Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΙΚΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΡΑΟΧΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» (Υποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Ηλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν ψθφιοποίθςθ του Ιςτορικοφ Αρχείου τθσ Ιεράσ Συνόδου τθσ Ελλάδοσ και τθν ενθμζρωςθ κατάρτιςθ πολιτϊν και κλθρικϊν») Ανακζτουςα Αρχι: «ΑΠΟΣΟΛΗ» ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ τησ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπήσ Αθηνών Προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: ,76. Προχπολογιςμόσ με ΦΠΑ: ,00 Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά Διάρκεια: 30 Μήνεσ Ημερομθνία Αποςτολισ ςτθν Υπθρεςία ΕΕΕΕ: 08/01/2012 Ημερομθνία Αποςτολισ ςτο ΦΕΚ Δθμοςίων Συμβάςεων: 09/01/2012 Ημερομθνία δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό Τφπο: 11/01/2012 Ημερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 01/03/2012 Κωδικόσ ΟΠ: Σελίδα1από59

2 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Ρίνακασ Ρεριεχομζνων 2 ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 3 C1. Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών 3 C1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ 3 C1.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ 5 C1.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ 7 C1.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ 9 C1.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ 11 C2. Τπόδειγμα Βιογραφικοφημειώματοσ 13 C3. Πίνακεσ υμμόρφωςησ 15 C3.1 Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Αναλυτικϊν Ρροδιαγραφϊν Eξοπλιςμοφ 15 C3.1.1 Γενικζσ Απαιτιςεισ Εξοπλιςμοφ 15 C3.1.2 Υπολογιςτικόσ εξοπλιςμόσ 15 C3.1.3 Εξοπλιςμόσ Ψθφιοποίθςθσ 27 C3.2 Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Αναλυτικϊν Ρροδιαγραφϊν Λογιςμικοφ 30 C3.2.1 Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ψθφιακοφ Ρεριεχομζνου και Μεταδεδομζνων 30 C3.2.2 Σφςτθμα διαχείριςθσ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ 38 C3.2.3 Βαςικό Λογιςμικό Υποδομισ 41 C3.3 Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Αναλυτικϊν Ρροδιαγραφϊν Υπθρεςιϊν 44 C3.3.1 Υπθρεςίεσ Ψθφιοποίθςθσ 44 C3.3.2 Υπθρεςίεσ Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ 46 C3.3.3 Ανάπτυξθ ψθφιακϊν θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν μζςω διαδικτυακοφ τόπου 51 C3.3.4 Λοιπζσ Υπθρεςίεσ 52 C4. Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ 56 C4.1 Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 56 C4.1.1 Εξοπλιςμόσ 56 C4.1.2 Ζτοιμο Λογιςμικό 56 C4.1.3 Υπθρεςίεσ 57 C4.1.4 Άλλεσ δαπάνεσ 57 C4.2 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου 58 C4.3 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Συντιρθςθσ 58 Σελίδα2από59

3 ΜΕΟΣ C: ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν C1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Τθν Ανακζτουςα Αρχι Ρλιρθσ Διεφκυνςθ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ.. οδόσ. αρικμόσ ΤΚ..,} {ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν α).... οδόσ... αρικμόσ...τκ β).. οδόσ... αρικμόσ...τκ γ).. οδόσ... αρικμόσ...τκ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ).. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου).. ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ Σελίδα3από59

4 {Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.} {ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν (Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) Σελίδα4από59

5 C1.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Τθν Ανακζτουςα Αρχι Ρλιρθσ Διεφκυνςθ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου)... ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Σελίδα5από59

6 Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) Σελίδα6από59

7 C1.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Τθν Ανακζτουςα Αρχι Ρλιρθσ Διεφκυνςθ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ. Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του % τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ευρϊ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό...και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). για εκτζλεςθ του ζργου (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι) Σελίδα7από59

8 ... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρίασ ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) Σελίδα8από59

9 C1.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: ΦΟΕΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρ.... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό που αφορά. ςυνολικισ αξίασ. ςφμφωνα με τθ με αρικμό. Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Σελίδα9από59

10 Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) Σελίδα10από59

11 C1.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ ΕΚΔΟΤΘΣ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: ΦΟΕΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρ.... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθν καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά... ςυνολικισ αξίασ..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό Διακιρυξι τθσ Ανακζτουςα Αρχι. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ Σελίδα11από59

12 αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) Σελίδα12από59

13 C2. Υπόδειγμα ΒιογραφικοφΣθμειϊματοσ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επϊνυμο: Ρατρϊνυμο: Ημερομθνία Γζννθςθσ: Τθλζφωνο: Fax: Διεφκυνςθ Κατοικίασ: / / Πνομα: Μθτρϊνυμο: Τόποσ Γζννθςθσ: ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα Ημερομθνία Απόκτθςθσ Ρτυχίου ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΕΜΡΕΙΙ Α Ζργο Εργοδότθσ όλοσ 1 και Κακικοντα ςτο Ζργο Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο Ρερίοδοσ(από ζωσ) ΑΜ / / - 1 Ωσόλοσενδεικτικάαναφζρονται: manager, seniorconsultant, consultant, business expertκλπ. Σελίδα13από59

14 / / / / - / / / / - / / Σελίδα14από59

15 C3. Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων. C3.1 Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Αναλυτικϊν Ρροδιαγραφϊν Eξοπλιςμοφ C3.1.1 Γενικζσ Απαιτιςεισ Εξοπλιςμοφ Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ Ο προςφερόμενοσ Εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι ςφγχρονοσ (να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ /απόςυρςθσ του). Να δοκοφν τα τεχνικά εγχειρίδια για το ςφςτθμα ςε θλεκτρονικι μορφι Ο Ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ εγγυάται τθν ομαλι εκκίνθςθ του κάκε ςυςτιματοσ, με όλα τα προςφερόμενα περιφερειακά ςυνδεδεμζνα ςε αυτό και ςε πλιρθ λειτουργία. ΡΑΑΡΟΜΡ Η ΤΕΚΜΗΙΩΣ ΗΣ C3.1.2 Υπολογιςτικόσ εξοπλιςμόσ Database Server Database Server Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ Γενικά Χαρακτθριςτικά 1. Αρικμόσ μονάδων databaseserver 1 (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ προτεινόμενθσ αρχιτεκτονικισ) 2. Το μοντζλο να είναι ςφγχρονο και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ/ απόςυρςισ του) 3. Τα επί μζρουσ τμιματα που ςυνκζτουν το προςφερόμενο ςφςτθμα (πλακζτεσ, ςκλθροί δίςκοι, οδθγοί διςκζτασ, κάρτεσ, κλπ.) να είναι ςυναρμολογθμζνα από το εργοςτάςιο καταςκευισ του υπολογιςτι. 4. Mοντζλο με διεκνι πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ 5. Rack mounted Αρχιτεκτονικι 6. Το motherboard κα υποςτθρίηει 4 τουλάχιςτον dual ι quad core 64 bit Σελίδα15από59

16 επεξεργαςτζσ 7. Τφποσ / Μοντζλο επεξεργαςτι Ν αναφερκεί 8. Αρικμόσ προεγκατεςτθμζνων επεξεργαςτϊν 2 9. Υποςτθριηόμενοι επεξεργαςτζσ ςτθ μζγιςτθ ςφνκεςθ του προςφερόμενου 4 ςυςτιματοσ Μνιμθ 10. Μνιμθ Cache 12MB 11. Ρροεγκατεςτθμζνθ μνιμθ ανά εξυπθρετθτι και να διαςφαλίηει τθν 32GB μζγιςτθ απόδοςθ του ςυςτιματοσ 12. Mζγιςτθ υποςτθριηόμενθ ςτθν 256GB προςφερόμενθ αρχιτεκτονικι 13. Τφποσ μνιμθσ ECC Εςωτερικοί δίςκοι 14. Ρλικοσ προςφερόμενων μονάδων εςωτερικϊν δίςκων Τφποσ / Διάταξθ προςφερόμενων μονάδων RAID 1 (mirrored) 16. Μονάδεσ εςωτερικϊν δίςκων 2,5 τεχνολογίασ SAS 17. Ταχφτθτα περιςτροφισ 10Krpm 18. Ωφζλιμθ Χωρθτικότθτα 140 GB 19. Μζγιςτοσ αρικμόσ μονάδων που μποροφν να εγκαταςτακοφν 20. RAID controller 1, 5, 10 Θφρεσ ςυςτιματοσ 21. Σειριακι USB Ethernet 100/1000Mbps Full Duplex 2 8 Διαςφνδεςθ με Δίκτυο & SAN 24. Να ζχει Fibre Channel κάρτα για τθ ςφνδεςθ με το προςφερόμενο SAN Λογιςμικό 25. Θα προςφερκεί λογιςμικό απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ του server Τροφοδοςία 26. Διπλά τροφοδοτικά και αλλαγι εξαρτθμάτων (δίςκοι, τροφοδοτικά, fans κλπ.) εν κερμϊ Άλλα 27. I/O Bus PCIe 28. Μονάδα DVD/ CD-RW Application, Web Servers Application, Web Servers Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ Σελίδα16από59

17 Γενικά Χαρακτθριςτικά 29. Αρικμόσ μονάδων εξυπθρετθτϊν 4 (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ προτεινόμενθσ αρχιτεκτονικισ) 30. Το μοντζλο να είναι ςφγχρονο (και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ/ απόςυρςισ του) 31. Τα επί μζρουσ τμιματα που ςυνκζτουν το προςφερόμενο ςφςτθμα (πλακζτεσ, ςκλθροί δίςκοι, οδθγοί διςκζτασ, κάρτεσ, κλπ.) να είναι ςυναρμολογθμζνα από το εργοςτάςιο καταςκευισ του υπολογιςτι. 32. Mοντζλο με διεκνι πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ 33. Rack mounted Αρχιτεκτονικι 34. Το motherboard κα υποςτθρίηει 2 τουλάχιςτον dual ι quad core 64 bit επεξεργαςτζσ 35. Τφποσ / Μοντζλο επεξεργαςτι Ν αναφερκεί 36. Αρικμόσ προεγκατεςτθμζνων επεξεργαςτϊν ανά server Υποςτθριηόμενοι επεξεργαςτζσ ανά server ςτθ μζγιςτθ ςφνκεςθ του 2 προςφερόμενου ςυςτιματοσ Μνιμθ 38. Μνιμθ Cache ανά εξυπθρετθτι 8MB 39. Ρροεγκατεςτθμζνθ μνιμθ ανά εξυπθρετθτι και να διαςφαλίηει τθν 16GB μζγιςτθ απόδοςθ του ςυςτιματοσ 40. Mζγιςτθ υποςτθριηόμενθ ςτθν προςφερόμενθ αρχιτεκτονικι ανά 96GB εξυπθρετθτι 41. Τφποσ μνιμθσ ECC Εςωτερικοί δίςκοι 42. Ρλικοσ προςφερόμενων μονάδων εςωτερικϊν δίςκων ανά εξυπθρετθτι Τφποσ / Διάταξθ προςφερόμενων μονάδων RAID 1 (mirrored) 44. Μονάδεσ εςωτερικϊν δίςκων 2,5 τεχνολογίασ SAS 45. Ταχφτθτα περιςτροφισ 10Krpm 46. Ωφζλιμθ Χωρθτικότθτα ανά εξυπθρετθτι 140 GB 47. Μζγιςτοσ αρικμόσ μονάδων που μποροφν να εγκαταςτακοφν 4 Θφρεσ ςυςτιματοσ 48. Σειριακι USB Σελίδα17από59

18 50. Ethernet 100/1000Mbps Full Duplex 2 Τροφοδοςία 51. Διπλά τροφοδοτικά και αλλαγι εξαρτθμάτων (δίςκοι, τροφοδοτικά, fans κλπ.) εν κερμϊ Άλλα 52. I/O Bus PCIe 53. Μονάδα DVD/ CD-RW Λοιποί Servers Λοιποί Servers Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ Γενικά Χαρακτθριςτικά 54. Αρικμόσ μονάδων εξυπθρετθτϊν ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ προτεινόμενθσ αρχιτεκτονικισ) 55. Το μοντζλο να είναι ςφγχρονο (χρόνοσ ανακοίνωςθσ μικρότεροσ από 12 μινεσ από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ/ απόςυρςισ του) 56. Τα επί μζρουσ τμιματα που ςυνκζτουν το προςφερόμενο ςφςτθμα (πλακζτεσ, ςκλθροί δίςκοι, οδθγοί διςκζτασ, κάρτεσ, κλπ.) να είναι ςυναρμολογθμζνα από το εργοςτάςιο καταςκευισ του υπολογιςτι. 57. Mοντζλο με διεκνι πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ 58. Rack mounted Αρχιτεκτονικι 59. Το motherboard κα υποςτθρίηει 2 τουλάχιςτον dual ι quad core 64 bit επεξεργαςτζσ 60. Τφποσ / Μοντζλο επεξεργαςτι Ν αναφερκεί 61. Αρικμόσ προεγκατεςτθμζνων επεξεργαςτϊν ανά server Υποςτθριηόμενοι επεξεργαςτζσ ανά server ςτθ μζγιςτθ ςφνκεςθ του 2 προςφερόμενου ςυςτιματοσ Μνιμθ 63. Μνιμθ Cache ανά εξυπθρετθτι 8MB 64. Ρροεγκατεςτθμζνθ μνιμθ ανά εξυπθρετθτι και να διαςφαλίηει τθν μζγιςτθ απόδοςθ του ςυςτιματοσ 65. Mζγιςτθ υποςτθριηόμενθ ςτθν προςφερόμενθ αρχιτεκτονικι ανά εξυπθρετθτι Σελίδα18από59 8GB 96GB

19 66. Τφποσ μνιμθσ ECC Εςωτερικοί δίςκοι 67. Ρλικοσ προςφερόμενων μονάδων εςωτερικϊν δίςκων ανά εξυπθρετθτι Τφποσ / Διάταξθ προςφερόμενων μονάδων RAID 1 (mirrored) 69. Μονάδεσ εςωτερικϊν δίςκων 2,5 τεχνολογίασ SAS 70. Ταχφτθτα περιςτροφισ 10Krpm 71. Ωφζλιμθ Χωρθτικότθτα ανά εξυπθρετθτι 140 GB 72. Μζγιςτοσ αρικμόσ μονάδων που μποροφν να εγκαταςτακοφν 4 Θφρεσ ςυςτιματοσ 73. Σειριακι USB Ethernet 100/1000Mbps Full Duplex 2 Διαςφνδεςθ με Δίκτυο & SAN 76. Να ζχει Fibre Channel κάρτα για τθ ςφνδεςθ με το προςφερόμενο SAN Τροφοδοςία 77. Διπλά τροφοδοτικά και αλλαγι εξαρτθμάτων (δίςκοι, τροφοδοτικά, fans κλπ.) εν κερμϊ Άλλα 78. I/O Bus PCIe 79. Μονάδα DVD/ CD-RW ΚVM Switch KVM Switch Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ Γενικά Χαρακτθριςτικά 80. Αρικμόσ μονάδων Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ των servers κα προςφερκεί κατάλλθλο rack mounted KVM switch το οποίο κα περιλαμβάνει: - TFT οκόνθ 17, 1024x768 / 60Hz - πλθκτρολόγιο - οπτικό ποντίκι 82. Θα παρζχει δυνατότθτα ελζγχου τουλάχιςτον 8 ςυςτθμάτων 83. Θα προςφερκοφν κατάλλθλα καλϊδια για τθ ςφνδεςθ του switch με κάκε εξυπθρετθτι Σελίδα19από59

20 Storage Area Network(SAN) Storage Area Network (SAN) Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι Γενικά Χαρακτθριςτικά 84. Αρικμόσ Μονάδων Στα Storage Area Network κα ςυνδζονται οι εξυπθρετθτζσ 86. Ρρζπει να είναι ςφγχρονο (και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ/ απόςυρςισ του) 87. Θα προςφερκεί ενιαίο αυτόνομο ςφςτθμα αποκικευςθσ δεδομζνων τεχνολογίασ SAN με διεκνι πιςτοποιθτικά ποιότθτασ, αςφάλειασ κλπ. 88. ΔίςκοιFibreChannelιSAS rpm, hotswappable 89. Ρροςφερόμενθ ςυνολικι χωρθτικότθτα 50TB 90. Δυνατότθτα τουλάχιςτον διπλαςιαςμοφ (2Χ) τθσ χωρθτικότθτασ (100TB) 91. Να αναφερκεί θ μζγιςτθ χωρθτικότθτα που υποςτθρίηει το SAN 92. Aρχιτεκτονικι RAID τουλάχιςτον 1, 5, Οι δίςκοι να είναι ςε διάταξθ RAID Σφνδεςθ με τουσ εξυπθρετθτζσ μζςω διπλϊν Fibre Channel interfaces 4Gbps 95. Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα ζχει χαρακτθριςτικά υψθλισ διακεςιμότθτασ (no single point of failure) 96. Μθχανιςμόσ εξαςφάλιςθσ δεδομζνων που βρίςκονται ςτθν cache ςε περίπτωςθ απϊλειασ τροφοδοςίασ 97. Υποςτιριξθ Hot Spare Δίςκου 98. H λειτουργία του SAN κα είναι πλιρωσ ςυμβατι με το λειτουργικό ςφςτθμα των εξυπθρετθτϊν 99. Mαηί με το ςφςτθμα κα προςφερκεί το κατάλλθλο οπτικό switch (είτε ενςωματωμζνο ςτο SAN ι ξεχωριςτά) για τθ ςφνδεςθ των εξυπθρετθτϊν με το SAN Συςκευι Backup Συςκευι Backup Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ Γενικά Χαρακτθριςτικά Σελίδα20από59

21 100. Θα προςφερκεί ςυςκευι λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ τφπου Τape Library τεχνολογίασ LTO-4 ι ανϊτερθσ 101. Fibre Chanel interfaceιsas Interface 102. Το προςφερόμενo ςφςτθμα κα εξαςφαλίηει χωρθτικότθτα χωρίσ 36ΤΒ ςυμπίεςθ (native) 103. Θ χωρθτικότθτα του data cartridge 400GB χωρίσ ςυμπίεςθ κα είναι 104. Θα προςφερκοφν τα απαιτοφμενα catridges (data και κακαριςμοφ) για 36ΤΒ χωρθτικότθτα χωρίσ ςυμπίεςθ 105. Να αναφερκεί ο μζγιςτοσ αρικμόσ drives και cartridges που υποςτθρίηονται χωρίσ τθν προμικεια νζασ μονάδασ 106. Ταχφτθτα διαμεταγωγισ δεδομζνων 140ΜΒ/s χωρίσ ςυμπίεςθ 107. Δυνατότθτα rack mounted 108. Μαηί με τθ ςυςκευι κα προςφερκεί το κατάλλθλο λογιςμικό λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ 109. Δυνατότθτεσ λογιςμικοφ: Scripting Tιρθςθ γενεϊν backup Λιψθ αντιγράφων αςφαλείασ από βάςεισ δεδομζνων και ανοιχτά αρχεία ενόςω είναι ςε λειτουργία (οnline) Aπομακρυςμζνθ διαχείριςθ γραφικό περιβάλλον (GUI) από Στακεροποιθτζσ UPS Στακεροποιθτζσ UPS Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ Γενικά Χαρακτθριςτικά 110. Να προςφερκοφν τα απαιτοφμενα για τθν κάλυψθ των εξυπθρετθτϊν και του τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ, του Επιχειρθςιακοφ Κζντρου 111. Θα προςφερκεί ςφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ τεχνολογίασ On-Line 112. Ραρεχόμενθ ιςχφσ εξόδου ικανι να καλφψει κατϋ ελάχιςτον όλουσ τουσ προςφερόμενουσ εξυπθρετθτζσ, το SAN και το δικτυακό εξοπλιςμό 113. Συχνότθτα ειςόδου Ν αναφερκεί 114. Τάςθ ειςόδου/εξόδου Ν αναφερκεί 115. Ελάχιςτθ διάρκεια παροχισ ιςχφοσ ςε πλιρεσ φορτίο 10 min Σελίδα21από59

22 116. Δυνατότθτα εν κερμϊ προςκικθσ μπαταριϊν 117. Ρροςταςία από υπερφόρτωςθ, βραχυκυκλϊματα και διακυμάνςεισ τάςεισ και ςυχνότθτασ 118. Φπαρξθ οπτικϊν ι ακουςτικϊν ενδείξεων για τθν κατάςταςθ του ςυςτιματοσ 119. Λογιςμικό για παρακολοφκθςθ λειτουργίασ και shutdown 120. Δυνατότθτα διαχείριςθσ μζςω δικτφου Racks Rack Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ Γενικά Χαρακτθριςτικά 121. Αρικμόσ Μονάδων Επιδαπζδιο μεταλλικό rack 19 κατάλλθλου μεγζκουσ για τθν τοποκζτθςθ των εξυπθρετθτϊν, του KVM, τθσ ςυςκευισ backup, και του δικτυακοφ εξοπλιςμοφ 123. Το rack κα ζχει επαρκι ενεργό εξαεριςμό για τον εξοπλιςμό 124. Δυνατότθτα πρόςβαςθσ από τθν εμπρόσ και τθν πίςω πλευρά 125. Ρόρτα που κα αςφαλίηει με κλειδαριά Στακμοί Εργαςίασ ( Χϊροσ εργαςίασ χρθςτϊν-ερευνθτϊν) Στακμοί εργαςίασ Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ Γενικά Χαρακτθριςτικά: 126. Αρικμόσ Ρροςφερόμενων Στακμϊν Εργαςίασ Τφπου tower 128. Εντόσ των Χρόνοσ ανακοίνωςθσ του μοντζλου τελευταίων 12 μθνϊν 129. Επεξεργαςτισ Intel Pentium Core 2 Duo ι ανϊτεροσ 2,8GHzι άλλο ιςοδφναμο (ςθμ: θ αναφορά ςε τφπο προϊόντοσ είναι εντελϊσ ενδεικτικι και αποςκοπεί ςτθν ςυνοπτικι περιγραφι τθσ ηθτοφμενθσ απόδοςθσ και χαρακτθριςτικϊν) Σχετικά με τον επεξεργαςτι ηθτοφνται τα παρακάτω: 130. Να αναφερκεί θ ςυχνότθτα λειτουργίασ (GHz) 131. Συχνότθτα FSB (MHz) 1066 Σελίδα22από59

23 132. Μνιμθ cache (MΒ) 2MB 133. Διακζςιμεσ υποδοχζσ (slots) μνιμθσ 2 Μθτρικι Κάρτα (Motherboard): 134. κφρεσ PCI κφρεσ USB PCIe x Ραράλλθλεσ κφρεσ Σειριακζσ κφρεσ 1 Κεντρικι Μνιμθ: 139. Ηθτοφμενο μζγεκοσ μνιμθσ 4 Gb 140. Μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ 8 Gb 141. Τφποσ τθσ μνιμθσ DDR2, 800MHz ι νεότεροσ Μονάδα Σκλθροφ Δίςκου (H/D): 142. Χωρθτικότθτα (ςε GB) Ταχφτθτα περιςτροφισ (ςε RPM) Αρικμόσ υποςτθριηόμενων HDD Ελεγκτζσ HDD τφπου SATA ΙΙ Κάρτα γραφικϊν: 146. Κάρτα γραφικϊν με επεξεργαςτι NVIDIA ι ΑΤΙ ι ιςοδφναμο ι ανϊτερο (ςθμ: θ αναφορά ςε τφπο προϊόντοσ είναι εντελϊσ ενδεικτικι και αποςκοπεί ςτθν ςυνοπτικι περιγραφι τθσ ηθτοφμενθσ απόδοςθσ και χαρακτθριςτικϊν) 147. Μνιμθ τθσ κάρτασ 512 Mb Κφκλωμα Ήχου και Ηχεία 148. Δυνατότθτα ιχου με ξεχωριςτι ι ενςωματωμζνθ κάρτα και ςτερεοφωνικά θχεία Δικτυακζσ Συνδζςεισ: /100/1000 Mbps Ethernet Μονάδα Ανάγνωςθσ Οπτικϊν Δίςκων: 150. CD ROM Drive με ταχφτθτα ανάγνωςθσ/εγγραφισ 40x 151. Μονάδα CD-R/RW με ταχφτθτα ανάγνωςθσ/εγγραφισ CD-R 40x 152. Μονάδα DVD-R/RW με ταχφτθτα ανάγνωςθσ/εγγραφισ DVD-R 8x Ρλθκτρολόγιο: 153. Ρλθκτρολόγιο USB ι PS/ Ν αναφερκεί ο αρικμόσ των πλικτρων Ροντίκι: 155. Optical mouse 156. Τφποσ διαφλου USB ι PS/2 Λειτουργικό Σφςτθμα και άλλο Λογιςμικό: 157. Ρροεγκατεςτθμζνο Λειτουργικό Σελίδα23από59

24 ςφςτθμα 64 bit, με ανακοίνωςθ εντόσ των τελευταίων 24 μθνϊν, ςε Ελλθνικό γραφικό περιβάλλον που να ςυνοδεφεται από τθν άδεια χριςθσ του και το επίςθμο CD εγκατάςταςθσ 158. Λογιςμικό ανάγνωςθσ αρχείων τφπου PDF 159. Λογιςμικό ανάγνωςθσ ςυμπιεςμζνων αρχείων τφπου ZIP 160. Λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ και επιβλαβι κϊδικα 161. Λογιςμικό Αυτοματιςμοφ Γραφείου τφπουmsofficeι ιςοδφναμο, το οποίο κατ ελάχιςτον να περιζχει επεξεργαςτι Κειμζνου, Λογιςτικϊν Φφλλων και Ραρουςιάςεων και να είναι πλιρωσ ςυμβατό με αρχεία Microsoft Office. Θα πρζπει ακόμθ να ζχει Ελλθνικό περιβάλλον εργαςίασ και Ελλθνικό Ορκογράφο και να προςφερκεί ςε μορφι ςυνολικισ άδειασ με δυνατότθτα μεταφοράσ του ςε άλλο προςωπικό υπολογιςτι. (ςθμ: θ αναφορά ςε τφπο προϊόντοσ είναι εντελϊσ ενδεικτικι και αποςκοπεί ςτθν ςυνοπτικι περιγραφι τθσ ηθτοφμενθσ απόδοςθσ και χαρακτθριςτικϊν) Ζγχρωμθ Οκόνθ 162. Κάκε μονάδα υπολογιςτι να ςυνοδεφεται από αντίςτοιχθ μονάδα οκόνθσ 163. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο 164. Τφποσ TFT 165. Διαγϊνια διάςταςθ (inches) Υποςτθριηόμενθ Ανάλυςθ 1440x900 /60Mhz 167. Χρόνοσ Αποκριςθσ 5ms Άλλα Χαρακτθριςτικά Συςτιματοσ: 168. Να αναφερκοφν ISO και λοιπά καταςκευαςτικά standards και να προςκομιςτοφν τα ςχετικά αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν 169. Μθχανιςμόσ πρόςβαςθσ / πιςτοποίθςθσ χριςτθ (user password) με κλείδωμα ςε επίπεδο BIOS και Λειτουργικοφ Συςτιματοσ 170. Ο Ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ εγγυάται τθν ομαλι εκκίνθςθ του Ρροςωπικοφ Υπολογιςτι με όλα τα προςφερόμενα περιφερειακά ςυνδεδεμζνα ςε αυτόν και ςε πλιρθ λειτουργία Γενικζσ απαιτιςεισ εξοπλιςμοφ: 171. Πλοι οι προςφερόμενοι Ρροςωπικοί Υπολογιςτζσ τθσ ίδιασ διαμόρφωςθσ κα πρζπει να ζχουν τθν ίδια Σελίδα24από59

25 επακριβϊσ ςφνκεςθ 172. Να δοκοφν όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για τθν ςωςτι εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ Εκτυπωτζσ (Χϊροσ εργαςίασ χρθςτϊν-ερευνθτϊν) Εκτυπωτζσ Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ Γενικά / Τεχνικά Χαρακτθριςτικά: 173. Αρικμόσ Ρροςφερόμενων Εκτυπωτϊν Τφπου ζγχρωμοσ Laser ι LED ι άλλθ ιςοδφναμθ ι ανϊτερθ τεχνολογία 175. Τφποσ ςελίδασ Α Ανάλυςθ εκτφπωςθσ (dpi) 600 x Εκτφπωςθδιπλισ όψθσ Ταχφτθτα Εκτφπωςθσ 178. Ζγχρωμθ (ppm) Αςπρόμαυρθ (ppm) 25 Μνιμθ 180. Ρροςφερόμενθ (MB) Να αναφερκεί θ μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ (MB) Διαςφνδεςθ 182. Τφπου Ethernet 10/100 Mbps 183. Τφπου USB 2.0 Απαιτιςεισ Εγκατάςταςθσ και Θζςθσ ςε Λειτουργία 184. Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτα προβλεπόμενα ςθμεία 185. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει τον αναγκαίο ςυμπλθρωματικό εξοπλιςμό και εξαρτιματα για τθ κζςθ του Εκτυπωτι ςε παραγωγικι λειτουργία (π.χ. καλϊδια, connectors, κλπ) Εξοπλιςμόσ Αςφάλειασ(Σφςτθμα Firewall) Σφςτθμα Firewall Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ Γενικά Χαρακτθριςτικά: 186. Αρικμόσ μονάδων Θα προςφερκεί hardware ςφςτθμα rackmounted Σελίδα25από59

26 188. Να αναφερκεί ο Τφποσ CPU & το Clock Rate 189. Να αναφερκεί θ προςφερόμενθ μνιμθ ςε ΜΒytes 190. Να αναφερκεί θ απόδοςθ λειτουργίασ του firewall 191. Να αναφερκεί θ μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ ςε ΜΒytes 192. Θα διακζτει φυςικζσ κφρεσ Fast 2 Ethernet 193. Θα διακζτει φυςικζσ κφρεσ Gigabit 2 Ethernet 194. Αρχιτεκτονικι υλικοφ Stateful Inspection ι λειτουργικά ιςοδφναμθ 195. Αρχιτεκτονικι λογιςμικοφ modular με δυνατότθτα επζκταςθσ με τθν προςκικθ καρτϊν 196. Δυνατότθτα κεντρικισ διαχείριςθσ μζςω γραφικοφ περιβάλλοντοσ (GUI) και με χριςθ πρόςκετου λογιςμικοφ του ίδιου ι/και τρίτου καταςκευαςτι το οποίο κα προςφερκεί Υποςτθριηόμενεσ λειτουργίεσ Firewall 197. Ανίχνευςθ και Ρροςταςία 198. Αυτόνομθ υποςτιριξθ ι ςυνεργαςία με προγράμματα για ανίχνευςθ και προςταςία από virus και worms 199. Packet flooding 200. Υπερχείλιςθ μνιμθσ 201. Ρροςταςία από Επικζςεισ ςε ICMP πακζτα 202. Ρροςταςία από Επικζςεισ ςε DNS ςφςτθμα 203. Ρροςταςία από Επικζςεισ ςε πρωτόκολλα FTP, SSH, Telnet, rlogin 204. Ρροςταςία από Επικζςεισ ςε Ι fragmentation 205. Ρροςταςία από Επικζςεισ ςε Denial of Service 206. Ρροςταςία από Επικζςεισ ςε πρωτόκολλα SMTP, sendmail, IMAP, POP 207. Ρροςταςία από Επικζςεισ ςε πρωτόκολλα NTP, RPC 208. Ρροςταςία από Επικζςεισ ςε TCP Masquerading 209. Αυτόματθ υποςτιριξθ ι ςυνεργαςία με άλλο λογιςμικό για Content Filtering και URL Filtering 210. Ρροςταςίααπό Java applets and ActiveX controls 211. Ανίχνευςθ και παρεμπόδιςθ ειςβολϊν 212. Ρλιρθσ αναφορά κατάςταςθσ (event logging) Σελίδα26από59

27 213. Αυτόνομθ υποςτιριξθ ι ςυνεργαςία με προγράμματα για ανίχνευςθ και προςταςία από viruses και worms Υποςτθριηόμενεσ λειτουργίεσ VPN 214. VPN tunell scanning Υποςτθριηόμενα Ρρωτόκολλα 215. ΝΑΤ 216. PAT 217. IPsec (including Authentication Header) 218. SSL 219. DES DES 221. AES 222. Να αναφερκοφν άλλα υποςτθριηόμενα πρωτόκολλα 223. Συνεργαςία με servers βαςιςμζνουσ ςε πρωτόκολλα RADIUS ι/και TACACS ι άλλο ιςοδφναμο Aπαιτθςεισ εγκαταςταςθσ και κεςθσ ςε λειτουργια 224. Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτo προβλεπόμενo ςθμείo 225. Υποςτιριξθ τθσ παραμετροποίθςθσ (configuration setup) ςτo ςθμείo λειτουργίασ 226. Θα προςφερκεί hardware ςφςτθμα rack mounted 227. Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ 228. Να αναφερκοφν εάν απαιτοφνται ειδικζσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ και εγκατάςταςθσ 229. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει τον αναγκαίο ςυμπλθρωματικό εξοπλιςμό και εξαρτιματα για τθ κζςθ του firewall ςε παραγωγικι λειτουργία (π.χ. καλϊδια, connectors, switches κλπ.) 230. Ραροχι του λογιςμικοφ των firewalls ςε CD 231. Ραροχι των manuals ςε ζντυπθ μορφι και ςε CD C3.1.3 Εξοπλιςμόσ Ψθφιοποίθςθσ Book Scanner Book Scanner Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ Γενικά Χαρακτθριςτικά: Σελίδα27από59

28 232. Αρικμόσ Μονάδων Δυνατότθτα αςπρόμαυρθσ και ζγχρωμθσ ςάρωςθσ ςε διάςταςθ DIN Α1 D(2xA2) 234. Θ ψθφιοποίθςθ του βιβλίου/εγγράφου κα γίνεται από απόςταςθ με ειδικι CCD κάμερα 235. Cradle/επιφάνεια τοποκζτθςθσ του προσ ςάρωςθ τεκμθρίου, διαςτάςεων τουλάχιςτον Α Να παρζχεται ειδικι γυάλινθ επιφάνεια που χρθςιμοποιείται για τθν εξομάλυνςθ των προσ ςάρωςθ τεκμθρίων (χάρτεσ, εφθμερίδεσ, κλπ.) ςε διαςτάςεισ του προςφερόμενου Book Cradle 237. Μζγιςτθ οπτικι ανάλυςθ ςε μζγεκοσ Α2 τουλάχιςτον 300 dpi 238. Υποςτθριηόμενο βάκοσ χρϊματοσ τουλάχιςτον 24 bit 239. Ενςωματωμζνοσ φωτιςμόσ του προσ ςάρωςθ τεκμθρίου 240. Δυνατότθτεσ αυτόματθσ και χειροκίνθτθσ εςτίαςθσ, αυτόματθσ αναγνϊριςθσ τθσ φωτεινότθτασ 241. Ρροςταςία του τεκμθρίου από τθ φωτεινι/κερμικι ακτινοβολία (UV) κατά τθ λιψθ 242. Δυνατότθτα ςφνδεςθσ μζςω USB 2.0 ι Firewire ι κάρτασ Ethernet 243. Να παρζχεται ειδικό λογιςμικό για τθν πλιρθ ρφκμιςθ / παραμετροποίθςθ του ςαρωτι μζςω γραφικοφ περιβάλλοντοσ ςτον Θ/Υ (calibration, resolution, depth color, format κλπ.) 244. Ραροχι drivers Λογιςμικό Σαρωτι: 245. Θα προςφερκεί κατάλλθλο λογιςμικό, πλιρωσ ςυμβατό με το ςαρωτι, για τθν επεξεργαςία / βελτιςτοποίθςθ των ψθφιοποιθμζνων τεκμθρίων 246. Λειτουργίεσ διαχείριςθσ: -Ρροεπιςκόπθςθ ςάρωςθσ -Αποκικευςθ ςε format JPG, BMP, TIFF-ςυμπιεςμζνο και αςυμπίεςτο, PDF, PNG, κλπ Το λογιςμικό κα πρζπει να μπορεί να διαςυνδεκεί με εξωτερικά ςυςτιματα αρχειοκζτθςθσ, τεκμθρίωςθσ και διαχείριςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου 248. Να προςφερκοφν τα απαραίτθτα εργαλεία (SDKs, APIs κλπ.) που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ διαςφνδεςθσ Σελίδα28από59

29 249. Θα προςφερκεί τουλάχιςτον μία ςειρά CDs του λογιςμικοφ από τα οποία να υπάρχει δυνατότθτα πλιρουσ εγκατάςταςθσ Λειτουργίεσ επεξεργαςίασ / βελτιςτοποίθςθσ για το λογιςμικό ςαρωτι: 250. Αυτόματθ αναγνϊριςθ & αντιςτάκμιςθ καμπυλότθτασ βιβλιοδετθμζνων εντφπων ςτθν περιοχι τθσ βιβλιοδεςίασ για εξάλειψθ τθσ ςκιάσ 251. Διόρκωςθ φωτεινότθτασ και αντίκεςθσ εικόνασ 252. Δυνατότθτα αποκοπισ (crop) μζρουσ τθσ εικόνασ 253. Απαλοιφι καμπυλότθτασ του βιβλίου από το ψθφιακό τεκμιριο 254. Χρωματικι διόρκωςθ 255. Ρεριςτροφι εικόνασ με ακρίβεια μοίρασ 256. Δυνατότθτα zoom ςτθν εικόνα 257. Να αναφερκοφν άλλα εργαλεία / φίλτρα που περιζχονται ςτο προςφερόμενο λογιςμικό 258. Δυνατότθτα αυτοματοποίθςθσ επαναλαμβανόμενων διορκϊςεων Document Scanner Document Scanner ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ Α/Α Γενικά Χαρακτθριςτικά: 259. Αρικμόσ Μονάδων Θα προςφερκεί ζγχρωμοσ ςαρωτισ DIN Α3 εγγράφων μεγζκουσ 261. Οπτικι ανάλυςθ τουλάχιςτον 600 dpi Βάκοσ χρϊματοσ εξωτερικό 24 bit 263. Ταχφτθτα ςάρωςθσ greyscale 90 ppm εγγράφου Α4 ςτα 200 dpi μονισ όψθσ 264. Υποςτιριξθ εγγράφων διπλισ όψθσ 265. Ο ςαρωτισ κα διακζτειflatbedεπιφάνεια ςάρωςθσ κακϊσ και αυτόματο τροφοδότθ χαρτιοφ με χωρθτικότθτα 200 φφλλων 266. TWAIN και ISIS drivers 267. Σφνδεςθ μζςω USB Επικυμθτι θ ςφνδεςθ μζςω SCSI ι Firewire 269. Θα ςυνοδεφεται από το κατάλλθλο λογιςμικό επεξεργαςίασ τθσ Σελίδα29από59

30 ςαρωμζνθσ εικόνασ με δυνατότθτεσ όπωσ ανίχνευςθ μεγζκουσ ςελίδασ cropping, deskew, κλπ Δυνατότθτα ςάρωςθσ ζγχρωμθσ, αςπρόμαυρθσ και ςε αποχρϊςεισ του γκρι Γενικά Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ Γενικά για τον εξοπλιςμό ψθφιοποίθςθσ: 271. Διευκρινίηεται ότι για τον παραπάνω εξοπλιςμό ψθφιοποίθςθσ κα προςφερκοφν όλα τα απαραίτθτα καλϊδια, connectors, switches κλπ. ϊςτε να μπορεί αυτόσ να τεκεί ςε πλιρθ και καλι λειτουργία Θα προςφερκεί επίςθσ όλθ θ απαραίτθτθ τεκμθρίωςθ (εγχειρίδια) ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι. C3.2 Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Αναλυτικϊν Ρροδιαγραφϊν Λογιςμικοφ C3.2.1 Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ψθφιακοφ Ρεριεχομζνου και Μεταδεδομζνων Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ Υποςφςτθμα Τεκμθρίωςθσ 1. Το υποςφςτθμα να επιτρζπει τθν καταλογογράφθςθ πολιτιςμικϊν ςυλλογϊν και αρχείων ςτο ίδιο Σφςτθμα: Συλλογϊν Ζργων Τζχνθσ Αρχείων Φωτογραφιϊν λοιπϊν αρχείων Διευκολφνει τθν αναηιτθςθ ςε μία ι περιςςότερεσ ςυλλογζσ με χριςθ κατάλλθλων φίλτρων. 2. Επιτρζπει τθν καταλογογράφθςθ Αντικειμζνων με πολλά μζρθ ςε μία εγγραφι 3. Δθμιουργία Ιεραρχιϊν: Μποροφν να δθμιουργθκοφν Ιεραρχικζσ ομάδεσ Υπάρχει δυνατότθτα αναηιτθςθσ ανάλογα με το επίπεδο Σελίδα30από59 4. Αποτφπωςθ Ιεραρχικϊν ςχζςεων 5. Ζξυπνθ Διαχείριςθ αςαφϊν Θμερομθνιϊν Τθσ δεκαετίασ του 1950, μετά το

31 1860, αρχζσ του 20ου αιϊνα Ονομαςτζσ περίοδοι (π.χ. Κατοχι) 6. Αξιοποίθςθ κθςαυρϊν και κακιερωμζνων όρων Διάφορεσ Δυνατότθτεσ Αναηιτθςθσ ( wild cards, λζξεισ κλειδιά) Επιςφναψθ οποιουδιποτε αρικμοφ εικόνων και βιβλιογραφικϊν ι τεκμθριωτικϊν εγγραφϊν 7. Ραροχι ευκολίασ για αποκικευςθ και χειριςμό πολυμεςικϊν δεδομζνων 8. Ειδικά εργαλεία για τθν ειςαγωγι των δεδομζνων Οκόνεσ ειςαγωγισ που ςυμπλθρϊνονται από τα υπάρχοντα ζντυπα Αντιγραφι των πεδίων από μία προθγοφμενθ οκόνθ Αποκόλλθςθ/ Επιςφναψθ, από άλλεσ εφαρμογζσ Δθμιουργία Hot links ςε ςχετικζσ εγγραφζσ ι πολυμεςικά αρχεία ςε άλλεσ εφαρμογζσ Επιςιμανςθ των υποχρεωτικϊν πεδίων ςε μία εγγραφι Εργαλεία για εφκολθ Μαηικι ειςαγωγι εικόνων *από τθν εφαρμογι+ εγγραφϊν από ειδικό εργαλείο Θμερολόγιο τθσ καταλογογράφθςθσ ( Ιςτορικό). Υποςφςτθμα Αναηιτθςθσ και Διαχείριςθσ Ομάδων 9. Αυτόματθ ενεργοποίθςθ φίλτρων για ζλεγχο προςπζλαςθσ 10. Ιςχυρό εργαλείο αναηιτθςθσ Boolean Operators Αναηθτιςεισ βαςιςμζνεσ ςε ςειρά χαρακτιρων Αναηθτιςεισ ανά ρόλο, ανά χριςτθ 11. Διαχείριςθ Ομάδων Εγγράφων Υποςφςτθμα Αναφορϊν Εκτυπϊςεων 12. Εργαλείο δθμιουργίασ εκτυπϊςιμων αναφορϊν (report generator) που είναι εφκολο ςτθ χριςθ αλλά Σελίδα31από59

32 αποτελεςματικό και πλιρεσ και παρζχει: Δθμιουργία αναφορϊν ανά ςτιλθ, ανά ςειρά ι ςε ςφηευξθ με κείμενα του προγράμματοσ Word. Πλων των κατθγοριϊν οι διαλογζσ (ascending descending) ςε όςα πεδία επικυμεί ο χριςτθσ, ςε πολλαπλζσ τιμζσ. Δυνατότθτα να ςυμπεριλθφκοφν εικόνεσ. υκμίςεισ γραμματοςειράσ, χρϊματοσ, bold, ιταλικά, υπογράμμιςθ. Ευκολίεσ για ςτατιςτικά: υποςφνολα, ςφνολα, μζςοσ όροσ, αλλαγι ςελίδασ, διαλογι, απεικόνιςθ των ςυνόλων και μόνον, αφοφ εξαχκοφν τα δεδομζνα ςε excel Φφλαξθ τθσ μορφισ τθσ εκτφπωςθσ και μόνον ι ολόκλθρθσ τθσ αναφοράσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εγγραφϊν και τυχόν αποτελεςμάτων αναηθτιςεων. Ζτοιμεσ εκτυπϊςεισ του ςυςτιματοσ. Τα δεδομζνα μποροφν να γίνουν εξαγωγι με διάφορα formats (τθσ επιλογισ του Φορζα, txt, pdf, για χριςθ από άλλεσ εφαρμογζσ). Διάφορεσ προβολζσ μποροφν να δθμιουργθκοφν και να εκτυπωκοφν ανάλογα με το αντικείμενο και τθν οπτικι γωνία του χριςτθ. Ευκολία ταχείασ δθμιουργίασ αναφορϊν για μία εγγραφι που προβάλλεται ςε ζνα παράκυρο (εκτφπωςθ ετικετϊν, εκτφπωςθ καταλόγου). Διαχείριςθ Δραςτθριοτιτων 13. Ρρογραμματιςμόσ εργαςιϊν, ανάκεςι, παρακολοφκθςθ Θμερολόγιο ομάδασ 14. Καταγραφι και διαχείριςθ εργαςιϊν, με λεπτομερι περιγραφι τθσ διαδικαςίασ: Σελίδα32από59

33 Ειςαγωγι Αντικειμζνου Απόκτθςθ Αντικειμζνου Εκτίμθςθ και Αςφάλιςθ Ζλεγχοσ κατάςταςθσ Αντικειμζνου Συντιρθςθ Αντικειμζνου Φωτογράφθςθ Αντικειμζνου o Διαχείριςθ φωτογραφικοφ υλικοφ o Διαχείριςθ του ψθφιακοφ υλικοφ Διαχείριςθ Συςτιματοσ 15. Ευζλικτο, παραμετροποιιςιμο και ιςχυρό Σφςτθμα Αςφαλείασ 16. Θλεκτρονικό Θμερολόγιο Αλλαγϊν 17. Δυνατότθτεσ customization 18. Δυνατότθτα Import/Export ςε XML Δθμιουργία Ψθφιακισ Συλλογισ 19. Θα πρζπει να υποςτθρίηει πλικοσ αποδεκτϊν τφπων αρχείου εικόνων και διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα μεταδεδομζνων για τθν απόδοςθ τθσ τεκμθρίωςθσ τουσ 20. Ωσ προσ τθν ειςαγωγι δεδομζνων κα πρζπει να παρζχει εργαλεία ωσ διαφορετικζσ υπομονάδεσ για κάκε λειτουργία με περιβάλλον εφκολο, εφχρθςτο και φιλικό Διαχείριςθ και Ηλεκτρονικι τεκμθρίωςθ των Ψθφιακϊν τεκμθρίων και ςυλλογϊν 21. Να υποςτθρίηει ποικίλεσ μορφοποιιςεισ Αρχείων, εικόνασ, ιχου, video κλπ. Κατ ελάχιςτον να υποςτθρίηονται οι μορφοποιιςεισ JPEG, GIF, TIFF, BMP, PDF, MPEG, AVI, WAV 22. Να δθμιουργεί αυτόματα εικονίδια προεπιςκόπθςθσ (Thumbnails) των ψθφιακϊν αντιτφπων που αντιςτοιχοφν ςτο αντικείμενο που τεκμθριϊνεται 23. Το ςφςτθμα εξαςφαλίηει πλιρθ διαςφνδεςθ και ςυςχζτιςθ τθσ εγγραφισ μεταδεδομζνων με το ι ψθφιακά αντικείμενα που τθσ αντιςτοιχοφν 24. Το ςφςτθμα παρζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ διαφορετικϊν φορμϊν καταχϊρθςθσ μεταδεδομζνων ανάλογα με τθ φφςθ του υλικοφ Σελίδα33από59

34 25. Κατά τθν υλοποίθςθ του προτφπου κα παρζχεται θ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δεδομζνων που αφοροφν: Τθ φυςικι κζςθ του αντικειμζνου Τθ φυςικι κατάςταςθ του αντικειμζνου και τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και φφλαξισ του Τισ χριςεισ του αντικειμζνου (επιτρζπεται θ πρόςβαςθ, ο ςφντομοσ δανειςμόσ, κλειςτι ςυλλογι, δυνατότθτα ζκκεςθσ, κλπ) Το ιςτορικό απόκτθςθσ του αντικειμζνου (φυςικι κατάλθξθ αρχείου, δωρεά, αγορά) 26. Το λογιςμικό κα πρζπει να επιτρζπει ςτο ςτάδιο ειςαγωγισ των μεταδεδομζνων να χρθςιμοποιοφνται όλεσ οι δυνατζσ διευκολφνςεισ και να αξιοποιείται τυποποιθμζνο υλικό,όπωσ: Χριςθ λιςτϊν ϊί όι. Χριςθ υποχρεωτικϊν και προαιρετικϊν πεδίων βάςει τθσ υλοποίθςθσ του προτφπου που επιλεγεί Δεν κα υπάρχει περιοριςμόσ ςτον αρικμό των λζξεωνκλειδιϊν, κεμάτων που χρθςιμοποιοφνται Θα μπορεί να γίνεται καταχϊρθςθ και τεκμθρίωςθ ςφνκετων αντικειμζνων (π.χ. το εξϊφυλλο ενόσ βιβλίου με τα ψθφιοποιθμζνα περιεχόμενά του ι το αρχείο pdf του περιεχομζνου του) Δυνατότθτα καταχϊρθςθσ διεφκυνςθσ URL για απ ευκείασ ςφνδεςθ Αξιοποίθςθ αρχείων κακιερωμζνων όρων ι κθςαυρϊν ςτο ςτάδιο τθσ απόδοςθσ κεματικϊν χαρακτθριςμϊν 27. Το Λογιςμικό κα πρζπει να παρζχει τθν δυνατότθτα ςτον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ να ανακζτει δικαιϊματα Σελίδα34από59

35 ςτουσ χριςτεσ που ειςάγουν τεκμιρια ςφμφωνα με τθν κατθγορία που ανικουν αλλά και πιο ειδικά να επιτρζπεται και θ απόδοςθ δικαιωμάτων ανά πεδίο τθσ φόρμασ εργαςίασ 28. Το λογιςμικό κα πρζπει να διακζτει διαδικαςία μαηικισ ειςαγωγισ δεδομζνων, βάςει προτφπου και ζλεγχο ςυμπτϊςεων (διπλοεγγραφϊν) ςτο ςτάδιο τθσ φόρτωςθσ 29. Θα πρζπει επίςθσ να διακζτει διαδικαςία εξαγωγισ μεταδεδομζνων, βάςει format ανταλλαγϊν, με δυνατότθτα επιλογισ των εγγραφϊν που εξάγονται ςφμφωνα με κριτιρια (κατθγορία, θμερομθνίεσ, κλπ) Δθμοςίευςθ και Ρροβολι Ψθφιακισ Συλλογισ 30. Θα πρζπει να δίδεται ζμφαςθ ςτθν καλαίςκθτθ εμφάνιςθ του περιβάλλοντοσ τελικοφ χριςτθ, τθν διαλειτουργικότθτα του με άλλα ςυςτιματα, κακϊσ και ςτθν χριςθ και αξιοποίθςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν όπωσ τα διαρκϊσ αναπτυςςόμενα Web 2.0 tools 31. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα να μπορεί να επικεντρωκεί ο χριςτθσ ςε μία μόνο ςυλλογι αλλά και μζςω ενόσ περιβάλλοντοσ να ενοποιθκεί θ πρόςβαςθ και ςε περιςςότερεσ. Θ εικόνα που κα αποδίδεται κα φτάνει να είναι μεγάλθσ ανάλυςθσ (με δυνατότθτα zoom) μόνο για τουσ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ. Θα πρζπει επίςθσ να διευκολφνεται θ ανάκτθςθ ςυγκεκριμζνων εγγραφϊν με βάςθ μια γενικι κατθγορία Μθχανι Αναηιτθςθσ 32. Θ αναηιτθςθ των δεδομζνων κα γίνεται ςε περιβάλλον εςωτερικοφ δικτφου για το backoffice ςφςτθμα και μζςω Internet για το ςφςτθμα προβολισ 33. Το ςφςτθμα επιτρζπει αναηιτθςθ του υλικοφ με ποικίλουσ τρόπουσ, βάςει τυποποιθμζνων ι ελεφκερων πεδίων. Συγκεκριμζνα: Επιτρζπει αναηιτθςθ βάςει του περιεχομζνου των ευρετθρίων. Το ςφςτθμα πρζπει να μπορεί να αξιοποιιςει το μεγαλφτερο αρικμό πεδίων ωσ ευρετιρια. Θ ευρετθρίαςθ κα γίνεται ςε πραγματικό χρόνο κατά τθν δθμοςίευςθ των ςυλλογϊν. Ο διαχειριςτισ κα επιλζγει πότε Σελίδα35από59

36 και ποίεσ ςυλλογζσ επικυμεί να δθμοςιευτοφν ςτο διαδίκτυο. Ευρετιρια μπορεί να είναι ςυγκεκριμζνα αρικμθτικά ι αλφαρικμθτικά πεδία τθσ εγγραφισ ι λζξεισ κλειδιά. Το ςφςτθμα επιτρζπει τθ χριςθ υπερςυνδζςεων ςε κάκε ςτάδιο τθσ αναηιτθςθσ. Θ αναηιτθςθ μπορεί να είναι απλι ι ςφνκετθ με ςυνδυαςμό ευρετθρίων. Θα πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ με λογικοφσ τελεςτζσ Bool και ςυνδυαςμοφσ τουσ. Να υποςτθρίηεται αποκοπι. Να υπάρχει δυνατότθτα περιοριςμοφ τθσ αναηιτθςθσ με βάςθ εφροσ τιμϊν, θμερομθνίεσ, κατθγορίεσ κλπ. Να παρζχεται θ δυνατότθτα πλοιγθςθσ βάςει των ευρετθρίων (κακιερωμζνων αρχείων ι κθςαυρϊν) 34. Θ εμφάνιςθ αποτελεςμάτων κα πρζπει να πλθροί τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: Θ εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων να είναι ςε μορφι όπου εμφανίηονται οι εικόνεσ και δείγμα των μεταδεδομζνων που τθ ςυνοδεφουν. Να μπορεί να ρυκμιςκεί ο αρικμόσ των εικόνων που εμφανίηονται ανά ςελίδα από το διαχειριςτι. Να μπορεί να επιλεγεί το μζγεκοσ τθσ προεπιςκόπθςθσ των εικόνων από το διαχειριςτι.. Να υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ εγγραφϊν για λεπτομερι εμφάνιςθ τθσ περιγραφισ τουσ. Δυνατότθτα μεγζκυνςθσ του ψθφιακοφ αντιγράφου Δυνατότθτα εμφάνιςθσ μιασ εγγραφισ/ςελίδα (οκόνθ) με εικόνα και περιγραφι Σελίδα36από59

37 Δυνατότθτα ςυνοπτικισ εμφάνιςθσ με μόνο τίτλο, δθμιουργό, κατθγορία Δυνατότθτα επιλογισ εγγραφϊν για αποκικευςθ, εκτφπωςθ, αποςτολι, εξαγωγι, κλπ. Δυνατότθτα ταξινόμθςθσ αποτελεςμάτων με βάςθ προεπιλεγμζνα κριτιρια Δυνατότθτα εξαγωγισ των αποτελεςμάτων με διάφορουσ τρόπουσ, URL ι άλλθ θλεκτρονικι μορφι παρουςίαςθσ ςε ιςτοςελίδα. Δυνατότθτα γριγορθσ πλοιγθςθσ ςτο ψθφιακό αντικείμενο. Διαλειτουργικότθτα 35. Το ςφςτθμα κα πρζπει να είναι ανοιχτό ςε επικοινωνία και ανταλλαγι δεδομζνων με άλλα ςυςτιματα Στα πλαίςια αυτά κα πρζπει: Να παρζχει εργαλεία και δυνατότθτεσ ειςαγωγισ και εξαγωγισ δεδομζνων, μαηικά ι βάςει κριτιριων. Θ ανταλλαγι κα γίνεται με βάςθ τα πρότυπα ανταλλαγϊν που ιςχφουν για υλικό αυτοφ του τφπου και ψθφιακό υλικό, όπωσ ζχουν αναφερκεί ςτα προθγοφμενα. Επικυμθτό να παρζχεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε άλλεσ πθγζσ ψθφιακοφ περιεχομζνου για αναηιτθςθ και ανάκτθςθ δεδομζνων. Να επιτρζπει τθν εξαγωγι εικόνων. Διαχείριςθ κθςαυρϊν 36. Χριςθ και διαχείριςθ Θθςαυρϊν Εργαλεία διαχείριςθσ ςυςτιματοσ 37. Θα πρζπει να παρζχονται εργαλεία για τθν δθμιουργία και διαχείριςθ των ςυλλογϊν, δθμιουργία και διαχείριςθ φορμϊν εργαςίασ, ειςαγωγισ και διαχείριςθσ εγγραφϊν (μεταδεδομζνα των πολυμζςων), ειςαγωγισ πολυμζςων, δθμοςίευςθσ ςυλλογϊν ςτο διαδίκτυο 38. Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα να επεμβαίνει ςτα δικαιϊματα Σελίδα37από59

38 πρόςβαςθσ των χρθςτϊν του ιδρφματοσ αλλά και των τελικϊν απομακρυςμζνων χρθςτϊν και να ζχει ζλεγχο ςτο τελικό ςτάδιο ειςαγωγισ δεδομζνων 39. Είναι επικυμθτό να περιορίηονται τα δικαιϊματα των χρθςτϊν ςτα λιγότερα δυνατά για τθν διαδικαςία που αναλαμβάνουν, και να επιτρζπεται θ βακμιδωτι ανάκεςθ περιςςότερων δικαιωμάτων χριςθσ C3.2.2 Σφςτθμα διαχείριςθσ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ Γενικά Στοιχεία Να αναφερκοφν ςυγκεκριμζνεσ και ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και εργαλεία 40. ανάπτυξθσ των προδιαγεγραμμζνων υπθρεςιϊν και υποςυςτθμάτων κακϊσ και του απαραίτθτου επιπρόςκετου λογιςμικοφ (εξυπθρετθτζσ, κλπ.) Ρεριβάλλον Χριςθσ Θ πρόςβαςθ ςτο ενοποιθμζνο ςφςτθμα από τον χριςτθ επιτυγχάνεται με ειςαγωγι του 41. «ονόματοσ χριςτθ» (username) και του «κωδικοφ πρόςβαςθσ» (password) με τθ χριςθ λογιςμικοφ φυλλομετρθτι του Ραγκόςμιου Ιςτοφ 42. Υποςτθρίηονται διαφορετικοί ρόλοι χρθςτϊν με διαφορετικά δικαιϊματα πρόςβαςθσ Ρροβολι ςε λίςτα όλων των 43. μακθμάτων ςτα οποία ςυμμετζχει ο ςυγκεκριμζνοσ χριςτθσ και είναι διακζςιμα. 44. Ρροβολι ζνδειξθσ για το αν απαιτείται εγγραφι ςτο εκάςτοτε μάκθμα ι εάν είναι ελεφκερο ςε όλουσ τουσ χριςτεσ. 45. Δυνατότθτα απλισ και ςφνκετθσ αναηιτθςθσ ςτο ςφςτθμα Ρρόςβαςθ ςτο εκάςτοτε μάκθμα επιλζγοντάσ το (π.χ. με κλικ) ςτθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ ζχει ιδθ 46. εγγραφεί ι εμφάνιςθ προτροπισ για εγγραφι, ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ. Δεν πρζπει να απαιτείται διαφορετικόσ κωδικόσ πρόςβαςθσ για διαφορετικά μακιματα. 47. Site-map με δενδρικι δομι για ευκολότερθ/εναλλακτικι πλοιγθςθ ςτο περιβάλλον. Δθμιουργία Μακθμάτων Σελίδα38από59

39 48. Το λογιςμικό ςυγγραφισ μακθμάτων πρζπει να υποςτθρίηει τθν δθμιουργία μακθμάτων, με απλό και κατανοθτό τρόπο, με τθ χριςθ λογιςμικοφ φυλλομετρθτι του Ραγκόςμιου Ιςτοφ 49. Φπαρξθ προεπιλεγμζνθσ διάταξθσ ιςτοςελίδασ και εμφάνιςθσ, που ορίηει το που και πωσ προβάλλονται τα διάφορα ςτοιχεία/κατθγορίεσ του μακιματοσ. 50. Δυνατότθτα επζμβαςθσ και αλλαγισ του HTML περιεχομζνου για ακόμθ μεγαλφτερο ζλεγχο ςτθ ςελίδα. 51. Δυνατότθτα ειςαγωγισ (upload) πολυμεςικϊν αρχείων και τοποκζτθςθσ τουσ ςε ςυγκεκριμζνουσ καταλόγουσ για κατζβαςμα (download) Σφγχρονθ και Αςφγχρονθ Επικοινωνία και Συνεργαςία Δυνατότθτα δθμιουργίασ Discussion Board και forums, για δθμιουργία 52. κεμάτων ςυηιτθςθσ οποφ ανταλλάςςονται απόψεισ μεταξφ εκπαιδευτϊν και εκπαιδευόμενων. 53. Δυνατότθτα αποςτολισ θλεκτρονικϊν μθνυμάτων ( s) Δυνατότθτα δθμιουργίασ ςθμειϊςεων 54. από τον εκάςτοτε μακθτι για ςυγκεκριμζνο μάκθμα, ςε διάφορα ςθμεία 55. Δυνατότθτα ανταλλαγισ αρχείων (file exchange) Αυτόματεσ ενθμερϊςεισ για γεγονότα 56. ςτα πλαίςια του μακιματοσ, προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ, κλπ. 57. Διαμοίραςθ εφαρμογϊν 58. Δυνατότθτα αποςτολισ/λιψθσ ςτιγμιαίων μθνυμάτων (onlinechat) 59. Τθλεδιάςκεψθ (κατ ελάχιςτο 10 ταυτόχρονα ςυνδεδεμζνοι χριςτεσ) Ανακοινϊςεισ - Ρλθροφορίεσ Βοικεια Δυνατότθτα διαχείριςθσ ανακοινϊςεων 60. (δθμιουργία/διαγραφι) από τον εκπαιδευτι και προβολι τουσ ςτο χϊρο του μακιματοσ Ρροβολι, περιςςότερων από μίασ, 61. ανακοινϊςεων, προβαλλόμενεσ με αντίςτροφθ χρονολογικι ςειρά On-line βοικεια που απευκφνεται ςτουσ χριςτεσ/εκπαιδευόμενουσ 62. (γενικζσ πλθροφορίεσ για το περιβάλλον, που βρίςκεται το κάκε τι και επεξιγθςθ των βαςικϊν λειτουργιϊν) Σελίδα39από59

40 On-line βοικεια που απευκφνεται ςτουσ χριςτεσ/εκπαιδευτζσ (γενικζσ 63. πλθροφορίεσ για το περιβάλλον, για το πϊσ δθμιουργείται ζνα μάκθμα και τι περιλαμβάνει κακϊσ και βαςικζσ λειτουργίεσ) Αξιολόγθςθ Δυνατότθτα δθμιουργίασ on-line 64. τεςτ/αςκιςεων από τον χριςτθ/εκπαιδευτι 65. Δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ των αςκιςεων και τεςτσ από τον εκπαιδευτι Δυνατότθτα επιλογισ από τον 66. εκπαιδευτι τθσ διάκεςθσ ςυγκεκριμζνθσ άςκθςθσ ι τθσ προςωρινισ κατάργθςθσ τθσ Αποκικευςθ ερωτθμάτων ι 67. ολόκλθρων αςκιςεων ςε ειδικό χϊρο (π.χ. τράπεηα αςκιςεων) ςτο ςφςτθμα, για μελλοντικι χριςθ Εργαλεία Διαχείριςθσ Ραροχι web-based Εργαλείων 68. διαχείριςθσ με υποςτιριξθ InternetExplorer, Mozilla, Opera, Safari, GoogleChrome Φπαρξθ διαφορετικϊν εργαλείων 69. διαχείριςθσ για τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ (admin) και τον εκπαιδευτι Δυνατότθτα δθμιουργίασ αντιγράφων 70. αςφαλείασ ςυςτιματοσ (μακθμάτων, ςυηθτιςεων, των αρχείων που ζχουν γίνει upload, χρθςτϊν κλπ.) Γλωςςικι/Ρολυγλωςςικι Υποςτιριξθ 71. Υποςτιριξθ UNICODE 72. Ρολυγλωςςικι υποςτιριξθ (αρχικά Αγγλικισ και Ελλθνικισ γλϊςςασ) 73. Δυνατότθτα εξελλθνιςμοφ του περιβάλλοντοσ Ειςαγωγι και Δθμοςίευςθ Καινοτόμων Μορφϊν Εκπαιδευτικοφ Ρεριεχομζνου Δυνατότθτα ομοιόμορφθσ ειςαγωγισ και δθμοςίευςθσ καινοτόμων μορφϊν 74. εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου ωσ μακθςιακό αντικείμενο μακθμάτων ι ανεξάρτθτα με ανάπτυξθ του απαραίτθτου λογιςμικοφ Λειτουργικότθτα Ρεριβάλλοντοσ Διεπαφισ / Αλλθλεπίδραςθσ 75. Ο τρόποσ επικοινωνίασ είναι ςαφϊσ κακοριςμζνοσ και κατανοθτόσ. 76. Θ διάταξθ τθσ οκόνθσ είναι ελκυςτικι και κατανοθτι. Υπάρχει δυνατότθτα για επιλογι / 77. ρφκμιςθ των παραμζτρων (πχ design layout, διάταξθ περιεχομζνου κ.ά.) από τον εκπαιδευόμενο. Σελίδα40από59

41 78. Υπάρχει δυνατότθτα αναίρεςθσ λειτουργιϊν. Ραρζχεται βοικεια και οδθγίεσ ςτον εκπαιδευόμενο ςχετικά με τισ 79. ενζργειεσ που εκτελεί. Υπάρχει ςφςτθμα άμεςθσ βοικειασ και ςφςτθμα χάρτθ πλοιγθςθσ. Διαςφαλίηεται ευκολία πλοιγθςθσ ςτο περιεχόμενο και ςτισ υοθρεςίεσ του 80. ςυςτιματοσ, μετάβαςθσ ςε άλλεσ ενότθτεσ, επαναφοράσ ςε προθγοφμενα ςθμεία κ.λπ. Θ διάταξθ των επιλογϊν ςτα μενοφ 81. είναι λογικι και διευκολφνει τον εκπαιδευόμενο. Υπάρχει ςυνοχι / ομοιομορφία τθσ 82. διεπιφάνειασ χριςτθ ςε όλεσ τισ ενότθτεσ. 83. Υπάρχει μθχανιςμόσ αναηιτθςθσ επιλεγμζνθσ πλθροφορίασ. Γενικά Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Είναι τεχνικά κατάλλθλο ϊςτε να 84. εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί ςε λειτουργικότθτα και ανάγκεσ των τελικϊν χρθςτϊν. 85. Είναι αξιόπιςτο και δεν εμφανίηει λειτουργικά ςφάλματα. 86. Χαρακτθρίηεται από προςαρμοςτικότθτα. Είναι φιλικό προσ τον χριςτθ, χωρίσ να 87. απαιτείται ιδιαίτερθ προςπάκεια και χρόνοσ για τθν εκμάκθςι του. Είναι άρτια ενςωματωμζνα τα εργαλεία αναπαραγωγισ και 88. προβολισ μακθςιακοφ υλικοφ (πολυμεςικό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό ςυμβατό με IMSCP και ADLSCORM) C3.2.3 Βαςικό Λογιςμικό Υποδομισ Σχεςιακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων (RDBMS) ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ Γενικά Χαρακτθριςτικά: 89. Να αναφερκοφν το όνομα Ζκδοςθ Χρονολογία διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ. 90. Το προςφερόμενο λογιςμικό κα ςυνεργάηεται απόλυτα με το προςφερόμενο λειτουργικό ςφςτθμα του database server 91. Συμβατότθτα με ςφγχρονα λειτουργικά ςυςτιματα. Σελίδα41από59

42 92. Θα προςφερκεί μία άδεια per CPU του database server ϊςτε να υποςτθρίηεται απεριόριςτο πλικοσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χρθςτϊν. 93. Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να επιτρζπουν ςτον φορζα τθν μελλοντικι επζκταςθ / παραμετροποίθςθ / τροποποίθςθ των προδιαγεγραμμζνων ςτο παρόν ζργο εφαρμογϊν. 94. Ρλιρθσ υποςτιριξθ του προτφπου Unicode και πλιρθσ υποςτιριξθ τθσ UTF-8 κωδικοποίθςθσ. 95. Γραφικό περιβάλλον κεντρικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ, με δυνατότθτεσ: - διαχείριςθ database instance (πχ. start, stop, recovery) - διαχείριςθ αντικειμζνων τθσ βάςθσ (πχ. χρθςτϊν, πινάκων, views, stored procedures κλπ.) - ςυλλογι και ανάλυςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων χριςθσ και επίδοςθσ - tuning - capacity planning - ζλεγχοσ γεγονότων (events) και χρονοπρογραμματιςμόσ jobs 96. Δυνατότθτα επικοινωνίασ με άλλεσ ετερογενείσ Βάςεισ Δεδομζνων. Υποςτιριξθ γραφικϊν εργαλείων για τθν ειςαγωγι δεδομζνων από ετερογενι ςυςτιματα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων 97. Χρθςιμοποίθςθ του ςυνόλου τθσ RAM του ςυςτιματοσ 98. Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ server clusters 99. Δυνατότθτα διαφανοφσ εξυπθρζτθςθσ των εφαρμογϊν που βαςίηονται ςτο cluster των κόμβων ϊςτε ςε περίπτωςθ παφςθσ λειτουργίασ του ενόσ κόμβου να γίνεται αυτόματα (και όχι με ανκρϊπινθ παρζμβαςθ) failover ςτον άλλον κόμβο Χαρακτθριςτικά Αςφάλειασ 100. Το προςφερόμενο ςφςτθμα ΒΔ κα πρζπει να υποςτθρίηει τον οριςμό ρόλων και δικαιωμάτων χρθςτϊν και να περιορίηει τθν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα ςφμφωνα με αυτά Να περιγραφεί ο τρόποσ ολοκλιρωςθσ τουσ ςυςτιματοσ RDBMS με τισ υπόλοιπεσ εφαρμογζσ του ζργου όςον Σελίδα42από59

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από νζουσ 12-18 ετϊν» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Περιεχομζνου Δικτυακϊν Σόπων και Παροχι Διαδικτυακισ Σθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Τπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξη Ψηφιακϊν Τπηρεςιϊν για την Ιερά Μητρόπολη Ηακφνθου Αναθζτουςα Αρχή: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΡΑ Προχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Ψθφιοποίθςθ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ και Ραροχϊν Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,583,756.10 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 12

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Οι Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ για ππομήθεια Εξοπλιζμού Πληποθοπικήρ ηίθενηαι ζε Δημόζια Διαβούλεςζη πποκειμένος να καηαηεθούν από ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony Alcatel Ειςαγωγι Σο Alcatel είναι ζνα πρόγραµµα ιαχείριςθσ προςωπικϊν επικοινωνιϊν το οποίο ελζγχει τθν ειςερχόµενεσ και απερχόµενεσ επικοινωνία από το PC. Σο 4.2 είναι µια εφαρµογι CTI πλιρωσ ενςωµατωµζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Σφντομθ αναφορά ςτα εργαλεία δραςτθριοτιτων και ροισ για τθ δθμιουργία ακολουκιϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων (ενοτιτων / μακθμάτων) και προτάςεισ για τθν χριςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ερμούπολη 13/07/2012 1

Ερμούπολη 13/07/2012 1 Ερμούπολη 13/07/2012 1 Η πποςσαςία σηρ τγείαρ σοτ αςθενή Σημανσικέρ οικονομίερ κλίμακαρ ςσον σομέα σηρ τγείαρ Αποσελεςμασικόρ έλεγφορ& εξοπθολογιςμόρ δαπάνων και ενίςφτςη σηρ διαυάνειαρ ςσον σομέα σηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7)

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7) Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005... 3 1.1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005 με τθν χριςθ του εργαλείου ManSetupSQLEXP2005... 3 1.2 Παραμετροποιθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα