Πξνηεηλόκελα Θέκαηα Βηνινγίαο Καηεύζπλζεο Απαντήσεις: ΘΔΜΑ 1 ο 1:γ, 2:α, 3:β, 4:β, 5:δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνηεηλόκελα Θέκαηα Βηνινγίαο Καηεύζπλζεο 21-5-2015. Απαντήσεις: ΘΔΜΑ 1 ο 1:γ, 2:α, 3:β, 4:β, 5:δ."

Transcript

1 Απαντήσεις: ΘΔΜΑ 1 ο 1:γ, 2:α, 3:β, 4:β, 5:δ. ΘΔΜΑ 2 ο Α. Η κέζνδνο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο πνιπκεξάζεο (PCR: Polymerase Chain Reaction) καο επηηξέπεη λα αληηγξάςνπκε επηιεθηηθά, εθαηνκκύξηα θνξέο, εηδηθέο αιιεινπρίεο DNA από έλα ζύλζεην κείγκα κνξίσλ DNA, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε δσληαλνύ θπηηάξνπ. Η ηερληθή απηή πνπ άξρηζε λα εθαξκόδεηαη επξέσο από ην 1985, έρεη απμήζεη ηελ επαηζζεζία ησλ γελεηηθώλ αλαιύζεσλ θαη έρεη πνιιέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο. Γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Ιαηξηθή γηα ηε δηάγλσζε αζζελεηώλ όπσο ηνπ AIDS, ζηελ εγθιεκαηνινγία γηα ηε δηαιεύθαλζε ππνζέζεσλ θαη ζηε κειέηε DNA από απνιηζώκαηα. Β. Αξρηθά ν Mendel δεκηνύξγεζε ακηγή ζηειέρε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα πνπ κειεηνύζε. Αθνύ απέθηεζε ηέηνηα ζηειέρε, ζηε ζπλέρεηα έθαλε ηερλεηή γνληκνπνίεζε κεηαμύ δύν ακηγώλ θπηώλ, πνπ δηέθεξαλ σο πξνο ηελ ηδηόηεηα απηή. Σα θπηά απηά απνηεινύζαλ ηελ παηξηθή γεληά (Ρ). Οη απόγνλνη ηνπο ήηαλ ε πξώηε ζπγαηξηθή γεληά, πνπ ήηαλ άηνκα πβξηδηθά (γεληά F1,), δειαδή ήηαλ απόγνλνη ακηγώλ γνλέσλ πνπ είραλ δηαθνξεηηθή έθθξαζε ηνπ ίδηνπ ραξαθηήξα, όπσο ςειό θαη θνληό θπηό. Σα άηνκα απηά ηα άθελε λα απηνγνληκνπνηεζνύλ θαη έπαηξλε ηνπο απνγόλνπο ηνπο, πνπ απνηεινύζαλ ηε δεύηεξε ζπγαηξηθή γεληά (γεληά F2). Από ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ ηνπ ν Mendel δηαηύπσζε ηνπο λόκνπο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο: ην λόκν ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ θαη ην λόκν ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ. Γ. Παξόιν πνπ ε γνληδηαθή ζεξαπεία παξνπζηάδεηαη σο παλάθεηα ζηελ Ιαηξηθή, ε εθαξκνγή ηεο, ηνπιάρηζηνλ ζην άκεζν κέιινλ, ζα είλαη πεξηνξηζκέλε επεηδή δελ έρνπλ αθόκε μεπεξαζηεί πξνβιήκαηα όπσο απηά πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε ησλ θνξέσλ. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο σο θνξείο ρξεζηκνπνηνύληαη ηνί νη νπνίνη αλ θαη θαζίζηαληαη αβιαβείο, έρνπλ κηθξή πηζαλόηεηα λα πξνθαιέζνπλ παξελέξγεηεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο

2 θαξθίλν. Έηζη ινηπόλ ε αλάπηπμε πην θαηάιιεισλ θνξέσλ είλαη ν επόκελνο ζηόρνο γηα ηε βειηίσζε ησλ κεζόδσλ ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο, Γ. Η θισλνπνίεζε είλαη πνιύ ρξήζηκε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό δηαγνληδηαθώλ δώσλ. Η δεκηνπξγία ελόο δηαγνληδηαθνύ δώνπ πνπ παξάγεη ηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα πήμεο ηνπ αίκαηνο, γηα παξάδεηγκα, θνζηίδεη 1-2 εθαηνκκύξηα επξώ. Με θισλνπνίεζε κπνξνύλ εύθνια λα παξαρζνύλ πνιιά παλνκνηόηππα δώα θαη έηζη αθόκε κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο ηνπ θαξκάθνπ. Η θισλνπνίεζε κπνξεί επίζεο λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζηαζία από ηελ εμαθάληζε δηάθνξσλ δώσλ ηνπ πιαλήηε καο. ηηο θαηαςύμεηο πνιιώλ δσνινγηθώλ θήπσλ ππάξρνπλ θαηεςπγκέλα σάξηα θαη ζπεξκαηνδσάξηα ή έκβξπα δώσλ πνπ θηλδπλεύνπλ λα εμαθαληζηνύλ. Ππξήλεο από απηά ηα θύηηαξα κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζε απύξελα σνθύηηαξα ηνπ είδνπο πνπ καο ελδηαθέξεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα θπνθνξεζνύλ ζην ίδην ή ζε ζπγγεληθό είδνο δώνπ. ΘΔΜΑ 3 ο Α. Καηά ηε δεκηνπξγία ησλ αλαζπλδπαζκέλσλ πιαζκηδίσλ, νξηζκέλα πιαζκίδηα μαλαγίλνληαη θπθιηθά από ηελ DNA δεζκάζε, ρσξίο λα πξνζιάβνπλ μέλν DNA. Μεηά ην κεηαζρεκαηηζκό ησλ βαθηεξίσλ μεληζηώλ κε ηα πιαζκίδηα, πξνθύπηνπλ νη εμήο θαηεγνξίεο βαθηεξηαθώλ απνηθηώλ, ζε ζηεξεό ζξεπηηθό πιηθό: α. Βαθηήξηα πνπ πξνζέιαβαλ αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην θαη εκθαλίδνπλ αλζεθηηθόηεηα κόλν ζηελ ακπηθηιιίλε. β. Βαθηήξηα πνπ πξνζέιαβαλ κε αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην θαη εκθαλίδνπλ αλζεθηηθόηεηα ηόζν ζηελ ακπηθηιιίλε όζν θαη ζηε πεληθηιιίλε. γ. Βαθηήξηα πνπ δελ πξνζέιαβαλ αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην θαη είλαη επαίζζεηα ηόζν ζηελ ακπηθηιιίλε όζν θαη ζηε πεληθηιιίλε. Η ηειηθή επηινγή ησλ βαθηεξηαθώλ θιώλσλ πνπ πεξηέρνπλ ηα αλαζπλδπαζκέλα πιαζκίδηα ζα γίλεη σο εμήο. Αξρηθά πξνζζέηνπκε ακπηθηιιίλε ζηε ζηεξεή θαιιηέξγεηα ή ζην ζξεπηηθό κέζν ηεο θαιιηέξγεηαο πξηλ ηελ αλάπηπμε ησλ απνηθηώλ, ώζηε λα κελ αλαπηπρζνύλ νη απνηθίεο ησλ βαθηεξίσλ πνπ δελ πεξηέρνπλ πιαζκίδην. ηε ζπλέρεηα κέξνο από ηηο ππόινηπεο απνηθίεο

3 κεηαθέξνληαη ζε λέν ζηεξεό ζξεπηηθό πιηθό θαη δνθηκάδνληαη σο πξνο ηελ αλζεθηηθόηεηά ηνπο ζηελ πεληθηιιίλε. Οη επαίζζεηεο ζηελ πεληθηιιίλε απνηθίεο ζα είλαη απηέο πνπ ζα πεξηέρνπλ ην αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην θαη ζα αλήθνπλ ζηελ γνληδησκαηηθή καο βηβιηνζήθε. Β. Α. H ΗbA είλαη ε θύξηα αηκνζθαηξίλε ζε έλαλ πγηή ελήιηθα θαη απνηειείηαη από 2 α θαη 2 β αιπζίδεο (ζύζηαζε α 2 β 2 ). Η ΗbA 2 αληρλεύεηαη ζε κηθξέο πνζόηεηεο ζε έλαλ πγηή ελήιηθα θαη απνηειείηαη από 2 α θαη 2 δ πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο (ζύζηαζε α 2 δ 2 ). Η ΗbF νλνκάδεηαη θαη εκβξπηθή αηκνζθαηξίλε από ηηο ιαηηληθέο ιέμεηο Fetus (έκβξπν), θαη Fetal (εκβξπηθόο), έρεη ζύζηαζε α 2 γ 2 θαη αληρλεύεηαη ζε πνζόηεηα ιηγόηεξε από 1% ζε έλαλ πγηή ελήιηθα. Β. Ο Γηώξγνο παξνπζηάδεη παληειή έιιεηςε HbA. Σν γεγνλόο όηη παξνπζηάδεη θαη απμεκέλε ζύλζεζε HbF ζεκαίλεη όηη πάζρεη από β-ζαιαζζαηκία. ηα νκόδπγα άηνκα παξαηεξείηαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο αύμεζε ηεο HbF, ε νπνία ππνθαζηζηά κεξηθώο ηε ιεηηνπξγία ηεο HbA. Η β-ζαιαζζαηκία ραξαθηεξίδεηαη από κεγάιε εηεξνγέλεηα, δειαδή πξνθαιείηαη από πνιιά δηαθνξεηηθά είδε γνληδηαθώλ κεηαιιάμεσλ όπσο αληηθαηαζηάζεηο, ειιείςεηο θαη πξνζζήθεο βάζεσλ. Σα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο δηαθέξνπλ σο πξνο ηε βαξύηεηα κεηαμύ δηαθόξσλ αηόκσλ θαη ζρεηίδνληαη κε ην είδνο ηεο κεηάιιαμεο πνπ ηα πξνθαιεί. Σα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα θπκαίλνληαη από ζνβαξή αλαηκία (παληειήο έιιεηςε πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο β, ζπλεπώο θαη HbA) όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γηώξγνπ έσο ιηγόηεξν ζνβαξή αλαηκία (ειάηησζε ζύλζεζεο πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο β, ζπλεπώο ζύλζεζε HbΑ ζε πνιύ κηθξή πνζόηεηα). Σα νκόδπγα άηνκα κε β-ζαιαζζαηκία, όπσο ν Γηώξγνο, εκθαλίδνπλ ζνβαξή αλαηκία. Η αληηκεηώπηζε γίλεηαη κε ζπρλέο κεηαγγίζεηο αίκαηνο, νη νπνίεο όκσο ζηαδηαθά δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα ιόγσ ηεο ππεξθόξησζεο ηνπ νξγαληζκνύ κε ζίδεξν. Σν πξόβιεκα απηό αληηκεησπίδεηαη κε θαξκαθεπηηθή αγσγή (απνζηδήξσζε). Γ. Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην Βαζίιε δείρλνπλ απμεκέλε ζύλζεζε HbA 2 ζε ζρέζε κε ηηο θπζηνινγηθέο ηηκέο. Η αύμεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αηκνζθαηξίλεο παξαηεξείηαη ζηα εηεξόδπγα άηνκα, ζηα άηνκα δειαδή πνπ είλαη θνξείο β-

4 ζαιαζζαηκίαο θαη απνηειεί δηαγλσζηηθό δείθηε. Ο Βαζίιεο παξνπζηάδεη ζπλεπώο ήπηα αλαηκία θαη δελ εθδειώλεη ηα ζπκπηώκαηα. Γ. Η Μαξία πάζρεη από δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία. Αζζελείο κε δξεπαλνθππαξηθή αλαηκία είλαη νκόδπγνη γηα ην κεηαιιαγκέλν γνλίδην πνπ ζπκβνιίδεηαη κε β s. Σα άηνκα απηά παξάγνπλ κόλν HbS, θαη θαζόινπ HbA. Σν 1949, ν Linus Pauling θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλαθάιπςαλ όηη ε αηκνζθαηξίλε ησλ ελειίθσλ, HbA, δηέθεξε ζηα θπζηνινγηθά άηνκα ζε ζρέζε κε εθείλα πνπ έπαζραλ από δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία. Η δηαθνξά εληνπίδεηαη ζην έθην ακηλνμύ ηεο β- πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο, όπνπ ην γινπηακηληθό νμύ αληηθαζίζηαηαη από βαιίλε. Η κεηαιιαγκέλε αηκνζθαηξίλε ζπκβνιίδεηαη σο HbS. Η αιιαγή ζηελ αθνινπζία ησλ ακηλνμέσλ είλαη απνηέιεζκα κηαο γνληδηαθήο κεηάιιαμεο ζηελ ηξηπιέηα πνπ θσδηθνπνηεί ην γινπηακηληθό νμύ. ηελ θσδηθή αιπζίδα ηνπ DNA δειαδή, αιιάδεη κία βάζε θαη ην θπζηνινγηθό θσδηθόλην GAG, πνπ θσδηθνπνηεί ην γινπηακηληθό νμύ, αληηθαζίζηαηαη από ην GTG, πνπ θσδηθνπνηεί ηε βαιίλε. Η κεηάιιαμε πνπ πξνθαιεί ηε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία νδεγεί ζε αιιαγή ηεο ζηεξενδηάηαμεο ηεο αηκνζθαηξίλεο, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηεο κνξθήο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ, ηα νπνία, ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο νμπγόλνπ, παίξλνπλ ραξαθηεξηζηηθό δξεπαλνεηδέο ζρήκα. Σα δξεπαλνθύηηαξα εκπνδίδνπλ ηε θπζηνινγηθή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηα ηξηρνεηδή αγγεία δεκηνπξγώληαο πξνβιήκαηα ζε δηάθνξα όξγαλα όπσο ζην ζπιήλα θαη ηνπο πλεύκνλεο. Σα δξεπαλνθύηηαξα θαηαζηξέθνληαη ηαρύηεξα από ηα θπζηνινγηθά κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ αλαηκίαο. Δ. Η Ναηαιία είλαη θνξέαο δξεπαλνθπηηαξηθήο αλαηκίαο δηόηη εθηόο από ηε θπζηνινγηθή αηκνζθαηξίλε HbA παξάγεηαη ζηα εξπζξνθύηηαξά ηεο θαη παζνινγηθή αηκνζθαηξίλε HbS (22,2%). Σα εηεξόδπγα άηνκα (θνξείο) έρνπλ έλα θπζηνινγηθό β γνλίδην θαη έλα κεηαιιαγκέλν θαη δελ εκθαλίδνπλ ηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο. ηνπο θνξείο πξνθαιείηαη δξεπάλσζε κόλν ζε ζπλζήθεο κεγάιεο έιιεηςεο νμπγόλνπ, όπσο ζε πςόκεηξν κεγαιύηεξν από m. Σ. Η αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ ησλ αηκνζθαηξηλώλ ζηνλ νξγαληζκό ηεο Διέλεο δείρλνπλ κείσζε όισλ ησλ αηκνζθαηξηλώλ. Κνηλό ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζύζηαζεο

5 όισλ ησλ αηκνζθαηξηλώλ ηνπ αλζξώπνπ είλαη ε παξνπζία ησλ α αιπζίδσλ. πλεπώο πηζαλόηαηα ε Διέλε πάζρεη από α ζαιαζζαηκία. Σα γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνύλ ηελ πνιππεπηηδηθή αιπζίδα α είλαη δηπιά, δειαδή ππάξρνπλ δύν γνλίδηα α ζε θάζε νκόινγν ρξσκόζσκα. Η α-ζαιαζζαηκία είλαη απνηέιεζκα, ζρεδόλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ειιείςεσλ νιόθιεξνπ ηνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ηελ πνιππεπηηδηθή αιπζίδα α. Δθόζνλ ζε θάζε άηνκν ππάξρνπλ ζπλνιηθά ηέζζεξα γνλίδηα α, ειιείςεηο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ ζε έλα, δύν, ηξία, ή θαη ζηα ηέζζεξα από απηά ηα γνλίδηα. Όζν πεξηζζόηεξα γνλίδηα α ιείπνπλ ηόζν βαξύηεξα είλαη ηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο. ΘΔΜΑ 4 ο Γ1.1. Σν αληηθσδηθόλην είλαη κία εηδηθή ηξηπιέηα λνπθιενηηδίσλ ηνπ trna, ε νπνία είλαη ζπκπιεξσκαηηθή κε ην θσδηθόλην πνπ θσδηθνπνηεί ην ακηλνμύ ην νπνίν κεηαθέξεηαη θαηά ηε κεηάθξαζε από ην ζπγθεθξηκέλν trna. Σν αληηθσδηθόλην 3 CUU5 ζα πξέπεη λα ππάξρεη σο ηξηπιέηα ζην trna πνπ παξάγεηαη θαηά ηε κεηαγξαθή ηνπ γνληδίνπ ηνπ. Σν trna είλαη ζπκπιεξσκαηηθό κε ηε κε θσδηθή αιπζίδα. πλεπώο κε θσδηθή αιπζίδα είλαη ε αιπζίδα ΙΙ θαη θσδηθή ε αιπζίδα Ι. Γ1.2. Η κεηαγξαθή γίλεηαη ζε πξνζαλαηνιηζκό 5 πξνο 3 θαη ε παξαγόκελε αιπζίδα trna είλαη αληηπαξάιιειε κε ηε κε θσδηθή αιπζίδα. Οη δύν αιπζίδεο ηνπ DNA είλαη κεηαμύ ηνπο αληηπαξάιιειεο δηόηη έηζη δεκηνπξγνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηγξαθήο ηνπ DNA. Με βάζε ινηπόλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ αληηθσδηθνλίνπ, νη πξνζαλαηνιηζκνί ησλ αιπζίδσλ ζα είλαη: Αλυσίδα Ι: 3 GCG GGA CTG TTA CTT AGA GCG CGA CCC 5 Αλυσίδα ΙΙ: 5 CGC CCT GAC AAT GAA TCT CGC GCT GGG3 Γ1.3. To trna πνπ παξάγεηαη από ηε κεηαγξαθή ηεο κε θσδηθήο αιπζίδαο ζα είλαη: 3 GCG GGA CUG UUA CUU AGA GCG CGA CCC 5

6 Γ2.1. Καζώο ην γνλίδην πξνέξρεηαη από πξνθαξπσηηθό νξγαληζκό δελ ζα πεξηέρεη εζώληα. Σν trna κε ην αληηθσδηθόλην 3 CUU5 ζπκκεηέρεη ζηε κεηάθξαζε ηνπ mrna πνπ πξνθύπηεη από ηε κεηαγξαθή ηνπ γνληδίνπ θαη γη απηό ην ιόγν ζα ζπλδέεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάθξαζεο κε ην θσδηθόλην 5 GAA3 ηνπ mrna. Γηα λα ππάξρεη ην ζπγθεθξηκέλν αληηθσδηθόλην ζην mrna, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ζηελ θσδηθή αιπζίδα ηνπ γνληδίνπ. Σν θσδηθόλην GAA εληνπίδεηαη ζηελ αιπζίδα ΙΙ ζπλεπώο απηή είλαη ε θσδηθή θη ε άιιε είλαη ε κε θσδηθή θαη ε κεηαγξαθόκελε. Γ2.2. Ο προζαναηολιζμός ηων αλσζίδων είναι: Αλυσίδα Ι: Αλυσίδα ΙΙ: 5 CCCGCGATGCGTT AGGGTGATTCCGGCAΤATATTGGAGAGGGΤGACCCC3 3 GGGCGCTACGCAATCCCACTAAGGCC GTΑTATAACCTCTCC CΑCTGGGG5 Γ2.3. Το mrna ποσ προκύπηει από ηη μεηαγραθή είναι: 3 GGGCGCUACGCAAUCCCACUAAGGCC GUΑUAUAACCUCUCC CΑCUGGGG5 Δ2.4. Tα αληηθωδηθόληα ηωλ trna είλαη εηδηθέο ηξηπιέηεο λνπθιενηηδίωλ κε ηηο νπνίεο ζπλδένληαη κε βάζε ηνλ θαλόλα ηεο ζπκπιεξωκαηηθόηεηαο κε ηα θωδηθόληα ηνπ mrna. Τν θωδηθόλην ιήμεο δελ αληηζηνηρεί ζε trna νύηε ζε αληηθωδηθόλην. Σπλεπώο ζα είλαη: 3 UAC5, 3 GGC5, 3 CUU5, 3 AGU5, 3 GGG5. Δ2.5. Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ πεπηηδηθνύ δεζκνύ κεηαμύ ηεο ιεπθίλεο θαη ηνπ πξνεγνύκελνπ ακηλνμένο ζπάλε νη δεζκνί πδξνγόλνπ κεηαμύ θωδηθνλίνπ θαη αληηθωδηθνλίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ ακηλνμένο θαη κεηά ε κηθξή θαη ε κεγάιε ππνκνλάδα ηνπ ξηβνζώκαηνο κεηαθηλνύληαη θαηά έλα ακηλνμύ. Σπλεπώο ζπάδνπλ νη δεζκνί πδξνγόλνπ κεηαμύ ηνπ θωδηθνλίνπ 3 GCC5 θαη αληηθωδηθνλίνπ 3 GGC5. Σπλνιηθά ζα ζπάζνπλ 9 δεζκνί πδξνγόλνπ. Δ3.1. Τν πξηκόζωκα δεκηνπξγεί ηα πξωηαξρηθά ηκήκαηα, κηθξά ηκήκαηα RNA, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηγξαθήο ηνπ DNA. Τα πξωηαξρηθά ηκήκαηα είλαη ζπκπιεξωκαηηθά κε ηηο κεηξηθέο αιπζίδεο ηνπ DNA. Τν ζπγθεθξηκέλν είλαη ζπκπιεξωκαηηθό κε ηελ αιπζίδα ΙΙ ωο εμήο:

7 5 GCGAUGCGUU3 Αλυσίδα ΙΙ: 3 GGGCGCTACGCAATCCCACTAAGGCC GTΑTATAACCTCTCC CΑCTGGGG5 Σν πξσηαξρηθό ηκήκα παξαηεξνύκε όηη δελ ζπλδέεηαη ζηελ άθξε ηεο αιπζίδαο ΙΙ. πλεπώο ζε απηή ηελ αιπζίδα δεκηνπξγήζεθαλ πεξηζζόηεξα από έλα πξσηαξρηθά ηκήκαηα θαη ζα αληηγξάθεηαη αζπλερώο. ηελ αιπζίδα Ι ε αληηγξαθή ζαγίλεηαη κε ζπλερή ηξόπν. Δπηκέιεηα ζεκάησλ: Χάιθνο Γεκήηξηνο, Βηνιόγνο, Phd.