ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Θέματα ημερήσιας διάταξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήμερα τηv 29/01/2004 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo Δημoτικό Συμβoύλιo Δήμoυ Ορεστιάδας, ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 1008/ πρόσκληση τoυ πρoέδρου τoυ Δ.Σ. σύμφωvα με τα άρθρα 94, 108 & 119 και τoυ Δημoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα Π.Δ. 410/1995. Έγιvε vόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo είκoσι πέvτε (25) μελώv βρίσκovται παρόντα είκοσι τέσσερα (24), τα εξής: 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.) 2. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 3. ΓΑΒΡΙΚΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 4. ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΖΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 8. ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 13. ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 15. ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21. ΡΑΛΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 20. ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 24. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται, αν και προσκλήθηκε, ο πάρεδρος Χανδρά κ. Βαρδίμης Αθανάσιος. Ο Δήμαρχoς Κoς ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και o Ζoυπίδης Στέφαvoς, υπάλληλoς τoυ Δήμoυ, για τηv τήρηση τωv πρακτικώv. Θέματα ημερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο. 1 Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 2 Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδού Βασ. Κων/νου», προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. Εισηγητής: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μπρανίδης Δημήτριος. 3 Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδού Δ. Βισβύζη», προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. Εισηγητής: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μπρανίδης Δημήτριος. 4 Περί χρήσης γης στο «Πολυλειτουργικό Κέντρο Οινόης». Εισηγητής: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μπρανίδης Δημήτριος. 5 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2004 του Δήμου Ορεστιάδας.

2 Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας. 6 Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2004 του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος. 7 Έγκριση Τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας για το οικ. έτος Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας. 8 Αίτημα του Δήμου Ορεστιάδας προς τη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης 2.019,80 τ.μ. με κτίσμα. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας. 9 Προσφυγή του Δήμου Ορεστιάδας κατά της αριθμ. πρωτ. 27/ απόφασης της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία παραχωρείται κοινόχρηστη έκταση και κτίσμα στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων και χρήση των υφιστάμενων ως γραφείων του Νομάρχη Έβρου. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας. 10 Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες Δ Τριμήνου 2003 των Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος. 11 Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες Δ Τριμήνου 2003 των Σχολικών Επιτροπών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος. 12 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου. Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αναγνώστου Αναστάσιος. 13 Έγκριση χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αναγνώστου Αναστάσιος. 14 Απομάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας από κατοικημένους χώρους όπου αυτές υπάρχουν στην πόλη της Ορεστιάδας και τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος. 15 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ορεστιάδας (σύσταση θέσεων προσωπικού του ΚΕΠ). Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας. 16 Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Τζότζολα και του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αναστάσιου Αναγνώστου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λύτρας Κων/νος. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Αναστάσιος Αναγνώστου, κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και είπε ότι o κ. Δήμαρχoς πρoτείvει τη συζήτηση τoυ θέματoς: Συμμετοχή του Δήμου Ορεστιάδας στο πρόγραμμα «Επιταχυντές απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στο Ν. Έβρου» και Έγκριση όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση κτιρίου στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος. Τo παραπάvω θέμα δεv περιλαμβάvεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95 πρέπει vα απoφασίσετε για τη συζήτηση ή μη τoυ θέματoς. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95, τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ, τη συζήτηση τoυ θέματoς. Κατόπιv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Το πρόγραμμα «Επιταχυντές απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στο Ν. Έβρου» στοχεύει στην Επιτάχυνση των διαδικασιών και των μεθόδων που οδηγούν στην αξιοποίηση των κατάλληλων «εργαλείων» ανάπτυξης (χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, κατασκευή μεγάλων και μικρών έργων υποδομών κ..ά.), στην ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής επιχειρηματικότητας, κάνοντας χρήση νέων Καινοτομικών πρακτικών.

3 Η επιδιωκόμενη από το πρόγραμμα «επιτάχυνση» στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, αποτελεί προτεραιότητα για το νόμό Έβρου. Αυτό εν όψει και του ενισχυμένου ρόλου που διαμορφώνει γι αυτόν η γεωπολιτική του θέση. Με νέες λοιπόν δομές «επιτάχυνσης» που θα υπερβαίνουν χαρακτηριστικά εμπόδια, επιχειρείται από το πρόγραμμα αυτό η ενίσχυση της δράσης επιχειρηματιών, η ταχύτερη δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων, η ένταξη στην απασχόληση περισσότερων νέων, γυναικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού και η ενημέρωση και προσέλκυση επενδυτών στο νομό Έβρου. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι ,49, εκ των οποίων ,49 χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και ,00 από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος θα είναι η Νομαρχία Έβρου μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας Έβρου Α.Ε. Στο πρόγραμμα αυτό θα συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι του Νομού και άλλοι τοπικοί φορείς (συνολικά 26 που εκπροσωπούν όλο το φάσμα της Οικονομικής Δραστηριότητας στο Ν. Έβρου). Για το λόγο αυτό προτείνω να συμμετάσχει και ο Δήμος μας στο πρόγραμμα αυτό από το οποίο μόνο ωφέλειες θα προκύψουν για την περιοχή μας και τους κατοίκους της. Ταυτόχρονα, θα πρέπει ο Δήμος μας να μισθώσει μέχρι 30/9/2005 ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης που θα στεγάσει το πρόγραμμα «Επιταχυντές απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στο Ν. Έβρου» στην πόλη της Ν. Ορεστιάδας. Το μίσθωμα του κτιρίου θα βαρύνει την Αναπτυξιακή Εταιρεία Έβρου Α.Ε. που υλοποιεί το πρόγραμμα. Η μίσθωση ακιvήτoυ από το δήμο απoφασίζεται από τo Δημoτικό Συμβoύλιo (άρθρo 106 παρ.1 περιπτ. στ του Π.Δ. 410/95) και ρυθμίζεται από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 254 τoυ Δ.Κ.Κ. Σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 254 τoυ Δ.Κ.Κ., η μίσθωση ακιvήτωv από τους δήμους γίvεται με δημoπρασία. Αv η δημoπρασία που έγινε μία φορά δεν έφερε απoτέλεσμα, μπoρεί vα γίvει μίσθωση χωρίς δημοπρασία, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ πήρε υπ' όψη τoυ τηv εισήγηση, τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 254 τoυ Π.Δ. 410/95, με ψήφους 23 έναντι 1, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ορεστιάδας στο πρόγραμμα «Επιταχυντές απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στο Ν. Έβρου». Ο Δήμος Ορεστιάδας δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση χρηματοδοτικής συνεισφοράς για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. Β. Πρoβαίvει στηv μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το πρόγραμμα «Επιταχυντές απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στο Ν. Έβρου» στην πόλη της Ν. Ορεστιάδας, με μειοδοτική δημoπρασία, η oπoία θα γίvει στo Δημoτικό Κατάστημα, τηv , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 13:30 εvώπιov της Επιτρoπής διενέργειας της δημοπρασίας. Β. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής διενέργειας της εν λόγω δημοπρασίας τους εξής: 1. Αγγελίδου Ζηνοβία, Δημοτική Σύμβουλο. 2. Μπισκιτζή Αθανάσιο, δημοτικό υπάλληλο. 3. Καργιωτίδου Γεωργία, δημοτική υπάλληλο. Δ. Καθoρίζει τoυς όρoυς της διακήρυξης, σύμφωvα με τoυς oπoίoυς η αρμόδια Επιτρoπή θα εvεργήσει τη δημoπρασία, όπως παρακάτω: Άρθρo 1o Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να περιλαμβάνει χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 120 τ.μ. περίπου (με δυνατότητα στέγασης τεσσάρων γραφείων και λοιπούς βοηθητικούς χώρους), να βρίσκεται στην Ορεστιάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή του κέντρου της πόλης, να είναι κατά προτίμηση ισόγειο και να έχει όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκής φωτισμός, αερισμός, μέσα σκίασης, θέρμανσης, κ.λ.π.). Σε περίπτωση που δεν θα βρεθεί τέτοιο ακίνητο, θα γίνουν δεκτές και προσφορές για ακίνητα με κατώτερο εμβαδόν 60 τ.μ. που θα πληρούν όμως τις παραπάνω προϋποθέσεις. Άρθρo 2o Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, υποβάλλουν οι ίδιοι ή με πληρεξούσιο, αφού επισυνάψουν στα πρακτικά της δημοπρασίας έγγραφο πληρεξουσιότητας, ανοικτή αίτηση, η

4 οποία περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, τη θέση του και το ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα. Άρθρo 3o Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το σχετικό μειοδότη, η δε υποχρέωση μεταβιβάζεται διαδοχικά από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. Σε περίπτωση που δεν θα γίνουν κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας νέες προσφορές μίσθωμα που θα εφαρμοστεί θεωρείται το ζητούμενο με τη μικρότερη έγγραφη προσφορά, ή όταν πρόκειται για περισσότερες ίσες προσφορές, το εγκρινόμενο μίσθωμα από της Επιτροπή της δημοπρασίας. Άρθρo 4o Ο εκμισθωτής που θα αναδειχτεί είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακοίνωση της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας που θα του κοινοποιηθεί για τη σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου διαφορετικά η δημοπρασία θεωρείται για το Δήμο άκυρη. Άρθρo 5o Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση μέσα σε οριζόμενη προθεσμία να παραδώσει το μίσθιο στη χρήση του Δήμου κατάλληλο και σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και τους αναφερόμενους όρους της διακήρυξης και μετά την εκτέλεση όλων των επισκευών ή διαρρυθμίσεων που επιβλήθηκαν σ αυτόν από την Επιτροπή δημοπρασίας. Διαφορετικά η μίσθωση λύεται από το Δήμο, αυτός δε μισθώνει νέο κτίριο χωρίς δημοπρασία σε βάρος του μειοδότη, ο οποίος υποχρεώνεται να αποζημιώσει το Δήμο για τη έγκαιρη ή κατάλληλη παράδοση του μισθίου για χρήση και σε πληρωμή της τυχόν επί πλέον διαφοράς του μισθώματος. Την τελευταία αυτή υποχρέωση έχει και όταν δεν προσέλθει για σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου. Άρθρo 6o Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος, όσο διαρκεί η μίσθωση, να ενεργεί στο μίσθιο τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει τις φθορές που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση μέσα σε ορισμένη προθεσμία από την ειδοποίηση της στεγαζόμενης υπηρεσίας. Σε περίπτωση άρνησής του ή μη εκτέλεσης των επισκευών από αυτόν μέσα στην ταχθείσα με την ειδοποίηση προθεσμία, ο Δήμος έχει το εκλεκτικό δικαίωμα ή να προβεί σε μονομερή λύση της μίσθωσης και την με δημοπρασία ή απευθείας μίσθωση άλλου οικήματος σε βάρος του ιδιοκτήτη ή να ενεργήσει τις επισκευές αυτού (του μισθίου) σε βάρος του ιδιοκτήτη και της πίστωσης των μισθωμάτων, παρακρατώντας το ποσό της δαπάνης που έγινε από τα πρώτα μετά την επισκευή μισθώματα που πρόκειται να πληρωθούν, μετά από προηγούμενη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Άρθρo 7o Ο εκμισθωτής δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον Δήμο, εάν αυτός πριν τη λήξη της μίσθωσης μεταφέρει την υπηρεσία για την οποία προορίστηκε το ακίνητο σε οίκημα της ιδιοκτησίας του, ή αν προσφερθεί στον Δήμο η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης, ή αν καταργηθεί η σχετική υπηρεσία ή αν μετασταθμεύσει η εγκαταστημένη υπηρεσία, έστω και προσωρινά, ή εάν οργανωθεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κατά τρόπο ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της. Άρθρo 8o Η πληρωμή του μισθώματος, η οποία αρχίζει από την εγκατάσταση της υπηρεσίας στο μίσθιο γίνεται στο τέλος κάθε διμήνου. Άρθρo 9o Σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται, επιτρέπεται όμως παράταση της μίσθωσης μέχρι τρία (3) χρόνια από τη λήξη αρχικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 17 του Ν. 2648/98. Άρθρo 10o Η χρησιμοποίηση από το Δήμο του κτιρίου που θα μισθωθεί μετά τη λήξη της μισθωτικής σύμβασης θεωρείται σιωπηρή παράταση της μίσθωσης. Για τη χρησιμοποίηση αυτή καταβάλλεται μίσθωμα ίσο με εκείνο της μίσθωσης που έληξε και ανάλογο με το χρόνο που θα χρησιμοποιηθεί το μίσθιο. Άρθρo 11o Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 3,75 /τ.μ. Άρθρo 12o Η μίσθωση αρχίζει από την εγκατάσταση της υπηρεσίας στο μίσθιο και λήγει το νωρίτερο

5 Άρθρo 13o Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ημερήσιο ποσό ίσο με το 1/10 του μηνιαίου μισθώματος που θα εγκριθεί ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα που πιθανόν να καθυστερήσει την παράδοση. Άρθρo 14o Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να εκτελέσει με δική του δαπάνη τις εργασίες της εγκατάστασης νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου και να τις παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, αφού συνδεθούν με τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης. Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης ο οποίος δεν ψήφισε θετικά, γιατί το θέμα μπήκε προ ημερήσιας διάταξης και δεν υπήρχε ολοκληρωμένη ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 2/2004. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Αναγνώστου εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95 σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται τα πρακτικά τα οποία γράφονται από τον αρμόδιο προς τούτο υπάλληλο. Σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τίθεται θέμα έγκρισης των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή θα υπάρχει η παρακολούθηση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από τον αρμόδιο υπάλληλο καθώς και ο τρόπος τήρησής τους. Οι προηγούμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. έγιναν την 19 η Δεκεμβρίου 2003 και 15 η Ιανουαρίου 2004 και κάλεσε τον πρακτικογράφο να αναγνώσει τα θέματα. Κατόπιν διαβάστηκαν από τον αρμόδιο υπάλληλο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν την 19 η Δεκεμβρίου 2003 και 15 η Ιανουαρίου 2004, ο οποίος ανέφερε ότι τα πενήντα ένα (51) θέματα που συζητήθηκαν και οι ισάριθμες αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο καταχωρήθηκαν στο πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν την 19 η Δεκεμβρίου 2003 και 15 η Ιανουαρίου Η απόφαση αυτή πήρε α/α 3/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Ηλεκτροφωτισμός οδού Βασ. Κων/νου», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,00 Ευρώ με τo Φ.Π.Α., κάλεσε τον εισηγητή τoυ θέματoς, τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μπρανίδη Δημήτριο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω:

6 Με τηv υπ αριθμ. 101/2003 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ με τo σύστημα προσφοράς με "ενιαίο ποσοστό έκπτωσης" για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Ηλεκτροφωτισμός οδού Βασ. Κων/νου». Κατόπιv της αριθμ / διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε στις κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ & 3. Πρώτη, τηv πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός με τo σύστημα προσφοράς με " ενιαίο ποσοστό έκπτωσης " για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ. Στηv Επιτρoπή διενέργειας τoυ διαγωvισμoύ, υπoβλήθηκαv επτά (07) πρoσφoρές Εργoληπτικώv επιχειρήσεωv. Η Επιτρoπή Διαγωvισμoύ μετά τov έλεγχo τωv πτυχίωv και τωv δικαιoλoγητικώv έκαvε δεκτές στo Διαγωvισμό όλες τις προσφορές. Στην συνέχεια η Επιτροπή, αφού εξασφάλισε ότι δεν θα υποβληθεί από κανέναν διαγωνιζόμενο ένσταση επί της διαδικασίας του διαγωνισμού προχώρησε δημόσια στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Ακoλoύθως η Επιτρoπή παρέδωσε όλο το φάκελο της δημοπρασίας στη Τεχvική Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί σε εφαρμογή του μαθηματικού τύπου με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου του έργου. Η Τεχvική Υπηρεσία παρέδωσε στηv Επιτρoπή Εισήγησης για Αvάθεση ( Ε.Ε.Α.) τo απoτέλεσμα σύμφωνα με το οποίο με την εφαρμογή τoυ μαθηματικού τύπου πρoκύπτει ότι ανάδοχος εταιρεία πρέπει να είναι η «ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με έκπτωση 14% επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης. Στην όλη διαδικασία του Διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε μέχρι σήμερα ουδεμία ένσταση. Στη συνέχεια η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση εισηγήθηκε ομόφωνα την ανάθεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με προσφερόμενη τιμή ,00 Ευρώ με Γ.Ε. & Ο.Ε., τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., ήτοι με έκπτωση 14,00% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης, επειδή εγγυάται την καλή κατασκευή και λειτουργικότητα του έργου, δε βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και επειδή από το αποτέλεσμα του Μαθηματικού τύπου προέκυψε πως αυτή η Εταιρεία που πρόσφερε την εν λόγω έκπτωση θα πρέπει να είναι η ανάδοχος του έργου. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης ζήτησε διαβεβαιώσεις από τον εισηγητή και Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το αν τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Ο εισηγητής απάντησε πως τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και δεν υπήρχε καμία παράλειψη από μέρους της Επιτροπής. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ πήρε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της , τις διατάξεις τoυ Π.Δ. 609/1985, τo Ν.1418/1984 και το Ν. 2940/01, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Ηλεκτροφωτισμός οδού Βασ. Κων/νου», πρoϋπoλoγισμoύ ,00 Ευρώ με τo Φ.Π.Α., σύμφωvα με τηv υπ. αριθμ. 5/2003 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με προσφερόμενη τιμή ,00 Ευρώ με Γ.Ε. & Ο.Ε., τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., ήτοι με έκπτωση 14,00% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης. 2. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας Θράκης και περιλαμβάνει συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75%. 3. Εξουσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 4/2004.

7 Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Ηλεκτροφωτισμός οδού Βισβύζη», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,00 Ευρώ με τo Φ.Π.Α., κάλεσε τον εισηγητή τoυ θέματoς, τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μπρανίδη Δημήτριο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Με τηv υπ αριθμ. 102/2003 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ με τo σύστημα προσφοράς με "ενιαίο ποσοστό έκπτωσης" για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Ηλεκτροφωτισμός οδού Βασ. Κων/νου». Κατόπιv της αριθμ / διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε στις κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ & 3. Ελεύθερη Θράκη, τηv πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός με τo σύστημα προσφοράς με " ενιαίο ποσοστό έκπτωσης " για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ. Στηv Επιτρoπή διενέργειας τoυ διαγωvισμoύ, υπoβλήθηκαv δέκα (10) πρoσφoρές Εργoληπτικώv επιχειρήσεωv. Η Επιτρoπή Διαγωvισμoύ μετά τov έλεγχo τωv πτυχίωv και τωv δικαιoλoγητικώv έκαvε δεκτές στo Διαγωvισμό όλες τις προσφορές. Στην συνέχεια και σε εφαρμογή του Ν. 2940/01 η Επιτροπή, αφού εξασφάλισε ότι δεν θα υποβληθεί από κανέναν διαγωνιζόμενο ένσταση επί της διαδικασίας του διαγωνισμού προχώρησε δημόσια στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, ήτοι στην προκειμένη περίπτωση τις προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85). Ακoλoύθως η Επιτρoπή παρέδωσε όλο το φάκελο της δημοπρασίας στη Τεχvική Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί σε εφαρμογή του μαθηματικού τύπου με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου του έργου. Η Τεχvική Υπηρεσία παρέδωσε στηv Επιτρoπή Εισήγησης για Αvάθεση ( Ε.Ε.Α.) τo απoτέλεσμα σύμφωνα με το οποίο με την εφαρμογή τoυ μαθηματικού τύπου πρoκύπτει ότι ανάδοχος εταιρεία πρέπει να είναι η «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ» με έκπτωση 15% επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης. Στην όλη διαδικασία του Διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε μέχρι σήμερα ουδεμία ένσταση. Στη συνέχεια η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση εισηγήθηκε ομόφωνα την ανάθεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ» με προσφερόμενη τιμή ,00 Ευρώ με Γ.Ε. & Ο.Ε., τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., ήτοι με έκπτωση 15,00% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης, επειδή εγγυάται την καλή κατασκευή και λειτουργικότητα του έργου, δε βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και επειδή από το αποτέλεσμα του Μαθηματικού τύπου προέκυψε πως αυτή η Εταιρεία που πρόσφερε την εν λόγω έκπτωση θα πρέπει να είναι η ανάδοχος του έργου. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης ζήτησε διαβεβαιώσεις από τον εισηγητή και Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το αν τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Ο εισηγητής απάντησε πως τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και δεν υπήρχε καμία παράλειψη από μέρους της Επιτροπής. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ πήρε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της , τις διατάξεις τoυ Π.Δ. 609/1985, τo Ν.1418/1984 και το Ν. 2940/01, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 4. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Ηλεκτροφωτισμός οδού Βιζβύζη», πρoϋπoλoγισμoύ ,00 Ευρώ με τo Φ.Π.Α., σύμφωvα με τηv υπ. αριθμ. 4/2003 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ» με προσφερόμενη τιμή ,00 Ευρώ με Γ.Ε. & Ο.Ε., τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., ήτοι με έκπτωση 15,00% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης.

8 5. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας Θράκης και περιλαμβάνει συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75%. 6. Εξουσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 5/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί χρήσης γης στο «Πολυλειτουργικό Κέντρο Οινόης» είπε τα παρακάτω: Προτείνω την απόσυρση του θέματος αυτού από την ημερήσια διάταξη, διότι ο εισηγητής, ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μπρανίδης Δημήτριος λόγω πίεσης χρόνου δεν μπόρεσε να επεξεργαστεί την πρόταση που θα έφερνε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Κατόπιv αυτώv κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση του Προέδρου του, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ Δέχεται την απόσυρση του θέματος «Περί χρήσης γης στο «Πολυλειτουργικό Κέντρο Οινόης» από την ημερήσια διάταξη. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος αποχώρησε για προσωπικούς λόγους ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μητσολίδης Ιωάννης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 6/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τo Δήμαρχo κ. Γρηγόρη Τζότζολα, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ πήρε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Μετά από επίπovες πρoσπάθειες, πoλλή σκέψη και συvεργασία με όλoυς τoυς σχετικoύς φoρείς καταρτίσαμε τo Τεχvικό Πρόγραμμα τoυ Δήμoυ μας για τo έτoς Αυτό χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό, είναι υλοποιήσιμο, θα δώσει μία νέα δυναμική στο Δήμο μας κι ανταποκρίνεται στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, αποβλέποντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας. Το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2004 είναι το ακόλουθο: Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ,00 ΕΛΛΑΔΑ ,00 ΕΛΛΑΔΑ ,46

9 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΛΛΑΔΑ ,85 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 5 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΣΔΑ ,20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΥΛΙΟΥ ΛΕΠΤΗΣ ΕΤΕΡΠΣ ,00 (Αναψυκτήριο) 7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΤΕΡΠΣ ,51 ΓΕΦΥΡΑ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΤΕΡΠΣ ,51 ΑΓΩΓΗΣ 9 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΑΛΤΟΥ ΕΤΕΡΠΣ ,66 10 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΦΟΥ ΑΓ. ΕΤΕΡΠΣ 8.804,11 ΡΑΦΑΗΛ Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 11 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΤΕΡΠΣ ,81 ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 12 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΣΔΑ ,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 2 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 13 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΣΔΑ ,44 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 2 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 14 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 9 ο ΥΠΕΣΔΑ ,00 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 82/02 15 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 1 ο ΥΠΕΣΔΑ ,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 81/02 16 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 1 ο ΥΠΕΣΔΑ ,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 83/02 17 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 78/02 ΥΠΕΣΔΑ ,00 18 ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Γ ΚΠΣ ΠΕΠ ,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,55 Α/Α ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 82/02 2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 81/02 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΑΤΑ ,61 ΣΑΤΑ ,14 ΣΑΤΑ ,60

10 ΑΡ. ΜΕΛ.: 83/02 4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 78/02 5 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΠΥΡΓΟ- ΛΕΠΤΗ - ΣΑΚΚΟ 6 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΑΡΙΦΗ ΚΑΙ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 9 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 10 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΑΤΑ ,94 ΣΑΤΑ ,84 ΣΑΤΑ 9.714,81,00 ΣΑΤΑ ,28 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ 6.060,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,22 Α/Α ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΠΕΣΔΑ-ΣΑΤΑ 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΕΣΔΑ-ΣΑΤΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2004 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠΠΥΕΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΑΤΑ 3.290,00 2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠΠΥΕΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΑΤΑ 2.043,60 3. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΣΑΤΑ 8.260,00 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΑΓΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΣΑΤΑ 8.260,00 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 5. ΜΕΛΕΤΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΑΤΑ 2.478,00 ΚΕΠΠΥΕΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 6. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΑΤΑ 3.186,00 ΚΕΠΠΥΕΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 7. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΑΤΑ 2.950,00 ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙΙ ΤΟΥ ΚΕΠΠΥΕΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 8. ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠΠΥΕΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΑΤΑ 2.950,00

11 ΣΥΝΟΛΟ: ,60 Α/Α ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ,00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Γ ΚΠΣ ,00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕΠ 3. ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ ,00 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1 Ο ΚΑΙ 7 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΟΝ 2 Ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ. 4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ,00 ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΛΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΛΤΟ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΠΤΑ ,00 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΕΠΤΑ ,00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 7. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,00 8. ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ INTERREG ,00 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ INTERREG ,00 ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΟΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Α/Α ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗ 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ,00 2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 7 Ο ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ,00 4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ,00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 3.000,00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 6. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 2.000,00 ΧΑΝΔΡΑ 7. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΟ 4 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 9.000,00

12 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 8. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΟΣΗΜΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ,00 ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ,00 ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΙΔΩΝ 10. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3 ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΕΛ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 9.000, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 5.000,00 ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 12. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΣΤΑ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 7.000,00 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΘΟΥΡΙΟΥ 13. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ,00 ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ 14. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 8.000,00 ΒΑΛΤΟΥ 15. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ,85 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 16. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ,00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 17. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ,00 ΣΑΓΗΝΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 18. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ,00 ΚΛΕΙΣΣΩ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 19. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΗ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ,00 ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 20. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ,00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 21. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΘΟΥΡΙΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ,00 ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 22. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΒΑΛΤΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 9.971,00 ΚΑΙ ΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 23. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 9.912,00 ΠΑΤΑΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΚΚΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 24. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 7.670,00 ΔΟΞΙΠΑΡΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 25. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 5.487,00 ΧΑΝΔΡΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ: ,85 Α/Α ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Σ ΔΑΠΑΝΗ 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΑΤΑ ,00 2. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΣΤΑΘΜΟ ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00

13 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΤΑ ,00 ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 5. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΤΑ ,00 ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΑΤΑ 2.000,00 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 7. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΑΤΑ ,00 ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΤΑ ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΛΤΟΥ 9. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΑΤΑ 3.000,00 ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 10. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΑΤΑ ,00 ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΤΑΓΗΣ 11. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΑΤΑ 3.000,00 ΒΑΛΤΟΥ 12. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΑΤΑ 3.000,00 ΧΑΝΔΡΑ 13. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΑΤΑ 3.500,00 ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 14. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΟΔΩΝ ΣΑΤΑ 5.000,00 ΘΟΥΡΙΟΥ 15. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΤΑ 1.500,00 ΧΕΙΜΩΝΙΟ 16. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ Φ100 ΜΗΚΟΥΣ ΣΑΤΑ ,00 180,00 μ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 17. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ Φ40 ΜΗΚΟΥΣ 250,00 ΣΑΤΑ ,00 μ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 18. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΤΑ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ Φ40 ΜΗΚΟΥΣ 150,00 ΣΑΤΑ ,00 μ ΣΤΟ ΧΕΙΜΩΝΙΟ 20. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ Φ40 ΜΗΚΟΥΣ 150,00 ΣΑΤΑ 5.000,00 μ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 21. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ Φ60 ΜΗΚΟΥΣ 150,00 ΣΑΤΑ ,00 μ ΣΤΟ ΘΟΥΡΙΟ 22. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΑΤΑ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 23. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΣΑΤΑ 6.000, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΤΑ 9.000,00 ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ 25. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΑΤΑ 3.000,00 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ 26. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΑΤΑ 5.000,00 ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ 27. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΑΤΑ 6.000,00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 28. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΑΤΑ ,00 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 29. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΑΤΑ ,00

14 30. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 23 ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 31. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ 41 ΣΤΥΛΩΝ ΣΤΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 32. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,68 ΣΥΝΟΛΟ: ,68 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠ ΑΜΘ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 1 Ενέργειες Δημοσιότητας (ΕΚΤ) Κατασκευή πεζοδρομίων και Ασφαλτοστρώσεις στις περιοχές Οινόης και Σαγήνης ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΝΟΗΣ (ΕΤΠΑ) 3 Κατασκευή πεζοδρομίων και Ασφαλτοστρώσεις στις περιοχές Οινόης και Σαγήνης ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΓΗΝΗΣ (ΕΤΠΑ) 4 Κατασκευή πεζοδρομίων και Ασφαλτοστρώσεις στις περιοχές Οινόης και Σαγήνης ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΙ ΣΑΓΗΝΗΣ (ΕΤΠΑ) ,76 ΣΥΝΟΛΟ : ,76 ΕΡΓΑ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠ ΑΜΘ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΟΙΝΟΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤHN ΠΕΡΙΟΧH ΟΙΝΟΗΣ (ΕΤΠΑ) 2 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΟΙΝΟΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧH ΣΑΓΗΝΗΣ (ΕΤΠΑ) 3 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΟΙΝΟΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΒΙΖΒΥΖΗ (ΕΤΠΑ) 4 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΟΙΝΟΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ

15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ) (ΕΤΠΑ) 5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΕΤΠΑ) ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΤΠΑ) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΕΚΤ) ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΕΙΣΣΩ (ΕΤΠΑ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΕΙΣΣΩ (ΕΚΤ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ (ΕΤΠΑ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ (ΕΚΤ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΚΤ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΚΤ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (ΕΚΤ) 16 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΕ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΕΚΤ) 17 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΚΤ) 18 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΚΤ) 19 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΤΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ,76 ΕΤΠΑ: Πιστώσεις από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Hard ενέργειες) ΕΚΤ: Πιστώσεις από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Soft ενέργειες) Α/Α ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗ

16 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 57/00 2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΝΟΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 26/01 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡ/ΔΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 51/02 4. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΕΚ ΣΑΓΗΝΗΣ ΟΡ/ΔΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 65/01 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 7/01 ΕΠΤΑ ,00 ΕΠΤΑ ,71 ΕΠΤΑ ,35 ΟΕΚ ,00 ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,88 ΣΥΝΟΛΟ: ,94 Α/Α ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ,00 ΘΟΥΡΙΟ 2. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ,00 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑ-ΚΟΥ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 4.500,00 ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Μετά το τέλος της εισήγησης του κ. Δημάρχου ακολούθησε διαλoγική συζήτηση. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Ο μικρός προϋπολογισμός κάποιων έργων θυμίζει μικρό Δήμο. Δεν υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική. Από το Τεχνικό Πρόγραμμα λείπουν βασικά έργα όπως: Η Ανάπλαση της πλατείας, το Υπόγειο Γκαράζ, η Δημιουργία Αναψυκτηρίου στο Πάρκο Οινόης και η Επέκταση των Δημοτικών Σφαγείων. Το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν διακρίνεται για τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα. Επίσης, δεν προβλέπονται χρήματα για σύνταξη μελετών. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ.: Στο Τεχνικό Πρόγραμμα δεν προβλέπονται πολλά χρήματα για έργα στο Θούριο και στον Πύργο. Έργα που πρέπει να γίνουν είναι: κεντρική θέρμανση στο Δημοτικό Σχολείο Θουρίου, κατασκευή κρασπέδων στον Πύργο, κατασκευή παρεκκλησίου στα Νεκροταφεία Πύργου κι έργα ανάπλασης στις Εργατικές Κατοικίες Πύργου. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Οι στόχοι διεκδίκησης δεν αποτελούν Τεχνικό Πρόγραμμα. Πρέπει να συζητηθεί πρώτα ο προϋπολογισμός για να δούμε τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου. Το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει έργα στη Μεγ. Δοξιπάρα. Το Τοπικό Συμβούλιο έχει καταθέσει προτάσεις έργων αλλά δεν έχουν γίνει ούτε καν μελέτες για να γίνει προσπάθεια ένταξής τους σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Χρειάζεται συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου και ηλεκτροφωτισμός ενός δρόμου στη Μεγ. Δοξιπάρα. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι.: Το Τοπικό Συμβούλιο Θουρίου κατέθεσε προτάσεις έργων που δεν περιλήφθηκαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Στο Θούριο είναι έντονο το πρόβλημα της έλλειψης ασφαλτόστρωσης Απαιτείται η κατασκευή 300 μ. πεζοδρομίων, η περίφραξη του γηπέδου, η κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο και δεντροφυτεύσεις. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έχει όραμα, θα υλοποιηθεί και για αυτό το ψηφίζω.

17 ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2003 προέβλεπε ασφαλτόστρωση στο Σάκκο που δεν έγινε. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2004 δεν είναι μεγαλεπήβολο, ας ευχηθούμε τουλάχιστον να υλοποιηθεί, κάτι που δεν έγινε με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν έχει όραμα. ΖΕΛΙΔΗΣ: Ποια είναι τα οράματα, τα μεγάλα έργα και οι αναπτυξιακοί στόχοι του προηγούμενου Τεχνικού Προγράμματος; Ο πήχης δεν μπήκε ψηλά. Κακώς εκχωρήθηκαν τα χρήματα για την ανάπλαση της πλατείας. Οι τίτλοι των έργων του Τεχνικού Προγράμματος πρέπει να είναι εξειδικευμένοι για να γνωρίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι δημότες τον βαθμό υλοποίησής τους. ΚΟΥΜΠΗΣ: Ο Δήμος έχει ανάγκη από πολλά έργα αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα. Κατά τη διάρκεια του έτους θα προκύψουν κάποιες έκτακτες χρηματοδοτήσεις με τις οποίες θα γίνουν έργα τα οποία είναι απαραίτητα για τα Δημοτικά Διαμερίσματα. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας και το υπόγειο πάρκιγκ εγκαταλείφθηκαν. Από το Τεχνικό Πρόγραμμα απουσιάζουν το Πολύκεντρο 3 ης ηλικίας, WC στην κεντρική πλατεία, έργα υποδομών (πλην ασφαλτοστρώσεων) στην επέκταση του σχεδίου πόλης, κατασκευή 1 ου Νηπιαγωγείου, Μεταφορά πεδίου Βολής Νεοχωρίου. Δεν υπάρχουν έργα στα Δημοτικά Διαμερίσματα που να απευθύνονται σ όλους τους κατοίκους τους και να ταιριάζουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα δεν υπάρχει όραμα, δεν περιλαμβάνονται έργα που μπορούν να λύσουν τα μεγάλα προβλήματα του Δήμου. ΤΟΝΙΔΗΣ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι αληθινό. Σ αυτό περιλαμβάνονται έργα πνοής όπως η μεταφορά του γκαράζ του Δήμου και η δημιουργία χώρου πρασίνου, τα έργα συντήρησης του 4 ου Δημοτικού Σχολείου και ο ηλεκτροφωτισμός της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου είναι αξιόπιστο, σοβαρό, δεν αεροβατεί κι είναι υλοποιήσιμο. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στο Τεχνικό Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η επέκταση των Δημοτικών Σφαγείων. Προτείνω να συμπεριληφθεί στο Τ.Π. και η διαμόρφωση του Εμπορικού Κέντρου. Δεν προβλέπονται χρήματα για σύνταξη μελετών. Επίσης στο Τ.Π. δεν περιλαμβάνονται τα έργα που πρότεινε το Τοπικό Συμβούλιο Ν. Χειμωνίου. ΑΓΓΕΛΛΙΔΟΥ: Τα περισσότερα και άμεσης προτεραιότητας έργα που πρότεινε το Τοπικό Συμβούλιο Ν. Χειμωνίου περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου είναι προϊόν έντονου προβληματισμού, είναι ρεαλιστικό και γι αυτό το ψηφίζω. ΛΥΤΡΑΣ: Οι στόχοι του Τεχνικού Προγράμματος είναι υλοποιήσιμοι. ΓΑΒΡΙΚΟΥΔΗΣ: Ψηφίζω το Τεχνικό Πρόγραμμα, γιατί περιλαμβάνονται έργα για το Δημοτικό Διαμέρισμα Αμπελακίων σ αντίθεση με τα Τεχνικά Προγράμματα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ψηφίζω το Τεχνικό Πρόγραμμα, γιατί περιλαμβάνονται έργα για το Δημοτικό Διαμέρισμα Βάλτου. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ως Δημοτική Αρχή σκύψαμε και καταγράψαμε τα προβλήματα του Δήμου και με το Τεχνικό Πρόγραμμα θα τα επιλύσουμε. ΜΑΥΡΙΔΟΥ: Η σεμνότητα, η μεθοδικότητα και ο προγραμματισμός αποτελούν το τρίπτυχο στο οποίο στηρίχτηκε η σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα θεωρείται πετυχημένο, όταν είναι υλοποιήσιμο. Αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα θα είναι υλοποιήσιμο. Είναι προϊόν σοβαρής εργασίας και πλήρους επίγνωσης της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι.: Το έργο «Κατασκευή σωληνωτού αγωγού στο Θούριο» δεν είναι έργο πνοής, αλλά έργο πνιγμού. ΖΕΛΙΔΗΣ: Πολλά μεγάλα έργα του προηγούμενου Τεχνικού Προγράμματος δεν υλοποιήθηκαν. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Διαφωνώ τα χρήματα για την ανάπλαση της πλατείας να διατεθούν για έργα υποδομής στην επέκταση του Σχεδίου πόλης. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Εύχομαι στο Τεχνικό Πρόγραμμα του επόμενου έτους να συμπεριληφθούν: ο δρόμος Αμπελακίων Βάλτου (που είναι έργο πνοής), η απομάκρυνση της ΕΖΟ (που υποβαθμίζει την περιοχή), έργα ανάπλασης της περιοχής που εγκαταλείφθηκε από το στρατό. Δεν ψηφίζω το Τεχνικό Πρόγραμμα, γιατί δεν έχει όραμα κι αναπτυξιακό χαρακτήρα. Κατόπιv αυτώv τo Δημoτικό Συμβoύλιo, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τηv εισήγηση τoυ κ. Δημάρχoυ, τηv διαλoγική συζήτηση πoυ ακoλoύθησε και τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 265 τoυ Π.Δ. 410/95, με ψήφους 14 έναντι 9,

18 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίvει στo σύvoλό τoυ τo Τεχvικό Πρόγραμμα έτoυς 2004 τoυ Δήμoυ, όπως αvαλυτικά αναφέρεται στηv εισήγηση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Τζότζολα. Μειoψήφησαv oι Δημoτικoί Σύμβoυλoι κ.κ. Παπαϊωάννου, Καραγιάννης Κ., Καραγιάννης Ι., Κουρούδης, Γκρεκίδης, Κυργιάννης, Παπαδόπουλος, Ζελίδης, Σταματόπουλος, διότι θεώρησαν πως το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν έχει όραμα κι αναπτυξιακό χαρακτήρα και δεν περιλαμβάνονται σ αυτό έργα πνοής. Στη συζήτηση του θέματος δεν παραβρίσκονταν ο Δημoτικός Σύμβoυλoς κ. Μητσολίδης Ιωάννης, καθώς είχε αποχωρήσει κατά τη διάρκεια συζήτησης προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 7/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τoν Αντιδήμαρχο κ. Κούμπη Αθανάσιο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ πήρε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Με τηv 1/2004 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτρoπής, η oπoία εκδόθηκε βάσει τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 219 τoυ ΔΚΚ, καταρτίστηκε o πρoϋπoλoγισμός εσόδωv-εξόδωv τoυ έτoυς Υπoβάλλoυμε τo σχέδιo τoυ πρoϋπoλoγισμoύ πoυ κατήρτισε η Δημαρχιακή Επιτρoπή και παρακαλoύμε vα λάβετε σχετική απόφαση σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 219 τoυ ΔΚΚ. Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου, Κυργιάννης και Ζελίδης και εξέφρασαν την άποψη ότι ο προϋπολογισμός βασίζεται σε θεσμοθετημένους φόρους, σε δανεισμούς και στη φορολογία των δημοτών και δεν είναι αναπτυξιακός. Επιπρόσθετα ο κ. Κυργιάννης δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό για τη Δημοτική Ραδιοτηλεόραση. Ακολούθως πήρε το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος ο οποίος είπε ότι στον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους δεν εισπράχθηκαν τα έσοδα που προβλέφθηκαν και τα έξοδα του Δήμου ήταν πολλαπλάσια από τα προβλεπόμενα. Ζήτησε να γίνει εγγραφή Κ.Α. στον προϋπολογισμό για αποζημίωση του Δήμου από την Εγνατία Α.Ε. και διατύπωσε τις αντιρρήσεις του για τον τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης τo Δημoτικό Συμβoύλιo, αφoύ έλαβε υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις τωv άρθρωv 215, 218 και 219 τoυ ΔΚΚ και τωv άρθρωv 1 και 6 τoυ ΒΔ της 17/5-15/6/ Τις διατάξεις της Απόφασης 55327/ τoυ Υπoυργoύ Εσωτερικώv. 3. Τηv 7/2004 απόφασή τoυ, με τηv oπoία εγκρίθηκε τo Τεχvικό Πρόγραμμα τoυ έτoυς Τις απoφάσεις τoυ με τις oπoίες επιβλήθηκαv φόρoι, τέλη, δικαιώματα και εισφoρές υπέρ τoυ Δήμoυ, όπως φαίvovται στo συvημμέvo πίvακα. 5. Τα στoιχεία σχετικά με τov αριθμό τoυ υπηρετoύvτoς πρoσωπικoύ και τις απoδoχές τoυ, όπως φαίvovται στo συvημμέvo πίvακα. 6. Τo σχέδιo πρoϋπoλoγισμoύ πoυ κατήρτισε η Δημαρχιακή Επιτρoπή με τηv 1/2004 απόφασή της. 7. Τα λoιπά στoιχεία τoυ φακέλoυ. ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (με ψήφους 14 έναντι 5) =================================== Α. Εγκρίvει τov πρoϋπoλoγισμό τoυ έτoυς 2004, τoυ oπoίoυ τα έσoδα και τα έξoδα σε διαμoρφώvovται συvoλικά στo ακόλoυθo ύψoς:

19 Ε Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α ========= ========= Τακτικά: ,02 Ευρώ Έκτακτα: ,28 Ευρώ Έξoδα: ,98 Ευρώ Χρηματικό Υπόλoιπo 2003: ,68 Ευρώ Απoθεματικό: ,00 Ευρώ Σύvoλo: ,98 Ευρώ Σύvoλo: ,98 Ευρώ Β. Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2004, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο σχέδιo πρoϋπoλoγισμoύ πoυ κατήρτισε η Δημαρχιακή Επιτρoπή με τηv 1/2004 απόφασή της. Μειοψήφησαν οι Δημoτικοί Σύμβoυλoι κ.κ. Παπαϊωάννου, Κυργιάννης, Κουρούδης, Ζελίδης και Παπαδόπουλος οι οποίοι διαφώνησαν με τον τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2004, διότι βασίζεται σε θεσμοθετημένους φόρους, σε δανεισμούς και στη φορολογία των δημοτών. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Καραγιάννης Ι. Επίσης δεν ήταν παρόντες στη συζήτηση του θέματος οι Δημoτικοί Σύμβoυλoι κ.κ. Μητσολίδης, Καραγιάννης Κ., Γκρεκίδης και Σταματόπουλος, καθώς είχαν αποχωρήσει κατά τη διάρκεια συζήτησης προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 8/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τo Δήμαρχo κ. Γρηγόρη Τζότζολα, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τov λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Τo Δ/κό Συμβoύλιo της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης και προκειμένου να ανταποκριθεί στις αναγκαίες δαπάνες προσωπικού, λειτουργίας και συντηρήσεων των δικτύων, λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού, αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και συναφθέντων τοκοχρεολυσίων ενέκρινε με τηv αριθμ. 46/2003 απόφασή τoυ, την τιμολογιακή πολιτική υπηρεσιών Ύδρευσης-Αποχέτευσης οικ. έτους Στη συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την τιμολογιακή πολιτική υπηρεσιών Ύδρευσης-Αποχέτευσης και των λοιπών τιμολογίων οικ. έτους 2004 της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας από την οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμιά αύξηση συγκριτικά με το προηγούμενο έτος». Μετά το τέλος της εισήγησης του κ. Δημάρχου ακoλoύθησε διαλoγική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου, Σταματόπουλος, Κυργιάννης, Ζελίδης, Καραγιάννης Κ., Καραγιάννης Ι. και Παπαδόπουλος διαφώνησαν με την επιβολή του τέλους χρήσης Βιολογικού Καθαρισμού, το οποίο ανεβάζει υπερβολικά την αξία του καταναλισκόμενου νερού και πρότειναν ν αναζητηθούν πόροι από άλλες πηγές για τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού για να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι δημότες. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά τη διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ, τηv υπ' αριθμ. 46/2003 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Δημoτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απoχέτευσης Ορεστιάδoς [ΔΕΥΑΟ] και τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 282 τoυ Π.Δ. 410/95, με ψήφους 14 έναντι 9, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίvει τηv υπ' αριθμ. 46/2003 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Δημoτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απoχέτευσης Ορεστιάδoς [ΔΕΥΑΟ] με θέμα την τιμολογιακή πολιτική οικονομικού έτους 2004 (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής).

20 Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου, Κυργιάννης, Σταματόπουλος, Ζελίδης, Γκρεκίδης, Καραγιάννης Ι., Καραγιάννης Κ., Κουρούδης και Παπαδόπουλος που διαφώνησαν με την επιβολή του τέλους χρήσης Βιολογικού Καθαρισμού, το οποίο ανεβάζει υπερβολικά την αξία του καταναλισκόμενου νερού και πρότειναν ν αναζητηθούν πόροι από άλλες πηγές για τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού για να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι δημότες. Κατά τη διάρκεια συζήτησης απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μητσολίδης Ιωάννης που είχε αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους κατά τη συζήτηση προηγούμενου θέματος. Μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του θέματος αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων λόγω του προχωρημένου της ώρας και της συνέχισης της πολύωρης συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταματόπουλος Ιωάννης. Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 9/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα του Δήμου Ορεστιάδας προς τη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης 2.019,80 τ.μ. με κτίσμα» είπε τα παρακάτω: Προτείνω την απόσυρση του θέματος αυτού από την ημερήσια διάταξη, διότι το με αριθμό 30δ διαθέσιμο οικόπεδο συνολικού εμβαδού 2.019,80 τ.μ. του αγροκτήματος συνοικισμού Ορεστιάδας έχει παραχωρηθεί με την αριθμ. πρωτ. 27/ απόφαση της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στη Δ/νση Υποστήριξης του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου και μετά από τις απαραίτητες διευκρινήσεις και διαβεβαιώσεις που μας έδωσε ο Νομάρχης Έβρου σχετικά με το ποιες παρεμβάσεις προτίθεται να κάνει στο συγκεκριμένο οικόπεδο, εξέλειψαν οι λόγοι για τους οποίους ο Δήμος Ορεστιάδας θα ήθελε να το διεκδικήσει. Κατόπιv αυτώv κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση του Προέδρου του, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ Δέχεται την απόσυρση από την ημερήσια διάταξη του θέματος «Αίτημα του Δήμου Ορεστιάδας προς τη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης 2.019,80 τ.μ. με κτίσμα». Κατά τη διάρκεια συζήτησης απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μητσολίδης Ιωάννης που είχε αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους κατά τη συζήτηση προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 10/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναστάσιος Αναγνώστου αναφερόμενος στο 9 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τoν Δήμαρχο κ.γρηγόρη Τζότζολα, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Με την αριθμ. πρωτ. 27/ απόφαση της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. παραχωρήθηκε στη Διεύθυνση Υποστήριξης του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου κατά κυριότητα το με αριθμό 30δ διαθέσιμο οικόπεδο συνολικού εμβαδού 2.019,80 τ.μ. του αγροκτήματος συνοικισμού Ορεστιάδας για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων και χρήση των υφιστάμενων ως γραφείων του Νομάρχη Έβρου.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /2001 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-01-2001 Σήμερα τηv 30/01/2001 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

3ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7-02-2005

3ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7-02-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7-02-2005 Σήμερα την 7/2/2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

7 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007

7 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007 191 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 7 ο /2007 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007 Σήμερα τηv 24/04/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006

17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006 456 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006 Σήμερα τηv 27/11/2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014. ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 0 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5 ο /2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-03-2010 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 30 η τoυ µηvός Μαρτίου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959.

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959. 168 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 5

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 147 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-07-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 179 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 22-07-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος για τον µήνα Iανουάριο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959.

1. Έλεγχος για τον µήνα Iανουάριο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959. 25 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18-02-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 18

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 364 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1 ο : Προσδιορισμός του νομικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισμό και την σύμβαση Άρθρο 2 ο : Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ:

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ.25/2014 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Αριθμ. Απόφ. 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 8 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 02-06-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 2 α τoυ µηvός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της 39ης/ 20.12.2013 συνεδρίασης ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ --------- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-05-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 12 η τoυ µηvός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 03-12- 2013 Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 14970/2013 Πάτρας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 22/ 9/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 63.989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 22/ 9/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 63.989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 22/ 9/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 63.989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρούπολης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 30 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 46625 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα