Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Περιεχομζνου Δικτυακϊν Σόπων και Παροχι Διαδικτυακισ Σθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Τπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Τπουργείο Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ - Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕ - ΓΓΕ) Προχπολογιςμόσ: ,00 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 11,97 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΠ: Σελίδα 1 από 112

2 Μζροσ Γ: Τποδείγματα και Πίνακεσ υμμόρφωςθσ Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2 ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 5 C1. Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών 5 C1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ 5 C1.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ φμβαςθσ 7 C1.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ 9 C1.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ υντιρθςθσ 11 C2. Τπόδειγμα Βιογραφικοφ ημειώματοσ 13 C3. Πίνακεσ υμμόρφωςησ 15 C3.1 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Εξυπθρετθτι Εφαρμογϊν Διαδικτφου (Web, Application & Database Server) 15 C3.2 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Εξυπθρετθτϊν Εφαρμογϊν Βίντεο κατ απαίτθςθ και Βίντεο ςε ροι (Video-on-demand & Streaming Servers) 20 C3.3 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Εξυπθρετθτι Εφαρμογϊν Σθλεδιάςκεψθσ / Σθλεκπαίδευςθσ (Video-Audio-Web Conference Server) 25 C3.4 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Κωδικοποιθτι Εικόνασ/Ιχου 30 C3.5 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Κεντρικοφ Δικτυακοφ υςτιματοσ Αποκικευςθσ και Ανάκτθςθσ Δεδομζνων (storage area network, backup) 34 C3.6 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Κεντρικοφ Μεταγωγζα (Switch) 41 C3.7 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Εξοπλιςμοφ Unified Threat Management (UTM)/Firewall/IPS 49 C3.8 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Λκριϊματοσ Εξυπθρετθτϊν (Rack) 51 C3.9 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Λογιςμικοφ Εξυπθρετθτι Εφαρμογϊν & Διαδικτφου 52 C3.10 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Λογιςμικοφ Εξυπθρετθτι Βάςθσ Δεδομζνων 55 C3.11 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Λογιςμικοφ Διαχείριςθσ Περιεχομζνου (Content Management System - CMS) 56 C3.12 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Λογιςμικοφ Πλατφόρμασ Διαδικτυακισ Σθλεόραςθσ 60 C3.13 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν Βίντεο/Ιχου κατ απαίτθςθ και Βίντεο/Ιχου ςε ροι (Video & Audio Streaming, live & on-demand) 60 C3.14 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Λογιςμικοφ Εφαρμογισ Σθλεδιάςκεψθσ / Σθλεκπαίδευςθσ 63 Σελίδα 2 από 112

3 C3.15 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Ψθφιακισ κάμερασ (webcam) 65 C3.16 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Ακουςτικϊν (headsets) 66 C3.17 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Λογιςμικοφ Εικονικϊν Μθχανϊν (Virtualization) _ 66 C3.18 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Δρομολογθτϊν (Voice Gateways) Κεντρικισ Τπθρεςίασ 68 C3.19 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Δρομολογθτϊν (Voice Gateways) Περιφερειακϊν Γραφείων 72 C3.20 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Εξυπθρετθτι - Διαχειριςτι Κλιςεων IP Σθλεφωνίασ (Call Manager) 76 C3.21 Πίνακασ υμμόρφωςθσ IP Σθλεφϊνων 82 C3.22 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Τπθρεςιϊν Λειτουργικισ Ενότθτασ 1 84 C3.23 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Τπθρεςιϊν Λειτουργικισ Ενότθτασ 2 96 C3.24 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Τπθρεςιϊν Λειτουργικισ Ενότθτασ C3.25 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Τπθρεςιϊν όλων των Λειτουργικϊν Ενοτιτων 102 C3.26 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Τπθρεςιϊν Εκπαίδευςθσ 103 C3.27 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Τπθρεςιϊν Ευαιςκθτοποίθςθσ 103 C3.28 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Τπθρεςιϊν Πιλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Παραγωγικισ Λειτουργίασ 103 C3.29 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Τπθρεςιϊν Περιόδου Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» και υντιρθςθσ (ΠΕ) 103 C3.30 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Προδιαγραφϊν Ποιότθτασ Τπθρεςιϊν (SLA) 103 C3.31 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Μεκοδολογίασ Διοίκθςθσ και Τλοποίθςθσ Ζργου 103 C4. Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ 104 C4.1 Πλθροφοριακό φςτθμα 104 C4.1.1 Εξοπλιςμόσ (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) 104 C4.1.2 Ζτοιμο Λογιςμικό (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) 104 C4.1.3 Εφαρμογι/ζσ (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) 104 C4.1.4 Υπθρεςίεσ (βλ. ΑΧ.Χ.Χ, ΑΧ.Χ.Χ) 105 C4.1.5 Άλλεσ δαπάνεσ 105 C4.1.6 Υποςτιριξθ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ (ζωσ τθν οριςτικι παραλαβι) (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) 105 C4.2 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν 106 C4.3 υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ Ζργου 106 C4.4 υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ υντιρθςθσ 107 C4.5 Πίνακεσ Οικονομικισ Προςφοράσ Τπθρεςιϊν Τποςτιριξθσ Παραγωγικισ Λειτουργίασ (μετά τθν Οριςτικι Παραλαβι Ζργου) 107 C4.5.1 Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ για το 1 ο ζτοσ 107 C4.5.2 Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ για το 2 ο ζτοσ 108 C4.5.3 Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ για το 3 ο ζτοσ 108 C4.5.4 Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ για το 4 ο ζτοσ 108 Σελίδα 3 από 112

4 C4.5.5 Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ για το 5 ο ζτοσ 108 C4.5.6 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Υπθρεςιϊν Υποςτιριξθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ 109 C4.6 Παραρτιματα που αφοροφν το Ζργο 110 C4.6.1 Ρίνακασ ΧΧ 110 C4.6.2 Ρίνακασ ΥΥ 110 C4.6.3 Ρίνακασ ΗΗ 110 C4.6.4 Σχζδιο Σφμβαςθσ 111 C4.6.5 Ρρότυπο Συμβόλαιο Υπθρεςιϊν («SLA») 112 Σελίδα 4 από 112

5 ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ C1. Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν C1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ΕΚΔΟΣΘ... (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα, Διεφκυνςθ, Τ.Κ, Τθλζφωνο Επικοινωνίασ) Θμερομθνία ζκδοςθσ... Προσ: Υπουργείο Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕ ΓΓΕ). Φραγκοφδθ 11 & Αλ. Ράντου, Καλλικζα, Τ.Κ , Ακινα Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ.. οδόσ. αρικμόσ ΤΚ..,} {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν α).... οδόσ... αρικμόσ...τκ β).. οδόσ... αρικμόσ...τκ γ).. οδόσ... αρικμόσ...τκ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ).. με αντικείμενο τθν Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου Δικτυακϊν Τόπων και Ραροχι Διαδικτυακισ Τθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Υπθρεςιϊν Χριςτθ, ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Σελίδα 5 από 112

6 Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ {Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.} {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν (Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 6 από 112

7 C1.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ φμβαςθσ ΕΚΔΟΣΘ... (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα, Διεφκυνςθ, Τ.Κ, Τθλζφωνο Επικοινωνίασ) Θμερομθνία ζκδοςθσ... Προσ: Υπουργείο Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕ ΓΓΕ). Φραγκοφδθ 11 & Αλ. Ράντου, Καλλικζα, Τ.Κ , Ακινα Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). με αντικείμενο τθν Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου Δικτυακϊν Τόπων και Ραροχι Διαδικτυακισ Τθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Υπθρεςιϊν Χριςτθ, ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ Σελίδα 7 από 112

8 αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Λ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 8 από 112

9 C1.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ ΕΚΔΟΣΘ... (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα, Διεφκυνςθ, Τ.Κ, Τθλζφωνο Επικοινωνίασ) Θμερομθνία ζκδοςθσ... Προσ: Υπουργείο Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕ ΓΓΕ). Φραγκοφδθ 11 & Αλ. Ράντου, Καλλικζα, Τ.Κ , Ακινα Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρ.... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ... (ςυμπλθρϊνεται το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ), για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό που αφορά ςτθν Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου Δικτυακϊν Τόπων και Ραροχι Διαδικτυακισ Τθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Υπθρεςιϊν Χριςτθ, ςυνολικισ αξίασ. ςφμφωνα με τθ με αρικμό. Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ Σελίδα 9 από 112

10 αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Λ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 10 από 112

11 C1.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ υντιρθςθσ ΕΚΔΟΣΘ... (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα, Διεφκυνςθ, Τ.Κ, Τθλζφωνο Επικοινωνίασ) Θμερομθνία ζκδοςθσ... Προσ: Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Φραγκοφδθ 11 & Αλ. Ράντου, Καλλικζα, Τ.Κ , Ακινα Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρ.... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ...(ςυμπλθρϊνεται το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ), για τθν καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά ςτθν Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου Δικτυακϊν Τόπων και Ραροχι Διαδικτυακισ Τθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Υπθρεςιϊν Χριςτθ, ςυνολικισ αξίασ..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό Διακιρυξι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Σελίδα 11 από 112

12 Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Λ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 12 από 112

13 C2. Τπόδειγμα Βιογραφικοφ θμειϊματοσ ΒΛΟΓΡΑΦΛΚΟ ΘΜΕΛΩΜΑ ΠΡΟΩΠΛΚΑ ΣΟΛΧΕΛΑ Επϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θμερομθνία Γζννθςθσ: Σθλζφωνο: Fax: Διεφκυνςθ Κατοικίασ: / / Όνομα: Μθτρϊνυμο: Σόποσ Γζννθςθσ: ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ Όνομα Λδρφματοσ Σίτλοσ Πτυχίου Ειδικότθτα Θμερομθνία Απόκτθςθσ Πτυχίου ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ ΣΕΛΕΧΟΤ (ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΛΚΘ ΕΜΠΕΛΡΛΑ Ζργο (ι Κζςθ) Εργοδότθσ Ρόλοσ 1 και Κακικοντα ςτο Ζργο (ι Κζςθ) Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο Περίοδοσ ΑΜ 2 (από ζωσ) / / - / / 1 Ωσ όλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετϊν, Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. Σελίδα 13 από 112

14 / / - / / / / - / / Σελίδα 14 από 112

15 C3. Πίνακεσ υμμόρφωςθσ Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων. C3.1 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Εξυπθρετθτι Εφαρμογϊν Διαδικτφου (Web, Application & Database Server) Γενικά Αρικμόσ προςφερόμενων εξυπθρετθτϊν. 2 Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των εξυπθρετθτϊν που κα προςφερκοφν κα πρζπει να καλφπτουν πλιρωσ τισ ανάγκεσ του ζργου. Οι προςφερόμενοι εξυπθρετθτζσ κα πρζπει να υποςτθρίηουν διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ. Να αναφερκεί αναλυτικά ο τρόποσ - αρχιτεκτονικι υλοποίθςθσ τθσ υψθλισ διακεςιμότθτασ. Να καλφπτεται πλιρωσ θ καταλλθλότθτα, ςυμβατότθτα και διαλειτουργικότθτα του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι λφςθ που κα προςφερκεί από τον Ανάδοχο και περιγράφεται ενδεικτικά ςτισ παραγράφουσ Α , Α , Α , Α , Α Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο. Το ςφνολο των εξυπθρετθτϊν κα είναι του ιδίου καταςκευαςτι. Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι ςφγχρονοσ (χρόνοσ ανακοίνωςθσ από 12 μινεσ από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ / απόςυρςισ του). Δθλαδι δεν πρζπει να ζχει ςταματιςει θ παραγωγι του ι να βρίςκεται ςτθν κατάςταςθ End Of Life. Πλοι οι προςφερόμενοι εξυπθρετθτζσ κα πρζπει να ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ ςφνκεςθ. Υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ εξυπθρετθτϊν ςε τρία επίπεδα: Database - Application - Web. Θ υλοποίθςθ κα υποςτθρίηει τθ χριςθ εικονικϊν μθχανϊν (virtual machines). Κα πρζπει να διακζτει χαρακτθριςτικά υψθλισ διακεςιμότθτασ και ςτα τρία επίπεδα και κα προςφζρει υψθλι επεξεργαςτικι ιςχφ και μεγάλθ χωρθτικότθτα ςε μνιμθ. Σελίδα 15 από 112

16 Ενςωμάτωςθ του περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ ςτο Rack. Να αναφερκοφν οι ςυνολικζσ και κατειλθμμζνεσ υποδοχζσ επζκταςθσ (π.χ. PCI/PCI Express). Να περιγραφεί ποια από τα παρακάτω χαρακτθριςτικά υψθλισ διακεςιμότθτασ υποςτθρίηει το ςφςτθμα κακϊσ και ο τρόποσ υλοποίθςθσ: πλεονάηοντα ςτοιχεία hot-plug ι hot-swap ςτοιχεία καταμεριςμό φόρτου εργαςίασ επαναδιαμόρφωςθ τθσ διάταξθσ του ςυςτιματοσ ςε περίπτωςθ αςτοχίασ επιμζρουσ ςτοιχείων του (π.χ. μνιμθσ, επεξεργαςτι) άλλο Να αναφερκοφν οι ςυνολικζσ απαιτιςεισ ςε ιςχφ ρεφματοσ (ςε W ςτα 230V) ςε κατάςταςθ πλιρουσ φορτίου ανά εξυπθρετθτι ι ςφνολο εξυπθρετθτϊν. Να αναφερκοφν οι απαιτιςεισ κερμοαπαγωγισ (BTUs/hr) ςε κατάςταςθ πλιρουσ φορτίου ανά εξυπθρετθτι ι ςφνολο εξυπθρετθτϊν. Να κατατεκοφν πιςτοποιθτικά που να αποδεικνφουν ότι ικανοποιοφνται προδιαγραφζσ Θλεκτρομαγνθτικισ Συμβατότθτασ, Ρροδιαγραφζσ Αςφάλειασ κακϊσ και άλλεσ πιςτοποιιςεισ και πρότυπα. Επεξεργαςτισ Το ςφςτθμα να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για web, application και database server. Επεξεργαςτισ τεχνολογίασ 64-bit με αρχιτεκτονικι ςυνόλου εντολϊν x86-64 (να τεκμθριωκοφν οι επιδόςεισ του). Ρλιρθσ υποςτιριξθ για hardware assisted x86 virtualization (ανάλογα με τον καταςκευαςτι απαιτοφνται τα κατάλλθλα processor extensions, π.χ. AMD-V, Intel VT-x κλπ). Ρροςφερόμενοσ αρικμόσ επεξεργαςτϊν (CPU) ανά εξυπθρετθτι. Να αναφερκεί ο τφποσ / καταςκευαςτισ. Υποςτθριηόμενοσ αρικμόσ επεξεργαςτϊν ανά εξυπθρετθτι. Να αναφερκεί. 2 4 Σελίδα 16 από 112

17 Οι επεξεργαςτικζσ μονάδεσ να είναι κατ ελάχιςτον οργανωμζνεσ ςε ομάδεσ των ζξι ανά φυςικι μονάδα πυριτίου (processor die): Επομζνωσ φπαρξθ τουλάχιςτον εξαπλοφ πυρινα ανά processor die (six-core cpus). Αρικμόσ επεξεργαςτικϊν μονάδων (πυρινων). 6, δθλαδι 1CPU x 6 cores/chip Χρονιςμόσ των προςφερόμενων CPU (GHz). 2,5 Να αναφερκεί θ ιεραρχία μνιμθσ cache (ποςότθτα ανά επίπεδο - Level 1, 2 και 3) και φυςικι τοποκεςία. Υποςτιριξθ ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ πολλαπλϊν νθμάτων ανά πυρινα (multithreading). Να αναφερκεί ο αρικμόσ. Κεντρικι μνιμθ Τφποσ μνιμθσ DDR3 ι ιςοδφναμοσ ι ανϊτεροσ. Μζγεκοσ προςφερόμενθσ μνιμθσ (GB). 64 Μζγεκοσ υποςτθριηόμενθσ μνιμθσ (GB) (χωρίσ αντικατάςταςθ υπαρχόντων αρκρωμάτων). Να αναφερκοφν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ μνιμθσ (π.χ. ςυχνότθτα (ΜΘz), latency κλπ). Υποςτιριξθ χαρακτθριςτικϊν διαςφάλιςθσ ακεραιότθτασ δεδομζνων (π.χ. ενςωματωμζνο κφκλωμα για τθ διόρκωςθ λακϊν - ECC, δυνατότθτα υποςτιριξθσ memory mirroring & Hot-Spare). Να αναφερκεί ο ρυκμόσ μετάδοςθσ δεδομζνων μεταξφ επεξεργαςτϊν και μνιμθσ (FSB) και ο χρονιςμόσ. Μονάδα ςκλθροφ δίςκου Τφποσ δίςκων Serial Attached SCSI (SAS) ι ιςοδφναμοσ ι ανϊτεροσ. Συνολικό πλικοσ μονάδων ανά εξυπθρετθτι. Ελεγκτισ δίςκων με υποςτιριξθ RAID. Να αναφερκεί το επίπεδο RAID ςτο οποίο κα βρίςκονται οι δίςκοι, και τα επίπεδα που υποςτθρίηονται. Τφποσ ελεγκτι (controller) SAS ι άλλου τφπου ιςοδφναμων ι καλφτερων επιδόςεων. Ωφζλιμθ χωρθτικότθτα ςτθ διάταξθ RAID (GΒ). Δυνατότθτα αφαίρεςθσ ενϊ το ςφςτθμα βρίςκεται ςε λειτουργία (hot swap) Ταχφτθτα περιςτροφισ (rpm) Σελίδα 17 από 112

18 Να αναφερκεί θ χωρθτικότθτα τθσ εςωτερικισ cache του δίςκου (MB). Υποςτιριξθ τεχνολογίασ S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) ι ιςοδφναμθσ ι ανϊτερθσ. Μονάδα οπτικοφ δίςκου DVD RW Drive εςωτερικό. Διαςυνδεςιμότθτα (interfaces) Κφρεσ Ethernet Gigabit ανά εξυπθρετθτι. 2 Τα Ethernet interfaces να ζχουν δυνατότθτα TCP/IP off loading. Nα υποςτθρίηεται Auto Sense speed / duplex mode. Να υποςτθρίηεται Remote Wake on LAN. Κάρτεσ ςφνδεςθσ με SAN / NAS. Αρικμόσ κυρϊν ςφνδεςθσ με SAN / NAS ανά εξυπθρετθτι. Κφρεσ ςφνδεςθσ με SAN / NAS τφπου 8Gbps ι ιςοδφναμο ι ανϊτερο. Ζξοδοσ VGA ι/και DVI για οκόνθ. Κφρεσ USB (να αναφερκεί ο αρικμόσ και ο τφποσ τουσ). Σαςί - Τροφοδοτικό Τφποσ ςαςί rack mounted, για ενςωμάτωςθ ςε ικρίωμα (rack) 19. Αρικμόσ τροφοδοτικϊν ανά εξυπθρετθτι (ςε διάταξθ N+1 εν εφεδρεία, υψθλισ διακεςιμότθτασ). Λςχφσ τροφοδοτικοφ (W). Άλλα χαρακτθριςτικά Λειτουργικό ςφςτθμα 64bit ι ιςοδφναμο αρκεί να είναι πλιρωσ certified και ςυμβατό με τισ εφαρμογζσ, το ςφςτθμα διαχείριςθσ και τισ βάςεισ δεδομζνων που κα υλοποιθκοφν/αποκτθκοφν/εγκαταςτακοφν. Θ ζκδοςθ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι θ αντίςτοιχθ πιο πρόςφατθ και να υποςτθρίηεται πλιρωσ από τθν εταιρεία καταςκευισ. Το λειτουργικό ςφςτθμα και οι απαραίτθτοι οδθγοί ςυςκευϊν να υπάρχουν ςε CD/DVD- ROM (τουλάχιςτον 2 ςυνολικά αντίγραφα για το ςφνολο των εξυπθρετθτϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου). Να υπάρχει δυνατότθτα επαναφοράσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ ςτθν αρχικι του μορφι, κάνοντασ χριςθ των παραπάνω CD/DVD-ROM. Άδεια χριςθσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ (αν απαιτείται). 2 2 ΝΑ ΑΝΑΦΕΚΕΛ Σελίδα 18 από 112

19 Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ κα πρζπει να καλφπτουν τθν ανάπτυξθ και απεριόριςτθ χριςθ του ςυςτιματοσ που κα προτακεί από τον Ανάδοχο ςτο πλαίςιο του Ζργου. Στο λειτουργικό ςφςτθμα κα πρζπει να ζχουν εγκαταςτακεί τα πλζον πρόςφατα releases, updates, patches, κτλ. ενϊ κα πρζπει να ζχει υποςτεί διαδικαςία Hardening ςφμφωνα με του ςχετικοφσ οδθγοφσ (Hardening Guides) του καταςκευαςτι του. Σε περίπτωςθ που ο καταςκευαςτισ δεν ζχει αναπτφξει Hardening Guide για το προςφερόμενο λειτουργικό ςφςτθμα, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ ςυγγραφι και τθν εφαρμογι του. Διαχείριςθ Να προςφερκεί το S/W και H/W που απαιτείται για τθ local / remote / μαηικι διαχείριςθ των servers. Δυνατότθτα επικοινωνίασ με τον ελεγκτι μζςω SSH ι Telnet ι HTTP ι HTTPS. Να αναφερκεί αν το λογιςμικό διαχείριςθσ των εξυπθρετθτϊν μπορεί να διαχειριςτεί και εικονικζσ μθχανζσ. Να περιγραφεί ο τρόποσ. Να αναφερκοφν τα προςφερόμενα χαρακτθριςτικά και ευκολίεσ διαχείριςθσ που αφοροφν: εγκατάςταςθ - αναβάκμιςθ λειτουργικοφ, οδθγϊν (drivers) και εφαρμογϊν, ανά server ι μαηικά local / remote Υποςτιριξθ ενεργοποίθςθσ / απενεργοποίθςθσ του ςυςτιματοσ μζςω του περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ (remote power on/off). Κα δοκοφν ςαφείσ γραπτζσ οδθγίεσ, ςυνοδευόμενεσ από screen captures, προςαρμοςμζνεσ ςτο ςυγκεκριμζνο περιβάλλον, κατά τθν περίοδο καλισ λειτουργίασ. Διαχείριςθ από command line και γραφικό περιβάλλον. Υλικό και λογιςμικό πλιρουσ παρακολοφκθςθσ των μθχανικϊν μερϊν (hardware monitoring) και υποςτιριξθ αυτόματθσ τθλεειδοποίθςθσ διαχειριςτι ςε περίπτωςθ. To υλικό παρακολοφκθςθσ μπορεί να είναι κοινό με το υλικό μαηικισ διαχείριςθσ των servers (να αναφερκοφν οι μονάδεσ που παρακολουκοφνται - π.χ. ανεμιςτιρεσ, ςκλθροί δίςκοι, κτλ). Λογιςμικό πλιρουσ παρακολοφκθςθσ των λογιςμικϊν μερϊν (software monitoring) κακϊσ και τθσ διαμόρφωςθσ (setup) κάκε εξυπθρετθτι. Σελίδα 19 από 112

20 Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου Intelligent Platform Management Interface (IPMI) version 2.0 για τθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ του εξυπθρετθτι μζςω του τοπικοφ δικτφου και τθσ ςτοίβασ πρωτοκόλλων TCP/IP: Απομακρυςμζνο reboot του εξυπθρετθτι Εςωτερικι κερμοκραςία εξυπθρετθτι Λειτουργία ανεμιςτιρων εξυπθρετθτι Άλλα (να αναφερκοφν) Υποςτιριξθ πολλαπλϊν κωδικϊν πρόςβαςθσ μζςω του πρωτοκόλλου Intelligent Platform Management Interface (IPMI) για τθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ του εξυπθρετθτι μζςω του τοπικοφ δικτφου και τθσ ςτοίβασ πρωτοκόλλων TCP/IP. Υποςτιριξθ SNMP. Ειδοποίθςθ μζςω SNMP ςε περίπτωςθ βλάβθσ. C3.2 Πίνακασ υμμόρφωςθσ Εξυπθρετθτϊν Εφαρμογϊν Βίντεο κατ απαίτθςθ και Βίντεο ςε ροι (Video-on-demand & Streaming Servers) Γενικά Αρικμόσ προςφερόμενων εξυπθρετθτϊν. 2 Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των εξυπθρετθτϊν που κα προςφερκοφν κα πρζπει να καλφπτουν πλιρωσ τισ ανάγκεσ του ζργου. Οι προςφερόμενοι εξυπθρετθτζσ κα πρζπει να υποςτθρίηουν διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ. Να αναφερκεί αναλυτικά ο τρόποσ - αρχιτεκτονικι υλοποίθςθσ τθσ υψθλισ διακεςιμότθτασ. Να καλφπτεται πλιρωσ θ καταλλθλότθτα, ςυμβατότθτα και διαλειτουργικότθτα του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι λφςθ που κα προςφερκεί από τον Ανάδοχο και περιγράφεται ενδεικτικά ςτισ παραγράφουσ Α , Α , Α Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο. Το ςφνολο των εξυπθρετθτϊν κα είναι του ιδίου καταςκευαςτι. Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι ςφγχρονοσ (χρόνοσ ανακοίνωςθσ από 12 μινεσ από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ / απόςυρςισ του). Δθλαδι δεν πρζπει να ζχει ςταματιςει θ παραγωγι του ι να βρίςκεται ςτθν κατάςταςθ End Of Life. Σελίδα 20 από 112

21 Οι προςφερόμενοι εξυπθρετθτζσ κα πρζπει να ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ ςφνκεςθ. Θ υλοποίθςθ κα υποςτθρίηει τθ χριςθ εικονικϊν μθχανϊν (virtual machines). Κα πρζπει να διακζτει χαρακτθριςτικά υψθλισ διακεςιμότθτασ και κα προςφζρει υψθλι επεξεργαςτικι ιςχφ και μεγάλθ χωρθτικότθτα ςε μνιμθ. Ενςωμάτωςθ του περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ ςτο Rack. Να αναφερκοφν οι ςυνολικζσ και κατειλθμμζνεσ υποδοχζσ επζκταςθσ (π.χ. PCI/PCI Express). Να περιγραφεί ποια από τα παρακάτω χαρακτθριςτικά υψθλισ διακεςιμότθτασ υποςτθρίηει το ςφςτθμα κακϊσ και ο τρόποσ υλοποίθςθσ: πλεονάηοντα ςτοιχεία hot-plug ι hot-swap ςτοιχεία καταμεριςμό φόρτου εργαςίασ επαναδιαμόρφωςθ τθσ διάταξθσ του ςυςτιματοσ ςε περίπτωςθ αςτοχίασ επιμζρουσ ςτοιχείων του (π.χ. μνιμθσ, επεξεργαςτι) άλλο Να αναφερκοφν οι ςυνολικζσ απαιτιςεισ ςε ιςχφ ρεφματοσ (ςε W ςτα 230V) ςε κατάςταςθ πλιρουσ φορτίου ανά εξυπθρετθτι ι ςφνολο εξυπθρετθτϊν. Να αναφερκοφν οι απαιτιςεισ κερμοαπαγωγισ (BTUs/hr) ςε κατάςταςθ πλιρουσ φορτίου ανά εξυπθρετθτι ι ςφνολο εξυπθρετθτϊν. Να κατατεκοφν πιςτοποιθτικά που να αποδεικνφουν ότι ικανοποιοφνται προδιαγραφζσ Θλεκτρομαγνθτικισ Συμβατότθτασ, Ρροδιαγραφζσ Αςφάλειασ κακϊσ και άλλεσ πιςτοποιιςεισ και πρότυπα. Επεξεργαςτισ Το ςφςτθμα να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για video-on-demand server και streaming server. Επεξεργαςτισ τεχνολογίασ 64-bit με αρχιτεκτονικι ςυνόλου εντολϊν x86-64 (να τεκμθριωκοφν οι επιδόςεισ του). Ρλιρθσ υποςτιριξθ για hardware assisted x86 virtualization (ανάλογα με τον καταςκευαςτι απαιτοφνται τα κατάλλθλα processor extensions, π.χ. AMD-V, Intel VT-x κλπ). Σελίδα 21 από 112

22 Ρροςφερόμενοσ αρικμόσ επεξεργαςτϊν (CPU) ανά εξυπθρετθτι. Να αναφερκεί ο τφποσ / καταςκευαςτισ. Υποςτθριηόμενοσ αρικμόσ επεξεργαςτϊν ανά εξυπθρετθτι. Να αναφερκεί. Οι επεξεργαςτικζσ μονάδεσ να είναι οργανωμζνεσ κατ ελάχιςτον ςε ομάδεσ των ζξι ανά φυςικι μονάδα πυριτίου (processor die): Επομζνωσ φπαρξθ τουλάχιςτον εξαπλοφ πυρινα ανά processor die (six-core cpus). Αρικμόσ επεξεργαςτικϊν μονάδων (πυρινων) , δθλαδι 1CPU x 6 cores/chip Χρονιςμόσ των προςφερόμενων CPU (GHz). 2,5 Να αναφερκεί θ ιεραρχία μνιμθσ cache (ποςότθτα ανά επίπεδο - Level 1, 2 και 3) και φυςικι τοποκεςία. Υποςτιριξθ ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ πολλαπλϊν νθμάτων ανά πυρινα (multithreading). Να αναφερκεί ο αρικμόσ. Κεντρικι μνιμθ Τφποσ μνιμθσ DDR3 ι ιςοδφναμοσ ι ανϊτεροσ. Μζγεκοσ προςφερόμενθσ μνιμθσ (GB). 64 Μζγεκοσ υποςτθριηόμενθσ μνιμθσ (GB) (χωρίσ αντικατάςταςθ υπαρχόντων 140 αρκρωμάτων). Να αναφερκοφν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ μνιμθσ (π.χ. ςυχνότθτα (ΜΘz), latency κλπ). Υποςτιριξθ χαρακτθριςτικϊν διαςφάλιςθσ ακεραιότθτασ δεδομζνων (π.χ. ενςωματωμζνο κφκλωμα για τθ διόρκωςθ λακϊν - ECC, δυνατότθτα υποςτιριξθσ memory mirroring & Hot-Spare). Να αναφερκεί ο ρυκμόσ μετάδοςθσ δεδομζνων μεταξφ επεξεργαςτϊν και μνιμθσ (FSB) και ο χρονιςμόσ. Μονάδα ςκλθροφ δίςκου Τφποσ δίςκων Serial Attached SCSI (SAS) ι ιςοδφναμοσ ι ανϊτεροσ. Συνολικό πλικοσ μονάδων ανά 2 εξυπθρετθτι. Ελεγκτισ δίςκων με υποςτιριξθ RAID. Να αναφερκεί το επίπεδο RAID ςτο οποίο κα βρίςκονται οι δίςκοι, και τα επίπεδα που υποςτθρίηονται. Τφποσ ελεγκτι (controller) SAS ι άλλου τφπου ιςοδφναμων ι καλφτερων επιδόςεων. Σελίδα 22 από 112

23 Ωφζλιμθ χωρθτικότθτα ςτθ διάταξθ RAID (GΒ). 140 Δυνατότθτα αφαίρεςθσ ενϊ το ςφςτθμα βρίςκεται ςε λειτουργία (hot swap). Ταχφτθτα περιςτροφισ (rpm) Να αναφερκεί θ χωρθτικότθτα τθσ εςωτερικισ cache του δίςκου (MB). Υποςτιριξθ τεχνολογίασ S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) ι ιςοδφναμθσ ι ανϊτερθσ. Μονάδα οπτικοφ δίςκου DVD RW Drive εςωτερικό. Διαςυνδεςιμότθτα (interfaces) Κφρεσ Ethernet Gigabit ανά εξυπθρετθτι. 2 Τα Ethernet interfaces να ζχουν δυνατότθτα TCP/IP off loading. Nα υποςτθρίηεται Auto Sense speed / duplex mode. Να υποςτθρίηεται Remote Wake on LAN. Κάρτεσ ςφνδεςθσ με SAN / NAS. Αρικμόσ κυρϊν ςφνδεςθσ με SAN / NAS ανά εξυπθρετθτι. Κφρεσ ςφνδεςθσ με SAN / NAS τφπου 8Gbps ι ιςοδφναμο ι ανϊτερο. Ζξοδοσ VGA ι/και DVI για οκόνθ. Κφρεσ USB (να αναφερκεί ο αρικμόσ και ο τφποσ τουσ). Σαςί - Τροφοδοτικό Τφποσ ςαςί rack mounted, για ενςωμάτωςθ ςε ικρίωμα (rack) 19. Αρικμόσ τροφοδοτικϊν ανά εξυπθρετθτι (ςε διάταξθ N+1 εν εφεδρεία, υψθλισ διακεςιμότθτασ). Λςχφσ τροφοδοτικοφ (W). Άλλα χαρακτθριςτικά Λειτουργικό ςφςτθμα 64bit ι ιςοδφναμο αρκεί να είναι πλιρωσ certified και ςυμβατό με τισ εφαρμογζσ, το ςφςτθμα διαχείριςθσ και τισ βάςεισ δεδομζνων που κα υλοποιθκοφν/αποκτθκοφν/εγκαταςτακοφν. Θ ζκδοςθ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι θ αντίςτοιχθ πιο πρόςφατθ και να υποςτθρίηεται πλιρωσ από τθν εταιρεία καταςκευισ. Το λειτουργικό ςφςτθμα και οι απαραίτθτοι οδθγοί ςυςκευϊν να υπάρχουν ςε CD/DVD- ROM (τουλάχιςτον 2 ςυνολικά αντίγραφα για το ςφνολο των εξυπθρετθτϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου). 2 2 ΝΑ ΑΝΑΦΕΚΕΛ Σελίδα 23 από 112

24 Να υπάρχει δυνατότθτα επαναφοράσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ ςτθν αρχικι του μορφι, κάνοντασ χριςθ των παραπάνω CD/DVD-ROM. Άδεια χριςθσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ (αν απαιτείται). Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ κα πρζπει να καλφπτουν τθν ανάπτυξθ και απεριόριςτθ χριςθ του ςυςτιματοσ που κα προτακεί από τον Ανάδοχο ςτο πλαίςιο του Ζργου. Στο λειτουργικό ςφςτθμα κα πρζπει να ζχουν εγκαταςτακεί τα πλζον πρόςφατα releases, updates, patches, κτλ. ενϊ κα πρζπει να ζχει υποςτεί διαδικαςία Hardening ςφμφωνα με του ςχετικοφσ οδθγοφσ (Hardening Guides) του καταςκευαςτι του. Σε περίπτωςθ που ο καταςκευαςτισ δεν ζχει αναπτφξει Hardening Guide για το προςφερόμενο λειτουργικό ςφςτθμα, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ ςυγγραφι και τθν εφαρμογι του. Διαχείριςθ Να προςφερκεί το S/W και H/W που απαιτείται για τθν local / remote / μαηικι διαχείριςθ των servers. Δυνατότθτα επικοινωνίασ με τον ελεγκτι μζςω SSH ι Telnet ι HTTP ι HTTPS. Να αναφερκεί αν το λογιςμικό διαχείριςθσ των εξυπθρετθτϊν μπορεί να διαχειριςτεί και εικονικζσ μθχανζσ. Να περιγραφεί ο τρόποσ. Να αναφερκοφν τα προςφερόμενα χαρακτθριςτικά και ευκολίεσ διαχείριςθσ που αφοροφν: εγκατάςταςθ - αναβάκμιςθ Λειτουργικοφ, οδθγϊν (drivers) και εφαρμογϊν, ανά server ι μαηικά local / remote Υποςτιριξθ ενεργοποίθςθσ / απενεργοποίθςθσ του ςυςτιματοσ μζςω του περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ (remote power on/off). Κα δοκοφν ςαφείσ γραπτζσ οδθγίεσ, ςυνοδευόμενεσ από screen captures, προςαρμοςμζνεσ ςτο ςυγκεκριμζνο περιβάλλον, κατά τθν περίοδο καλισ λειτουργίασ. Διαχείριςθ από command line και γραφικό περιβάλλον. Σελίδα 24 από 112

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα