ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΟ Β01: ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΔΝΑΝΣΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ, ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΑΣΔΛΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΟ Β01: ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΔΝΑΝΣΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ, ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΑΣΔΛΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ."

Transcript

1 ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΟ Β01: ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΔΝΑΝΣΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ, ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΑΣΔΛΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΚ 3/459/ , όπως ιζτύει (ΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ) Ζ ΔΠΔΤ ζα ππνβάιιεη μερσξηζηφ πίλαθα γηα θάζε θαηεγνξία αλνηγκάησλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, Άξζξν 3, ηεο 3/459/ , φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη έλαλ ζπλνιηθφ πίλαθα γηα ην ζχλνιν ησλ αλνηγκάησλ. Καηά ηελ θαηάηαμε ησλ αλνηγκάησλ ζηηο θαηεγνξίεο, απηέο ελδερνκέλσο λα είλαη δπλαηή ε έληαμε ελφο αλνίγκαηνο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ε θαηεγνξία αλνηγκάησλ κε βξαρππξφζεζκε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε έλαληη ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ (ζηνηρείν ηε) ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα αλνίγκαηα έλαληη ηδξπκάησλ (ζηνηρείν δ) θαη ηα αλνίγκαηα έλαληη επηρεηξήζεσλ (ζηνηρείν ε). Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα ζηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία, νη ΔΠΔΤ νθείινπλ λα ηεξνχλ θαηά ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηάηαμε ελφο αλνίγκαηνο ην παξαθάησ ινγηθφ δηάγξακκα: ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ Τπϊγεται το ϊνοιγμα ςτισ κανονιςτικϋσ κατηγορύεσ υψηλού κινδύνου; (ςτοιχεύο ιβ) φύλλο εργαςύασ «ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΧΗΛΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ» ΟΦΙ 1

2 Τπϊγεται το ϊνοιγμα ςτη κατηγορύα θϋςεισ ςε τιτλοπούηςη; (ςτοιχεύο ιδ) φύλλο εργαςύασ «ΣΙΣΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΘΕΕΙ» ΟΦΙ Τπϊγεται το ϊνοιγμα ςτη κατηγορύα ανοιγμϊτων ςε καθυςτϋρηςη; (ςτοιχεύο ια) φύλλο εργαςύασ «ΑΠΑΙΣΗΕΙ Ε ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ» ΟΦΙ Τπϊγεται το ϊνοιγμα ςτην κατηγορύα απαιτόςεισ με τη μορφό καλυμμϋνων ομολόγων ό ςτην κατηγορύα Μερύδια Οργανιςμών υλλογικών Επενδύςεων (ΟΕ); (ςτοιχεύα ιγ και ιςτ αντύςτοιχα) φύλλο εργαςύασ «ΚΑΛΤΜΜΕΝΑ ΜΕ ΕΞΑΥΑΛΙΗ ΟΜΟΛΟΓΑ» ό «ΟΕ» αντύςτοιχα. Οι δύο αυτϋσ κατηγορύεσ δεν επικαλύπτονται. Τπϊγεται το ϊνοιγμα ςτην κατηγορύα ανοιγμϊτων εξαςφαλιςμϋνα με ακύνητη περιουςύα; (ςτοιχεύο ι) φύλλο εργαςύασ «ΕΞΑΥΑΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΟΦΙ 2

3 Τπϊγεται το ϊνοιγμα ςτην κατηγορύα λοιπϊ ανούγματα; (ςτοιχεύα ιζ) φύλλο εργαςύασ «ΛΟΙΠΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ» ΟΦΙ Τπϊγεται το ϊνοιγμα ςτην κατηγορύα λοιπϊ ανούγματα; (ςτοιχεύα ιζ) φύλλο εργαςύασ «ΒΡΑΦΤΠΡ.ΑΝΟΙΓΜ.ΕΝΑΝΣΙ ΙΔΡΤΜ.& ΕΠΙΦ.» ΟΦΙ Ακολουθούν οι παρακϊτω κατηγορύεσ ανοιγμϊτων, οι οπούεσ δεν επικαλύπτονται. Για κϊθε μύα από τισ κατηγορύεσ αυτϋσ ςυμπληρώνεται το αντύςτοιχο φύλλο εργαςύασ: Ανούγματα ϋναντι κεντρικών κυβερνόςεων ό κεντρικών τραπεζών (ςτοιχεύο α), Ανούγματα ϋναντι αρχών τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, περιφερειακών κυβερνόςεων και τοπικών αρχών (ςτοιχεύο β), Ανούγματα ϋναντι διοικητικών φορϋων και μη κερδοςκοπικών επιχειρόςεων (ςτοιχεύο γ), Ανούγματα ϋναντι ιδρυμϊτων(ςτοιχεύο δ). Ανούγματα ϋναντι μητρικών εταιριών, θυγατρικών ό θυγατρικών τησ μητρικόσ εταιρύασ (ςτοιχεύο ε), Ανούγματα ϋναντι πολυμερών τραπεζών ανϊπτυξησ (ςτοιχεύο ςτ), Ανούγματα ϋναντι διεθνών οργανιςμών (ςτοιχεύο ζ), Ανούγματα ϋναντι επιχειρόςεων (ςτοιχεύο η), Ανούγματα ϋναντι πελατών λιανικόσ (ςτοιχεύο θ). Αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξία Μεξίδηα Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΟΔ), ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ 16 δ έσο ζ, Άξζξν 5, απφθ. ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη ηα αλνίγκαηα απηά θαηαρσξνχληαη ζην θχιιν εξγαζίαο «ΟΔ» ζηελ γξακκή κε ηνλ θαηάιιειν ζπληειεζηή ζηάζκηζεο. ηε πεξίπησζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ νη ειάρηζηεο θαηαβιεηέεο πιεξσκέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην κηζζσηή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαηαηάζζνληαη ζηε ζπλαθή θαηεγνξία αλνίγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, ηεο απφθ. ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. 3

4 Β. ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΟ - ΚΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΩΝ- Ζ ζθίαζε αθνξά ηηο γξακκέο νη νπνίεο δελ ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο ΑΔΠΔΤ. Με ηελ παξνχζα δηαβηβάδνπκε πξφηππν πίλαθα, ν νπνίνο πξνζαξκφδεηαη θαηά πεξίπησζε γηα θάζε θαηεγνξία αλνηγκάησλ. Οξηζκέλεο απφ ηηο νδεγίεο αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα θχιια εξγαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα αλνίγκαηα. ΓΡΑΜΜΔ ΣΗΣΛΟΗ ΔΝΣΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΣΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΑΞΔΗ ΔΠΑΝΑΓΟΡΑ, ΓΑΝΔΗΟΓΟΗΑ Ή ΓΑΝΔΗΟΛΖΦΗΑ ΣΗΣΛΧΝ Ή ΒΑΗΚΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ & ΠΡΑΞΔΗ ΜΔ ΜΑΚΡΑ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟΤ & ΓΑΝΔΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμία πνπ αληηζηνηρεί ζηα αλνίγκαηα απφ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζε κία άιιε απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμία πνπ αληηζηνηρεί ζηα αλνίγκαηα απφ ζηνηρεία ηνπ Παξαξηήκαηνο I, ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζε θάπνηα άιιε απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμία πνπ αληηζηνηρεί ζηα αλνίγκαηα απφ: i. πλαιιαγέο επαλαγνξάο ή επαλαπψιεζεο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 37, ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο ΔΚ 1/459/ , φπσο ηζρχεη. ii.πλαιιαγέο δαλεηνδνζίαο ή δαλεηνιεςίαο ηίηισλ ή βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο ΔΚ 1/459/ ,φπσο ηζρχεη. iii. πλαιιαγέο κε καθξά πξνζεζκία δηαθαλνληζκνχ φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 40 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο ΔΚ 1/459/ , φπσο ηζρχεη. iv. πλαιιαγέο δαλεηζκνχ ζε ινγαξηαζκφ πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 34 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο ΔΚ 4

5 ΠΑΡΑΓΧΓΑ απφ ΤΜΦΖΦΗΜΟ ΜΔΣΑΞΤ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΥΥ% 0% (εηδηθά ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηα ηδξχκαηα) 70% (φπσο αλαθέξεηαη ζην εδάθην (ii) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο απφθ. ΔΚ 3/459/ φπσο ηζρχεη. 1/459/ , φπσο ηζρχεη. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμία πνπ αληηζηνηρεί ζηα αλνίγκαηα απφ ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα II, ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ ,φπσο ηζρχεη. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμία πνπ αληηζηνηρεί ζηα αλνίγκαηα απφ αλνίγκαηα ηα νπνία ιφγσ ζπκςεθηζκνχ κεηαμχ πξντφλησλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 38 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο ΔΚ 1/459/ ,φπσο ηζρχεη, δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ γξακκή ''ΠΡΑΞΔΗ ΔΠΑΝΑΓΟΡΑ, ΓΑΝΔΗΟΓΟΗΑ Ή ΓΑΝΔΗΟΛΖΦΗΑ ΣΗΣΛΧΝ Ή ΒΑΗΚΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ & ΠΡΑΞΔΗ ΜΔ ΜΑΚΡΑ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟΤ". Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμία αλνίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηε δηαβάζκηζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ή/θαη ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία αλνίγκαηνο ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμία αλνίγκαηνο έλαληη κεηξηθψλ εηαηξηψλ, ζπγαηξηθψλ ή ζπγαηξηθψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5, ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. ηελ πεξίπησζε πνπ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 5, ηνπ άξζξνπ 9 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δσήο σο απνδεθηή κνξθή ρξεκαηνδνηνχκελεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο, ζηελ αμία αλνίγκαηνο πνπ εμαζθαιίδεηαη, εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 70%, εάλ ζηα κε εμαζθαιηζκέλα αλνίγκαηα κε εμνθιεηηθή πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ηελ αζθάιηζε δσήο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 100%. Αλάινγα ζε ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο 20%, 35% θαη 150% ππφθεηληαη ηα εμαζθαιηζκέλα αλνίγκαηα φηαλ ηα κε εμαζθαιηζκέλα αλνίγκαηα κε θαλνληθή 5

6 75% Δ ΜΜΔ (ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ) (εηδηθά ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηα αλνίγκαηα έλαληη πειαηψλ ιηαληθήο) 100% - ΔΞΑΦΑΛΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ -ΔΞΑΦΑΛΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ (εηδηθά ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηηο απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε) 100% ΑΝΟΗΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΓΡΔΤΟΤΝ Δ ΥΧΡΔ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ Ζ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝ ΚΑΣΑΣΑΔΣΑΗ Δ ΒΑΘΜΗΓΑ ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (εηδηθά ζηα θχιια εξγαζίαο γηα ηα αλνίγκαηα έλαληη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πεξηθεξεηαθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ θαη έλαληη δηνηθεηηθψλ θνξέσλ θαη κε θεξδνζθνπηθψλ επηρεηξήζεσλ) 100% (εηδηθά ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηα ινηπά αλνίγκαηα) ΓΔΝ ΚΑΣΑΣΑΟΝΣΑΗ Δ ΒΑΘΜΗΓΑ ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (φπνπ πξνβιέπεηαη) ΑΠΟ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΤΜΜΔΣΟΥΔ (εηδηθά ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηα ινηπά αλνίγκαηα) εμνθιεηηθή πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ηελ αζθάιηζε δσήο ιακβάλνπλ ζηάζκηζε αληίζηνηρα 20%, 50% θαη 150%. 75% θαη αθνξά ζε άλνηγκα έλαληη ΜΜΔ, ην νπνίν θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία απηή. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμία ηεο απαίηεζεο ή ηνπ ηκήκαηνο απαίηεζεο ζε θαζπζηέξεζε πνπ θαιχπηεηαη κε θαηνηθίεο ή εκπνξηθά αθίλεηα, φπσο νξίδεηαη αληίζηνηρα ζηηο ππνπαξαγξάθνπο 11 δ θαη ε ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. 100% επεηδή ε θεληξηθή θπβέξλεζε ζηελ νπνία εδξεχεη ν αληηζπκβαιιφκελνο δελ θαηαηάζζεηαη ζε βαζκίδα πηζησηηθήο πνηφηεηαο. πκπεξηιακβάλνληαη νη αηειείο ζπλαιιαγέο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 5, ηνπ Σκήκαηνο Β, ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο απφθαζεο 4/459/ , φπσο ηζρχεη. ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή επειδή δεν θαηαηάζζεηαη ζε δηαβάζκηζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή επεηδή πξνέξρεηαη απφ κεηνρέο θαη άιιεο ζπκκεηνρέο. ΑΛΛΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΣΑΘΜΗΖ Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμίαο 6

7 (>150%) (εηδηθά ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηα αλνίγκαηα ππφ κνξθή κεξηδίσλ ΟΔ) ΔΞΑΦΑΛΗΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΑ (εηδηθά ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηα αλνίγκαηα ζε θαζπζηέξεζε φπνπ δηαρσξίδνληαη ζε αλνίγκαηα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε θαηνηθίεο ή εκπνξηθά αθίλεηα θαη ζηαζκίδνληαη κε 100%) ΑΛΛΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΣΑΘΜΗΖ Δ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ αλνίγκαηνο, φπσο νξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 16 β, ηνπ άξζξνπ 5, ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή, επεηδή ζην ελ ιφγσ άλνηγκα έρεη παξνπζηαζηεί θαζπζηέξεζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ππνπαξαγξάθνπο 11 δ θαη ε ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. Ζ ζπγθεθξηκέλε γξακκή αθνξά αλνίγκαηα πνπ δελ ππφθεηληαη ζηηο ππάξρνπζεο ζηαζκίζεηο θηλδχλνπ. Μόνο για ηο θύλλο παροσζίαζης ηων ζσνολικών ανοιγμάηων ΔΞΑΦΑΛΗΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΑ ηνλ θαηά πεξίπησζε αληίζηνηρν ζπληειεζηή, επεηδή ζην ελ ιφγσ άλνηγκα έρεη παξνπζηαζηεί θαζπζηέξεζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή επεηδή θαιχπηεηαη κε εκπνξηθά αθίλεηα θαη ηθαλνπνηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο 3/459/ ΣΖΛΔ Α/Α ΣΗΣΛΟΗ 1. ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΑ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ (Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη.) ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ Γηα ηα ζηνηρεία εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο «πξάμεηο επαλαγνξάο, πξάμεηο δαλεηνδνζίαο / δαλεηνιεςίαο ηίηισλ ή βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ, πξάμεηο κε καθξά πξνζεζκία δηαθαλνληζκνχ θαη δαλεηζκνχ έλαληη πεξηζσξίνπ» θαη ζηα «παξάγσγα», θαηαρσξείηαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ αλνηγκάησλ ηεο θαηεγνξίαο, πνπ αθνξά ν πίλαθαο, πξηλ ιεθζνχλ ππφςε: i. Σπρφλ πξνβιέςεηο θαη ινηπέο πξνζαξκνγέο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, ii. πληειεζηέο κεηαηξνπήο, θαη iii. Σερληθέο κείσζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ,. 7

8 Γηα ηηο «πξάμεηο επαλαγνξάο, πξάμεηο δαλεηνδνζίαο / δαλεηνιεςίαο ηίηισλ ή βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ, πξάμεηο κε καθξά πξνζεζκία δηαθαλνληζκνχ θαζψο θαη δαλεηζκνχ έλαληη πεξηζσξίνπ», θαηαρσξείηαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ αλνίγκαηνο θαη εηδηθφηεξα: i. Αλ ε αμία αλνίγκαηνο πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην ΗΗ ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη θαηαρσξείηαη ε αμία αλνίγκαηνο πξηλ ιεθζεί ππφςε ε επίπησζε ηεο εμαζθάιηζεο. Δληνχηνηο ζε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ πξάμεηο ππάγνληαη ζε ζχκβαζεπιαίζην ζπκςεθηζκνχ ζηελ ζηήιε θαηαρσξείηαη ε πιήξσο πξνζαξκνζκέλε αμία αλνίγκαηνο (Δ*) ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. ii. Αν η αξία ανοίγματοσ προςδιορίζεται ςφμφωνα με μία από τισ μειόδουσ που περιγράφονται ςτην απφθαζε ΔΚ 5/459/ , όπωσ ιςχφει καταχωρείται η αξία αυτθ. Γηα ηα «παξάγσγα» ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαηαρσξείηαη ε αμία αλνίγκαηνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε κία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ απφθαζε ΔΚ 5/459/ , φπσο ηζρχεη Γηα ηα αλνίγκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπκςεθηζκφ κεηαμχ πξντφλησλ φπσο νξίδεηαη ζηελ απφθαζε ΔΚ 5/459/ , φπσο ηζρχεη θαηαρσξείηαη ε αμία φπσο πξνβιέπεηαη. Ζ αμία αλνίγκαηνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ είλαη ε παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ θαηαβιεηέσλ πιεξσκψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο πιεξσκέο απφ ην κηζζσηή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηελ θαηαβνιή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο αγνξάο. Όηαλ ππάξρεη εγγπεκέλε ππνιεηπφκελε αμία πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο ηεο κε ρξεκαηνδνηνχκελεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 23α, εδάθην i, ηνπ ηκήκαηνο Σ ηεο ΠΓ/ΣΔ 2588/ , φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο άιισλ κνξθψλ εγγπήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 18β, εδάθηα i-ii, ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ειάρηζηεο θαηαβιεηέεο πιεξσκέο ζχκθσλα κε 8

9 2. ΔΚ ΣΖ ΟΠΟΗΑ: ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΟ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ 3. (-)ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΑΞΗΑ 4. ΑΠΑΗΣΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΦΑΗΡΔΖ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΠΡΟΑΡΜΟΓΧΝ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΜΔΗΧΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ηε παξ. 9, ηνπ άξζξνπ 2, ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. Σν ηκήκα ηεο πξνβιεπφκελεο ζε θάζε γξακκή ζπλνιηθήο αμίαο αλνίγκαηνο γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξάγσγσλ πξντφλησλ, πξάμεσλ επαλαγνξάο, πξάμεσλ δαλεηνδνζίαο/ δαλεηνιεςίαο ηίηισλ ή βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ, πξάμεσλ κε καθξά πξνζεζκία δηαθαλνληζκνχ θαη δαλεηζκνχ έλαληη πεξηζσξίνπ νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ θαη επνκέλσο ππφθεηληαη ζε θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ. Οη πξνβιέςεηο θαη ινηπέο πξνζαξκνγέο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ αλνίγκαηνο κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Π. Τα ποσά κατατωρούνται με αρνητικό πρόσημο. Τπνινγίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ ζηειψλ: (1) + (3). Οη ζηήιεο 5-10 αθνξνχλ ηηο ηερληθέο κείσζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην ΗΗ ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη, ε επίπησζε ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνθαηάζηαζεο. Ζ απεηθφληζε ηεο κείσζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κέζσ ππνθαηάζηαζεο δηαρσξίδεηαη ζε εηζξνέο θαη εθξνέο (βι. επεμεγήζεηο παξαθάησ ζηηο ζηήιεο 9 & 10) ΜΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ηηο ζηήιεο απηέο θαηαρσξείηαη ε πιήξσο ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ πξνζαξκνζκέλε αμία ηεο κε ρξεκαηνδνηνχκελεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο πνπ είλαη απνδεθηή γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν 23 α, Σκήκα T, ΠΓ/ΣΔ 2588/ , φπσο ηζρχεη. 5. ΔΓΓΤΖΔΗ Ζ πιήξσο πξνζαξκνζκέλε αμία ηεο πξνζηαζίαο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα εδάθηα i iv ηεο ππνπαξαγξάθνπ 23 β, Σκήκα T, ΠΓ/ΣΔ 2588/ , φπσο ηζρχεη. 6. ΠΗΣΧΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΧΓΑ Ζ πιήξσο πξνζαξκνζκέλε αμία ηεο πξνζηαζίαο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα εδάθηα i iv ηεο ππνπαξαγξάθνπ 23 β, Σκήκα T, ΠΓ/ΣΔ 2588/ , φπσο ηζρχεη ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ηηο ζηήιεο απηέο θαηαρσξείηαη ε αμία ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο, πνπ είλαη απνδεθηή γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο 9

10 7. ΑΠΛΖ ΜΔΘΟΓΟ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΑΦΑΛΗΔΧΝ 8. AΛΛΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. Σα νκφινγα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε πηζησηηθφ θίλδπλν ππνθείκελνπ κέζνπ (credit linked notes) αληηκεησπίδνληαη σο θάιπςε κε κεηξεηά. Ζ αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμαζθαιίζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη Ζ αμία ινηπψλ κνξθψλ ρξεκαηνδνηνχκελεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζηήιεο, ιακβάλνληαη ππφςε ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ θαη ε παξάγξαθνο 23 β, Σκήκα Σ, ΠΓ/ΣΔ 2588/ , φπσο ηζρχεη. εκεηψλεηαη φηη ζηηο ζηήιεο απηέο θαηαρσξνχληαη νη «κεηαθηλήζεηο» ηφζν κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζηαζκίζεσλ εληφο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο αλνηγκάησλ (ηνπ ηδίνπ θχιινπ εξγαζίαο) φζν θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ αλνηγκάησλ (δηαθνξεηηθψλ θχιισλ εξγαζίαο). 9. (-) ΤΝΟΛΗΚΔ ΔΚΡΟΔ Οη εθξνέο αθνξνχλ ην θαιπκκέλν κέξνο ησλ απαηηήζεσλ πνπ αθαηξείηαη απφ ηελ αμία ηνπ αλνίγκαηνο ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηε κεηαβνιή ηεο ζηάζκηζεο θαηά θίλδπλν ή ηεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο. Σα πνζά θαηαρσξνχληαη κε αξλεηηθφ πξφζεκν. 10. (+) ΤΝΟΛΗΚΔ ΔΗΡΟΔ Οη εηζξνέο αθνξνχλ ηηο θαιχςεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλνίγκαηνο θαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηε κεηαβνιή ηεο ζηάζκηζεο θαηά θίλδπλν ή ηεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο. 11. ΑΞΗΑ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΜΔΗΧΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΦΑΗΡΔΖ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΠΡΟΑΡΜΟΓΧΝ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΣΖ ΑΞΗΑ Πξφθεηηαη γηα ηελ αμία αλνίγκαηνο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνβιέςεσλ θαη ινηπψλ πξνζαξκνγψλ απνκείσζεο ηεο αμίαο θαζψο θαη ηελ πξνζζαθαίξεζε ησλ εηζξνψλ/ εθξνψλ σο απνηέιεζκα εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ κείσζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κέζσ ππνθαηάζηαζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηήιε ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ ζηειψλ: (4) + (9) + (10) ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΑΦΑΛΗΔΧΝ Αλαθέξεηαη ζην άξζξν 11 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. 10

11 12. (+) ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΑΞΗΑ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ 13. (-) ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΖ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΓΗΑ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΤΥΟΝ ΑΝΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΛΖΚΣΟΣΖΣΑ 14. (-) ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ ΑΞΗΑ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΓΗΑ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΤΥΟΝ ΑΝΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΛΖΚΣΟΣΖΣΑ 15. ΠΛΖΡΧ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ (E*) Οη ζπκβάζεηο πιαίζηα ζπκςεθηζκνχ δελ ιακβάλνληαη ππφςε δεδνκέλνπ φηη ε επίπησζε ηνπο έρεη ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ θαηαρψξηζε ηεο αξρηθήο αμίαο αλνίγκαηνο. Σα νκφινγα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε πηζησηηθφ θίλδπλν ππνθείκελνπ κέζνπ (credit linked notes) αληηκεησπίδνληαη σο θάιπςε κε κεηξεηά. Σν πνζφ πνπ θαηαρσξείηαη είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπ αλνίγκαηνο, φπσο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν 3, εδάθηα ii, iii ηνπ άξζξνπ 11 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (ΔVA E = E*HE), φπνπ νη νξηζκνί γηα ηα ζηνηρεία ΔVA, E, E*HE αλαγξάθνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 3ii ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. Σν πνζφ πνπ θαηαρσξείηαη είλαη ε αμία ηεο εμαζθάιηζεο φπσο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν 3, εδάθηα i & iv, ηνπ άξζξνπ 11 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη, ήηνη ην πνζφ Cvam πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε: Cvam= Cx (1-Hc-Hfx)x(t-t*)/(T-t*), φπνπ νη νξηζκνί γηα ηα ζηνηρεία C, Hc, Hfx, t, T θαη t* αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 i & iv ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. ηελ πεξίπησζε πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ πεξηιακβάλνληαη νη απνδεθηέο εμαζθαιίζεηο ( ρξεκαηννηθνλνκηθέο εμαζθαιίζεηο & εκπνξεχκαηα) πνπ είλαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΔΚ 5/459/ , φπσο ηζρχεη. Σν πνζφ πνπ θαηαρσξείηαη είλαη ε σσνολική προσαρμογή ηεο αμίαο ηεο εμαζθάιηζεο γηα κεηαβιεηφηεηα και γηα αλαληηζηνηρία ιεθηφηεηαο: Cvam -C = C[(1- Hc-Hfx)x(t-t*)/(T-t*)-1]), φπνπ ε πξνζαξκνγή γηα κεηαβιεηφηεηα είλαη: Cva-C = C*[(1- Hc-Hfx)-1] θαη ε πξνζαξκνγή γηα αλαληηζηνηρία ιεθηφηεηαο είλαη: (Cvam-Cva)= C*(1- Hc-Hfx)x[(t-t*)/(T-t*)-1] Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηήιε ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ ζηειψλ: (11) + (12) + (13) θαη αληηζηνηρεί ζηελ «πιήξσο πξνζαξκνζκέλε αμία αλνίγκαηνο» φπσο ζην εδάθην v ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 θαη ζηα εδάθηα vi θαη vi, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. 11

12 ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΠΛΖΡΧ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΣΧΝ ΔΚΣΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ Ζ πιήξσο πξνζαξκνζκέλε αμία των ανοιγμάτων στοιτείων εκτός ισολογισμού θαηαλέκεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο «ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο» ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2, άξζξν 2, θαη ην Παξάξηεκα I, ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. 20. ΑΞΗΑ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΠΡΟ ΣΑΘΜΗΖ Καηαρσξείηαη ε αμία ηνπ αλνίγκαηνο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνζαξκνγέο αμίαο, ηηο ηερληθέο κείσζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπο ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο (credit conversion factors). 21. ΣΑΘΜΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑ ΚΗΝΓΤΝΟ ΠΟΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ Σν ζηαζκηζκέλν θαηά θίλδπλν άλνηγκα εκεηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 18, ηνπ άξζξνπ 5, ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη, ζηε πεξίπησζε ησλ αλνηγκάησλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, φπνπ ην άλνηγκα ζπληζηά ππνιεηκκαηηθή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία έρνπλ εθκηζζσζεί ζην πιαίζην ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ηα ζηαζκηζκέλα πνζά αλνίγκαηνο ζα απνζβέλνληαη θαη έηνο θαη ζα ππνινγίδνληαη κε ηελ αθφινπζε εμίζσζε : ηαζκηζκέλα πνζά = 1/t x 100% x αμία αλνίγκαηνο, t : αθέξαηνο αξηζκφο κεγαιχηεξνο ηνπ 1 αθνξά ηα έηε ηεο ελαπνκέλνπζαο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 22. ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Τπνινγίδνληαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο σο ην γηλφκελν ηεο ζηήιεο 21 επί 8%. 23. ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ Καηαρσξείηαη ην ηκήκα ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη θηλδχλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο πνπ εληάζζνληαη ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ. 12

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/572/23.12.2010 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Τξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 3/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2463/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Υπνινγηζκφο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ευρετήριο Ερωτήσεων (τελευταία ενημέρωση 20 Μαΐου 2008): 1. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνηηθνύ νξίνπ ηνπ 1 εθαη. γηα ηα αλνίγκαηα ιηαληθήο ηξαπεδηθήο. 2. Αλνίγκαηα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΟ Γ01: ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΕΝΑΝΣΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΟ Γ01: ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΕΝΑΝΣΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΟ Γ01: ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΕΝΑΝΣΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΓΡΑΜΜΕ ΣΙΣΛΟΙ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΑΗΚΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΟΜΔΗ ΔΞΔΛΗΓΜΔΝΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΣΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ Γ01 - Γ20: ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΦΑΗ Δ.Κ. 4/459/

ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ Γ01 - Γ20: ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΦΑΗ Δ.Κ. 4/459/ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ Γ01 - Γ20: ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΦΑΗ Δ.Κ. 4/459/27.12.2007 I. ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ - Μόλν ηα ιεπθά πεδία θάζε πίλαθα ζπκπιεξώλνληαη από

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/23.12.2010 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΘΔΜΑ: Τξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 1/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2455/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Πιαίζην ππνινγηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΤΓΡΟΛΤΗ ΑΛΑΣΩΝ Γηδάζθωλ : ΦΙΛΙΠΠΟ ΒΔΡΒΔΡΙΓΗ Γηάιεμε 9ε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΙ EINAI Η ΤΓΡΟΛΤΗ ΑΛΑΣΩΝ ΠΟΤ ΟΦΔΙΛΔΣΑΙ ΠΟΙΑ ΙΟΝΣΑ ΑΛΑΣΩΝ ΤΓΡΟΛΤΟΝΣΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΛΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΓΡΟΛΤΟΝΣΑΙ ΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗΗ: Οη λένη θαλνληζκνί γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ Δηζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα