ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ:"

Transcript

1 ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Η ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΟΓΛΟΤ-ΛΑΜΠΟΤΓΖ ΘΧΜΑΖ ΜΑΡΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2006

2 ΚΑΝΟΝΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Η 1. Η παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη ππνρξεσηηθή. 2. Γηθαηνινγείηαη κόλν κηα (1) απνπζία. 3. Οη θνηηεηέο πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 4. Οη θνηηεηέο λα παξαθνινπζνύλ ηηο αλαθνηλώζεηο ζηνλ πίλαθα έμσ από ην γξαθείν ηεο θαο Καξαγθηόδνγινπ. 5. ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ απαξαίηεηνο είλαη ν εμνπιηζκόο κε Α) κεδνύξα Β) δεξκαηνπηπρόκεηξν Γ) ππνινγηζηή ηζέπεο Γ) κνιύβη ή ζηπιό Δ) άζπξε πνδηά Σ) ην έληππν πιηθό πνπ κνηξάδεηαη ζην κάζεκα. 6. Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ εθηόο από ηηο ζεκεηώζεηο ηνπ καζήκαηνο «Κιηληθήο Γηαηξνθήο» είλαη ζθόπηκν νη θνηηεηέο λα πξνζηξέρνπλ θαη ζην βηβιίν «Ννζνινγίαο» ησλ ΣΔΔ. 7. Οη εξγαζίεο ζα πξνζθνκίδνληαη έγθαηξα δε ζα γίλνληαη δεθηέο κεηά ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ ζην κάζεκα. Σν θείκελν ζα είλαη γξακκέλν ζε ππνινγηζηή (δε ζα γίλνληαη δεθηέο ρεηξόγξαθεο εξγαζίεο). Δπηπιένλ, λα αλαγξάθεηαη ε πεγή γηα όζεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηελ εξγαζία. 8. Ο ηειηθόο βαζκόο βαζίδεηαη ζην κέζν όξν ησλ βαζκνινγηώλ ησλ εξγαζηώλ πνπ παξαδόζεθαλ (νη εξγαζίεο πνπ δελ παξαδίδνληαη βαζκνινγνύληαη κε κεδέλ) (40%), ζπκκεηνρή (10%) θαη βαζκόο ηειηθόο εμέηαζεο (50%). 9. Παξαθαινύληαη νη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ θάλεη εγγξαθή ζηα εξγαζηήξηα θαζώο θαη εθείλνη πνπ ζπκπιήξσζαλ ην όξην ησλ απνπζηώλ λα κελ πξνζέξρνληαη ζην εξγαζηήξην.

3 Ονοματεπώνυμο Ημ/νία / / 1. ΑΝΘΡΧΠΟΜΔΣΡΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ηιηθία: Φύιν: Άλδξαο Γπλαίθα Ύςνο: Βάξνο: 2. ΓΔΝΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ Τπήξμε κεηαβνιή ζην βάξνο ζαο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα: Ναη Όρη Δάλ ΝΑΙ, ην βάξνο έλα ρξόλν πξηλ: ην βάξνο έμη κήλεο πξηλ: ην βάξνο ηξεηο κήλεο πξηλ: ην βάξνο έλα κήλα πξηλ: - Πνην ήηαλ ην κέγηζην βάξνο ζαο: - Σν ειάρηζην βάξνο ζαο σο ελήιηθαο: Γηα γπλαίθεο: Δίζηε έγθπνο; Ναη Όρη ε πνην κήλα; Δίζηε ζε πεξίνδν ζειαζκνύ; Ναη Όρη Έρεηε θαλνληθή πεξίνδν; Ναη Όρη Αλ ΟΥΙ ζεκεηώζηε ην ιόγν: Γξαζηεξηόηεηα: Υακειή Διαθξηά Μέηξηα Απμεκέλε Έληνλε (Αζιεηηζκόο) Απαζρόιεζε: Τπάιιεινο Άλεξγνο Διεπζ. Δπαγγεικ. πληαμηνύρνο Δίδνο απαζρόιεζεο: Ώξεο εξγαζίαο: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Άγακνο Έγγακνο Γηαδεπγκέλε-νο Υήξα-νο Πνηνο εηνηκάδεη ηα γεύκαηα ζην ζπίηη; Πνηνο θάλεη ηα ςώληα; Αγαπεκέλα θαγεηά: Σξνθέο πνπ δελ ηξώηε θαζόινπ:

4 Σξνθηθέο αιιεξγίεο: Πόζα γεύκαηα ηξώηε ηελ εκέξα; Ση ώξεο ηξώηε θαη ηη ηξώηε ζπλήζσο; ΓΔΤΜΑ ΧΡΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΕΤΜΑ ΜΕΗΜΕΡΙΑΝΟ ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΟ ΒΡΑΔΙΝΟ ΠΡΟ ΤΠΝΟΤ Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζαο γεύκα; Πξσηλό Μεζεκεξηαλό Βξαδηλό Σξώηε εθηόο ζπηηηνύ; Ναη Όρη Δάλ ΝΑΙ, πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα; Τπάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαηξνθή ζαο; Σερλ. Οδνληνζηνηρία Γπζθνιία θαηάπνζεο Πξόβιεκα γεύζεο Άθζεο ζην ζηόκα άιινο Πίλεηε γάια; Ναη Όρη Σξώηε: ηπξί Ναη Όρη γηανύξηη Ναη Όρη Με πόζα ιηπαξά; Πόζν ζπρλά; Σξώηε θαζεκεξηλά θξνύηα; Ναη Όρη Δίδνο θξνύησλ: Πόζεο κεξίδεο; Σξώηε θαζεκεξηλά ιαραληθά; Ναη Όρη Δίδνο ιαραληθώλ: Πόζεο κεξίδεο; Σξώηε ςάξηα; Ναη Όρη Πόζν ζπρλά; Πόζν ζπρλά ηξώηε θόθθηλν θξέαο (ρνηξηλό, κνζράξη, αξλί); Πόζν ζπρλά ηξώηε άζπξν θξέαο (θνηόπνπιν, γαινπνύια); Βάδεηε αιάηη ζην θαγεηό ζαο; Ναη Όρη Δάλ ΝΑΙ, ξίρλεηε αιάηη ΠΡΙΝ δνθηκάζεηε ην θαγεηό ζαο; Ναη Όρη Πίλεηε νηλνπλεπκαηώδε πνηά; Ναη Όρη Δάλ ΝΑΙ, ζεκεηώζηε ην είδνο, ηελ πνζόηεηα θαη ηελ ζπρλόηεηα Δίδνο: Πνζόηεηα: πρλόηεηα:

5 Υξεζηκνπνηείηε δηαηηεηηθά πξνϊόληα; Ναη Όρη Δάλ ΝΑΙ, ζεκεηώζηε ην είδνο, ηελ πνζόηεηα θαη ηε ζπρλόηεηα. Δίδνο: Πνζόηεηα: πρλόηεηα: Παίξλεηε ζπκπιεξώκαηα βηηακηλώλ ή κεηάιισλ; Ναη Όρη Αλαθέξεηε ην είδνο θαη ηε δόζε: Παίξλεηε άιια ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο Μνπξνπλέιαην Πξσηεΐλεο /ακηλνμέα θόξδν Βόηαλα Καπλίδεηε; Ναη Όρη Δάλ ΝΑΙ, πόζα ηζηγάξα εκεξεζίσο; 3. ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Τπνθέξεηε από κηα από ηηο παξαθάησ αζζέλεηεο; Γηαβήηεο Τπέξηαζε Γπζιηπηδαηκία (ρνιεζηεξόιε/ηξηγιπθεξίδηα) Ηπαηηθή αζζέλεηα Νεθξηθή αζζέλεηα Πλεπκνληθή αζζέλεηα Αλαηκία Έιθνο Άιιεο Πσο είλαη ε δηάζεζή ζαο; Καιή Καθή Πσο είλαη ε πγεία ζαο ηα ηειεπηαία ρξόληα; Άζρεκε Μέηξηα Καιή Αξξσζηαίλεηε ζπρλά θαη από ηη; Πσο είλαη ε όξεμή ζαο; Κακία Μεησκέλε Καιή Έρεηε: Ναπηία Δκεηό Γηάξξνηα Γπζθνηιηόηεηα Έρεηε ππνβιεζεί ζε θάπνηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε; Ναη Όρη Δάλ ΝΑΙ, γηα πνην ιόγν; Σώξα, παίξλεηε θάξκαθα κε ζπληαγή γηαηξνύ; Ναη Όρη Δάλ ΝΑΙ, πνηα θαη πόζν ζπρλά; Πήξαηε ηειεπηαία θάπνηα από ηα παξαθάησ; αληηππξεηηθά αληηβηνηηθά δηνπξεηηθά θαζαξηηθά αληηζπιιεπηηθά δηεγεξηηθά αληηβερηθά αληηαιιεξγηθά αληηόμηλα παξαζθεπάζκαηα νξκόλεο

6 Τπνθέξεη θάπνην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο από θάπνηα αζζέλεηα; Γηαβήηεο Τπέξηαζε Γπζιηπηδαηκία (ρνιεζηεξόιε/ηξηγιπθεξίδηα) Ηπαηηθή αζζέλεηα Νεθξηθή αζζέλεηα Πλεπκνληθή αζζέλεηα Αλαηκία Έιθνο Γηάξξνηα Γπζθνηιηόηεηα Άιιεο 4. ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΧΟ ΟΡΕΞΗ ΠΟΝΟΙ ΛΑΙΜΟ ΔΕΡΜΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟΜΑ ΔΟΝΣΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΩΡΑΚΑ 5. ΒΗΟΥΖΜΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ άθραξν λεζηείαο HbA1c Οιηθή ρνιεζηεξόιε LDL ρνιεζηεξόιε HDL ρνιεζηεξόιε Σξηγιπθεξίδηα Οπξία Οπξηθό νμύ Αιβνπκίλε Οιηθά ιεπθώκαηα Κξεαηηλίλε Λεπθά αηκνζθαίξηα Δξπζξά αηκνζθαίξηα Αηκαηνθξίηεο Αηκνζθαηξίλε SGOT (AST) SGPT (ALT) γ-gt ΣΚΔ Na νξνύ K νξνύ Αξηεξηαθή πίεζε Άιια απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ:

7 ΟΛΗΚΟ ΚΟΡ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΤΠΟΘΡΔΦΗΑ Πεξηζηαηηθό: Ηκ/λία: / / ΓΜ (Kg/m 2 ) Αδηθαηνιόγεηε απώιεηα βάξνπο ηνπο Όξεμε Ζιηθία ηειεπηαίνπο 3 κήλεο > 20 (> 30) 0 Κακία αιιαγή 0 Κακία αιιαγή από ηε ζπλήζε όξεμε 0 18, Απώιεηα βάξνπο Kg < 18,5 2 Απώιεηα βάξνπο 4-6 Kg Απώιεηα βάξνπο >6 Kg 2 Διάηησζε. Καηαλάισζε κηζώλ ησλ παξερόκελσλ γεπκάησλ 3 Κακία όξεμε άξλεζε γηα πξόζιεςε ηξνθήο > 84 3 Ηθαλόηεηα λα γεπκαηίδεη Απαηηεί βνήζεηα/ ηεκαρηζκέλν γεύκα / εηδηθά ζθεύε Γπζθνιία κάζεζεο, θαηάπνζεο, ζηνκαηηθέο κνιύλζεηο Αληθαλόηεηα ιήςεο ηξνθήο από ην ζηόκα πιαρληθή Κιηληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγία 1 Γπζθνηιηόηεηα 1 Διάρηζηε επέκβαζε θαη κόιπλζε. 1 2 Ναπηία 2 Υξόληα αζζέλεηα. Μεγάιε επέκβαζε. Απνθξάμεηο. 3 Πεξηζηαζηαθή δηάξξνηα / εκεηόο (2/ εβδνκάδα) πρλή δηάξξνηα / εκεηόο (1+/ εκέξα) 3 Μνιύλζεηο. Έιθε από πίεζε. Δγθαπκαηηθέο εληεξηθέο θιεγκνλέο. 4 Πνιιαπιά ηξαύκαηα. Δγθαύκαηα. Βαξηά έιθε. Δθηεηακέλε ζήςε. Καξθίλσκα. Υεκεην/ξαδην ζεξαπεία. Γπζαπνξξόθεζε ΟΛΗΚΟ ΚΟΡ:... Σκοπ Δπάζη Χαμηλού κινδύνου 0-4 Έιεγρνο βάξνπο 2 θνξέο εβδνκαδηαίσο. Βνήζεηα κε ηα γεύκαηα αλ ρξεηάδεηαη. Δπίδνζε ζε ιύζε πξνβιεκάησλ όπσο δπζθνηιηόηεηα Μέτριου κινδύνου 5-8 Έιεγρνο βάξνπο 2 θνξέο εβδνκαδηαίσο. Δλζάξξπλζε γηα γεύκαηα θαη έιεγρνο ηεο θαηαλάισζεο. Αληηθαηάζηαζε κεηά από ζπκβνπιή δηαηηνιόγνπ γεπκάησλ κε δηαηξνθηθά ζπκπιεξώκαηα. Δπαλάιεςε ππνινγηζκνύ ζθνξ κεηά από 1 εβδνκάδα. Αλ δελ παξνπζηάζεη βειηίσζε απαηηείηαη βνήζεηα δηαηηνιόγνπ. Υψηλού κινδύνου 9-21 Απαηηείηαη από ην ηαηξηθό πξνζσπηθό λα απεπζπλζεί ζε δηαηηνιόγν.

8 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΡΔΦΖ Δ ΒΡΔΦΖ & ΠΑΗΓΗΑ ΚΑΜΠΤΛΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Η αμηνιόγεζε ζξέςεο ζε βξέθε θαη παηδηά βαζίδεηαη ζηε ζύγθξηζε ησλ ζσκαηνκεηξηθώλ ηνπο δεηθηώλ κε ηηο αληίζηνηρεο θακπύιεο αλαθνξάο πνπ παξηζηνύλ εθαηνζηηαίεο ζέζεηο αλάπηπμεο θαηά ειηθία: -βάξνο ζε ζρέζε κε ειηθία (βάξνο / ειηθία) -βάξνο ζε ζρέζε κε ύςνο (βάξνο / ύςνο, κήθνο) -ύςνο ζε ζρέζε κε ειηθία (ύςνο / ειηθία) -ΓΜ (ΒΜΙ) ζε ζρέζε κε ειηθία (ΓΜ / ειηθία) -πεξίκεηξνο θεθαιήο ζε ζρέζε κε ειηθία (ΠΚ / ειηθία) -z-scores ηαρύηεηα αλάπηπμεο (βάξνπο θαη ύςνπο) (ζηιρ ζημειώζειρ πεπιλαμβάνονηαι οι καμπύλερ ανάπηςξηρ - CDC growth charts - πος δημιοςπγήθηκαν ζηιρ ΗΠΑ) Σηκέο θάησ από ηελ 5 ε ΔΘ (ή πάλσ από ηελ 95 ε ΔΘ), απόθιηζε θαηά δύν ηνπιάρηζηνλ ΔΘ (ζε δηάζηεκα 6 κελώλ) ή νπνηαδήπνηε δπζαλαινγία ζηηο ζρέζεηο ησλ ζσκαηνκεηξηθώλ δεηθηώλ κεηαμύ ηνπο απνηειεί έλδεημε θαθήο ζξέςεο.

9 ΣΔΥΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΖ ΜΔΣΡΖΖ ΤΦΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΦΟΤ ε ελήιηθεο, γηα ηε κέηξεζε ηνπ ύςνπο ρξεζηκνπνηνύκε ην ζηαδηόκεηξν. Η κέηξεζε γίλεηαη ρσξίο ππνδήκαηα, κε ηηο θηέξλεο ελσκέλεο (όπσο ζηε θσηνγξαθία). Σνπνζεηείηαη έλα άθακπην αληηθείκελν πάλσ ζην θεθάιη ηνπ εμεηαδόκελνπ, παξάιιεια ζηνλ ηνίρν, ελώ ν εμεηαζηήο κπνξεί λα αλέβεη ζε θάπνηα ζθάια (εάλ ν εμεηαδόκελνο είλαη ςειόηεξνο) πξνθεηκέλνπ ε κέηξεζε λα γίλεη κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα. Δάλ ν αζζελήο δελ κπνξεί λα ζηαζεί όξζηνο, ηόηε ν ππνινγηζκόο ηνπ ύςνπο κπνξεί λα γίλεη ελαιιαθηηθά κε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο: ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΦΟΤ Μέηξεζε DEMISPAN Σν DEMISPAN είλαη ην κήθνο από ην λ πνπ ζρεκαηίδεηαη πάλσ από ην ζηέξλν (ζηε βάζε ηνπ ιαηκνύ) κέρξη ηε βάζε ηνπ κεζαίνπ δαθηύινπ. Σν DEMISPAN δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε αζζελείο κε ζνβαξήο κνξθή θύθσζε ή ζθνιίσζε. Γηα ηνπο θιηλήξεηο αζζελείο, αζζελείο κε ζνβαξέο αλαπεξίεο, ή αζζελείο κε ζθνιίσζε / θύθσζε, πξνηηκάηαη ε κέηξεζε ηνπ κήθνπο ηεο σιέλεο. Μέηξεζε κήθνπο ωιέλεο (Ο ςπολογιζμόρ ύτοςρ με βάζη ηο Demispan ή ηο μήκορ ηηρ υλένηρ γίνεηαι σπηζιμοποιώνηαρ ηοςρ πίνακερ ζηην επόμενη ζελίδα)

10 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΡΔΦΖ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ Α. ΒΑΡΟ Σν βάξνο σο απόιπηε ηηκή έρεη πεξηνξηζκέλε αμία. Αμηνινγνύληαη πεξηζζόηεξν νη κεηαβνιέο βάξνπο. Ο βαζκόο απώιεηαο βάξνπο είλαη ζεκαληηθόο δείθηεο δηαηξνθηθήο αμηνιόγεζεο. % μεταβολής βάρους = (σύνηθες - πραγματικό) / σύνηθες x 100 νβαξέο πηζαλόηεηεο γηα ειιηπή ζξέςε έρνπκε: % ΑΠΧΛΔΗΑ ΒΑΡΟΤ ΜΖΝΔ > 5% 1 > 7,5 % 3 > 10 % 6 Β. ΓΔΗΚΣΖ ΜΑΕΑ ΧΜΑΣΟ - ΒΜΗ Ο Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο ππνινγίδεηαη αλ δηαηξέζνπκε ην βάξνο ελόο αηόκνπ (ζε Κg) κε ην ηεηξάγσλν ηνπ ύςνπο ηνπ (ζε m). Απνηειεί ζε πιεζπζκηαθό επίπεδν ην πην ρξήζηκν αλ θαη αδξό κέηξν ηεο παρπζαξθίαο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίπησζεο ηεο παρπζαξθίαο ζε έλαλ πιεζπζκό, θαζώο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. Παξόηη είλαη ζρεηηθά θαιόο δείθηεο γηα ηελ εληόπηζε ηεο παρπζαξθίαο, δελ ζεσξείηαη θαιόο δείθηεο γηα ηελ εληόπηζε ππνζξεςίαο. Δπίζεο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηε ζύζηαζε ηνπ ζώκαηνο (θαηαλνκή ιίπνπο θηι). Καηάηαμε ελειίθσλ ζύκθσλα κε ην ΒΜΙ < 18,5 ΤΠΟΘΡΔΦΙΑ 18,5 19,9 ΜΙΚΡΟ ΚΙΝΓΤΝΟ ΤΠΟΘΡΔΦΙΑ 20 24,9 ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 25 29,9 ΤΠΔΡΒΑΡΟ 30 34,9 ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ 1 ΟΤ ΒΑΘΜΟΤ 35 39,9 ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ 2 ΟΤ ΒΑΘΜΟΤ > 40 ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ 3 ΟΤ ΒΑΘΜΟΤ

11 Γ. ΠΔΡΗΜΔΣΡΟ ΒΡΑΥΗΟΝΑ Η πεξίκεηξνο βξαρίνλα απνηειεί ζεκαληηθό δείθηε κπτθήο κάδαο. Η κέηξεζε γίλεηαη ζην κέζν ηνπ βξαρίνλα (ζην ίδην ζεκείν πνπ παίξλεηε ηηο δεξκαηνπηπρέο). ύκθσλα κε κειέηεο κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ην ΒΜΙ. Αλ ε ΠΒ είλαη ιηγόηεξν από 23,5 cm, ηόηε ην άηνκν πηζαλώο έρεη ΒΜΙ θάησ από 20. Δάλ ε ΠΒ είλαη πην πάλσ από 32 cm, ηόηε ην άηνκν πηζαλώο έρεη ΒΜΙ πάλσ από 30. Γ. ΠΔΡΗΜΔΣΡΟ ΜΔΖ Σα ηειεπηαία πεξίπνπ 10 ρξόληα άξρηζε λα δίλεηαη κεγάιε έκθαζε θαη ζηνλ ηξόπν πνπ είλαη θαηαλεκεκέλν ην ζσκαηηθό ιίπνο ζηνλ άλζξσπν. Πξάγκαηη, γηα νπνηαδήπνηε ηηκή ζπλνιηθνύ ιίπνπο ηνπ ζώκαηνο, νη άλδξεο, θαηά κέζν όξν, δηαζέηνπλ ην δηπιάζην πνζό θνηιηαθνύ ιίπνπο ζπγθξηηηθά κε απηό πνπ απαληάηαη γεληθά ζε πξν-εκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο. Η κεγαιύηεξε ζπζζώξεπζε ιίπνπο ζηνλ θνξκό ζε ζρέζε κε ηα άθξα έρεη απνδεηρζεί όηη επηβαξύλεη ηνλ νξγαληζκό θαη ζπλδέεηαη κε θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο ζε ζεκείν πνπ πνιιέο θνξέο λα παίδεη κεγαιύηεξν ξόιν ε θαηαλνκή ηνπ ιίπνπο παξά ην ζπλνιηθό πνζνζηό ηνπ ιίπνπο. Οη άληξεο (ελήιηθεο) πξέπεη λα έρνπλ πεξίκεηξν κέζεο ιηγόηεξε από 94 cm, ελώ νη γπλαίθεο (ελήιηθεο) πξέπεη λα έρνπλ πεξίκεηξν κέζεο ιηγόηεξε από 80 cm. Μεηαβνιέο ζηελ πεξίκεηξν ηεο κέζεο αληαλαθινύλ κεηαβνιέο ζηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη γηα άιιεο ρξόληεο λόζνπο. Παξόηη είλαη ζεκαληηθόο δείθηεο γηα παζήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην κεηαβνιηθό ζύλδξνκν, ε πεξίκεηξνο κέζεο δελ απνηειεί ζεκαληηθό δείθηε αμηνιόγεζεο ππνζξεςίαο.

12 Δ. ΜΔΣΡΖΖ ΠΑΥΟΤ ΓΔΡΜΑΣΟΠΣΤΥΧΝ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα εκθαλίζηεθε ε κέζνδνο πνπ κεηξάεη ην πάρνο ησλ πηπρώλ ηνπ δέξκαηνο. Η κέηξεζε ηνπ πάρνπο ησλ πηπρώλ ηνπ δέξκαηνο είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ιίπνπο ζε έξεπλεο κεγάισλ πιεζπζκώλ, γηαηί κπνξεί λα εθαξκνζηεί νπνπδήπνηε, εύθνια θαη γξήγνξα. Βαζίδεηαη ζηελ αξρή όηη ην ππνδόξην ιίπνο αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπλνιηθή πνζόηεηα ηνπ ιίπνπο ζηνλ νξγαληζκό. Με ηε ρξήζε εηδηθνύ νξγάλνπ, ηνπ δεξκαηνπηπρόκεηξνπ, κεηξάκε ην πάρνο ησλ πηπρώλ ηνπ δέξκαηνο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο θαη ζέηνληαο ηηο ηηκέο απηέο ζε εηδηθέο εμηζώζεηο ππνινγίδνπκε ην πνζνζηό ζσκαηηθνύ ιίπνπο. Οη εμηζώζεηο απηέο πξνήιζαλ από ζπζρέηηζε ησλ ηηκώλ ηνπ πάρνπο ησλ πηπρώλ κε ην πνζνζηό ζσκαηηθνύ ιίπνπο ππνινγηζκέλν κε κέζνδν αλαθνξάο πνπ ζπλήζσο είλαη ε ππνβξύρηα δύγηζε. Σα δεξκαηνπηπρόκεηξα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη πιαζηηθά ή κεηαιιηθά. Σα κεηαιιηθά είλαη πην αμηόπηζηα θαη ζπλήζσο ζπληζηώληαη ην Lange θαη ην Harpenden. Η πιεπξά ηνπ ζώκαηνο πνπ ζα κεηξήζνπκε κπνξεί λα είλαη ε αξηζηεξή ή δεμηά πιεπξά, νη ακεξηθαλνί ρξεζηκνπνηνύλ ηελ δεμηά πιεπξά ηνπ ζώκαηνο, ελώ νη επξσπαίνη ηελ αξηζηεξή. Η δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ κπνξεί ζε θάπνηα άηνκα λα είλαη ζεκαληηθή, αιιά γεληθά ζεσξείηαη όηη νη δύν πιεπξέο δίλνπλ αμηόπηζηα απνηειέζκαηα. Ο ηξόπνο εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ είλαη όκνηνο γηα όια ηα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο ζηα νπνία κεηξηνύληαη νη πηπρέο. Αξρηθά ν εμεηαζηήο πξέπεη λα ζεκαδέςεη κε αθξίβεηα ην ζεκείν, ζην νπνίν ζα γίλεη ε κέηξεζε θαη ην νπνίν ζα πηάζνπλ ηα ζθέιε ηνπ δεξκαηνπηπρόκεηξνπ. ηε ζπλέρεηα πηάλεη κε ην δείθηε θαη ηνλ αληίρεηξα κηα πηπρή ηνπ δέξκαηνο ζε απόζηαζε ελόο εθαηνζηνύ από ην ζεκείν κέηξεζεο θαη ηξαβάεη πξνο ηα έμσ ην δέξκα πξνζέρνληαο λα κελ πηάζεη καδί θαη κύ. Κξαηώληαο ηελ πηπρή

13 εθαξκόδεη ηα ζθέιε ηνπ δεξκαηνπηπρόκεηξνπ ζην αθξηβέο ζεκείν κέηξεζεο θαη ην αθήλεη απαιά. Υσξίο λα αθήζεη ην θξάηεκα ηεο πηπρήο κε ην ρέξη ηνπ, πεξηκέλεη 4 δεπηεξόιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεη ηελ έλδεημε ηνπ δεξκαηνπηπρόκεηξνπ. Όια ηα ζεκεία κεηξηνύληαη δύν θνξέο ζε θπθιηθή ζεηξά θαη σο ηειηθό απνηέιεζκα ππνινγίδεηαη ε κέζε ηηκή ηνπο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε 4 ζεκεία ζηα νπνία ζπλήζσο κεηξηέηαη ην πάρνο ησλ πηπρώλ ηνπ δέξκαηνο. Γηθέθαινο Σξηθέθαινο Τπνπιάηηα Τπεξιαγόληα ηε κέζε ηνπ πξόζζηνπ κέξνπο ηνπ βξαρίνλα κε θαηαθόξπθε θαηεύζπλζε ηε κέζε ηνπ πίζσ κέξνπο ηνπ βξαρίνλα κε θαηαθόξπθε θαηεύζπλζε Έλα εθαηνζηό θάησ από ηε γσλία ηεο σκνπιάηεο κε δηαγώληα θαηεύζπλζε Πάλσ από ην ιαγόλην νζηό θαηά κήθνο ηεο πξόζζηαο καζραιηαίαο γξακκήο κε δηαγώληα θαηεύζπλζε Γηθέθαινο Τπνπιάηηα Σξηθέθαινο Τπεξιαγόληα

14 Πιενλεθηήκαηα ηεο κέηξεζεο ησλ πηπρώλ ηνπ δέξκαηνο. Α) Δθαξκόδεηαη πνιύ εύθνια θαη ρξεηάδεηαη κόλνλ έλα δεξκαηνπηπρόκεηξν, ην νπνίν είλαη πξνζηηό ζηνλ θαζέλα. Β) Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κεγάιν αξηζκό αηόκσλ θαη ζε ρώξνπο όπσο γπκλαζηήξηα, γήπεδα, ζπίηηα θαη θπζηθά δηαηηνινγηθά γξαθεία. Γ) Ο ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη ε κέηξεζε είλαη ιίγα ιεπηά. Γ) Σν ζπλνιηθό ιάζνο ηεο κεζόδνπ ππνινγίδεηαη ζηα 3,5 %. Μεηνλεθηήκαηα ηεο κέηξεζεο ησλ πηπρώλ ηνπ δέξκαηνο. Α) Υξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θάζε κέηξεζεο, θαζώο ε κέηξεζε από κε εηδηθνύο κπνξεί λα πεξηέρεη κεγάιν ζθάικα. Β) Η κέηξεζε δελ πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο κεηά από άζθεζε, επεηδή απηό κπνξεί λα επηθέξεη ζπγθέληξσζε εμσθπηηάξηνπ πγξνύ ζην ππνδόξην ιίπνο, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε ιάζνο ηεο κέηξεζεο. Γ) Όιεο νη κεηξήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη από ηνλ ίδην εμεηαζηή έηζη ώζηε λα απνθεύγνληαη νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηερληθή κέηξεζεο από άηνκν ζε άηνκν θαη νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο ιάζνπο ζηηο κεηξήζεηο ησλ πηπρώλ ηνπ δέξκαηνο. Γ) Γελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε παρύζαξθα άηνκα, επεηδή δελ κπνξνύλ λα νξηζηνύλ κε ζαθήλεηα νη δεξκαηνπηπρέο ηνπο. Δεπμαηοπηςσόμεηπο Lange

15 ΠΗΝΑΚΑ ΠΟΟΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΟΠΧ ΔΚΣΗΜΑΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΑΘΡΟΗΜΑ ΣΧΝ 4 ΓΔΡΜΑΣΟΠΣΤΥΧΝ (ΣΡΙΚΔΦΑΛΟΤ, ΓΙΚΔΦΑΛΟΤ, ΤΠΔΡΛΑΓΟΝΙΟΤ, ΤΠΟΠΛΑΣΙΟΤ) Δεπμαηοπηςσέρ (mm) Άνηπερ (ηλικία ζε έηη) Γςναίκερ (ηλικία ζε έηη) , , ,1 12,2 12,2 12,6 14,1 17,0 19,8 21, ,5 14,2 15,0 15,6 16,8 19,4 22,2 24, ,9 16,2 17,7 18,6 19,5 21,8 24,5 26, ,7 17,7 19,6 20,8 21,5 23,7 26,4 28, ,4 19,2 21,4 22,9 23,4 25,5 28,2 30, ,7 20,4 23,0 24,7 25,0 26,9 29,6 31, ,0 21,5 24,6 26,5 26,5 28,2 31,0 33, ,1 22,5 25,9 27,9 27,8 29,4 32,1 34, ,2 23,5 27,1 29,2 29,1 30,6 33,2 35, ,2 24,3 28,2 30,4 30,2 31,6 34,1 36, ,1 25,1 29,3 31,6 31,2 32,5 35,0 37, ,0 25,9 30,3 32,7 32,2 33,4 35,9 38, ,8 26,6 31,2 33,8 33,1 34,3 36,7 39, ,5 27,2 32,1 34,8 34,0 35,1 37,5 40, ,2 27,8 33,0 35,8 34,8 35,8 38,3 41, ,9 28,4 33,7 36,6 35,6 36,5 39,0 41, ,6 29,0 34,4 37,4 36,4 37,2 39,7 42, ,2 29,6 35,1 38,2 37,1 37,9 40,4 43, ,8 30,1 35,8 39,0 37,8 38,6 41,0 43, ,4 30,6 36,4 39,7 38,4 39,1 41,5 44, ,0 31,1 37,0 40,4 39,0 39,6 42,0 45, ,5 31,5 37,6 41,1 39,6 40,1 42,5 45, ,0 31,9 38,2 41,8 40,2 40,6 43,0 46, ,5 32,3 38,7 42,4 40,8 41,1 43,5 46, ,0 32,7 39,2 43,0 41,3 41,6 44,0 47, ,5 33,1 39,7 43,6 41,8 42,1 44,5 47, ,9 33,5 40,2 44,1 42,3 42,6 45,0 48, ,3 33,9 40,7 44,6 42,8 43,1 45,4 48, ,7 34,3 41,2 45,1 43,3 43,6 45,8 49, ,1 34,6 41,6 45,6 43,7 44,0 46,2 49, ,5 34,8 42,0 46,1 44,1 44,4 46,6 50, , ,8 47,0 50, , ,2 47,4 50, , ,6 47,8 51, , ,9 48,2 51, ,2 48,5 52, ,5 48,8 52,4 Πίνακαρ ηιμών δεπμαηικήρ πηςσήρ μόνο ηπικεθάλος βπίζκεηαι ζηο εγσειπίδιο Κλινική Γιαηποθή Διζαγωγικέρ έννοιερ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟ ΔΤΡΟ ΠΟΟΣΟΤ ΧΜΑΣΗΚΟΤ ΛΗΠΟΤ (από USA) Ηλικία (έηη) Άληξεο Γπλαίθεο Γενικά, πάνω από 25% ζωμαηικό λίπορ ζηοςρ άνηπερ και πάνω από 30% ζηιρ γςναίκερ θεωπείηαι άνω ηος θςζιολογικού (overfat). Ανηίζηοισα κάηω από 3% ζηοςρ άνηπερ και κάηω από 12% ζηιρ γςναίκερ θεωπείηαι κάηω ηος θςζιολογικού (underfat).

16 Σ. ΒΗΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΗΜΟΣΖΣΑ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 πξσηνεκθαλίζηεθε κία άιιε κέζνδνο γηα ηελ νπνία γίλεηαη αξθεηή ζπδήηεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη απηή είλαη ε κέζνδνο ηεο βηνειεθηξηθήο αγσγηκόηεηα (Bioelectric Impedance Analysis,BIA) Βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη νη ηζηνί ηνπ ζώκαηνο ζπκπεξηθέξνληαη σο αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, αιιά κε δηαθνξεηηθή αγσγηκόηεηα: ν ιηπώδεο ηζηόο έρεη κηθξόηεξε αγσγηκόηεηα (άξα κεγαιύηεξε αληίζηαζε) από ηελ άιηπε κάδα ιόγσ ηεο κηθξόηεξεο πεξηεθηηθόηεηάο ηνπ ζε λεξό κε ειεθηξνιύηεο. Έηζη, όζν πεξηζζόηεξν είλαη ην ζσκαηηθό ιίπνο, ηόζν κηθξόηεξε ζα είλαη ε βηνειεθηξηθή αγσγηκόηεηα θαη ην αληίζηξνθν. Η κέζνδνο απηή κεηξάεη ηελ άιηπε κάδα θαη θαηόπηλ ππνινγίδεη ην ζσκαηηθό ιίπνο αθαηξώληαο ηελ από ην ζπλνιηθό βάξνο. Η εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ γίλεηαη κε ηνλ εμεηαδόκελν ζε ύπηηα ζέζε, όπνπ ηνπ εθαξκόδνληαη ηέζζεξα ειεθηξόδηα, δύν ζε έλα ρέξη θαη δύν ζε έλα πόδη (ζπλήζσο ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ ζώκαηνο), θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ δηνρεηεύεηαη ελαιιαζζόκελν ξεύκα ρακειήο έληαζεο. Πιενλεθηήκαηα ηεο βηνειεθηξηθήο αγσγηκόηεηα Σα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη απηή ε κέζνδνο είλαη όηη: α) δελ απαηηεί κεγάιε εμεηδίθεπζε εθ κέξνπο ηνπ εμεηαζηή β) κπνξεί λα εθαξκνζηεί εύθνια ζε παρύζαξθα άηνκα

17 γ) κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ζπζθεπώλ πνπ δηνρεηεύνπλ ελαιιαζζόκελν ξεύκα πνιιαπιώλ ζπρλνηήησλ ππνινγίδεηαη ην ελδνθπηηάξην θαη ην εμσθπηηάξην πγξό, πξάγκα πνπ βνεζάεη ζηελ θαηαλόεζε δηαθόξσλ αζζελεηώλ δ) ηέινο ην ζεσξεηηθό ιάζνο ηεο κέηξεζεο είλαη 3,5% έσο 5% γηα ηελ πξόγλσζε ηνπ ζσκαηηθνύ ιίπνπο. Μεηνλεθηήκαηα ηεο βηνειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο Η αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο επεξεάδεηαη από ην όξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ εμεηαδνκέλνπ ησλ νδεγηώλ πνπ ηνπ δίλνληαη θαη ηε ζέζε ησλ ειεθηξνδίσλ (ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε κπνξεί λα επηθέξεη αξθεηά κεγάιν ζθάικα ζηε κέηξεζε). Σν κεγάιν κεηνλέθηεκα ηεο κεζόδνπ απηήο είλαη όηη επεξεάδεηαη από ην επίπεδν ελπδάησζεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ, ην νπνίν κπνξεί λα δηαθέξεη από κέξα ζε κέξα, θαζώο επίζεο θαη από πηζαλή θαηαθξάηεζε πγξώλ ζηηο γπλαίθεο ιόγσ ηνπ έκκελνπ θύθινπ.

18 ΔΜΜΔΖ ΘΔΡΜΗΓΟΜΔΣΡΖΖ Ο ζπλήζεο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο βαζηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (Basal Energy Expenditure - ΒΔΔ) γίλεηαη κε δηάθνξεο εμηζώζεηο, νη νπνίεο παξέρνπλ αμηόπηζηα απνηειέζκαηα θπξίσο ζε πγηή άηνκα. ε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο νη εμηζώζεηο κπνξεί λα ππν- ή ππεξεθηηκήζνπλ ηε ΒΔΔ, νπόηε ε άκεζε κέηξεζε δαπάλεο ελέξγεηαο απνηειεί ηε κέζνδν επηινγήο. Η έκκεζε ζεξκηδνκέηξεζε απνδεηθλύεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ΒΔΔ θαη επνκέλσο ησλ ζεξκηδηθώλ αλαγθώλ ζε πεξηπηώζεηο αζζελώλ κε 1) ππεξβνιηθά απμεκέλν βάξνο, ή 2) ιηπόβαξε (κε ζνβαξή θαηαθξάηεζε πγξώλ) ή 3) ζε ζνβαξή θαηαβνιή. Τπνινγίδεηαη κε βάζε γλσζηέο ηηκέο ζεξκόηεηαο πνπ παξάγεηαη από ηελ θαύζε πδαηαλζξάθσλ, ιίπνπο θαη πξσηετλώλ θαη κε ηελ κέηξεζε ηνπ εηζπλεόκελνπ Ο2 θαη ηνπ εθπλεόκελνπ CO2 κε ηελ εμίζσζε Weir. ΜΔΘΟΓΟ Σνπνζεηνύκε ην επηζηόκην θαη ζέηνπκε ην κεράλεκα ζε ιεηηνπξγία. Πεξηκέλνπκε λα ξπζκηζηεί κε βάζε ηελ πίεζε, ην Ο2 θαη ηε ζεξκνθξαζία. Όηαλ γίλεη ε ξύζκηζε (calibration), ην δίλνπκε ζηνλ αζζελή αθνύ πξώηα έρνπκε ηνπνζεηήζεη κηα ξηληθή ιαβίδα ζηνλ αζζελή γηα απνθπγή ξηληθήο εηζπλνήο θαη εθπλνήο. Σν πξώην 5ιεπην ζεσξείηαη πεξίνδνο πξνζαξκνγήο, ελώ νιόθιεξε ε δηαδηθαζία δηαξθεί πεξίπνπ 10 ιεπηά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο ν αζζελήο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αλάπαπζε, αιιά όρη λα θνηκάηαη.

19 Κάζε επηζηόκην πξννξίδεηαη γηα κία ρξήζε. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ζηνλ ίδην ή ζε άιιν εμεηαδόκελν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηκνιύλζεηο. Πξωηόθνιιν Μέηξεζεο Απνδεθηέο Πξνϋπνζέζεηο Η κέηξεζε δηεμάγεηαη ζε ήζπρν πεξηβάιινλ θαη ν εμεηαδόκελνο μεθνπξάδεηαη γηα ιεπηά πξηλ από ηελ κέηξεζε Ο εμεηαδόκελνο απέρεη από θαγεηό γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ώξεο Ο εμεηαδόκελνο δελ έρεη αζθεζεί γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο Ο εμεηαδόκελνο δελ έρεη θαηαλαιώζεη θαθείλε γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο Ο εμεηαδόκελνο δελ έρεη θαπλίζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο Γελ ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη ε κέηξεζε κεηά ηε ιήςε κπνραιαξσηηθώλ θαη γεληθά θαξκάθωλ πνπ επεξεάδνπλ ηε κέηξεζε: BEE BEE - Καθείλε - Βήηα αλαζηνιείο - Αζπηξίλε - Άιθα αλαζηνιείο - Δπηλεθξίλε - Ναξθσηηθά, αλαηζζεζία

20 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΓΗΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΘΔΝΟΤ Ολνκαηεπώλπκν: Ηιηθία: Βάξνο: Ύςνο: Φύιν: Ιδαληθό βάξνο: ΒΜΙ: ΒΑΗΚΟ ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ - Δθηίκεζε Βαζηθνύ Μεηαβνιηθνύ Ρπζκνύ (BMR) Δμηζώζεηο Harris & Benedict Γπλαίθεο: BMR = (9,6 x B*) + (1,8 x Y) (4,7 x H) = = (9,6 x ) + (1,8 x..) (4,7 x..) = Kcal Άλδξεο: BMR = 66 + (13,7 x B*) + (5 x Y) (6,8 x H) = = 66 + (13,7 x ) + (5 x..) (6,8 x..) = Kcal [Β = βάρος σε Kg, Υ = ύψος σε cm, Η = ηλικία σε χρόνια] * ΒΑΡΟ Παρύζαξθνο (+ ππέξβαξνο): Γηα ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ρξεζηκνπνηείηαη ην πξνηηκώκελν βάξνο. Προσαρμοσμένο βάρος = (ΠΒΣ ΙΒΣ) (0,25) + ΙΒΣ [ΠΒ = ππαγμαηικό βάπορ ζώμαηορ, ΙΒ = ιδανικό βάπορ ζώμαηορ] Διιεηπνβαξήο (ππνζξεςία): Γηα ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ρξεζηκνπνηείηαη ην ηδαληθό βάξνο Φπζηνινγηθόο: Γηα ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ρξεζηκνπνηείηαη ην πξαγκαηηθό βάξνο Δλαιιαθηηθά εάλ δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην ύςνο Δμηζώζεηο Schofield Ζιηθία Άλδξεο (kcal/εκέξα) Γπλαίθεο (kcal/εκέξα) (17,7 x B) (13,4 x B) (15,1 x B) (14,8 x B) (11,5 x B) +873 (8,3 x B) (11,9 x B) (9,2 x B) (8,4 x B) (9,8 x B) [Β = βάρος σε Kg] Βαζηθόο Μεηαβνιηζκόο =... Kcal

21 ΦΤΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Πξνζαύμεζε ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ αλάινγα κε ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα [ΚΤΚΛΧΣΔ ΣΟΝ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΦΓ ΠΟΤ ΘΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ] Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα εθηόο εξγαζίαο Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαηά ηελ εξγαζία Διαθξηά Μέηξηα Έληνλε Άλδξεο Γπλαίθεο Άλδξεο Γπλαίθεο Άλδξεο Γπλαίθεο Διαθξηά 0,4 0,4 0,6 0,5 0,7 0,5 Μέηξηα 0,5 0,5 0,7 0,6 0,8 0,6 Έληνλε 0,6 0,6 0,8 0,7 0,9 0,7 ΦΓ BM BM x ΦΔ ην λνζνθνκείν θαηάθνηηνο ζην θξεβάηη θιηλήξεο:0,1-0,2 x. =... ην λνζνθνκείν εάλ πεξπαηάεη: 0,25-0,3 x. =... ε παξάιπζε: - 0,1 x. =... ε εκηπάξεζε: 0,2-0,3 x. =... ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΣΡΑΤΜΑΣΟ (Σ) Πξνζαύμεζε ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ αλάινγα κε ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε / ηξαύκα STRESS FACTOR Συντελεστής Τραύματος ΣΤ x BM Νεζηεία 0,8-1,0-0,2-0,0... = Πξνγξακκαηηζκέλν ρεηξνπξγείν 1,0-1,1 0,0-0,1... = Λνίκσμε 1,05-1,25 0,05-0,25... = Πεξηηνλίηηδα 1,2-1,5 0,2-0,5... = εςαηκία 1,3-1,8 0,3-0,8... = Καξδηνπλεπκνληθή λόζνο ρσξίο επηπινθέο 0,8-1,0-0,2-0,0... = Καξδηνπλεπκνληθή λόζνο κε αηκνθάζαξζε 1,2-1,3 0,2-0,3... = Καξδηνπλεπκνληθή λόζνο κε κείδνλ ρεηξνπξγείν 1,3-1,55 0,3-0,55... = Ομύ αλαπλεπζηηθό ζύλδξνκν 1,3-1,35 0,3-0,35... = Υξόληα αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 1,2-1,3 0,2-0,3... = Ομεία λεθξηθή αλεπάξθεηα 1,3 0,3... = Παλθξεαηίηηδα 1,3-1,8 0,3-0,8... = Ηπαηηθή αλεπάξθεηα 1,3-1,55 0,3-0,55... = Μεηακόζρεπζε ήπαηνο 1,2-1,5 0,2-0,5... = Μεηακόζρεπζε κπεινύ ησλ νζηώλ 1,2-1,3 0,2-0,3... = Σξαύκα καιαθώλ κνξίσλ 1,1-1,4 0,1-0,4... = Πνιιαπιά θαηάγκαηα 1,2-1,4 0,2-0,4... = Δθηεηακέλα εγθαύκαηα 1,5-2,0 0,5-1,0... = Καξθίλνο 1,1-1,3 0,1-0,3... = AIDS 1,5-1,8 0,5-0,8... = ΖΜΔΡΖΗΔ ΘΔΡΜΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΖΘΑ = ΒΜ* + (ΒΜ x ΦΓ) + (ΒΜ x Σ) + (ΒΜ x Π**) = = = Kcal *BM = Βαζηθόο Μεηαβνιηζκόο ** ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΠΤΡΔΣΟΤ = Αύμεζε θαηά 12% ή 0,12 ηνπ ΒΜ γηα θάζε βαζκό Κειζίνπ πάλω από ην θπζηνινγηθό ~37 ν C

22 Πξνζδηνξηζκόο ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ζε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο Παξόηη ε έκκεζε ζεξκηδνκέηξεζε είλαη κηα πνιύ έγθπξε κέζνδνο γηα ηνλ ππνινγηζκό ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ, ππάξρνπλ δηάθνξεο εμηζώζεηο δηαζέζηκεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ζε πιεζπζκνύο αζζελώλ πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο. Οη πην γλσζηέο εμηζώζεηο ππνινγηζκνύ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ είλαη νη αθόινπζεο: 1. Harris & Benedict (1919) Γπλαίθεο: BM = (9,6 x B) + (1,8 x Y) (4,7 x H) Άλδξεο: BM = 66 + (13,7 x B) + (5 x Y) (6,8 x H) Β = βάξνο ζε Kg, Τ = ύςνο ζε cm, Η = ειηθία ζε ρξόληα Δθόζνλ ε παξνύζα εμίζσζε ιακβάλεη ππόςε παξάγνληεο όπσο ην βάξνο, ύςνο θαη ειηθία, ην απνηέιεζκα αλαθέξεηαη ζην ΒΜ ελόο πγηή αηόκνπ. ε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ππνινγίδνληαη πνιιαπιαζηάδνληαο ην ΒΜ κε ζπληειεζηέο ηξαύκαηνο, ππξεηνύ θαη θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 2. Jeejeebhoy formula (1976) Σν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο απηήο ηεο κεζόδνπ ππνινγηζκνύ δίλεη ηηο ζπλνιηθέο εκεξήζηεο ελεξγεηαθέο δαπάλεο Δλέξγεηα/Kgr Βαζηθόο Πεξηπαηεηηθόο Τπνζξεςία/ ήπην ζηξεο 40 νβαξό ηξαύκα/ ζήςε Δθηεηακέλα εγθαύκαηα Mifflin St. Jeor (1997) Γ: (10 x B) + (6,25 x Y) (5 x H) κλινήπηρ 1,2 Α: (10 x B) + (6,25 x Y) (5 x H) + 5 πεπιπαηηηικόρ 1,3

23 Η εμίζσζε Mifflin St. Jeor δίλεη ην βαζηθό κεηαβνιηζκό γηα αζζελείο (ρξεζηκνπνηήζεθε ζε εξεπλεηηθό επίπεδν) θαη ζηε ζπλέρεηα ην απνηέιεζκα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 1. WHO/FAO/UNU Υξήζε βάξνπο (Kg) κόλν: Ηιηθία (έηε) Άληξεο ΒΜ = 15,3 x βάξνο ΒΜ = 11,6 x βάξνο >60 ΒΜ = 13,5 x βάξνο Γπλαίθεο ΒΜ = 14,7 x βάξνο ΒΜ = 8,7 x βάξνο >60 ΒΜ = 10,5 x βάξνο Υξήζε βάξνπο (Kg) θαη ύςνπο (m): Ηιηθία (έηε) Άληξεο ΒΜ = (15,4 x βάξνο) (27 x ύςνο) ΒΜ = (11,3 x βάξνο) + (16 x ύςνο) >60 ΒΜ = (8,8 x βάξνο) + (1128 x ύςνο) 1071 Γπλαίθεο ΒΜ = (13,3 x βάξνο) + (334 x ύςνο) ΒΜ = (8,7 x βάξνο) (25 x ύςνο) >60 ΒΜ = (9,2 x βάξνο) + (637 x ύςνο) Με ηη σπήζη ΒΜΙ (Dennis et al. 1997) Γ: (BMI x 28,15) (Age x 6,44) Α: (BMI x 28,15) (Age x 6,44) Όκνηα κε ηελ πξνεγνύκελε εμίζσζε.

24 3. Με ηη σπήζη BSA (επιθάνεια ζώμαηορ) (Gotshclich, 1993) BMR = BSA x kcal/m 2 /h x 24h Σν BSA (Body Surface Area) ππνινγίδεηαη από λνκόγξακκα θαη: kcal/m 2 /h = 55 age γηα 0-19 έηε ή = [37 (age-20)]/10 γηα 20 έηε ζε παθολογικέρ καηαζηάζειρ σπηζιμοποιείηαι με AF=1,3 4. Εξειδικεςμένερ εξιζώζειρ Εξίζυζη Fick: REE = CO x HgB (SaO2 SVO2) x 95,18 CO: θαξδηαθνύ έξγνπ (L/min), HgB: αηκνζθαηξίλε, SaO2: θνξεζκόο αξηεξηαθνύ νμπγόλνπ (%), SVO2: θνξεζκόο κηθηνύ θιεβηθνύ νμπγόλνπ (%) Βαζίδεηαη ζε αθξηβείο κεηξήζεηο θαξδηαθνύ έξγνπ, κε ιαλζαζκέλε ηερληθή πξνθύπηνπλ ζθάικαηα θαη δελ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αθξηβήο από ηνπο εξεπλεηέο. Εξίζυζη Ireton-Jones: EEE = (A)+25(W)-609(O) (αζζελείο ρσξίο αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε) EEE = (A)+5(W)+244(G)+239(T) (αζζελείο αλαπλεπζηηθά ππνζηεξηδόκελνη) A: ειηθία, W: βάξνο, O: παρπζαξθία, G: θύιν, T: ηξαύκα Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα αζζελείο κε παρπζαξθία θαη ηξαπκαηηζκνύο ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ. Οη εξεπλεηέο ζεσξνύλ όηη έρεη θαιή ζπζρέηηζε κε κεηξήζεηο ελεξγεηαθώλ δαπαλώλ.

25 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΤΠΟΘΡΔΦΗΑ Πεπιζηαηικό: ΤΠΟΛΔΗΠΟΜΔΝΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΟΡΔΞΙΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΑΓΤΝΑΜΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ / ΜΑΗΗ ΙΑΣΡΟΓΔΝΔΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΤΠΔΡΚΑΣΑΒΟΛΗΜΟ ΓΤΑΠΟΡΡΟΦΖΖ ΑΠΧΛΔΗΔ ΥΟΛΗΑΜΟ

26 ΜΔΣΡΖΖ ΟΡΔΞΖ 1. Πόζν πεηλάηε; Πόζν ρνξηάηνη ληώζεηε; Πόζν ηζρπξή είλαη ε επηζπκία ζαο λα θάηε; Πόζν πνιύ πηζηεύεηε όηη κπνξείηε λα θάηε; Βηάδεζηε λα θάηε; Πόζν; Δλαζρόιεζε κε ζθέςεηο γηα θαγεηό; t-score

27 Λεπθά αηκνζθαίξηα 5-10 * 10 3 /mm 3 Δξπζξά αηκνζθαίξηα άλδξεο 4,2-5,4 *10 6 /κm 3 γπλαίθεο 3,6-5,0 *10 6 /κm 3 Αηκαηνθξίηεο άλδξεο % γπλαίθεο % Αηκνζθαηξίλε άλδξεο 14 17,4 g/dl γπλαίθεο g/dl Αηκνπεηάιηα * 10 3 /mm 3 TKE άλδξεο 0 15 mm/h (ηαρύηεηα θαζίδεζεο εξπζξώλ) γπλαίθεο 0 20 mm/h Οιηθά ιεπθώκαηα 6 8 g/dl Αιβνπκίλε 3,8 5 g/dl Κξεαηηλίλε 0,6 1,3 mg/dl Οπξία 12 47% mg Οπξηθό νμύ άλδξεο 3,5 7,2 mg/dl γπλαίθεο 2,6 6,0 mg/dl Κάιην 3,5 5,3 mmol/l Νάηξην mmol/l άθραξν λεζηείαο mg/dl άθραξν 2-ωξεο κεηά mg/dl θαγεηό SGOT (AST) 5 40 U/L SGPT (ALT) 7 56 U/L γgt άλδξεο 5 85 U/L γπλαίθεο 5 55 U/L ALP (αιθαιηθή θωζθαηάζε) U/L CPK άλδξεο U/L (Κξεαηηληθή θωζθνθηλάζε) γπλαίθεο U/L LDH (Γαιαθηηθή δεϋδξνγελάζε) U/L CRP (C reactive protein) Οιηθή ρνιεζηεξόιε LDL-C < 0,8 mg/dl Δπηζπκεηέο ηηκέο: mg/dl Οξηαθέο ηηκέο: mg/dl Φειέο ηηκέο: >240 mg/dl Δπηζπκεηέο ηηκέο: <130 mg/dl Οξηαθέο ηηκέο: mg/dl Φειέο ηηκέο: >160 mg/dl Σξηγιπθεξίδηα άλδξεο mg/dl γπλαίθεο mg/dl (Δγσειπίδιο Δπγαζηηπιακών Δξεηάζεων - Fischbach)

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαηροθή ηου αζθενή με χρόνια αποθρακηική πνευμονοπάθεια

Η διαηροθή ηου αζθενή με χρόνια αποθρακηική πνευμονοπάθεια Η διαηροθή ηου αζθενή με χρόνια αποθρακηική πνευμονοπάθεια Ο αζζελήο κε Χ.Α.Π. παξνπζηάδεη απώιεηα βάξνπο Σπρλόηεξα ζε εκθπζεκαηηθνύο αζζελείο 43% Βξνγρηηηδηθνί αζζελείο 3% Αίηηα ππνζξεςίαο 1. Η ειαηησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 2: Μέηξεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο κε ηε κέζνδν ηνπ θπζηθνύ εθθξεκνύο Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο: 12/5/2005

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 2: Μέηξεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο κε ηε κέζνδν ηνπ θπζηθνύ εθθξεκνύο Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο: 12/5/2005 Δξγαζηεξηαθή άζθεζε : Μέηξεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο κε ηε κέζνδν ηνπ θπζηθνύ εθθξεκνύο Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο: /5/005 ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ εξγαζηεξηαθή άζθεζε πεξηιακβάλεη έλα πείξακα θαη ζθνπόο ηεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα