.1 περ. η' π.δ.410/95). Εισηγητής: Ε. Παπαθεοδώρου, Πάρεδρος Αμοιβή σε εταιρεία για συγγραφή κειμένων ομιλιών Δημάρχου. Δαπάνη μη νόμιμη. Υπέρβαση προσήκοντος μέτρου. Εισηγητής: Α. Πανουτσακοπούλου, Πάρεδρος Δαπάνες για προμήθεια εδεσμάτων και αναψυκτικών για εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου, για υπηρεσίες φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης και για προμήθεια φωτογραφιών και βιντεοκασέτας. Νόμιμες κατ'αρθρ.218 π.δ.410/95, αφενός γιατί εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο σε βάρος εγγεγραμμένης στον οικείο προϋπολογισμό πίστωσης και αφετέρου γιατί σχετίζονται με τον εορτασμό εντός της εδαφικής περιφέρειας του δήμου της εθνικής επετείου. Μη υπέρβαση του προσήκοντος μέτρου. 11

12 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Γ. Κωνσταντάς, Σύμβουλος Σύναψη σύμβασης μεταξύ δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης αυτού με αντικείμενο την οργάνωση Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Νόμιμη, αφού αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του δήμου και συνακόλουθα των δημοτών του, οι οποίες δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν από το προβλεπόμενο από τον Οργανισμό του Δήμου Γραφείο Τύπου, λόγω αδυναμίας στελέχωσης αυτού. Εισηγητής: Νικόλαος Μηλιώνης, Πάρεδρος Απονομή χρηματικών βραβείων σε πρωτεύσαντες μαθητές Λυκείου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου ούτε εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες ούτε συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του δήμου. Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Προμήθεια τριών κινητών τηλεφώνων και αντιστοίχων καρτών σύνδεσης, για Αντιδήμαρχο και ασκούντα χρέη κλητήρα υπάλληλο δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ούτε μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου και επομένως λειτουργική. (Σχετ. πρ. IV Τμ. 71/95 και 128/96). Εισηγητής: Α. Λεβέντη, Πάρεδρος Καταβολή αμοιβής από δήμο σε γραφίστα- σχεδιαστή για την "Οργάνωση εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε μείζονα κοινωνικά ζητήματα". Μη νόμιμη, καθόσον τα προβλήματα αυτά αποτελούν αντικείμενο κρατικής μέριμνας. Εισηγητής: Α. Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Δαπάνη προμήθειας εδεσμάτων για την εκδήλωση του συλλόγου υπαλλήλων δήμου. Μη νόμιμη. Εισηγητής: Β. Σκεύη, Πάρεδρος Δαπάνη τηλεοπτικής κάλυψης εκδήλωσης, με σκοπό την παρουσίασή της στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης. Μη νόμιμη, καθόσον δεν στηρίζεται σε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ούτε είναι λειτουργική. Περ/γία: Παράδοση του Ναυτικού Οχυρού από το Γ.Ε.Ν. στο Δήμο Βριλησσίων. Συγγνωστή Πλάνη. Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Παράθεση γεύματος Δήμου σε παράγοντες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά τη διάρκεια επισκέψεως δημοτικών συμβούλων του Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρ. 218 παρ. 4 γ και δ του π.δ. 410/1995, ενώ δεν καλύπτει ούτε λειτουργικές ανάγκες του δήμου και δεν συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται στο αρθ. 24 του π.δ. 410/

13 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Δαπάνη αμοιβής ιδιώτη για την απομαγνητοφώνηση κασετών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου και δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του δήμου, δεδομένου ότι αφορά σε εργασία εντός του πλαισίου των καθηκόντων των υπαλλήλων αυτού (Διοικ. Γραμματέων). Εισηγητής: Α. Μποκώρου, Εισηγήτρια Προμήθεια αντιτύπων βιβλίου και προσφορά ως αναμνηστικών δώρων σε επισκέπτες και προσκεκλημένους δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον το εν λόγω βιβλίο έχει γενικό περιεχόμενο που δεν παραπέμπει στον δήμο που το προσφέρει και επομένως δεν εμπίπτει στην έννοια του αναμνηστικού δώρου (αρθ. 218 παρ. 4 εδ. γ και δ Δ.Κ.Κ.). Επιπλέον η εν λόγω δαπάνη δεν συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του δήμου και δεν είναι λειτουργική. Εισηγητής: Κ. Σταμούλη, Πάρεδρος Δαπάνη ετήσιας συνδρομής σε περιοδικό. Μη νόμιμη, διότι το εν λόγο περιοδικό περιέχει θέματα όχι μόνο τοπικού αλλά και γενικότερου πολιτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα για την ενημέρωση του συνόλου του αναγνωστικού κοινού και όχι μόνο των οργάνων του δήμου. Εισηγητής: Κ. Σταμούλη, Πάρεδρος Δαπάνες δήμου για την ηχητική κάλυψη επετειακής εκδήλωσης, την παράθεση γεύματος στους καλεσμένους της χορωδίας και της εκδήλωσης και για τη φιλοξενία των μελών της χορωδίας. Νόμιμη, αφού οι δαπάνες αυτές βρίσκουν νόμιμο έρεισμα στο αρθρ. 218 παρ. 4β του π.δ. 410/95 καθόσον αφενός εγκρίθηκαν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Δ.Σ.) σε βάρος εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό πίστωσης και αφετέρου σχετίζονται με τη διοργάνωση της εκδήλωσης συμβάλλοντας στην εορταστική ατμόσφαιρα και στην επίδειξη πνεύματος φιλοξενίας εκ μέρους του δήμου, χωρίς να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο. Εισηγητής: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Παράθεση γεύματος και προμήθεια πανό, στα πλαίσια τιμητικής εκδήλωσης για τους αιμοδότες της πρώτης και δεύτερης αιμοδοσίας έτους Μη νόμιμη. Εισηγητής: Α. Μποκώρου, Εισηγήτρια Επιχορήγηση από δήμο Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείων αυτού για τη γιορτή των Χριστουγέννων και την αποφοίτηση των μαθητών των νηπιαγωγείων. Μη νόμιμη, καθόσον οι παραπάνω δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της Σχολικής Επιτροπής, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρ. 8 παρ. 9 του ν. 1894/1990. Εξάλλου, η παραπάνω δαπάνη δεν συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του δήμου, ούτε είναι λειτουργική. Εισηγητής: Κ. Σταμούλη, Πάρεδρος Δαπάνη για την απομαγνητοφώνηση και κατάρτιση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. Μη νόμιμη, διότι αφενός δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου και αφετέρου δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, 13

14 δεδομένου ότι αφορά σε εργασία που βρίσκεται εντός του πλαισίου των καθηκόντων των υπαλλήλων του δήμου, ο αριθμός των οποίων κρίνεται επαρκής για τη συγκεκριμένη εργασία.(σχετ. πράξη VII Τμημ. 50/2005). ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Γ. Μαραγκού, Σύμβουλος Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση και την αποστολή των σκοπών του δήμου. Επιπλέον, η εν λόγω δαπάνη δεν είναι λειτουργική διότι οι προβαλλόμενοι, περί ακαταλληλότητας του νερού, ισχυρισμοί δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα (εξέταση από Γ.Χ.Κ.). Εισηγητής: Γ. Μαραγκού, Σύμβουλος Δαπάνη τηλεοπτικής κάλυψης και προβολής των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση και την αποστολή των σκοπών του Δήμου. Εξάλλου από τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (π.δ. 410/95) προβλέπεται ο τρόπος ενημέρωσης των δημοτών για τις δραστηριότητες του Δ.Σ. Εισηγητής: Κ. Σταμούλη, Πάρεδρος Προμήθεια δύο στεφανιών, που κατατέθηκαν στην κηδεία Δημοτικού Συμβούλου. Δαπάνη νόμιμη, καθόσον καλύπτει λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, αφού ο αποβιώσας ήταν, κατά το χρόνο του θανάτου του, δημοτικός σύμβουλος και δεν υπερβαίνει τα λογικά πλαίσια. Εισηγητής: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Προμήθεια βιβλίων από Δήμο, τα οποία διατέθηκαν σε μαθητές Λυκείου αυτού, ως βράβευση για την επιτυχία τους στις εξετάσεις εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του δήμου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών αυτού. Συγγνωστή πλάνη. Εισηγητής: Γ. Κωνσταντάς, Σύμβουλος Δαπάνη καταχώρησης διαφήμισης δήμου σε εφημερίδα, με σκοπό την τουριστική του προβολή. Μη νόμιμη, καθόσον η τουριστική πολιτική αποτελεί αντικείμενο κρατικής μέριμνας και ανατίθεται σε όργανα της Κεντρικής Διοίκησης. Μη λειτουργική, ούτε συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του δήμου. Εισηγητής: Α. Μποκώρου, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για την καταχώρηση δήμου σε "Επαγγελματικό Ευρετήριο 2005" του οικείου νομού. Δαπάνη μη νόμιμη, αφού δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του δήμου (άρθρ. 24 παρ. 1 π.δ. 410/95), ούτε εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες αυτού. Εξάλλου ούτε στην τουριστική προβολή αυτού σκοπεί, καθόσον αυτή ανάγεται σε ζήτημα γενικότερης σημασίας, το οποίο εκπονείται από την Περιφέρεια των δήμων. 14

15 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Προμήθεια φαγητού από δήμο, για ανάλωση στα πλαίσια εορτασμού των προστάτιδων Αγίων των υπαλλήλων αυτού. Δαπάνη μη νόμιμη. Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Δαπάνες φιλοξενίας, παράθεσης γευμάτων και προμήθειας ειδών ως δώρων για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων δήμου. Μη νόμιμες, διότι δε βρίσκουν έρεισμα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 218 του Δ.Κ.Κ., καθόσον ούτε από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ., ούτε από άλλο στοιχείο του φακέλου προκύπτει η ταυτότητα των φιλοξενούμενων και τιμώμενων προσώπων και η συμβολή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή του δήμου. Εισηγητής: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Αμοιβή εταιρείας για την παραγωγή οπτικοαουστικού υλικού, με σκοπό την προβολή του έργου δημοτικής αρχής. Δαπάνη μη νόμιμη. Εισηγητής: Κ. Σταμούλη, Πάρεδρος Προμήθεια χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών ευχετηρίων καρτών από δήμο. Δαπάνη μη νόμιμη. Εισηγητής: Ε. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Προμήθεια βεγγαλικών για τον εορτασμό του Πάσχα και του νέου έτους. Δαπάνη νόμιμη, διότι ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του δήμου και συντελεί στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του, αφού συμβάλλει στην ψυχαγωγία και στην προαγωγή των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών, χωρίς να υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Εισηγητής: Α. Μποκώρου, Πάρεδρος Προμήθεια πυροτεχνημάτων από δήμο για τον εορτασμό της Ανάστασης. Δαπάνη η οποία ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του δήμου και συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του, καθόσον συμβάλλει στην ψυχαγωγία αλλά και στην προαγωγή των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών του, ενώ δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Προμήθεια λουλουδιών, στεφανιών και συνθέσεων από δήμο προς τιμήν επωνύμων. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις του αρθρ. 218 παρ. 4 του π.δ. 410/95, αφού από κανένα στοιχείο του εντάλματος δεν προκύπτει η ταυτότητα των τιμωμένων προσώπων και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και προβολή του δήμου. Μη λειτουργική, ενώ δεν συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών αυτού. Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου και διάθεση αυτών στους υπαλλήλους του δήμου στα πλαίσια του εορτασμού του Πάσχα Μη νόμιμη. 15

16 ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ α ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνη αμοιβής διαφημιστικής εταιρείας, ως συνδρομή του δήμου, για δημοσίευση διαφημιστικού κειμένου με σκοπό την τουριστική προβολή του. Μη νόμιμη, καθόσον η τουριστική προβολή δεν συνιστά τοπική αλλά κρατική υπόθεση. Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Αμοιβή δικηγόρου για κατάθεση αγωγής, εργαζομένων του δήμου για διεκδίκηση οικογενειακού επιδόματος. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου, ούτε προκύπτει ότι ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του δήμου, αφού αφορά προσωπική υπόθεση των εργαζομένων. (Σχετ. πρ. Β Κλιμ. 3436/2003). Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος α)μη νόμιμη δαπάνη βράβευσης πρωτευσάντων μαθητών Λυκείου (Σχετ. πρξ IV Τμ. 17,85,97/2000, Β Κλ. 246, 338/2005). β)νόμιμη δαπάνη προμήθειας ειδών δεξίωσης για επίσκεψη Υπουργού (αρθρ.218 παρ.4 του Δ.Κ.Κ.). Προσήκον μέτρο. Εισηγητής: Αντιγόνη Στίνη, Πάρεδρος Δαπάνη κατασκευής ταφικού μνημείου αποθανόντος Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (αρθρ.175 παρ.4 π.δ.410/95). Μη νόμιμη, καθόσον η ανωτέρω διάταξη αναφέρεται περιοριστικά, σε έξοδα κηδείας και μόνον, Δημάρχων ή Προέδρων κοινότητας. Μη λειτουργική. Εισηγητής: Κων/νος Παραθύρας, Πάρεδρος Δαπάνη για εκτελεσθείσες εργασίες επισκευής και διαμόρφωσης στον αύλειο χώρο Ιερού Ναού. Μη λειτουργική. Εισηγητής: Ελένη Νικολάου, Δόκιμος Εισηγητής Δαπάνη για την μελέτη κατασκευής κωδωνοστασίου Ιερού Ναού. Δεν αποτελεί επιχορήγηση. Μη νόμιμη, καθόσον δεν διατέθηκε όπως θα έπρεπε από τα έσοδα του κληροδοτήματος αλλά από τον προϋπολογισμό του δήμου. Εισηγητής: Βασιλική Προβίδη, Πάρεδρος Παράθεση γεύματος Δήμου στο γηροκομείο Σερρών προς τιμήν των αρχών της πόλης, ενόψει της γιορτής των πολιούχων Ταξιαρχών, στο οποίο παρακάθησαν και οι γέροντες τρόφιμοι. Δαπάνη εντός σκοπού. Δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Νόμιμη. Εισηγητής: Αντιγόνη Στίνη, Πάρεδρος Δαπάνη ταμειακής διευκόλυνσης δημοτικής επιχείρησης δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του δήμου ούτε εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες αυτού. Επιπλέον συνιστά μη επιτρεπόμενη, κατά το νόμο, μορφή επιχορήγησης της δημοτικής επιχείρησης. Εισηγητής: Αντιγόνη Στίνη, Πάρεδρος Έξοδα δημοσίευσης σε τοπικές εφημερίδες ευχών του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου για τις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα. Μη νόμιμη η καταβολή τους, καθόσον δεν προβλέπονται από διάταξη νόμου, δεν καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες του δήμου, ούτε συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του. 16

17 ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Βασιλική Προβίδη, Πάρεδρος Παράθεση γεύματος, από δήμο, προς τιμήν των αρχών της πόλης στα πλαίσια τοπικής γιορτής (εορτασμός Πολιούχων Αγίων).Νόμιμη, καθόσον εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρ.218 παρ.4 Δ.Κ.Κ. Επιπλέον, η εν λόγω δαπάνη συνέβαλε στην προώθηση των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων του δήμου και δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Εισηγητής: Κων/νος Παραθύρας, Πάρεδρος Δαπάνη αεροπορικών εισιτηρίων για ταξίδι αναψυχής υπαλλήλων του δήμου. Μη νόμιμη και μη λειτουργική δεδομένου ότι δεν μπορεί να υπαχθεί στο ευρύτερο πλέγμα των αρμοδιοτήτων του δήμου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρ.24 Δ.Κ.Κ. Εισηγητής: Β. Προβίδη, Πάρεδρος Έξοδα κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης δύο Αντιδημάρχων και ενός δημοτικού συμβούλου για την εκτός έδρας μετακίνησή τους για παρακολούθηση των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου Εκλεγμένων Γυναικών στους Ο.Τ.Α. Δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς του δήμου, ούτε είναι λειτουργική. ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ( 167 ) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Πάρεδρος Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση εκτελεστού τίτλου διαταγής πληρωμής. Δεδικασμένο διαταγής πληρωμής. Προϋποθέσεις δημιουργίας του. Πότε δεν μπορεί να στηρίξει αυτοτελή αιτία μη νομιμότητας εντελλόμενης με Χ.Ε. δαπάνης. Εισηγητής: Μ. Ζυμής, Σύμβουλος Εξώδικος συμβιβασμός. Δεν παράγει μεν κατά νόμο Δεδικασμένο, αφού δεν αποτελεί δικαστική απόφαση και ως εκ τούτου δεν δημιουργεί τελεσιδικία, πλην όμως το γεγονός αυτό και μόνο δεν μπορεί αυτοτελώς να στηρίξει λόγο άρνησης θεώρησης του χρηματικού εντάλματος, εάν δεν αμφισβητείται η κτήση και η ύπαρξη της αξίωσης και δεν αναδεικνύεται πλημμέλεια της εγκυρότητας και νομιμότητας του συμβιβασμού. Περ/γία:Εξώδικος συμβ/σμός μεταξύ δήμου και Α.Ε. για τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση από αυτήν εργολαβίας δημοτικού έργου. Μεταγενέστερη της λύσης της σύμβασης πτώχευση της εταιρείας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της πληρωμής. Εισηγητής: Ε. Καραθανασόπουλος, Πάρεδρος Πριμ παραγωγικότητας για τα έτη κατ' εφαρμογή αρθρ.27 παρ.6α ν.3013/02, σε υπαλλήλους δήμου. Νόμιμη η αξίωση για την καταβολή, καθόσον δεν έχει παραγραφεί, δεδομένου ότι γεννήθηκε το πρώτον από την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων. Λοιπές προϋποθέσεις: α) Η έγκυρη κατάρτιση συμβιβασμού, και β) να μην έχει επιλυθεί με οριστικό τρόπο (ήτοι με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις) η υφιστάμενη κατά 17

18 την ισχύ του ν.3013/02 σχετική έριδα μεταξύ των μερών. Εν μέρει μη νόμιμη δαπάνη. Έγινε νομοθετική ρύθμιση με το άρθρο 25 παρ.1 ν.3156/03. (Σχετ. Πράξη I Τμήματος 89/2003). ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Ε. Κουλουμπίνη, Πάρεδρος Επίδομα παραγωγικότητας ετών , ως προϊόν συμβιβασμού (αρθρ.27 παρ.6α ν.3013/02), σε υπαλλήλους δήμου. Νόμιμη καταβολή, παρά το γεγονός ότι ήδη είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη πριν την ισχύ της ως άνω διάταξης και είχαν εκδοθεί απορριπτικές αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις(αρθρ.25 παρ.1 ν.3156/03). Αιτιολογία. Για τη δημιουργία δεδικασμένου απαιτείται ταυτότητα δικαιώματος και νομικής αιτίας. Ανάκληση εν μέρει της 103/2003 πράξης Ι Τμ.Ελ.Συν. Εισηγητής: Κ. Ζώη, Πάρεδρος Οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο, ανεξάρτητα από την ορθότητά τους ή μη. Περ/γία:Καταβολή αποδοχών σε υπαλλήλους με μίσθωση έργου, βάσει αυτών που καθορίζονται με τη Συλλογική Σύμβαση εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ και που αφορούν τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου, βάσει απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Ειρηνοδικείου, στο οποίο προσέφυγαν μετά από μη ανανέωση των συμβάσεών τους. Νόμιμη. Εισηγητής: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Αποδοχές εργατριών καθαριότητας Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Μη νόμιμη. Η προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο και δεν δεσμεύει το Ε.Σ. Εισηγητής: Σ. Ντούνη, Σύμβουλος Αποδοχές και έξοδα κίνησης εργαζομένων δήμου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που είχαν λήξει. Μη νόμιμη. Επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων η προσωρινή διαταγή Πρωτοδικείου Αθηνών δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο(αρθρ.20 ν.3301/04) και δεν δεσμεύει το Ε.Σ. Εισηγητής: Ε. Λυκεσά, Πάρεδρος Χορήγηση ανώτερων Μ.Κ. σε υπαλλήλους δήμου, μετά από αναγνώριση προϋπηρεσίας τους, σε ν.π.ι.δ. του δήμου. Νόμιμη, καθόσον με αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου κρίθηκε, ότι οι εν λόγω υπάλληλοι αν και προσλήφθηκαν σε ν.π.ι.δ. του δήμου, στην πραγματικότητα παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο δήμο, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες και συνεπώς συνδέονταν με το δήμο με ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Δεδικασμένο που δεσμεύει το Ε.Σ. τόσο για τη σχέση εργασίας όσο και για τον εργοδότη. 18

19 ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Σ. Λεντιδάκης, Πάρεδρος Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου με πάγια αντιμισθία. Μη νόμιμος, καθόσον υπερβαίνει τα καθοριζόμενα από τις οικείες διατάξεις ελάχιστα όρια αμοιβών (αρθρ. 21 παρ. 3 του ν. 3274/2004 και αρθρ.8 παρ. 6 του ν. 3205/2003). Σύμβαση μεταξύ δήμου και δικηγόρου για αύξηση μηνιαίων αποδοχών, που η νομιμότητά της κρίθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Έκταση δεδικασμένου. Τρόπος υπολογισμού της αμοιβής μετά την ισχύ του ν. 2470/97. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ( 187 ) ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ Εισηγητής: Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Δαπάνες πληρωμής διαφόρων δημοσιεύσεων σε τοπικές εφημερίδες, που αναφέρονται σε καθαρά υπηρεσιακούς λόγους. Υπολογισμός αυτών. Εισηγητής: Δέσποινα Κωνσταντάρα, Πάρεδρος Δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα ανακοίνωσης - πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη μελέτης δημόσιου έργου. Καθορισμός της τιμής αυτής (Κ.Υ.Α. 2/69382/0020/1999, φ Β ). Εισηγητής: Α. Στίνη, Πάρεδρος Δαπάνη για την παραγωγή και εκτύπωση περιοδικού. Νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται μεν από ρητή διάταξη νόμου, ωστόσο, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του συγκεκριμένου περιοδικού, συμβάλλει στην λειτουργική δραστηριότητα του δήμου και στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του (αρθρ. 24 π. δ/τος 410/95), συντελώντας στην ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών καθώς και στην ανάπτυξη της συμμετοχής και της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του δήμου. Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος Δαπάνες δημοσιευμάτων, με τα οποία το Δ.Σ. κάλεσε τους δημότες να συμμετάσχουν σε συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την οικονομική πολιτική. Μη νόμιμες καθόσον το περιεχόμενό τους δεν σχετίζεται με ζητήματα που εντάσσονται στον κύκλο των τοπικών υποθέσεων αλλά ανάγονται σε γενικότερα ζητήματα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής του Κράτους. Εισηγητής: Κων/νος Παραθύρας, Πάρεδρος Έξοδα δημοσίευσης ανακοινώσεων πρόσληψης. Μη νόμιμη όταν δημοσιεύεται ολόκληρη, ενώ από τη σχετική διάταξη προβλέπεται δημοσίευση της περίληψης. 19

20 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( 184 ) ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ Τ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ ΚΛΒ ΠΡΞ Τ Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Επιχορήγηση, κατόπιν συστάσεως από δήμο και με τη συμμετοχή δημοτικής επιχείρησης, αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας. Μη νόμιμη η σύσταση της εταιρίας αυτής. Οι δήμοι δεν έχουν κατά νόμο τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση των σκοπών τους, να συστήνουν είτε αμιγώς είτε με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τέτοιου είδους εταιρίες. Εισηγητής: Ε. Παπαθεοδώρου Επιχορηγήσεις από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. δημοτικών επιχειρήσεων και δημοτικών εταιρειών, στα πλαίσια προγράμματος. Προϋποθέσεις (αρθρ.3 παρ.10 ν.2242/94 και 28 παρ.3 ν.2508/97).επιβάρυνση πιστώσεων τακτικού προυπ/σμού ΕΤΕΡΠΣ και όχι του Προγ/τος Δημοσίων Επενδύσεων. Αρμόδια διεύθυνση και όργανο. Ανάκληση λόγω συγγνωστής πλάνης της 204/2003 πράξης IV Τμήμ. Ελ. Συν. Εισηγητής: Σ. Λεντιδάκης, Σύμβουλος Σύμβαση με Δημοτική Επιχείρηση (Μηχανογράφησης) για παροχή εργασιών, κατ'αρθρ.291 Δ.Κ.Κ. Νόμιμη, χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι για το ίδιο αντικείμενο της σύμβασης, ο δήμος είχε ήδη συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με 40 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, κατ'αρθρ.6 ν.2527/97. Εισηγητής: Νεκταρία Δουλιανάκη, Εισηγητής Ανάθεση εκτέλεσης έργων Ο.Τ.Α. σε δημοτική επιχείρηση (π.δ.171/1987 και π.δ.28/1980). Μη νόμιμη, καθόσον η δημοτική επιχείρηση δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.Ε.Π. Επί πλέον για τη νόμιμη ανάθεση και εκτέλεση έργων, εργασιών και παροχή υπηρεσιών απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη μελέτης από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία. Για την εκκαθάριση και καταβολή των δαπανών εκτέλεσης των εργασιών απαιτείται πιστοποίηση και πρωτόκολλο παραλαβής αυτών. Εισηγητής: Νεκταρία Δουλιανάκη, Εισηγητής Εκχώρηση από δήμο ή κοινότητα της άσκησης ορισμένης αρμοδιότητας σε δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση. Για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής αυτής, προκειμένου να μη θεωρηθεί ότι αποτελεί επιχορήγηση απαγορευμένη από το αρθρ.277 παρ.8 του π.δ.410/95, απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη οικονομικής μελέτης. Περιπτώσεις που δεν απαιτείται η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας. Εισηγητής: Δ. Τσακανίκας, Πάρεδρος Κωλύεται η υπογραφή σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δήμου και ν.π.δ.δ. και δημοτικών επιχειρήσεων αυτού, καθόσον οι τελευταίες συμμετείχαν στην παραπάνω σύμβαση ως μοναδικοί αντισυμβαλλόμενοι του δήμου και των ν.π.δ.δ. αυτού, κατά παράβαση του αρθρ. 35 παρ. 1 του π.δ. 410/95, ενώ δεν εξειδικεύεται το αντικείμενο πολλών υποχρεώσεων της ανωτέρω επιχείρησης που περιγράφονται και ανατίθενται με την σύμβαση αυτή Δεν ανακαλείται η 15/2005 πράξη του Ζ Κλιμακίου. 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 11 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4071 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα