ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ"

Transcript

1 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΔΜΠΣΖ 18 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ 4 ΘΔΜΑ: ΜΗΚΡΟ ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΘΔΑΣΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Πξόθεηηαη γηα έλα Μηθξό Τπαίζξην Θέαηξν κε ζθελή, παξαζθήληα, ρώξν εζνπνηώλθακαξίληα θαη ηνπαιέηεο (WC) γηα ην θνηλό-ζεαηέο. Σν ζύλνιν ηνπ ρώξνπ ηνπ ζεάηξνπ έρεη ζρεδηαζηεί κε βάζε ηε ζπκκεηξία θαη κε θύξην άμνλά ηεο ηε γξακκή πνπ νξίδεηαη από ηα θέληξα Ρ1 θαη Ρ2. Σα θέληξα απηά βξίζθνληαη πάλσ ζηελ θεληξηθή ζθελή, ε νπνία είλαη εκηθπθιηθή, εθηόο ηνπ ηκήκαηνο πξνζπέιαζεο από ηνλ ρώξν ηνπ θνηλνύ (δύν αλαβαζκνί) πνπ είλαη επζύγξακκε. Ο ρώξνο ησλ παξαζθελίσλ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηε ζθελή, έρεη θαη απηόο ζπκκεηξηθή δηάηαμε σο πξνο ην κέησπό ηνπ πξνο απηήλ θαη δηαρσξίδεηαη κε δύν πεζζνύο θαη ηξία αλνίγκαηα ίζνπ πιάηνπο. ην πίζσ κέξνο ησλ παξαζθελίσλ βξίζθνληαη ηα θακαξίληα ησλ εζνπνηώλ κε ηα WC ηνπο θαη έλαο κηθξόο ρώξνο έθδνζεο εηζηηεξίσλ. Ο ρώξνο ησλ παξαζθελίσλ πξνβάιιεη νγθνπιαζηηθά κε θεθιηκέλε ζηέγε. Πίζσ από ηα θακαξίληα δηαηάζζεηαη αλεμάξηεηνο όγθνο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ηνπαιέηεο ηνπ θνηλνύ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηνλ πξνεγνύκελν κε ππόζηεγν δηάδξνκν. Ο θύξηνο ρώξνο ηνπ ζεάηξνπ-θεξθίδεο αθνινπζεί ηελ πξναλαθεξζείζα ζπκκεηξία σο πξνο ηνλ άμνλα Ρ1-Ρ2 θαη δηαηάζζεηαη ζε ηξείο πηέξπγεο κε πέληε ζεηξέο ε θάζε κία. Αλάκεζα ζηηο πηέξπγεο απηέο ππάξρνπλ βαζκίδεο πξνζπέιαζεο ηνπ θνηλνύ. Σν ζύλνιν εληάζζεηαη ζε νκαιά θεθιηκέλν έδαθνο θαη αθνινπζεί ηελ θιίζε ηνπ. Δπιμέποςρ ζηοισεία: Όινη νη εμσηεξηθνί ηνίρνη ησλ θηηζκάησλ έρνπλ πάρνο 0,30κ.. Οη εζσηεξηθνί ηνίρνη έρνπλ πάρνο 0,10κ. θαη απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαζθήληα 0,20κ.. Όια ηα θνπθώκαηα είλαη μύιηλα θαη ηνπνζεηνύληαη ζην εζσηεξηθό κέξνο ηνπ πάρνπο ησλ ηνίρσλ. Οη θάζεο όισλ ησλ θνπθσκάησλ έρνπλ δηαηνκή 0,05κ. x 0,10κ.. Οη δηαζηάζεηο ησλ θνπθσκάησλ, πνπ δίλνληαη ζην ζρέδην, είλαη από ηνίρν ζε ηνίρν πεξηιακβάλνπλ δειαδή θαη ην πάρνο ησλ θαζώλ. Οη ιακπάδεο όισλ ησλ παξαζύξσλ θαη ησλ πνξηώλ είλαη 0,05κ.. Σν πάρνο όισλ ησλ θύιισλ ησλ ζπξώλ είλαη 0,05κ.. ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

2 ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΖΣΟΤΝΣΑΗ: Α. Να ζσεδιαζθούν με μαύπη ζινική μελάνη ή με μολύβι σπηζιμοποιώνηαρ ηα καηάλληλα πάση γπαμμών ηα εξήρ: 1. Ζ θάηνςε ηνπ ρώξνπ θαη ε ηνκή Α-Α ζε θιίκαθα 1:50, ζύκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο ζε κέηξα, όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηα ζρέδηα θαη αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο. α. ην ζρέδην ηεο κάηοτηρ πξέπεη λα ζρεδηαζηνύλ: Ζ θάηνςε ηνπ ζπλνιηθνύ ρώξνπ ηνπ ζεάηξνπ. Ο ζπκβνιηζκόο ηεο ηνκήο. Σν πιηθό ηνπ δαπέδνπ ηεο ζθελήο, ην νπνίν είλαη ηεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ (μύιν, πέηξα θ.ιπ.). Σν πιηθό ηνπ δαπέδνπ ζηνλ ρώξν ηνπ θνηλνύ αλάκεζα ζηηο θεξθίδεο θαη ηε ζθελή (λα ζρεδηαζηεί κόλν κέξνο ηνπ ρώξνπ ελδεηθηηθά θαη κε ειεύζεξν ρέξη). Οη πςνκεηξηθέο θακπύιεο θαη ν ζπκβνιηζκόο ηνπ ρώκαηνο ζηελ πεξηνρή πνπ θαίλεηαη ελδεηθηηθά ζην ζρέδην (κε ειεύζεξν ρέξη). β. ην ζρέδην ηεο ηομήρ πξέπεη λα ζρεδηαζηνύλ: Ζ ηνκή, όπσο θαίλεηαη ζην ππόδεηγκα. Ζ ηνκή θαη νη πξνβνιέο ησλ θεξθίδσλ, όπσο θαίλνληαη ζην ππόδεηγκα ρσξίο ηηο ζέζεηο ησλ θαζηζκάησλ (ηα νπνία ζρεδηάδνληαη κόλν ζηελ θάηνςε). 2. Ο ηίηινο ηνπ ζέκαηνο ΜΗΚΡΟ ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΘΔΑΣΡΟ, νη ηίηινη ησλ δύν ζρεδίσλ ΚΑΣΟΨΖ θαη ΣΟΜΖ Α-Α θαη ην ζύκβνιν ηνπ Βνξξά κε ηα επηηξεπόκελα όξγαλα ζρεδίαζεο ή κε ειεύζεξν ρέξη. Β. Να μην ζσεδιαζηούν: ην ζρέδην ηεο θάηνςεο νη άμνλεο ζπκκεηξίαο, νη γξακκέο ησλ ραξάμεσλ θαη ηα είδε πγηεηλήο ζηνλ ρώξν ησλ WC ηνπ θνηλνύ-ζεαηώλ. Οη γξακκέο δηαζηάζεσλ, νη ζηάζκεο ησλ επηπέδσλ θαη νη βνεζεηηθέο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ζηάζκεο. Γ. Να μην αναγπαθούν: Οη δηαζηάζεηο ή άιιεο ελδείμεηο, ηα πςόκεηξα ησλ επηπέδσλ θαη νη νλνκαζίεο ησλ ρώξσλ. Γ. Να μην διαγπαμμιζθούν: Σα ηεκλόκελα ηκήκαηα ζηα ζρέδηα. ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

3 ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 1. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζρεδίσλ ΠΡΔΠΔΗ λα γίλεη ζην ραξηί ζρεδίαζεο θαηαθόξπθα. 2. Σν ζέκα είλαη γεσκεηξηθή θαηαζθεπή θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο ηέηνην. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ράξαμεο είλαη ηα θέληξα ησλ θύθισλ, νη αθηίλεο ηνπο θαη νη άμνλεο ζπκκεηξίαο. 3. Γηα ηε ράξαμε ηνπ ζεάηξνπ ζα ιάβεηε ππόςε ζαο όηη ΚΛ=ΛΜ=ΜΝ θαη ΚΔ=ΔΕ=ΕΖ=ΖΛ. Όζεο από ηηο δηαζηάζεηο δελ αλαγξάθνληαη ζηελ θάηνςε πξνθύπηνπλ γξαθηθά. 4. Σα θαζίζκαηα ζηηο θεξθίδεο έρνπλ ην θαζέλα δηάζηαζε 0,50κ. x 0,50κ., δηαηάζζνληαη ζηελ θάζε πηέξπγα ζπκκεηξηθά σο πξνο ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ηεο πξώηεο ζεηξάο θαη ζπλερίδνπλ ζηηο επόκελεο ζεηξέο, όπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην. 5. Οη ζέζεηο ησλ ηίηισλ, ν ηύπνο θαη ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ ζα επηιεγνύλ από ηνπο ππνςεθίνπο. 6. Σα κεγέζε ζα ιακβάλνληαη από ηηο αλαγξαθόκελεο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε κέηξα (κ.). Οη δηαζηάζεηο, πνπ δελ αλαγξάθνληαη, πξνθύπηνπλ γξαθηθά. 7. ηα ζρέδηα δεν θα αναγπαθούν δηαζηάζεηο, γξακκέο δηαζηάζεσλ, ζηάζκεο, γξάκκαηα ή άιιεο ελδείμεηο, εθηόο από απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δεηνύκελα ηνπ ζέκαηνο. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Α. Ζ διάηαξη ζηο σαπηί 10/ Σνπνζέηεζε θαη ζπζρεηηζκόο ησλ ζρεδίσλ 5/ Ηζνξξνπεκέλε ζύλζεζε ζην ρώξν ζρεδίαζεο 5/100 Β. Ζ ζυζηή ζσεδίαζη ηος θέμαηορ 40/ σζηή κεηαθνξά θιίκαθαο 10/ σζηή γεσκεηξηθή απεηθόληζε 30/100 Γ. Ζ καηάλληλη επιλογή γπαμμών 20/ Πάρε γξακκώλ 10/ Πνηόηεηα γξακκώλ 10/100 ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

4 ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ Γ. Οι ζςμβολιζμοί (νη ελδείμεηο ηνκήο, ην πιαθόζηξσην, νη δηαγξακκίζεηο ησλ επηθαλεηώλ θαη ν ζπκβνιηζκόο ηνπ ρώκαηνο) και ηα γπάμμαηα 15/100 Δ. Σο ζςνολικό αποηέλεζμα 15/ Πιεξόηεηα ζπλόινπ (νινθιήξσζε) 10/ Πνηόηεηα ζπλόινπ 5/100 ΟΓΖΓΗΔ 1. Να δηαλεκεζνύλ ζηνπο ππνςεθίνπο ην θύιιν κε ηα ζρέδηα-ππνδείγκαηα θαη νη ηέζζεξηο (4) ζειίδεο ηνπ ζέκαηνο. 2. Οη ππνςήθηνη θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπο επηζηξέθνπλ ζηνπο επηηεξεηέο ηηο θσηνηππίεο θαη ην θύιιν κε ηα ζρέδηα-ππνδείγκαηα. 3. Σν ζέκα δεν ζα εθθσλεζεί θαη δεν ζα γξαθεί ζηνλ πίλαθα. 4. Καζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηα θώηα ηεο αίζνπζαο (όρη πξνβνιείο) πξέπεη λα παξακέλνπλ αλνηθηά. 5. Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο πξόρεηξν ραξηί ζρεδίαζεο (ξηδόραξην ή άιιν) δηαζηάζεσλ πεξίπνπ Α4. 6. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξώηνπ ηξηώξνπ δίλεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο ε δπλαηόηεηα 15λέπηος διαλείμμαηορ ρσξίο παξάηαζε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ 6ώξνπ. 7. Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα ζηηο αίζνπζεο εμέηαζεο. 8. Οη επηηεξεηέο ππνγξάθνπλ ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ ρώξνπ ζρεδίαζεο. 9. Γηάξθεηα ηεο εμέηαζεο: Έξι (6) ώπερ 10. Έλαξμε ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο: ακέζσο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηνηππηώλ ζηνπο ππνςεθίνπο. 11. Γπλαηόηεηα απνρώξεζεο: 14: Ζ δηάξθεηα εμέηαζεο θαη ν ρξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο λα αλαγξαθνύλ ζηνλ πίλαθα ηεο αίζνπζαο. ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΓΤΟ (2) ΔΛΗΓΔ ΜΔ ΣΑ ΥΔΓΗΑ ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΣΔΛΟ ΜΖΝΤΜΑΣΟ ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

5

6

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 21 ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ, ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΘΔΜΑ 1 ο Μηα βηνκεραληθή επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί έλα εξγνζηάζην (Δ) γηα ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο.

Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο. Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο. Κεθάλαιο εθαπμογέρ οπιζμένος ολοκληπώμαηορ (Μαθημαηικά -Γ Δνιαίος Λςκείος-Δπιλογήρ) Τν θεθάιαην, εθαπμογέρ οπιζμένος ολοκληπώμαηορ (Μαθημαηικά -Γ Δνιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα