ΑΠΟΦΑΘ Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΘ Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Α) ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΣΜΘΜΑΣΑ Α, ΙΒ Ταχ. Δ/νςθ : Καρ. Σερβίασ 10 Ταχ. Κϊδικασ : 10184, Ακινα Τθλζφωνο : ,065, Fax : Url: Αριθ. ΦΕΚ: 5243Βϋ/ Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2020 A.1258 ΠΡΟ: Ωσ Π.Δ. Β) ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ I. Δ/ΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΣΜΘΜΑ Γϋ ΙΙ. Δ/ΝΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ - ΣΜΘΜΑ Βϋ Ταχ. Δ/νςθ Ταχ. Κϊδικασ Τθλζφωνο Fax Mail Url : Χανδρι 1 & Θεςςαλονίκθσ : Μοςχάτο : : : : ΘΕΜΑ: «Καθοριςμόσ τησ διαδικαςίασ και του τρόπου υποβολήσ των δηλϊςεων τησ αποκλειςτικήσ χρήςησ τησ ηλεκτρονικήσ τιμολόγηςησ μζςω Παρόχου και τησ αποδοχήσ τησ ηλεκτρονικήσ τιμολόγηςησ μζςω Παρόχου, καθϊσ και κάθε άλλο ειδικότερο θζμα ςυμπεριλαμβανομζνησ τησ παρακολοφθηςησ εφαρμογήσ των εν λόγω υποχρεϊςεων για την εφαρμογή του άρθρου 71Σ του Ν.4172/2013, όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΘ Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ: α) Του άρκρου 71ΣΤ του ν.4172/2013 (Αϋ167), όπωσ προςτζκθκε με τισ διατάξεισ του ν.4701/2020 (Α 128) και ιςχφει. β) Του άρκρου 15Α του ν.4174/2013 (Αϋ170), όπωσ προςτζκθκε με τισ διατάξεισ του ν.4646/2019 (Αϋ201) και ιςχφει. 1

2 γ) Του ν.4308/2014 «Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα, ςυναφείσ ρυκμίςεισ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ251), όπωσ ιςχφει. δ) Τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν Α.1035/2020 «Υποχρεϊςεισ Ραρόχων Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Ζκδοςθσ Στοιχείων και διαδικαςίεσ ελζγχου παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ ζκδοςθσ ςτοιχείων» (Β 551). ε) Του Κεφ. Αϋ του μζρουσ Ρρϊτου του ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ94). 2. Τθν υπό ςτοιχεία Δ.ΟΓ.Α ΕΞ 2020/ απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Βϋ4738), όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει. 3. Τθν υπ αρ. 1 τθσ Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Επιλογι και διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 41 του ν.4389/2016, όπωσ ιςχφουν, τισ αποφάςεισ υπ αρ. 39/3/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. και υπό ςτοιχεία 5294ΕΞ2020/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργοφ Οικονομικϊν με κζμα «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων». 4. Τθν ανάγκθ οριςμοφ τθσ διαδικαςίασ και του τρόπου υποβολισ των δθλϊςεων τθσ αποκλειςτικισ χριςθσ τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ μζςω Ραρόχου και τθσ αποδοχισ τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ μζςω Ραρόχου προκειμζνου να παραςχεκοφν τα ευεργετιματα του άρκρου 71ΣΤ του ν.4172/2013, όπωσ ιςχφει. 5. Το γεγονόσ ότι, από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ, δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Α.Α.Δ.Ε.. ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ Ορίηουμε τθ διαδικαςία και τον τρόπο υποβολισ των δθλϊςεων τθσ αποκλειςτικισ χριςθσ τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ μζςω Ραρόχου και τθσ αποδοχισ τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ μζςω Ραρόχου, κακϊσ και κάκε άλλο ειδικότερο κζμα ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ των εν λόγω υποχρεϊςεων για τθν εφαρμογι του άρκρου 71ΣΤ του Ν.4172/2013 (Α' 167). ΑΡΘΡΟ 1 ΕΚΣΑΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ - ΤΠΟΧΡΕΟΙ Οι οντότθτεσ του άρκρου 1 του ν.4308/2014 (Αϋ251), που επιλζγουν τθ χριςθ Υπθρεςιϊν Ραρόχου Θλεκτρονικισ Ζκδοςθσ Στοιχείων για τθν ζκδοςθ, διαβίβαςθ και λιψθ παραςτατικϊν, προκειμζνου να ωφελθκοφν των ευεργετθμάτων του άρκρου 71ΣΤ του ν.4172/2013, όπωσ ιςχφει, υποχρεοφνται να υποβάλλουν «Δήλωςη Αποκλειςτικήσ Ζκδοςησ τοιχείων μζςω Παρόχου» θλεκτρονικά ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ. Θ εν λόγω διλωςθ αφορά ςτο ςφνολο των παραςτατικϊν χονδρικισ και λιανικισ που εκδίδουν οι ωσ άνω αναφερόμενεσ οντότθτεσ, κακϊσ και τισ περιπτϊςεισ που εκδίδουν παραςτατικά είτε αποκλειςτικά χονδρικϊν, είτε αποκλειςτικά λιανικϊν ςυναλλαγϊν. Θ επιλογι από τθν οντότθτα τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ μζςω Ραρόχου, για τθν ζκδοςθ παραςτατικϊν, ςυνεπάγεται και τθν αποδοχι λιψθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων και παρζλκει θ υποχρζωςθ υποβολισ δεφτερθσ διλωςθσ για τθ αποδοχι - λιψθ αυτϊν. 2

3 Πμοια υποχρζωςθ για να τφχουν των ευεργετθμάτων του άρκρου 71ΣΤ του ν.4172/2013, όπωσ ιςχφει, ζχουν και οι οντότθτεσ-λιπτριεσ των παραςτατικϊν τθσ παραπάνω περίπτωςθσ, οι οποίεσ υποχρεοφνται να υποβάλλουν «Δήλωςη Αποδοχήσ Λήψησ Θλεκτρονικϊν Σιμολογίων» για το ςφνολο των παραςτατικϊν που αποδζχονται. Θ επιλογι και θ διλωςθ τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ μζςω Ραρόχου μπορεί να ανακλθκεί με «Δήλωςη Ανάκληςησ». ΑΡΘΡΟ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΘΛΩΕΩΝ 1.Στο περιεχόμενο τθσ «Δήλωςησ Αποκλειςτικήσ Ζκδοςησ τοιχείων μζςω Παρόχου», θ οποία υποβάλλεται από τον Εκδότθ, αναγράφονται τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ ενδείξεισ: α) Α.Φ.Μ. Οντότθτασ β)επωνυμία Οντότθτασ γ) Αποκλειςτικι ζκδοςθ ςτοιχείων μζςω Ραρόχου (ναι/όχι) δ) Θμερομθνία διλωςθσ ζναρξθσ αποκλειςτικισ ζκδοςθσ ε) Θμερομθνία διλωςθσ ανάκλθςθσ Για κάκε ςφμβαςθ του Εκδότθ με Ράροχο αναγράφονται τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ ενδείξεισ: ςτ) Α.Φ.Μ. Ραρόχου η) Επωνυμία Ραρόχου θ) Αρικμόσ Άδειασ Υπθρεςιϊν Ραρόχου κ) Θμερομθνία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οντότθτασ με τον Ράροχο ι) Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ια) Χονδρικι_ναι_όχι / Λιανικι_ναι_όχι / ιβ) Αποκλειςτικά Χονδρικι(ναι/όχι) ιγ)αποκλειςτικά Λιανικι(ναι/όχι) ιδ) Αρικμόσ Διλωςθσ ιε) Θμερομθνία υποβολισ Διλωςθσ 2. Στο περιεχόμενο τθσ «Δήλωςησ Αποδοχήσ Λήψησ Θλεκτρονικϊν Σιμολογίων», θ οποία υποβάλλεται από τθ Λιπτρια Οντότθτα, αναγράφονται τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ ενδείξεισ: α) Α.Φ.Μ. Λιπτριασ Οντότθτασ β)επωνυμία Λιπτριασ Οντότθτασ γ) Αρικμόσ Διλωςθσ δ) Θμερομθνία υποβολισ Διλωςθσ ε) Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που μποροφν να λαμβάνουν θλεκτρονικά τιμολόγια 3. Στο περιεχόμενο τθσ «Δήλωςησ Ανάκληςησ» θ οποία υποβάλλεται τόςο από τον Εκδότθ, όςο και από το Λιπτθ κατά περίπτωςθ, αναγράφονται τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ ενδείξεισ: α) Α.Φ.Μ. Οντότθτασ β)επωνυμία Οντότθτασ γ) Αρικμόσ αρχικισ Διλωςθσ δ) Θμερομθνία αρχικισ Διλωςθσ 3

4 ε) Αρικμόσ Διλωςθσ Ανάκλθςθσ ςτ) Θμερομθνία υποβολισ Διλωςθσ Ανάκλθςθσ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ Οι οντότθτεσ που επιλζγουν να εκδίδουν και να αποδζχονται παραςτατικά μζςω Ραρόχου, ςφμφωνα με τθν παροφςα, υποχρεοφνται να υποβάλλουν θλεκτρονικά τισ δθλϊςεισ του προθγοφμενου άρκρου ςτον ιςτότοπο τθσ Α.Α.Δ.Ε.. ΑΡΘΡΟ 4 ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΘ Θ «Δήλωςη Αποκλειςτικήσ Ζκδοςησ τοιχείων μζςω Παρόχου», υποβάλλεται εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ με τον εκάςτοτε Ράροχο και εντόσ του προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ από το φορολογικό ζτοσ ζναρξθσ υπολογιςμοφ για τθ χοριγθςθ των κινιτρων. Ειδικά για τισ οντότθτεσ που δθλϊνουν για πρϊτθ φορά ζναρξθ εργαςιϊν, εφόςον θ διλωςθ υποβλθκεί κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ διλωςθσ ζναρξθσ εργαςιϊν, τα κίνθτρα των παρ. 2 και 3 του υπό ςτοιχεία 71ΣΤ του ν.4172/2013, παρζχονται από το πρϊτο φορολογικό ζτοσ λειτουργίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ οντότθτα δεν ανακαλεί τθ διλωςθ επιλογισ τιμολόγθςθσ εντόσ του επομζνου φορολογικοφ ζτουσ. Ειδικότερα θ παραπάνω υποχρζωςθ διλωςθσ ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ οντότθτασ που διενεργεί χονδρικζσ και λιανικζσ ςυναλλαγζσ και ζχει επιλζξει Ράροχο μόνο για τισ χονδρικζσ ι μόνο για τισ λιανικζσ ςυναλλαγζσ τθσ. Εξαιρετικά για το ζτοσ 2020 οι οντότθτεσ που επιλζγουν να εκδίδουν παραςτατικά μζςω Ραρόχου δφναται να υποβάλουν τθν ωσ άνω διλωςθ ζωσ τισ 31/12/2020. Επιπλζον, τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ τθσ παραπάνω διλωςθσ θ οντότθτα και ο Ράροχοσ, υποβάλλουν και αποδζχονται αντίςτοιχα, ειδικι εξουςιοδότθςθ ςτθν ενότθτα «Εξουςιοδοτιςεισ» τουtaxisnet, ςφμφωνα με τθν περ. 6.3 του άρκρου 6 τθσ υπό ςτοιχεία Α.1035/2020. Θ «Δήλωςη Αποδοχήσ Λήψησ Θλεκτρονικϊν Σιμολογίων», υποβάλλεται μια (1) φορά και ιςχφει μζχρι τθν ανάκλθςι τθσ. Οι οντότθτεσ που εκδίδουν παραςτατικά με χριςθ Υπθρεςιϊν Ραρόχου Θλεκτρονικισ Ζκδοςθσ Στοιχείων και προκειμζνου να τα διαβιβάςουν θλεκτρονικά μποροφν να ελζγχουν με θλεκτρονικό τρόπο και μζςω του Ραρόχου τουσ τθν Διλωςθ Αποδοχισ του αντιςυμβαλλόμενου και να λαμβάνουν πλθροφορίεσ για τθν αποςτολι των παραςτατικϊν (διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ςυμβάςεισ με παρόχουσ). Θ «Δήλωςη Ανάκληςησ», για τθν οντότθτα που λειτουργεί ωσ εκδότθσ υποβάλλεται ωσ τθν εικοςτι (20θ) θμζρα του επόμενου μινα από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του τελευταίου παραςτατικοφ που θ οντότθτα εξζδωςε θλεκτρονικά μζςω Ραρόχου. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΘΕΜΑΣΑ Οι οντότθτεσ που επιλζγουν τθ χριςθ των Υπθρεςιϊν Ραρόχου Θλεκτρονικισ Ζκδοςθσ Στοιχείων για τθν ζκδοςθ, διαβίβαςθ και λιψθ παραςτατικϊν (χονδρικϊν, λιανικϊν, χονδρικϊν και λιανικϊν ςυναλλαγϊν), ζχουν τθ δυνατότθτα ςταδιακισ ζνταξισ τουσ ςτθν αποκλειςτικι χριςθ 4

5 Ραρόχου εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςχετικισ «Δήλωςησ Αποκλειςτικήσ Ζκδοςησ τοιχείων μζςω Παρόχου». Για τα φορολογικά ζτθ 2020 και 2021, παρζχεται θ δυνατότθτα ςταδιακισ ζνταξθσ τουσ ςτθν αποκλειςτικι χριςθ Ραρόχου εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω αναφερόμενθσ διλωςθσ. Εξαιρετικά για το φορολογικό ζτοσ 2020 τα κίνθτρα των παρ. 2 και 3 του άρκρου 71ΣΤ του ν.4172/2013, παρζχονται ςτισ οντότθτεσ εφόςον ακροιςτικά: i. Θ ςχετικι επιλογι χριςθσ Υπθρεςιϊν Ραρόχου Θλεκτρονικισ Ζκδοςθσ Στοιχείων για τθν ζκδοςθ, διαβίβαςθ και λιψθ παραςτατικϊν ζχει δθλωκεί ζωσ 31/12/2020 ii. Θ θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ με τον Ράροχο είναι ζωσ τθν 01/12/2020 με αντίςτοιχθ ειδικι εξουςιοδότθςθ του Ραρόχου ςτο Taxisnet εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία ςφναψθσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ iii. Το άκροιςμα τθσ κακαρισ αξίασ των παραςτατικϊν εςόδων με θμερομθνία ζκδοςθσ από 01/12/2020 ζωσ και 31/12/2020 που εκδίδονται με χριςθ ΥΡΑΘΕΣ είναι ίςο ι μεγαλφτερο από το 50% του ςυνόλου των ακακαρίςτων εςόδων του μθνόσ Δεκεμβρίου 2020 iv. Τα ςτοιχεία που ζχουν εκδοκεί ι κα εκδοκοφν από 01/01/2020 ζωσ 31/12/2020 διαβιβάηονται ζωσ 28/02/2021 και αφοροφν ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων δεδομζνων ςφμφωνα με τθν υπό ςτοιχεία Α.1138/2020 όπωσ ιςχφει. Θ Α.Α.Δ.Ε. δφναται να εντοπίηει περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ είτε μζςω θλεκτρονικϊν διαςταυρϊςεων, είτε μζςω τρίτων πθγϊν, είτε κατόπιν ελζγχου. ΑΡΘΡΟ 6 ΙΧΤ ΣΘ ΑΠΟΦΑΘ Θ Απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Ο Διοικητήσ τησ Α.Α.Δ.Ε. Γεϊργιοσ Πιτςιλήσ 5

6 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Εκνικό Τυπογραφείο (ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ ) για δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ 2. Αποδζκτεσ πίνακα Β 3. Αποδζκτεσ πίνακα Γ 4. ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΡΛ. (για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.) ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ 1. Γραφείο κ. Υπουργοφ 2. Γραφείο κ. Υφυπουργοφ 3. Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ ΣΔΟΕ 4. Δ/νςεισ Κ.Υ. ΣΔΟΕ και ειδικζσ αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ ΣΔΟΕ 5. Αποδζκτεσ πίνακα Η 6. Αποδζκτεσ πίνακα Θ 7. Αποδζκτεσ πίνακα ΙΑ εκτόσ από τα υποκθκοφυλάκεια 8. Αποδζκτεσ πίνακα ΙΒ 9. Αποδζκτεσ πίνακα ΙΓϋ 10. Αποδζκτεσ πίνακα ΙΣΤ 11. Αποδζκτεσ πίνακα ΙΗ 12. Αποδζκτεσ πίνακα ΙΘ 13. Αποδζκτεσ πίνακα ΚΒ 14. Αποδζκτεσ πίνακα ΚΓ 15. Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 1. Γραφείο κ. Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 2. Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ 3. Ρροϊςταμζνουσ των Γενικϊν Δ/νςεων Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Φορολογικισ Διοίκθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ 4. Δ/νςεισ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 5. Δ/νςεισ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 6. Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Φορολογικϊν Εφαρμογϊν Τμιμα Γ 7. Δ/νςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν Τμιμα Β 8. Διεφκυνςθ Ελζγχων - Τμιματα Αϋ, ΙΒ 6

Χ Ε Δ Ι Ο Α Π Ο Φ Α Η Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Χ Ε Δ Ι Ο Α Π Ο Φ Α Η Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ, Δ Ακινα, 15 επτεμβρίου 2017 Αρικ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017 Σαχ. Δ/νςθ : Καρ.ερβίασ 8 ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Ε. ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ: Β 1/4.1.2018 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017 ΠΟΛ. 1222 Ταχ. Δ/νςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Ζχοντασ υπόψθ: β) του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,

ΑΠΟΦΑΗ Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Ζχοντασ υπόψθ: β) του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α - Ε Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10 Σαχ. Κϊδικασ : 10184 Ακινα Σθλζφωνο : 210 3635007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ακινα, 18 Ιανουαρίου 2018 ΑΙΘ.ΡΩΤ.: ΔΕΛ Β ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ακινα, 18 Ιανουαρίου 2018 ΑΙΘ.ΡΩΤ.: ΔΕΛ Β ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Νίκησ 5-7 Σαχ. Κϊδικασ : 10563 Αθήνα Πληροφορίεσ : Σηλζφωνο : 210-3332000 Fax : E-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΗΜΟΙΕΤΣΗ Ε ΦΕΚ ΔΕΝ ΙΧΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ

ΑΔΗΜΟΙΕΤΣΗ Ε ΦΕΚ ΔΕΝ ΙΧΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σηλζφωνα: 210 3635963, 3630573,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 1. Δ/ΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΑΔΑ: Αρικ. ΦΕΚ: Ακινα, 9 Ιουλίου 2019 A.1276 Ταχ. Δ/νςθ : Καρ. Σερβίασ 8 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Καθοριςμόσ βιβλίων καταχώρηςησ ειςπρακτζων και επιςτρεπτζων ποςών κατά τισ διατάξεισ του άρθρου 30 του ν.4174/2013, όπωσ ιςχφει»

Θζμα: «Καθοριςμόσ βιβλίων καταχώρηςησ ειςπρακτζων και επιςτρεπτζων ποςών κατά τισ διατάξεισ του άρθρου 30 του ν.4174/2013, όπωσ ιςχφει» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (e-εφαρμογζσ) ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Αϋ Σθλ: 210 3635963 2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 1. Δ/ΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 1. Δ/ΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 1. Δ/ΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Σαχ. Δ/νςη : Καρ. ερβίασ 8 Σαχ. Κώδικασ : 101 84 Ακινα Πληροφορίεσ :. Μπζθ,

Διαβάστε περισσότερα

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί:

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί: Νομοςχζδιο για την εναρμόνιςη του νομοθετικοφ πλαιςίου προσ τισ διατάξεισ τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 16ησ Απριλίου 2014, για την ζκδοςη ηλεκτρονικών τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΙ Θ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΙ Θ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ I. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ II. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Δ/ΝΘ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Σαχ. Δ/νςη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σθλζφωνο : 210 3605159 ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σθλζφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Α Π Ο Φ Α Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Α Π Ο Φ Α Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ Σαχ. Δ/νςθ : Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 2. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ: Αθήνα, 13 Φεβρουρίου 2018 ΠΟΛ. 1024 Δ/ΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογι μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ λόγω αναπθρίασ ςε υπαλλιλουσ που απολαμβάνουν ειδικοφ ωραρίου κανονιςτικά κακοριςμζνου»

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογι μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ λόγω αναπθρίασ ςε υπαλλιλουσ που απολαμβάνουν ειδικοφ ωραρίου κανονιςτικά κακοριςμζνου» ΑΔΑ: ΒΕΤΩΧ-ΔΞΜ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΛΟΤΣΕΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ. Ακινα, 5 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ. Ακινα, 5 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΛΟΤΣΕΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ι) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ι) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ακινα, 27 Δεκεμβρίου 2018. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρ. πρωτ. 2/94863/ΔΛΓΚ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ. 25699 ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΟΘΝΗ-ΕΓΗ Αριθ. ΦΕΚ: 2239Β /

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΟΘΝΗ-ΕΓΗ Αριθ. ΦΕΚ: 2239Β / ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΟΘΝΗ-ΕΓΗ Αριθ. ΦΕΚ: 2239Β /29.6.2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Δ/ΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 8 Σαχ. Κώδικασ : 101 84 Ακινα Σθλζφωνο : 210-3375658 Fax : 210-3375354

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Αποςτολι πινάκων ςυςχετιςμοφ κωδικϊν TARIC ζτουσ 2018» Σε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω ςχετικισ, με τθν οποία γνωςτοποιικθκε θ δθμοςίευςθ

Θζμα: «Αποςτολι πινάκων ςυςχετιςμοφ κωδικϊν TARIC ζτουσ 2018» Σε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω ςχετικισ, με τθν οποία γνωςτοποιικθκε θ δθμοςίευςθ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ: Ω29Χ46ΜΠ3Ζ-ΦΔΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΣΜΗΜΑ Α: ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑ Ακινα, 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΞΚΚ46ΜΠ3Ζ-Υ7Ρ Αριθ. ΦΕΚ:Β 2007/31.05.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΞΚΚ46ΜΠ3Ζ-Υ7Ρ Αριθ. ΦΕΚ:Β 2007/31.05. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΞΚΚ46ΜΠ3Ζ-Υ7Ρ Αριθ. ΦΕΚ:Β 2007/31.05.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ A II. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 04-11-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 3713 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α6 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΔΑ: 62ΨΝΗ-ΥΦΖ Αριθ. ΦΕΚ: 1325 Β /19-4-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλλικζα 18.4.17 Αρικμόσ απόφαςθσ: 2503 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α1 Σαχ. Δ/νςθ : Αριςτογείτονοσ 19 Σαχ. Κϊδικασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1167/ (ΦΕΚ Β 1808/ ΑΓΓΔΕ, όπως ισχύει». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1167/ (ΦΕΚ Β 1808/ ΑΓΓΔΕ, όπως ισχύει». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα Πληροφορίες : Ν. Σαϊτάνης- Φ. Αθανασάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΠΟΦΑΗ. Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Μαροφςι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΠΟΦΑΗ. Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Μαροφςι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΘΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Αϋ Βακμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αποχώρηςη του Θνωμζνου Βαςιλείου από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη χωρίσ ςυμφωνία - Παροχή οδηγιών επί των Ειδικών Καθεςτώτων εκτόσ τησ Διαμετακόμιςησ.

Θζμα: Αποχώρηςη του Θνωμζνου Βαςιλείου από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη χωρίσ ςυμφωνία - Παροχή οδηγιών επί των Ειδικών Καθεςτώτων εκτόσ τησ Διαμετακόμιςησ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΣΜΘΜΑ Δ ΑΔΑ: Αθήνα, 10/04/2019 Αριθ. Πρωτ.: Ε.2059 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ε Δ Ι Ο ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χ Ε Δ Ι Ο ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ Δ/ΝΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΔΓΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αρικμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ ΠΡΟ : Όπωσ πίνακασ αποδεκτών Με θλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΑΓΑ: ΒΔΓΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αρικμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ ΠΡΟ : Όπωσ πίνακασ αποδεκτών Με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ΑΓΑ: ΒΔΓΧΧ-ΧΤΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σαχ. Διεφθυνςη: Βας. οφίασ 15 106 74, Αθήνα ΣΗΛ.:213 131-3240, 3250, 3253,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018 ΠΟΛ. 1133

ΑΔΑ: Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018 ΠΟΛ. 1133 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Αϋ- Εϋ Σαχ. Δ/νςθ : Πανεπιςτθμίου 20 Σαχ. Κϊδικασ : 10672, Ακινα Σθλζφωνο : 210 3635007 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Δ/ντισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ

Ο Περιφερειακόσ Δ/ντισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σαχ. Δ/νςθ: :Μακρυγιάννθ 5 Σ.Κ. Πόλθ: :50 132- Κοηάνθ Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5 πλζον ςυμφζρουςα προςφορά μόνο βάςει τιμισ Το Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Το υπ αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμζνο αίτθμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 3610065, 210 3610030 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηςη αποδεικτικοφ ενημερότητασ ςε οφειλζτεσ του Δημοςίου για είςπραξη χρημάτων ςτο πλαίςιο τησ διαδικαςίασ του ν. 3869/2010, όπωσ ιςχφει

ΘΕΜΑ: Χορήγηςη αποδεικτικοφ ενημερότητασ ςε οφειλζτεσ του Δημοςίου για είςπραξη χρημάτων ςτο πλαίςιο τησ διαδικαςίασ του ν. 3869/2010, όπωσ ιςχφει ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Ε ΑΔΑ: Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018 Σαχ. Δ/νςθ : Πανεπιςτθμίου 20 Σαχ. Κϊδικασ : 10672, Ακινα Σθλζφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20-04-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 1634 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ Η διαχείριςθ Λογιςτικοφ Γραφείου καλφπτει το ςφνολο των απαιτιςεων του ςφγχρονου λογιςτικοφ γραφείου για τθν ζκδοςθ μθχανογραφθμζνων παραςτατικϊν παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 2 Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών Υπόχρεοι Υποβολισ Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ 3 ΤΠΟΔΕΚΓΜΑ 1 ΜΗΝΚΑΚΑ ΤΝΟΠΣΚΚΗ ΕΚΙΕΗ ΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΚΑΚ ΛΗΞΚΠΡΟΙΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΦΟΡΕΑ ΚΕΝΣΡΚΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο δικαιοφχοσ τοποκετεί προςωρινι πινακίδα ςημαντικοφ μεγζθουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα Ι.

ο δικαιοφχοσ τοποκετεί προςωρινι πινακίδα ςημαντικοφ μεγζθουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ακινα, 27/4/2018 Α. Π.: 1278 Προσ: Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» Έντυπο Ε3. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» Έντυπο Ε3. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 64ΠΤ46ΜΠ3Ζ-8ΟΗ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β' 880/13-03-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ A, B II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΦ - Κατάσταση Πελατών Προμηθεστών και Σσναλλαγών (από 01/01/2014) Γενικές ερωτήσεις. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτϊν των καταςτάςεων;

ΜΥΦ - Κατάσταση Πελατών Προμηθεστών και Σσναλλαγών (από 01/01/2014) Γενικές ερωτήσεις. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτϊν των καταςτάςεων; ΤΧΝ ΡΩΣΗΙ - ΠΝΣΗΙ ΜΥΦ - Κατάσταση Πελατών Προμηθεστών και Σσναλλαγών (από 01/01/2014) Γενικές ερωτήσεις 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτϊν των καταςτάςεων; Η κατάςταςθ περιζχει ςυγκεντρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, - -2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ Αριθ. πρωτ: Δ/ΝΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΜΘΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σαχ. Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Με τθν παροφςα εγκφκλιο κοινοποιοφνται οι διατάξεισ των άρκρων του Μζρουσ Β «ΡΤΘΜΙΘ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟ ΣΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ» του

Με τθν παροφςα εγκφκλιο κοινοποιοφνται οι διατάξεισ των άρκρων του Μζρουσ Β «ΡΤΘΜΙΘ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟ ΣΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ» του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Αϋ, Βϋ, Εϋ Σθλζφωνα: 210 3635963, 3630573, 3605159 210 3614280, 3635439 2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 10-11-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 3786 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α6 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.:13681 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη: Νουφάρων

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ακινα, 19 Ιουλίου 2018 Αρικ. Πρωτ.: ΔΣΔ Γ ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ακινα, 19 Ιουλίου 2018 Αρικ. Πρωτ.: ΔΣΔ Γ ΕΞ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ Ακινα, 19 Ιουλίου 2018 Αρικ. Πρωτ.: ΔΣΔ Γ 1111251 ΕΞ 2018 Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10 ΠΡΟ: Ωσ προσ τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ. B 2114/8.7.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Bϋ, Γϋ, Εϋ ΤΗΛ : 210 2113108,7, 2103614303

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. Ακινα, 29/12/2017 ΠΟΛ A.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΑΠΟΦΑΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. Ακινα, 29/12/2017 ΠΟΛ A.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. A.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Αϋ- Εϋ Σαχ. Δ/νςθ : Καρ.ερβίασ 10 Σαχ. Κϊδικασ : 10184 Ακινα Σθλζφωνο : 210 3635007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Χαλκίδα Σηλ: Fax:

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Χαλκίδα Σηλ: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Χαλκίδα 07 /07/2017 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Αρικ. Πρωτ.: 4028 ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ «Η ΑΡΕΘΟΤΑ» Νεοφφτου 69 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 34132 Χαλκίδα Σηλ: 2221062615 Fax: 2221062617 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α6 Σαχ. Δ/νςθ : Αριςτογείτονοσ 19 Σαχ. Κϊδικασ : 176 71 - Καλλικζα Σθλζφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικζα Αρικμόσ απόφαςθσ: 4469

Καλλικζα Αρικμόσ απόφαςθσ: 4469 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α6 Σαχ. Δ/νςθ : Αριςτογείτονοσ 19 Σαχ. Κϊδικασ : 176 71 - Καλλικζα Σθλζφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975». ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975». ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6Λ9ΗΗ-ΤΙΦ Αριθ. ΦΕΚ: Β 973 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΝ. Τροποποιοφμε τθν υπϋ αρικμ. 2/57873/ εγκφκλιο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ ωσ ακολοφκωσ :

ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΝ. Τροποποιοφμε τθν υπϋ αρικμ. 2/57873/ εγκφκλιο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ ωσ ακολοφκωσ : INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.11.16 12:34:39 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΡΗ4Η-354 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ALEXANDROS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 27-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 3291 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α6 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη υποβολήσ δηλϊςεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικϊν».

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη υποβολήσ δηλϊςεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικϊν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΒΡΟΤ Π.Τ..Π.Ε. ΕΒΡΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη υποβολήσ δηλϊςεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικϊν».

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη υποβολήσ δηλϊςεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικϊν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΒΡΟΤ Π.Τ..Π.Ε. ΕΒΡΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κθφιςιά 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αρικ. πρωτ.: 18437 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ A II. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙ ΣΗΜΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙ ΣΗΜΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙ ΣΗΜΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΕΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η Υςτερα από ομόφωνθ απόφαςθ τθσ αρικμ. 14/3.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

«Τποχρεώςεισ των Ομάδων Σοπικήσ Δράςησ LEADER/CLLD ωσ προσ την τήρηςη των κανόνων δημοςιότητασ»

«Τποχρεώςεισ των Ομάδων Σοπικήσ Δράςησ LEADER/CLLD ωσ προσ την τήρηςη των κανόνων δημοςιότητασ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ακινα 9/3/2018 Α. Π.:776 Προσ: Ωσ Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΑΑ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 215 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ: 948 Β/20.03.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ A, B II. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ----- Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ: 951 Β/20.03.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ A, B II. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙ ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΕ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙ ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΕ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ.: B 2677/2015 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ Γ.Γ.Δ.Ε. - ΤΜΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα