Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξη Ψηφιακϊν Τπηρεςιϊν για την Ιερά Μητρόπολη Ηακφνθου Αναθζτουςα Αρχή: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: ,63 χωρίσ ΦΡΑ Προχπολογιςμόσ: ,00 με ΦΡΑ Διάρκεια: 6 μινεσ και το αργότερο ζωσ 30/10/2015 Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτόσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομηνίεσ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ Αποςτολήσ ςτην Τπηρεςία Επιςήμων Εκδόςεων τησ Ε.Ε: Δημοςίευςησ ςτο ΦΕΚ Δημοςίων υμβάςεων : Αποςτολήσ και δημοςίευςησ ςτον Ελληνικό Σφπο HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE και HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΠ:

2 Μζροσ Γ: Τποδείγματα και Πίνακεσ υμμόρφωςησ Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 2 ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ... 4 C1. Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών... 4 C1.1 Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ... 4 C1.2 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτζλεςησ φμβαςησ... 6 C1.3 Εγγυητική Επιςτολή Προκαταβολήσ... 8 C1.4 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Λειτουργίασ C2. Τπόδειγμα Βιογραφικοφ ημειώματοσ C3. Πίνακεσ υμμόρφωςησ C3.1 Τπηρεςίεσ Ψηφιοποίηςησ και Σεκμηρίωςησ C3.2 Οπτική αναγνϊριςη χαρακτήρων C3.3 Διαλειτουργικότητα C3.4 υμβατότητα με Europeana C3.5 Μόνιμοι προςδιοριςτζσ (διευθφνςεισ) πόρων ψηφιακοφ πολιτιςτικοφ αποθζματοσ C3.6 Πολυκαναλικότητα C3.7 Προδιαγραφζσ παρουςίαςησ και διάθεςησ για εικόνεσ C3.8 Λογιςμικό Σεκμηρίωςησ και Διαχείριςησ Περιεχομζνου C3.9 Λογιςμικό Διαχείριςησ Εγγράφων και ροϊν εργαςιϊν C3.10 Λογιςμικό διαχείριςησ πρωτοκόλλου C3.11 Λογιςμικό Διαχείριςησ Βάςησ Δεδομζνων C3.12 Λογιςμικό Virtualization C3.13 Λογιςμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογϊν (Open Source) C3.14 Λογιςμικό Εξυπηρετητή Διαδικτφου (Open Source) C3.15 Ψηφιοποιητήσ C3.16 ταθμοί Εργαςίασ Ψηφιοποίηςησ C3.17 Εξυπηρετητήσ για την φιλοξενία των αρχείων που θα ψηφιοποιοφνται C3.18 Λειτουργική Ενότητα "Ψηφιακοφ αποθετηρίου Ιεράσ Μητρόπολησ" C3.19 Λειτουργική Ενότητα "Διαδικτυακήσ πλατφόρμασ εξυπηρζτηςησ πολιτϊν (eservices: Ληξιαρχείο, άδειεσ γάμου, βαπτίςεισ, κηδείεσ, πιςτοποιητικό αγαμίασ" C3.20 Λειτουργική Ενότητα "Εφαρμογήσ εικονικήσ περιήγηςησ" Σελίδα 2 από 93

3 C3.21 Λειτουργική Ενότητα "Εφαρμογήσ Εικονικοφ Μουςείου με προαφλιο χϊρο" 72 C3.22 Λειτουργική Ενότητα "Διαδικτυακήσ Πφλησ Πολιτιςμοφ Ιεράσ Μητρόπολησ" 73 C3.23 Λειτουργική Ενότητα "Τποςφςτημα Θεματικήσ Κοινωνικήσ Δικτφωςησ" C3.24 Λειτουργική Ενότητα "Τποςφςτημα Προϊθηςησ και Διάθεςησ Μοναςτηριακϊν Προϊόντων" C3.25 Λειτουργική Ενότητα «Διαδικτυακήσ εφαρμογήσ διαχείριςησ ψηφιακήσ βιβλιοθήκησ με δυνατότητα απομακρυςμζνου δανειςμοφ βιβλίων» C3.26 Λειτουργική Ενότητα "Εφαρμογήσ γεωγραφικήσ απεικόνιςησ ςημείων ενδιαφζροντοσ για την αποτφπωςη επιλεγμζνων ςημείων ςημαντικοφ θρηςκευτικοφ ενδιαφζροντοσ (ιςτορικοί χϊροι, μνημεία, μοναςτήρια κλπ.) ςε ςφςτημα GIS και παροχή πληροφόρηςησ μζςω Διαδικτυακήσ Πφλησ και κινητοφ τηλεφϊνου" C3.27 Λειτουργική Ενότητα "Native εφαρμογήσ για κινητά ios, Windows και Android πλοηγοφ και ξεναγοφ θρηςκευτικοφ τουριςμοφ ςε μονζσ τησ Ιεράσ Μητρόπολησ" C4. Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ C4.1 Πληροφοριακό φςτημα C4.1.1 Εξοπλιςμόσ C4.1.2 Ζτοιμο Λογιςμικό C4.1.3 Εφαρμογι/ζσ C4.1.4 Υπθρεςίεσ C4.1.5 Άλλεσ δαπάνεσ C4.1.6 Υποςτιριξθ κατά τθ Δοκιμαςτικι Λειτουργία ςε πραγματικζσ επιχειρθςιακζσ ςυνκικεσ (ζωσ τθν οριςτικι παραλαβι) C4.2 Εκπαίδευςη χρηςτϊν C4.3 υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Οικονομικήσ Προςφοράσ Ζργου Σελίδα 3 από 93

4 ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ C1. Τποδείγματα Εγγυητικϊν Επιςτολϊν C1.1 Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Διεφκυνςθ: Ιαςίου 1 Κολωνάκι, Τ.Κ , Ακινα Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αριθμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ.. οδόσ. αρικμόσ ΤΚ..,} {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν α).... οδόσ... αρικμόσ...τκ β).. οδόσ... αρικμόσ...τκ γ).. οδόσ... αρικμόσ...τκ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ).. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου).. ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Σελίδα 4 από 93

5 Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.} {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν (Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 5 από 93

6 C1.2 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτζλεςησ φμβαςησ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Διεφκυνςθ: Ιαςίου 1 Κολωνάκι, Τ.Κ , Ακινα Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αριθμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου)... ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ Σελίδα 6 από 93

7 αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 7 από 93

8 C1.3 Εγγυητική Επιςτολή Προκαταβολήσ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Διεφκυνςθ: Ιαςίου 1 Κολωνάκι, Τ.Κ , Ακινα Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αριθμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ. Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του % τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ευρϊ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό...και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). για εκτζλεςθ του ζργου (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι)... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε Σελίδα 8 από 93

9 βάροσ τθσ Εταιρίασ ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 9 από 93

10 C1.4 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Λειτουργίασ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Διεφκυνςθ: Ιαςίου 1 Κολωνάκι, Τ.Κ , Ακινα Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αρ.... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ... (<ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ>), για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό που αφορά. ςυνολικισ αξίασ. ςφμφωνα με τθ με αρικμό. Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Σελίδα 10 από 93

11 Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 11 από 93

12 C2. Τπόδειγμα Βιογραφικοφ ημειϊματοσ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Επϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θμερομηνία Γζννηςησ: Σηλζφωνο: Fax: Διεφθυνςη Κατοικίασ: / / Όνομα: Μητρϊνυμο: Σόποσ Γζννηςησ: ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Όνομα Ιδρφματοσ Σίτλοσ Πτυχίου Ειδικότητα Θμερομηνία Απόκτηςησ Πτυχίου ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΣΕΛΕΧΟΤ (ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ζργο (ή Θζςη) Εργοδότησ Ρόλοσ 1 και Καθήκοντα ςτο Ζργο (ή Θζςη) Απαςχόληςη ςτο Ζργο Περίοδοσ (από ζωσ) ΑΜ 2 / / - 1 Ωσ όλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετϊν, Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. Σελίδα 12 από 93

13 / / / / - / / / / - / / Σελίδα 13 από 93

14 C3. Πίνακεσ υμμόρφωςησ Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων. C3.1 Τπηρεςίεσ Ψηφιοποίηςησ και Σεκμηρίωςησ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ O Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ ψθφιοποίθςθσ, επεξεργαςίασ και προςταςίασ των τεκμθρίων, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτισ ςχετικζσ παραγράφουσ, Μζροσ Α τθσ παροφςθσ Θ διαδικαςία μεταφοράσ πρωτοτφπων για ψθφιοποίθςθ κακορίηεται ςαφϊσ και διαςφαλίηει τθν ακεραιότθτα των πρωτοτφπων Θ διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ κα πραγματοποιθκεί ςτο χϊρο που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι. Κανζνα τεκμιριο δεν κα απομακρυνκεί από τον υποδεικνυόμενο χϊρο Θ μεκοδολογία και οι τεχνικζσ ψθφιοποίθςθσ κα εξαρτϊνται από το προσ ψθφιοποίθςθ υλικό Θ μεκοδολογία και οι τεχνικζσ ψθφιοποίθςθσ κα ακολουκοφν τα διεκνι πρότυπα Θ ονοματολογία των αρχείων πρζπει να κακορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι και να ςυνάδει με τθν ονοματολογία θ οποία ακολουκείται ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ των μουςειακϊν ενοτιτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Θ τεκμθρίωςθ και διαχείριςθ του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ κα γίνεται με χριςθ του ςυςτιματοσ που κα εγκαταςτακεί ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 14 από 93

15 Πλα τα αναλϊςιμα και ο εξοπλιςμόσ που κα απαιτθκοφν για τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν ψθφιοποίθςθσ από τον Ανάδοχο ςυμπεριλαμβανομζνου του φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ βαρφνουν τον ίδιο Θα αναφερκοφν όλεσ οι ςχετικζσ μεκοδολογίεσ και οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ αναλυτικά ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ Ο Ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ για τθν οργάνωςθ των εργαςιϊν ψθφιοποίθςθσ Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραμετροποιιςει καταλλιλωσ τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό για τθν ψθφιοποίθςθ Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διαςφαλίςει τθν εκπαίδευςθ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου που κα προτείνει για τθν ψθφιοποίθςθ ςτισ τεχνικζσ και ςτισ διαδικαςίεσ ψθφιοποίθςθσ που κα ανταποκρίνονται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ του παρόντοσ ζργου, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί θ ομοιογζνεια του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ, τόςο ςτο επίπεδο τθσ ψθφιακισ αποτφπωςθσ του υλικοφ όςο και τθσ τεκμθρίωςθσ του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ Ο Ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει τθν αναλυτικι ςφνκεςθ τθσ ομάδασ Ζργου τθσ ψθφιοποίθςθσ προσ ζγκριςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ Ζργου ψθφιοποίθςθσ κα ςυνοδεφεται από αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν τθσ. Κανζνασ εκπρόςωποσ του Αναδόχου δεν κα ζχει πρόςβαςθ ςτα προσ ψθφιοποίθςθ τεκμιρια χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Θ πρόςβαςθ των μελϊν τθσ ομάδασ Ζργου ψθφιοποίθςθσ του Αναδόχου ςτον υποδεικνυόμενο από τθν Ανακζτουςα Αρχι χϊρο ψθφιοποίθςθσ Σελίδα 15 από 93

16 κα γίνεται με επίδειξθ του ΔΑΤ Τα ζξοδα διαμονισ και μετακίνθςθσ τθσ ομάδασ Ζργου ψθφιοποίθςθσ του Αναδόχου ςτον υποδεικνυόμενο από τθν Ανακζτουςα Αρχι χϊρο κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ ψθφιοποίθςθσ κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο ΕΚΣΕΛΕΘ ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν ψθφιοποίθςθ του υλικοφ με διάφορεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ, ανάλογα με το προσ ψθφιοποίθςθ υλικό και ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα Οι εργαςίεσ ψθφιοποίθςθσ που κα λαμβάνουν χϊρα ςτον προκακοριςμζνο χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα εκτελοφνται ςτο ωράριο τθσ τελευταίασ όπωσ αυτό εκάςτοτε ιςχφει και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ αυτισ χωρίσ να παρακωλφεται το κανονικό τθσ ζργο Στα πλαίςια του ζργου κα ψθφιοποιθκεί το υλικό που περιγράφεται ςτθν Τεχνικι περιγραφι τθσ Ραροφςασ Ρροκιρυξθσ, με διαδικαςία παράδοςθσ-παραλαβισ που κα κακορίηεται πλιρωσ και κα εξαςφαλίηει το πρωτότυπο υλικό Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει ςυγκεκριμζνεσ ρυκμίςεισ των παραμζτρων για τισ οκόνεσ, τουσ ςαρωτζσ και τισ ψθφιακζσ μθχανζσ, κακϊσ και για το λογιςμικό ψθφιοποίθςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί Το κόςτοσ του λογιςμικοφ ψθφιοποίθςθσ κα επιβαρφνει τον Ανάδοχο Τα πρωτογενι αντικείμενα που κα ψθφιοποιθκοφν εμφανίηονται αναλυτικά ςτθν ενότθτα Α. Τα προσ ψθφιοποίθςθ τεκμιρια κα αρχειοκετθκοφν βάςει μεγζκουσ, υλικοφ, κατάςταςθσ και δυςκολίασ αποτφπωςθσ Σελίδα 16 από 93

17 Τα προσ ψθφιοποίθςθ τεκμιρια κα αποτυπϊνονται με φωτορεαλιςτικι τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ Θα δθμιουργθκεί ειδικόσ χϊροσ για τθν τριςδιάςτατθ αποτφπωςθ των αντικειμζνων Θα δθμιουργθκεί ειδικι καταςκευι με οπιςκοανακλαςτικοφσ ςτόχουσ για τθν ψθφιοποίθςθ αντικειμζνων όπου αυτό απαιτείται Ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίηει διαδικαςία χειροκίνθτθσ ψθφιακισ ςάρωςθσ για κάκε αντικείμενο Ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίηει διαδικαςία ψθφιακισ γλυπτικισ αποκατάςταςθσ τθν οποία κα εφαρμόςει ςε ςυγκεκριμζνα τεκμιρια ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Θ εργαςία ψθφιακισ γλυπτικισ αποκατάςταςθσ κα υποςτθρίηει τθ βελτίωςθ τθσ γεωμετρίασ ςτα τεκμιρια και ςτα μοντζλα εκείνα ςτα οποία υπάρχουν υποςκαφζσ και κρυφά ςθμεία που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν Θ λιψθ των φωτογραφιϊν των τεκμθρίων, όπου απαιτείται, κα γίνει με τεχνολογία HDR ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΕΚΜΘΡΙΩΝ Ραράδοςθ RAW αρχείων Ραράδοςθ επεξεργαςμζνου αςυμπίεςτου αρχείου TIFF Δθμιουργία τριϊν (3) αντιγράφων ςε JPEG μορφι για thumbnail, μζςθ ανάλυςθ και υψθλι ανάλυςθ Φωτοτυπθμζνο υλικό (αςπρόμαυρο) Ζντυπο υλικό (αςπρόμαυρο) dpi και 8 bit γκρι 400 dpi ι 4000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ διάςταςθ και 8 bit γκρι Σελίδα 17 από 93

18 Ζντυπο υλικό (ζγχρωμο) Χάρτεσ και γραφικά (αςπρόμαυρα) Χάρτεσ και γραφικά (ζγχρωμα) Φωτογραφίεσ (αςπρόμαυρεσ) Φωτογραφίεσ (ζγχρωμεσ) Ζργα τζχνθσ - Κειμιλια (αςπρόμαυρα) Ζργα τζχνθσ, υφάςματα (ζγχρωμα) 400 dpi ι 4000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ διάςταςθ και 24 bit 300 dpi ι 4000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ διάςταςθ και 8 bit γκρι 300 dpi ι 4000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ διάςταςθ και 24 bit 600 dpi ι 5000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ διάςταςθ και 8 bit γκρι 600 dpi ι 5000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ διάςταςθ και 24 bit 600 dpi ι pixels ςτθ μεγαλφτερθ διάςταςθ και 8 bit γκρι 600 dpi ι 5000 pixels ςτθ μεγαλφτερθ Σελίδα 18 από 93

19 διάςταςθ και 24 bit Προετοιμαςία Ψηφιοποίηςησ Ο Ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ για τθν οργάνωςθ των εργαςιϊν ψθφιοποίθςθσ Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραμετροποιιςει καταλλιλωσ τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό για τθν ψθφιοποίθςθ Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διαςφαλίςει τθν εκπαίδευςθ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου που κα προτείνει για τθν ψθφιοποίθςθ ςτισ τεχνικζσ και ςτισ διαδικαςίεσ ψθφιοποίθςθσ που κα ανταποκρίνονται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ του παρόντοσ ζργου, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί θ ομοιογζνεια του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ, τόςο ςτο επίπεδο τθσ ψθφιακισ αποτφπωςθσ του υλικοφ όςο και τθσ τεκμθρίωςθσ του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν ψθφιοποίθςθ του υλικοφ με διάφορεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ, ανάλογα με το προσ ψθφιοποίθςθ υλικό και ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα κακϊσ και τισ Καλζσ πρακτικζσ και προδιαγραφζσ διαλειτουργικότθτασ για ανοικτό τεκμθριωμζνο ψθφιακό περιεχόμενο του Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει ςυγκεκριμζνεσ ρυκμίςεισ των παραμζτρων για τισ οκόνεσ, τουσ ςαρωτζσ και τισ ψθφιακζσ μθχανζσ, κακϊσ και για το λογιςμικό ψθφιοποίθςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί Θ τεκμθρίωςθ κα γίνει ανά ψθφιακό αντικείμενο ακριβϊσ όπωσ αναφζρεται ςτθν Τεχνικι Ανάλυςθ του ζργου Σελίδα 19 από 93

20 Ο Ανάδοχοσ κα προβεί ςτθν ψθφιοποίθςθ των τεκμθρίων ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Φορζα Τα ψθφιοποιθμζνα αρχεία τριςδιάςτατθσ ρεαλιςτικισ απεικόνιςθσ των τεκμθρίων κα παράγονται ςε μορφζσ STL, TOMES, IGES, STEP, JPEG KAI TIFF ςε διάφορα μεγζκθ αρχείου και αναλφςεισ ανάλογα με τθν εφαρμογι για τθν οποία προορίηονται. Τα ψθφιοποιθμζνα αρχεία των παλαιτφπων κα παράγονται ςε μορφζσ PDF και DOC. Τα αρχεία DOC κα παράγονται με τθ χριςθ τεχνολογίασ OCR κα είναι επεξεργάςιμα και κα διακζτουν Hypertext παραπομπϊν ςε ςυγγραφείσ και ςε εκδοτικοφσ οίκουσ Θα είναι δυνατι θ επεξεργαςία του αρχείου.stl ςε ειδικό λογιςμικό για τθ διόρκωςθ, αποκατάςταςθ, κακαριςμό και ψθφιακι γλυπτικι ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ Θ τεκμθρίωςθ κα γίνει ανά ψθφιακό αντικείμενο ακριβϊσ όπωσ αναφζρεται ςτθν Τεχνικι Ανάλυςθ του ζργου Αναπαράςταςθ μεταδεδομζνων ςε διαδεδομζνθ και ανταλλάξιμθ μορφι (π.χ. λεξιλόγιο Dublin Core ι κάποιο άλλο λεξιλόγιο βαςιςμζνο ςτθ γλϊςςα XML) C3.2 Οπτική αναγνϊριςη χαρακτήρων Τίτλοσ Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Ρεριγραφι Σελίδα 20 από 93

21 Οπτικι Αναγνϊριςθ Χαρακτιρων (OCR) για υποςτιριξθ αναηιτθςθσ και ευρετθρίαςθσ του πλιρουσ κειμζνου Μορφι αποτελεςμάτων OCR Μορφι αποτελεςμάτων OCR Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Ραραγωγι αδιόρκωτου OCR για το ςφνολο του προσ ψθφιοποίθςθ ζντυπου περιεχομζνου Ραράδοςθ αρχείων text και XML ςε μορφι UTF8 αδιόρκωτου OCR. Το text αρχείο πρζπει να βρίςκεται ξεχωριςτό αρχείο τφπου κωδικοποίθςθσ UTF-8 και να ςυμπεριλαμβάνει αλλαγζσ γραμμισ και ςελίδασ. Σε αναλυτικό αρχείο ςτισ πρότυπεσ μορφζσ μορφι ABBYY XML ι τθν ανοικτι μορφι hocr, που περιλαμβάνοφν ςτοιχεία κζςθσ για κάκε χαρακτιρα / λζξθ του κειμζνου και επιτρζπουν τθν παρουςίαςθ του κειμζνου με εφαρμογι φυλλομζτρθςθσ και με δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ με hit highlighting. Σελίδα 21 από 93

22 Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Ραράδοςθ τελικοφ αρχείου Εφόςον απαιτείται παράδοςθ αρχείων ςε μορφι PDF, ενςωμάτωςθ ςτο PDF αρχείο «Image PDF with hidden text» που επιτρζπει τθν αναηιτθςθ και επιλογι κειμζνου C3.3 Διαλειτουργικότητα Τίτλοσ Διαλειτουργικότθτ α ςε επίπεδο ςυςτθμάτων Εξαγωγι πλθροφορίασ ςφμφωνα με το πρότυπο RDF Διαλειτουργικότθτ α ςε επίπεδο ςφνταξθσ και δομισ Διαλειτουργικότθτ α ςε επίπεδο ςυςτθμάτων αναηιτθςθσ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ Ρεριγραφι Για τθν κωδικοποίθςθ των μεταδεδομζνων χρθςιμοποιείται το πρότυπο UTF-8. Το ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει εξαγωγι ςε XML/RDF Τα μεταδεδομζνα κάκε εγγραφισ είναι διακζςιμα για ανάκτθςθ (harvesting) ςε μορφι Dublin Core (ISO 15836:2009). Ρρζπει να υποςτθρίηεται θ ευρετθρίαςθ τουλάχιςτον των μεταδεδομζνων από ςυνικεισ διαδικτυακζσ μθχανζσ αναηιτθςθσ (Google, Bing, Yahoo). ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ NAI Σελίδα 22 από 93

23 Τίτλοσ Διαλειτουργικότθτ α ςε επίπεδο ςυςτθμάτων ψθφιακϊν βιβλιοκθκϊν και καταλόγων Διαλειτουργικότθτ α ςε επίπεδο ςφνταξθσ και δομισ μεταδεδομζνων και δεδομζνων Διαλειτουργικότθτ α ςε επίπεδο ςφνταξθσ και δομισ μεταδεδομζνων και δεδομζνων ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ Ρεριγραφι Θα πρζπει να υποςτθρίηεται ανάκτθςθ των μεταδεδομζνων βάςει του πρωτοκόλλου OAI- PMH, ζκδοςθ 2.0. Στα Dublin Core μεταδεδομζνα εγγραφισ που διατίκενται μζςω OAI-PMH κα πρζπει να περιζχεται ζνασ τουλάχιςτον μόνιμοσ προςδιοριςτισ (persistent identifiers) που να ταυτοποιεί τθν εγγραφι. Ο μόνιμοσ προςδιοριςτισ δεν επιτρζπεται οποτεδιποτε ςτο μζλλον να αλλάξει ι να αποδοκεί ςε άλλο ψθφιακό πόρο. Ο μόνιμοσ προςδιοριςτισ κα πρζπει να ακολουκεί το διεκνζσ πρότυπο Handle. Θα πρζπει να παρζχεται από τον κάκε πάροχο περιεχομζνου προσ το ςφςτθμα του ενιαίου κατάλογου / μθτρϊο περιεχομζνου θ δυνατότθτα ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 23 από 93

24 Τίτλοσ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ Ρεριγραφι απευκείασ ανάκτθςθ του κάκε ψθφιακοφ αρχείου ςτθ μζγιςτθ διακζςιμθ ανάλυςθ. Στα μεταδεδομζνα εγγραφισ που διατίκενται για ενςωμάτωςθ ςτον ενιαίο κατάλογο μζςω OAI-PMH κα πρζπει για κάκε ζνα από τα ψθφιακά αρχεία που ςυνδζονται με τθν εγγραφι να περιζχεται λειτουργοφςα διαδικτυακι διεφκυνςθ (URL) θ οποία να επιτρζπει τθν ανάκτθςθ του κάκε αρχείου ςτθ μζγιςτθ διακζςιμθ ανάλυςθ. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που δεν είναι εφικτι θ παραπάνω προςζγγιςθ, κα υπάρχει θ εναλλακτικι τα ψθφιακά αρχεία να διατίκενται μαηικά για ανάκτθςθ μζςω HTTP server ι FTP server. Στθν περίπτωςθ αυτι, τα ονόματα των αρχείων κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 24 από 93

25 Τίτλοσ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ Ρεριγραφι αναπαριςτοφν μοναδικό identifier τθσ αντίςτοιχθσ εγγραφισ μεταδεδομζνων, ϊςτε να είναι εφικτι θ άμεςθ αντιςτοίχιςθ ψθφιακϊν αρχείων με εγγραφζσ μεταδεδομζνων. ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Διαλειτουργικότθτ α ςε ςθμαςιολογικό επίπεδο. Κάκε αναφορά ςτα μεταδεδομζνα εγγραφϊν ςε κεματικζσ κατθγορίεσ κα πρζπει να περιζχει μοναδικό αναγνωριςτικό τουσ ςε κακιερωμζνο ελεγχόμενο λεξιλόγιο ι/και κθςαυρό. Σελίδα 25 από 93

26 C3.4 υμβατότητα με Europeana Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Τίτλοσ Ρεριγραφι Συμβατότθτα μεταδεδομζνων με Europeana Συμβατότθτα με πρότυπα και πρακτικζσ Europeana Data Model (EDM 5.2.3) Διαλειτουργικότ θτα ςε ςθμαςιολογικό επίπεδο Συμβατότθτα μεταδεδομζνων με το μοντζλο CIDOC-CRM. C3.5 Μόνιμοι προςδιοριςτζσ (διευθφνςεισ) πόρων ψηφιακοφ πολιτιςτικοφ αποθζματοσ Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Απαιτείται παροχι των τεκμθρίων με αποκετιριο που να υποςτθρίηει μθχανιςμό persistent identifier handle service για τθν παροχι μονίμων τοποκεςιϊν ψθφιακοφ περιεχομζνου ανεξάρτθτουσ από το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα λογιςμικοφ που υλοποιεί το αποκετιριο. Ο ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τον φορζα κα πρζπει να εκδϊςει persistent identifiers Handle System RFC3650 ι/και DOI ι άλλο αντίςτοιχο για τουσ ψθφιακοφσ πόρουσ NAI To λογιςμικό να υποςτθρίηει διάκεςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου ςτισ διευκφνςεισ που ορίηουν τα persistent identifiers Το λογιςμικό διάκεςθσ κα πρζπει να υποςτθρίηει Handle System RFC3650 C3.6 Πολυκαναλικότητα Σελίδα 26 από 93

27 Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Τίτλοσ Ρεριγραφι Ρολυκαναλικι διάκεςθ Το ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου (CMS) υποςτθρίηει τθ διακεςιμότθτα του περιεχομζνου με κατάλλθλεσ προςαρμογζσ για προβολι ςε ςυςκευζσ όπωσ e- book readers, tablets, smart phones. Mobile Web Εφαρμογζσ (Apps) Εφαρμογζσ για e-readers Δυνατότθτα ανάγνωςθσ του κειμζνου μζςω κατάλλθλθσ εφαρμογισ φυλλομζτρθςθσ / παρουςίαςθσ ωσ flip book. Θα πρζπει να περιλαμβάνονται δυνατότθτεσ μεγζκυνςθσ ςε επίπεδο που θ ανάγνωςθ να είναι άνετθ για τουσ διαδικτυακοφσ χριςτεσ ενϊ δεν κα πρζπει να προτιμάται θ υλοποίθςθ τθσ λειτουργίασ μζςω κλειςτϊν εξωτερικϊν, από τον browser, ςυςτθμάτων. NAI Σελίδα 27 από 93

28 Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Αυτόματθ ενθμζρωςθ λογιςμικοφ εφαρμογισ (app) Αυτόματθ επικαιροποίθςθ περιεχομζνου εφαρμογισ (app) για online χριςθ Σελίδα 28 από 93

29 C3.7 Προδιαγραφζσ παρουςίαςησ και διάθεςησ για εικόνεσ Τίτλοσ Βελτίωςθ εμπειρίασ χριςτθ. Βελτίωςθ εμπειρίασ χριςτθ. Βελτίωςθ εμπειρίασ χριςτθ. Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Ρεριγραφι Μεγζκυνςθ / ςμίκρυνςθ πολλϊν επιπζδων με ταυτόχρονθ δυνατότθτα pan, όπου είναι εφικτό βάςει πνευματικϊν δικαιωμάτων. Συνιςτάται θ ταυτόχρονθ παρουςίαςθ ςτθν ίδια ςελίδα τόςο του μεγεκυμζνου τμιματοσ τθσ εικόνασ όςο και ολόκλθρθσ τθσ εικόνασ. Ρεριςτροφι τουλάχιςτον τριϊν επιπζδων κατά βιμα 90 μοιρϊν και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ, όπου κρίνεται χριςιμο για τουσ διαδικτυακοφσ χριςτεσ. Υπερ-ςφνδεςμοσ για απευκείασ προβολι τθσ εικόνασ ςτθ μζγιςτθ ανάλυςθ που είναι διακζςιμθ ςτο Διαδίκτυο. Ο προςδιοριςμόσ τθσ μζγιςτθσ ανάλυςθσ που διατίκεται διαδικτυακά μπορεί να εξαρτάται από περιοριςμοφσ πνευματικϊν δικαιωμάτων ι από τθν καλφτερθ δυνατι διαμόρφωςθ τθσ εμπειρίασ του χριςτθ, π.χ. χρειάηεται πολλζσ φορζσ πρακτικά ςυμβιβαςμόσ μεταξφ προβολισ ςε υψθλι ανάλυςθ και διατιρθςθσ του μεγζκουσ αρχείου ςε λογικά επίπεδα. Σελίδα 29 από 93

30 Βελτίωςθ εμπειρίασ χριςτθ. Βελτίωςθ εμπειρίασ χριςτθ. Επικαιροποίθ ςθ περιεχομζνου εφαρμογϊν Ρροδιαγραφι ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ Θ υποςτιριξθ των προδιαγραφϊν 1, 2, 3 κα πρζπει να ειςάγει τισ μικρότερεσ δυνατζσ απαιτιςεισ από τα λογιςμικά πλοιγθςθσ (browsers) διαδικτυακϊν χρθςτϊν. Κατά προτίμθςθ κα πρζπει να υπάρχει ζκδοςθ τθσ παρουςίαςθσ ςτθν οποία απαιτείται μόνο υποςτιριξθ Javascript. Είναι επίςθσ αποδεκτό, αλλά δεν ςυνίςταται, οι λειτουργίεσ να βαςίηονται αποκλειςτικά ςε τεχνολογίεσ Flash, Java, Silverlight ι αντίςτοιχεσ. Μια βζλτιςτθ εναλλακτικι είναι θ διακεςιμότθτα τουλάχιςτον δφο εκδόςεων, μία μικρϊν απαιτιςεων (javascript) και μία πιο απαιτθτικι (π.χ. Flash, Java ι Silverlight). Συνιςτάται οι προαναφερκείςεσ λειτουργίεσ να διατίκενται μζςα από τθ ςελίδα παρουςίαςθσ του τεκμθρίου (με μεταδεδομζνα και προβολι τθσ εικόνασ) ϊςτε να μθ χρειάηεται αλλαγι ςελίδασ από το διαδικτυακό χριςτθ. Θ εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου Σελίδα 30 από 93

31 C3.8 Λογιςμικό Σεκμηρίωςησ και Διαχείριςησ Περιεχομζνου ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Να αναφερκοφν εμπορικι ονομαςία και ζκδοςθ Εφχρθςτο περιβάλλον για γριγορθ και χωρίσ λάκθ καταχϊρθςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων (πεδίων τεκμθρίωςθσ ςαρωμζνων εγγράφων και ςτοιχείων Καταχϊρθςθ μεταδομζνων από τα ςαρωμζνα ζγγραφα κάκε «εικονικοφ» φακζλου Αναηιτθςθ Ψθφιοποιθμζνου Υλικοφ με βάςθ παραμετρικά κριτιρια. Δυνατότθτα αυτοματοποιθμζνου και μθ αυτοματοποιθμζνου προςδιοριςμοφ τυχαίου δείγματοσ ελζγχου καταχωριςεων, με εκτζλεςθ κατάλλθλθσ λειτουργίασ, ϊςτε να πραγματοποιθκοφν οι απαραίτθτοι δειγματολθπτικοί ζλεγχοι. Αποκικευςθ των καταχωρθκζντων μεταδεδομζνων και πεδίων ςε τζτοια δομι (π.χ. ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων), ϊςτε να υποςτθρίηεται θ ζκδοςθ αναφορϊν και θ μετάπτωςθ δεδομζνων Αυτόματθ εκτζλεςθ ελζγχων πλθρότθτασ και ορκότθτασ των ςτοιχείων που κα καταχωροφνται Δυνατότθτα εντοπιςμοφ διπλοκαταχωριςεων ενόσ Καταχωρθμζνου Φακζλου και αυτόματθσ ειδοποίθςθσ ςε περίπτωςθ εφρεςισ τουσ Αυτόματθ αντιπαραβολι τθσ 1θσ και 2θσ καταχϊρθςθσ με ςκοπό τθν επαλικευςθ ορκισ καταχϊρθςθσ. Σε περιπτϊςεισ λακϊν κατά τθν αντιπαραβολι των καταχωριςεων κα πρζπει θ εφαρμογι να ενθμερϊνει αυτόματα για τα πεδία ςτα οποία Σελίδα 31 από 93

32 υπάρχει αςυμφωνία μεταξφ των δφο καταχωριςεων Δυνατότθτα εξαγωγισ αναφορϊν γενικισ πλθροφόρθςθσ κακϊσ και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςχετικά με τθν πορεία των εργαςιϊν ςάρωςθσ και καταχϊρθςθσ Δυνατότθτα εξαγωγισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ( π.χ πλικοσ εγγραφϊν, πλικοσ εγγράφων ανά τφπο, πλικοσ ψθφιοποιθμζνων εγγράφων, όγκοσ δεδομζνων κλπ) που κα αξιοποιθκοφν ςτον ζλεγχο τθσ μετάπτωςθσ. Δυνατότθτα εξαγωγισ των καταχωρθκζντων ςτοιχείων ςε ψθφιακά αρχεία ςυγκεκριμζνθσ γραμμογράφθςθσ με ςτόχο τθ μετάπτωςι τουσ ςτθν κεντρικι βάςθ δεδομζνων C3.9 Λογιςμικό Διαχείριςησ Εγγράφων και ροϊν εργαςιϊν ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ Αυτόματθ ανακεϊρθςθ δεδομζνων, ζγκριςθ, ςυλλογι υπογραφϊν και παρακολοφκθςθ κεμάτων ( issue tracking) με χριςθ ροϊν εργαςιϊν (workflow). Μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου ψθφιακϊν δικαιωμάτων Information Rights Management (IRM) ι ιςοδφναμο Ολοκλιρωςθ με το MS Office μζςω εργαλείων διαχείριςθσ εγγράφων. NAI Εργαλεία παρακολοφκθςθσ, διατιρθςθσ και ελζγχου πλθροφοριϊν (δικαιϊματα χρθςτϊν NAI ςε επίπεδο εγγράφων) Διαςφάλιςθ ακεραιότθτασ δεδομζνων Σελίδα 32 από 93

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Ψθφιοποίθςθ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ και Ραροχϊν Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,583,756.10 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 12

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από νζουσ 12-18 ετϊν» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΙΚΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΡΑΟΧΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» (Υποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Ηλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Περιεχομζνου Δικτυακϊν Σόπων και Παροχι Διαδικτυακισ Σθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Τπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σητείας Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 230.614,72 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΆ ΜΗΤΡΌΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΎ Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Δράμας Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Προϋπολογισμός: 200.000,00 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ερμούπολη 13/07/2012 1

Ερμούπολη 13/07/2012 1 Ερμούπολη 13/07/2012 1 Η πποςσαςία σηρ τγείαρ σοτ αςθενή Σημανσικέρ οικονομίερ κλίμακαρ ςσον σομέα σηρ τγείαρ Αποσελεςμασικόρ έλεγφορ& εξοπθολογιςμόρ δαπάνων και ενίςφτςη σηρ διαυάνειαρ ςσον σομέα σηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΘΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ

Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΘΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΧΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΦΑΜΟΓΩΝ» τησ Ρράξησ: «ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ, ΨΘΦΙΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΤΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 20ου ΑΙΩΝΑ» Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 1:Σφντομη αναςκόπηςη των κυριότερων εννοιϊν των βάςεων δεδομζνων Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 494184 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες για την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony Alcatel Ειςαγωγι Σο Alcatel είναι ζνα πρόγραµµα ιαχείριςθσ προςωπικϊν επικοινωνιϊν το οποίο ελζγχει τθν ειςερχόµενεσ και απερχόµενεσ επικοινωνία από το PC. Σο 4.2 είναι µια εφαρµογι CTI πλιρωσ ενςωµατωµζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Οι Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ για ππομήθεια Εξοπλιζμού Πληποθοπικήρ ηίθενηαι ζε Δημόζια Διαβούλεςζη πποκειμένος να καηαηεθούν από ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα