Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξη Ψηφιακϊν Τπηρεςιϊν για την Ιερά Μητρόπολη Ηακφνθου Αναθζτουςα Αρχή: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: ,63 χωρίσ ΦΡΑ Προχπολογιςμόσ: ,00 με ΦΡΑ Διάρκεια: 6 μινεσ και το αργότερο ζωσ 30/10/2015 Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτόσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομηνίεσ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ Αποςτολήσ ςτην Τπηρεςία Επιςήμων Εκδόςεων τησ Ε.Ε: Δημοςίευςησ ςτο ΦΕΚ Δημοςίων υμβάςεων : Αποςτολήσ και δημοςίευςησ ςτον Ελληνικό Σφπο HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE και HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΠ:

2 Μζροσ Γ: Τποδείγματα και Πίνακεσ υμμόρφωςησ Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 2 ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ... 4 C1. Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών... 4 C1.1 Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ... 4 C1.2 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτζλεςησ φμβαςησ... 6 C1.3 Εγγυητική Επιςτολή Προκαταβολήσ... 8 C1.4 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Λειτουργίασ C2. Τπόδειγμα Βιογραφικοφ ημειώματοσ C3. Πίνακεσ υμμόρφωςησ C3.1 Τπηρεςίεσ Ψηφιοποίηςησ και Σεκμηρίωςησ C3.2 Οπτική αναγνϊριςη χαρακτήρων C3.3 Διαλειτουργικότητα C3.4 υμβατότητα με Europeana C3.5 Μόνιμοι προςδιοριςτζσ (διευθφνςεισ) πόρων ψηφιακοφ πολιτιςτικοφ αποθζματοσ C3.6 Πολυκαναλικότητα C3.7 Προδιαγραφζσ παρουςίαςησ και διάθεςησ για εικόνεσ C3.8 Λογιςμικό Σεκμηρίωςησ και Διαχείριςησ Περιεχομζνου C3.9 Λογιςμικό Διαχείριςησ Εγγράφων και ροϊν εργαςιϊν C3.10 Λογιςμικό διαχείριςησ πρωτοκόλλου C3.11 Λογιςμικό Διαχείριςησ Βάςησ Δεδομζνων C3.12 Λογιςμικό Virtualization C3.13 Λογιςμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογϊν (Open Source) C3.14 Λογιςμικό Εξυπηρετητή Διαδικτφου (Open Source) C3.15 Ψηφιοποιητήσ C3.16 ταθμοί Εργαςίασ Ψηφιοποίηςησ C3.17 Εξυπηρετητήσ για την φιλοξενία των αρχείων που θα ψηφιοποιοφνται C3.18 Λειτουργική Ενότητα "Ψηφιακοφ αποθετηρίου Ιεράσ Μητρόπολησ" C3.19 Λειτουργική Ενότητα "Διαδικτυακήσ πλατφόρμασ εξυπηρζτηςησ πολιτϊν (eservices: Ληξιαρχείο, άδειεσ γάμου, βαπτίςεισ, κηδείεσ, πιςτοποιητικό αγαμίασ" C3.20 Λειτουργική Ενότητα "Εφαρμογήσ εικονικήσ περιήγηςησ" Σελίδα 2 από 93

3 C3.21 Λειτουργική Ενότητα "Εφαρμογήσ Εικονικοφ Μουςείου με προαφλιο χϊρο" 72 C3.22 Λειτουργική Ενότητα "Διαδικτυακήσ Πφλησ Πολιτιςμοφ Ιεράσ Μητρόπολησ" 73 C3.23 Λειτουργική Ενότητα "Τποςφςτημα Θεματικήσ Κοινωνικήσ Δικτφωςησ" C3.24 Λειτουργική Ενότητα "Τποςφςτημα Προϊθηςησ και Διάθεςησ Μοναςτηριακϊν Προϊόντων" C3.25 Λειτουργική Ενότητα «Διαδικτυακήσ εφαρμογήσ διαχείριςησ ψηφιακήσ βιβλιοθήκησ με δυνατότητα απομακρυςμζνου δανειςμοφ βιβλίων» C3.26 Λειτουργική Ενότητα "Εφαρμογήσ γεωγραφικήσ απεικόνιςησ ςημείων ενδιαφζροντοσ για την αποτφπωςη επιλεγμζνων ςημείων ςημαντικοφ θρηςκευτικοφ ενδιαφζροντοσ (ιςτορικοί χϊροι, μνημεία, μοναςτήρια κλπ.) ςε ςφςτημα GIS και παροχή πληροφόρηςησ μζςω Διαδικτυακήσ Πφλησ και κινητοφ τηλεφϊνου" C3.27 Λειτουργική Ενότητα "Native εφαρμογήσ για κινητά ios, Windows και Android πλοηγοφ και ξεναγοφ θρηςκευτικοφ τουριςμοφ ςε μονζσ τησ Ιεράσ Μητρόπολησ" C4. Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ C4.1 Πληροφοριακό φςτημα C4.1.1 Εξοπλιςμόσ C4.1.2 Ζτοιμο Λογιςμικό C4.1.3 Εφαρμογι/ζσ C4.1.4 Υπθρεςίεσ C4.1.5 Άλλεσ δαπάνεσ C4.1.6 Υποςτιριξθ κατά τθ Δοκιμαςτικι Λειτουργία ςε πραγματικζσ επιχειρθςιακζσ ςυνκικεσ (ζωσ τθν οριςτικι παραλαβι) C4.2 Εκπαίδευςη χρηςτϊν C4.3 υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Οικονομικήσ Προςφοράσ Ζργου Σελίδα 3 από 93

4 ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ C1. Τποδείγματα Εγγυητικϊν Επιςτολϊν C1.1 Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Διεφκυνςθ: Ιαςίου 1 Κολωνάκι, Τ.Κ , Ακινα Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αριθμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ.. οδόσ. αρικμόσ ΤΚ..,} {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν α).... οδόσ... αρικμόσ...τκ β).. οδόσ... αρικμόσ...τκ γ).. οδόσ... αρικμόσ...τκ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ).. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου).. ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Σελίδα 4 από 93

5 Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.} {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν (Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 5 από 93

6 C1.2 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτζλεςησ φμβαςησ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Διεφκυνςθ: Ιαςίου 1 Κολωνάκι, Τ.Κ , Ακινα Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αριθμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου)... ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ Σελίδα 6 από 93

7 αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 7 από 93

8 C1.3 Εγγυητική Επιςτολή Προκαταβολήσ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Διεφκυνςθ: Ιαςίου 1 Κολωνάκι, Τ.Κ , Ακινα Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αριθμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ. Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του % τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ευρϊ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό...και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). για εκτζλεςθ του ζργου (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι)... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε Σελίδα 8 από 93

9 βάροσ τθσ Εταιρίασ ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 9 από 93

10 C1.4 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Λειτουργίασ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Διεφκυνςθ: Ιαςίου 1 Κολωνάκι, Τ.Κ , Ακινα Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αρ.... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ... (<ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ>), για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό που αφορά. ςυνολικισ αξίασ. ςφμφωνα με τθ με αρικμό. Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Σελίδα 10 από 93

11 Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 11 από 93

12 C2. Τπόδειγμα Βιογραφικοφ ημειϊματοσ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Επϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θμερομηνία Γζννηςησ: Σηλζφωνο: Fax: Διεφθυνςη Κατοικίασ: / / Όνομα: Μητρϊνυμο: Σόποσ Γζννηςησ: ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Όνομα Ιδρφματοσ Σίτλοσ Πτυχίου Ειδικότητα Θμερομηνία Απόκτηςησ Πτυχίου ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΣΕΛΕΧΟΤ (ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ζργο (ή Θζςη) Εργοδότησ Ρόλοσ 1 και Καθήκοντα ςτο Ζργο (ή Θζςη) Απαςχόληςη ςτο Ζργο Περίοδοσ (από ζωσ) ΑΜ 2 / / - 1 Ωσ όλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετϊν, Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. Σελίδα 12 από 93

13 / / / / - / / / / - / / Σελίδα 13 από 93

14 C3. Πίνακεσ υμμόρφωςησ Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων. C3.1 Τπηρεςίεσ Ψηφιοποίηςησ και Σεκμηρίωςησ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ O Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ ψθφιοποίθςθσ, επεξεργαςίασ και προςταςίασ των τεκμθρίων, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτισ ςχετικζσ παραγράφουσ, Μζροσ Α τθσ παροφςθσ Θ διαδικαςία μεταφοράσ πρωτοτφπων για ψθφιοποίθςθ κακορίηεται ςαφϊσ και διαςφαλίηει τθν ακεραιότθτα των πρωτοτφπων Θ διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ κα πραγματοποιθκεί ςτο χϊρο που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι. Κανζνα τεκμιριο δεν κα απομακρυνκεί από τον υποδεικνυόμενο χϊρο Θ μεκοδολογία και οι τεχνικζσ ψθφιοποίθςθσ κα εξαρτϊνται από το προσ ψθφιοποίθςθ υλικό Θ μεκοδολογία και οι τεχνικζσ ψθφιοποίθςθσ κα ακολουκοφν τα διεκνι πρότυπα Θ ονοματολογία των αρχείων πρζπει να κακορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι και να ςυνάδει με τθν ονοματολογία θ οποία ακολουκείται ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ των μουςειακϊν ενοτιτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Θ τεκμθρίωςθ και διαχείριςθ του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ κα γίνεται με χριςθ του ςυςτιματοσ που κα εγκαταςτακεί ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 14 από 93

15 Πλα τα αναλϊςιμα και ο εξοπλιςμόσ που κα απαιτθκοφν για τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν ψθφιοποίθςθσ από τον Ανάδοχο ςυμπεριλαμβανομζνου του φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ βαρφνουν τον ίδιο Θα αναφερκοφν όλεσ οι ςχετικζσ μεκοδολογίεσ και οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ αναλυτικά ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ Ο Ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ για τθν οργάνωςθ των εργαςιϊν ψθφιοποίθςθσ Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραμετροποιιςει καταλλιλωσ τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό για τθν ψθφιοποίθςθ Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διαςφαλίςει τθν εκπαίδευςθ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου που κα προτείνει για τθν ψθφιοποίθςθ ςτισ τεχνικζσ και ςτισ διαδικαςίεσ ψθφιοποίθςθσ που κα ανταποκρίνονται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ του παρόντοσ ζργου, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί θ ομοιογζνεια του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ, τόςο ςτο επίπεδο τθσ ψθφιακισ αποτφπωςθσ του υλικοφ όςο και τθσ τεκμθρίωςθσ του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ Ο Ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει τθν αναλυτικι ςφνκεςθ τθσ ομάδασ Ζργου τθσ ψθφιοποίθςθσ προσ ζγκριςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ Ζργου ψθφιοποίθςθσ κα ςυνοδεφεται από αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν τθσ. Κανζνασ εκπρόςωποσ του Αναδόχου δεν κα ζχει πρόςβαςθ ςτα προσ ψθφιοποίθςθ τεκμιρια χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Θ πρόςβαςθ των μελϊν τθσ ομάδασ Ζργου ψθφιοποίθςθσ του Αναδόχου ςτον υποδεικνυόμενο από τθν Ανακζτουςα Αρχι χϊρο ψθφιοποίθςθσ Σελίδα 15 από 93

16 κα γίνεται με επίδειξθ του ΔΑΤ Τα ζξοδα διαμονισ και μετακίνθςθσ τθσ ομάδασ Ζργου ψθφιοποίθςθσ του Αναδόχου ςτον υποδεικνυόμενο από τθν Ανακζτουςα Αρχι χϊρο κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ ψθφιοποίθςθσ κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο ΕΚΣΕΛΕΘ ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν ψθφιοποίθςθ του υλικοφ με διάφορεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ, ανάλογα με το προσ ψθφιοποίθςθ υλικό και ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα Οι εργαςίεσ ψθφιοποίθςθσ που κα λαμβάνουν χϊρα ςτον προκακοριςμζνο χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα εκτελοφνται ςτο ωράριο τθσ τελευταίασ όπωσ αυτό εκάςτοτε ιςχφει και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ αυτισ χωρίσ να παρακωλφεται το κανονικό τθσ ζργο Στα πλαίςια του ζργου κα ψθφιοποιθκεί το υλικό που περιγράφεται ςτθν Τεχνικι περιγραφι τθσ Ραροφςασ Ρροκιρυξθσ, με διαδικαςία παράδοςθσ-παραλαβισ που κα κακορίηεται πλιρωσ και κα εξαςφαλίηει το πρωτότυπο υλικό Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει ςυγκεκριμζνεσ ρυκμίςεισ των παραμζτρων για τισ οκόνεσ, τουσ ςαρωτζσ και τισ ψθφιακζσ μθχανζσ, κακϊσ και για το λογιςμικό ψθφιοποίθςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί Το κόςτοσ του λογιςμικοφ ψθφιοποίθςθσ κα επιβαρφνει τον Ανάδοχο Τα πρωτογενι αντικείμενα που κα ψθφιοποιθκοφν εμφανίηονται αναλυτικά ςτθν ενότθτα Α. Τα προσ ψθφιοποίθςθ τεκμιρια κα αρχειοκετθκοφν βάςει μεγζκουσ, υλικοφ, κατάςταςθσ και δυςκολίασ αποτφπωςθσ Σελίδα 16 από 93

17 Τα προσ ψθφιοποίθςθ τεκμιρια κα αποτυπϊνονται με φωτορεαλιςτικι τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ Θα δθμιουργθκεί ειδικόσ χϊροσ για τθν τριςδιάςτατθ αποτφπωςθ των αντικειμζνων Θα δθμιουργθκεί ειδικι καταςκευι με οπιςκοανακλαςτικοφσ ςτόχουσ για τθν ψθφιοποίθςθ αντικειμζνων όπου αυτό απαιτείται Ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίηει διαδικαςία χειροκίνθτθσ ψθφιακισ ςάρωςθσ για κάκε αντικείμενο Ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίηει διαδικαςία ψθφιακισ γλυπτικισ αποκατάςταςθσ τθν οποία κα εφαρμόςει ςε ςυγκεκριμζνα τεκμιρια ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Θ εργαςία ψθφιακισ γλυπτικισ αποκατάςταςθσ κα υποςτθρίηει τθ βελτίωςθ τθσ γεωμετρίασ ςτα τεκμιρια και ςτα μοντζλα εκείνα ςτα οποία υπάρχουν υποςκαφζσ και κρυφά ςθμεία που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν Θ λιψθ των φωτογραφιϊν των τεκμθρίων, όπου απαιτείται, κα γίνει με τεχνολογία HDR ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΕΚΜΘΡΙΩΝ Ραράδοςθ RAW αρχείων Ραράδοςθ επεξεργαςμζνου αςυμπίεςτου αρχείου TIFF Δθμιουργία τριϊν (3) αντιγράφων ςε JPEG μορφι για thumbnail, μζςθ ανάλυςθ και υψθλι ανάλυςθ Φωτοτυπθμζνο υλικό (αςπρόμαυρο) Ζντυπο υλικό (αςπρόμαυρο) dpi και 8 bit γκρι 400 dpi ι 4000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ διάςταςθ και 8 bit γκρι Σελίδα 17 από 93

18 Ζντυπο υλικό (ζγχρωμο) Χάρτεσ και γραφικά (αςπρόμαυρα) Χάρτεσ και γραφικά (ζγχρωμα) Φωτογραφίεσ (αςπρόμαυρεσ) Φωτογραφίεσ (ζγχρωμεσ) Ζργα τζχνθσ - Κειμιλια (αςπρόμαυρα) Ζργα τζχνθσ, υφάςματα (ζγχρωμα) 400 dpi ι 4000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ διάςταςθ και 24 bit 300 dpi ι 4000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ διάςταςθ και 8 bit γκρι 300 dpi ι 4000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ διάςταςθ και 24 bit 600 dpi ι 5000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ διάςταςθ και 8 bit γκρι 600 dpi ι 5000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ διάςταςθ και 24 bit 600 dpi ι pixels ςτθ μεγαλφτερθ διάςταςθ και 8 bit γκρι 600 dpi ι 5000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ Σελίδα 18 από 93

19 διάςταςθ και 24 bit Προετοιμαςία Ψηφιοποίηςησ Ο Ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ για τθν οργάνωςθ των εργαςιϊν ψθφιοποίθςθσ Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραμετροποιιςει καταλλιλωσ τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό για τθν ψθφιοποίθςθ Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διαςφαλίςει τθν εκπαίδευςθ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου που κα προτείνει για τθν ψθφιοποίθςθ ςτισ τεχνικζσ και ςτισ διαδικαςίεσ ψθφιοποίθςθσ που κα ανταποκρίνονται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ του παρόντοσ ζργου, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί θ ομοιογζνεια του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ, τόςο ςτο επίπεδο τθσ ψθφιακισ αποτφπωςθσ του υλικοφ όςο και τθσ τεκμθρίωςθσ του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν ψθφιοποίθςθ του υλικοφ με διάφορεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ, ανάλογα με το προσ ψθφιοποίθςθ υλικό και ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα κακϊσ και τισ Καλζσ πρακτικζσ και προδιαγραφζσ διαλειτουργικότθτασ για ανοικτό τεκμθριωμζνο ψθφιακό περιεχόμενο του Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει ςυγκεκριμζνεσ ρυκμίςεισ των παραμζτρων για τισ οκόνεσ, τουσ ςαρωτζσ και τισ ψθφιακζσ μθχανζσ, κακϊσ και για το λογιςμικό ψθφιοποίθςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί Θ τεκμθρίωςθ κα γίνει ανά ψθφιακό αντικείμενο ακριβϊσ όπωσ αναφζρεται ςτθν Τεχνικι Ανάλυςθ του ζργου Σελίδα 19 από 93

20 Ο Ανάδοχοσ κα προβεί ςτθν ψθφιοποίθςθ των τεκμθρίων ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Φορζα Τα ψθφιοποιθμζνα αρχεία τριςδιάςτατθσ ρεαλιςτικισ απεικόνιςθσ των τεκμθρίων κα παράγονται ςε μορφζσ STL, TOMES, IGES, STEP, JPEG KAI TIFF ςε διάφορα μεγζκθ αρχείου και αναλφςεισ ανάλογα με τθν εφαρμογι για τθν οποία προορίηονται. Τα ψθφιοποιθμζνα αρχεία των παλαιτφπων κα παράγονται ςε μορφζσ PDF και DOC. Τα αρχεία DOC κα παράγονται με τθ χριςθ τεχνολογίασ OCR κα είναι επεξεργάςιμα και κα διακζτουν Hypertext παραπομπϊν ςε ςυγγραφείσ και ςε εκδοτικοφσ οίκουσ Θα είναι δυνατι θ επεξεργαςία του αρχείου.stl ςε ειδικό λογιςμικό για τθ διόρκωςθ, αποκατάςταςθ, κακαριςμό και ψθφιακι γλυπτικι ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ Θ τεκμθρίωςθ κα γίνει ανά ψθφιακό αντικείμενο ακριβϊσ όπωσ αναφζρεται ςτθν Τεχνικι Ανάλυςθ του ζργου Αναπαράςταςθ μεταδεδομζνων ςε διαδεδομζνθ και ανταλλάξιμθ μορφι (π.χ. λεξιλόγιο Dublin Core ι κάποιο άλλο λεξιλόγιο βαςιςμζνο ςτθ γλϊςςα XML) C3.2 Οπτική αναγνϊριςη χαρακτήρων Τίτλοσ Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Ρεριγραφι Σελίδα 20 από 93

21 Οπτικι Αναγνϊριςθ Χαρακτιρων (OCR) για υποςτιριξθ αναηιτθςθσ και ευρετθρίαςθσ του πλιρουσ κειμζνου Μορφι αποτελεςμάτων OCR Μορφι αποτελεςμάτων OCR Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Ραραγωγι αδιόρκωτου OCR για το ςφνολο του προσ ψθφιοποίθςθ ζντυπου περιεχομζνου Ραράδοςθ αρχείων text και XML ςε μορφι UTF8 αδιόρκωτου OCR. Το text αρχείο πρζπει να βρίςκεται ξεχωριςτό αρχείο τφπου κωδικοποίθςθσ UTF-8 και να ςυμπεριλαμβάνει αλλαγζσ γραμμισ και ςελίδασ. Σε αναλυτικό αρχείο ςτισ πρότυπεσ μορφζσ μορφι ABBYY XML ι τθν ανοικτι μορφι hocr, που περιλαμβάνοφν ςτοιχεία κζςθσ για κάκε χαρακτιρα / λζξθ του κειμζνου και επιτρζπουν τθν παρουςίαςθ του κειμζνου με εφαρμογι φυλλομζτρθςθσ και με δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ με hit highlighting. Σελίδα 21 από 93

22 Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Ραράδοςθ τελικοφ αρχείου Εφόςον απαιτείται παράδοςθ αρχείων ςε μορφι PDF, ενςωμάτωςθ ςτο PDF αρχείο «Image PDF with hidden text» που επιτρζπει τθν αναηιτθςθ και επιλογι κειμζνου C3.3 Διαλειτουργικότητα Τίτλοσ Διαλειτουργικότθτ α ςε επίπεδο ςυςτθμάτων Εξαγωγι πλθροφορίασ ςφμφωνα με το πρότυπο RDF Διαλειτουργικότθτ α ςε επίπεδο ςφνταξθσ και δομισ Διαλειτουργικότθτ α ςε επίπεδο ςυςτθμάτων αναηιτθςθσ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ Ρεριγραφι Για τθν κωδικοποίθςθ των μεταδεδομζνων χρθςιμοποιείται το πρότυπο UTF-8. Το ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει εξαγωγι ςε XML/RDF Τα μεταδεδομζνα κάκε εγγραφισ είναι διακζςιμα για ανάκτθςθ (harvesting) ςε μορφι Dublin Core (ISO 15836:2009). Ρρζπει να υποςτθρίηεται θ ευρετθρίαςθ τουλάχιςτον των μεταδεδομζνων από ςυνικεισ διαδικτυακζσ μθχανζσ αναηιτθςθσ (Google, Bing, Yahoo). ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ NAI Σελίδα 22 από 93

23 Τίτλοσ Διαλειτουργικότθτ α ςε επίπεδο ςυςτθμάτων ψθφιακϊν βιβλιοκθκϊν και καταλόγων Διαλειτουργικότθτ α ςε επίπεδο ςφνταξθσ και δομισ μεταδεδομζνων και δεδομζνων Διαλειτουργικότθτ α ςε επίπεδο ςφνταξθσ και δομισ μεταδεδομζνων και δεδομζνων ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ Ρεριγραφι Θα πρζπει να υποςτθρίηεται ανάκτθςθ των μεταδεδομζνων βάςει του πρωτοκόλλου OAI- PMH, ζκδοςθ 2.0. Στα Dublin Core μεταδεδομζνα εγγραφισ που διατίκενται μζςω OAI-PMH κα πρζπει να περιζχεται ζνασ τουλάχιςτον μόνιμοσ προςδιοριςτισ (persistent identifiers) που να ταυτοποιεί τθν εγγραφι. Ο μόνιμοσ προςδιοριςτισ δεν επιτρζπεται οποτεδιποτε ςτο μζλλον να αλλάξει ι να αποδοκεί ςε άλλο ψθφιακό πόρο. Ο μόνιμοσ προςδιοριςτισ κα πρζπει να ακολουκεί το διεκνζσ πρότυπο Handle. Θα πρζπει να παρζχεται από τον κάκε πάροχο περιεχομζνου προσ το ςφςτθμα του ενιαίου κατάλογου / μθτρϊο περιεχομζνου θ δυνατότθτα ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 23 από 93

24 Τίτλοσ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ Ρεριγραφι απευκείασ ανάκτθςθ του κάκε ψθφιακοφ αρχείου ςτθ μζγιςτθ διακζςιμθ ανάλυςθ. Στα μεταδεδομζνα εγγραφισ που διατίκενται για ενςωμάτωςθ ςτον ενιαίο κατάλογο μζςω OAI-PMH κα πρζπει για κάκε ζνα από τα ψθφιακά αρχεία που ςυνδζονται με τθν εγγραφι να περιζχεται λειτουργοφςα διαδικτυακι διεφκυνςθ (URL) θ οποία να επιτρζπει τθν ανάκτθςθ του κάκε αρχείου ςτθ μζγιςτθ διακζςιμθ ανάλυςθ. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που δεν είναι εφικτι θ παραπάνω προςζγγιςθ, κα υπάρχει θ εναλλακτικι τα ψθφιακά αρχεία να διατίκενται μαηικά για ανάκτθςθ μζςω HTTP server ι FTP server. Στθν περίπτωςθ αυτι, τα ονόματα των αρχείων κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 24 από 93

25 Τίτλοσ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ Ρεριγραφι αναπαριςτοφν μοναδικό identifier τθσ αντίςτοιχθσ εγγραφισ μεταδεδομζνων, ϊςτε να είναι εφικτι θ άμεςθ αντιςτοίχιςθ ψθφιακϊν αρχείων με εγγραφζσ μεταδεδομζνων. ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Διαλειτουργικότθτ α ςε ςθμαςιολογικό επίπεδο. Κάκε αναφορά ςτα μεταδεδομζνα εγγραφϊν ςε κεματικζσ κατθγορίεσ κα πρζπει να περιζχει μοναδικό αναγνωριςτικό τουσ ςε κακιερωμζνο ελεγχόμενο λεξιλόγιο ι/και κθςαυρό. Σελίδα 25 από 93

26 C3.4 υμβατότητα με Europeana Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Τίτλοσ Ρεριγραφι Συμβατότθτα μεταδεδομζνων με Europeana Συμβατότθτα με πρότυπα και πρακτικζσ Europeana Data Model (EDM 5.2.3) Διαλειτουργικότ θτα ςε ςθμαςιολογικό επίπεδο Συμβατότθτα μεταδεδομζνων με το μοντζλο CIDOC-CRM. C3.5 Μόνιμοι προςδιοριςτζσ (διευθφνςεισ) πόρων ψηφιακοφ πολιτιςτικοφ αποθζματοσ Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Απαιτείται παροχι των τεκμθρίων με αποκετιριο που να υποςτθρίηει μθχανιςμό persistent identifier handle service για τθν παροχι μονίμων τοποκεςιϊν ψθφιακοφ περιεχομζνου ανεξάρτθτουσ από το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα λογιςμικοφ που υλοποιεί το αποκετιριο. Ο ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τον φορζα κα πρζπει να εκδϊςει persistent identifiers Handle System RFC3650 ι/και DOI ι άλλο αντίςτοιχο για τουσ ψθφιακοφσ πόρουσ NAI To λογιςμικό να υποςτθρίηει διάκεςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου ςτισ διευκφνςεισ που ορίηουν τα persistent identifiers Το λογιςμικό διάκεςθσ κα πρζπει να υποςτθρίηει Handle System RFC3650 C3.6 Πολυκαναλικότητα Σελίδα 26 από 93

27 Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Τίτλοσ Ρεριγραφι Ρολυκαναλικι διάκεςθ Το ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου (CMS) υποςτθρίηει τθ διακεςιμότθτα του περιεχομζνου με κατάλλθλεσ προςαρμογζσ για προβολι ςε ςυςκευζσ όπωσ e- book readers, tablets, smart phones. Mobile Web Εφαρμογζσ (Apps) Εφαρμογζσ για e-readers Δυνατότθτα ανάγνωςθσ του κειμζνου μζςω κατάλλθλθσ εφαρμογισ φυλλομζτρθςθσ / παρουςίαςθσ ωσ flip book. Θα πρζπει να περιλαμβάνονται δυνατότθτεσ μεγζκυνςθσ ςε επίπεδο που θ ανάγνωςθ να είναι άνετθ για τουσ διαδικτυακοφσ χριςτεσ ενϊ δεν κα πρζπει να προτιμάται θ υλοποίθςθ τθσ λειτουργίασ μζςω κλειςτϊν εξωτερικϊν, από τον browser, ςυςτθμάτων. NAI Σελίδα 27 από 93

28 Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Αυτόματθ ενθμζρωςθ λογιςμικοφ εφαρμογισ (app) Αυτόματθ επικαιροποίθςθ περιεχομζνου εφαρμογισ (app) για online χριςθ Σελίδα 28 από 93

29 C3.7 Προδιαγραφζσ παρουςίαςησ και διάθεςησ για εικόνεσ Τίτλοσ Βελτίωςθ εμπειρίασ χριςτθ. Βελτίωςθ εμπειρίασ χριςτθ. Βελτίωςθ εμπειρίασ χριςτθ. Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Ρεριγραφι Μεγζκυνςθ / ςμίκρυνςθ πολλϊν επιπζδων με ταυτόχρονθ δυνατότθτα pan, όπου είναι εφικτό βάςει πνευματικϊν δικαιωμάτων. Συνιςτάται θ ταυτόχρονθ παρουςίαςθ ςτθν ίδια ςελίδα τόςο του μεγεκυμζνου τμιματοσ τθσ εικόνασ όςο και ολόκλθρθσ τθσ εικόνασ. Ρεριςτροφι τουλάχιςτον τριϊν επιπζδων κατά βιμα 90 μοιρϊν και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ, όπου κρίνεται χριςιμο για τουσ διαδικτυακοφσ χριςτεσ. Υπερ-ςφνδεςμοσ για απευκείασ προβολι τθσ εικόνασ ςτθ μζγιςτθ ανάλυςθ που είναι διακζςιμθ ςτο Διαδίκτυο. Ο προςδιοριςμόσ τθσ μζγιςτθσ ανάλυςθσ που διατίκεται διαδικτυακά μπορεί να εξαρτάται από περιοριςμοφσ πνευματικϊν δικαιωμάτων ι από τθν καλφτερθ δυνατι διαμόρφωςθ τθσ εμπειρίασ του χριςτθ, π.χ. χρειάηεται πολλζσ φορζσ πρακτικά ςυμβιβαςμόσ μεταξφ προβολισ ςε υψθλι ανάλυςθ και διατιρθςθσ του μεγζκουσ αρχείου ςε λογικά επίπεδα. Σελίδα 29 από 93

30 Βελτίωςθ εμπειρίασ χριςτθ. Βελτίωςθ εμπειρίασ χριςτθ. Επικαιροποίθ ςθ περιεχομζνου εφαρμογϊν Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Θ υποςτιριξθ των προδιαγραφϊν 1, 2, 3 κα πρζπει να ειςάγει τισ μικρότερεσ δυνατζσ απαιτιςεισ από τα λογιςμικά πλοιγθςθσ (browsers) διαδικτυακϊν χρθςτϊν. Κατά προτίμθςθ κα πρζπει να υπάρχει ζκδοςθ τθσ παρουςίαςθσ ςτθν οποία απαιτείται μόνο υποςτιριξθ Javascript. Είναι επίςθσ αποδεκτό, αλλά δεν ςυνίςταται, οι λειτουργίεσ να βαςίηονται αποκλειςτικά ςε τεχνολογίεσ Flash, Java, Silverlight ι αντίςτοιχεσ. Μια βζλτιςτθ εναλλακτικι είναι θ διακεςιμότθτα τουλάχιςτον δφο εκδόςεων, μία μικρϊν απαιτιςεων (javascript) και μία πιο απαιτθτικι (π.χ. Flash, Java ι Silverlight). Συνιςτάται οι προαναφερκείςεσ λειτουργίεσ να διατίκενται μζςα από τθ ςελίδα παρουςίαςθσ του τεκμθρίου (με μεταδεδομζνα και προβολι τθσ εικόνασ) ϊςτε να μθ χρειάηεται αλλαγι ςελίδασ από το διαδικτυακό χριςτθ. Θ εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου Σελίδα 30 από 93

31 C3.8 Λογιςμικό Σεκμηρίωςησ και Διαχείριςησ Περιεχομζνου ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Να αναφερκοφν εμπορικι ονομαςία και ζκδοςθ Εφχρθςτο περιβάλλον για γριγορθ και χωρίσ λάκθ καταχϊρθςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων (πεδίων τεκμθρίωςθσ ςαρωμζνων εγγράφων και ςτοιχείων Καταχϊρθςθ μεταδομζνων από τα ςαρωμζνα ζγγραφα κάκε «εικονικοφ» φακζλου Αναηιτθςθ Ψθφιοποιθμζνου Υλικοφ με βάςθ παραμετρικά κριτιρια. Δυνατότθτα αυτοματοποιθμζνου και μθ αυτοματοποιθμζνου προςδιοριςμοφ τυχαίου δείγματοσ ελζγχου καταχωριςεων, με εκτζλεςθ κατάλλθλθσ λειτουργίασ, ϊςτε να πραγματοποιθκοφν οι απαραίτθτοι δειγματολθπτικοί ζλεγχοι. Αποκικευςθ των καταχωρθκζντων μεταδεδομζνων και πεδίων ςε τζτοια δομι (π.χ. ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων), ϊςτε να υποςτθρίηεται θ ζκδοςθ αναφορϊν και θ μετάπτωςθ δεδομζνων Αυτόματθ εκτζλεςθ ελζγχων πλθρότθτασ και ορκότθτασ των ςτοιχείων που κα καταχωροφνται Δυνατότθτα εντοπιςμοφ διπλοκαταχωριςεων ενόσ Καταχωρθμζνου Φακζλου και αυτόματθσ ειδοποίθςθσ ςε περίπτωςθ εφρεςισ τουσ Αυτόματθ αντιπαραβολι τθσ 1θσ και 2θσ καταχϊρθςθσ με ςκοπό τθν επαλικευςθ ορκισ καταχϊρθςθσ. Σε περιπτϊςεισ λακϊν κατά τθν αντιπαραβολι των καταχωριςεων κα πρζπει θ εφαρμογι να ενθμερϊνει αυτόματα για τα πεδία ςτα οποία Σελίδα 31 από 93

32 υπάρχει αςυμφωνία μεταξφ των δφο καταχωριςεων Δυνατότθτα εξαγωγισ αναφορϊν γενικισ πλθροφόρθςθσ κακϊσ και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςχετικά με τθν πορεία των εργαςιϊν ςάρωςθσ και καταχϊρθςθσ Δυνατότθτα εξαγωγισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ( π.χ πλικοσ εγγραφϊν, πλικοσ εγγράφων ανά τφπο, πλικοσ ψθφιοποιθμζνων εγγράφων, όγκοσ δεδομζνων κλπ) που κα αξιοποιθκοφν ςτον ζλεγχο τθσ μετάπτωςθσ. Δυνατότθτα εξαγωγισ των καταχωρθκζντων ςτοιχείων ςε ψθφιακά αρχεία ςυγκεκριμζνθσ γραμμογράφθςθσ με ςτόχο τθ μετάπτωςι τουσ ςτθν κεντρικι βάςθ δεδομζνων C3.9 Λογιςμικό Διαχείριςησ Εγγράφων και ροϊν εργαςιϊν ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ Αυτόματθ ανακεϊρθςθ δεδομζνων, ζγκριςθ, ςυλλογι υπογραφϊν και παρακολοφκθςθ κεμάτων ( issue tracking) με χριςθ ροϊν εργαςιϊν (workflow). Μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου ψθφιακϊν δικαιωμάτων Information Rights Management (IRM) ι ιςοδφναμο Ολοκλιρωςθ με το MS Office μζςω εργαλείων διαχείριςθσ εγγράφων. NAI Εργαλεία παρακολοφκθςθσ, διατιρθςθσ και ελζγχου πλθροφοριϊν (δικαιϊματα χρθςτϊν NAI ςε επίπεδο εγγράφων) Διαςφάλιςθ ακεραιότθτασ δεδομζνων Σελίδα 32 από 93

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΆ ΜΗΤΡΌΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΎ Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Περιεχομζνου Δικτυακϊν Σόπων και Παροχι Διαδικτυακισ Σθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Τπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Α1 Α1.1 Α1.2 Α1.3 Α1.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ: Θα είναι κατθγορίασ midi tower, κα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα