ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΟ Β01: ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΔΝΑΝΣΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ, ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΑΣΔΛΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΟ Β01: ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΔΝΑΝΣΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ, ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΑΣΔΛΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ."

Transcript

1 ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΟ Β01: ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΔΝΑΝΣΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ, ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΑΣΔΛΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΚ 3/459/ , όπως ιζτύει (ΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ) Ζ ΔΠΔΤ ζα ππνβάιιεη μερσξηζηφ πίλαθα γηα θάζε θαηεγνξία αλνηγκάησλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, Άξζξν 3, ηεο 3/459/ , φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη έλαλ ζπλνιηθφ πίλαθα γηα ην ζχλνιν ησλ αλνηγκάησλ. Καηά ηελ θαηάηαμε ησλ αλνηγκάησλ ζηηο θαηεγνξίεο, απηέο ελδερνκέλσο λα είλαη δπλαηή ε έληαμε ελφο αλνίγκαηνο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ε θαηεγνξία αλνηγκάησλ κε βξαρππξφζεζκε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε έλαληη ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ (ζηνηρείν ηε) ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα αλνίγκαηα έλαληη ηδξπκάησλ (ζηνηρείν δ) θαη ηα αλνίγκαηα έλαληη επηρεηξήζεσλ (ζηνηρείν ε). Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα ζηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία, νη ΔΠΔΤ νθείινπλ λα ηεξνχλ θαηά ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηάηαμε ελφο αλνίγκαηνο ην παξαθάησ ινγηθφ δηάγξακκα: ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ Τπϊγεται το ϊνοιγμα ςτισ κανονιςτικϋσ κατηγορύεσ υψηλού κινδύνου; (ςτοιχεύο ιβ) φύλλο εργαςύασ «ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΧΗΛΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ» ΟΦΙ 1

2 Τπϊγεται το ϊνοιγμα ςτη κατηγορύα θϋςεισ ςε τιτλοπούηςη; (ςτοιχεύο ιδ) φύλλο εργαςύασ «ΣΙΣΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΘΕΕΙ» ΟΦΙ Τπϊγεται το ϊνοιγμα ςτη κατηγορύα ανοιγμϊτων ςε καθυςτϋρηςη; (ςτοιχεύο ια) φύλλο εργαςύασ «ΑΠΑΙΣΗΕΙ Ε ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ» ΟΦΙ Τπϊγεται το ϊνοιγμα ςτην κατηγορύα απαιτόςεισ με τη μορφό καλυμμϋνων ομολόγων ό ςτην κατηγορύα Μερύδια Οργανιςμών υλλογικών Επενδύςεων (ΟΕ); (ςτοιχεύα ιγ και ιςτ αντύςτοιχα) φύλλο εργαςύασ «ΚΑΛΤΜΜΕΝΑ ΜΕ ΕΞΑΥΑΛΙΗ ΟΜΟΛΟΓΑ» ό «ΟΕ» αντύςτοιχα. Οι δύο αυτϋσ κατηγορύεσ δεν επικαλύπτονται. Τπϊγεται το ϊνοιγμα ςτην κατηγορύα ανοιγμϊτων εξαςφαλιςμϋνα με ακύνητη περιουςύα; (ςτοιχεύο ι) φύλλο εργαςύασ «ΕΞΑΥΑΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΟΦΙ 2

3 Τπϊγεται το ϊνοιγμα ςτην κατηγορύα λοιπϊ ανούγματα; (ςτοιχεύα ιζ) φύλλο εργαςύασ «ΛΟΙΠΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ» ΟΦΙ Τπϊγεται το ϊνοιγμα ςτην κατηγορύα λοιπϊ ανούγματα; (ςτοιχεύα ιζ) φύλλο εργαςύασ «ΒΡΑΦΤΠΡ.ΑΝΟΙΓΜ.ΕΝΑΝΣΙ ΙΔΡΤΜ.& ΕΠΙΦ.» ΟΦΙ Ακολουθούν οι παρακϊτω κατηγορύεσ ανοιγμϊτων, οι οπούεσ δεν επικαλύπτονται. Για κϊθε μύα από τισ κατηγορύεσ αυτϋσ ςυμπληρώνεται το αντύςτοιχο φύλλο εργαςύασ: Ανούγματα ϋναντι κεντρικών κυβερνόςεων ό κεντρικών τραπεζών (ςτοιχεύο α), Ανούγματα ϋναντι αρχών τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, περιφερειακών κυβερνόςεων και τοπικών αρχών (ςτοιχεύο β), Ανούγματα ϋναντι διοικητικών φορϋων και μη κερδοςκοπικών επιχειρόςεων (ςτοιχεύο γ), Ανούγματα ϋναντι ιδρυμϊτων(ςτοιχεύο δ). Ανούγματα ϋναντι μητρικών εταιριών, θυγατρικών ό θυγατρικών τησ μητρικόσ εταιρύασ (ςτοιχεύο ε), Ανούγματα ϋναντι πολυμερών τραπεζών ανϊπτυξησ (ςτοιχεύο ςτ), Ανούγματα ϋναντι διεθνών οργανιςμών (ςτοιχεύο ζ), Ανούγματα ϋναντι επιχειρόςεων (ςτοιχεύο η), Ανούγματα ϋναντι πελατών λιανικόσ (ςτοιχεύο θ). Αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξία Μεξίδηα Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΟΔ), ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ 16 δ έσο ζ, Άξζξν 5, απφθ. ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη ηα αλνίγκαηα απηά θαηαρσξνχληαη ζην θχιιν εξγαζίαο «ΟΔ» ζηελ γξακκή κε ηνλ θαηάιιειν ζπληειεζηή ζηάζκηζεο. ηε πεξίπησζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ νη ειάρηζηεο θαηαβιεηέεο πιεξσκέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην κηζζσηή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαηαηάζζνληαη ζηε ζπλαθή θαηεγνξία αλνίγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, ηεο απφθ. ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. 3

4 Β. ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΟ - ΚΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΩΝ- Ζ ζθίαζε αθνξά ηηο γξακκέο νη νπνίεο δελ ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο ΑΔΠΔΤ. Με ηελ παξνχζα δηαβηβάδνπκε πξφηππν πίλαθα, ν νπνίνο πξνζαξκφδεηαη θαηά πεξίπησζε γηα θάζε θαηεγνξία αλνηγκάησλ. Οξηζκέλεο απφ ηηο νδεγίεο αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα θχιια εξγαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα αλνίγκαηα. ΓΡΑΜΜΔ ΣΗΣΛΟΗ ΔΝΣΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΣΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΑΞΔΗ ΔΠΑΝΑΓΟΡΑ, ΓΑΝΔΗΟΓΟΗΑ Ή ΓΑΝΔΗΟΛΖΦΗΑ ΣΗΣΛΧΝ Ή ΒΑΗΚΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ & ΠΡΑΞΔΗ ΜΔ ΜΑΚΡΑ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟΤ & ΓΑΝΔΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμία πνπ αληηζηνηρεί ζηα αλνίγκαηα απφ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζε κία άιιε απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμία πνπ αληηζηνηρεί ζηα αλνίγκαηα απφ ζηνηρεία ηνπ Παξαξηήκαηνο I, ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζε θάπνηα άιιε απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμία πνπ αληηζηνηρεί ζηα αλνίγκαηα απφ: i. πλαιιαγέο επαλαγνξάο ή επαλαπψιεζεο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 37, ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο ΔΚ 1/459/ , φπσο ηζρχεη. ii.πλαιιαγέο δαλεηνδνζίαο ή δαλεηνιεςίαο ηίηισλ ή βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο ΔΚ 1/459/ ,φπσο ηζρχεη. iii. πλαιιαγέο κε καθξά πξνζεζκία δηαθαλνληζκνχ φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 40 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο ΔΚ 1/459/ , φπσο ηζρχεη. iv. πλαιιαγέο δαλεηζκνχ ζε ινγαξηαζκφ πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 34 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο ΔΚ 4

5 ΠΑΡΑΓΧΓΑ απφ ΤΜΦΖΦΗΜΟ ΜΔΣΑΞΤ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΥΥ% 0% (εηδηθά ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηα ηδξχκαηα) 70% (φπσο αλαθέξεηαη ζην εδάθην (ii) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο απφθ. ΔΚ 3/459/ φπσο ηζρχεη. 1/459/ , φπσο ηζρχεη. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμία πνπ αληηζηνηρεί ζηα αλνίγκαηα απφ ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα II, ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ ,φπσο ηζρχεη. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμία πνπ αληηζηνηρεί ζηα αλνίγκαηα απφ αλνίγκαηα ηα νπνία ιφγσ ζπκςεθηζκνχ κεηαμχ πξντφλησλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 38 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο ΔΚ 1/459/ ,φπσο ηζρχεη, δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ γξακκή ''ΠΡΑΞΔΗ ΔΠΑΝΑΓΟΡΑ, ΓΑΝΔΗΟΓΟΗΑ Ή ΓΑΝΔΗΟΛΖΦΗΑ ΣΗΣΛΧΝ Ή ΒΑΗΚΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ & ΠΡΑΞΔΗ ΜΔ ΜΑΚΡΑ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟΤ". Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμία αλνίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηε δηαβάζκηζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ή/θαη ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία αλνίγκαηνο ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμία αλνίγκαηνο έλαληη κεηξηθψλ εηαηξηψλ, ζπγαηξηθψλ ή ζπγαηξηθψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5, ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. ηελ πεξίπησζε πνπ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 5, ηνπ άξζξνπ 9 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δσήο σο απνδεθηή κνξθή ρξεκαηνδνηνχκελεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο, ζηελ αμία αλνίγκαηνο πνπ εμαζθαιίδεηαη, εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 70%, εάλ ζηα κε εμαζθαιηζκέλα αλνίγκαηα κε εμνθιεηηθή πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ηελ αζθάιηζε δσήο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 100%. Αλάινγα ζε ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο 20%, 35% θαη 150% ππφθεηληαη ηα εμαζθαιηζκέλα αλνίγκαηα φηαλ ηα κε εμαζθαιηζκέλα αλνίγκαηα κε θαλνληθή 5

6 75% Δ ΜΜΔ (ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ) (εηδηθά ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηα αλνίγκαηα έλαληη πειαηψλ ιηαληθήο) 100% - ΔΞΑΦΑΛΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ -ΔΞΑΦΑΛΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ (εηδηθά ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηηο απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε) 100% ΑΝΟΗΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΓΡΔΤΟΤΝ Δ ΥΧΡΔ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ Ζ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝ ΚΑΣΑΣΑΔΣΑΗ Δ ΒΑΘΜΗΓΑ ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (εηδηθά ζηα θχιια εξγαζίαο γηα ηα αλνίγκαηα έλαληη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πεξηθεξεηαθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ θαη έλαληη δηνηθεηηθψλ θνξέσλ θαη κε θεξδνζθνπηθψλ επηρεηξήζεσλ) 100% (εηδηθά ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηα ινηπά αλνίγκαηα) ΓΔΝ ΚΑΣΑΣΑΟΝΣΑΗ Δ ΒΑΘΜΗΓΑ ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (φπνπ πξνβιέπεηαη) ΑΠΟ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΤΜΜΔΣΟΥΔ (εηδηθά ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηα ινηπά αλνίγκαηα) εμνθιεηηθή πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ηελ αζθάιηζε δσήο ιακβάλνπλ ζηάζκηζε αληίζηνηρα 20%, 50% θαη 150%. 75% θαη αθνξά ζε άλνηγκα έλαληη ΜΜΔ, ην νπνίν θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία απηή. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμία ηεο απαίηεζεο ή ηνπ ηκήκαηνο απαίηεζεο ζε θαζπζηέξεζε πνπ θαιχπηεηαη κε θαηνηθίεο ή εκπνξηθά αθίλεηα, φπσο νξίδεηαη αληίζηνηρα ζηηο ππνπαξαγξάθνπο 11 δ θαη ε ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. 100% επεηδή ε θεληξηθή θπβέξλεζε ζηελ νπνία εδξεχεη ν αληηζπκβαιιφκελνο δελ θαηαηάζζεηαη ζε βαζκίδα πηζησηηθήο πνηφηεηαο. πκπεξηιακβάλνληαη νη αηειείο ζπλαιιαγέο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 5, ηνπ Σκήκαηνο Β, ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο απφθαζεο 4/459/ , φπσο ηζρχεη. ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή επειδή δεν θαηαηάζζεηαη ζε δηαβάζκηζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή επεηδή πξνέξρεηαη απφ κεηνρέο θαη άιιεο ζπκκεηνρέο. ΑΛΛΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΣΑΘΜΗΖ Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θάζε ζηήιε αμίαο 6

7 (>150%) (εηδηθά ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηα αλνίγκαηα ππφ κνξθή κεξηδίσλ ΟΔ) ΔΞΑΦΑΛΗΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΑ (εηδηθά ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ηα αλνίγκαηα ζε θαζπζηέξεζε φπνπ δηαρσξίδνληαη ζε αλνίγκαηα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε θαηνηθίεο ή εκπνξηθά αθίλεηα θαη ζηαζκίδνληαη κε 100%) ΑΛΛΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΣΑΘΜΗΖ Δ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ αλνίγκαηνο, φπσο νξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 16 β, ηνπ άξζξνπ 5, ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή, επεηδή ζην ελ ιφγσ άλνηγκα έρεη παξνπζηαζηεί θαζπζηέξεζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ππνπαξαγξάθνπο 11 δ θαη ε ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. Ζ ζπγθεθξηκέλε γξακκή αθνξά αλνίγκαηα πνπ δελ ππφθεηληαη ζηηο ππάξρνπζεο ζηαζκίζεηο θηλδχλνπ. Μόνο για ηο θύλλο παροσζίαζης ηων ζσνολικών ανοιγμάηων ΔΞΑΦΑΛΗΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΑ ηνλ θαηά πεξίπησζε αληίζηνηρν ζπληειεζηή, επεηδή ζην ελ ιφγσ άλνηγκα έρεη παξνπζηαζηεί θαζπζηέξεζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή επεηδή θαιχπηεηαη κε εκπνξηθά αθίλεηα θαη ηθαλνπνηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο 3/459/ ΣΖΛΔ Α/Α ΣΗΣΛΟΗ 1. ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΑ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ (Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη.) ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ Γηα ηα ζηνηρεία εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο «πξάμεηο επαλαγνξάο, πξάμεηο δαλεηνδνζίαο / δαλεηνιεςίαο ηίηισλ ή βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ, πξάμεηο κε καθξά πξνζεζκία δηαθαλνληζκνχ θαη δαλεηζκνχ έλαληη πεξηζσξίνπ» θαη ζηα «παξάγσγα», θαηαρσξείηαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ αλνηγκάησλ ηεο θαηεγνξίαο, πνπ αθνξά ν πίλαθαο, πξηλ ιεθζνχλ ππφςε: i. Σπρφλ πξνβιέςεηο θαη ινηπέο πξνζαξκνγέο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, ii. πληειεζηέο κεηαηξνπήο, θαη iii. Σερληθέο κείσζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ,. 7

8 Γηα ηηο «πξάμεηο επαλαγνξάο, πξάμεηο δαλεηνδνζίαο / δαλεηνιεςίαο ηίηισλ ή βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ, πξάμεηο κε καθξά πξνζεζκία δηαθαλνληζκνχ θαζψο θαη δαλεηζκνχ έλαληη πεξηζσξίνπ», θαηαρσξείηαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ αλνίγκαηνο θαη εηδηθφηεξα: i. Αλ ε αμία αλνίγκαηνο πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην ΗΗ ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη θαηαρσξείηαη ε αμία αλνίγκαηνο πξηλ ιεθζεί ππφςε ε επίπησζε ηεο εμαζθάιηζεο. Δληνχηνηο ζε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ πξάμεηο ππάγνληαη ζε ζχκβαζεπιαίζην ζπκςεθηζκνχ ζηελ ζηήιε θαηαρσξείηαη ε πιήξσο πξνζαξκνζκέλε αμία αλνίγκαηνο (Δ*) ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. ii. Αν η αξία ανοίγματοσ προςδιορίζεται ςφμφωνα με μία από τισ μειόδουσ που περιγράφονται ςτην απφθαζε ΔΚ 5/459/ , όπωσ ιςχφει καταχωρείται η αξία αυτθ. Γηα ηα «παξάγσγα» ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαηαρσξείηαη ε αμία αλνίγκαηνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε κία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ απφθαζε ΔΚ 5/459/ , φπσο ηζρχεη Γηα ηα αλνίγκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπκςεθηζκφ κεηαμχ πξντφλησλ φπσο νξίδεηαη ζηελ απφθαζε ΔΚ 5/459/ , φπσο ηζρχεη θαηαρσξείηαη ε αμία φπσο πξνβιέπεηαη. Ζ αμία αλνίγκαηνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ είλαη ε παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ θαηαβιεηέσλ πιεξσκψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο πιεξσκέο απφ ην κηζζσηή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηελ θαηαβνιή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο αγνξάο. Όηαλ ππάξρεη εγγπεκέλε ππνιεηπφκελε αμία πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο ηεο κε ρξεκαηνδνηνχκελεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 23α, εδάθην i, ηνπ ηκήκαηνο Σ ηεο ΠΓ/ΣΔ 2588/ , φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο άιισλ κνξθψλ εγγπήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 18β, εδάθηα i-ii, ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ειάρηζηεο θαηαβιεηέεο πιεξσκέο ζχκθσλα κε 8

9 2. ΔΚ ΣΖ ΟΠΟΗΑ: ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΟ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ 3. (-)ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΑΞΗΑ 4. ΑΠΑΗΣΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΦΑΗΡΔΖ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΠΡΟΑΡΜΟΓΧΝ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΜΔΗΧΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ηε παξ. 9, ηνπ άξζξνπ 2, ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. Σν ηκήκα ηεο πξνβιεπφκελεο ζε θάζε γξακκή ζπλνιηθήο αμίαο αλνίγκαηνο γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξάγσγσλ πξντφλησλ, πξάμεσλ επαλαγνξάο, πξάμεσλ δαλεηνδνζίαο/ δαλεηνιεςίαο ηίηισλ ή βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ, πξάμεσλ κε καθξά πξνζεζκία δηαθαλνληζκνχ θαη δαλεηζκνχ έλαληη πεξηζσξίνπ νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ θαη επνκέλσο ππφθεηληαη ζε θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ. Οη πξνβιέςεηο θαη ινηπέο πξνζαξκνγέο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ αλνίγκαηνο κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Π. Τα ποσά κατατωρούνται με αρνητικό πρόσημο. Τπνινγίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ ζηειψλ: (1) + (3). Οη ζηήιεο 5-10 αθνξνχλ ηηο ηερληθέο κείσζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην ΗΗ ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη, ε επίπησζε ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνθαηάζηαζεο. Ζ απεηθφληζε ηεο κείσζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κέζσ ππνθαηάζηαζεο δηαρσξίδεηαη ζε εηζξνέο θαη εθξνέο (βι. επεμεγήζεηο παξαθάησ ζηηο ζηήιεο 9 & 10) ΜΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ηηο ζηήιεο απηέο θαηαρσξείηαη ε πιήξσο ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ πξνζαξκνζκέλε αμία ηεο κε ρξεκαηνδνηνχκελεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο πνπ είλαη απνδεθηή γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν 23 α, Σκήκα T, ΠΓ/ΣΔ 2588/ , φπσο ηζρχεη. 5. ΔΓΓΤΖΔΗ Ζ πιήξσο πξνζαξκνζκέλε αμία ηεο πξνζηαζίαο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα εδάθηα i iv ηεο ππνπαξαγξάθνπ 23 β, Σκήκα T, ΠΓ/ΣΔ 2588/ , φπσο ηζρχεη. 6. ΠΗΣΧΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΧΓΑ Ζ πιήξσο πξνζαξκνζκέλε αμία ηεο πξνζηαζίαο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα εδάθηα i iv ηεο ππνπαξαγξάθνπ 23 β, Σκήκα T, ΠΓ/ΣΔ 2588/ , φπσο ηζρχεη ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ηηο ζηήιεο απηέο θαηαρσξείηαη ε αμία ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο, πνπ είλαη απνδεθηή γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο 9

10 7. ΑΠΛΖ ΜΔΘΟΓΟ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΑΦΑΛΗΔΧΝ 8. AΛΛΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. Σα νκφινγα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε πηζησηηθφ θίλδπλν ππνθείκελνπ κέζνπ (credit linked notes) αληηκεησπίδνληαη σο θάιπςε κε κεηξεηά. Ζ αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμαζθαιίζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη Ζ αμία ινηπψλ κνξθψλ ρξεκαηνδνηνχκελεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζηήιεο, ιακβάλνληαη ππφςε ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ θαη ε παξάγξαθνο 23 β, Σκήκα Σ, ΠΓ/ΣΔ 2588/ , φπσο ηζρχεη. εκεηψλεηαη φηη ζηηο ζηήιεο απηέο θαηαρσξνχληαη νη «κεηαθηλήζεηο» ηφζν κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζηαζκίζεσλ εληφο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο αλνηγκάησλ (ηνπ ηδίνπ θχιινπ εξγαζίαο) φζν θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ αλνηγκάησλ (δηαθνξεηηθψλ θχιισλ εξγαζίαο). 9. (-) ΤΝΟΛΗΚΔ ΔΚΡΟΔ Οη εθξνέο αθνξνχλ ην θαιπκκέλν κέξνο ησλ απαηηήζεσλ πνπ αθαηξείηαη απφ ηελ αμία ηνπ αλνίγκαηνο ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηε κεηαβνιή ηεο ζηάζκηζεο θαηά θίλδπλν ή ηεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο. Σα πνζά θαηαρσξνχληαη κε αξλεηηθφ πξφζεκν. 10. (+) ΤΝΟΛΗΚΔ ΔΗΡΟΔ Οη εηζξνέο αθνξνχλ ηηο θαιχςεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλνίγκαηνο θαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηε κεηαβνιή ηεο ζηάζκηζεο θαηά θίλδπλν ή ηεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο. 11. ΑΞΗΑ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΜΔΗΧΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΦΑΗΡΔΖ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΠΡΟΑΡΜΟΓΧΝ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΣΖ ΑΞΗΑ Πξφθεηηαη γηα ηελ αμία αλνίγκαηνο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνβιέςεσλ θαη ινηπψλ πξνζαξκνγψλ απνκείσζεο ηεο αμίαο θαζψο θαη ηελ πξνζζαθαίξεζε ησλ εηζξνψλ/ εθξνψλ σο απνηέιεζκα εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ κείσζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κέζσ ππνθαηάζηαζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηήιε ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ ζηειψλ: (4) + (9) + (10) ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΑΦΑΛΗΔΧΝ Αλαθέξεηαη ζην άξζξν 11 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. 10

11 12. (+) ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΑΞΗΑ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ 13. (-) ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΖ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΓΗΑ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΤΥΟΝ ΑΝΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΛΖΚΣΟΣΖΣΑ 14. (-) ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ ΑΞΗΑ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΓΗΑ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΤΥΟΝ ΑΝΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΛΖΚΣΟΣΖΣΑ 15. ΠΛΖΡΧ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ (E*) Οη ζπκβάζεηο πιαίζηα ζπκςεθηζκνχ δελ ιακβάλνληαη ππφςε δεδνκέλνπ φηη ε επίπησζε ηνπο έρεη ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ θαηαρψξηζε ηεο αξρηθήο αμίαο αλνίγκαηνο. Σα νκφινγα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε πηζησηηθφ θίλδπλν ππνθείκελνπ κέζνπ (credit linked notes) αληηκεησπίδνληαη σο θάιπςε κε κεηξεηά. Σν πνζφ πνπ θαηαρσξείηαη είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπ αλνίγκαηνο, φπσο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν 3, εδάθηα ii, iii ηνπ άξζξνπ 11 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (ΔVA E = E*HE), φπνπ νη νξηζκνί γηα ηα ζηνηρεία ΔVA, E, E*HE αλαγξάθνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 3ii ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. Σν πνζφ πνπ θαηαρσξείηαη είλαη ε αμία ηεο εμαζθάιηζεο φπσο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν 3, εδάθηα i & iv, ηνπ άξζξνπ 11 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη, ήηνη ην πνζφ Cvam πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε: Cvam= Cx (1-Hc-Hfx)x(t-t*)/(T-t*), φπνπ νη νξηζκνί γηα ηα ζηνηρεία C, Hc, Hfx, t, T θαη t* αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 i & iv ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. ηελ πεξίπησζε πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ πεξηιακβάλνληαη νη απνδεθηέο εμαζθαιίζεηο ( ρξεκαηννηθνλνκηθέο εμαζθαιίζεηο & εκπνξεχκαηα) πνπ είλαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΔΚ 5/459/ , φπσο ηζρχεη. Σν πνζφ πνπ θαηαρσξείηαη είλαη ε σσνολική προσαρμογή ηεο αμίαο ηεο εμαζθάιηζεο γηα κεηαβιεηφηεηα και γηα αλαληηζηνηρία ιεθηφηεηαο: Cvam -C = C[(1- Hc-Hfx)x(t-t*)/(T-t*)-1]), φπνπ ε πξνζαξκνγή γηα κεηαβιεηφηεηα είλαη: Cva-C = C*[(1- Hc-Hfx)-1] θαη ε πξνζαξκνγή γηα αλαληηζηνηρία ιεθηφηεηαο είλαη: (Cvam-Cva)= C*(1- Hc-Hfx)x[(t-t*)/(T-t*)-1] Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηήιε ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ ζηειψλ: (11) + (12) + (13) θαη αληηζηνηρεί ζηελ «πιήξσο πξνζαξκνζκέλε αμία αλνίγκαηνο» φπσο ζην εδάθην v ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 θαη ζηα εδάθηα vi θαη vi, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. 11

12 ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΠΛΖΡΧ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΣΧΝ ΔΚΣΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ Ζ πιήξσο πξνζαξκνζκέλε αμία των ανοιγμάτων στοιτείων εκτός ισολογισμού θαηαλέκεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο «ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο» ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2, άξζξν 2, θαη ην Παξάξηεκα I, ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη. 20. ΑΞΗΑ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΠΡΟ ΣΑΘΜΗΖ Καηαρσξείηαη ε αμία ηνπ αλνίγκαηνο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνζαξκνγέο αμίαο, ηηο ηερληθέο κείσζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπο ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο (credit conversion factors). 21. ΣΑΘΜΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑ ΚΗΝΓΤΝΟ ΠΟΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ Σν ζηαζκηζκέλν θαηά θίλδπλν άλνηγκα εκεηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 18, ηνπ άξζξνπ 5, ηεο απφθαζεο ΔΚ 3/459/ , φπσο ηζρχεη, ζηε πεξίπησζε ησλ αλνηγκάησλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, φπνπ ην άλνηγκα ζπληζηά ππνιεηκκαηηθή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία έρνπλ εθκηζζσζεί ζην πιαίζην ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ηα ζηαζκηζκέλα πνζά αλνίγκαηνο ζα απνζβέλνληαη θαη έηνο θαη ζα ππνινγίδνληαη κε ηελ αθφινπζε εμίζσζε : ηαζκηζκέλα πνζά = 1/t x 100% x αμία αλνίγκαηνο, t : αθέξαηνο αξηζκφο κεγαιχηεξνο ηνπ 1 αθνξά ηα έηε ηεο ελαπνκέλνπζαο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 22. ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Τπνινγίδνληαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο σο ην γηλφκελν ηεο ζηήιεο 21 επί 8%. 23. ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ Καηαρσξείηαη ην ηκήκα ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη θηλδχλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο πνπ εληάζζνληαη ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ. 12

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Επιβλέπων: ΑΚΚΑ ΘΨΜΑ πουδάςτρια: ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ - 2011 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα