Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από νζουσ ετϊν» Ανακζτουςα Αρχι: Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕΕ ΓΓΜΕ) Ρροχπολογιςμόσ: ,76 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρλζον Δικαιϊματα Ρροαίρεςθσ: ( χωρίσ ΦΡΑ) όςον αφορά υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ Διάρκεια: 20 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΡΣ: ΣΑΕ 0218, Κωδικόσ Ρράξθσ: 2011ΣΕ Σελίδα 1 από 89

2 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Ρίνακασ Ρεριεχομζνων 2 ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 4 C1. Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών 4 C1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ 4 C1.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ 6 C1.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ 8 C1.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ 10 C1.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ 12 C2. Τπόδειγμα Βιογραφικοφ ημειώματοσ 14 C3. Πίνακεσ υμμόρφωςησ 16 C3.1 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Εξυπθρετθτϊν 16 C3.2 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Storage Area Network (SAN) 19 C3.3 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Μονάδασ Λιψθσ Αντιγράφων Αςφαλείασ (Tape Library) 19 C3.4 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Μονάδασ RACK 20 C3.5 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Στακμϊν εργαςίασ υψθλισ απόδοςθσ 21 C3.6 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Στακμϊν εργαςίασ 22 C3.7 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ επιπλζον Οκονϊν 24 C3.8 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Φορθτϊν Στακμϊν εργαςίασ 24 C3.9 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Μονάδων Εξωτερικοφ Σκλθροφ Δίςκου 26 C3.10 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Συςτιματοσ κατανομισ φόρτου (Load Balancer) 26 C3.11 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Κάμερασ Εγγραφισ 28 C3.12 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Βοθκθτικισ Κάμερασ 29 C3.13 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Ψθφιακισ Κονςόλασ Εικόνασ (DV Switcher) 30 C3.14 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Κονςόλασ Ιχου 31 C3.15 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Συςτιματοσ Ενδοεπικοινωνίασ 31 C3.16 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ για DVD Recorder 32 C3.17 DVD Duplication and printing 33 C3.18 Portable HDV Recorder Player 33 Σελίδα 2 από 89

3 C3.19 VHS to DVD System 33 C3.20 Λογιςμικό Video Asset 34 C3.21 Λογιςμικό Επεξεργαςίασ Εικόνασ και Ιχου 34 C3.22 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ USB Graphics Adapter 35 C3.23 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Αςφρματων μικροφϊνων πζτου 35 C3.24 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Συςτιματοσ AUTO-CUE 36 C3.25 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ TV MONITORS C3.26 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Συςκευισ Αποκικευςθσ Δεδομζνων τφπου NAS 37 C3.27 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Υπθρεςιϊν Υλοποίθςθσ του Στοφντιο 38 C3.28 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ προδιαγραφϊν υποδομισ μετάδοςθσ (streaming services) 39 C3.29 Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ λογιςμικοφ Web / Application Servers 39 C3.30 Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (Σ.Δ.Β.Δ.) 40 C3.31 Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ Θλεκτρονικισ Ρλατφόρμασ ςυλλογισ και αξιοποίθςθσ πλθροφοριϊν/ειδιςεων 44 C3.32 Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ ψθφιακϊν παιχνιδιϊν 51 C3.33 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Λοιπϊν Υπθρεςιϊν 55 C4. Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ 56 C4.1 Εξοπλιςμόσ 56 C4.2 Ζτοιμο Λογιςμικό 56 C4.3 Εφαρμογζσ 57 C4.4 Υπθρεςίεσ 57 C4.5 Άλλεσ δαπάνεσ 57 C4.6 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν 57 C4.7 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου 58 C4.8 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Συντιρθςθσ 58 C5. Παραρτήματα που αφοροφν το Έργο 59 C5.1 Σχζδιο Σφμβαςθσ 59 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α 88 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β 89 Σελίδα 3 από 89

4 ΜΕΟΣ C: ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν C1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕΕ ΓΓΜΕ). Φραγκοφδθ 11 & Αλ. Ράντου, Καλλικζα, Τ.Κ , Ακινα Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ.. οδόσ. αρικμόσ ΤΚ..,- {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν α).... οδόσ... αρικμόσ...τκ β).. οδόσ... αρικμόσ...τκ γ).. οδόσ... αρικμόσ...τκ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,- και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ).. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου).. ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.- Σελίδα 4 από 89

5 {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.- Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν (Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Λ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 5 από 89

6 C1.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕΕ ΓΓΜΕ). Φραγκοφδθ 11 & Αλ. Ράντου, Καλλικζα, Τ.Κ , Ακινα Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. - {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου)... ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Σελίδα 6 από 89

7 Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Λ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 7 από 89

8 C1.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕΕ ΓΓΜΕ). Φραγκοφδθ 11 & Αλ. Ράντου, Καλλικζα, Τ.Κ , Ακινα Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ. Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. - {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.- για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του % τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ευρϊ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό...και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). για εκτζλεςθ του ζργου (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι)... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρίασ ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ τθσ οποίασ Σελίδα 8 από 89

9 εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 9 από 89

10 C1.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων - Μακεδονικό Ρρακτορείο Ειδιςεων Α.Ε. Τςόχα 36, ΤΚ Ακινα Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρ.... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. - {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ... (<ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ>), για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό που αφορά. ςυνολικισ αξίασ. ςφμφωνα με τθ με αρικμό. Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σελίδα 10 από 89

11 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Λ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 11 από 89

12 C1.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων - Μακεδονικό Ρρακτορείο Ειδιςεων Α.Ε. Τςόχα 36, ΤΚ Ακινα Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρ.... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. - {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ...(ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ), για τθν καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά... ςυνολικισ αξίασ..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό Διακιρυξι τθσ ΑνακζτουςαΑρχι. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σελίδα 12 από 89

13 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Λ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 13 από 89

14 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ ΒΛΟΓΑΦΛΚΟ ΣΘΜΕΛΩΜΑ ΡΟΣΩΡΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ Επϊνυμο: Ρατρϊνυμο: Θμερομθνία Γζννθςθσ: Τθλζφωνο: Fax: Διεφκυνςθ Κατοικίασ: / / Πνομα: Μθτρϊνυμο: Τόποσ Γζννθςθσ: ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ Πνομα Λδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα Θμερομθνία Απόκτθςθσ Ρτυχίου ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘ ΕΜΡΕΛΛΑ Ζργο (ι Κζςθ) Εργοδότθσ όλοσ 1 και Κακικοντα ςτο Ζργο (ι Κζςθ) Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο Ρερίοδοσ ΑΜ 2 (από ζωσ) / / - / / 1 Ωσ όλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετϊν, Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. Σελίδα 14 από 89

15 / / - / / / / - / / Σελίδα 15 από 89

16 C3. Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων. C3.1 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Εξυπθρετθτϊν α/α Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ 1. Γενικά χαρακτθριςτικά Υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ εξυπθρετθτϊν ςε τρία επίπεδα: Database Application Web. Να αναφερκεί ο αρικμόσ των προςφερόμενων εξυπθρετθτϊν, ο οποίοσ κα πρζπει να ικανοποιεί πλιρωσ το ςφνολο τθσ λειτουργικότθτασ του ζργου Να αναφερκεί το μοντζλο για το προςφερόμενο ςφςτθμα εξυπθρετθτϊν. Το ςφνολο των εξυπθρετθτϊν κα είναι του ιδίου καταςκευαςτι. Τα επί μζρουσ τμιματα που ςυνκζτουν το προςφερόμενο ςφςτθμα (πλακζτεσ, ςκλθροί δίςκοι, οδθγοί DVD drive, κάρτεσ, κλπ.) να είναι ςυναρμολογθμζνα από το εργοςτάςιο καταςκευισ του υπολογιςτι. Το ίδιο ιςχφει υποχρεωτικά και για τθν ςυςκευι που παρζχει λειτουργία πλθκτρολογίου, οκόνθσ, touchpad. Ριςτοποίθςθ ι αποδεδειγμζνθ πλιρθσ υποςτιριξθ του καταςκευαςτι του εξυπθρετθτι για ςυνεργαςία με τα ακόλουκα λειτουργικά ςυςτιματα: Hyper V Server 2012, Windows Server 2012 Datacenter/Standard Windows Storage Server 2012 Standard, Windows Server 2008 R2 Datacenter/Standard/Enterprise, VMware vsphere 5.0 Embedded/5.0, Novell SUSE Linux Enterprise Server 11/10, Red Hat Enterprise Linux 6/5 Οι προςφερόμενοι εξυπθρετθτζσ πρζπει να είναι ςφγχρονοι (θμερομθνία ανακοίνωςθσ ι θμερομθνία τελευταίασ ενθμζρωςθσ μικρότερθ από 12 μινεσ από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ/ απόςυρςισ του) και να κυκλοφορεί ςτθ διεκνι αγορά. Ο εξοπλιςμόσ των εξυπθρετθτϊν, των παρελκομζνων τουσ του Συςτιματοσ Αποκικευςθσ Δεδομζνων (SAN), των μονάδων FC Switches και τθσ μονάδασ λιψθσ Backup να είναι του ίδιου καταςκευαςτι Ειδικά για τον εξυπθρετθτι/ζσ για τον/τουσ οποίο/ουσ κα απαιτθκεί διαςφνδεςθ με το εξωτερικό Σφςτθμα Αποκικευςθσ κα προςφερκεί από ζνασ controller FC 4 ι 8 Gbps με 2 κφρεσ για redundancy Κφρεσ I/O: Δφο (2) Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (κάκε μία ςε ξεχωριςτό hardware module ι ςε διαφορετικι περίπτωςθ να προφερκοφν δφο (2) ξεχωριςτά 17 Ραραπομπι/ τεκμθρίωςθ Σελίδα 16 από 89

17 hardware modules για να παρζχονται τα χαρακτθριςτικά υψθλισ διακεςιμότθτασ), ζξι (6) USB 2.0 (εκ των οποίων δφο ςτο εμπρόσ μζροσ του εξυπθρετθτι), ζνα (1) management port αποκλειςτικά για απομακρυςμζνθ διαχείριςθ του εξυπθρετθτι 2. Αρχιτεκτονικι Διακεςιμότθτα 2.1. Οι προςφερόμενοι εξυπθρετθτζσ να διακζτουν τροφοδοτικά ςε κατάςταςθ ν+1 εφεδρεία με ιςχφ κάκε τροφοδοτικοφ ςτα 800 Watts 2.2. Να διακζτουν redundant hot-plug fans 2.3. Να διακζτουν hot-plug ςκλθροφσ δίςκουσ 2.4. Να υποςτθρίηει κάκε εξυπθρετθτισ μζχρι οκτϊ (8) ςκλθροφσ δίςκουσ 2.5. Ο τφποσ του server να είναι Rack-mount και να μθν καταλαμβάνει χϊρο περιςςότερο από 1U 3. Απόδοςθ-Επεκταςιμότθτα 3.1. Ο χρονιςμόσ των προςφερόμενων CPU κα είναι ο μεγαλφτεροσ που προςφζρεται από τον καταςκευαςτι του εξυπθρετθτι για το ςυγκεκριμζνο μοντζλο εξυπθρετθτι. Δθλαδι εάν το μοντζλο του προςφερόμενου εξυπθρετθτι δφναται να δεχκεί πολλά εναλλακτικά διαφορετικά μοντζλα επεξεργαςτϊν, ςτα πλαίςια του παρόντοσ ζργου κα προςφερκεί με τον επεξεργαςτι εκείνο που ζχει τον μεγαλφτερο χρονιςμό και ταυτόχρονα καλφπτει τουλάχιςτον τισ υπόλοιπεσ προδιαγραφζσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ 3.2. Να αναφερκεί ο τφποσ / καταςκευαςτισ των προςφερόμενων CPU 3.3. Να αναφερκεί θ ςυχνότθτα (GHz) του επεξεργαςτι 3.4. Σε επίπεδο Database (ο ελάχιςτοσ αρικμόσ προςφερομζνων ςυςτθμάτων να είναι 2) ηθτοφνται ςυνολικά για το ζργο: Αρικμόσ πυρινων 16 Μζγιςτοσ αρικμόσ πυρινων 32 Μζγεκοσ προςφερόμενθσ μνιμθσ (GB) 128 Μζγεκοσ υποςτθριηόμενθσ μνιμθσ (GB) Σε επίπεδο Application (ο ελάχιςτοσ αρικμόσ προςφερομζνων ςυςτθμάτων να είναι 8) ηθτοφνται ςυνολικά για το ζργο: Αρικμόσ πυρινων 64 Μζγιςτοσ αρικμόσ πυρινων 128 Μζγεκοσ προςφερόμενθσ μνιμθσ (GB) 224 Μζγεκοσ υποςτθριηόμενθσ μνιμθσ (GB) Σε επίπεδο Web (ο ελάχιςτοσ αρικμόσ προςφερομζνων ςυςτθμάτων να είναι 2 ) και για λοιποφσ servers (ο ελάχιςτοσ αρικμόσ προςφερομζνων ςυςτθμάτων να είναι 5) ηθτοφνται ςυνολικά για το ζργο: Αρικμόσ πυρινων 28 Μζγιςτοσ αρικμόσ πυρινων 56 Σελίδα 17 από 89

18 Μζγεκοσ προςφερόμενθσ μνιμθσ (GB) 64 Μζγεκοσ υποςτθριηόμενθσ μνιμθσ (GB) Δυνατότθτεσ τοπικισ αποκικευςθσ ανά Επίπεδο 4.1. Ελεγκτισ δίςκων με υποςτιριξθ RAID-1. Οι δίςκοι να βρίςκονται ςτθ διάταξθ RAID Ρλικοσ μονάδων ανά εξυπθρετθτι Raw χωρθτικότθτα ζκαςτου δίςκου (GΒ) 140 GB 4.4. Τφποσ δίςκων Serial Attached SCSI (SAS) ι ιςοδφναμοσ ι ανϊτεροσ 4.5. Ταχφτθτα περιςτροφισ (rpm) 15k 5. Λειτουργικό Σφςτθμα 5.1. Να περιγραφεί ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και θ ζκδοςθ του Λειτουργικοφ Συςτιματοσ ανά επίπεδο 5.2. Για το ςφνολο των εξυπθρετθτϊν κα προςφερκεί λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ 5.3. Οι ενθμερϊςεισ τθσ βάςθσ για τουσ ιοφσ κα προςφζρονται για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ προςφερόμενθσ εγγφθςθσ 6. Διαχείριςθ-Ραρακολοφκθςθ 6.1. Να δοκεί με κάκε εξυπθρετθτι ςυνοδευτικό λογιςμικό για τθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ ςυνολικά του ςυςτιματοσ εξυπθρετθτϊν περιλαμβανομζνων των ακόλουκων δυνατοτιτων: Server Monitoring Performance management Storage Management Power Management Remote Management Το λογιςμικό διαχείριςθσ να ζχει ενςωματωμζνθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με Active Directory για Single Sign On (SSO) Με το λογιςμικό διαχείριςθσ να υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα πρόγνωςθσ ςφαλμάτων και αυτόματθσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ. Το ςφςτθμα να ζχει τθν δυνατότθτα ενθμζρωςθσ των διαχειριςτϊν με και SMS 6.4. Να υποςτθρίηει Remote Wake on LAN 6.5. Να δοκεί ο απαραίτθτοσ αρικμόσ μονάδων των παρακάτω περιφερειακϊν ςτοιχείων για τθ ςωςτι διαχείριςθ όλων των εξυπθρετθτϊν: Ρλθκτρολόγιο, μθχανιςμόσ touchpad και οκόνθ τεχνολογίασ LCD/TFT, διαγϊνιασ διάςταςθσ 17 ςε μία ςυςκευι που να καταλαμβάνει ελάχιςτο χϊρο ςτο Rack (1U) όταν δεν χρθςιμοποιείται από τον χριςτθ DVD Drive Άλλεσ μονάδεσ (Να αναφερκοφν) Σελίδα 18 από 89

19 C3.2 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Storage Area Network (SAN) α/α Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ 1. Αρικμόσ Μονάδων 1 2. Storage Area Network που κα ςυνδζονται οι εξυπθρετθτζσ που ζχει προβλεφκεί από τθν αρχιτεκτονικι τθσ προςφερόμενθσ λφςθσ κάκε υποψιφιου Αναδόχου 3. Ρρζπει να είναι ςφγχρονο και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ / απόςυρςισ του 4. Δίςκοι Fiber Channel ι SAS rpm, hot swappable 5. Ρροςφερόμενθ ςυνολικι ωφζλιμθ χωρθτικότθτα (κακαρόσ διακζςιμοσ χϊροσ ςε RAID 5) 7TB 6. Δυνατότθτα επαφξθςθσ τθσ χωρθτικότθτασ ςτα 40TB (raw χωρθτικότθτα) μόνον με προςκικθ επιπλζον δίςκων και χωρίσ τθν χριςθ disk enclosure(s). 7. Να αναφερκεί θ μζγιςτθ χωρθτικότθτα που υποςτθρίηει το SAN 8. Αρχιτεκτονικι RAID τουλάχιςτον 1, 5, Οι δίςκοι να είναι ςε διάταξθ RAID Σφνδεςθ με τουσ εξυπθρετθτζσ μζςω διπλϊν Fibre Channel interfaces 4Gbps 11. Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα ζχει χαρακτθριςτικά υψθλισ διακεςιμότθτασ (no single point of failure) 12. Μθχανιςμόσ εξαςφάλιςθσ δεδομζνων που βρίςκονται ςτθν cache ςε περίπτωςθ απϊλειασ τροφοδοςίασ 13. Υποςτιριξθ Hot Spare Δίςκου 14. H λειτουργία του SAN κα είναι πλιρωσ ςυμβατι με το λειτουργικό ςφςτθμα των εξυπθρετθτϊν 15. Mαηί με το ςφςτθμα κα προςφερκοφν τα κατάλλθλα οπτικά switches (είτε ενςωματωμζνα ςτο SAN ι ξεχωριςτά) για τθ ςφνδεςθ των εξυπθρετθτϊν με το SAN 16. Mαηί με το ςφςτθμα κα προςφερκοφν και όλεσ οι απαιτοφμενεσ άδειεσ χριςθσ του λογιςμικοφ διαχείριςθσ του SAN χωρίσ περιοριςμοφσ ςτθν χωρθτικότθτα του SAN. Δθλαδι κα καλφπτει το προςφερόμενο ςφςτθμα ςτθν μζγιςτθ δυνατι επεκταςιμότθτά του που αναφζρκθκε προθγοφμενα ςτθν παρ. 7 του παρόντοσ πίνακα ςυμμόρφωςθσ 17. Το λογιςμικό τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου κα πρζπει να καλφπτει τθν δυνατότθτα δθμιουργίασ Snapshots και τθν δυνατότθτα δθμιουργίασ ακριβοφσ αντιγράφου των δεδομζνων ςε απομακρυςμζνο γεωγραφικά ςθμείο από αυτό που κα είναι εγκατεςτθμζνο το παρόν ςφςτθμα χωρίσ τθν χριςθ άλλου ενδιάμεςου server δθλαδι δθμιουργία αντιγράφου απ ευκείασ από Storage ςφςτθμα ςε άλλο Storage ςφςτθμα (Remote Storage based Replication Functionality) Ραραπομπι/ τεκμθρίωςθ C3.3 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Μονάδασ Λιψθσ Αντιγράφων Αςφαλείασ (Tape Library) α/α Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ 1. Αρικμόσ Τεμαχίων 1 2. Κα προςφερκεί ςυςκευι λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ Ραραπομπι/ τεκμθρίωςθ Σελίδα 19 από 89

20 τφπου Τape Library τεχνολογίασ LTO-4 ι ανϊτερθσ 3. Fibre Chanel interface 4. Το προςφερόμενo ςφςτθμα κα εξαςφαλίηει χωρθτικότθτα 9ΤΒ χωρίσ ςυμπίεςθ (native) 5. Θ χωρθτικότθτα του data cartridge χωρίσ ςυμπίεςθ κα 800GB είναι 6. Κα προςφερκοφν τα απαιτοφμενα cartridges (data και 9ΤΒ κακαριςμοφ) για χωρθτικότθτα χωρίσ ςυμπίεςθ 7. Μζγιςτοσ αρικμόσ drives που υποςτθρίηονται χωρίσ τθν προμικεια νζασ μονάδασ 2 8. Μζγιςτοσ αρικμόσ cartridges που υποςτθρίηονται χωρίσ τθν προμικεια νζασ μονάδασ υλικοφ (hardware) Ταχφτθτα διαμεταγωγισ δεδομζνων χωρίσ ςυμπίεςθ 80ΜΒ/s 10. Τφποσ πλαιςίου: Rack mounted 11. Μαηί με τθ ςυςκευι κα προςφερκεί το κατάλλθλο λογιςμικό λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ C3.4 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Μονάδασ RACK α/α Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ 1. Αρικμόσ Τεμαχίων 1 2. Φψοσ 42U 3. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο. NAI 4. Να περιγραφοφν αναλυτικά οι διαςτάςεισ και οι δυνατότθτεσ του προςφερόμενου RACK NAI 5. Να αναφερκεί αν ςυνοδεφεται από KVM Switch για τθ χριςθ κοινοφ πλθκτρολογίου, mouse και οκόνθσ από περιςςότερουσ του ενόσ server. Είναι προφανζσ ότι εάν ζχει προςφερκεί θ μονάδα αυτι NAI ςτθν ενότθτα των εξυπθρετθτϊν δεν απαιτείται να δοκεί πάλι. 6. Το rack κα ζχει πρίηεσ τφπου Schuko 7. Δυνατότθτα πρόςβαςθσ από τθν εμπρόσ και τθν πίςω πλευρά και ειςαγωγισ καλωδίων από το πάνω και το κάτω μζροσ 8. Διάτρθτθ πόρτα που κα αςφαλίηει με κλειδαριά 9. Ρλαϊνά καλφμματα αφαιροφμενα Το rack κα πρζπει να διακζτει διάτρθτθ εμπρόςκια κφρα (γυάλινθ κφρα αποκλείεται) και να υπάρχουν κατάλλθλα 10. ανοίγματα ςτθν οπίςκια κφρα ι άλλα ςθμεία του rack ϊςτε να διευκολφνεται θ ελεφκερθ οριηόντια κυκλοφορία του αζρα Κα προςφερκοφν όλα τα απαιτοφμενα καλϊδια για τθ διαςφνδεςθ όλων των ςυςκευϊν Το rack κα διακζτει κατάλλθλουσ οδθγοφσ και ςυγκρατθτζσ για τθν διευκζτθςθ των καλωδίων, τροφοδοςίασ, UTP και oπτικϊν (FC και network) Οι οδθγοί και ςυγκρατθτζσ δεν κα πρζπει να καταλαμβάνουν χϊρο ςτο rack (zero U) Το προςφερόμενο Rack κα πρζπει να καλφπτεται από εγγφθςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ NAI Ραραπομπι/ τεκμθρίωςθ Σελίδα 20 από 89

21 C3.5 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Στακμϊν εργαςίασ υψθλισ απόδοςθσ α/α Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ 1. Γενικά χαρακτθριςτικά 1.1. Αρικμόσ Τεμαχίων Ο προςφερόμενοσ ςτακμόσ εργαςίασ πρζπει να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με ανακοίνωςθ μζςα ςτουσ τελευταίουσ 12 μινεσ πριν τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ, και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ /απόςυρςθσ του 1.3. Τα επί μζρουσ τμιματα που ςυνκζτουν το προςφερόμενο ςφςτθμα (πλακζτεσ, ςκλθροί δίςκοι, οδθγοί DVD drive, κάρτεσ, κλπ.) να είναι ςυναρμολογθμζνα από το εργοςτάςιο καταςκευισ του υπολογιςτι. Το ίδιο ιςχφει υποχρεωτικά και για το πλθκτρολόγιο, τθν οκόνθ και το mouse Πλοι οι προςφερόμενοι ςτακμοί εργαςίασ υψθλισ απόδοςθσ κα πρζπει να ζχουν το ίδιο επακριβϊσ configuration. 2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 2.1. Τφποσ κουτιοφ Midi Tower (Να διακζτει τουλάχιςτον 4 εξωτερικζσ κζςεισ για εγκατάςταςθ drives) 2.2. Να αναφερκεί θ ιςχφσ του Τροφοδοτικοφ ϊςτε να ανταποκρίνεται επαρκϊσ ςτισ ανάγκεσ τθσ προςφερόμενθσ ςφνκεςθσ (Watt ) 2.3. Ο χρονιςμόσ τθσ προςφερόμενθσ CPU κα είναι ο μεγαλφτεροσ που προςφζρεται από τον καταςκευαςτι για το ςυγκεκριμζνο μοντζλο ςτακμοφ εργαςίασ εφόςον αυτό παρζχεται με διαφορετικοφ χρονιςμοφ επεξεργαςτζσ, Δθλαδι εάν το μοντζλο του προςφερόμενου ςτακμοφ εργαςίασ δφναται να δεχκεί πολλά εναλλακτικά διαφορετικά μοντζλα επεξεργαςτϊν, ςτα πλαίςια του παρόντοσ ζργου κα προςφερκεί με τον επεξεργαςτι εκείνο που ζχει τον μεγαλφτερο χρονιςμό ανάμεςα ςε όλουσ αυτοφσ που δφναται να δεχκεί και ταυτόχρονα κα πρζπει να καλφπτει τουλάχιςτον τισ υπόλοιπεσ προδιαγραφζσ για τον ςτακμό εργαςίασ υψθλισ απόδοςθσ 2.4. Ο επεξεργαςτισ του ςτακμοφ εργαςίασ κα διακζτει τζςςερισ (4) πυρινεσ (cores) και μνιμθ cache 8 MB 2.5. Μζγεκοσ προςφερόμενθσ μνιμθσ 16 GB 2.6. Θ προςφερόμενθ μνιμθ πρζπει να καταλαμβάνει τον ελάχιςτο αρικμό υποδοχϊν DIMMs του ςυςτιματοσ ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα μελλοντικισ επζκταςθσ μνιμθσ χωρίσ αντικατάςταςθ τθσ παραπάνω εγκατεςτθμζνθσ μνιμθσ 2.7. Να διακζτει Solid State Drive (SSD) SATA III interface, χωρθτικότθτασ 100 GB 2.8. Να διακζτει ςκλθρό δίςκο SATA III interface, 7200 rpm, χωρθτικότθτασ 1 TB (1 Terabyte) 2.9. Ανεξάρτθτθ Κάρτα γραφικϊν τφπου AMD HD 5770 ι αντίςτοιχθ, με μνιμθ DDR5 1GB Ραραπομπι/ τεκμθρίωςθ Σελίδα 21 από 89

22 2.10. Κφρα 10/100/1000 ι 100/1000 Mbps Ethernet (autosensing, UTP), με δυνατότθτα Network Boot BLU-RAY Recorder με δυνατότθτα εγγραφισ CD/DVD/Blu ray Disc Ρλθκτρολόγιο ςυμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμθ αποτφπωςθ Ελλθνικϊν και Λατινικϊν χαρακτιρων και με πλικτρο Power on Optical mouse με τροχό (wheel) Λειτουργικό ςφςτθμα ςε Ελλθνικό γραφικό περιβάλλον, ζκδοςθ 64-bit, που να ςυνοδεφεται από τθν άδεια χριςθσ του και το επίςθμο CD εγκατάςταςθσ Το λειτουργικό ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει εκτενι κείμενα ενςωματωμζνθσ βοικειασ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα που να καλφπτουν όλθ τθν λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ Λογιςμικό ανάγνωςθσ αρχείων τφπου PDF (Acrobat reader ι αντίςτοιχο) Λογιςμικό Συμπίεςθσ / Αποςυμπίεςθσ Αρχείων τφπου ZIP, rar Λογιςμικό Αυτοματιςμοφ Γραφείου Για το ςφνολο των ςτακμϊν εργαςίασ υψθλισ απόδοςθσ κα προςφερκεί λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ Επιπλζον ο ζνασ ςτακμόσ εργαςίασ κα διακζτει - Φπαρξθ ειςόδων εικόνασ Standard Definition (PAL/NTSC video) με ακροδζκτεσ Composite (RCA) και S-video. Θ δυνατότθτα αυτι μπορεί να προςφζρεται και από εξωτερικό ι εςωτερικό πρόςκετο εξάρτθμα. - Φπαρξθ ειςόδων εικόνασ High Definition (HDMI ι SDI-HD ι Component). Θ δυνατότθτα αυτι μπορεί να προςφζρεται και από εξωτερικό ι εςωτερικό πρόςκετο εξάρτθμα. Σε κάκε περίπτωςθ θ είςοδοσ HD κα πρζπει να είναι ςυμβατι με το ςιμα εξόδου τθσ κονςόλασ που κα προςφερκεί. - Λογιςμικό Non-linear Editing για επεξεργαςία και μοντάη βίντεο τφπου Final Cut Pro ι αντίςτοιχο Σθμείωςθ: Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ του εν λόγω λογιςμικοφ, παρακαλοφμε όπωσ ςυμβουλευτείτε τον Ρίνακα C Ζγχρωμθ οκόνθ 3.1. Να αναφερκεί το μοντζλο Τφποσ LCD ι LED 3.3. Διαγϊνια διάςταςθ (inches) Βιμα κουκίδασ (Dot Pitch) 0,28 mm 3.5. Να αναφερκεί θ μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ Ανάλυςθ 3.6. Να αναφερκεί ο χρόνοσ απόκριςθσ 3.7. Συμβατότθτα με πρότυπα: Energy Star, TCO Displays, ISO Να διακζτει ενςωματωμζνα θχεία ιςχφοσ 2 x 1,5 Watts C3.6 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Στακμϊν εργαςίασ α/α Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ 1. Γενικά χαρακτθριςτικά 1.1. Αρικμόσ Τεμαχίων. 16 Ραραπομπι/ τεκμθρίωςθ Σελίδα 22 από 89

23 Ο προςφερόμενοσ ςτακμόσ εργαςίασ πρζπει να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με ανακοίνωςθ μζςα ςτουσ τελευταίουσ 12 μινεσ πριν τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ, και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ /απόςυρςθσ του Τα επί μζρουσ τμιματα που ςυνκζτουν το προςφερόμενο ςφςτθμα (πλακζτεσ, ςκλθροί δίςκοι, οδθγοί DVD drive, κάρτεσ, κλπ.) να είναι ςυναρμολογθμζνα από το εργοςτάςιο καταςκευισ του υπολογιςτι. Το ίδιο ιςχφει υποχρεωτικά και για το πλθκτρολόγιο, τθν οκόνθ και το mouse Πλοι οι προςφερόμενοι ςτακμοί εργαςίασ κα πρζπει να ζχουν το ίδιο επακριβϊσ configuration. 2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 2.1. Τφποσ κουτιοφ Mini Tower (Να διακζτει τουλάχιςτον 3 εξωτερικζσ κζςεισ για εγκατάςταςθ drives) 2.2. Να αναφερκεί θ ιςχφσ του Τροφοδοτικοφ ϊςτε να ανταποκρίνεται επαρκϊσ ςτισ ανάγκεσ τθσ προςφερόμενθσ ςφνκεςθσ (Watt ) 2.3. Ο χρονιςμόσ τθσ προςφερόμενθσ CPU κα είναι ο μεγαλφτεροσ που προςφζρεται από τον καταςκευαςτι για το ςυγκεκριμζνο μοντζλο ςτακμοφ εργαςίασ εφόςον αυτό παρζχεται με διαφορετικοφ χρονιςμοφ επεξεργαςτζσ, Δθλαδι εάν το μοντζλο του προςφερόμενου ςτακμοφ εργαςίασ δφναται να δεχκεί πολλά εναλλακτικά διαφορετικά μοντζλα επεξεργαςτϊν, ςτα πλαίςια του παρόντοσ ζργου κα προςφερκεί με τον επεξεργαςτι εκείνο που ζχει τον μεγαλφτερο χρονιςμό ανάμεςα ςε όλουσ αυτοφσ που δφναται να δεχκεί και ταυτόχρονα κα πρζπει να καλφπτει τουλάχιςτον τισ υπόλοιπεσ προδιαγραφζσ που απαιτοφνται για τον ςτακμό εργαςίασ 2.4. Ο επεξεργαςτισ του ςτακμοφ εργαςίασ κα διακζτει δφο (2) πυρινεσ (cores) και μνιμθ cache 3 MB 2.5. Μζγεκοσ προςφερόμενθσ μνιμθσ 4 GB 2.6. Θ προςφερόμενθ μνιμθ πρζπει να καταλαμβάνει τον ελάχιςτο αρικμό υποδοχϊν DIMMs του ςυςτιματοσ ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα μελλοντικισ επζκταςθσ μνιμθσ χωρίσ αντικατάςταςθ τθσ παραπάνω εγκατεςτθμζνθσ μνιμθσ 2.7. Να διακζτει ςκλθρό δίςκο SATA III interface, 7200 rpm, χωρθτικότθτασ 500 Gbytes τουλάχιςτον 2.8. Κφρα 10/100/1000 Mbps Ethernet (autosensing, UTP) 2.9. DVD/CD Recorder με δυνατότθτα εγγραφισ CD/DVD Disc Ρλθκτρολόγιο ςυμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμθ αποτφπωςθ Ελλθνικϊν και Λατινικϊν χαρακτιρων Optical mouse με τροχό (wheel) Λειτουργικό ςφςτθμα ςε Ελλθνικό γραφικό περιβάλλον, ζκδοςθ 64-bit, που να ςυνοδεφεται από τθν άδεια χριςθσ του και το επίςθμο CD εγκατάςταςθσ Το λειτουργικό ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει εκτενι κείμενα ενςωματωμζνθσ βοικειασ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα που να καλφπτουν όλθ τθν λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ Λογιςμικό ανάγνωςθσ αρχείων τφπου PDF (Acrobat reader ι αντίςτοιχο). Σελίδα 23 από 89

24 2.15. Για το ςφνολο των ςτακμϊν εργαςίασ κα προςφερκεί λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ Λογιςμικό Αυτοματιςμοφ Γραφείου Λογιςμικό Συμπίεςθσ / Αποςυμπίεςθσ Αρχείων τφπου ZIP, rar 3. Ζγχρωμθ οκόνθ 3.1. Να αναφερκεί το μοντζλο Τφποσ LCD ι LED 3.3. Διαγϊνια διάςταςθ (inches) Βιμα κουκίδασ (Dot Pitch) 0,29 mm 3.5. Να αναφερκεί θ μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ Ανάλυςθ 3.6. Να αναφερκεί ο χρόνοσ απόκριςθσ 3.7. Συμβατότθτα με πρότυπα: Energy Star, TCO Displays, ISO Να διακζτει ενςωματωμζνα θχεία ιςχφοσ 2 x 1,5 Watts C3.7 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ επιπλζον Οκονϊν α/α Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ 1. Ζγχρωμθ οκόνθ Να αναφερκεί το μοντζλο Τφποσ LCD ι LED Διαγϊνια διάςταςθ (inches) Βιμα κουκίδασ (Dot Pitch) 0,29 mm Να αναφερκεί θ μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ Ανάλυςθ Να αναφερκεί ο χρόνοσ απόκριςθσ Συμβατότθτα με πρότυπα: Energy Star, TCO Displays, ISO Να διακζτει ενςωματωμζνα θχεία ιςχφοσ 2 x 1,5 Watts Ραραπομπι/ τεκμθρίωςθ C3.8 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Φορθτϊν Στακμϊν εργαςίασ α/α Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ 1. Γενικά χαρακτθριςτικά 1.1. Αρικμόσ Τεμαχίων Ο προςφερόμενοσ φορθτόσ ςτακμόσ εργαςίασ πρζπει να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με ανακοίνωςθ μζςα ςτουσ τελευταίουσ 12 μινεσ πριν τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ, και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ /απόςυρςθσ του 1.3. Τα επί μζρουσ τμιματα που ςυνκζτουν το προςφερόμενο ςφςτθμα (πλακζτεσ, ςκλθροί δίςκοι, κάρτεσ, ενςωματωμζνθ οκόνθ, DVD drive κλπ.) να είναι ςυναρμολογθμζνα από το εργοςτάςιο καταςκευισ του φορθτοφ υπολογιςτι Πλοι οι προςφερόμενοι φορθτοί ςτακμοί εργαςίασ κα πρζπει να ζχουν το ίδιο επακριβϊσ configuration. 2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 2.1. Διάςταςθ οκόνθσ 15, Ανάλυςθ οκόνθσ 1920 x Ο χρονιςμόσ τθσ προςφερόμενθσ CPU κα είναι ο μεγαλφτεροσ που προςφζρεται από τον καταςκευαςτι για το ςυγκεκριμζνο μοντζλο φορθτοφ ςτακμοφ εργαςίασ εφόςον αυτό παρζχεται με διαφορετικοφ χρονιςμοφ Ραραπομπι/ τεκμθρίωςθ Σελίδα 24 από 89

25 επεξεργαςτζσ, Δθλαδι εάν το μοντζλο του προςφερόμενου φορθτοφ ςτακμοφ εργαςίασ δφναται να δεχκεί πολλά εναλλακτικά διαφορετικά μοντζλα επεξεργαςτϊν, ςτα πλαίςια του παρόντοσ ζργου κα προςφερκεί με τον επεξεργαςτι εκείνο που ζχει τον μεγαλφτερο χρονιςμό ανάμεςα ςε όλουσ αυτοφσ που δφναται να δεχκεί και ταυτόχρονα κα πρζπει να καλφπτει τουλάχιςτον τισ υπόλοιπεσ προδιαγραφζσ που απαιτοφνται για τον φορθτό ςτακμό εργαςίασ 2.4. Ο επεξεργαςτισ του ςτακμοφ εργαςίασ κα διακζτει τζςςερισ (4) πυρινεσ (cores) και μνιμθ cache 4 MB 2.5. Μζγεκοσ προςφερόμενθσ μνιμθσ 8 GB 2.6. Θ προςφερόμενθ μνιμθ πρζπει να καταλαμβάνει τον ελάχιςτο αρικμό υποδοχϊν DIMMs του ςυςτιματοσ ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα μελλοντικισ επζκταςθσ μνιμθσ χωρίσ αντικατάςταςθ τθσ παραπάνω εγκατεςτθμζνθσ μνιμθσ 2.7. Να διακζτει Solid State Disk (SSD) SATA III interface χωρθτικότθτασ 100 Gbytes τουλάχιςτον 2.8. Κφρα 10/100/1000 Mbps Ethernet (autosensing) 2.9. Αςφρματθ ςφνδεςθ WLAN a\b\g\n Bluetooth μθχανιςμό για παροχι ςφνδεςθσ Bluetooth DVD/CD Recorder με δυνατότθτα εγγραφισ CD/DVD Disc Ρλθκτρολόγιο ενςωματωμζνο με μόνιμθ αποτφπωςθ Ελλθνικϊν και Λατινικϊν χαρακτιρων WEB camera και αιςκθτιρα αναγνϊριςθσ δακτυλικοφ αποτυπϊματοσ Λειτουργικό ςφςτθμα ςε Ελλθνικό γραφικό περιβάλλον, ζκδοςθ 64-bit, που να ςυνοδεφεται από τθν άδεια χριςθσ του και το επίςθμο CD εγκατάςταςθσ Το λειτουργικό ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει εκτενι κείμενα ενςωματωμζνθσ βοικειασ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα που να καλφπτουν όλθ τθν λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ Λογιςμικό Αυτοματιςμοφ Γραφείου Για το ςφνολο των φορθτϊν ςτακμϊν εργαςίασ κα προςφερκεί λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ Επιπλζον ο ζνασ ςτακμόσ εργαςίασ κα διακζτει - Φπαρξθ ειςόδων εικόνασ Standard Definition (PAL/NTSC video) με ακροδζκτεσ Composite (RCA) και S-video. Θ δυνατότθτα αυτι μπορεί να προςφζρεται και από εξωτερικό ι εςωτερικό πρόςκετο εξάρτθμα. - Φπαρξθ ειςόδων εικόνασ High Definition (HDMI ι SDI-HD ι Component). Θ δυνατότθτα αυτι μπορεί να προςφζρεται και από εξωτερικό ι εςωτερικό πρόςκετο εξάρτθμα. Σε κάκε περίπτωςθ θ είςοδοσ HD κα πρζπει να είναι ςυμβατι με το ςιμα εξόδου τθσ κονςόλασ που κα προςφερκεί. - Λογιςμικό Non-linear Editing για επεξεργαςία και μοντάη βίντεο τφπου Final Cut Pro ι αντίςτοιχο Σθμείωςθ: Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ του εν λόγω λογιςμικοφ, παρακαλοφμε όπωσ ςυμβουλευτείτε τον Ρίνακα C Χρόνοσ αυτονομίασ με μία μπαταρία 10 ϊρεσ Δυνατότθτα μελλοντικισ χριςθσ και 2 θσ μπαταρίασ Σελίδα 25 από 89

26 2.21. Βάροσ μθχανιματοσ (χωρίσ τον AC adapter και τθν μονάδα DVD drive αλλά περιλαμβανομζνου του ςκλθροφ 2,6 κιλά δίςκου και τθσ μπαταρίασ) Να ςυνοδεφεται από τςάντα αςφαλοφσ μεταφοράσ του C3.9 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Μονάδων Εξωτερικοφ Σκλθροφ Δίςκου α/α Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ 1. Αρικμόσ Τεμαχίων Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο του εξωτερικοφ ςκλθροφ δίςκου 3. Χωρθτικότθτα ςκλθροφ δίςκου 1 TB 4. Διαςτάςεισ ςκλθροφ δίςκου Τρόποσ ςφνδεςθσ με τον υπολογιςτι USB 3.0, USB Τάςθ τροφοδοςίασ μζςω τθσ ςφνδεςθσ USB 7. Χρόνοσ Εγγφθςθσ από τον καταςκευαςτι δφο (2) ζτθ Ραραπομπι/ τεκμθρίωςθ C3.10 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Συςτιματοσ κατανομισ φόρτου (Load Balancer) Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 1. ΓΕΝΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ Να προςφερκεί ο αρικμόσ μονάδων που καλφπτει τισ απαιτιςεισ του ζργου. Να αναφερκεί μοντζλο, εταιρεία και χϊρα προζλευςθσ και καταςκευισ 1 4. Δυνατότθτα υλοποίθςθσ ςε διάταξθσ υψθλισ διακεςιμότθτασ Active / Standby. 5. Να αναφερκοφν οι δυνατότθτεσ επζκταςθσ 6. ΤΕΧΝΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 7. Να προςφερκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ Κυρϊν (κατ ελάχιςτον τφπου Ethernet 10/100/1000), ϊςτε να καλφπτονται οι ανάγκεσ του Ζργου. 8. Να αναφερκοφν όλεσ οι υπάρχουςεσ ενεργζσ κφρεσ και ο τφποσ τουσ 4 9. Υποςτιριξθ του πρωτοκόλλου 802.1q (Vlan trunking). 10. Υποςτιριξθ του πρωτοκόλλου 802.3ad (Link Aggregation) 11. Υποςτιριξθ λειτουργικότθτασ Load Balancing ςε Layer 4 και Layer Tαχφτθτα εςωτερικισ διακίνθςθσ των πακζτων (throughput L4) ςε Mbps 13. Tαχφτθτα εςωτερικισ διακίνθςθσ των πακζτων (throughput L7) ςε Mbps 14. Να αναφερκεί θ δυνατότθτα ταυτόχρονων ςυνδζςεων (Concurrent TCP Connections/sessions) (L4/L7). 1,6 Gbps 1,4 Gbps Σελίδα 26 από 89

27 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 15. Υποςτιριξθ SSL Acceleration 16. Να αναφερκεί ο αρικμόσ των SSL TpS (Transactions/Second) 17. Να αναφερκεί ο μζγιςτοσ αρικμόσ νοθτϊν (VLAN) ι φυςικϊν κυρϊν που υποςτθρίηονται κακϊσ και θ ταχφτθτά τουσ. 18. Υποςτιριξθ των IP πρωτοκόλλων-κίνθςθσ TCP, UDP 19. Υποςτιριξθ Layer 7 Intrusion Prevention 20. Επικεϊρθςθ του περιεχομζνου ςε όλα τα πρωτόκολλα και εφαρμογζσ για πλθροφορίεσ που βοθκοφν ςτισ αποφάςεισ του Load Balancing. 21. Υποςτιριξθ των παρακάτω τεχνικϊν load Balancing Round Robin Weighted Round Robin Least Connection Weighted Least Connection Agent-based Adaptive Chained Failover (Fixed Weighting) Layer 7 Content Switching 22. Δυνατότθτα επιλογισ τθσ μεκοδολογίασ κατανομισ αιτιςεων ςε εξυπθρετθτζσ από το διαχειριςτι του ςυςτιματοσ. 23. Δυνατότθτα επιλογισ ανεξάρτθτων και διαφορετικϊν μεκόδων κατανομισ αιτιςεων για κάκε διαφορετικι ομάδα (group) εξυπθρετθτϊν 24. Δυνατότθτα ζνταξθσ ενόσ εξυπθρετθτι ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ ομάδασ εξυπθρετθτϊν. 25. Να αναφερκοφν οι υποςτθριηόμενεσ δυνατότθτεσ QoS (Quality-of-Service) Load Balancing (π.χ. (π.χ. Traffic Isolation, Rate Limiting κλπ). 26. Να αναφερκοφν τυχόν δυνατότθτεσ απόδοςθσ (π.χ. caching, compression) 27. ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ 28. Ρρογραμματιςμόσ using Web User Interface (WUI) 29. Υποςτιριξθ SSH and HTTPS (WUI) για απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ και διαχείριςθ 30. Console Port για τοπικι διαχείριςθ 31. Υποςτιριξθ του πρωτοκόλλου SNMP 32. ΑΣΦΑΛΕΛΑ 33. Υποςτιριξθ IP Addressing Filtering NAI 34. Δυνατότθτα ανίχνευςθσ και αποφυγισ επικζςεων τφπου denial of service. NAI 35. L7 Intrusion Prevention System (IPS) Σελίδα 27 από 89

28 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 36. ΑΛΛΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ 37. Να φζρει το ςιμα CE ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 38. Να αναφερκοφν άλλεσ πιςτοποιιςεισ πρότυπα 39. Να αναφερκοφν πιςτοποιιςεισ προδιαγραφϊν αςφάλειασ και θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ C3.11 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Κάμερασ Εγγραφισ Γενικά / Τεχνικά Χαρακτθριςτικά ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1 Να αναφερκεί ο Τφποσ-Καταςκευαςτισ. Σε περίπτωςθ που προτείνονται υποςυςτιματα διαφορετικϊν καταςκευαςτϊν, να αναφερκοφν οι καταςκευαςτζσ ςτο κάκε είδοσ 2 Να αναφερκεί θ Σειρά-Μοντζλο 3 Να αναφερκεί ο χρόνοσ ανακοίνωςθσ του μοντζλου 4 Αρικμόσ μονάδων 1 Ειδικά χαρακτθριςτικά 5 Αιςκθτιρασ εικόνασ Τρείσ (3) CMOS 1/3" 6 Ωφζλιμα pixels 1920x Σιμα εξόδου HDMI ι SDI (να αναφερκεί τι υποςτθρίηεται) 8 Εφροσ zoom φακοφ (ςε ιςοδφναμο των 35mm) NAI 18x mm f=1,6-2,8 9 Μζγιςτθ ταχφτθτα κλείςτρου 1/ Ελάχιςτθ απόςταςθ εςτίαςθσ <=1m 11 Eςτίαςθ Auto/manual 12 Auto/Manual φκμιςθ white balance με εφροσ 2000Κ-12000Κ 13 Ελάχιςτοσ φωτιςμόσ λειτουργίασ <=5 Lux 14 Οκόνθ LCD (διαγϊνιοσ) >=4 15 υκμόσ πλαιςίων 60i,60p,50i,50p,30p,25p 16 Μικρόφωνο πυκνωτικό 17 Σφνδεςθ USB με υπολογιςτι 18 Είςοδοι μικροφϊνων XLR >=2 19 Ζξοδοσ ιχου Mini jack stereo 3,5mm NAI 20 Είςοδοσ Genlock NAI Σελίδα 28 από 89

29 21 Compact flash adapters 2 22 Μπαταρίεσ 2 Απαιτιςεισ εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία 21 Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτο προβλεπόμενο ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία. Θ κάμερα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για αυτό το ςκοπό τα οποία πρζπει να αναφζρονται ςτθν προςφορά 22 Υποςτιριξθ τθσ παραμετροποίθςθσ (configuration setup) ςτα ςθμεία λειτουργίασ 23 H κάμερα να ςυνοδεφεται από τρίποδο 2 βακμίδων βαρζωσ τφπου, με μζγιςτο φψοσ τουλάχιςτον 1,8μ, βάροσ τουλάχιςτον 7Kg, πλιρθ δυνατότθτα περιςτροφισ 360 μοιρϊν, και κλίςθ +/-45 μοιρϊν 24 Να ςυνοδεφεται από τςάντα μεταφοράσ τόςο για τθν κάμερα όςο και για το τρίποδο NAI C3.12 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Βοθκθτικισ Κάμερασ Γενικά / Τεχνικά Χαρακτθριςτικά ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1 Να αναφερκεί ο Τφποσ-Καταςκευαςτισ. Σε περίπτωςθ που προτείνονται υποςυςτιματα διαφορετικϊν καταςκευαςτϊν, να αναφερκοφν οι καταςκευαςτζσ ςτο κάκε είδοσ 2 Να αναφερκεί θ Σειρά-Μοντζλο 3 Να αναφερκεί ο χρόνοσ ανακοίνωςθσ του μοντζλου 4 Αρικμόσ μονάδων 1 Ειδικά χαρακτθριςτικά 5 Αιςκθτιρασ εικόνασ CMOS ι ανϊτεροσ 6 Ωφζλιμα pixels ςε λιψθ βίντεο 16:9 >=4Mpixels 7 Σιμα εξόδου HDMI, Component, Analog SD NAI 8 Εφροσ zoom φακοφ (ςε ιςοδφναμο των 35mm) 10x mm F=1,8-3,4 9 Eςτίαςθ Auto/manua l 10 Ελάχιςτοσ φωτιςμόσ λειτουργίασ 0 Lux 11 Οκόνθ LCD (διαγϊνιοσ) >=3 12 Κατευκυντικό πυκνωτικό μικρόφωνο 13 Σφνδεςθ USB με υπολογιςτι 14 Είςοδοσ μικροφϊνου 15 Ζξοδοσ ιχου Mini jack stereo 3,5mm NAI Σελίδα 29 από 89

30 ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 16 Compact flash adapters 2 17 Μπαταρίεσ 2 18 Εξωτερικό μικρόφωνο Απαιτιςεισ εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία 16 Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτο προβλεπόμενο ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία. Θ κάμερα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για αυτό το ςκοπό τα οποία πρζπει να αναφζρονται ςτθν προςφορά 17 Υποςτιριξθ τθσ παραμετροποίθςθσ (configuration setup) ςτα ςθμεία λειτουργίασ 18 Θ κάμερα να ςυνοδεφεται από τρίποδο μζγιςτουσ φψουσ λειτουργίασ 1,5m, με τςάντα μεταφοράσ C3.13 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Ψθφιακισ Κονςόλασ Εικόνασ (DV Switcher) NAI NAI Γενικά / Τεχνικά Χαρακτθριςτικά ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1 Να αναφερκεί ο Τφποσ-Καταςκευαςτισ. Σε περίπτωςθ που προτείνονται υποςυςτιματα διαφορετικϊν καταςκευαςτϊν, να αναφερκοφν οι καταςκευαςτζσ ςτο κάκε είδοσ 2 Να αναφερκεί θ Σειρά-Μοντζλο 3 Να αναφερκεί ο χρόνοσ ανακοίνωςθσ του μοντζλου 4 Αρικμόσ μονάδων 1 Ειδικά χαρακτθριςτικά 5 Είςοδοι εικόνασ HDMI, με ενςωματωμζνο stereo ιχο >=4 6 Είςοδοι εικόνασ SDI με επιλογι SD/HD >=4 7 Είςοδοσ εικόνασ αναλογικι (Component) >=1 8 Ζξοδοσ εικόνασ Program SDI και HDMI NAI 9 Ζξοδοσ εικόνασ Preview/Multi-view SDI και HDMI NAI 10 Βοθκθτικζσ ζξοδοι εικόνασ SDI >=2 11 Σφνδεςθ USB με υπολογιςτι 12 Κφρα Ethernet 10/100 για ζλεγχο 13 Δυνατότθτα παραγωγισ Chroma Key effect ανεξάρτθτα για κάκε είςοδο 14 Υποςτιριξθ αναλφςεων εικόνασ HD 1080i50, 720p50 και NAI SD 625/5 PAL 4:3 15 Δειγματολθψία βίντεο 4:2:2 με ακρίβεια χρϊματοσ 4:2:2 YUV 12 Υποςτιριξθ αναλφςεων εικόνασ ζωσ 1920x1080/50-60Θz για ςφνδεςθ εξόδου οκόνθσ από υπολογιςτι 13 Δθμιουργία εφζ μεταγωγισ εικόνασ (transitions) 14 Κονςόλα χειριςμοφ με ςφνδεςθ δικτφου Ethernet Σελίδα 30 από 89

31 ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 15 Χειριςτιρια Joystick και Fader NAI Απαιτιςεισ εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία 16 Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτο προβλεπόμενο ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία. Θ κονςόλα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για αυτό το ςκοπό τα οποία πρζπει να αναφζρονται ςτθν προςφορά 17 Υποςτιριξθ τθσ παραμετροποίθςθσ (configuration setup) ςτα ςθμεία λειτουργίασ NAI C3.14 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Κονςόλασ Ιχου Γενικά / Τεχνικά Χαρακτθριςτικά ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1 Να αναφερκεί ο Τφποσ-Καταςκευαςτισ. Σε περίπτωςθ που προτείνονται υποςυςτιματα διαφορετικϊν καταςκευαςτϊν, να αναφερκοφν οι καταςκευαςτζσ ςτο κάκε είδοσ 2 Να αναφερκεί θ Σειρά-Μοντζλο 3 Να αναφερκεί ο χρόνοσ ανακοίνωςθσ του μοντζλου 4 Αρικμόσ μονάδων 1 Ειδικά χαρακτθριςτικά 5 Να διακζτει ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ ςτάκμθσ και προενιςχυτικοφ κζρδουσ για κάκε κανάλι 6 Να διακζτει ρυκμιςτικά Equalizer 3 περιοχϊν για κάκε κανάλι 7 Υποςτιριξθ μικροφϊνων με phantom power >=8 8 Είςοδοι line-level stereo in >=2 9 Ζξοδοσ εγγραφισ (rec out) >=1 10 Βοθκθτικζσ ζξοδοι με ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ μίξθσ ιχου >=3 Απαιτιςεισ εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία 11 Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτο προβλεπόμενο ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία. Θ κονςόλα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για αυτό το ςκοπό τα οποία πρζπει να αναφζρονται ςτθν προςφορά 17 Υποςτιριξθ τθσ παραμετροποίθςθσ (configuration setup) ςτα ςθμεία λειτουργίασ NAI C3.15 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Συςτιματοσ Ενδοεπικοινωνίασ Γενικά / Τεχνικά Χαρακτθριςτικά ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1 Να αναφερκεί ο Τφποσ-Καταςκευαςτισ. Σε περίπτωςθ που προτείνονται υποςυςτιματα διαφορετικϊν καταςκευαςτϊν, να αναφερκοφν οι καταςκευαςτζσ ςτο Σελίδα 31 από 89

32 2 κάκε είδοσ Να αναφερκεί θ Σειρά-Μοντζλο ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 3 Να αναφερκεί ο χρόνοσ ανακοίνωςθσ του μοντζλου 4 Αρικμόσ μονάδων 1 Ειδικά χαρακτθριςτικά 5 Κανάλια ενδοεπικοινωνίασ με υποδοχι XLR >=4 6 Απόκριςθ ςυχνότθτασ 150Hz- 15KHz 7 Λόγοσ ςιματοσ προσ κόρυβο >= 70dB 8 Είςοδοσ μικροφϊνου XLR 9 Υποδοχι Headset 10 Δορυφορικι μονάδα ενδοεπικοινωνίασ δφο καναλιϊν 11 Ρομποδζκτθσ παρουςιαςτι με Headset αμφίδρομθσ επικοινωνίασ 12 Αρικμόσ προςφερόμενων πομποδεκτϊν παρουςιαςτι 3 Απαιτιςεισ εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία 16 Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτο προβλεπόμενο ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία. Το ςφςτθμα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για αυτό το ςκοπό τα οποία πρζπει να αναφζρονται ςτθν προςφορά 17 Υποςτιριξθ τθσ παραμετροποίθςθσ (configuration setup) ςτα ςθμεία λειτουργίασ C3.16 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ για DVD Recorder NAI NAI Γενικά / Τεχνικά Χαρακτθριςτικά ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1 Εξωτερικό DVD recorder NAI 2 Τεμάχια 2 3 Tαχφτθτα ανάγνωςθσ εγγραφισ: - Εγγραφή 8x: DVD±RW, DVD+R - Εγγραφή 6x: DVD±RW/DL, DVD-RW - Εγγραφή 5x: DVD-RAM - Ανάγνωση 8x: DVD±RW, DVD±RW/DL, DVD-ROM 4 Μνιμθ Buffer >=2 MB 5 Συμβατότθτα MAC, PC NAI 6 Αυτοτροφοδοτοφμενο από κφρα USB Τεχνολογία MDISC NAI NAI Σελίδα 32 από 89

33 C3.17 DVD Duplication and printing Γενικά / Τεχνικά Χαρακτθριςτικά ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1 Να αναφερκεί το όνομα τθσ προςφερόμενθσ ςυςκευισ 2 Τεμάχια 1 3 Χωρθτικότθτα ςε δίςκουσ >=100 4 Υψθλισ ταχφτθτασ οδθγόσ εγγραφισ DVD/CD >=1 5 Να υποςτθρίηει τισ ακόλουκεσ μορφζσ εγγραφισ CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD, MP3 to CD-Audio, most other industry-standard CD formats DVD: DVD±R, DVD±RW, DVD±DL 6 Μζκοδοσ Εκτφπωςθσ Thermal inkjet 7 Ανάλυςθ εκτφπωςθσ 4800 DPI 8 ομποτικό ςφςτθμα με υψθλισ ταχφτθτασ ιμάντα 9 Data Interface: NAI USB 2.0 for CD/DVD drives; high-speed esata for optional BD-R drives 10 Τροφοδοςία Universal auto-switching VAC 11 Υποςτθριηόμενα Λειτουργικά ςυςτιματα Windows: XP/Vista/7 Mac: OS X v10.6 or higher C3.18 Portable HDV Recorder Player Γενικά / Τεχνικά Χαρακτθριςτικά ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1 Να αναφερκεί το όνομα τθσ προςφερόμενθσ ςυςκευισ 2 Τεμάχια 4 3 Τφποσ Portable NAI 4 True HD recording (720/30p) NAI 5 Versatile playback (720/30p, 480/60p, or 480i) ςυμπεριλαμβάνοντασ και 1080i 6 Ενςωματωμζνο 3.5-inch LCD display 7 Ψθφιακι υπογραφι μζςω IEEE-3394 (ςυνδιαςμόσ MPEG2 and DV) 8 Επαναφορτιηόμενθ μπαταρία και AC Adapter/Charge 9 Υποςτιριξθ SD Memory card ΝΑI C3.19 VHS to DVD System ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ Γενικά / Τεχνικά Χαρακτθριςτικά 1 Να αναφερκεί το όνομα τθσ προςφερόμενθσ ςυςκευισ 2 Τεμάχια 1 Σελίδα 33 από 89

34 ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 3 Υποςτιριξθ των παρακάτω input/output formats: NAI Video Input : AVI, WMV, MPEG-1, MPEG-2, MOV Image Input : JPG, GIF, BMP, PNG Video Output : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VCD, SVCD, DVD, Blu-ray Disc, WMV 4 Δυνατότθτα ςφλλθψθσ VHS, Beta, 8mm, βιντεοκάμερεσ NAI και μετατροπι ςε DVD, Blu-ray ι άλλα digital formats. 5 Δυνατότθτα ςφλλθψθσ και επεξεργαςίασ high-definition video 6 Δυνατότθτα μετατροπισ captured video ςε MPEG4/AVC NAI format 7 Δυνατότθτα Εγγραφισ ιχου από καςςζτα NAI 8 Δθμιουργία προςωπικοφ menu ςτθν Οκόνθ 9 Να ςυνεργάηεται με υπολογιςτικό ςφςτθμα 10 Να ςυνοδεφεται από τα ακόλουκα: VHS to DVD 5.0 HD Software CD USB 2.0 Video Capture Device USB Extension Cable RCA to RCA Video/Audio Cable (3ft/1m) Quick Start Guide C3.20 Λογιςμικό Video Asset Γενικά / Τεχνικά Χαρακτθριςτικά ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1 Να αναφερκεί το όνομα του προςφερόμενου Λογιςμικοφ 2 Τεμάχια 1 3 Γριγορθ αναηιτθςθ και φιλτράριςμα των Video του καταλόγου 4 Αξιολόγθςθ, κατθγοριοποίθςθ των video toy καταλόγου NAI 5 Δυνατότθτα επιλογισ single video frame ωσ αντιπροςϊπευςθ του ςυνολικοφ video 6 Δυνατότθτα επιςκόπθςθσ όλων των video NAI 7 Δυνατότθτα ανεφρεςθσ ςυγκεκριμζνθσ ςκθνισ NAI C3.21 Λογιςμικό Επεξεργαςίασ Εικόνασ και Ιχου ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ Γενικά / Τεχνικά Χαρακτθριςτικά 1 Να αναφερκεί το όνομα του προςφερόμενου Λογιςμικοφ 2 Τεμάχια 10 3 Δυνατότθτα μθ γραμμικισ επεξεργαςίασ βίντεο NAI 4 Αλλαγι κωδικοποίθςθσ ιχου και εικόνασ (transcoding) NAI 5 Υποςτιριξθ video codec H.264, DVD compatible MPEG-2 6 Φίλτρα για προςκικθ λογότυπου, αλλαγι διαςτάςεων, NAI Σελίδα 34 από 89

35 ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ deinterlacing 7 Υποςτιριξθ audio codec MP3, AAC 8 Υποςτιριξθ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Windows, Linux, Mac OS 9 Δυνατότθτα αυτοματιςμοφ πολλαπλϊν εργαςιϊν με scripting language 10 Ρλικοσ ςτακμϊν εργαςίασ όπου κα εγκαταςτακοφν 8 11 Ρλικοσ ςτακμϊν εργαςίασ υψθλισ απόδοςθσ όπου κα 1 εγκαταςτακεί 12 Ρλικοσ φορθτϊν ςτακμϊν εργαςίασ όπου κα εγκαταςτακεί 1 C3.22 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ USB Graphics Adapter Γενικά / Τεχνικά Χαρακτθριςτικά ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1 Να αναφερκεί το όνομα του προςφερόμενου NAI Λογιςμικοφ 2 Τεμάχια 4 3 Interface USB 4 MultiView Video Capturing 5 Video formats : DVI 6 Maximum Resolution 1600x Σφνδεςθ ςε υπολογιςτι 8 Σφνδεςθ μζχρι και 6 Οκόνεσ ταυτόχρονα C3.23 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Αςφρματων μικροφϊνων πζτου Γενικά / Τεχνικά Χαρακτθριςτικά ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1 Να αναφερκεί ο Τφποσ-Καταςκευαςτισ. Σε περίπτωςθ που προτείνονται υποςυςτιματα διαφορετικϊν καταςκευαςτϊν, να αναφερκοφν οι καταςκευαςτζσ ςτο κάκε είδοσ 2 Να αναφερκεί θ Σειρά-Μοντζλο 3 Να αναφερκεί ο χρόνοσ ανακοίνωςθσ του μοντζλου 4 Αρικμόσ μονάδων 3 Ειδικά χαρακτθριςτικά 5 Συχνότθτα λειτουργίασ 2,4GHz ISM 6 Αρικμόσ διακζςιμων καναλιϊν >=12 7 Απόκριςθ ςυχνότθτασ (-2,5dB) 20Hz-20KHz 8 Εφροσ απόςταςθσ λειτουργίασ >=50 μζτρα 9 Ρομπόσ με LED οκόνθ ενδείξεων 10 Αυτονομία πομποφ >= 8 ϊρεσ Σελίδα 35 από 89

36 ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 11 Δυναμικό εφροσ πομποφ >110dB 12 Τφποσ μικροφϊνου: μικρόφωνο πζτου (ψείρα) Απαιτιςεισ εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία 13 Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτο προβλεπόμενο ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία. Τα μικρόφωνα κα πρζπει να ςυνοδεφονται από όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για αυτό το ςκοπό τα οποία πρζπει να αναφζρονται ςτθν προςφορά 14 Υποςτιριξθ τθσ παραμετροποίθςθσ (configuration setup) ςτα ςθμεία λειτουργίασ NAI C3.24 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Συςτιματοσ AUTO-CUE Γενικά / Τεχνικά Χαρακτθριςτικά ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1 Να αναφερκεί ο Τφποσ-Καταςκευαςτισ. Σε περίπτωςθ που προτείνονται υποςυςτιματα διαφορετικϊν καταςκευαςτϊν, να αναφερκοφν οι καταςκευαςτζσ ςτο κάκε είδοσ 2 Να αναφερκεί θ Σειρά-Μοντζλο 3 Να αναφερκεί ο χρόνοσ ανακοίνωςθσ του μοντζλου 4 Αρικμόσ μονάδων 1 Ειδικά χαρακτθριςτικά 5 Δυνατότθτα προςαρμογισ ςτισ προςφερόμενεσ κάμερεσ (είδθ 1 & 2) 6 Άνοιγμα φακοφ κάμερασ >=150mm 7 Σφνδεςθ ςε δίκτυο Internet για ηωντανι προςαρμογι των κειμζνων 8 Διαφανισ οκόνθ/κακρζφτθσ NAI 9 Αντι-ανακλαςτικό κάλυμμα φακοφ κάμερασ 10 Δυνατότθτα χριςθσ ςε κάμερεσ χειρόσ και ςε κάμερεσ με τρίποδο Απαιτιςεισ εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία 16 Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτο προβλεπόμενο ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία. Το ςφςτθμα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για αυτό το ςκοπό τα οποία πρζπει να αναφζρονται ςτθν προςφορά 17 Υποςτιριξθ τθσ παραμετροποίθςθσ (configuration setup) ςτα ςθμεία λειτουργίασ C3.25 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ TV MONITORS 32 ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ Γενικά χαρακτθριςτικά 1 Να αναφερκεί ο Τφποσ-Καταςκευαςτισ. 2 Να αναφερκεί θ Σειρά-Μοντζλο NAI Σελίδα 36 από 89

37 3 Να αναφερκεί ο χρόνοσ ανακοίνωςθσ του μοντζλου 4 Αρικμόσ μονάδων 4 Ειδικά χαρακτθριςτικά 5 Τεχνολογία LCD/LED/ Plasma (να αναφερκεί) 6 Διαγϊνιοσ οκόνθσ >=32 7 Ανάλυςθ εικόνασ >=1920 Χ Αναλογία πλευρϊν 16:9 9 Χρωματικό ςφςτθμα PAL NAI 10 Είςοδοσ S-Video NAI 11 Eίςοδοσ AV RCA NAI 12 Υποδοχι κεραίασ RF NAI 13 Υποδοχι Scart NAI 14 Είςοδοσ υπολογιςτι (VGA) με ςυνοδευτικι είςοδο ιχου 15 Είςοδοι HDMI/DVI-D >=2 16 Μενοφ με ενδείξεισ επί τθσ οκόνθσ 17 Τροφοδοςία AC V Απαιτιςεισ εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία 18 Υποςτιριξθ τθσ παραμετροποίθςθσ (configuration NAI setup) ςτα ςθμεία λειτουργίασ 19 Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ: Να περιλαμβάνεται ςτθν προςφορά (ωσ παράρτθμα) πίνακασ με τισ απαραίτθτεσ δοκιμζσ ελζγχου που κα διαςφαλίηουν τθν καλι λειτουργία όλων των προςφερόμενων καλωδίων και ςυςκευϊν. 20 Να αναφερκοφν εάν απαιτοφνται ειδικζσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ και εγκατάςταςθσ. C3.26 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Συςκευισ Αποκικευςθσ Δεδομζνων τφπου NAS 1. Συςκευι Αποκικευςθσ Δεδομζνων τφπου NAS A/A Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι 1 Γενικά: 1.1 Για τθν αποκικευςθ εγγραφι μαγνθτοςκοπθμζνων video clips ειδθςεογραφικοφ περιεχομζνου κα 1 προςφερκεί ςυςκευι αποκικευςθσ δεδομζνων 1.2 Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο. 1.3 Θ row χωρθτικότθτα κα είναι : 6 ΤΒ 1.5 Θ διαςφνδεςθ του ςυςτιματοσ αποκικευςθσ κα είναι δικτυακι (NAS) Να διακζτει χαρακτθριςτικά αυξθμζνθσ 1.7 διακεςιμότθτασ 2 Εξειδίκευςθ των απαιτιςεων: 2.1 Ενςωμάτωςθ του ςυςτιματοσ ςε Rack. 2.2 Υποςτιριξθ δίςκων τφπου SATA2 hot swap 2.3 Υποςτθριηόμενα raid levels: 1+0, 5, JBOD 2.4 Να υποςτθρίηεται θ διαδικαςία Automatic RAID rebuild 2.5 κφρα Ethernet 10/100/1000 (RJ45) 2.6 Υποςτθριηόμενα LAN standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u Σελίδα 37 από 89

38 2.7 Υποςτιριξθ iscsi LUNs 2.8 Κφρεσ USB Να υποςτθρίηεται θ ςφνδεςθ ςε υπολογιςτζσ με λειτουργικά ςυςτιματα MS Windows, Mac OS, Linux 2.10 Να υποςτθρίηονται τουλάχιςτον τα δικτυακά πρωτόκολλα αρχείων : CIFS NFS FTP 2.11 Να αναφερκεί θ υπολογιςτικι υποδομι του ςυςτιματοσ (CPU, RAM) 2.12 Υλοποίθςθ Folder Quotas Διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ βαςιςμζνθ ςε username/password Να επιτρζπει τθν παφςθ τθσ λειτουργίασ μζςω ςχετικισ εντολισ από USB port (UPS Support) 3 Επιπλζον απαιτιςεισ: 3.1 Άλλα υποςτθριηόμενα raid levels. Να αναφερκοφν. 3.2 Άλλα υποςτθριηόμενα δικτυακά πρωτόκολλα αρχείων Alerts ςτθν περίπτωςθ αυτοδιάγνωςθσ προβλθμάτων. 3.4 Υποςτιριξθ Active Directory. NAI C3.27 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Υπθρεςιϊν Υλοποίθςθσ του Στοφντιο Γενικά χαρακτθριςτικά ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1 Θ προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα καλϊδια ι άλλα εξαρτιματα (π.χ. μετατροπείσ ςιματοσ, μετατροπείσ ακροδεκτϊν, κλπ.) που απαιτοφνται για τθ διαςφνδεςθ όλων των προςφερόμενων υποςυςτθμάτων και τθ πλιρθ λειτουργία τουσ. Αυτά κα πρζπει να αναφζρονται ςτθν προςφορά με αναλυτικό κατάλογο και αιτιολόγθςθ τθσ αναγκαιότθτάσ τουσ ι τθσ χριςθσ τουσ. 2 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει επιτόπια εκπαίδευςθ διάρκειασ τουλάχιςτον πενιντα (50) ωρϊν ςτουσ χειριςτζσ τθσ αίκουςασ που κα υποδειχκοφν από το φορζα, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ (1) θμερολογιακοφ μινα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ. Θ προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, ςτοιχεία για τθν εμπειρία των εκπαιδευτϊν, και αναφορζσ ςτο ςφνολο του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ. 3 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει τεχνικι υποςτιριξθ διενζργειασ λιψεων για ζνα χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ, με παρουςία εξειδικευμζνου τεχνικοφ επί τόπου NAI Σελίδα 38 από 89

39 C3.28 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ προδιαγραφϊν υποδομισ μετάδοςθσ (streaming services) ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ Λογιςμικό εξυπθρετθτι επικονωνίασ πολυμζςων 1 Να αναφερκεί ο Τφποσ-Καταςκευαςτισ. 2 Για τθν παρακολοφκθςθ βίντεο να υποςτθρίηονται όλοι οι ςφγχρονοι browsers (Firefox, Chrome, Internet Explorer, κλπ.) ςε όλα τα ςφγχρονα λειτουργικά ςυςτιματα (Windows, Mac OS, Linux) 3 Δυνατότθτα live streaming 4 Ραροχι υπθρεςιϊν video on demand NAI 5 Υποςτιριξθ MPEG-4 (H.264+AAC) streaming, RTMP streaming, Streaming ςε ios ςυςκευζσ,mpeg-2 streaming 6 Αυτόματθ παροχι του ίδιου βίντεο ςε διάφορα format όπωσ τα παραπάνω, ανάλογα με τον τφπο ςυςκευισ που χρθςιμοποιεί ο τελικόσ κεατισ. 7 Ραροχι βίντεο ςε διαφορετικζσ ταχφτθτεσ ςφνδεςθσ NAI από 256 Kbps ζωσ 1 Mbps 8 Αυτόματθ μετατροπι ειςαγόμενων video (αποκθκευμζνα) ςε διαφορετικζσ ποιότθτεσ ανάλογα με τθν ταχφτθτα ςφνδεςθσ 9 Απεριόριςτοσ αρικμόσ κεατϊν ςε streaming εφαρμογζσ C3.29 Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ λογιςμικοφ Web / Application Servers α/α Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ Γενικά Χαρακτθριςτικά: 1. Να αναφερκοφν το όνομα Ζκδοςθ Χρονολογία διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ. 2. Υψθλι αξιοπιςτία με τεχνικά χαρακτθριςτικά όπωσ load balancing, clustering, caching, fail-over κλπ Εφκολθ και γριγορθ εγκατάςταςθ, ξεκίνθμα - ςταμάτθμα 3. μιασ εφαρμογισ: το ανζβαςμα, ξεκίνθμα ι ςταμάτθμα μιασ web εφαρμογισ δεν πρζπει να απαιτεί επανεκκίνθςθ του Application Server (Hot Deployment) 4. Διαλειτουργικότθτα υποςτθρίηοντασ τεχνολογίεσ όπωσ SOAP, WSDL, UDDI και XML 5. Υποςτιριξθ HTTP πρωτοκόλλου, HTTP Authentication με access control lists, ΘΤΤPS και SSL/TLS 6. Δυνατότθτα προγραμματικισ επζμβαςθσ ςτον κφκλο εξυπθρζτθςθσ αιτιματοσ HTTP 7. Ραραμετροποιιςιμοσ μθχανιςμόσ HTTP logging 8. Υποςτιριξθ CGI ι ASP ι XML Web Services κακϊσ και των προτφπων SOAP, UDDI, WSDL 9. Υποςτιριξθ μθχανιςμϊν επιτάχυνςθσ CGI (π.χ. preloading, embedding) 10. Εξυπθρζτθςθ ςτατικοφ και δυναμικοφ περιεχομζνου Ραραπομπι/ τεκμθρίωςθ Σελίδα 39 από 89

40 11. Υποςτιριξθ server side pre-processor (πχ. SSI, ASP.NET, JSP, PHP) 12. Υποςτιριξθ δυνατοτιτων proxying/caching 13. Υποςτιριξθ virtual hosting 14. Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ κα υποςτθρίηουν πρόςβαςθ απεριόριςτου αρικμοφ χρθςτϊν ςτο RDBMS C3.30 Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (Σ.Δ.Β.Δ.) α/α Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ 1. Να αναφερκεί το όνομα, θ ζκδοςθ του προςφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ. και θ χρονολογία διάκεςθσ τθσ προςφερόμενθσ ζκδοςθσ 2. Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ κα πρζπει να καλφπτουν τθν ανάπτυξθ και απεριόριςτθ χριςθ του ςυςτιματοσ (από εςωτερικοφσ & εξωτερικοφσ χριςτεσ) που κα προςφερκεί από τον Ανάδοχο ςτο πλαίςιο του Ζργου, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ. 3. Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να επιτρζπουν ςτον φορζα τθν μελλοντικι επζκταςθ / παραμετροποίθςθ / τροποποίθςθ των προδιαγεγραμμζνων ςτο παρόν ζργο εφαρμογϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ νζων. 4. Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ κα πρζπει να καλφπτουν τουλάχιςτον 8 πυρινεσ ι και περιςςότερουσ. 5. Υποςτθριηόμενεσ πλατφόρμεσ υλικοφ και λογιςμικοφ: - Unix και Linux - Windows 2003 / 2008 / 7 - Το προςφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. πρζπει να διακζτει τα ίδια χαρακτθριςτικά ςε όλεσ τισ πλατφόρμεσ που είναι διακζςιμο και επιπλζον, οι Β.Δ. που διαχειρίηεται πρζπει να μποροφν να μεταφερκοφν από τθ μια πλατφόρμα ςτθν άλλθ χωρίσ προγραμματιςτικι παρζμβαςθ 6. Συνοπτικι περιγραφι τθσ αρχιτεκτονικισ του προςφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ., του τρόπου ςυνεργαςίασ με το Λ.Σ. και του τρόπου αξιοποίθςθσ τθσ φυςικισ αρχιτεκτονικισ του ςυςτιματοσ 7. Δυνατότθτεσ εξυπθρετθτι (server): 8. Multithreading 9. Ραράλλθλθ εκτζλεςθ ενόσ query και DML (Insert,Update,Delete) διαδικαςιϊν 10. Υποςτιριξθ τθσ δυναμικισ αλλαγισ (resizing) των δομϊν μνιμθσ ενόσ instance του Σ.Δ.Β.Δ. 11. Υποςτιριξθ τθσ Java από το kernel του Σ.Δ.Β.Δ. και όχι από εξωτερικά προϊόντα (ενςωματωμζνο JVM) για τθν εκτζλεςθ Java stored procedures κλπ. 12. Υποςτιριξθ ενςωματωμζνου εργαλείου για τθν δθμιουργία και διαχείριςθ web-based εφαρμογϊν άμεςα ςυνδεδεμζνων με το schema τθσ βάςθσ δεδομζνων. Ραραπομπι/ τεκμθρίωςθ Σελίδα 40 από 89

41 13. Υποςτιριξθ τθσ XML από το ίδιο το kernel του Σ.Δ.Β.Δ. και όχι με τθ χριςθ εξωτερικϊν προϊόντων: - να διακζτει native XML τφπο δεδομζνων - να υποςτθρίηει XML Schema και XPath - να υποςτθρίηει update ςε επίπεδο τμιματοσ (subpart) ενόσ XML αρχείου - να διακζτει XML Developers Kit 14. Δυνατότθτα αυτόματθσ διαχείριςθσ των αποκθκευτικϊν χωρϊν και δυναμικισ προςκικθσ και αφαίρεςθσ δίςκων χωρίσ τθν διακοπι λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 15. Δυνατότθτα αυτόματθσ και δυναμικισ ιςοκατανομισ των δεδομζνων και του Λ/Ο ςτουσ αποκθκευτικοφσ δίςκουσ τόςο κατά τθν προςκικθ νζων ι τθν αφαίρεςθ τουσ από το ςφςτθμα, χωρίσ διακοπι λειτουργίασ των εφαρμογϊν που εξυπθρετεί και των δεδομζνων που διαχειρίηεται. 16. Το λογιςμικό τθσ βάςθσ δεδομενων πρζπει να παρζχει και το απαραίτθτο λογιςμικο για τθν διαχείριςθ των εξωτερικϊν δίςκων ςτουσ οποίουσ αποκεκθκεφονται τα δεδομζνα με δυνατότθτεσ mirroring και striping. 17. Υποςτιριξθ μεταφοράσ φυςικϊν αρχείων τθσ βάςθσ δεδομζνων μεταξφ διαφορετικϊν λειτουργικϊν ςυςτθμάτων π.χ. από Windows ςε Linux ι από Windows ςε AIX. 18. Δυνατότθτεσ φυςικισ και λογικισ οργάνωςθσ: 19. Υποςτιριξθ πολλαπλϊν block sizes ςτθν ίδια Β.Δ. 20. Δυναμικι διαχείριςθ των χϊρων αποκικευςθσ 21. Κατανομι τθσ Β.Δ. και των δομϊν τθσ ςε πολλαπλά αρχεία/δίςκουσ με δυνατότθτα ελζγχου κατανομισ από το χριςτθ 22. Δυναμικι αλλαγι τθσ δομισ των πινάκων και των indexes τθσ Β.Δ. χωρίσ αποκλειςτικό κλείδωμα των πινάκων και των indexes κακ όλθ τθ διάρκεια των αλλαγϊν. Κα πρζπει να παρζχεται δυνατότθτα για: - online table reorganization - online δθμιουργία index και index rebuilds - online table και index shrink 23. Υποςτιριξθ πολλαπλϊν versions πινάκων με δυνατότθτεσ merge, conflict detection & resolution, discard κλπ. και με διαςφάλιςθ του transaction consistency 24. Ανάγνωςθ και τροποποίθςθ δεδομζνων από εξωτερικά δομθμζνα αρχεία ςαν να είναι κανονικοί πίνακεσ τθσ βάςθσ δεδομζνων και με δυνατότθτα δθμιουργίασ indexes. 25. Ρροςδιοριςμόσ των ορίων (αν υπάρχουν) ςτα εξισ: 26. Μζγιςτο μζγεκοσ τθσ Β.Δ. 27. Μζγιςτοσ αρικμόσ πινάκων και views 28. Μζγιςτο μζγεκοσ ενόσ πίνακα 29. Μζγιςτο μζγεκοσ μιασ ςτιλθσ 30. Μζγιςτο μζγεκοσ μιασ γραμμισ 31. Μζγιςτο πλικοσ γραμμϊν/πίνακα 32. Μζγιςτο πλικοσ ςτθλϊν/πίνακα 33. Μζγιςτο πλικοσ δεικτϊν/πίνακα 34. Μζγιςτο πλικοσ ςτθλϊν/δείκτθ 35. Υλοποίθςθ SQL: 36. Υποςτιριξθ ANSI Core SQL: Επζκταςθ με procedural δυνατότθτεσ (να δοκεί ςφντομθ περιγραφι) 38. Υποςτιριξθ stored procedures Κατ επιλογι κλιςθ μιασ procedure με τα δικαιϊματα του χριςτθ που τθ δθμιοφργθςε (definer s rights) ι του χριςτθ που τθν εκτελεί (invoker s rights). Σελίδα 41 από 89

42 39. Υποςτιριξθ database triggers με δυνατότθτεσ ενεργοποίθςισ τουσ: - μια φορά, ανεξαρτιτωσ των εγγραφϊν που επθρεάηει θ εντολι που τον ενεργοποίθςε (triggering statement) - για κάκε μια εγγραφι που επθρεάηεται από τθν εντολι που τον ενεργοποίθςε (triggering statement) - πριν ι μετά τθν μεταβολι τθσ εγγραφισ - για εντολζσ insert, update, delete ςε views - για system και user events (startup, shutdown, logon, logoff, server errors, κλπ) 40. Υποςτιριξθ αυτόνομων nested transactions Υποςτιριξθ resumable εντολϊν (π.χ. import, CREATE TABLE κλπ.) 43. Υποςτθριηόμενοι τφποι πεδίων: 44. Να υποςτθρίηονται πεδία τφπου Date και Time 45. Να υποςτθρίηεται θ αποκικευςθ και επεξεργαςία εικόνων (images) και κειμζνου (text), κακϊσ και άλλων multimedia δεδομζνων (π.χ. video, audio), με δυνατότθτα διαχείριςθσ αυτϊν των τφπων (π.χ. image crop scaling και format conversion, free text indexing και retrieval κλπ.) μζςα από τθν γλϊςςα SQL, ςε ςυνδυαςμό με τα απλά αλφαρικμθτικά δεδομζνα. 46. Να υποςτθρίηονται object data types με: - δυνατότθτα οριςμοφ user defined object data types - δυνατότθτα οριςμοφ object references - υποςτιριξθ object views 47. Δυνατότθτεσ κατανεμθμζνθσ επεξεργαςίασ: 48. Υποςτιριξθ distributed queries και transactions με χριςθ: - Cost-based, distributed query optimizer - Two phase commit 49. Δυνατότθτα επικοινωνίασ με ετερογενείσ Β.Δ. 50. Δυνατότθτεσ ανοχισ ςε λάκθ: 51. Μθχανιςμόσ τιρθςθσ αντιγράφων αςφαλείασ τθσ Β.Δ. με υποςτιριξθ: - online backup/restore - incremental backup - parallel backup/restore - point-in-time recovery - block-level recovery - trial recovery - ςυμπίεςθ αχρθςιμοποίθτων blocks - automated disk-based backups - παράλλθλθ λιψθ εφεδρικϊν αντιγράφων του ίδιου αρχείου 52. Μθχανιςμόσ αυτόματθσ ανάκαμψθσ (automatic recovery) τθσ Β.Δ. από instance failures με υποςτιριξθ: - διακεςιμότθτασ των δεδομζνων τθσ βάςθσ, αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του roll-forward (πριν τθν ολοκλιρωςθ του roll-back), με διαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ τθσ βάςθσ - ελεγχόμενου από τον Data Base Administrator χρόνου ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ αυτόματθσ ανάκαμψθσ Σελίδα 42 από 89

43 53. Υποςτιριξθ τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων από ανκρϊπινα λάκθ με τθ δυνατότθτα διατιρθςθσ των παλαιϊν τιμϊν των πεδίων τθσ Β.Δ. και υποβολισ queries για το περιεχόμενο τθσ Β.Δ. κάποια χρονικι ςτιγμι ςτο παρελκόν 54. Υποςτιριξθ τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων από ανκρϊπινα λάκθ με δυνατότθτα online επαναφοράσ ενόσ πινάκα που διαγράφθκε κάποια χρονικι ςτιγμι ςτο παρελκόν 55. Δυνατότθτα οριςμοφ επικυμθτοφ ςθμείου επαναφοράσ (restore point) τθσ βάςθσ δεδομζνων πριν από τθν εκτζλεςθ κάποιασ batch διαδικαςίασ και επαναφοράσ τθσ βάςθσ ςε αυτό το χρονικό ςθμείο ςε περίπτωςθ λάκουσ χωρίσ να απαιτοφνται backup/restore διαδικαςίεσ. 56. Δυνατότθτα πολλαπλά instances του προςφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ. που λειτουργοφν ςε διαφορετικοφσ κόμβουσ (nodes) ενόσ hardware cluster να ζχουν ταυτόχρονθ πρόςβαςθ ςε μια κοινι Β.Δ.: - να παρζχεται δυνατότθτα active-active λειτουργίασ των instances του Σ.Δ.Β.Δ. και των κόμβων του cluster, τα οποία κα διαχειρίηονται μια μοναδικι και ενιαία βάςθ δεδομζνων - να διαμοιράηεται ο φόρτοσ εργαςίασ όλων των εφαρμογϊν μεταξφ όλων των κόμβων (load balancing) - να μθν απαιτοφνται αλλαγζσ ςτισ εφαρμογζσ, αλλά οφτε και ςτθ δομι τθσ Β.Δ. όταν προςτίκενται νζοι κόμβοι ςτον cluster - κάκε νζοσ κόμβοσ που κα προςτίκεται κα γίνεται άμεςα ενεργόσ και κα αναλαμβάνει μζροσ του φόρτου εργαςίασ και των ςυνδζςεων των υπαρχόντων εφαρμογϊν - να παρζχεται δυνατότθτα διαφανοφσ εξυπθρζτθςθσ των εφαρμογϊν που λειτουργοφν ςε ζνα κόμβο του cluster από ζναν άλλο κόμβο του cluster, ςε περίπτωςθ παφςθσ λειτουργίασ του πρϊτου κόμβου (application failover) - να υποςτθρίηεται application failover χωρίσ να χάνονται τα δεδομζνα των ανοικτϊν queries και των committed transactions των χρθςτϊν κατά τθν εμφάνιςθ του προβλιματοσ 57. Το προςφερόμενο RDBMS πρζπει να υποςτθρίηει τθ δυνατότθτα οριςμοφ read-only περιοχϊν ςτθ Βάςθ Δεδομζνων για αποκικευςθ ςτατικϊν δεδομζνων: - να επιτρζπει μία read-only περιοχι να μπορεί να μετατραπεί ςε read-write και το αντίςτροφο - οι read-only περιοχζσ να μποροφν να αποκθκεφονται και ςε άλλα media εκτόσ από φυςικοφσ δίςκουσ όπωσ CD-ROM 58. Αςφάλεια 59. Υποςτιριξθ κλειδϊματοσ ςε επίπεδο γραμμισ πίνακα (row level locking), χωρίσ περιοριςμό ςτον αρικμό των χρθςτϊν ι/και των transactions και με ταυτόχρονθ εξαςφάλιςθ τθσ ςυνζπειασ (consistency) και τθσ ακεραιότθτασ (integrity) των δεδομζνων. Ο μθχανιςμόσ κλειδϊματοσ δεν κα πρζπει να υποςτθρίηει αυτόματο lock escalation, από το επίπεδο τθσ γραμμισ ςτο επίπεδο ςελίδασ (page) ι πίνακα. Σελίδα 43 από 89

44 60. Να περιγραφεί ο τρόποσ υλοποίθςθσ των δυνατοτιτων περιοριςμοφ χριςθσ των Resources: - CPU time - μζγιςτοσ αρικμόσ sessions - μζγιςτο query execution time - άλλα resources 61. Να περιγραφοφν οι δυνατότθτεσ Auditing για επιτυχείσ και ανεπιτυχείσ ενζργειεσ ςε επίπεδο πρόςβαςθσ ςτθ Βάςθ και ςτα Δεδομζνα 62. Υποςτιριξθ επιλεκτικοφ auditing ερωτθμάτων και DML (insert/update/delete) ενεργειϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ εγγραφζσ και ςτιλεσ πινάκων και views τθσ Β.Δ. 63. Το προςφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνο μθχανιςμό για τον προςδιοριςμό και τθν εφαρμογι πολιτικϊν αςφάλειασ (security policies) που περιορίηουν δυναμικά τισ γραμμζσ ενόσ πίνακα ςτισ οποίεσ ζχει πρόςβαςθ ζνασ χριςτθσ, ανεξάρτθτα από τθν εφαρμογι που αυτόσ χρθςιμοποιεί Ναι Ναι Ναι 64. Υποςτιριξθ αποκλειςμοφ των διαχειριςτϊν τθσ βάςθσ δεδομζνων από ςυγκεκριμζνουσ πίνακεσ και αδυναμία εκτζλεςθσ οποιαδιποτε ερωτιματοσ ι ενθμζρωςθσ του πίνακα. 65. To προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τον περιοριςμό πρόςβαςθσ χρθςτϊν με ιςχυροφσ κωδικοφσ που απαιτοφν διάκριςθ πεηϊν κεφαλαίων. 66. Να διατίκεται με αξιολόγθςθ ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο αςφάλειασ Common Criteria EAL (Evaluation Assurance Level), θ οποία διαςφαλίηει τον ςχεδιαςμό και τον ζλεγχο του ςυςτιματοσ, με επικυμθτό επίπεδο τθσ αξιολόγθςθσ το EAL4 και άνω. 67. Θ βάςθ δεδομζνων κα πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνο μθχανιςμό που υποςτθρίηει τθν ςυνολικι και επιλεκτικι (ςτιλθ, πίνακα, κλπ) κρυπτογράφθςθ και αποκρυπτογράφθςθ των αποκθκευμζνων ευαίςκθτων δεδομζνων που υποςτθρίηει τα διεκνι αποδεκτά πρότυπα αλγορίκμων κρυπτογράφθςθσ το Data Encryption Standard (DES, 3DES, 2-key) και το Advanced Encryption Standard (AES). 68. Ενςωματωμζνο γραφικό περιβάλλον κεντρικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ, με τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: - διαχείριςθ database instances ςτο δίκτυο (π.χ. start, stop, recovery) - διαχείριςθ αντικειμζνων τθσ βάςθσ (π.χ. χρθςτϊν, πινάκων, views, stored procedures κλπ.) - ζλεγχοσ γεγονότων (events) και χρονοπρογραμματιςμόσ jobs 69. Ρλιρθσ υποςτιριξθ Unicode v5 character sets (ςυμπεριλαμβανομζνων των ελλθνικϊν) και των UTF-8 και UTF-16 encodings C3.31 Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ Θλεκτρονικισ Ρλατφόρμασ ςυλλογισ και αξιοποίθςθσ πλθροφοριϊν/ειδιςεων Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι α/α Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ 1. Γενικά Ραραπομπι/ τεκμθρίωςθ Σελίδα 44 από 89

45 1.1. Κατά προτίμθςθ θ Θλεκτρονικι πλατφόρμα Συλλογισ και Αξιοποίθςθσ Ρλθροφοριϊν/Ειδιςεων να είναι ζτοιμο και δοκιμαςμζνο προϊόν 2. Σφνταξθ και Διαχείριςθ Ειδιςεων με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: Δθμιουργία Ειδιςεων: - Υποςτιριξθ ποικίλων μορφϊν αρχείου (format) ψθφιακοφ περιεχομζνου όπωσ Κείμενα, Φωτογραφίεσ, Γραφικά, Βίντεο, Ιχοι, Ρολυμεςικι είδθςθ (story) κλπ Υποςτιριξθ διαχείριςθσ Βίντεο ωσ URL για τθν απευκείασ ςφνδεςθ με τθν πλατφόρμα διαδικτυακισ τθλεόραςθσ. - Εξαγωγι/Ειςαγωγι ειδιςεων ςε μορφι NewsML Επεξεργαςία περιεχομζνου ειδιςεων - Ενςωματωμζνοσ Επεξεργαςτισ Κειμζνου, μζςω του οποίου παρζχονται προθγμζνθ επεξεργαςία κειμζνου. Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με MS Word ι Open Office. - Υποςτιριξθ μθχανιςμοφ ορκογραφικοφ ελζγχου των κειμζνων αλλά και των βαςικϊν ςτοιχείων χαρακτθριςμοφ και δθμοςίευςθσ των εγγράφων (Βαςιςμζνου ςε προχπάρχουςα Spell checking υποδομι π.χ. MS Word ι Open Office, για τον desktop client. Ενςωματωμζνου με ελλθνικό λεξικό για τον web client) Ενςωματωμζνθ διαςφνδεςθ με το Adobe Photoshop ι οποιοδιποτε άλλο user-preferred photo editing application (desktop client). - Για τισ ειδιςεισ τφπου Βίντεο,,κα πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα παραγωγισ εικονιδίων και εκδόςεων προεπιςκόπθςθσ ςε χαμθλι ανάλυςθ. - Για τισ ειδιςεισ τφπου εικόνασ ι γραφικοφ, κα πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα παραγωγισ εικονιδίων και εκδόςεων προεπιςκόπθςθσ ςε χαμθλι ανάλυςθ, με χριςθ ι όχι υδατογραφίασ ςε διάφορεσ διατάξεισ (π.χ. center, tile, κλπ.). Επιςκόπθςθ περιεχομζνου ειδιςεων - Ειςαγωγι και αποκικευςθ metadata ειδιςεων - Χαρακτθριςμόσ των εγγράφων με πολλαπλοφσ identifiers, απεριόριςτεσ λζξεισ κλειδιά, IPTC metadata, κλπ. - Διαγραφι ειδιςεων από τα ζγγραφα εργαςίασ (βάςει δικαιϊματοσ) - Αναηιτθςθ και επιςκόπθςθ ειδιςεων - Διαχείριςθ προςωπικϊν αντιγράφων Αποςτολι ειδιςεων ςε ρόλο/ χριςτθ - Δθμοςίευςθ των ειδιςεων ςτθν Διαδικτυακι Ρφλθ κακϊσ και ςε Θλεκτρονικζσ Εφθμερίδεσ. - Διαχείριςθ περιβάλλοντοσ εργαςίασ και επιλογζσ χριςτθ - Ρροεπιςκόπθςθ εκτφπωςθσ / εκτφπωςθ - Χριςθ chat για ενδοεπικοινωνία των βαςικϊν χρθςτϊν (desktop client) 3. Υποςφςτθμα Αρχειοκζτθςθσ και Αναηιτθςθσ με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: Σελίδα 45 από 89

46 3.1. Αναηιτθςθ - Εκτζλεςθ ςφνκετων αναηθτιςεων με ςυνδυαςμό κριτθρίων - Αποκικευςθ ςφνκετων αναηθτιςεων ωσ γενικά ι προςωπικά φίλτρα - Ειδοποίθςθ για νζεσ ειδιςεισ ανά φίλτρο 3.2. Διαχείριςθ ειδιςεων - Επιςκόπθςθ μονιμοποιθμζνων ειδιςεων (κείμενο, φωτογραφία, ιχοσ, βίντεο, γραφικό, πολυμεςικι είδθςθstory) - Άνοιγμα / επεξεργαςία περιεχομζνου & metadata - Εξαγωγι NewsML 3.3. Μζτρθμα Λζξεων 3.4. Επιλογι πολλαπλϊν ειδιςεων (κειμζνου) και ςυρραφι τουσ το ζνα μετά το άλλο (τίτλοσ και κείμενο) ςε ζνα νζο παράκυρο (μπορεί να γίνει αντιγραφι του περιεχομζνου ι να δθμιουργθκεί μια νζα είδθςθ 3.5. Επιςκόπθςθ εςωτερικισ Ραραγωγισ ειδιςεων 3.6. Επιςκόπθςθ λίςτασ Υλικοφ από άλλεσ πθγζσ, πρακτορεία 3.7. Ρροεπιςκόπθςθ ειδιςεων / εκτφπωςθ 4. Υποςφςτθμα Ειςαγωγισ ειδιςεων από φορθτζσ ςυςκευζσ (Mobile Input) 4.1. Δυνατότθτα τθσ απευκείασ δθμοςίευςθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του χριςτθ μζςα από τθν mobile ςυςκευι του, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ δυνατότθτασ ςφνταξθσ και εμπλουτιςμοφ του άρκρου 4.2. Υποςτιριξθ iphone, ipad και Android ςυςκευζσ 5. Υποςφςτθμα Λιψθσ Ειδιςεων με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 5.1. Δυνατότθτα αυτοματοποιθμζνθσ λιψθσ ειδιςεων από πολλαπλά μζςα, πθγζσ και πρακτορεία, χρθςιμοποιϊντασ μια παραμετροποιιςιμθ μθχανι για λιψθ ειδιςεων (αρχείων) από οποιαδιποτε πθγι, κανάλι διανομισ και μορφι 5.2. Δυνατότθτα απεριόριςτου αρικμοφ υπθρεςιϊν λιψθσ Δυνατότθτα υποςτιριξθσ όλεσ τισ ςυνικεισ για τθ βιομθχανία μορφζσ, με ελάχιςτα προαπαιτοφμενεσ τισ NewsML-G2, NewsML, IIM, XMP (IPTC core and extension, EPA core and extension), IPTC 7901, και ANPA 89-3 (1312) Δυνατότθτα μετατροπισ οποιοδιποτε XML ςε αναγνϊςιμο NewsML-G2 ι NewsML μζςω ενόσ παρεχόμενου XSL. Υποςτιριξθ οποιαςδιποτε κωδικοποίθςθσ χαρακτιρων κακϊσ και γλωςςϊν κειμζνου. Αυτά κα πρζπει να αναγνωρίηονται αυτόματα ανάλογα με τα μεταδεδομζνα ι και τθν μορφι των ειδιςεων (π.χ. XML). Σε περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι θ αυτόματθ αναγνϊριςθ, κα πρζπει να μποροφν να ορίηονται από το ςφςτθμα διαχείριςθσ ανά υπθρεςία λιψθσ Δυνατότθτα λιψθσ, τουλάχιςτον για ςυγκεκριμζνα πρακτορεία (π.χ. ΑΡΕ, AFP, REUTERS, AP, CNA, DPA, EFE, LUSA, TASS) Για τισ ειδιςεισ τφπου εικόνασ ι γραφικοφ, κα πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα παραγωγισ εκδόςεων εικονιδίων Σελίδα 46 από 89

47 και προεπιςκόπθςθσ με χριςθ ι όχι υδατογραφίασ ςε διάφορεσ διατάξεισ 6. Αποςτολι Ειδιςεων με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: Δυνατότθτα αυτόματθσ διανομισ περιεχομζνου και κα υλοποιεί πρωτόκολλα αποςτολισ push όπωσ FTP, SMTP, Serial Port, Κατάλογο Αρχείων Windows, και WEB Services. Οι υποςτθριηόμενθ μορφι αποςτολισ ειδιςεων κα πρζπει να είναι θ NewsML ι θ NewsML-G2 7. Θμερολόγιο Γεγονότων και προγραμματιςμόσ Δυνατότθτα επιςκόπθςθ του Θμερολογίου γεγονότων ςε Θμεριςια/ Εβδομαδιαία/ Μθνιαία μορφι ι και ςε λίςτα. Οι παρεχόμενεσ λειτουργίεσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν: - Δθμιουργία Γεγονότων, Εκτφπωςθ γεγονότων, Αναηιτθςθ, Ρροβολι Γεγονότων ανά Θμζρα / Εβδομάδα / Μινα Δθμιουργία Αναφορϊν, Λςτορικό Αλλαγϊν. Δυνατότθτα κατθγοριοποίθςθσ κάκε γεγονότοσ ςφμφωνα με τθν κεματοποίθςθ ειδιςεων κατά IPTC, κακϊσ και θ επιςφναψθ οποιουδιποτε αρχείου ςε κάκε γεγονόσ. Κάκε γεγονόσ κα μπορεί να ςυνδεκεί με μία ι και περιςςότερεσ ςχετικζσ Ειδιςεισ. Κάκε γεγονόσ κα πρζπει να μπορεί να επικυρωκεί από εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ. Οι χριςτεσ κα μποροφν να βλζπουν τισ ανακζςεισ τουσ και να δθμιουργοφν εφκολα και γριγορα τισ αντίςτοιχεσ πολυμεςικζσ ειδιςεισ Ζνασ χριςτθσ κα μπορεί να δθμιουργιςει μια είδθςθ από ζνα γεγονόσ, κλθρονομϊντασ τα βαςικά ςτοιχεία του. Τζτοιεσ ειδιςεισ κα ςυνδζονται αυτόματα με το γεγονόσ Οι ανακζςεισ ενόσ χριςτθ κα πρζπει να είναι διακζςιμεσ και ςτθν εφαρμογι ειςαγωγισ ειδιςεων μζςω φορθτϊν ςυςκευϊν (iphone, ipad, Android) Οι διαχειριςτζσ των ομάδων χρθςτϊν κα μποροφν να βλζπουν και να διαχειρίηονται όλεσ τισ ανακζςεισ ςε επίπεδο ομάδασ Εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ κα μποροφν να δθμιουργιςουν ζνα νζο γεγονόσ από μια είδθςθ. Το γεγονόσ κα κλθρονομεί τα βαςικά ςτοιχεία τθσ είδθςθσ και κα ςυνδζεται μαηί τθσ Κάκε γεγονόσ κα μπορεί να εξαχκεί ςε μορφι EventsML για τθν επικοινωνία τθσ ςε άλλα ςυςτιματα. Αντίςτροφα, ζνα γεγονόσ ςε μορφι EventsML κα μπορεί αν ειςαχκεί από το ςφςτθμα Το υποςφςτθμα αυτό κα πρζπει να διακζτει προγραμματιςτικι διεπιφάνεια για επικοινωνία με άλλα ςυςτιματα και δθ το υπάρχον ςφςτθμα θμερολογίου (Ατηζντα) του ΑΡΕ-ΜΡΕ, με ςκοπό τθν ανταλλαγι γεγονότων 8. Θλεκτρονικι Ρλατφόρμα Συηθτιςεων με τα ακόλουκα Σελίδα 47 από 89

48 Χαρακτθριςτικά: 8.1. Θ θλεκτρονικι πλατφόρμα κα πρζπει να παρζχει ζνα υποςφςτθμα ςυηθτιςεων, ςχολιαςμϊν και ζκφραςθσ απόψεων από τουσ χριςτεσ ςε κζματα γενικοφ και ειδικοφ περιεχομζνου, προκειμζνου να δϊςουν λφςεισ και προοπτικζσ ςε διάφορα ηθτιματα 8.2. Κάκε ςυηιτθςθ αποτελείται από ζνα ι περιςςότερα κζματα (threads) και μθνφματα (replies). Οι ςυηθτιςεισ κα μποροφν να δθμιουργοφνται είτε από τουσ διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ είτε από προτάςεισ των εγγεγραμμζνων χρθςτϊν, αφοφ προθγθκεί ψθφοφορία όλων των χρθςτϊν 8.3. Για κάκε μία ςυηιτθςθ ι/και κζμα κα πρζπει να κακορίηεται ο ςυντονιςτισ του, ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν διαχείριςθ τουσ. Επίςθσ, κα πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα τα μθνφματα να μποροφν να προ-ςυντονιςτοφν, δθλαδι να μθν δθμοςιεφονται μζχρι να τα εγκρίνει ο ςυντονιςτισ τθσ ςυηιτθςθσ ι του κζματοσ 8.4. Ο επιςκζπτθσ τθσ πλατφόρμασ κα ζχει πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ ανοιχτζσ ςυηθτιςεισ και τα επιμζρουσ κζματα τθσ κάκε ςυηιτθςθσ. Για κάκε μία από αυτζσ κα μπορεί να ζχει ζνα ςυνολικό view όλων των κεμάτων, με μία μικρι περιγραφι του κζματοσ, το ςφνολο των μθνυμάτων και των views, κακϊσ επίςθσ και το τελευταίο μινυμα που καταχωρικθκε για το ςυγκεκριμζνο κζμα Ζνασ εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ, Κα μπορεί να λάβει μζροσ ςε μία ςυηιτθςθ είτε ςτζλνοντασ τα δικά του μθνφματα, είτε ψθφίηοντασ τα καλφτερα και πιο ενδιαφζροντα μθνφματα, είτε προτείνοντασ μία λφςθ για το κζμα που αφορά θ ςυηιτθςθ Οι χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ ςυηθτιςεων κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ςτείλουν παράπονα ςτον ςυντονιςτι τθσ ςυηιτθςθσ/κζματοσ για ζνα ςυγκεκριμζνο μινυμα (δυνατότθτα Report Post ) μζςω ειδικισ φόρμασ επικοινωνίασ 8.7. Κάκε εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ κα μπορεί να προτείνει ζνα καινοφργιο κζμα προσ ςυηιτθςθ ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ κατθγορία Κάκε χριςτθσ κα μπορεί να δει μία λίςτα με τα προτεινόμενα κζματα, τον χριςτθ που τα δθμιοφργθςε, το ςφνολο των επιςκζψεων, κακϊσ και το ςφνολο των ψιφων που ζχει κάκε κζμα Οι διαχειριςτζσ κα είναι υπεφκυνοι να ενεργοποιοφν κάποια από τα προτεινόμενα κζματα ϊςτε να είναι διακζςιμα για ςυηιτθςθ, με βάςθ τισ ψιφουσ που ζχει ςυγκεντρϊςει κάκε ζνα από αυτά Θ πλατφόρμα κα πρζπει να παρζχει ζνα ςφςτθμα βακμολόγθςθσ των εγγεγραμμζνων χρθςτϊν με βάςθ τθν ενεργι ςυμμετοχι του ςτισ ςυηθτιςεισ. Συγκεκριμζνα, κάκε χριςτθσ κα αποκτά βακμοφσ καταχωρϊντασ μθνφματα, ψθφίηοντασ προτεινόμενα κζματα ι/και λφςεισ-προτάςεισ και κάνοντασ τισ δικζσ του προτάςεισ Οι επιςκζπτεσ κα πρζπει να μποροφν να κάνουν share κάποιεσ ςυηθτιςεισ ι κζματα ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ όπωσ Facebook, Twitter, Google+ Σελίδα 48 από 89

49 8.12. δυνατότθτα δθμιουργίασ και διαχείριςθσ Ψθφοφοριϊν και Σφυγμομετριςεων Θ ενότθτα «Ψθφοφορίεσ» κα πρζπει να περιλαμβάνει Ψθφοφορίεσ, Σφυγμομετριςεισ και Διαγωνιςμοφσ που μποροφν να δθμιουργθκοφν από τον Διαχειριςτι Τα αποτελζςματα τθσ κάκε ψθφοφορίασ κα εμφανίηονται με διάφορουσ τρόπουσ: περιλθπτικά, ποςοςτιαία, με γράφθμα, με πίνακα, κλπ. 9. Υποςφςτθμα Σφνταξθσ Θλεκτρονικισ Εφθμερίδασ με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 9.1. Θ Θλεκτρονικι πλατφόρμα κα παρζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ εφθμερίδων ςε μορφι ιςτοςελίδων (web pages),όπου κα δθμοςιεφονται ειδιςεισ από τθν επικαιρότθτα ι νζα/ςυμβάντα/ανακοινϊςεισ που αφοροφν τουσ νζουσ 9.2. Το εικαςτικό τμιμα (layout) των ιςτοςελίδων κα δθμιουργείται μζςω προκακοριςμζνων προτφπων (templates) (html αρχεία) Ο διαχειριςτισ κα ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει το εικαςτικό μζροσ των ιςτοςελίδων (layout) από αρικμό προτφπων (templates), μζςα ςτο οποίο κα καλείται να προςκζςει το ειδθςεογραφικό υλικό (κείμενα, φωτογραφίεσ, βίντεο, υπερςυνδζςεισ ςε άλλεσ ςελίδεσ) και το μθ ειδθςεογραφικό υλικό (διαφθμίςεισ, ανακοινϊςεισ, χριςιμα links) 9.4. Δυνατότθτα θ εφθμερίδα να ορίηεται είτε ςαν online, με υλικό το οποίο κα ανανεϊνεται ςυνεχϊσ χρθςιμοποιϊντασ το ίδιο layout, είτε χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικό layout ανά ζκδοςθ με το αντίςτοιχο υλικό τθσ Οι εκδόςεισ κα πρζπει να χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: - Τρζχουςα Ζκδοςθ: Κάκε χρονικι ςτιγμι κα υπάρχει μόνο μία τρζχουςα ζκδοςθ. Είναι αυτι που ζχει παγιωκεί/ολοκλθρωκεί και είναι διακζςιμθ ςτουσ επιςκζπτεσ - Μθ δθμοςιευμζνθ ζκδοςθ: Μόνο οι διαχειριςτζσ και οι ςυντάκτεσ τθσ εφθμερίδασ μποροφν να βλζπουν και να δουλεφουν πάνω ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζκδοςθ. Οι εκδόςεισ αυτζσ δεν κα πρζπει να είναι διακζςιμεσ ςτουσ επιςκζπτεσ. Οι μθ δθμοςιευμζνεσ εκδόςεισ κα μπορεί να είναι είτε μελλοντικζσ είτε παλαιότερεσ που δεν δθμοςιεφτθκαν για διάφορουσ λόγουσ. Κατά τθν υποβολι ενόσ άρκρου οι παλαιότερεσ εκδόςεισ δεν κα πρζπει να είναι διακζςιμεσ. - Δθμοςιευμζνθ ζκδοςθ: Είναι όλεσ οι δθμοςιευμζνεσ παλαιότερεσ εκδόςεισ τθσ εφθμερίδασ. Μία μελλοντικι ζκδοςθ όταν ολοκλθρωκεί και δθμοςιευτεί γίνεται τρζχουςα, ενϊ θ ωσ εκείνθ τθν ςτιγμι "τρζχουςα" γίνεται δθμοςιευμζνθ. - Ρρόχειρθ ζκδοςθ: Ουςιαςτικά, είναι μία ζκδοςθ θ οποία περιζχει όλα τα άρκρα τα οποία δεν ζχουν ανατεκεί ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ Σελίδα 49 από 89

50 ζκδοςθ, είτε πρόκειται για νζα άρκρα είτε για παλιότερα που τελικά δεν δθμοςιεφτθκαν και δεν ζχουν διαγραφεί Δυνατότθτα κακοριςμοφ τμθμάτων αυτισ, τα οποία αποτελοφν κεματικι κατθγοριοποίθςθ των άρκρων. Τα τμιματα κα πρζπει να είναι δυναμικά οριηόμενα και να υπάρχει θ δυνατότθτα διαφοροποίθςθσ ανά ζκδοςθ 9.7. Τα τμιματα μπορεί να είναι είτε αυτόνομεσ κεματικζσ κατθγορίεσ (Ρολιτικι, Οικονομία, Ακλθτικά, Τζχνεσ και Ρολιτιςμόσ, κλπ) είτε πιο γενικευμζνεσ, όπωσ το «πρωτοςζλιδο» περιζχοντασ επιλεγμζνα άρκρα και υλικό 9.8. Στθ ςελίδα κα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα οριςμοφ περιοχϊν ςτισ οποίεσ μπορεί να εμφανίηονται: - Ειδιςεισ / Άρκρα. Για κάκε είδθςθ που εμφανίηεται ςε ζνα τμιμα κα μπορεί να οριςτεί αν υπάρχει κάποια φωτογραφία κακϊσ και το μζγεκοσ και θ κζςθ αυτισ. - Multimedia υλικό (video, audio) - Τμιμα τθσ ςελίδασ μπορεί να οριςτεί να προβάλλει απευκείασ περιεχόμενο από το διαδίκτυο (web content). Τα τμιματα αυτά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν π.χ. για τθν προβολι διαφθμίςεων, γραφθμάτων οικονομικϊν δεδομζνων, widgets καιροφ κ.τ.λ Θ πλοιγθςθ ςτθν τρζχουςα ζκδοςθ τθσ εφθμερίδασ κα γίνεται είτε με επιλογι Επόμενθσ/Ρροθγοφμενθσ ςελίδασ, είτε με επιλογι από λίςτα περιεχομζνου ι με χριςθ υπερςυνδζςμων Οι προβαλλόμενεσ ςελίδεσ κα πρζπει να είναι διακζςιμεσ προσ εκτφπωςθ και αποςτολισ του ενθμερωτικοφ υλικοφ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ) Οι ςυντάκτεσ τθσ εφθμερίδασ κα μποροφν να «ανεβάηουν» το άρκρο και το multimedia υλικό που το ςυνοδεφει, κακορίηοντασ ι μθ τθν ζκδοςθ και το τμιμα για το οποίο προορίηονται, από κάποια διαδικτυακά προςπελάςιμθ εφαρμογι Θ προςκικθ νζων ειδιςεων ςτθν Θλεκτρονικι πλατφόρμα κα γίνεται χωρίσ τθ διακοπι λειτουργίασ του ςε πραγματικό χρόνο (real time) Ο διαχειριςτισ τθσ online εφθμερίδασ, κα ζχει πλιρθ πρόςβαςθ ςτα άρκρα και το ςυνοδευτικό υλικό, ενϊ κα πρζπει να δίνεται θ δυνατότθτα με απλό και εφκολο τρόπο (πχ drag & drop) να ςυνδζει/τοποκετεί κάποιο άρκρο με μία περιοχι του layout τθσ ςελίδασ Δυνατότθτα δθμοςίευςθσ και θλεκτρονικισ ανάγνωςθσ ςε δθμοφιλείσ τφπουσ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν (desktop & laptop PCs, tabletpcs, smartphones) και ςυμβατότθτα με τουσ πλζον διαδεδομζνουσ φυλλομετρθτζσ του διαδικτφου (browsers). 10. Ολοκλθρωμζνθ διαδικτυακι Ρφλθ Ρεριεχόμενου και εφαρμογϊν: Θ Διαδικτυακι Ρφλθ περιεχομζνου και εφαρμογϊν κα αποτελζςει το ςφςτθμα που κα διαχειρίηεται τθν επικοινωνία του επιςκζπτθ με το δικτυακό τόπο, τθν εικαςτικι παρουςίαςθ του ςυνόλου τθσ πλθροφορίασ και Σελίδα 50 από 89

51 τθν εκτζλεςθ των ενεργειϊν που πραγματοποιεί ο χριςτθσ Θ διαδικτυακι πφλθ καλείται να διαχειριςτεί: - Τθν παρουςίαςθ των γραφικϊν - Τθν παρουςίαςθ των επιλογϊν του menu ςε κάκε ενότθτα - Τθν ανάκτθςθ και προβολι των δυναμικϊν πλθροφοριϊν, που ηθτά ο χριςτθσ, από όλα τα υποςυςτιματα Θ Διαδικτυακι Ρφλθ περιεχομζνου και εφαρμογϊν κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από: - Λειτουργικι ςχεδίαςθ και ευχρθςτία - Σαφινεια ςτον τρόπο παρουςίαςθσ τθσ πλθροφορίασ - Ρροςδιοριςμό τθσ ταυτότθτασ και ανάδειξθ των ιδιαιτεροτιτων τθσ κάκε κεματικισ ενότθτασ αξιοποιϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ - Ρροςαρμογι τθσ παρουςίαςθσ των δυναμικϊν ςελίδων ςφμφωνα με το αντικείμενο και τθ λειτουργία τθσ κάκε ενότθτασ ι υπθρεςίασ Θ ανάπτυξθ του περιβάλλοντοσ τθσ Θλεκτρονικισ πλατφόρμασ κα γίνει με τρόπο τζτοιο ϊςτε να υπάρχει ςυμβατότθτα με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ και πρότυπα (Web Accessibility Initiative guidelines and standards) του W3C (World Wide Web Consortium). 11. Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Χρθςτϊν, ρόλων και δικαιωμάτων: Θ Διαδικτυακι Ρφλθ περιεχομζνου και εφαρμογϊν κα αποτελζςει το ςφςτθμα που κα διαχειρίηεται τθν επικοινωνία του επιςκζπτθ με το δικτυακό τόπο, τθν εικαςτικι παρουςίαςθ του ςυνόλου τθσ πλθροφορίασ και τθν εκτζλεςθ των ενεργειϊν που πραγματοποιεί ο χριςτθσ Το Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ κα προςφζρει ζναν ολοκλθρωμζνο μθχανιςμό για : - Ζλεγχο πρόςβαςθσ χρθςτϊν βαςιςμζνο ςτον ρόλο / ςτουσ ρόλουσ που ζχει ο κάκε χριςτθσ. Οι χριςτεσ μποροφν να εντάςςονται ςε παραπάνω από ζναν ρόλουσ (ςυνδυάηοντασ τα δικαιϊματα αυτϊν) χωρίσ να απαιτοφνται πολλαπλά login - Διαχείριςθ χρθςτϊν και δικαιωμάτων τουσ ςτισ εφαρμογζσ - Ραρακολοφκθςθ ενεργϊν χρθςτϊν - Καταγραφι και ζλεγχο όλων των ενεργειϊν που λαμβάνουν χϊρα μζςα ςτο ςφςτθμα C3.32 Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ ψθφιακϊν παιχνιδιϊν ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΓΕΝΛΚΑ 1 Υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν TeensWire 2 Να καλυφκοφν οι απαιτιςεισ που παρουςιάηονται ςτθν αντίςτοιχθ λειτουργικι 3 ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ Σελίδα 51 από 89

52 ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ενότθτα "ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΑ ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ" και οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διαδικαςίεσ των φάςεων του ζργου γενικά και ειδικά των φάςεων 2, 6, 7 και 8. 3 Να παρουςιαςτεί θ εκπαιδευτικι μεκοδολογία που κα διζπει τθ ςχεδίαςθ των παιχνιδιϊν που προςφζρονται και ωσ προσ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ τθ διεπαφι που κα προςφζρουν το περιεχόμενο που κα χρθςιμοποιιςουν τθν πλοκι που κα υλοποιοφν 4 Για κάκε προςφερόμενο παιχνίδι να δειχκοφν τα ςτοιχεία που ενιςχφουν τθ δράςθ του ωσ προσ τισ εκπαιδευτικζσ κατευκφνςεισ που κζτει το ζργο. 5 Να εμπλουτιςτεί και προςαρμοςτεί το ψθφιακό περιεχόμενο ϊςτε να ενταχκεί ςτο εκάςτοτε προςφερόμενο παιχνίδι, όπωσ αυτό απαιτείται ςφμφωνα με τθν πρόταςθ του αναδόχου. 6 Να προςδιοριςτεί αναλυτικά για κάκε παιχνίδι που προςφζρεται θ μζκοδοσ απεικόνιςθσ που χρθςιμοποιείται. Σε περίπτωςθ 2.5D να δοκοφν πλθροφορίεσ ωσ προσ τθν τεχνικι προςομοίωςθσ τθσ 3θσ χωρικισ διάςταςθσ 7 Δυνατότθτα δθμιουργίασ on-line προφίλ χριςτθ ςτο οποίο αποκθκεφονται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν εξατομίκευςθ των παιχνιδιϊν. 8 Υποςτιριξθ πολυγλωςςικισ διεπααφισ χωρίσ περιοριςμό ςτισ γλϊςςεσ 9 Αρχικι διαμόρφωςθ διεπαφισ για δφο τουλάχιςτον γλϊςςεσ: Ελλθνικά και Αγγλικά 10 Κάκε παιχνίδι που διατίκεται κα πρζπει να είναι προςπελάςιμο και μζςω διαδικτυακοφ web browser. 11 Να αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά που δεν υποςτθρίηονται άμεςα ςτισ εκδόςεισ παιχνιδιϊν web browser λόγω τθσ ζλλειψθσ απαραίτθτων ςτοιχείων του υλικοφ και οι εναλλακτικζσ τεχνικζσ εξζλιξθσ του gameplay που εφαρμόηονται ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ. 12 Συμβατότθτα με όλουσ τουσ ευρζωσ διαδεδομζνουσ web browsers όπωσ πχ FireFox, Safari, Internet Explorer, Chrome. 13 Αδειοδότθςθ χριςθσ για απεριόριςτουσ διαδικτυακοφσ χριςτεσ. 14 Να κάνουν χριςθ του περιεχομζνου που εντάςςεται ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ παροφςασ. 15 Να αναφερκεί θ δυνατότθτα άντλθςθσ περιεχομζνου από το διαδίκτυο για όποια παιχνίδια το επιτρζπουν. 16 Να περιγραφεί θ δυνατότθτα άντλθςθσ on- Σελίδα 52 από 89

53 ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ line περιεχομζνου από το ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου για κάκε προςφερόμενο παιχνίδι. 17 Να περιγραφεί το περιβάλλον ςχεδίαςθσ του κάκε παιχνιδιοφ, το οποίο επιτρζπει τθν παρζμβαςθ ςτο περιεχόμενο που διατίκεται μζςω αυτοφ. 18 Να περιγραφεί το περιβάλλον ςχεδίαςθσ του ςεναρίου κάκε παιχνιδιοφ για όςα παιχνίδια αυτό υποςτθρίηεται. ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ ΚΛΝΘΤΩΝ 1 Να αναφερκεί ο αρικμόσ των παιχνιδιϊν τα οποία είναι προςπελάςιμα από κινθτά τθλζφωνα. 2 Να δοκεί αναλυτικι περιγραφι των παιχνιδιϊν που κα προςφερκοφν ςε πλατφόρμεσ κινθτϊν τθλεφϊνων καλφπτοντασ κζματα gameplay και τεχνολογίασ. 3 Να εφαρμόηουν τεχνικισ απεικόνιςθσ 2.5D ι 3D. 4 Να παρουςιαςτεί θ τεχνικι απεικόνιςθσ που εφαρμόηεται ςε κάκε παιχνίδι. 5 Να προςφζρουν ςυμβατότθτα με τουλάχιςτον 2 από τισ πλζον διαδεδομζνεσ πλατφόρμεσ, όπωσ πχ: ios, Android, HTML5, BlackBerry, Windows Phone. Να αναφερκεί θ λίςτα ςυμβατότθτασ με βάςθ τισ πλατφόρμεσ. 6 Να αναφερκοφν ειδικζσ απαιτιςεισ υλικοφ που εγείρει θ χριςθ του παιχνιδιοφ και θ ενδεχόμενθ υποβάκμιςθ τθσ εμπειρίασ χριςτθ αν το αντίςτοιχο υλικό δεν διατίκεται. 7 Να αναφερκοφν ποια από τα παρακάτω ςτοιχεία υλικοφ του κινθτοφ τθλεφϊνου μπορεί να εκμεταλλεφεται κάκε προςφερόμενο παιχνίδι: 2 1 Ραιχνίδια ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ GPS WiFi GSM Module Κάμερα Ψθφιακι Ρυξίδα Επιταχυνςιόμετρο 3D Graphics Adapter 8 Να αναφερκεί ενδεικτικι λίςτα ςυμβατϊν μονάδων κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 9 Να αναφερκοφν τα παιχνίδια που κάνουν 1 χριςθ τεχνολογίασ εντοπιςμοφ κζςθσ. 10 Να δειχτεί ο τρόποσ εκμετάλλευςθσ τθσ τεχνολογίασ εντοπιςμοφ κζςθσ από τα προςφερόμενα παιχνίδια. 11 Να δοκοφν εναλλακτικοί τρόποι προςδιοριςμοφ κζςθσ. 12 Να αναφερκοφν άλλα ςτοιχεία τεχνικϊν Σελίδα 53 από 89

54 ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ "επεκταμζνθσ πραγματικότθτασ" (augmented reality) που περιζχονται ςτα προςφερόμενα παιχνίδια (αν υπάρχουν) ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ ΕΛΑΚΤΛΚΘΣ ΡΑΓΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑΣ 1 Να υλοποιθκεί παιχνίδι εναλλακτικισ 1 πραγματικότθτασ. 2 Να παρουςιαςτεί θ πλοκι (gameplay) των ςχετικϊν παιχνιδιϊν 3 Να εφαρμόηει τεχνικι απεικόνιςθσ 3D 4 Να εφαρμόηει τεχνικζσ φωτορεαλιςμοφ κατά τθν απεικόνιςθ 5 Να επιτρζπει τθν ελεφκερθ κίνθςθ ςτο εικονικό χϊρο των 3 διαςτάςεων, όπωσ αυτι διζπεται από τουσ φυςικοφσ κανόνεσ που εφαρμόηει το παιχνίδι. 6 Να επιτρζπει εξατομίκευςθ του avatar 7 Να παρουςιαςτοφν τα χαρακτθριςτικά εξατομίκευςθσ που προςφζρει. 8 Ρρόςβαςθ μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου 9 Ρροςβάςιμα μζςω Web Browser 10 Ρροςβάςιμα μζςω άλλου client application 11 Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ χριςτεσ που βρίςκονται ταυτόχρονα ςτον εικονικό κόςμο. Να αναφερκοφν οι ςχετικζσ δυνατότθτεσ αν υπάρχουν. 12 Online chat μεταξφ παικτϊν που βρίςκονται ςτον εικονικό κόςμο. 13 Να αναφερκεί θ χριςθ computer-based agents ςτα προτεινόμενα παιχνίδια. 14 Εφαρμογι φυςικϊν νόμων ςτον εικονικό κόςμο. Να αναφερκεί θ τεχνολογία εφόςον διατίκεται. ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ ΓΝΩΣΕΩΝ 1 Να υλοποιθκεί πλατφόρμα παιχνιδιϊν γνϊςεων με άμεςθ χριςθ περιεχομζνου από το ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου. 2 Να παρουςιαςτεί θ πλοκι (gameplay) των παιχνιδιϊν γνϊςεων που κα προςφζρονται από τθν πλατφόρμα. 3 Συμβατότθτα με κινθτά τθλζφωνα 4 Ρροςβαςιμότθτα μζςω Web Browser 5 Δυνατότθτα multiplayer παιχνιδιοφ. Να αναλυκοφν τα ςχετικά χαρακτθριςτικά. 6 Δυνατότθτα χριςθσ περιεχομζνου hyper/multi media ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ Εικόνεσ Video HyperText Ιχοσ 7 Τεχνολογία προβολισ 2D / Hypermedia 8 Σφςτθμα βακμολόγθςθσ χρθςτϊν 9 Δυνατότθτα εξατομίκευςθσ παιχνιδιοφ. Να Σελίδα 54 από 89

55 ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ αναλυκοφν τα ςχετικά χαρακτθριςτικά. 10 Δυνατότθτα εφαρμογισ φίλτρων περιεχομζνου με διάφορα κριτιρια (επιπζδου γνϊςεων, κεματικά, θλικιακά, τφπου περιεχομζνου κλπ). Να αναφερκοφν οι ςχετικζσ δυνατότθτεσ. 11 Συμβατότθτα WAI-AA ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ C3.33 Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Λοιπϊν Υπθρεςιϊν ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ όπωσ αποτυπϊνονται ςτθν παράγραφο Α1.20 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ Ρροβολισ και Δθμοςιότθτασ όπωσ αποτυπϊνονται ςτθν παράγραφο Α.1.21 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ όπωσ αποτυπϊνονται ςτθν παράγραφο Α.1.22 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ όπωσ αποτυπϊνονται ςτθν παράγραφο Α.1.23 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ Αναηιτθςθσ, ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και δθμοςίευςθσ περιεχομζνου, όπωσ αποτυπϊνονται ςτθν παράγραφο Α.1.24 Θ τεχνολογικι λφςθ του Αναδόχου κα πρζπει να ευκυγραμμίηεται με τισ απαιτιςεισ διαλειτουργικότθτασ, όπωσ κακορίηονται ςτθν Ενότθτα Α.1.11 Θ τεχνολογικι λφςθ του Αναδόχου κα πρζπει να ευκυγραμμίηεται με τισ απαιτιςεισ πολυκαναλικισ προςζγγιςθσ, όπωσ κακορίηονται ςτθν Ενότθτα Α.1.12 Θ τεχνολογικι λφςθ του Αναδόχου κα πρζπει να ευκυγραμμίηεται με τισ απαιτιςεισ περί ανοιχτϊν δεδομζνων όπωσ κακορίηονται ςτθν Ενότθτα Α.1.13 Θ τεχνολογικι λφςθ του Αναδόχου κα πρζπει να ευκυγραμμίηεται με τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ, όπωσ κακορίηονται ςτθν Ενότθτα Α.1.14 Θ τεχνολογικι λφςθ του Αναδόχου κα πρζπει να ευκυγραμμίηεται με τισ απαιτιςεισ ςχετικά με τθν ευχρθςτία του ςυςτιματοσ, όπωσ κακορίηονται ςτθν Ενότθτα Α.1.15 Θ τεχνολογικι λφςθ του Αναδόχου κα πρζπει να ευκυγραμμίηεται με τισ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ, όπωσ Σελίδα 55 από 89

56 ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ κακορίηονται ςτθν Ενότθτα Α.1.16 Εκπόνθςθ ζκκεςθσ ςκοπιμότθτασ Εκπόνθςθ εξειδικευμζνθσ μελζτθσ εφαρμογισ θλ, πλατφόρμασ Εκπόνθςθ κακοριςμοφ απαιτιςεων και προδιαγραφϊν ψθφιακοφ περιεχομζνου C4. Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Σθμείωςθ: Εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προςφζρει Εγγφθςθ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ, οι αντίςτοιχεσ ςτιλεσ «Κόςτουσ Συντιρθςθσ» κα πρζπει να εμφανίηουν μθδενικά κόςτθ. C4.1 Εξοπλιςμόσ Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΤΥΡΟΣ ΡΟΣΟ ΤΘΤΑ ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ ΦΡΑ * + ΤΛΜΘ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΞΛΑ ΜΕ ΦΡΑ * + * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΧΩΛΣ ΦΡΑ * + 1 ο ζτοσ 2 ο ζτοσ 3 ο ζτοσ ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ αφορά ςτα ζτθ μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ. C4.2 Ζτοιμο Λογιςμικό Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΤΥΡΟΣ ΡΟΣΟ ΤΘΤΑ ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ ΦΡΑ * + ΤΛΜΘ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟ ΛΛΚΘ ΑΞΛΑ ΜΕ ΦΡΑ * + * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΧΩΛΣ ΦΡΑ * + 1 ο ζτοσ 2 ο ζτοσ 3 ο ζτοσ ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ αφορά ςτα ζτθ μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ. Σελίδα 56 από 89

57 C4.3 Εφαρμογζσ Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΤΥΡΟΣ ΡΟΣΟ ΤΘΤΑ ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ ΦΡΑ * + ΤΛΜΘ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟ ΛΛΚΘ ΑΞΛΑ ΜΕ ΦΡΑ * + * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΧΩΛΣ ΦΡΑ * + 1 ο ζτοσ 2 ο ζτοσ 3 ο ζτοσ ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ αφορά ςτα ζτθ μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ. C4.4 Υπθρεςίεσ Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ Ανκρωπομινεσ ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ ΦΡΑ * + ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΞΛΑ ΜΕ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΟ C4.5 Άλλεσ δαπάνεσ Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ ΦΡΑ * + ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΞΛΑ ΜΕ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΟ C4.6 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ ΦΡΑ * + ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΞΛΑ ΜΕ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 57 από 89

58 C4.7 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΞΛΑ ΕΓΟΥ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΞΛΑ ΕΓΟΥ 1 Εξοπλιςμόσ (Ρίνακασ C4.1) 2 Ζτοιμο Λογιςμικό (Ρίνακασ C4.2) 3 Εφαρμογζσ (Ρίνακασ C4.3) 4 Υπθρεςίεσ (Ρίνακασ C4.4) 5 Άλλεσ δαπάνεσ (Ρίνακασ C4.5) 6 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν (Ρίνακασ C4.6) ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΛΣ ΦΡΑ * + ΜΕ ΦΡΑ * + C4.8 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Συντιρθςθσ Σθμείωςθ: Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψθ τα ζτθ πζραν τθσ ΡΕΣ. ΕΤΟΣ* 1 ο 2 ο 3 ο ΕΤΘΣΛΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ (ΧΩΛΣ ΦΡΑ) * + ΕΤΘΣΛΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΤΟΛΜΟΥ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ (ΧΩΛΣ ΦΡΑ) * + ΕΤΘΣΛΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ/ΩΝ (ΧΩΛΣ ΦΡΑ) * + ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΕΤΘΣΛΑ ΑΞΛΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ (ΧΩΛΣ ΦΡΑ) * + ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΕΤΘΣΛΑ ΑΞΛΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ (ΜΕ ΦΡΑ) * + ΕΤΘΣΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ** ΣΥΝΟΛΟ * ΕΤΟΣ: μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ ** Το ΕΤΘΣΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ (για τθν κάκε γραμμι του Ρίνακα C.4.8) προκφπτει διαιρϊντασ το ποςό που αναγράφεται ςτθ ςτιλθ «ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΕΤΘΣΛΑ ΑΞΛΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ (ΧΩΛΣ ΦΡΑ)» του ίδιου Ρίνακα με το «ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται ςτθ ςτιλθ «ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΞΛΑ ΕΓΟΥ (ΧΩΛΣ ΦΡΑ)» του Ρίνακα C.4.3. Σελίδα 58 από 89

59 C5. Ραραρτιματα που αφοροφν το Ζργο C5.1 Σχζδιο Σφμβαςθσ ΣΟ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΧΠΑΙΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ «TeensWire από ηο ΑΠΔ/ΜΠΔ»: Γιαδπαζηική και πολςμεζική ηλεκηπονική πλαηθόπμα για ηην αναζήηηζη, ζςλλογή και αξιοποίηζη πληποθοπιών για και από νέοςρ εηών ( TeensWire from ANA/MPA : Interactive and multimedia online platform for exploring and exploiting information for and by young people years) Σςμβαηικό Τίμημα με ΦΠΑ:.. Σςμβαηικό Τίμημα σωπίρ ΦΠΑ:. Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) ΑΡΟΦΑΣΘ ΕΝΤΑΞΘΣ: /ΨΣ14889-Α2/ , ΚΧΓΙΚΟ ΟΠ: MIS ΑΔ 021/8 με ΚΧΓΙΚΟ ΠΡΑΞΗ: 2011Δ Σελίδα 59 από 89

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Περιεχομζνου Δικτυακϊν Σόπων και Παροχι Διαδικτυακισ Σθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Τπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΙΚΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΡΑΟΧΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» (Υποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Ηλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Ψθφιοποίθςθ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ και Ραροχϊν Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,583,756.10 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 12

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Οι Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ για ππομήθεια Εξοπλιζμού Πληποθοπικήρ ηίθενηαι ζε Δημόζια Διαβούλεςζη πποκειμένος να καηαηεθούν από ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξη Ψηφιακϊν Τπηρεςιϊν για την Ιερά Μητρόπολη Ηακφνθου Αναθζτουςα Αρχή: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΡΑ Προχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. κεντρικός εξυπηρετητής τεµάχια : 5 (πέντε) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 5 Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax: 210-8110772 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1 L.1 Φορητοί Σταθμοί Εργασίας (Laptops) 15,6'' (High end) Full HD 1. Φορητοί Σταθμοί Εργασίας 2.2. Ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες 3.1. Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική της CPU και να δοθούν: Τύπος CPU:

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΣ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i5... 3 ΕΙΔΟΣ 2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i7... 6 ΕΙΔΟΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ MΟΝΑΔΩΝ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοολισμού ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθηκευτικών μέσων και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. http://news.teimes.gr/news/.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. http://news.teimes.gr/news/. Α Α: 4ΑΘΩ46914Η-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (T.E.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Μεσολόγγι 5-5-2011 Αριθµ.πρωτ: Φ8.12/1570 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κ. Μ. : Π45/2011 ΠΡΟΫΠ. : 52.631,70

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ιαβούλευση προδιαγραφών για την αγορά ποικίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 1 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΥΟΡΗΣΟΙ) ΜΗΦΑΝΕ ΓΡΑΥΕΙΟΤ/ ΤΚΕΤΕ ΗΦΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Κωδικός 1: PC INTEL ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ Θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ AV ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 HT-D7000/EN 8806071323596 HT-D6750W/EN 8806071344003 φςτθμα 2.1 καναλιών τεχνολογίασ 3D υνολικι ιςχφσ εξόδου 110W Cubic Design με αςφρματο subwoofer Αποκωδικοποίθςθ ιχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 2718/Μ/08 Μυτιλήνη, 22 Οκτωβρίου 2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση

Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium 64bit με Service Pack 1 Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 08/07/2016

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΘΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ

Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΘΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΧΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΦΑΜΟΓΩΝ» τησ Ρράξησ: «ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ, ΨΘΦΙΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΤΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 20ου ΑΙΩΝΑ» Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 4ΑΘ746Ψ8ΒΞ-Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άστρος, 4-5-2011 Αρ. Πρωτ.: 412 Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Βαξεβανίδου Ζαφείρω Τηλ.: 27550 22021,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ωποζργο 3 «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ωποζργο 3 «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)» Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: «Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)» ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια επιλογήσ: τεχνικά χαρακτηριςτικά (αναλυτικά παρακάτω), Χρόνοσ παράδοςθσ 1 μινασ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Dell Latitude E6430s

Κριτήρια επιλογήσ: τεχνικά χαρακτηριςτικά (αναλυτικά παρακάτω), Χρόνοσ παράδοςθσ 1 μινασ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Dell Latitude E6430s Ηράκλειο, 06/03/2013 Σο Ελλθνικό Κζντρο Θαλαςςίων Ερευνϊν (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) πρόκειται να προβεί ςτθν αγορά των παρακάτω Η/Τ ςυςτθμάτων. Σα ςυγκεκριμζνα μθχανιματα κα υποςτθρίξουν τθν υπάρχουςα υποδομι του Εργαςτθριοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ευρώ) Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 10.000, ολογράφως ( δεκα χιλιάδων για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, βιντεοπροβολέων, FAX κλπ

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SERVERS

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SERVERS Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3738 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003166352 2015-10-14

15PROC003166352 2015-10-14 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 14/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΤΘΗΗ» (Κωδικόσ ΟΠ: 327340) Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προχπολογιςμόσ: 303.021,13 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα