Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (ΧΩΛΣ Φ.Ρ.Α.) Διάρκεια: 12 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΡΣ: Σελίδα 1 από 68

2 C1.1 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων C1.1 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων 2 C2. ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 4 Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών 4 C2.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ 4 C2.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ 6 C2.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ 8 C2.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ 10 C2.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ 12 C3. Τπόδειγμα Βιογραφικοφ ημειώματοσ 14 C4. Πίνακεσ υμμόρφωςησ 16 C4.1 Εξυπθρετθτισ ςυςτιματοσ 16 C4.2 UPS 17 C4.3 Μεταγωγζασ (switch) Ethernet 18 C4.4 Εκτυπωτισ Α4/ Σαρωτισ Α4 20 C4.5 Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ 21 C4.6 Οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ Κ.Θ.Σ.Ρ./ Δθμαρχείου 23 C4.7 Εξοπλιςμόσ αςφρματθσ πρόςβαςθσ για αςφρματεσ πλατείεσ 24 C4.8 Εξοπλιςμόσ αςφρματων ηεφξεων K.Θ.Σ.Ρ Δθμαρχείου 25 C4.9 Υποςφςτθμα IP-video-conferencing 26 C4.10 Υποςφςτθμα διαχείριςθσ και τεκμθρίωςθσ οπτικοακουςτικοφ (Ο/Α) περιεχομζνου 30 C4.11 Υποςφςτθμα διαχείριςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου 32 C4.12 Υποςφςτθμα Ρφλθσ διαφάνειασ και ςυνεργατικϊν ψθφιακϊν υπθρεςιϊν 34 C4.13 ΥΡΘΕΣΛΕΣ 37 C Υπθρεςίεσ Μελζτθσ Εφαρμογισ 37 C Υπθρεςίεσ ολοκλιρωςθσ του ςυςτιματοσ με τισ υποδομζσ του Διμου 37 C Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 38 C Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ 38 C Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ 39 C Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» 39 C Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ 40 C Γενικζσ Ρροδιαγραφζσ 41 C5. Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ 43 Σελίδα 2 από 68

3 C5.1 Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 43 C5.1.1 Εξοπλιςμόσ (βλ. C4.1, C4.2, C4.3, C4.4, C4.5, C4.6, C4.7, C4.8, C4.9) 43 C5.1.2 Ζτοιμο Λογιςμικό (βλ. C4.10, C4.11) 43 C5.1.3 Εφαρμογι/ζσ (βλ. C4.12) 43 C5.1.4 Υπθρεςίεσ (βλ. C4.13.1, C4.13.2, C4.13.4, C4.13.5, C4.13.6, C4.13.7) 43 C5.1.5 Άλλεσ δαπάνεσ 44 C5.1 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν (βλ. C4.13.3) 44 C5.2 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου 44 C6. χζδιο φμβαςησ 45 Σελίδα 3 από 68

4 C2. ΜΕΟΣ C: ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν C2.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Διμο Εμμανουιλ Ραππά Χρυςό Σερρϊν Σζρρεσ, Τ.Κ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ.. οδόσ. αρικμόσ ΤΚ..,} {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν α).... οδόσ... αρικμόσ...τκ β).. οδόσ... αρικμόσ...τκ γ).. οδόσ... αρικμόσ...τκ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ).. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου).. ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ Σελίδα 4 από 68

5 {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.} {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν (Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 5 από 68

6 C2.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Διμο Εμμανουιλ Ραππά Χρυςό Σερρϊν Σζρρεσ, Τ.Κ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου)... ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Σελίδα 6 από 68

7 Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 7 από 68

8 C2.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Διμο Εμμανουιλ Ραππά Χρυςό Σερρϊν Σζρρεσ, Τ.Κ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ. Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του % τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ευρϊ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό...και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). για εκτζλεςθ του ζργου (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι)... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρίασ ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. Σελίδα 8 από 68

9 Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 9 από 68

10 C2.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Διμο Εμμανουιλ Ραππά Χρυςό Σερρϊν Σζρρεσ, Τ.Κ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρ.... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ... (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με ΦΡΑ), για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό που αφορά. ςυνολικισ αξίασ. ςφμφωνα με τθ με αρικμό. Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σελίδα 10 από 68

11 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 11 από 68

12 C2.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Διμο Εμμανουιλ Ραππά Χρυςό Σερρϊν Σζρρεσ, Τ.Κ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρ.... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ...(ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με ΦΡΑ), για τθν καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά... ςυνολικισ αξίασ..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό Διακιρυξι τθσ ΑνακζτουςαΑρχι. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σελίδα 12 από 68

13 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 13 από 68

14 C3. Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ ΒΛΟΓΑΦΛΚΟ ΣΘΜΕΛΩΜΑ ΡΟΣΩΡΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ Επϊνυμο: Ρατρϊνυμο: Θμερομθνία Γζννθςθσ: Τθλζφωνο: Fax: Διεφκυνςθ Κατοικίασ: / / Πνομα: Μθτρϊνυμο: Τόποσ Γζννθςθσ: ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ Πνομα Λδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα Θμερομθνία Απόκτθςθσ Ρτυχίου ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘ ΕΜΡΕΛΛΑ Ζργο (ι Κζςθ) Εργοδότθσ όλοσ 1 και Κακικοντα ςτο Ζργο (ι Κζςθ) Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο Ρερίοδοσ ΑΜ 2 (από ζωσ) / / 1 Ωσ όλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετϊν, Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. Σελίδα 14 από 68

15 - / / / / - / / / / - / / Σελίδα 15 από 68

16 C4. Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων. C4.1 Εξυπθρετθτισ ςυςτιματοσ Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 1. Αρικμόσ Μονάδων 1 2. Για τα επιμζρουσ τμιματα που ςυνκζτουν το ςφςτθμα (οκόνθ, πλθκτρολόγιο, motherboard, case) να αναγράφονται αναλυτικά τα ςτοιχεία τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ Βαςικά Χαρακτθριςτικά CPU Επεξεργαςτισ τεχνολογίασ INTEL ΧΕΟΝ 3. Εξαπλοφ πυρινα ι άλλοσ ιςοδφναμων ι καλφτερων επιδόςεων 4. Συχνότθτα λειτουργίασ (GHz) 2,40 5. Cache μνιμθ (ΜΒ) Ρλικοσ CPUs 1 7. Ανεμιςτιρασ για CPU Κεντρικι Μνιμθ 8. Μζγεκοσ (GΒ) (DDR MHz) 6 9. Μζγιςτθ μνιμθ που υποςτθρίηεται ςτο motherboard (GB) 128 Motherboard Chipset ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 10. Να αναφερκεί το chipset που χρθςιμοποιείται ςτο προςφερόμενο προϊόν 11. Υποςτιριξθ μνιμθσ DDR ι άλλου τφπου ιςοδφναμων ι καλφτερων επιδόςεων. 12. Ενςωματωμζνοσ ελεγκτισ RAID 0/1/10 δίςκων SATA / SAS (να αναφερκεί) 13. Υποδοχι ςυμβατι με PCI Express x2 14. Θζςεισ για μνιμθ Ταχφτθτα κζςεων για μνιμθ. Να αναφερκεί: - DDRII 667 MHz, - Dual-channel DDRII, - Άλλου τφπου ιςοδφναμων ι καλφτερων επιδόςεων 16. Μζγιςτθ μνιμθ που υποςτθρίηεται ςτο motherboard (GB) Βιμα επζκταςθσ (ΜΒ) (Να αναφερκεί) 18. Υποδοχζσ PCI Υποδοχζσ PCIe X 16 1 Διακεςιμότθτα- Χωρθτικότθτα ςαςί (case) 20. Επαρκισ μζκοδοσ ψφξθσ με ανεμιςτιρεσ ι και με άλλο τρόπο που κα καταγράφεται ςτθν προςφορά (Να αναφερκεί) 21. Άκροιςμα μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ ςκλθρϊν δίςκων που μποροφν να φιλοξενθκοφν 8 Σελίδα 16 από 68

17 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ εςωτερικά (TB) Μονάδα Σκλθροφ Δίςκου 22. Συνολικό πλικοσ μονάδων Ωφζλιμθ χωρθτικότθτα (TΒ) Τφποσ controller SAS/SATA 25. Ταχφτθτα περιςτροφισ (rpm) Οδθγόσ Οπτικοφ Δίςκου 26. DVD+/-RW SATA Ενςωματωμζνεσ Λ/Ο Κφρεσ 27. Σειριακι RS pin USB τφπου Κάρτα οκόνθσ 29. Να αναφερκεί το μοντζλο και ο καταςκευαςτισ κάρτασ VGA (δεκτι και on board) 30. Να αναφερκεί ο επεξεργαςτισ γραφικϊν που χρθςιμοποιεί (Chipset) Κάρτα δικτφου 31. Giga Ethernet 10/100/1000 BaseTX Να αναφερκεί το μοντζλο και ο καταςκευαςτισ 33. Σφνδεςθ ςτο Δίαυλο PCI ι ενςωματωμζνθ ςτο motherboard (Να αναφερκεί) 34. Cable type RJ45 (UTP, cat5 enhanced) Τροφοδοτικό 35. Τάςθ λειτουργίασ (V) Ελάχιςτθ Ιςχφσ (W) 480 C4.2 UPS Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 1. Αρικμόσ Μονάδων 4 Βαςικά χαρακτθριςτικά VA / Ιςχφσ 600Watt 3. Διαςτάςεισ και βάροσ ςυνολικοφ (Να ςυςτιματοσ αναφερκοφν) 4. Ονομαςτικι ειςερχόμενθ τάςθ λειτουργίασ (input voltage) 230 VAC 5. Εφροσ ειςερχόμενθσ τάςθσ λειτουργίασ (input voltage range) VAC Διακεςιμότθτα 8. Συχνότθτα λειτουργίασ Το UPS να είναι τφπου Line-Interactive Αυτονομία των μπαταριϊν με 50% φορτίο 50/60 Hz, Autosensing 7 min. Σελίδα 17 από 68

18 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 9. Μζςθ διάρκεια ηωισ των μπαταριϊν από 3 χρόνια τον καταςκευαςτι 10. Ζξοδοι (outlets) τφπου IEC Ειδικά χαρακτθριςτικά 11. Ραροχι προςταςίασ από διακυμάνςεισ τθσ τάςθσ, υπερτάςεισ, Χαρακτθριςτικά διαχείριςθσ 12. Φπαρξθ εμπρόςκιου control panel για τον χριςτθ 13. Δυνατότθτα ςφνδεςθσ του UPS με υπολογιςτι μζςω USB και ςειριακισ κφρασ (να ςυνοδεφεται από τα κατάλλθλα καλϊδια ςφνδεςθσ) 14. Λογιςμικό διαχείριςθσ/παρακολοφκθςθσ του UPS που κα εγκαταςτακεί ςε ςτακμό εργαςίασ Άλλα χαρακτθριςτικά 15. Να φζρει το ςιμα CE 16. Ριςτοποιθτικά αςφάλειασ: IEC , UL 497A 17. Ηλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα: ΕΝ55022 IEC C4.3 Μεταγωγζασ (switch) Ethernet Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 1. Αρικμόσ Μονάδων 4 Κφρεσ 2. Θφρεσ τεχνολογίασ 10Base-T (IEEE 802.3) / 100Base-TX (IEEE 802.3u) 8 3. Υποςτιριξθ 1000Base-T (IEEE 802.3ab) και Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) ςε ΕΡΙΘΥΜΗΤΟ τουλάχιςτον οκτϊ κφρεσ 4. Υποςτιριξθ λειτουργίασ auto-negotiate ςε όλεσ τισ Ethernet κφρεσ 5. Υποςτιριξθ IEEE 802.3x flow control ςε όλεσ τισ κφρεσ 6. Υποςτιριξθ auto MDI/MDIX ςε όλεσ τισ κφρεσ χαλκοφ 7. Θφρα τοπικισ διαχείριςθσ με χριςθ τερματικοφ (console port) Σελίδα 18 από 68 (Να προςφερκεί και το αντίςτοιχο καλϊδιο) Χαρακτθριςτικά Layer 2 8. Υποςτιριξθ IEEE 802.1Q (VLAN tagging) 9. Ταυτόχρονθ υποςτιριξθ διαφορετικϊν 256

19 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 802.1Q VLANs 10. Υποςτιριξθ IEEE 802.1D (STP) 11. Υποςτιριξθ IEEE 802.1p CoS prioritization 12. Υποςτιριξθ IEEE 802.1s (Multiple STP) Χαρακτθριςτικά απόδοςθσ 13. Χωρθτικότθτα μεταγωγισ (switching capacity) εςωτερικοφ διαφλου 18 Gbps 14. υκμόσ προϊκθςθσ (forwarding rate) 10 Mpps 15. Ρλικοσ υποςτθριηόμενων MAC addresses 8K 16. Υποςτιριξθ HOL Blocking Χαρακτθριςτικά αςφάλειασ 17. Υποςτιριξθ authentication και authorization μζςω RADIUS για προςταςία απομακρυςμζνθσ ι τοπικισ πρόςβαςθσ 18. Υποςτιριξθ κωδικοποίθςθσ MD5 19. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ τθν MAC address (MAC Security) 20. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ τθ διεφκυνςθ IP 21. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ το πρωτόκολλο 22. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ VLAN 23. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ τα PORT 24. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ τα TOS/DSCP Χαρακτθριςτικά διαχείριςθσ 25. Δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ/ρφκμιςθσ με Web User Interface (HTTP/HTTPS) 26. Υποςτιριξθ Port Mirroring 27. Υποςτιριξθ SNMPv2 και υλοποίθςθ SNMP MIB II (RFC1213, RFC2863, RFC2665, RFC1493, RFC2674, RFC2737) 28. Υποςτιριξθ Remote Monitoring (RMON) agent για ανάλυςθ και παρακολοφκθςθ δεδομζνων για τα group history, statistics, alarm και event (ςφμφωνα με το RFC 2819, RFC 1215) 29. Υποςτιριξθ SNTP 30. Αποκικευςθ και εξαγωγι / ειςαγωγι απομακρυςμζνα του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και του αρχείου ρυκμίςεων με χριςθ HTTP και TFTP 31. LEDs ενδείξεων για οπτικι (visual) παρακολοφκθςθ του μεταγωγζα. Ρρζπει να διακζτει τουλάχιςτον: System LEDs: system, Speed, 10/100/1000 Link/Act Σελίδα 19 από 68

20 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ Ειδικά χαρακτθριςτικά 32. Μθχανιςμοί Scheduling (Priority Queuing και Weighted Round Robin WRR) 33. Ζλεγχοσ Storm Control Broadcast και Multicast και unknown unicast 34. Υποςτιριξθ IGMP (v1/v2) & 3 Snooping Άλλα χαρακτθριςτικά 35. Να ςυνοδεφεται από καλϊδια UTP RJ-45, τουλάχιςτον Cat 5e, μικουσ τουλάχιςτον 2 m Λειτουργία με θλεκτρικι τροφοδοςία: (Να αναφερκεί θ τάςθ VAC κατανάλωςθ ςυχνότθτα Hz ρεφματοσ) 37. Διαςτάςεισ και βάροσ (Να αναφερκοφν) C4.4 Εκτυπωτισ Α4/ Σαρωτισ Α4 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Αρικμόσ 1 Μονάδων. 4 Γενικά Χαρακτθριςτικά 2. Η μονάδα να ενςωματϊνει λειτουργίεσ : Εκτυπωτι ςαρωτι (με δυνατότθτεσ auto feeder) φωτοαντιγραφικοφ - Fax 3. Εκτφπωςθ Α4 4. Επεξεργαςτισ 360 MHz 5. Μνιμθ ςυςτιματοσ 128 ΜΒ Δυνατότθτεσ ςυςτιματοσ 6. φκμιςθ εκτφπωςθσ 7. Σμίκρυνςθ / μεγζκυνςθ Χαρακτθριςτικά εκτφπωςθσ 8. Μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ ανάλυςθ 600dpi 9. Ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ A4 20 ς.α.λ. 10. Χρόνοσ Εκτφπωςθσ Αρχικισ Σελίδασ (Print Firstpage- out- time) 11. Χρόνοσ Εξόδου Αρχικοφ Φϊτο-αντιγραφου (Copy First-page-out-time) Διαςφνδεςθ 10 sec 12 sec 12. Σφνδεςθ Ethernet 100BaseT/10BaseT 13. Σφνδεςθ USB 2.0 Συμβατότθτα 14. Συμβατότθτα με λειτουργικά ςυςτιματα Microsoft Windows XP (32/64)/Vista/2003 Server/2008 Server, Mac OS X version 10.3 και νεότερα Διαχείριςθ Συςκευισ 15. Διαχείριςθ ςυςκευισ μζςω δικτφου Χαρακτθριςτικά δθμιουργίασ αντιγράφων ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ Σελίδα 20 από 68

21 16. Μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ ανάλυςθ 600dpi 17. Αυτόματοσ τροφοδότθσ εγγράφων 50 φφλλα 18. Σμίκρυνςθ / μεγζκυνςθ ΝΑΙ 19. Ταχφτθτα δθμιουργίασ αςπρόμαυρων αντιγράφων A4 Χαρακτθριςτικά αςφάλειασ 20. Να υποςτθρίηονται τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά αςφάλειασ : IP Filtering, SNMPv3, Port Control, IPv6, Secure IPP, Scan-to- with user authentication, Secure fax receive 24 ς.α.λ. C4.5 Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Αρικμόσ μονάδων 4 2. Για τα επιμζρουσ τμιματα που ςυνκζτουν το ςφςτθμα πλθκτρολόγιο, ποντίκι, motherboard, case) να αναγράφονται αναλυτικά τα ςτοιχεία τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ Βαςικά Χαρακτθριςτικά CPU 3. Επεξεργαςτισ τεχνολογίασ INTEL Core ι3 ι άλλοσ ιςοδφναμων ι καλφτερων επιδόςεων 4. Συχνότθτα λειτουργίασ (GHz) 3,0 5. Ρλικοσ CPUs 1 Κεντρικι Μνιμθ 6. Μζγεκοσ (GΒ) (DDR 3) 4 7. Μζγιςτθ μνιμθ που υποςτθρίηεται ςτο motherboard (ΜB) 6 Motherboard 8. Ενςωματωμζνοσ ελεγκτισ δίςκων SATA 2 Διακεςιμότθτα- Χωρθτικότθτα ςαςί (case) 9. Επαρκισ μζκοδοσ ψφξθσ με ανεμιςτιρεσ ι και με άλλο τρόπο που κα καταγράφεται ςτθν προςφορά (Να αναφερκεί) Άκροιςμα μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ ςκλθρϊν 10. δίςκων που μποροφν να φιλοξενθκοφν 500 εςωτερικά (GB) Μονάδα Σκλθροφ Δίςκου 11. Συνολικό πλικοσ μονάδων Ταχφτθτα περιςτροφισ (rpm) Εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι του δίςκου ςε ζτθ 2 Οδθγόσ Οπτικοφ Δίςκου 14. DVD RΟΜ Drive εςωτερικό τφπου ΑΤΑΙ 15. Δυνατότθτα ανάγνωςθσ DVD ROM /DVD RW/CD RW Ενςωματωμζνεσ Λ/Ο Κφρεσ 16. HDMI 17. VGA ι DVI 18. USB τφπου Κάρτα οκόνθσ 19. Να αναφερκεί το μοντζλο και ο καταςκευαςτισ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ Σελίδα 21 από 68

22 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ κάρτασ VGA (δεκτι και on board) 20. Να αναφερκεί ο επεξεργαςτισ γραφικϊν που χρθςιμοποιεί (Chipset) 21. Επεξεργαςτισ τεχνολογίασ AMD -Nvidia Κάρτα δικτφου 22. Fast Ethernet 10/100/1000 BaseTX Να αναφερκεί το μοντζλο και ο καταςκευαςτισ 24. Σφνδεςθ ςτο Δίαυλο PCI ι ενςωματωμζνθ ςτο motherboard Σελίδα 22 από 68 (Να αναφερκεί) 25. Cable type RJ45 (UTP, cat5 enhanced) 26. Αςφρματθ κάρτα δικτφου ( b,g,n) ΕΡΙΘΥΜΗΤΟ Κάρτα Ιχου 27. Να αναφερκεί το μοντζλο και ο καταςκευαςτισ 28. Κάρτα ιχου full duplex 29. Συνδεμζνθ ςε υποδοχι PCI ι ενςωματωμζνθ ςτο motherboard (Να αναφερκεί) bit Stereo 31. Δυνατότθτα θχογράφθςθσ 32. Δυνατότθτα αναπαραγωγισ 33. Εξωτερικζσ ςυνδζςεισ τουλάχιςτον - speaker out stereo - microphone-in (Να αναφερκεί) Τροφοδοτικό 34. Τάςθ λειτουργίασ (V) 220 Ρλθκτρολόγιο 35. Αρικμόσ πλικτρων 104 Mouse 36. Microsoft ςυμβατό 37. Oπτικισ τεχνολογίασ 38. Δφο βαςικά πλικτρα τουλάχιςτον 39. Nα περιλαμβάνει τροχό κφλιςθσ 40. USB Λογιςμικό 41. Λειτουργικό ςφςτθμα (ΝΑ αναφερκεί) 42. Το λειτουργικό ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει πλιρωσ εξελλθνιςμζνο περιβάλλον εργαςίασ. 43. Να αναφερκεί όποιο επιπλζον software δίνεται προεγκατεςτθμζνο από τον καταςκευαςτι 44. Άδεια χριςθσ του Λειτουργικοφ Συςτιματοσ 45. Λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ ςε πραγματικό χρόνο και με δυνατότθτα εφκολθσ και ςυχνισ ανανζωςθσ του καταλόγου ιϊν μζςω Internet Τεκμθρίωςθ 46. Εγχειρίδια 47. Τεκμθρίωςθ ςυνοδευτικοφ λογιςμικοφ Συνοδευτικά 48. Kαλϊδια ςφνδεςθσ - τροφοδοςίασ 49. Oδθγοί για το προςφερόμενο λειτουργικό ςφςτθμα 50. CD εκκίνθςθσ- διόρκωςθσ και εγκατάςταςθσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ από «μθδενικι βάςθ». ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ

23 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ Ριςτοποίθςθ 51. Ρροςκόμιςθ αντιγράφων των αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν. 52. Να φζρουν το ςιμα CE ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ C4.6 Οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ Κ.Θ.Σ.Ρ./ Δθμαρχείου Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ Κάμερα- Μικρόφωνο 1. Αρικμόσ Μονάδων 4 Αιςκθτιρασ Εικόνασ 2. Αιςκθτιρασ CCD ι CMOS 3. Ανάλυςθ αιςκθτιρα 1920χ1080 Φακόσ 4. Auto - Focus 5. Ρεδίο Θζαςθσ (FOV Field of View) 70 Μικροφωνο 6. Μικρόφωνο (Mono) 7. Αυτόματθ ακφρωςθ κορφβου Video & Image 8. Λιψθ Εικόνασ 4:3 SD (Image Capture) 640x480, 1.2MP, 2.0 MP 9. Λιψθ Εικόνασ 16:9 W (Image Capture) 360P, 480P, 720P, 1080P 10. Λιψθ Βίντεο 4:3 SD (Video Capture) 640x480 ι 320 x 240, 640 x 480 καλφτερθ 11. Λιψθ Βίντεο 16:9 W (Video Capture) 360P, 480P, 720P, 1080P 22fps 12. Ενςωματωμζνοσ κωδικοποιθτισ H Δυνατότθτα ελζγχου frame rate ι απαιτοφμενου bandwidth 14. υκμίςεισ εικόνασ: Χρϊμα Φωτεινότθτα Ευκρίνεια Ιςορροπία λευκοφ Συμπίεςθ Οκόνθ 15. Αρικμόσ Μονάδων Τφποσ LED Ανάλυςθ: 1920 x 1080/1080p ,7 millions colours. 18. Διαγϊνιοσ 42'' 19. Οπτικι γωνία: οριηόντια (degrees) 170 Δυναμικθ αντίκεςθ (Dynamic Contrast 20. ratio) :1 21. Φωτεινότθτα (Brightness) 400 cd/m2 Χρόνοσ απόκριςθσ (pixel response time) (να ms αναφερκεί) υκμιςτικά που υποςτθρίηονται: 23. Contrast Brightness ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ Σελίδα 23 από 68

24 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ Position 24. OSD (On Screen Display) ρυκμίςεισ 25. Ειςοδοσ VGA, HDMI 26. Ψθφιακόσ Δζκτθσ DVB-T Κωδικοποίθςθ ψθφιακοφ ςιματοσ (MPEG ) ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ C4.7 Εξοπλιςμόσ αςφρματθσ πρόςβαςθσ για αςφρματεσ πλατείεσ Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ Γενικι Ρεριγραφι 1. Δυνατότθτα ςφνδεςθσ εξωτερικισ κεραίασ 2. RF Band 2,4 GHz 3. Ρλιρθσ υποςτιριξθ πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ b/g 4. Υποςτιριξθ κωδικοποίθςθσ DSSS και OFDM 5. Υποςτιριξθ υκμϊν Μετάδοςθσ b : 1,2,5.5,11 Mbps g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps 6. Μζγεκοσ Καναλιοφ 20 MHz 7. Δυνατότθτα επιλογισ ιςχφσ εξόδου εκπομπισ (Transmit Power Adjustable) 8. Ευαιςκθςία Δζκτθ (Receiver Sensitivity): g : 54Mbps με ευαιςκθςία δζκτθ μικρότερθ από (- 70dBm) b : 11Mbps με ευαιςκθςία δζκτθ μικρότερθ από (- 90dBm) Εξωτερικι Κεραία 9. Τφποσ Κεραίασ: Εξωτερικοφ Χϊρου Ομοιοκατευκυντικι 10. Κάλυψθ τομζα RF Band 2,4 GHz 12. Κζρδοσ 7 dbi 13. Αντικεραυνικι Ρροςταςία Τεχνολογίεσ/Ρρωτόκολλα Layer-2, Layer LAN connection 10/ DHCP server και client 16. Ενςωμάτωςθ Firewall 17. Ενςωμάτωςθ Router 18. Firewall filters (IP addresses, ports) 19. Να περιγραφεί ςχιμα εςωτερικισ διευκυνςιοδοτθςθσ (IP-Masquerading) 20. Υποςτιριξθ Quality of Service (QoS) Αςφάλεια 21. WPA/WPA2, TKIP, AES (CCMP), WEP 22. Δυνατότθτα επιλογισ κωδικοφ πρόςβαςθσ ςτθ ςυςκευι 23. MAC address filtering 24. Δυνατότθτα εμφάνιςθσ/απόκρυψθσ SSID Δυνατότθτεσ διαχείριςθσ 25. Δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ Σελίδα 24 από 68

25 διαχείριςθσ/ρφκμιςθσ μζςω Telnet 26. Υποςτιριξθ SNMP 27. Δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ/ρφκμιςθσ μζςω HTTP Άλλα 28. Να προςφερκεί καλϊδιο RF πολφ χαμθλϊν απωλειϊν ΕΡΙΘΥΜΗΤΗ (Να αναφερκεί θ εξαςκζνιςθ του καλωδίου) 29. Θφρα RJ Mbps Ethernet 30. Υποςτιριξθ PoE ςτθν κφρα Ethernet RJ Δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ςε τοίχο ι ςε ιςτό 32. Ελάχιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ , Να Μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ αναφερκεί ζωσ 95% Φάςμα υγραςίασ (ςυμπυκνωμζνθ υγραςία) 35. Ρερίβλθμα κατάλλθλο για μακρόχρονθ εγκατάςταςθ ςε εξωτερικό χϊρο 36. Ενδεικτικζσ λυχνίεσ λειτουργίασ / ςφνδεςθσ / τροφοδοςίασ 37. Αντοχι ςε ανζμουσ ταχφτθτασ >= 150 Km/h 38. Ρλαςτικά μζρθ με ειδικι κατεργαςία για αντοχι ςε υπεριϊδθ ακτινοβολία 39. Εξαςφάλιςθ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ του όλου ςυςτιματοσ αςφρματθσ πρόςβαςθσ (Να περιγραφεί θ τεχνικι λφςθ για τθν παροχι θλεκτρικισ τροφοδοςίασ) C4.8 Εξοπλιςμόσ αςφρματων ηεφξεων K.Θ.Σ.Ρ Δθμαρχείου Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 1. αδιοςφςτθμα αποτελοφμενο από εξωτερικι μονάδα (ODU) και εςωτερικι μονάδα (IDU) Τεχνολογία που καλφπτει τισ προδιαγραφζσ που 2. αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1.4 του παραρτιματοσ. Radio 3. RF Band GΗz 4. Radio Access Method TDD 5. Channel Size 15 MHz 6. Latency 3 ms 7. Ιςχφσ εκπομπισ 18 dbm 8. Ενςωματωμζνθ Κατευκυντικι Κεραία 9. Κζρδοσ Κεραίασ 20 dbi 10. Ευαιςκθςία Δζκτθ -90 dbm 11. Διαμόρφωςθ Δυναμικι (Ρροςαρμοςμζνθ ςτισ ςυνκικεσ τθσ ηεφξθσ) 12. Να αναφερκοφν τα ςχιματα διαμόρφωςθσ που υποςτθρίηονται Σφνδεςθ Ethernet 13. Σφνδεςθ Συςτιματοσ 10/100 ethernet Σελίδα 25 από 68

26 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ (RJ-45) 14. Υποςτιριξθ Auto MDI/MDIX 15. Υποςτιριξθ QoS 16. Ρραγματικόσ Ethernet υκμόσ μετάδοςθσ Δεδομζνων 50Mbps Αςφάλεια / Διαχείριςθ Συςτιματοσ 17. Κρυπτογράφθςθ (Να προςδιοριςτοφν οι αλγόρικμοι) 18. φκμιςθ παραμζτρων ςυςτιματοσ μζςω HTTP interface 19. Υποςτιριξθ SNMP Version 2c Εγκατάςταςθ / Λειτουργία 20. Ακουςτικι Ζνδειξθ Ροιότθτασ ηεφξθσ 21. Τροφοδοςία POE 22. Αντοχι ODU ςε εξωτερικζσ ςυνκικεσ 23. Αντικεραυνικι Ρροςταςία (Να αναφερκοφν οι μζκοδοι προςταςίασ) 24. Αντοχι ςε ταχφτθτα ανζμων 200 Km/hr 25. Μικοσ STP ι IF καλωδίου 90 m 26. Εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ ODU Να αναφερκεί Άλλα 27. Δυνατότθτα για Near Line-Of-Site 28. Δυνατότθτα για Non Line-Of-Site Δυνατότθτα αποφυγισ παρεμβολϊν μζςω 29. μεταπιδθςθσ ςυχνότθτασ (DFS Dynamic Frequency Selection) Χριςθ τεχνολογίασ MIMO για βελτίωςθ τθσ 30. απόδοςθσ των ηεφξεων ςε δυςμενι περιβάλλοντα μετάδοςθσ C4.9 Υποςφςτθμα IP-video-conferencing Εξοπλιςμόσ διαμοιραςμοφ βίντεο Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 1. Αρικμόσ Μονάδων 1 2. Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου Α Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο ςυςκευισ 4. Η ςυςκευι να ενςωματϊνει κάμερα, μικρόφωνο και μονάδα MCU (Multi Conference Unit) με δυνατότθτα διαχείριςθσ μζχρι και 5 ςυνομιλθτϊν VIDEO 5. Είςοδοσ : 1xRCA 6. Ζξοδοσ : 2xRCA, 1xVGA Σελίδα 26 από 68

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα