ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΔΣΟΤ 2013 (Περίοδος αλαθοράς εηζοδήκαηος 2012)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΔΣΟΤ 2013 (Περίοδος αλαθοράς εηζοδήκαηος 2012)"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 13 / 10 / 2014 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΔΣΟΤ 2013 (Περίοδος αλαθοράς εηζοδήκαηος 2012) Γείθηες ζσλζεθώλ δηαβίφζες Από ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΤΑΤ) αλαθνηλώλνληαη νη δείθηεο ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Φώξαο πνπ πξνθύπηνπλ από ηα ζηνηρεία ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ, έηνπο 2013, με πεπίοδο αναθοπάρ ειζοδήμαηορ ηο έηορ Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έηνπο 2014, κε πεξίνδν αλαθνξάο εηζνδήκαηνο ην έηνο 2013, ζα αλαθνηλσζνύλ ζηηο 14/10/2015. Α. Βαζηθές δηαπηζηώζεης Από ηε κειέηε ησλ δεηθηώλ γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Φώξαο πξνθύπηεη όηη ε ζηέξεζε βαζηθώλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ (δπζθνιία ηθαλνπνίεζεο έθηαθησλ νηθνλνκηθώλ αλαγθώλ, αδπλακία θάιπςεο εμόδσλ γηα δηαθνπέο κίαο εβδνκάδαο ην ρξόλν, αδπλακία δηαηξνθήο πνπ λα πεξηιακβάλεη θάζε δεύηεξε εκέξα θνηόπνπιν, θξέαο ή ςάξη, αδπλακία πιεξσκήο γηα ηθαλνπνηεηηθή ζέξκαλζε ηεο θαηνηθίαο, έιιεηςε βαζηθώλ αγαζώλ όπσο πιπληήξην ξνύρσλ, έγρξσκε ηειεόξαζε, ηειέθσλν ή απηνθίλεην, αδπλακία απνπιεξσκήο δαλείσλ ή αγνξώλ κε δόζεηο, δπζθνιίεο ζηελ πιεξσκή πάγησλ ινγαξηαζκώλ), δελ αθνξά κόλν ην θησρό πιεζπζκό αιιά θαη κέξνο ηνπ κε θησρνύ πιεζπζκνύ. Πιεξνθνξίεο: Γ/λζε Σηαηηζηηθώλ Πιεζπζκνύ θαη Αγνξάο Δξγαζίαο Τκήκα Δηδηθώλ Δξεπλώλ Ννηθνθπξηώλ Γ. Νηνύξνο: ηει: fax: ,6 Γράθεκα 1. Ποζοζηηαία θαηαλοκή πιεζσζκού κε σιηθές ζηερήζεης θαηά οκάδες ειηθηώλ: ,2 20,3 19,5 12,2 16,4 23,3 20,9 21,6 20,7 11,2 15,4 14,3 12,4 13,1 13, Σύλνιν

2 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 4 ηειεπηαίσλ εηώλ ( ), ππάξρεη αύμεζε ηεο πιηθήο ζηέξεζεο (δειαδή αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ πνπ, ιόγσ νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ, ζηεξείηαη ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ βαζηθώλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ από απηά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ). Η αύμεζε απηή είλαη κεγαιύηεξε ζηα άηνκα ειηθίαο έσο 64 εηώλ, από όηη ζηα άηνκα ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο κε απνηέιεζκα λα ζηεξείηαη, ηνπιάρηζηνλ, ηέζζεξηο (4) από ηηο ελλέα (9), ζπλνιηθά, δηαζηάζεηο ηεο πιηθήο ζηέξεζεο αλέξρεηαη ζε 20,3 ην 2013, ελώ ην πνζνζηό απηό ήηαλ 19,5 ην 2012, 15,2 ην 2011, θαη 11,6 ην 2010 (Γξάθεκα 1). Β. Αποηειέζκαηα 1 Ο πιεζπζκόο πνπ αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο κε απνηέιεζκα λα ζηεξείηαη, ηνπιάρηζηνλ, ηέζζεξηο (4) από ηηο ελλέα (9), ζπλνιηθά, δηαζηάζεηο ηεο πιηθήο ζηέξεζεο (βι. «Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο», ζειίδα 12-13), είλαη : 23,3 ησλ παηδηώλ ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηώλ (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). 35,2 ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο 18 έσο 59 εηώλ πνπ έρεη νινθιεξώζεη ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Πίλαθαο 3). 21,6 ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο 18 έσο 64 εηώλ (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). 9,4 ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο 18 έσο 59 εηώλ πνπ έρεη νινθιεξώζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Πίλαθαο 3). 13,7 ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ (Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). - 15,0 γπλαίθεο ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ (Πίλαθαο 1). - 12,1 άλδξεο ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ (Πίλαθαο 1). Ο κέζνο όξνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ ζηεξείηαη ην ζύλνιν ησλ λνηθνθπξηώλ, από ηηο ελλέα, ζπλνιηθά, δηαζηάζεηο ηεο πιηθήο ζηέξεζεο, εθηηκάηαη ζε 3,9 (Πίλαθαο 2). Τα λνηθνθπξηά πνπ αληηκεησπίδνπλ ειιείςεηο βαζηθώλ αλέζεσλ (βι. «Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο», ζειίδα 13), ζηελ θύξηα θαηνηθία θαηαηάζζνληαη, θαηά θαζεζηώο ηδηνθηεζίαο (Πίλαθαο 4), σο εμήο: 3,7 ησλ λνηθνθπξηώλ κε ηδηόθηεηε θαηνηθία κε νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο (δάλεην, ππνζήθε, θιπ.) 6,7 ησλ λνηθνθπξηώλ κε ηδηόθηεηε θαηνηθία ρσξίο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο (δάλεην, ππνζήθε, θιπ.) 9,9 ζε ελνηθηαζκέλε θαηνηθία 9,6 ζε παξαρσξεκέλε δσξεάλ θαηνηθία Τν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ δηαβηεί ζε θαηνηθία κε ζηελόηεηα ρώξνπ αλέξρεηαη ζε 27,3 γηα ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, ζε 22,9 γηα ηνλ κε θησρό πιεζπζκό θαη ζε 42,0 γηα ηνλ θησρό πιεζπζκό (Πίλαθαο 5). Τα λνηθνθπξηά πνπ δειώλνπλ όηη επηβαξύλνληαη από ην θόζηνο ζηέγαζεο 2 αλέξρνληαη ζε 36,9 γηα ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, ζε 19,9 γηα ηνλ κε θησρό πιεζπζκό θαη 93,1 γηα ηνλ θησρό πιεζπζκό (Πίλαθαο 6). 1 Σύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ηνπο ππεύζπλνπο ησλ λνηθνθπξηώλ 2

3 Τν 41,5 ηνπ θησρνύ πιεζπζκνύ δειώλεη όηη ζηεξείηαη δηαηξνθήο πνπ πεξηιακβάλεη θάζε δεύηεξε εκέξα θνηόπνπιν, θξέαο, ςάξη ή ιαραληθά ίζεο ζξεπηηθήο αμίαο, ελώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό ηνπ κε θησρνύ πιεζπζκνύ εθηηκάηαη ζε 4,7 (Πίλαθαο 7). Τν 79,1 ηνπ θησρνύ πιεζπζκνύ θαη ην 39,1 ηνπ κε θησρνύ δειώλεη νηθνλνκηθή δπζθνιία λα αληηκεησπίζεη έθηαθηεο, αιιά αλαγθαίεο δαπάλεο ύςνπο, πεξίπνπ, 550 επξώ 3 (Πίλαθαο 7). Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα από παξαθείκελε βηνκεραλία ή πξνβιήκαηα από ηελ θπθινθνξία απηνθηλήησλ δειώλεη όηη αληηκεησπίδεη ην 26,6 ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ, ελώ πνζνζηό 19,4 ηνπ ίδηνπ πιεζπζκνύ αλαθέξεη σο πξόβιεκα ηνπο βαλδαιηζκνύο θαη ηελ εγθιεκαηηθόηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ (Πίλαθαο 8). Τν πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ πνπ δειώλεη νηθνλνκηθή αδπλακία λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή ζέξκαλζε αλέξρεηαη ζε 29,4, ελώ είλαη 48,6 γηα ην θησρό πιεζπζκό θαη 24,3 γηα ην κε θησρό πιεζπζκό (Γξάθεκα 2, Πίλαθαο 8). Γράθεκα 2. Ποζοζηηαία θαηαλοκή πιεζσζκού κε οηθολοκηθή αδσλακία γηα ηθαλοποηεηηθή ζέρκαλζε , ,4 24, Τν 37,4 ηνπ κε θησρνύ πιεζπζκνύ δειώλεη όηη επηβαξύλεηαη πάξα πνιύ από ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο ζηέγαζεο 4, ελώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό γηα ην θησρό πιεζπζκό εθηηκάηαη ζε 60,3 (Πίλαθαο 9). Τν 36,8 ηνπ πιεζπζκνύ πνπ έρεη ιάβεη θαηαλαισηηθό δάλεην γηα αγνξά αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, δειώλεη όηη δπζθνιεύεηαη πάξα πνιύ ζηελ απνπιεξσκή απηνύ ή ησλ δόζεσλ 5 (Πίλαθαο 10). 2 Έλα λνηθνθπξηό ζεσξείηαη όηη επηβαξύλεηαη από ην θόζηνο ζηέγαζεο, εάλ ην ζπλνιηθό θόζηνο ζηέγαζήο ηνπ αλέξρεηαη ζε πεξηζζόηεξν από 40 ηνπ ζπλνιηθνύ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηόο ηνπ. 3 Τν πνζό ησλ 550 επξώ απνηειεί ην κελαίν ηζνδύλακν δηαζέζηκν εηζόδεκα ηνπ εηήζηνπ θαησθιίνπ ηνπ θηλδύλνπ θηώρεηαο θαη είλαη αλεμάξηεην από ην κέγεζνο θαη ηε ζύλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνύ 4 Σηηο δαπάλεο ζηέγαζεο θύξηαο θαηνηθίαο πεξηιακβάλνληαη νη ηόθνη ησλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ, ην ελνίθην, ηα επηδόκαηα ζηέγαζεο, νη ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηνηθία (απνρέηεπζε, απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, θνηλόρξεζηα θιπ.), νη θόξνη ηεο θαηνηθίαο,, ε ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη νη επηζθεπέο θαη ην θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ θνηλήο σθέιεηαο (ύδξεπζε, ειεθηξηθή ελέξγεηα, θπζηθό αέξην, θαύζηκα ) 3

4 Τν 57,9 ηνπ θησρνύ πιεζπζκνύ δειώλεη δπζθνιία ζηελ πιεξσκή πάγησλ ινγαξηαζκώλ εγθαίξσο 6, όπσο απηώλ ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηνπ λεξνύ, ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ, θιπ. (Πίλαθαο 11). Τν 59,0 ηνπ θησρνύ πιεζπζκνύ αλαθέξεη κεγάιε δπζθνιία ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλήζσλ αλαγθώλ ηνπ κε ην ζπλνιηθό κεληαίν ή εβδνκαδηαίν εηζόδεκά ηνπ (Πίλαθαο 12). Τν ειάρηζην κέζν θαζαξό κεληαίν εηζόδεκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ ησλ λνηθνθπξηώλ ηεο Φώξαο αλέξρεηαη, θαηά δήισζή ηνπο, ζε επξώ. Τα θησρά λνηθνθπξηά ρξεηάδνληαη επξώ, ελώ ηα κε θησρά λνηθνθπξηά επξώ (Πίλαθαο 13). Τν 22,8 ηνπ θησρνύ πιεζπζκνύ, ην 9,0 ηνπ κε θησρνύ πιεζπζκνύ θαη ην 11,9 ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ δε δηαζέηνπλ έλα ηνπιάρηζηνλ ΙΦ επηβαηεγό απηνθίλεην, ελώ ην 18,1 ησλ θησρώλ λνηθνθπξηώλ, ην 9,4 ησλ κε θησρώλ θαη ην 11,3 ηνπ ζπλόινπ ησλ λνηθνθπξηώλ δε δηαζέηνπλ πξνζσπηθό ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, αλ θαη ην ρξεηάδνληαη, ιόγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο (Πίλαθαο 14) Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιώ επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΤΑΤ, ζρεηηθά κε ηελ Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ. 5 Σηηο δόζεηο γηα αγνξά αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πεξηιακβάλνληαη ηα δάλεηα γηα θαηαλαισηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο (απηνθίλεην, δηαξθή αγαζά, δηαθνπέο, έπηπια θιπ.) θαζώο θαη νη δόζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή αγνξώλ κε πηζησηηθέο θάξηεο 6 Καηαγξάθνληαη νη πεξηπηώζεηο ησλ λνηθνθπξηώλ πνπ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο θαζπζηέξεζαλ λα πιεξώζνπλ ινγαξηαζκνύο ξεύκαηνο, λεξνύ θιπ., ιόγσ νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ 4

5 ΠΙΝΑΚΔ Πίνακαρ 1. Ποζοζηηαία θαηαλοκή ηοσ πιεζσζκού κε σιηθές ζηερήζεης θαηά θύιο θαη οκάδες ειηθηώλ: 2013 Οκάδεο ειηθηώλ Σύλνιν πιεζπζκνύ Θήιεηο Άξξελεο Σύλνιν 20,3 20,3 20, , ,6 21,5 21, ,7 15,0 12,1 Πίνακαρ 2. Μέζος όρος αγαζώλ θαη σπερεζηώλ ποσ ζηερούληαη ηα λοηθοθσρηά, θαηά θύιο θαη οκάδες ειηθηώλ: 2013 Οκάδεο ειηθηώλ Σύλνιν πιεζπζκνύ Θήιεηο Άξξελεο Σύλνιν 3,9 3,9 3, , ,9 4,0 3, ,7 3,7 3,6 Πίνακαρ 3. Ποζοζηηαία θαηαλοκή ηοσ πιεζσζκού κε σιηθές ζηερήζεης εθπαίδεσζες θαη οκάδες ειηθηώλ: 2013 θαηά επίπεδο Οκάδεο ειηθηώλ Δπίπεδν εθπαίδεπζεο Σύλνιν 22,2 Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 35,2 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 23,2 Τξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 9,4 Σύλνιν 19,7 Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 25,0 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 21,4 Τξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 8,4 5

6 Πίνακαρ 4. Καηαλοκή ηφλ λοηθοθσρηώλ κε ειιείυεης βαζηθώλ αλέζεφλ ζηελ θαηοηθία θαηά ηδηοθηεζηαθό θαζεζηώς: 2013 Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο Ιδηόθηεηε κε νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 3,7 Ιδηόθηεηε ρσξίο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 6,7 Δλνηθηαζκέλε 9,9 Παξαρσξεκέλε δσξεάλ 9,6 Πίνακαρ 5. Καηαλοκή ηοσ πιεζσζκού ποσ δηαβηεί ζε θαηοηθία κε ζηελόηεηα τώροσ θαηά θύιο θαη οκάδες ειηθηώλ θαη κε δηάθρηζε ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013 Σύλνιν Οκάδεο ειηθηώλ Σύλνιν πιεζπζκνύ Θήιεηο Άξξελεο Σύλνιν 27,3 27,0 27,6 Με θησρόο 22,9 22,6 23,2 Φησρόο 42,0 41,3 42,8 Σύλνιν 32,9 Με θησρόο 26,4 Φησρόο 48,7 Σύλνιν 29,9 28,9 30,8 Με θησρόο 25,5 24,3 26,7 Φησρόο 43,7 43,0 44,5 Σύλνιν 14,4 15,8 12,6 Με θησρόο 13,0 14,1 11,7 Φησρόο 22,2 24,8 18,3 6

7 Πίνακαρ 6. Καηαλοκή λοηθοθσρηώλ κε επηβάρσλζε από ηο θόζηος ζηέγαζες θαηά θύιο, οκάδες ειηθηώλ θαη κε δηάθρηζε ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013 Σύλνιν Οκάδεο ειηθηώλ Σύλνιν πιεζπζκνύ Θήιεηο Άξξελεο Σύλνιν 36,9 38,5 35,2 Με θησρόο 19,9 21,5 18,4 Φησρόο 93,1 93,1 93,2 Σύλνιν 44,0 Με θησρόο 24,3 Φησρόο 92,4 Σύλνιν 38,1 39,5 36,7 Με θησρόο 20,4 21,5 19,3 Φησρόο 93,9 93,9 93,9 Σύλνιν 26,7 31,3 21,1 Με θησρόο 15,4 19,7 10,2 Φησρόο 90,7 91,3 89,8 Πίνακαρ 7. Οηθολοκηθή αδσλακία ηθαλοποίεζες βαζηθώλ αλαγθώλ ηοσ λοηθοθσρηού κε δηάθρηζε ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013 Βαζηθέο αλάγθεο Πιεξσκή γηα κία εβδνκάδα δηαθνπώλ 45,9 78,7 37,2 Γηαηξνθή πνπ λα πεξηιακβάλεη θάζε δεύηεξε εκέξα θνηόπνπιν, θξέαο, ςάξη ή ιαραληθά ίζεο ζξεπηηθήο αμίαο Αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αιιά αλαγθαίσλ δαπαλώλ αμίαο ύςνπο, πεξίπνπ, 550 επξώ 12,5 41,5 4,7 47,5 79,1 39,1 7

8 Πίνακαρ 8. Καηαλοκή ηφλ λοηθοθσρηώλ κε προβιήκαηα ζηης ζσλζήθες ζηέγαζες κε δηάθρηζε ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013 Πξνβιήκαηα ζηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο Γηαξξνή ζηε ζηέγε, πγξαζία, ζε ηνίρνπο, παηώκαηα, ζεκέιηα ή ζάπηα θνπθώκαηα 13,9 20,6 12,2 Γηαβίσζε ζε ζθνηεηλά δσκάηηα 7,1 11,0 6,0 Θόξπβνο από ηνπο γείηνλεο ή ηνλ δξόκν (ζπγθνηλσλία, βηνκεραλία θιπ.) Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα από βηνκεραλία ή θπθινθνξία απηνθηλήησλ 24,5 24,2 24,6 26,6 24,9 27,0 Βαλδαιηζκνί θαη εγθιεκαηηθόηεηα 19, ,3 Έιιεηςε ινπηξνύ 0,9 2,1 0,6 Έιιεηςε εζσηεξηθήο ηνπαιέηαο 0,7 1,5 0,5 Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα ηθαλνπνηεηηθή ζέξκαλζε 29,4 48,6 24,3 Πίνακαρ 9. Καηαλοκή ηφλ λοηθοθσρηώλ κε επηβάρσλζε από ηης δαπάλες ζηέγαζες κε δηάθρηζε ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013 Βαζκόο επηβάξπλζεο Μεγάινο 42,2 60,3 37,4 Μέηξηνο 54,1 37,4 58,5 Μεδεληθόο 3,7 2,3 4,1 Πίνακαρ 10. Καηαλοκή ηφλ λοηθοθσρηώλ κε δσζθοιία αποπιερφκής δαλείφλ ή αγορώλ κε δόζεης κε δηάθρηζε ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013 Βαζκόο δπζθνιίαο Μεγάινο 36,8 44,1 35,3 Μέηξηνο 58,2 55,5 58,7 Μεδεληθόο 5,0,4 6,0 8

9 Πίνακαρ 11. Καηαλοκή ηφλ λοηθοθσρηώλ κε δσζθοιίες αληαπόθρηζες ζηελ πιερφκή πάγηφλ ιογαρηαζκώλ κε δηάθρηζε ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013 Πάγηνη ινγαξηαζκνί Δλνίθην γηα ηελ θαηνηθία ή δόζε δαλείνπ θύξηαο θαηνηθίαο Πάγηνη ινγαξηαζκνί (ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λεξνύ, θπζηθνύ αεξίνπ θιπ.) Γόζεηο πηζησηηθώλ θαξηώλ ή δόζεηο δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο θ.ά., ή αγνξέο κε δόζεηο 42,0 66,6 35,2 33,3 57,9 26,7 44,0 63,4 39,9 Πίνακαρ 12. Καηαλοκή ηφλ λοηθοθσρηώλ κε δσζθοιία αληηκεηώπηζες ζσλήζφλ αλαγθώλ ηφλ λοηθοθσρηώλ κε ηο ζσλοιηθό κεληαίο ή εβδοκαδηαίο εηζόδεκά ηοσς κε δηάθρηζε ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013 Βαζκόο δπζθνιίαο Μεγάιε δπζθνιία 37,1 59,0 31,3 Γπζθνιία 39,1 32,6 40,8 Μηθξή δπζθνιία 17,0 6,7 19,8 Σρεδόλ εύθνια 4,8 1,0 5,8 Δύθνια 1,7 0,4 2,1 Πνιύ εύθνια 0,3 0,3 0,3 Πίνακαρ 13. Καηαλοκή ηφλ λοηθοθσρηώλ κε ειάτηζηο κεληαίο θαζαρό εηζόδεκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηφλ ζσλήζφλ αλαγθώλ ηφλ λοηθοθσρηώλ κε δηάθρηζε ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013 σε ευρώ Διάρηζην κεληαίν θαζαξό εηζόδεκα Πίνακαρ 14. Ποηόηεηα δφής ηφλ λοηθοθσρηώλ κε δηάθρηζε ζε θηφτό θαη κε θηφτό πιεζσζκό: 2013 Καηεγνξίεο: Έγρξσκε ηειεόξαζε 0, ,4 Τειέθσλν 0,7 1,9 0,4 Πξνζσπηθό ειεθηξνληθό ππνινγηζηή 11,3 18,1 9,4 Πιπληήξην ξνύρσλ 2,1 4,2 1,6 ΙΦ επηβαηεγό απηνθίλεην 11,9 22,8 9,0 9

10 ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ Έρεσλα Δηζοδήκαηος θαη σλζεθώλ Γηαβίφζες ηφλ Νοηθοθσρηώλ (European Union - Statistics on Income and Living Conditions - EU-SILC) Η Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ (EU-SILC) απνηειεί κέξνο ελόο θνηλνηηθνύ ζηαηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ όια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αληηθαηέζηεζε, από ην 2003, ην επξσπατθό panel λνηθνθπξηώλ (European Community Household Panel, ECHP), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πνηνηηθή βειηίσζε ησλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζηε θηώρεηα θαη ζηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό. Βαζηθόο ζηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε, ζε επξσπατθό θαη εζληθό επίπεδν, ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ λνηθνθπξηώλ ζε ζρέζε, θπξίσο, κε ην εηζόδεκά ηνπο. Η έξεπλα απνηειεί ηε βαζηθή πεγή αλαθνξάο ησλ ζπγθξηηηθώλ ζηαηηζηηθώλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό ζε επξσπατθό επίπεδν. Η ζπγθξηζηκόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ζεσξείηαη εμαζθαιηζκέλε, αθνύ ε έξεπλα δηελεξγείηαη ζε όια ηα θξάηε κέιε, ρξεζηκνπνηώληαο θνηλέο κεηαβιεηέο θαη νξηζκνύο. Νοκηθό πιαίζηο Η έξεπλα δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Δπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ θαη Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο Κνηλνηηθέο ζηαηηζηηθέο γηα ην εηζόδεκα θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο (EU-SILC) κε αξηζ. 1177/2003 θαη δηελεξγείηαη από ηελ ΔΛΣΤΑΤ κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ. Περίοδος αλαθοράς ηοσ εηζοδήκαηος Η πεξίνδνο αλαθνξάο ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη ην πξνεγνύκελν ηεο έξεπλαο εκεξνινγηαθό έηνο. Κάισυε Η έξεπλα θαιύπηεη όια ηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά ηεο Φώξαο κε ηα κέιε ηνπο, αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο ή νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Εξαιπούνηαι από ηην έπεςνα: Οη ζπιινγηθέο θαηνηθίεο, όπσο μελνδνρεία, παλζηόλ, λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, ζηξαηόπεδα, αλακνξθσηήξηα θιπ. Σπιινγηθέο θαηνηθίεο ζεσξνύληαη θαη ηα λνηθνθπξηά πνπ παξέρνπλ ζηέγε κε δηαηξνθή ζε άλσ ησλ πέληε ηξνθίκνπο. Τα λνηθνθπξηά κε κέιε μέλνπο ππεθόνπο πνπ ππεξεηνύλ ζε μέλεο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο. Μεζοδοιογία Η έξεπλα είλαη δεηγκαηνιεπηηθή κε ζρεδηαζκό κε κεξηθώο επηθαιππηόκελν δείγκα (rotational integrated design), πνπ επηιέρηεθε σο ν πιένλ θαηάιιεινο γηα εληαία ζπγρξνληθή θαη δηαρξνληθή έξεπλα. Η ηειηθή δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα είλαη ην λνηθνθπξηό. Οη κνλάδεο αλάιπζεο είλαη ηα λνηθνθπξηά θαη ηα κέιε ηνπο. Η δηαρξνληθή δνκή ηνπ δείγκαηνο δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα ελαιιαζζόκελα ππν-δείγκαηα (panels), θαζέλα από ηα νπνία είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ πιεζπζκνύ θαη δηαξθεί ηέζζεξα ρξόληα. Γηα θάζε δύν δηαδνρηθά ρξόληα ππάξρεη κεξηθή επηθάιπςε (75) ησλ panels. Κάζε ρξόλν έλα panel εγθαηαιείπεη ην δείγκα θαη έλα λέν panel επηιέγεηαη. Τν ζρήκα ελαιιαγήο άξρηζε από ην πξώην έηνο (2003). Γηα λα ππάξμεη πιήξεο δείγκα ην πξώην έηνο ηεο έξεπλαο, ηα ηέζζεξα panels άξρηζαλ ηαπηόρξνλα. Γηα ηε δηαρξνληθή ζπληζηώζα ηνπ ΔU-SILC, ηα άηνκα πνπ επηιέγνληαη, αξρηθά, εξεπλώληαη γηα πεξίνδν ηεζζάξσλ ρξόλσλ ίζε κε ηε δηάξθεηα ηνπ θάζε panel. Η έξεπλα EU-SILC βαζίδεηαη ζε δηζηαδηαθή ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία λνηθνθπξηώλ από πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ 2001 θαη θαιύπηεη πιήξσο ηνλ πιεζπζκό αλαθνξάο. Ο ζρεδηαζκόο ηεο δεηγκαηνιεςίαο πεξηιακβάλεη δύν επίπεδα ζηξσκάησζεο: i. Τν πξώην επίπεδν είλαη γεσγξαθηθή ζηξσκάησζε πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαίξεζε ηεο Φώξαο ζε Πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζην επξσπατθό επίπεδν δηακέξηζεο NUTS II, ελώ ηα δύν κεγάια πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ζπγθξνηνύλ ρσξηζηά γεσγξαθηθά ζηξώκαηα. ii. Τν δεύηεξν επίπεδν ζηξσκάησζεο είλαη ε ηαμηλόκεζε ησλ νηθηζκώλ, κέζα ζε θάζε Πεξηθέξεηα, ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αζηηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο. >= θαηνίθνπο θαηνίθνπο θαηνίθνπο θαηνίθνπο Η ζηξσκάησζε ησλ δύν κεγάισλ πνιενδνκηθώλ ζπγθξνηεκάησλ έγηλε θαηά απνγξαθηθέο επνπηείεο. Τν δείγκα ησλ ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ επηιέγεηαη ζε δύν ζηάδηα. Σην πξώην ζηάδην, έλα ηπραίν δείγκα κνλάδσλ επηθαλείαο (θαηνηθεκέλσλ γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ πνπ πεξηθιείνληαη από 10

11 θπζηθά ή ηερλεηά όξηα) επηιέγεηαη κε ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία από θάζε ηειηθό ζηξώκα κε πηζαλόηεηα επηινγήο ηεο θάζε κνλάδαο αλάινγε ηνπ αξηζκνύ ησλ ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ πνπ απηή πεξηέρεη. Σην δεύηεξν ζηάδην, έλα ζπζηεκαηηθό ηπραίν δείγκα ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ επηιέγεηαη κε δεδνκέλν δεηγκαηνιεπηηθό θιάζκα, από ηνλ ζύγρξνλν πιεζπζκό ησλ λνηθνθπξηώλ (κε βάζε πξνκέηξεζε πνπ γίλεηαη ζην πεδίν) θάζε επηιεγκέλεο κνλάδαο επηθάλεηαο. Μέγεζος δείγκαηος Καηά ην 2013, ε έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε ηειηθό δείγκα λνηθνθπξηώλ θαη ζε κέιε ησλ λνηθνθπξηώλ απηώλ, εθ ησλ νπνίσλ ειηθίαο 16 εηώλ θαη άλσ. Ο κέζνο όξνο κειώλ ππνινγίζηεθε αλά λνηθνθπξηό ζηα 2,5. ηαζκίζεης Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο έξεπλαο ηα ζηνηρεία θάζε αηόκνπ θαη θάζε λνηθνθπξηνύ ηνπ δείγκαηνο πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε έλαλ αλαγσγηθό ζπληειεζηή. Ο αλαγσγηθόο ζπληειεζηήο πξνθύπηεη σο ην γηλόκελν ησλ αθόινπζσλ ηξηώλ παξαγόλησλ (ζηαζκίζεσλ): α) ηεο αληίζηξνθεο πηζαλόηεηαο επηινγήο ηνπ αηόκνπ, πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ αληίζηξνθε πηζαλόηεηα επηινγήο ηνπ λνηθνθπξηνύ, β) ηνπ αληίζηξνθνπ ηνπ πνζνζηνύ απόθξηζεο ησλ λνηθνθπξηώλ εληόο ηνπ ζηξώκαηνο, γ) ελόο δηνξζσηηθνύ ζπληειεζηή, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη θαηά ηξόπν ώζηε: η) Η εθηίκεζε ησλ αηόκσλ, θαηά θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ, πνπ ζα πξνθύςεη αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα λα ζπκπίπηεη κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό πνπ ππνινγίζηεθε κε πξνβνιή γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηεο έξεπλαο θαη βαζίζηεθε ζηε Φπζηθή Κίλεζε Πιεζπζκνύ (Απνγξαθή Πιεζπζκνύ 2011 θαη Γελλήζεηο, Θάλαηνη, Μεηαλάζηεπζε). ηη) Η εθηίκεζε ησλ λνηθνθπξηώλ, θαηά ηάμε κεγέζνπο (1, 2, 3, 4 ή 5+ κέιε) θαη θαηά ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο, λα ζπκπίπηεη κε απηή ηνπ έηνπο αλαθνξάο πνπ ππνινγίζηεθε κε πξνβνιή βαζηζκέλε ζηε δηαρξνληθή ηάζε ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ ησλ εηώλ 2001 θαη Ιζοδύλακο εηζόδεκα Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπλνιηθνύ ηζνδύλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνύ ιακβάλεηαη ππόςε ην ζπλνιηθό θαζαξό εηζόδεκα, δειαδή ην εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θόξσλ θαη ησλ εηζθνξώλ γηα θνηλσληθή αζθάιηζε, πνπ ιακβάλεηαη από όια ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ. Σπγθεθξηκέλα, νη εηζνδεκαηηθέο ζπληζηώζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλα είλαη: Τν εηζόδεκα από εξγαζία Τν εηζόδεκα από πεξηνπζία Οη θνηλσληθέο παξνρέο θαη νη ζπληάμεηο Οη ρξεκαηηθέο κεηαβηβάζεηο από άιια λνηθνθπξηά Τν ηεθκαξηό εηζόδεκα από ηε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηεο επηρείξεζεο Ωο ηζνδύλακν δηαζέζηκν αηνκηθό εηζόδεκα νξίδεηαη ην ζπλνιηθό δηαζέζηκν εηζόδεκα ηνπ λνηθνθπξηνύ κεηά ηε δηαίξεζή ηνπ κε ην ηζνδύλακν κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνύ. Τν ηζνδύλακν κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνύ ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε θιίκαθα ηνπ ΟΟΣΑ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ θαηαλνκή θαηά άηνκν ζεσξείηαη, κε βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκό, όηη ην θάζε κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ θαηέρεη ην ίδην εηζόδεκα πνπ αληηζηνηρεί ζην ηζνδύλακν δηαζέζηκν εηζόδεκα. Απηό ζεκαίλεη όηη ην θάζε κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ απνιακβάλεη ην ίδην επίπεδν δηαβίσζεο. Σπλεπώο, ζηελ θαηά άηνκν θαηαλνκή, ην εηζόδεκα πνπ απνδίδεηαη ζε θάζε άηνκν δελ αληηπξνζσπεύεη ρξεκαηηθή απνιαβή, αιιά έλαλ δείθηε επηπέδνπ δηαβίσζεο. Τν ζπλνιηθό δηαζέζηκν εηζόδεκα ελόο λνηθνθπξηνύ ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ εηζνδεκάησλ ησλ κειώλ ησλ λνηθνθπξηώλ (εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο, από απηναπαζρόιεζε, ζπληάμεηο, επηδόκαηα αλεξγίαο, εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία, νηθνγελεηαθά επηδόκαηα, ηαθηηθέο ρξεκαηηθέο κεηαβηβάζεηο θιπ.), δειαδή ηνπ ζπλόινπ ησλ θαζαξώλ απνδνρώλ από όιεο ηηο πεγέο εηζνδήκαηνο, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ηπρόλ παξνρώλ πξνο άιια λνηθνθπξηά. Σην πνζό απηό πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ν θόξνο πνπ, ελδερνκέλσο, επηζηξάθεθε θαη αθνξνύζε ζηελ εθθαζάξηζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Κιίκαθα ηζοδσλακίας Τν ηζνδύλακν κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνύ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηξνπνπνηεκέλε θιίκαθα ηνπ ΟΟΣΑ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νξίδεηαη ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 1 γηα ηνλ πξώην ελήιηθα, 0,5 γηα ην δεύηεξν ελήιηθα θαη κέιε 14 εηώλ θαη άλσ θαη 0,3 γηα παηδηά 13 εηώλ θαη θάησ. Παξάδεηγκα: Τν εηζόδεκα ηνπ λνηθνθπξηνύ κε δύν ελήιηθεο θαη δύν παηδηά θάησ ησλ 14 εηώλ δηαηξείηαη κε ην ζπληειεζηή ηζνδπλακίαο 1+0,5+2Φ0,3= 2,1, γηα λνηθνθπξηό κε δύν ελήιηθεο δηά 1,5, γηα λνηθνθπξηό κε 2 ελήιηθεο θαη 2 παηδηά ειηθίαο 14 εηώλ θαη άλσ δηά 2,5 θιπ. Καηάζηαζε πιεζσζκού Φηφτός πιεζσζκός: Ο πιεζπζκόο πνπ έρεη εηζόδεκα κηθξόηεξν ή ίζν από ην θαηώθιη ηεο θηώρεηαο Με Φηφτός πιεζσζκός: Ο πιεζπζκόο πνπ έρεη εηζόδεκα κεγαιύηεξν από ην θαηώθιη ηεο θηώρεηαο 11

12 Γείθηες Τιηθή ζηέρεζε: Πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο κε απνηέιεζκα λα ζηεξνύληαη ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ βαζηθώλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ από ην ζύλνιν ησλ ελλέα: (1) Γπζθνιίεο αληαπόθξηζεο ζηελ πιεξσκή πάγησλ ινγαξηαζκώλ όπσο ελνίθην ή δόζε δαλείνπ, πάγηνη ινγαξηαζκνί (ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λεξνύ, θπζηθνύ αεξίνπ θιπ.), δόζεηο πηζησηηθώλ θαξηώλ ή δόζεηο δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο θ.ά., ή αγνξέο κε δόζεηο θύξηαο θαηνηθίαο (2) Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα πιεξσκή κηαο εβδνκάδαο δηαθνπώλ (3) Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα δηαηξνθή πνπ λα πεξηιακβάλεη θάζε δεύηεξε εκέξα θνηόπνπιν, θξέαο, ςάξη ή ιαραληθά ίζεο ζξεπηηθήο αμίαο (4) Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα αληηκεηώπηζε έθηαθησλ, αιιά αλαγθαίσλ δαπαλώλ αμίαο πεξίπνπ 550 επξώ (5) Οηθνλνκηθή αδπλακία λα δηαζέηνπλ ηειέθσλν (πεξηιακβάλεηαη θαη ην θηλεηό ηειέθσλν) (6) Οηθνλνκηθή αδπλακία λα δηαζέηνπλ έγρξσκε ηειεόξαζε (7) Οηθνλνκηθή αδπλακία λα δηαζέηνπλ πιπληήξην ξνύρσλ (8) Οηθνλνκηθή αδπλακία λα δηαζέηνπλ ΙΦ επηβαηεγό απηνθίλεην θαη (9) Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα ηθαλνπνηεηηθή ζέξκαλζε Καηαλοκή ηοσ πιεζσζκού ποσ δηαβηεί ζε ζηελόηεηα τώροσ, θαηά νκάδεο ειηθηώλ, θύιν θαη θαηάζηαζε πιεζπζκνύ Έλα κέινο ζεσξείηαη όηη έρεη ζηελόηεηα ρώξνπ εάλ ην λνηθνθπξηό ηνπ δελ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ - έλα δσκάηην γηα ην λνηθνθπξηό - έλα δσκάηην γηα θάζε δεπγάξη - έλα δσκάηην γηα θάζε άγακν κέινο ειηθίαο 18 εηώλ θαη άλσ - έλα δσκάηην γηα δπν άγακα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ ηνπ ίδηνπ θύινπ ειηθίαο 12 έσο 17 εηώλ - έλα δσκάηην γηα θάζε άγακν κέινο δηαθνξεηηθνύ θύινπ ειηθίαο 12 έσο 17 εηώλ - έλα δσκάηην γηα θάζε δύν κέιε ειηθίαο θάησ ησλ 12 εηώλ Διιείυεης βαζηθώλ αλέζεφλ ηες θαηοηθίας Έλα λνηθνθπξηό ζεσξείηαη όηη έρεη έιιεηςε βαζηθώλ αλέζεσλ ηεο θαηνηθίαο, εάλ έρεη: - Γηαξξνή ζηε ζηέγε, πγξαζία ζηνπο ηνίρνπο, ζηα παηώκαηα, ζηα ζεκέιηα ή ππάξρνπλ ζάπηεο θάζεο ζηα παξάζπξα ή ζάπηα παηώκαηα - Σθνηεηλά δσκάηηα - Δζσηεξηθή ηνπαιέηα - Δζσηεξηθό ινπηξό ή ληνπο Έλα λνηθνθπξηό ζεσξείηαη όηη επηβαρύλεηαη από ηο θόζηος ζηέγαζες, εάλ ην ζπλνιηθό θόζηνο ζηέγαζήο ηνπ αλέξρεηαη ζε πεξηζζόηεξν από 40 ηνπ ζπλνιηθνύ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηόο ηνπ. Παραποκπές Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο (πίλαθεο, γξαθήκαηα, κεζνδνινγία) ζρεηηθά κε ηελ Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ ηεο Φώξαο κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΤΑΤ ζην ζύλδεζκν «Σηαηηζηηθά Θέκαηα > Δηζόδεκα Γαπάλεο Ννηθνθπξηώλ». 12

ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ

ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 27 / 02 / 2015 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ Η Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) δηελήξγεζε γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Greek Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Περίληψη στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ»

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» στο πλαίσιο τηρ ππάξηρ «Σύστημα Παπαγωγήρ Δεικτών Υγειονομικού Χάπτη» Δ Η

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΟ Α Μάθημα 1 ο Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ 1.1 Ειζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο όπσο ηε κειινληηθή αμία, ηελ παξνύζα

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΟΙ ΑΝΑΓΚΔ ΓΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ, ΓΙΑΣΡΟΦΗ, ΚΑΙ ΔΝΓΤΗ- ΤΠΟΓΤΗ

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΟΙ ΑΝΑΓΚΔ ΓΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ, ΓΙΑΣΡΟΦΗ, ΚΑΙ ΔΝΓΤΗ- ΤΠΟΓΤΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα